Hur Messias

advertisement
Hur Messias
visar sig i skrifterna
Guide till bibelstudier
Hendrik Schipper
www.boazmultimedia.nl
2015
Jag är mycket tacksam mot de personer jag nämner nedan, som på ett eller annat sätt har varit
till hjälp för mig i arbetet med den här boken.
Dr. Ir. Henk Post
Dr. Willem H. Velema
Min hustru Kenna
Alla svenska bibelcitat är hämtade från Bibel 1917
Beställ online via: http//www.boazmultimedia.nl och www.boazevangeliesupport.com
ISBN/EAN 978-94-91382-11-6
Utgivare: Boaz Multi Media, Veenendaal, Nederländerna.
Upphovsrätt: © 2014 Hendrik Schipper/Boaz Multi Media
Med ensamrätt. Inga delar av denna utgåva får återges, lagras i ett inhämtningssystem
eller överföras i någon form eller på något sätt – elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopia,
inspelning eller något annat – utan föregående tillstånd från förlaget, med undantag för korta
citat i tryckta recensioner.
2
INNEHÅLL
Förord 5
Bibelböckernas namn och ordningsföljd 7
Riktlinjer för denna studie 8
Lista över bibelställen som behandlas 9
Ämnen 17
Messias kommande rike 27
FÖRSTA MOSEBOKEN – MALAKI – behandling av bibelställen 31
Referenser till Tanach (Gamla Testamentet)
– Citat från och hänvisningar till Tanach i evangelierna och Apostlagärningarna – Citat från och hänvisningar till Tanach i Paulus brev 405
411
Litteraturförteckning 415
3
KORT SAMMANFATTNING AV BOKEN
Den här boken handlar om den levande Gudens ord.
Genom detta ord, med den helige Andes hjälp,
kan du lära dig vem Gud är och vem hans son är.
Profeten Hosea säger i Hos 4:6:
”Mitt folk skall förgöras för att det saknar kunskap.”
Och Jesus, Messias, säger i Joh 5:39:
”Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de kan ge er evigt liv.
Just dessa vittnar om mig ...”
Messias säger detta om skrifterna i Gamla Testamentet.
Därför är det så viktigt att veta
vilka ställen i skrifterna som Messias menade.
I den här boken träffar du på över 300 ställen från Gamla
Testamentet där det direkt eller indirekt talas om den utlovade Messias.
Dessa ställen begrundas och förklaras i ljuset av de ställen
i Nya Testamentet som de hör ihop med.
Den här boken är en unik studie och guide till Bibeln.
Den är säregen på det sättet att det i dagens läge finns få, om ens några,
andra böcker
som visar skriftens enhet på detta sätt.
Boken kan användas till bibelstudier och som referensverk.
.
4
INLEDNING
Den här boken handlar om Gamla Testamentets Messias. I Torahn (de fem Moseböckerna),
profetböckerna och de heliga skrifterna är det Messias ankomst och tjänst som står i centrum.
Messias ska vara en judisk man som ska komma till världen för att först och främst frälsa och
befria sitt folk, den judiska nationen. Men enligt de löften som gavs till Abraham kommer
även alla andra folk att välsignas genom honom. Och den judiska nationen kommer att vara
inblandad i den processen.
Under sin tid på jorden sade Jesus Messias att skrifterna vittnar om honom. Allt som hände
medan han befann sig på jorden hade alltså förutsagts i skrifterna. Det innebär att vi själva kan
se efter i skrifterna om Jesus är den sanne Messias. Messias kom till jorden för att ge försoning
för människornas synder, men han ägnade större delen av sina år på jorden åt att förklara vad
skrifterna säger om Messias ankomst och tjänst.
Och det enda hans judiska apostlar och lärjungar gjorde var att förklara skrifterna och uppmana
folk att omvända sig till Gud och tro på Jesus Messias.
Det behöver knappast sägas att det fortfarande är av största vikt att veta vad skrifterna lär oss om
Messias, och var någonstans de gör det.
I den här boken blir du försedd med mer än 300 bibeltexter som tar upp Messias ankomst och
hans tjänst. Här förklaras också hur de texterna hänger ihop med de händelser och förkunnelser
som äger rum i det kompletterande Nya Testamentet.
Det finns två typer av messianska texter. Dels finns det texter som omedelbart går att känna
igen som messianska – det är de ”direkta” texterna. Dels har vi andra texter, som kan kännas
igen som messianska enbart av läsare som är bekanta med Nya Testamentet – dessa kallas för
”indirekta”. I denna bok återges direkta texter i kursiv stil. 1) Alla messianska texter är tryckta på
grå bakgrund.
För att inte boken skulle bli så stor har många texter inte skrivits ut i sin helhet, utan nämns
bara som referenstexter.
De messianska texterna syftar även på Messias andra ankomst till jorden, då han ska upprätta
sitt rike. Hela den judiska nationen kommer då att vara tillbaka i sina förfäders land; de kommer
alla att känna Herren, och Messias ska vara deras kung. Alla folk ska underkasta sig honom. De
texter som handlar om detta finns i ett separat kapitel och anges med tecknen #1–#7.
I Gamla Testamentet hittar vi också många löften som gäller icke-judiska folk. Dessa löften
gäller både nutiden och det kommande riket.
Den här boken har kommit till under ständig bön om vishet och den helige Andes vägledning.
5
INLEDNING
Jag ber också för välsignade studier av dessa texter, och för att läsningen av Guds ord ska leda till
att slöjan rycks av, mörkret skingras och Guds Andes ljus finns närvarande och utför sitt verk.
Hendrik Schipper - oktober 2015
1)Se www.boazevangeliesupport.com för andra språk.
6
BIBELBÖCKERNAS NAMN OCH ORDNINGSFÖLJD
Tanach/Gamla Testamentet
Nya Testamentet
1 Mosebok
Matteus
2 Mosebok
Markus
3 Mosebok
Lukas
4 Mosebok
Johannes
5 Mosebok
Apostlagärningarna
Josua
Romarbrevet
Domarboken
1 Korinthierbrevet
Rut
2 Korinthierbrevet
1 Samuelsboken
Galaterbrevet
2 Samuelsboken
Efesierbrevet
1 Kungaboken
Filipperbrevet
2 Kungaboeken
Kolosserbrevet
1 Krönikeboken
1 Thessalonikerbrevet
2 Krönikeboken
2 Thessalonikerbrevet
Esra
1 Timothéüs
Nehemja
2 Timothéüs
Ester
Titusbrevet
Job
Filémon
Psaltarenen
Hebreerbrevet
Ordspråksboken
Jakobsbrevet
Predikaren
1 Petrusbrevet
Höga Visan
2 Petrusbrevet
Jesaja
1 Johannesbrevet
Jeremia
2 Johannesbrevet
Klagovisorna
3 Johannesbrevet
Hesekiel
Judasbrevet
Daniel
Uppenbarelseboken
Hosea
Joela
Amos
Obadja
Jona
Mika
Nahum
Habackuk
Sefanja
Hagai
Sakaria
Malaki
7
LINHAS DE ORIENTAÇÃO PARA ESTE ESTUDO
Na tradição de Pedro, Estevão e Paulo, que proclamaram o Messias a partir do Tanakh (por
ordem cronológica), este livro pretende ser um guia semelhante.
O livro também pode ser usado como:
a. um guia geral nas suas horas de descanso;
b. um estudo por tópicos;
c. uma obra de referência. Assim, por exemplo, encontrará no final do livro uma visão geral de
muitos textos do Novo Testamento que estão diretamente relacionados com o Tanakh.
Além disso é dada atenção a tópicos que foram habitualmente pouco enfatizados, como:
- a relação entre as ofertas, as festas e o Messias;
- a conversão do povo judeu;
- o regresso do Messias;
- o seu regresso à terra prometida;
- a Nova Aliança.
Peça ao Senhor que lhe conceda a orientação do Espírito Santo na leitura e reflexão na Sua
Palavra.
H.S.
8
LISTA ÖVER BIBELSTÄLLEN SOM BEHANDLAS
1 Mosebok
3:15
3:21
3 Mosebok
PAG.
31
22:17-21
55,56
PAG.
32
23:6-8
57
32,33
23:9-14
58,59
12:3
33
23:15-21
59,60
14:18
33
23:33-43
60,61
17:7,8,19,21
34
26:11,12
62,63
21:12
34
22:8
34
22:17,18
34
4 Mosebok
26:3-5
35
19:2,3,9
28:14
36
21:9
9:26,27
49:8-12
24:7,8,15-19
36,37
28:3-10
64
64,65
65,66
66,67,68
2 Mosebok
3:6
38
5 Mosebok
3:14
38
11:18-20
69,70
38,39
18:15-19
70,71
12:5-14,22-24
12:46
15:1,2
17:6
40
21:23
72
40
33:3
72,73
40,41
23:20-21
41
25:8-9,22
41,42
Rut
28:12
42,43
4:13,14,17,21,22
28:29,36
43
28:37,38
43
29:45,46.
44
I Samuël
33:19
45
2:10
3 Mosebok
74
75
II Samuël
1:5,13
46
7:12-16
76,77
2:1,2
46
22:20-25
77,78
23:1-4
78,79
3:1-5,16
46,47
4:3-12, 27-29
48,49
7:16
51
16:1-31
52,53
II Koningen
17:11
53,54
1:6,11,12
9
80
LISTA ÖVER BIBELSTÄLLEN SOM BEHANDLAS
I Kronieken
PAG.
Psaltarenen
PAG.
17:11
80,81
22:15
99,100
17:12
81
22:16
100
17:13
81,82
22:17
101
17:14
82
22:18
101
22:22
101
Job
22:23-31
101,102
23:1-6
102,103
17:3
83
24:3
103
19:25-27
83
24:7-10
104
Psaltarenen
1:1-6
2:1
84
84,85
27:2
104,105
27:12
105
28:8
105
30:3
106
31:4,5
106
2:2,3
85
2:4-6
85,86
34:20
107
2:7
86,87
35:4-6
107
2:8
87
35:11,12
108
2:9
87
35:19
108
2:10-12
88
38:12,13,20
8:1,2,3
88,89
8:6
31:11,15
106,107
108,109
40:2,3
109
89
40:6
110
16:8-11
89,90
40:7
111
17:15
90,91
40:8
111
18:4-6
91,92
40:9,10
111
18:21-24
20:4-6
92
40:14
112
92,93
41:5-9
112,113
21:4
93
42:7
113
21:5
94
43:3
113,114
21:6,7
94,95
45:1,2
114,115
22:1-3
95
45:3,4
116,117
22:6
95,96
22:7
96
45:6,7
117,118
22:8
97
45:9,13-15
118,119
22:9,10
97
45:16,17
119,120
97,98
46:4-11
120,121
98
47:1-9
121,122
98,99
49:15
123
22:11
22:12,13
22:14
45:5
10
117
LISTA ÖVER BIBELSTÄLLEN SOM BEHANDLAS
Psaltarenen
Psaltarenen
PAG.
123,124,125
51:17
125
93:1,2
148,149
53:6
126
95:1-3
149
126,127
95:7-11
149,150,151
127
96:1-3
151,152
55:4,5,12-14
61:6,7
62:3,4
91:14-16
PAG.
50:2-6
148
128
96:7-13
152
65:2
128,129
97:1-6
152,153
67:1-7
129,130
98:1-3
154,155
68:1-4
130
98:4-9
155
68:18
130,131
99:1-5
155,156
69:4
131,132
102:1-12
156,157
69:7-9
132,133
102:13-22
157,158
69:19-21
133,134
102:25-27
158
69:26
134
103:3,12
71:20
134,135
103:4
159,160
72:7-19
135,136
103:5
160
75:7,8
136
103:13
160
137
103:11,17
160,161
103:22
161,162
78:2
80:14,15,17
85:9
137,138
159
138
107:1-16
162
85:10-13
138,139
107:25-29
162,163
86:9
139,140
109:1-5
163
86:12-13
140
109:8
163
86:15
140
109:25
164
88:14-18
141
110:1,2
164,165
89:3,4
141,142
110:3
165,166
89:19
142,143
110:4
166
89:20,21
143
110:5,6
166,167
89:22
143,144
110:7
167
89:23
144
112:4
167,168
89:24
144
118:22-24
168,169
89:25
144,145
118:26, 27
169
89:26
145
119:97-103
169,170
89:27-29
145
129:3
170
89:35-37
146
130:7,8
171
90:2
132:11,12
172
91:11, 12
146,147
147
132:13
172
91:13
147
132:14
172,173
11
LISTA ÖVER BIBELSTÄLLEN SOM BEHANDLAS
Psaltarenen
PAG.
Jesaja
132:15
173
9:2-4
196,197
132:16
173,174
9:6,7
197,198,199
132:17,18
174
PAG.
10:20-22
199,200
138:4,5
174,175
11:1-3
201,202
139:1-4
175,176
11:4,5
202,203
139:7-10
176
11:6-9
145:10-13
176,177
11:10-12
204,205
146:8
177,178
12:1-6
205,206
178
14:1-3
206,207
147:3,6
203
147:2,13-14,20
178,179
16:5
207,208
149:1-5
179,180
17:7
208
149:6-9
180
19:23-25
22:22
Ordspråksboken
1:23
208,209
209
24:13-16
209,210
24:18-23
210,211
181
25:6-12
2012,213,214
8:22-29
181,182
26:1-4
214,215
8:29,31
182,183
26:19-21
215,216
27:1-3,6,12,13
216,217
28:15,16
218,219
29:10,13,14
219,220
30:4
183
Höga Visan
5:16
184
Jesaja
29:18
220,221
29:19
221,22,223
29:22-24
224
30:18-33
224,225
32:1-4
225
2:2,3
185,186
32:15-18
225,226
2:4
186,187
33:17-24
226,227,228
2:5
187,188
35:1-10
228,229
4:2
188,189
40:1-5
229,230
4:3
189,190
40:9-11
230,231,232
4:4-6
190,191
41:8-20
232,233
5:1,2
192
6:1-4
192,193
6:9,10
193
7:14-16
193,194
8:13-15
195
9:1
41:25
41:26,27
195,196
12
233
234
42:1
234,235
42:2-4
235,236
42:6,7,16
236,237
42:21
237,238
LISTA ÖVER BIBELSTÄLLEN SOM BEHANDLAS
Jesaja
PAG.
43:1-21
238,239
55:5
44:1,2
239,240
55:6
270
44:3-8
240,241
55:7
270,271
44:21-26
241,242
55:10,11
271,272
45:17-18
242,243
55:12,13
272,273
45:21-25
243,244
56:6-8
273,274
46:3-4,13
244,245
57:15-18
275,276
47:4
Jesaja
PAG.
269,270
245
57:19
276,277
245,246
59:16
277
49:1
246
59:17
277,278
49:2
246,247
59:18-20
278,279
48:15-17
49:3
247
59:21
279,280
49:4
247,248
60:1-5
280,281
49:5
248,249
60:6-21
281,282,283
49:6
249
61:1-3
283,284
49:7
249,250
61:4-9
284,285
49:8-26
250,251
61:10,11
285,286
50:3
252
62:1-3
286,287
50:4
252
62:4-9
288,289
289,290
50:5,6
252,253
62:10-12
50:7-9
253,254
63:1-6
290
51:1-23
254,255
63:7-9
291,292
52:1-12
255,256
65:1,2
292
52:13
257
65:8-10
293,294
52:14
257,258
65:17-25
294,295
52:15
258,259
66:1
295
53:1,2
260
66:2
295,296
53:3
260,261
66:10-14
296,297
53:4-6
261,262
66:15-24
297,289
53:7,8
262,263
53:9
53:10,11
53:12
263
Jeremia
2264,265
265
3:14-19
299,300
265,266,267
4:1,2
300,301
55:1
267
10:7
301
55:2
267,268
12:15; 15:19-21;
301,302
55:3
268
24:6,7; 29:14;
301,302
55:4
269
54:1-17
16:14,15,19
13
302,303
LISTA ÖVER BIBELSTÄLLEN SOM BEHANDLAS
Jeremia
Hesekiel
PAG.
PAG.
17:10
303,304
38:22
331
23:3,4,7,8
304,305
38:23
332,333
23:5,6
305,306
39:6-8,21-29
333,334
47:6-23
334,335
28:9
30:3-20,23,24
30:21-22
31:1-9
306
306,307
308
Daniel
308,309,310
2:34,35,44,45
31:15
310
31:22
310,311
7:13,14,18,22,27
31:31-34
311,312
9:24
339,340
32:37-41
312,313
9:25
340
33:6-13
336,337
337,338,339
313,314,315
9:26
341
33:14-18,22
315,316
9:27
341,342
50:4-7,19,20
316,317
10:5,6
342
12:1
343
12:2
343,344
12:3
344
Klagovisorna
3:25,26
318
3:30
318
Hosea
Hesekiel
1:10,11
345,346
2:14-22
346,347
319
3:4
347,348
11:17-20
319,320
3:5
16:60-63
320,321
6:1-2
17:22-24
321
6:3
349
20:34-44
322
11:1
349,350
21:26,27
322,323
13:14
350
33:32,33
323,324
14:4-8
350,351
34:11-15,22-31
324,325
36:8-15,24-38
326,327
1:26
348
348,349
37:1-14
327,328
Joela
37:21-28
328,329,330
2:1-17
38:16
330
2:18-27
352,353
38:18
330
2:28,29
3353,354
38:19
330,331
2:30-32
355
38:20
331
3:1-21
356,357
38:21
331
14
352
LISTA ÖVER BIBELSTÄLLEN SOM BEHANDLAS
Amos
PAG.
Sakaria
8:9
358
1:16,17
374
358
2:1-13
374,375,376
358,359
3:1-10
376,377,378
6:12,13,15
378,379,380
8:1-23
380,381,382
8:11
9:11-15
Obadja
1:17-21
360
Jona
PAG.
9:9
382,383
9:10-12
383,384
10:3-12
384,385
11:4-6
385,386
11:7
387
2:1
361
11:8
387,388
2:3-8
361
11:9
11:10-11
Mika
2:12,13
362
4:1-4,7
363,364
388,389
389,390,391
11:12,13
391
12:1-14
392,393
13:1,2
393
13:7
394
5:1
364
13:8,9
394,395
5:2
364,365
14:1-21
395,396,397,398
5:3,4
365
5:5
366
7:15-20
Malaki
366,367
1:11
3:1
Habackuk
3:2-5,16-18
399
399,400
400,401,402
2:3
368
4:1-4
402,403
2:4
368,369
4:5,6
403,404
2:14
369
Sefanja
3:9-20
370,371
Hagai
2:6-9
372
2:23
372,373
15
ÄMNEN
A. Messias som person.
B. Messias natur.
01. Messias härstammar från Abraham.
01. Messias är Guds son.
1 Mosebok 9:26,27;
2 Samuelsboken 7:12-16; Psaltaren 2:7;
1 Mosebok 17:7,8,19,21;
Ordspråksboken 30:4; Jesaja 43:1-13,18-21;
1 Mosebok 21:12; 1 Mosebok 22:17,18;
Psaltaren 89:4,26,27.
1 Mosebok 28:14.
02. Messias är Guds lamm.
02. Messias härstammar från Juda.
1 Mosebok 49:8-12.
3 Mosebok 4:3-12; 3 Mosebok 4:27-29;
03. Messias härstammar från David.
1 Mosebok 22:8; 2 Mosebok 12:5-14,22-24;
3 Mosebok 16:1-31; 3 Mosebok 22:17-21;
4 Mosebok 28:3,4; Jesaja 53:7.
Rut 4:13,14,17,21,22;
2 Samuelsboken 7:12-16;
03. Messias är Människosonen.
1 Krönikeboken 17:11; Jesaja 11:1-3;
Jesaja 16:5; Jeremia 30:3-24.
Psaltaren 80:15,16,18; Jesaja 7:14;
Jesaja 9:6,7; Hesekiel 1:26; Daniel 7:13.
04. Messias är av evigheten.
04. Messias gudomliga egenskaper.
Psaltaren 21:4; Psaltaren 89:27-29;
Psaltaren 90:2; Psaltaren 93:1,2;
Psaltaren 2:7; Psaltaren 24:7,10;
Jesaja 11:2; Jeremia 23:5,6; Mika 5:4.
Ordspråksboken 8:22-29; Mika 5:2.
05. Messias är fylld med helig Ande.
05. Messias förhållande till sin fader.
2 Mosebok 23:20,21;
Psaltaren 45:7; Psaltaren 89:20,21;
Jesaja 11:1-3; Jesaja 42:1.
1 Krönikeboken 17:13;
Psaltaren 16:8-11; Psaltaren 20:4-6;
06. Messias är den gode herden.
Psaltaren 28:8; Psaltaren 89:26;
Psaltaren 95:7; Jesaja 40:9-11;
Ordspråksboken 8:30-31; Jesaja 42:21;
Hesekiel 34:11-15,22-24; Mika 2:12,13;
Sakaria 11:7.
Jesaja 49:5; Jeremia 30:21,22.
06. Messias är skaparen.
07. Messias är allsmäktig.
Psaltaren 102:25-27; Jesaja 44:1-8,21-24,26.
Psaltaren 8:6; Psaltaren 107:25-29;
Psaltaren 110:3; Jesaja 22:22; Jesaja 40:10;
07. Han ska vara Israels Messias.
08. Messias är allvetande.
Jesaja 4:2; Jesaja 49:6; Daniel 9:25.
Psaltaren 139:1-4; Jeremia 17:10.
08. Messias namn och titlar.
2 Mosebok 17:6; Psaltaren 95:1-3; Jesaja
09. Messias är närvarande överallt.
5:1-2; Jesaja 9:6,7.
17
Psaltaren 139:7-10.
ÄMNEN
10. Messias ödmjukhet och fattigdom..
19. Messias mysterium.
Jesaja 42:2-4.
2 Mosebok 3:14; Psaltaren 78:2.
11. Messias lydnad.
20. Konungens kärlek till sitt folk.
Psaltaren 1:1-6; Psaltaren 18:21-24;
Jesaja 62:4-9; Hosea 2:15-23.
Psaltaren 40:7,8; Jesaja 53:7,8.
21. Messias är ljuset.
12. Messias fulländning.
Psaltaren 45:2; Jesaja 53:9; Mika 5:4.
2 Samuelsboken 23:1-4; Psaltaren 43:3;
Jesaja 2:5;
13. Messias auktoritet.
Jesaja 9:1-3; Jesaja 42:6,7,16;
Jesaja 60:19,20.
