Abrahams barn

advertisement
De abrahamitiska religionerna
Judendom, Kristendom och Islam
 Gemensam urfader: Abraham.
 Abrahams son Isak som han fick med sin fru Sara blev judars
och kristnas stamfader
 Sonen Ismael som han fick med fruns slavinna Hagar blev
Islams stamfader.
Exempel på gemenskap
 Man tror på en Gud (monoteism). Judarna uttalar aldrig namnet
men bokstaverar det JHVH. Kristna säger ”Gud” eller ”Herren”
och muslimer samt arabiska kristna säger ”Gud” eller ”Allah”.
 Gemensam förhistoria med ex. Adam och Eva och Noak.
 Kallas för bokreligioner och människorna för bokens folk då de
gudomliga uppenbarelserna finns samlade i en bok, en helig skrift.
 Judendomen är äldst (G T) därefter kom kristendomen och
förnyade tankarna kring G T. Islam är den yngsta religionen och
anses vara den rätta tron. Det är ”Guds egna ord” som återges i
Koranen och dessa kommer direkt från den himmelska versionen
av samma bok.
Religionernas olika inriktningar
 Judendom:
- Ortodoxa (renläriga). Följer strikt den religiösa lagen och är
ofta inblandade i politiska sammanhang.
- Reformistiska – sekulariserade (religionen har inte så stor
betydelse) Vanligaste gruppinriktningen i ex. Sverige.
- Konservativa - är ett mellanting mellan de båda
ytterligheterna ovan. Denna grupp är dominerande i USA.
 Kristendom:
- Ortodoxa kyrkor. Ex. i Grekland och Ryssland
- Den romerskkatolska kyrkan - omfattar ca en miljard
människor på jorden. Man har eget kyrkospråk (latin), och
moraliska och etiska regler utgår från Vatikanstaten i Rom
och påven.
- De protestantiska kyrkorna – förekommer som både
statskyrkor och olika fria samfund. I Sverige är större delen
av befolkningen medlemmar i den lutherska kyrkan – det
som tidigare var statskyrka men idag är skild från staten.
 Islam
- Sunni omfattar majoriteten av alla muslimer. Här betyder
Muhammeds vanor och livsstil, kallat sunna, betyder extra
mycket för dem.
- Shia omfattar endast ca 15% av alla muslimer. Man anser att
en ledare av Muhammeds ätt, imamer, gav den rätta
tolkningen av Koranen och sunna. Man väntar att en ny
imam skall komma. Därför är man mer strängt renlärig.
Fundamentalistiska rörelser är starkare inom shia.
Åtta gemensamma begrepp
 Guds ord
 Helig skrift
 Ordets förmedlare
 Budord
 Profeter
 Änglar
 Gudstjänsthus
 Festdagar
Guds ord finns i…
 Judendomen: Torah (på hebreiska) (”GT”) eller den
”Hebreiska Bibeln”
 Kristendomen: Jesus Kristus förkroppsligar Ordet från Gud,
som funnits hos Gud i all tid och som blir människa.
 Islam: Koranen som förmedlar Guds ord
Helig skrift
 Judendomen: Den hebreiska Bibeln, Torah
 Kristendomen: Bibeln, GT och NT
 Islam: Koranen
Ordets förmedlare
 Judendomen: Rabbin = församlingsledare
 Kristendomen: Präst= sakramentsförvaltare, själavårdare,
pastor
 Islam: Imam= böneledare
Rabbinen och prästen har teologisk utbildning. En imam
behöver inte ha det, det räcker om man har församlingens
förtroende. En imam med teologisk utbildning kallas Alem.
Budord
 Judendomen: Moses får de tio budorden på berget Sinai. (2
Mos 20)
 Kristendomen: Tio Guds bud samt Jesu sammanfattning av
lagen och profeterna i det dubbla kärleksbudskapet: ”Allt vad
ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också
göra för dem.” (Matt 7:12)
 Islam: Sura 17. Liknande budord.
Profeter
 Judendomen: Moses, Jesaja m fl. Uttolkare av Guds vilja.
 Kristendomen: Jesaja, Moses m fl
 Islam: Moses, Jesus (Isa) m fl. Man erkänner alla judiska och
kristna profeter före Muhammed, som är den störste
profeten.
Änglar
 Ordet ängel kommer från grekiskans angelos och betyder:
budbärare. De är ett sätt på vilket ord och tankar från Gud kan nå
människor.
 De finns omnämnda i samtliga heliga skrifter.
 Exempelvis: ärkeängeln Gabriel (Jibril) och Mikael.
Gudstjänsthus
 Judendom: Synagoga. Ren och vacker. Innehålla en Torahrulle
(de fem Moseböckerna). 10 mäns närvaro krävs för att
gudstjänst skall kunna hållas.
 Kristendom: Kyrka eller kapell. I varje kyrka finns ett altare
vars ursprung är bordet vid de första kristnas måltider.
 Islam: Moské. Ordet betyder: ”Plats där man knäfaller”.
Viktigast är den nisch som markerar ”kibla” böneriktningen
mot Mecka. Det finns alltid möjlighet att utföra rituell
tvagning (avtvättning)i anslutning till moskén.
Festdagar
 Judendomen: Sabbaten (fredag kväll till lördag kväll), påsk
”pesach”(firas till minne av det hebreiska uttåget ur Egypten)
mfl.
 Kristendomen: Påsk (Jesu död och uppståndelse), jul (Jesu
födelse).
 Islam: Offerfesterna. Id al-Fitr firas vid slutet av fastemånaden
Ramadan. Id al-Adha firas vid slutet av vallfärden till minne
av att Abraham var beredd att offra sin son Ismael till Gud.
Skillnader? Två exempel
 I Kristendomen anser man att Gud har förkroppsligats
genom Jesus från Nasaret. Detta är omöjlig tanke inom
judendom och islam. Han ses som ”rabbin” och ”profet”.
 Kristen tro förmedlar treenighetsläran, att Gud uppenbarar
sig på tre olika sätt:
1. Fadern, skaparen av allting
2. Sonen, Kristus, frälsaren av människan
3. Anden, den livgivande kraft som ständigt på nytt ger liv åt
naturen, inspiration och tro åt människorna och som alltid
funnits med i Guds skapelse.
Länktips
 http://www.to-life.se/rel_start.html
 http://www.bbc.co.uk/religion/religions/judaism/index.s
html
 http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/inde
x.shtml
 http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/
Download