Delphi Trendkommentar NR 1-2015

advertisement
1
DELPHI FONDER
Delphi Trendkommentar NR 1-2015
TrendKOMMENTAR
NR 1 - 2015
Nordisk hälsoraket
Många års fantastisk börsutveckling har gjort Novo Nordisk till en solid bidragsgivare i Delphifonderna. Efter flera positiva företagsnyheter i mars steg aktiekursen ytterligare.
Med sitt marknadsvärde på 1 150
miljarder NOK är Novo Nordisk nu
Nordens klart största företag
respektive Europas sjunde största
företag. Enbart under mars månad
steg aktiekursen med 18 procent,
motsvarande 175 miljarder NOK.
Vad ligger bakom uppgången och
inte minst kan den fortsätta?
Diabetes driver tillväxt
Novos marknadsvärde speglar
företagets odiskutabla position som
global marknadsledare inom
behandling av diabetes, en sjukdom
som utvecklas kraftigt. Novo har den
bredaste produktportföljen av alla
företag inom diabetesbehandling
samtidigt som företagets kliniska
"pipeline" innehåller en rad produkter med mycket hög potential.
Utöver diabetes är företaget ledande
inom behandling av blödarsjuka och
tillväxthormoner. Den största
värdeökningen härrör sig från
diabetessegmentet. Sjukdomen kan
delas in i två grupper; typ 1 och typ
2. Typ 1 är medfödd medan typ 2 är
vad vi normalt kallar för en livsstilssjukdom. Ökningen av typ 2diabetiker drivs i hög grad upp av
osunda matvanor och för lite fysisk
aktivitet, det vill säga trender som är
svåra att vända. Gemensamt för de
båda sjukdomstyperna är att kroppen inte klarar av att producera tillräckligt med insulin för att sänka
blodsockret till vad som betecknas
som normala nivåer. Höga blodsockernivåer kan på sikt få mycket negativa effekter i form av ökad risk för
hjärtsjukdomar och slaganfall.
Under 2014 uppskattade International Diabetes Federation (IDF) att
387 miljoner människor i världen led
av diabetes, medan World Health
Organization bedömde att diabetes
var den direkta dödsorsaken för
1,5 miljoner människor under 2012.
Sjukdomen ökar i omfattning med
en oroväckande fart. År 2035 kom-
mer enligt IDF 700 miljoner människor att vara drabbade av diabetes.
Produktportföljen är nyckeln
Novos produktportfölj innehåller
både insulinbehandlingar och preparat som patienter i regel får innan
någon insulinbehandling påbörjas.
Kursökningen i mars beror i hög
grad på Novos långtidsverkande insulinpreparat Tresiba, som ser ut att
bli godkänt i USA mot slutet av 2015.
Novo har idag en marknadsandel på
cirka 30 procent i segmentet och
tros kunna öka andelen betydligt på
bekostnad av Sanofis Lantus, som
under 2014 såldes för 6,3 miljarder
EUR. Detta tack vare Tresibas något
vassare kliniska profil. Vidare har
Novo Nordisk nu redovisat positiva
studier om en tablettversion av företagets nya GLP-1-produkt Semaglutide, en produkt som i sig ser mycket lovande ut och bidrar till avsevärt
lägre blodsockernivåer samt viktminskning för typ-2-patienter i pre-
2
DELPHI FONDER
Delphi Trendkommentar NR 1-2015
insulinfasen. Novos produkter ges i
dagsläget primärt i form av injektioner och en övergång till tabletter
kommer att kunna höja produktens
genomslagskraft för Novos del.
enkelt att uppnå under de kommande
åren. Det nya satsningsområdet
fetma kan också komma att bli ett
stort område för företaget framöver.
På risksidan är företaget också väl
positionerat. Konkurrenternas nya
Fortsatt attraktiv risk/reward
I Delphi Fonder tror vi fortsatt starkt produkter avskräcker inte och ett
på Novo Nordisk. Diabetesmarknaden priskrig mellan aktörerna verkar föga
troligt. Företaget har också betydligt
kommer att fortsätta växa under
överskådlig framtid och Novo har en lägre patentrisk än många andra i
mycket stark position generellt sett. hälsokategorin med samma marknadsvärde. Detta beror på att Novos
Detta ger en mycket god överblick
produkter är biofarmaceutiska, vilket
över investeringen. Novos starka
position understryks av att företaget gör att eventuella kopior är mycket
dyra och svåra att utveckla, för att
är den globala diabetesaktörerna
inte tala om att producera. Vi ser inte
som arbetar mest med sjukdomen.
Företaget investerar enormt mycket i heller någon större prispress på diabetesprodukter framöver eftersom
forskning. Forskningsavdelningen
hade under 2014 cirka 6 000 anställda dessa generellt sett är prisvärda och
motverkar sjukhusvistelser som
och de totala F&U-kostnaderna, intynger myndigheternas hälsobudgeklusive kliniska studier, uppgick till
över 13 miljarder DKK under samma tar betydligt mer.
år. Novos mål är att öka rörelseresultatet med 15 procent om året genom På det hela taget framstår den potenhögre volymer och storskaligare pro- tiella uppsidan som långt större än
den potentiella risken och vi fortsätduktion. Ett mål vi tror blir tämligen
Novo Nordisk ‐ senaste tre åren ter därför att gilla Novo Nordisk.
Företaget handlas idag till ett P/E-tal
på närmare 30, vilket speglar företagets position. Denna multipel går
emellertid snabbt tillbaka vid en stark
tillväxt. Dessutom betalar Novo tillbaka omkring fyra procent av företagets värde i utdelning och återköp av
aktier under året. Inte dåligt för ett
företag i stark tillväxt!
Utöver Delphi Nordic återfinns Novo
Nordisk även i Delphi Global, Delphi
Europé, dock med en mindre andel.
Øyvind Fjell
Fjell är huvudansvarig för Delphi Nordic Han har en civilingenjörsexamen
inom industriell ekonomi vid NTNU och började arbeta på Delphi 2007.
Delphi Nordic är en aktivt förvaltad UCITS aktiefond som placerar på de
nordiska börserna. Genom en kombination av trend och fundamental
analys av framförallt enskilda bolag och branscher, söker fondförvaltaren
långsiktig meravkastning genom en aktiv strategi som är helt oberoende av
index. Portföljen består av 30-40 små, medelstora och stora bolag.
Delphi-metoden
∙ Merparten av våra konkurrenter förlitar sig endast på fundamentalanalys. Det är inte tillräckligt för oss. Vi anser att de bästa förutsättningarna
för att göra rätt investeringar ges när de fundamentala faktorerna utvärderas tillsammans med trender
∙ Genom att använda både fundamental analys och trendanalys kan vi
identifiera bolag som levererat under en längre period. Trenderna fångar
även upp ekonomiernas och finansmarknadernas dynamik samt bolagens
intjäningsförmåga på ett mycket bra sätt – samtidigt som vi skiljer ut viktig
information från bakgrundsbrus
Har du frågor om investeringar i Delphis fonder? Vänligen ta kontakt med din rådgivare eller besök www.delphifonder.se.
Delphi Fonder – en del av Storebrand.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadsutvecklingen, förvaltarens
skicklighet, fondens risk samt kostnader vid teckning, förvaltning och inlösen. Avkastningen kan bli negativ som en följd av kursfall.
Publicerad april 2015
Download