2 Mosebok 3:6; 5 Mosebok 18:18,19;
2 Samuelsboken 23:1-4; Psaltaren 98:9;
22. Guds och Messias godhet.
Psaltaren 110:1,2; Sakaria 9:10.
2 Mosebok 15:1,2; Psaltaren 86:15;
Psaltaren 103:11,17; Jeremia 31:1-9.
14. Messias gör Guds härlighet känd.
Psaltaren 21:5; Psaltaren 45:3,4; Jesaja 4:2;
23. Guds och Messias nåd.
Jesaja 12:1-6; Jesaja 49:3; Jesaja 60:1-5.
1 Mosebok 28:14; 2 Mosebok 33:19;
Psaltaren 45:2;
15. Messias kommer att vara full av
barmhärtighet.
Psaltaren 86:15; Jesaja 62:4-9;
Klagovisorna 3:25,26.
Psaltaren 103:13; Psaltaren 112:4; Jesaja
24. Gud och Messias ger glädje och lycka
66:2; Sakaria 11:7.
till de rättfärdiga och de troende.
16. Messias makt och kraft.
Jesaja 29:19.
2 Mosebok 17:6; Psaltaren 45:6; Jesaja
40:9-11; Jesaja 49:2,7; Mika 2:12,13.
C. Hur Messias visar sig.
17. Messias ömhet och svaghet.
01. Messias födelse profeteras.
Psaltaren 45:4,5; Jesaja 29:19.
18. Messias helighet, skönhet och härlighet..
Jesaja 9:6,7; Jesaja 11:1-3; Jesaja 49:1;
Psaltaren 17:15; Psaltaren 21:5;
Psaltaren 99:1-5; Höga Visan 5:16;
Jesaja 33:17-24; Jesaja 42:21; Daniel 10:5,6.
Jesaja 60:1-3; Jeremia 23:5,6; Jeremia
31:22; Jeremia 33:14-15,22; Habackuk 2:3;
Psaltaren 45:1,2;
1 Mosebok 3:15; Psaltaren 132:11,12;
Hagai 2:23; Sakaria 3:8.
02. Messias föregångare förkunnas.
18
Jesaja 40:1-5; Malaki 3:1; Malaki 4:5,6.
ÄMNEN
03. Messias födelseplats.
06. Messias ska vara rådgivaren.
Mika 5:2.
Jesaja 59:16.
04. Messias liv fram till att han först visar sig.
07. Messias ska vara medlaren.
Jesaja 7:14-16.
05. Profetian om morden på barnen i
08. Messias ska vara vissheten.
Betlehem.
5 Mosebok 18:15-19; Jesaja 59:16.
Job 17:3; Jeremia 30:21,22.
Jeremia 31:15.
09. Messias ska vara frälsaren.
D. Messias ämbeten.
Psaltaren 130:7,8; Jesaja 43:1-13,18-21;
Jesaja 25:9; Jesaja 30:18; Jesaja 45:21,22;
Jesaja 49:6; Jeremia 23:6; Jeremia 33:16.
01. Smörjningen av Messias.
Psaltaren 89:20; Ordspråksboken 8:22-29;
10. Messias ska vara domaren.
Jesaja 61:1.
02. Messias ämbete som profet.
Sakaria 3:1-10.
E. Messias uppdrag och tjänst.
5 Mosebok 18:15-19; Jesaja 50:4; Jeremia
28:9; Hesekiel 33:32,33; Malaki 4:5,6.
01. Arten av Messias tjänst.
03. Messias ämbete som präst.
2 Kungaboeken 1:6,11,12; Jesaja 28:15,16;
Jesaja 42:6,7,16; Jesaja 48:15-17.
1 Mosebok 14:18; 2 Mosebok 28:12,29,3638; Psaltaren 110:4; Jeremia 33:14-18,22;
02. Platsen för Messias tjänst.
Sakaria 6:12,13,15.
Jesaja 9:1; Jesaja 41:25; Hosea 11:1.
04. Messias ämbete som konung.
1 Mosebok 49:8-12; 4 Mosebok 24:7,8,15-19;
03. Frestelsen av Messias..
2 Samuelsboken 7:12-16; 1 Krönikeboken 17:11;
Psaltaren 45:9,13-17; Psaltaren 47:1-9;
Psaltaren 72:7-19; Psaltaren 93:1,2;
04. Messias seger över synden.
Psaltaren 132:17,18; Sakaria 9:9.
Psaltaren 91:11,12.
Hosea 13:14; Sakaria 13:1,2.
05. Messias ska vara försonaren.
05. Messias mirakler.
Job 19:25-27; Jesaja 41:8-20;
Jesaja 44:1-8,21,24-26; Jesaja 45:17;
Jesaja 47:4; Jesaja 52:7-12; Jesaja 59:18-20;
Jesaja 29:18.
