avtal gällande konsulttjänster inom området juridik

advertisement
Mall till avtal
Bilaga
Avtalsnummer:FA2011/1116/KOM
/
AVTAL FÖR REKRYTERINGSTJÄNSTER AVSEENDE CHEFSBEFATTNINGAR SAMT
SPECIALISTER/MARKNADSUTSATTA GRUPPER I REGERINGSKANSLIET
1
Avtalsparter
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Leverantör
Adress
Postnummer Postadress
Organisationsnummer
202100-3831
Organisationsnummer
(ange)
Detta avtal har träffats mellan Regeringskansliet och (ange), nedan kallad Leverantören.
2
Avtalstid
Avtalet gäller från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2013 och upphör att
gälla utan föregående uppsägning. Avtalet kan dock efter skriftlig överenskommelse förlängas i
ytterligare högst 24 månader, varefter det upphör att gälla utan föregående uppsägning.
3
Avtalets omfattning och utförande
(specificeras senare med bland annat anbudsinnehåll).
4
Rangordning
Vid rangordnat förfarande kommer den vinnande leverantören att avropas i första hand och
därefter övriga leverantörer i den tur de följer.
Leverantören ska inom 48 timmar efter avrop under normal arbetstid, måndag – fredag kl.
08:00 – 17:00, lämna besked om man kan bemanna avropad tjänst inom den tid som
Regeringskansliet uppgivit samt för den tid avropet avser. Vid uteblivet svar eller vid negativt
svar, går förfrågan vidare till nästa leverantör i rangordningen.
5
Ersättning
(Specificeras senare i enlighet med bland annat anbudsinnehåll).
Version 2008:1
2(3)
6
Prisförändringar
Priserna är fasta till och med den 31 december 2013. Priserna justeras därefter en (1) gång per år
från och med den 1 januari enligt utvecklingen på Arbetskostnadsindex för tjänstemän (AKI,
SNI M, preliminärt index) inom privat sektor. Som basmånad gäller oktober 2012 och som
referensmånad oktober 2013.
7
Fakturering
Av fakturan ska framgå avtalsnummer och vilket uppdrag den hänför sig till samt
Regeringskansliets kontaktperson för det specifika avropet/uppdraget.
8
Fakturaadress
Faktura sänds till avropande departement enligt nedan.
Regeringskansliet
(Avropande departement)
103 33 Stockholm.
För Utrikesdepartementet:
Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
103 39 Stockholm
9
Avrop
Berättigade att avropa enligt detta avtal är förutom Regeringskansliet även kommittéer och
utlandsmyndigheter under Regeringskansliet. Vid avrop ska Regeringskansliets avropsmall
användas.
10 Avbeställning av avrop
Regeringskansliet har rätt att begränsa eller avbeställa ett avropat uppdrag. Leverantören ska
vid avbeställning avveckla uppdraget till minsta möjliga kostnad och på kortast möjliga tid.
Leverantören har vid såväl avbeställning som begränsning rätt till ersättning för styrkt arbete
som leverantören har utfört inom ramen för uppdraget.
Om ett avrop avbeställs på grund av att leverantören väsentligen brustit vid uppdragets
utförande har Regeringskansliet i stället för vad som anges i första stycket rätt till ersättning för
de merkostnader Regeringskansliet haft på grund av att uppdraget avbrutits. Med merkostnad
avses dels den summa Regeringskansliet innan uppdraget avbrutits utbetalat till leverantören,
dels eventuella kostnader Regeringskansliet haft på grund av att uppdraget blivit försenat och
som inte hade uppstått om förseningen inte hade förelegat. I och med att uppdraget avbeställts
enligt det här stycket upphör Regeringskansliets betalningsskyldighet gentemot leverantören.
Leverantören ska ha en försäkring som täcker den ersättning som kan komma att betalas enligt
det här stycket.
Avtalsansvarig för det här avtalet är:
3(3)
för Leverantören: (ange)
för Regeringskansliet: Kia Hjort Wallberg
Förändringar i avtalet får bara göras av avtalsansvarig.
Kontaktperson för det här avtalet är
för Leverantören: (ange)
för Regeringskansliet: Kia Hjort Wallberg
Kontaktpersonen är den som ska kontaktas vid frågor med anledning av avtalet.
Part ska skriftligen underrättas om ny avtalsansvarig eller kontaktperson utses.
11
Avtalshandlingar
I avtalet ingår följande handlingar:
Detta avtal
Avtalsbilaga 1: Regeringskansliets allmänna villkor för tjänster (2009:1)
Avtalsbilaga 2: Antidiskrimineringsklausul (version 2010:1)
Avtalsbilaga 3: Sanningsförsäkran (version 2010:1)
Avtalshandlingarna ska i första hand tolkas så att de överensstämmer med varandra. Om det
trots sådan tolkning finns villkor i avtalshandlingarna som strider mot varandra gäller de i ovan
angiven rangordning.
Om avtalet, eller avtal som träffats med det här avtalet som grund (avrop), behöver tolkas eller
fyllas ut ska i första hand förfrågningsunderlaget användas. Leverantörens anbud ska användas i
andra hand.
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Stockholm den
Regeringskansliet
Ort och datum
Leverantören
---------------------------------
--------------------------------------
Namn
Namn
----------------------------
-------------------------------
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards