Stora Litanian till Jesusbarnet - Sankt Franciskus Katolska Församling

Jesusbarnet
och
Moder Maria Angelica
Ave Maria Publikationer - Gråbröderna
1
Jesusbarnet och Moder Maria Angelica
År 1995 blev den redan mycket kända katolska grundaren för EWTN
(Eternal Word Television Network – Det Eviga Ordets TV) Moder Maria
Angelica inbjuden av den lokale biskopen till Bogota i Colombia för att se
om man kunde förbereda katolsk TV-sändning även på spanska. Moder
Angelica och systrarna deltog i Mässan i Det Gudomliga Jesusbarnets
Sanktuarium och plötsligt blev statyn levande för nunnan och med en liten
pojkes röst sa Han till henne: ”Bygg ett tempel åt mig och jag ska hjälpa dem som
hjälper dig!”
Med dessa ord inleddes ett stort äventyr för Moder Angelica och hennes
medsystrar. Efter Jesusbarnets uppmaning i Bogota började Moder Angelica
genast leta efter passande mark för detta tempel. Till slut kom systrarna till
Hanceville i Alabama och nunnan kände genast Guds starka närvaro.
Även Guds försyn skulle ta hand om projektet för inga insamlingar gjordes
och ingen reklam gick ut på Moder Angelicas egen TV-station! Fem familjer
erbjöd sig att anonymt betala för kyrk- och klosterbygget. Jesusbarnet höll
också sitt löfte: ”Jag ska hjälpa dem som hjälper dig!”
Bygget gjordes under de tre förberedande åren inför jubelåret 2000 och år
1997, det år som var ägnat åt Jesus, tillverkades den stora och dyrbara
monstransen. År 1998, året ägnat åt den Helige Ande, tillverkades
rosettfönstret med symbolen för den Helige Ande. Slutligen, år 1999, året
helgat åt den Evige Fadern, avslutades arbetet med rosettfönstret med Gud
Fader. Helgedomen och klostret är verkligen ett underverk av Guds försyn.
Den 19 december 1999 konsekrerades templet och Kristi Allraheligaste
Kropp i hostian placerades för ständig tillbedjan i monstransen.
Sedan ”templets” invigning har systrarna i Vår Fru av Änglarnas kloster
turats om att tillbe vår Herre, närvarande i Altarets Allraheligaste
Sakrament, och be för hela mänsklighetens räddning och helgelse.
Att besöka sanktuariet är en stor upplevelse. Kyrkan är öppen mellan 6:0021:30 dagligen. I en särskild byggnad finns den stora religiösa affären och
omgivningarna är fantastiska att se. Ett flertal privatägda bed & breakfast
finns i närheten. Lättast är att flyga till Birmingham, Alabama och sedan
hyra bil. Glöm inte att besöka EWTN:s TV-station (kyrkan, bokhandeln och
studion) i utkanten av Birmingham.
Blessed Sacrament Shrine
County Road
Hanceville, ALABAMA
http://www.olamshrine.com/
2
Jesusbarnets staty i sanktuariet i Bogota
Jesusbarnet av den Gudomliga Försynen (Bogota)
Divino Nino
Den lilla statyn med det stående Jesusbarnet som räcker upp händerna
känner nog många katoliker igen, men få känner till historien bakom detta
s.k. undergörande Jesusbarn.
En Salesianfader vid namn Pater Giovanni Rizzo (+1957) från provinsen
Arenzano i Italien, hade en stor devotion till Jesubarnet. År 1914 började
Salesianerna bygga en stor kyrka i Barranquilla, Columbia, i ett mycket
fattigt område. Den överordnade gav uppgiften att samla pengar till
kyrkbygget till P. Rizzo, vilket han mycket motvilligt gjorde eftersom
människorna där var så fattiga. När han kom tillbaka till klostret hade han
inte samlat in något. När han skulle gå ut nästa dag knäböjde han inför
Guds Moders staty och bad om hennes förbön. Han tittade på Jesusbarnet
och frågade sig själv varför han inte riktade sin bön direkt till Jesusbarnet
också, förutom att be om Marias förbön? P. Rizzo beslöt sig för att anförtro
hela projektet åt Jesusbarnet. Följande dag gick han till statyn av Guds
Moder, De Kristnas Hjälp, och bad om mod från Jesusbarnet att be om
ekonomiskt stöd för Guds verk. Paterns böner besvarades. När han tittade
upp på Jesusbarnet såg han Barnet sträcka ut sina händer och le som om
Han sa: ”Ta mig med dig, jag ska vara med dig!” Från den stunden blev
3
P. Rizzo en stor apostel för devotionen till Jesusbarnet. Han talade om
Jesusbarnet, arbetade för Honom och vigde hela sitt liv och sin energi till att
sprida devotionen till Herrens barndom.