Jesaja 63:1-6; Jeremia 30:3-24;
Psaltaren 146:8; Jesaja 35:5-10;
Jeremia 33:14-18,22; Sefanja 3:9-20;
Sakaria 3:1-10; Sakaria 10:3-12.
19
ÄMNEN
06. Messias uppdrag och kallelse.
12. Messias fullföljer Guds lag.
5 Mosebok 11:18-20;
2 Samuelsboken 22:20-25; Psaltaren 1:1-6;
Psaltaren 40:6; Psaltaren 119:97-103;
Jesaja 61:1-3.
07. Messias frälsningsoffer.
Psaltaren 85:9; Jesaja 55:1,2,6.
Jesaja 42:2-4.
08. Messias rättvisa.
13. Gud bekräftar Messias tjänst.
1 Mosebok 3:21; Psaltaren 40:9,10;
Psaltaren 20:4-6; Psaltaren 89:22,27-29;
Psaltaren 45:6,7; Psaltaren 85:10-13;
Jesaja 42:1.
Jesaja 32:1,2; Jesaja 46:13; Jesaja 59:16,17;
14. Messias ska besegra döden och mörkret.
Jeremia 33:14-18,22.
09. Messias rättfärdighet.
2 Samuelsboken 23:1-4; Psaltaren 45:4,5;
Psaltaren 112:4; Jesaja 16:5.
Psaltaren 49:15; Psaltaren 86:12,13;
Psaltaren 110:1; Hosea 13:14.
15. Messias ska komma med glada nyheter.
10. Messias ska också vara Messias för
Psaltaren 96:1-3; Jesaja 9:1-3; Jesaja
41:26,27; Jesaja 52:7-12;
hedningarna.
Jesaja 61:1-3; Hesekiel 33:32,33.
1 Mosebok 12:3; 1 Mosebok 26:3-5;
5 Mosebok 33:3;
16. Messias ska välsigna sitt folk.
Psaltaren 2:8; Psaltaren 22:23-31; Psaltaren
Psaltaren 21:6,7; Psaltaren 45:9,13-15;
46:10;
Psaltaren 132:13-16; Jesaja 4:2;
Psaltaren 72:7-19; Psaltaren 98:1-3;
Psaltaren 102:13-22;
Jesaja 11:10-12; Jesaja 19:23-25;
17. Messias ska bygga ett tempel åt Gud.
Jesaja 24:13-16; Jesaja 42:2-4;
Jesaja 45:22-25; Jesaja 49:6; Jesaja 51:1-23;
Jesaja 52:15; Jesaja 55:4,5; Jesaja 56:6-8;
Jesaja 66:1; Jeremia 31:1-9;
Joela 2:18-27.
1 Krönikeboken 17:12;
Psaltaren 118:22-24;
Jesaja 60:1-5; Jesaja 61:10,11;
Hesekiel 37:26-28; Sakaria 1:16,17;
Jesaja 62:1-3,10-12; Jesaja 65:1,2;
Sakaria 6:12,13,15.
Jesaja 66:10-13,15-24; Jeremia 4:2;
Jeremia 10:7; Jeremia 16:19;
18. Gud ska vistas bland sitt folk.
Amos 9:11-15; Mika 4:1-4; Hagai 2:6-9;
2 Mosebok 25:8,9; 2 Mosebok 29:45,46;
Sakaria 2:1-13; Sakaria 8:1-23;
3 Mosebok 26:11,12; Psaltaren 46:4-11;
Sakaria 14:1-21; Malaki 1:11.
Jesaja 12:1-6; Hesekiel 37:21-28;
Sefanja 3:9-20; Sakaria 2:1-13.
11. Messias ska ge evigt liv.
Job 19:25; Psaltaren 103:4; Jesaja 25:8;
19. Messias ska trösta.
Jesaja 55:3; Hosea 13:14;
Hesekiel 37:11-14; Sakaria 2:1-13.
Jesaja 51:3; Jesaja 52:9; Jesaja 66:10-13;
Sakaria 1:16,17.
20
ÄMNEN
20. Messias ska inrätta ett nytt förbund.
Jesaja 49:8-26; Jesaja 55:3; Jesaja 59:21;
Psaltaren 147:3,6; Jesaja 40:1-5; Jesaja 49:6;
Jesaja 63:7-9; Hesekiel 34:11-15,22-31;
Jesaja 61:4-9; Jesaja 62:4-9;
Daniel 9:24.