År 1935 blev prästen förflyttad till ett annat fattigt område i Bogota, kallat
Barrio Veinte de Julio (= 20 juli). Övertygad om att det Gud ville att man
vördar vår Herre i Hans heliga barndom, började P. Rizzo sprida
devotionen till Jesusbarnet även i den nya församlingen.
I en affär i Bogota, som hette Vatikanen, och som ägdes av en italiensk
artist, hittade P. Rizzo en antik staty av Jesusbarnet. Barnet log och höll ut
sina små händer. Bakom Barnet fanns ett kors. Enligt sitt sedvanliga
skämtsamma sätt utbrast P. Rizzo: ”Vad är detta? Han är så liten och ni vill
redan korsfästa Honom? Ta bort korset och jag ska köpa statyn.” Pater Rizzo bad
artisten att nederst på statyn skriva: ”Yo Reinare” (jag ska regera). Artisten
utförde förändringarna och patern tog med sig statyn till församlingskyrkan
där han predikade över vad Jesusbarnet gör för dem som har tro och hjälper
de nödlidande. Pater Rizzo byggde ett litet kapell för Jesusbarnets staty och
det dröjde inte länge förrän det rapporterades mirakler och underverk från
dem som bett till Jesusbarnet inför denna staty.
Den 25 december 1937 välsignades och lades den nya hörnstenen för en ny
kyrka i Bogota. Pater Rizzo hade önskat att man projekterade för en större
kyrka, men de överordnade ville inte ha någon överdådig kyrka. Patern
klagade dock på att man planerade bygga en kyrka som blir för liten, men
lydnadslöftet gjorde att han fick nöja sig med det som de överordnade i
kongregationen hade beslutat. Precis som patern hade förutsagt visade det
sig omedelbart att kyrkan byggdes för liten. Fler än hundratusen troende
besöker varje söndag kyrkan. Men år 1989 planerade man för en mycket
större kyrka vilken stod färdig år 1992. De ekonomiska medlen hade samlats
från besökarna i kyrkan. Den nya kyrkan blev upphöjd till sanktuarium och
miraklen fortsätter än idag.
Det var genom denna staty av Jesusbarnet som Moder Maria Angelica år
1996 fick höra Herrens uppdrag att bygga ”ett tempel”.
Den stora festdagen i detta sanktuarium firas den 20 juli varje år (efter
namnet på området ’Barrio 20 de Julio’)
Santuario Del Divino Niño Jesús
Parroquia del Divino Niño Jesús
Calle 27 Sur, No. 5A-27
Barrio 20 de Julio
Bogota Colombia
4
”Jag skulle önska att få sprida devotionen till Jesusbarnet. Han är
inte bara mäktig, men vad du och jag behöver är en familj – och det
är just det som Jesusbarnet gör oss till. Han förenar oss och Han
kommer att ge våra hjärtan kärlek, där det borde finnas kärlek.”
Moder Maria Angelica
Ur The Prayers & Personal Devotions of Mother Angelica
Omslaget på detta häfte visar Moder Angelica med en annan sorts
avbildning av Jesusbarnet där Han sträcker ut sin hand och erbjuder sitt
Heliga Hjärta. En sådan staty finns på platsen framför Clarissornas
klosterkyrka i Hanceville. Moder Angelica lät skriva följande inskription på
sockeln till statyn:
”Det Gudomliga Jesusbarnet inbjuder oss att ta emot Hans kärlek, Hans
Hjärta och att bära med oss och i oss Jesu barndom. Må vi alla låta oss
ledas av Divino Nino, Jesus.”
Novena till
Jesusbarnet av den Gudomliga Försynen
Från Moder Maria Angelicas kloster i Hanceville, Alabama
Novenan ber nunnorna den första söndagen i månaden
från januari till september.
Festdag: Första söndagen i september
G
udomliga Jesusbarn, vi tror på Dig, vi tillber Dig och vi
älskar Dig. Förbarma Dig över oss syndare, Herre Jesus.
Vi kommer till Ditt hus som svar på Din kärlek.
5
Vi kommer till Dig som svar på Din barmhärtighet och nåd.
Vi kommer till Dig för att det är Du själv som drar oss till Ditt
Gudomliga Hjärta, i vilket vi kan lägga ner alla våra bekymmer
och böner om nåd och hjälp. För Du tar Dig an var och en av oss
med öm kärlek och barmhärtighet.
Vi kommer ihåg Dina ord till lärjungarna: Be och ni ska få. Sök och
ni ska finna. Knacka och det ska öppnas för er.
Vi litar på Din oändliga godhet och att Du ska hålla Ditt löfte,
därför ber vi Dig nu (nämn böneintention).
Tack, Gudomliga Jesusbarn,
för att Du alltid lyssnar till våra böner.
Vi hoppas att Du ska lägga fram vår bön inför vår Himmelske
Fader. Om det vi ber om inte är till gagn för vår frälsning och
helgelse, så ber vi Dig om det som vi istället verkligen behöver, Du
som ser alla våra behov.
Låt oss med Din nåd och kärlek få uppnå det högsta målet: att få
komma till Dig i den eviga glädjen i Himmelen.
Gudomliga Jesusbarn, välsigna och beskydda oss.
Gudomliga Jesusbarn, välsigna och led oss.
Gudomliga Jesusbarn, välsigna och skänk oss det vi behöver till
kropp och själ.
Om detta ber vi genom Din Allrasaligaste Moders förbön och i
Ditt mäktiga och Allraheligaste Namn. Amen.
6
Bön till Jesusbarnet av den Gudomliga Försynen
i Svårigheter
Bönen kan naturligtvis bes när som helst
G
udomliga Jesusbarn,
i mina svårigheter, hjälp mig
från min själs fiender, rädda mig
när jag inte förstår rätt, upplys mig
i mina tvivel och lidanden, trösta mig
i min ensamhet, var hos mig
i mina sjukdomar, var min styrka
När andra ser ned på mig: ge mig mod
i frestelser: försvara mig
i prövningens stunder och timmar: ge mig styrka
med Ditt ömma Hjärta: älska mig
med Din obegränsade makt: beskydda mig
och i Dina armar när jag dör: ta emot mig.
Amen.
7
Divino Nino Bönen
(Den särskilda bönen till Jesusbarnet av den Gudomliga Försynen)
O
Gudomliga Jesusbarn, jag ber Dig om nåden att få älska
Dig allt innerligare, med en kärlek som liknar den kärlek
som Din välsignade Moder hade för Dig.
Låt mig få nåden att, om möjligt, få tid och energi att delta
dagligen vid det Heliga Mässoffret, och med trons ögon få se Dig
korsfäst och vid Ditt Kors Din smärtfyllda Moder och Aposteln
Johannes. Heliga Barn, låt mig vid Ditt altare få ta emot Din
Heliga Kropp och Ditt Dyrbara Blod till näring och helande för
min själ, på samma sätt som Du utgav Dig för apostlarna i den
Övre salen på Skärtorsdagen.
Låt mig få en salig död genom en god förberedelse inför det
definitiva mötet med Dig, med full ånger och bekännelse av mina
synder i Försoningens Sakrament och ett värdigt mottagande av
den Heliga Kommunionen, och så med glädje bli ledsagad av Dig
in i den eviga lyckans boningar som den Himmelske Fadern har
berett för alla som tillhör Dig. Amen.
Jesusbarnets Rosenkrans
-
Att bes särskilt varje dag under
juloktaven: 25 dec. – 1 jan.,
hela januari månad,
Jesusbarnets månadsdag den 25:e i månaden, samt
alla tisdagar (Jesusbarnets veckodag) under året.
I uppenbarelserna till karmelitnunnan, den Vördnadsvärda Margareta av det
Heliga Sakramentet (1619-1648) lovade Herren särskilda nådegåvor till alla
dem som bar denna rosenkrans på sig och som ofta bad den till ära för Jesu
Heliga Barndom, särskilt kyskhetens nåd och hjärtats oskuld. För att
understryka vikten av detta löfte visade det Gudomliga Barnet på den lilla
rosenkransen, som sken med ett övernaturligt ljus.
Enligt Herrens anvisningar ber man Jesusbarnets Rosenkrans på följande
sätt:
G
Inledningsbön vid medaljen av Jesusbarnet:
udomliga Jesusbarn, / jag tillber Ditt Kors och jag
accepterar alla de kors som Du vill sända mig.
Heliga Treenighet, jag offrar Dig, för Ditt Heliga Namns
ära, all tillbedjan av det Heliga Jesusbarnets Gudomliga Hjärta.
8
Man ber tre Fader vår för att ära den Heliga Familjen.
Före varje Fader vår ber man:
Och Ordet / blev människa.
Tolv Var hälsad Maria för att ära Herrens tolvåriga Barndom.
Varje Var hälsad Maria ska föregås av orden:
Och Ordet blev människa / och bodde ibland oss.
Man avslutar rosenkransen med:
Heliga Jesusbarn, / välsigna och beskydda oss.
Jesu Barndoms Tolv Hemligheter:
Många troende begrundar också en av Jesu barndoms hemligheter eller
händelser för varje ’Ave Maria’:
- Guds Sons människoblivande
- Det ofödda Jesusbarnet och Marias förväntansfulla glädje inför
Jesu födelse
- Jesu födelse i Betlehem
- Herdarnas tillbedjan
- Jesu omskärelse
- Heliga Tre Konungars (vise männens) tillbedjan
- Flykten till Egypten
- Livet som flyktingar i Egypten
- Återvändandet till Nasaret
- Den Heliga Familjens fördolda liv i Nasaret
- Jesus vid tolv års ålder i Templet i Jerusalem
Jesusbarnets Löfte
”Allt det du vill be om, gör det genom och för min Barndoms förtjänsters
skull, och din vädjan ska bönhöras.”
Jesu ord till Vördnadsvärda Margareta av det Heliga Sakramentet
(1619-1648)
Överlåtelse till Jesusbarnet
Den Heliga Thérèse av Jesusbarnet och det Heliga Anletet (1873-97, 1 okt.),
Kyrkolärare. Låt gärna denna lilla bön bli den sista bönen du ber under
jultiden innan du somnar.
9
O
Du lilla Barn, min enda skatt, jag överlämnar mig till Ditt
gudomliga gottfinnande. Jag söker ingen annan glädje än
den att få Dig att le. Ge mig Din nåd och Din barndoms
dygder så att änglarna och helgonen på min Himmelska födelsedag
ska se att jag är helt och hållet Din. Amen.
Stora Litanian till Jesusbarnet
Ur Oremus 1909
H
erre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig
Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig
Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig
Kristus, hör oss, Kristus, hör oss
Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss
Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss
Gud Son, världens Frälsare
Gud Helige Ande
Heliga Treenighet, en ende Gud
Heliga Maria, Guds Moder, be för oss
Helige Josef, Guds Sons fosterfader
10
Gudomliga Barn, som föddes av Jungfru Maria i Betlehem,
förbarma Dig över oss
Gudomliga Barn, som insveptes i lindor och lades i en krubba
Gudomliga Barn, som tillbads av Maria och Josef
Gudomliga Barn, vars födelse förkunnades för herdarna
av änglarna
Gudomliga Barn, som hyllades av herdarna
Gudomliga Barn, som åtta dagar efter Din födelse ödmjukt
underkastade Dig den judiska lagen
Gudomliga Barn, som på Himmelens befallning fick det Heliga
Namnet Jesus
Jesus, Du som genom en stjärna kallade österlandets furstar till
Din krubba
Jesus, Du som av de heliga tre konungarna hyllades med guld,
rökelse och myrra
Jesus, som av Maria frambars i templet
Jesus, Du som i templet i Jerusalem gladde den åldrige Simeon
och profetissan Hanna
Jesus, Du som förföljdes av kung Herodes
Jesus, Du som gav martyrkronan åt de oskyldiga barnen
Jesus, Du som måste fly till Egypten med Maria och Josef
Du som återvände till Nasaret från Egypten
Du som vandrade till templet i Jerusalem vid tolv års ålder med
Maria och Josef
Du som under tre dagar med oro söktes av Maria och Josef
Du som av dem med glädje återfanns bland lärarna i templet
Du som var lydig Dina föräldrar i Nasaret
Du som tillväxte i ålder, vishet och nåd inför Gud och människor
Var oss nådig, förskona oss, o Jesus
Var oss nådig, bönhör oss, o Jesus
Från allt ont, fräls oss, Jesus
Från all synd
Genom Din underbara födelse av Jungfru Maria
Genom Din kärlek till Maria och Josef
Genom den stora fattigdom Du valde för vår skull
Genom det första Blod Du utgöt för oss
Genom Dina lidanden i stallet i Betlehem
11
Genom Ditt Heliga Namn Jesus
Genom Din lydnad mot Dina heliga föräldrar
Genom Ditt fördolda liv i Nasaret
Genom Ditt arbete i Din fosterfaders verkstad
På Domens Dag
Vi syndare, vi ber Dig, bönhör oss
Att vi med Maria och Josef ödmjukt tillber Dig
Att vi med de heliga änglarna lovar och förhärligar Dig
Att vi med de fromma herdarna hyllar Dig som vår Frälsare
Att vi med de heliga tre konungarna offrar Dig våra hjärtan
Att vi med Simeon och Hanna gläds över Din födelse
Att vi älskar Dig av hela vårt hjärta
Att Du genom Din fattigdom ville göra oss rika
Att Du genom Din förödmjukelse ville upphöja oss
Att vi en gång i himmelen får se Dig Ansikte mot ansikte
Gud Son
Guds Lamm, som borttager världens synder,
förskona oss, o Herre
Guds Lamm, som borttager världens synder,
bönhör oss, o Herre
Guds Lamm, som borttager världens synder,
förbarma Dig över oss, o Herre
F. Kristus är född för vår frälsnings skull.
Alla Kom, låt oss tillbe Honom.
F. Låt oss be. Gud, som genom Din enfödde Sons födelse med det
sanna ljusets glans upplyst den Heliga Natten, låt oss, som på
jorden lärt känna hemligheten av Hans Ljus, i Himmelen få
åtnjuta Hans eviga glädje, genom samme Kristus, vår Herre.
Alla Amen.
Eller:
F. Låt oss be. Gudomliga Barn, låt oss komma till Dig. Ta oss
under Ditt mäktiga beskydd. Bevara oss från synd och alla
frestelser. Ge oss nåden att efterlikna Dig i allt, så att Fadern i
Himmelen även i oss har sitt välbehag. Framför allt, lär oss älska
Dig av hela vårt hjärta och alla människor för Din skull. Amen.
12
Litania till Kärlekens Lille Konung
Gammal avlatsbön
rans lille Konung, lyft upp oss till Dig
Nådens lille Konung, gör oss heliga
Kärlekens lille Konung, gör oss hängivna Dig
Fridens lille Konung, gör oss fridsamma
Glädjens lille Konung, lys genom oss
Ljusets lille Konung, upplys oss
Barmhärtighetens lille Konung, förlåt oss
Enhetens lille Konung, ge enhet åt alla kristna
Allsmäktige lille Konung, regera över oss
Barnens lille Konung, beskydda oss
Ärans lille Konung, förhärliga Din Fader och Din Moder
Kärlekens lille Konung, ge Fadern gottgörelse för oss och hör vår bön.
Amen.
Ä
13
Vigning till Jesusbarnet
O
kärleksrika Jesusbarn, Du offrade Lamm, Du den Gode,
Barmhärtige, Du som är Kärleken, för att upprätta oss och
skänka den oskuld vi hade innan arvsynden kom in i världen
genom våra anfäder, har Du velat komma till oss från Himmelen.
För oss led Du fattigdom, förföljelse och utgöt Du Ditt Dyrbara
Blod på Korset.
Jag tackar Dig, kärleksrika Jesusbarn, och jag älskar Dig av hela
mitt hjärta.
O min Jesus, jag ger Dig mitt hjärta för att det alltid ska älska Dig.
Jag ger Dig mina tankar för att de ska bli rena och oskyldiga. Jag
ger Dig mina ögon för att de ska vara ödmjuka och endast se vad
Du vill att jag ser. Jag ger Dig mina ord för att de alltid ska ära
Dig. Jag ger Dig mina gärningar för att de ska tjäna Dig i renhet.
Jag ger Dig min kropp för att den ska vara den Helige Andes
tempel. Jag ger Dig min själ för att den ska vara en helgedom av
oskyldighet och renhet.
O min Jesus, skänk mig nåden att alltid fly synden som en dödlig
och smittsam sjukdom. O Jesus, oskyldiga och offrade Lamm, för
Din kärleks, Din oskulds och för Ditt Dyrbara Blods skull ge mig
den heliga renhetens dygd, så att jag efter döden får glädjen att
komma Dig så nära som möjligt, enligt Ditt löfte till de
renhjärtade. Amen.
Gudomliga Jesusbarn, skänk oss Din välsignelse.
14