Jeremia 31:31-34; Jeremia 32:37-41;
Jeremia 50:4-7,19,20; Hesekiel 16:60-63;
27. Ett nytt hjärta och en ny ande.
Hesekiel 37:21-28; Hosea 2:15-23;
Amos 9:11-15.
11:17-20;
21. Messias ska förlåta synder.
Psaltaren 51:17; Psaltaren 103:5; Hesekiel
Hesekiel 36:26,27; Hesekiel 37:9,10,14;
Hesekiel 39:29; Joela 2:28,29.
Psaltaren 103:3,12; Jesaja 55:7; Jeremia
33:6-13; Joela 3:21; Mika 7:15-20.
F. Messias lidande och död.
22. Messias arbete ska bli välsignat.
1 Mosebok 22:17,18; 1 Mosebok 28:14;
01. Messias död förutsägs.
Psaltaren 89:24; Jesaja 40:9-11; Jesaja 49:4;
Psaltaren 16:8-11; Psaltaren 22:1,2;
Jesaja 53:10-12; Jesaja 55:10,11;
Psaltaren 91:14-16; Daniel 9:25-26;
Jesaja 62:10-12; Hesekiel 17:22-24;
Sakaria 13:7.
Amos 8:11.
02. Messias intåg i Jerusalem förutsägs.
23. Messias ska omvända sitt folk.
Psaltaren 118:26,27; Sakaria 9:9.
Psaltaren 51:17; Jesaja 57:15-19;
Hesekiel 11:17-20; Hosea 2:15-23;
03. Messias ska avvisas.
Hosea 3:5; Hosea 6:1,2; Malaki 4:5,6.
Psaltaren 62:3,4; Psaltaren 118:22-24;
Jesaja 5:1,2; Jesaja 8:13-15;
24. Messias ska komma med glada nyheter.
Jesaja 29:10,13,14; Jesaja 49:4,5,7;
Jesaja 54:10-13; Jesaja 57:15-19;
Jesaja 53:3; Jesaja 65:1,2;
Jesaja 66:10-13; Jeremia 28:9;
Sakaria 11:8; Sakaria 12:1-14.
Jeremia 33:6-13; Mika 5:4;
Sakaria 9:10-12.
04. Konsekvenserna av att avvisa Messias.
Daniel 9:25-27; Sakaria 11:10,11.
25. Människorna ska tro på Messias och ära
honom.
05. Messias ska bli förrådd.
Psaltaren 8:1,2; Psaltaren 22:22; Psaltaren
Psaltaren 41:5-9; Psaltaren 55:5,6,12-14;
Psaltaren 109:8;
45:16,17; Psaltaren 103:22; Jesaja 8:13-15;
Habackuk 2:4; Sakaria 11:10,11.
Jesaja 29:18; Sakaria 11:12,13.
26. Messias försoningsverk.
06. Messias ska lämnas ensam.
4 Mosebok 21:9; Psaltaren 53:6; Psaltaren
89:19; Psaltaren 95:7-11; Psaltaren 103:4;
Psaltaren 107:1-3; Psaltaren 130:7,8;
21
Psaltaren 88:14-18; Sakaria 13:7.
ÄMNEN
G. Messias uppståndelse och
himmelsfärd.
07. Anklagelserna och rättegången mot
Messias.
Psaltaren 27:12; Psaltaren 35:11,12;
Psaltaren 41:5-9; Psaltaren 109:1-5.
01. Messias uppståndelse förutsägs.
08. Detaljerna om Messias död.
Psaltaren 22:1,6,18-22; Psaltaren 34:21;
Jesaja 53:9; Amos 8:9; Sakaria 12:1-14.
30:3;
Psaltaren 40:2,3; Psaltaren 49:15; Psaltaren
71:20;
09. Messias offer och försoning.
Job 19:25-27; Psaltaren 16:8-11; Psaltaren
Psaltaren 91:14-16; Jesaja 53:10,11;
Jona 1;17; Jona 2:2-7.
Jesaja 53:4-6,10-12.
02. Messias himmelsfärd förutsägs.
10. Messias villighet att dö.
Psaltaren 24:3,7-10; Psaltaren 47:1-9;
Psaltaren 68:18.
Psaltaren 31:4,5; Psaltaren 40:7.
11. Messias lidande.
03. Messias upphöjelse förutsägs.
5 Mosebok 21:23; Psaltaren 18:4-6;
Psaltaren 27:2; Psaltaren 31:11-15;
Psaltaren 91:14-16; Psaltaren 110:7; Jesaja
52:13; Hesekiel 21:26,27.
Psaltaren 35:19;
Psaltaren 38:12,13,20; Psaltaren 40:14;
04. Messias ska utgjuta sin ande.
Psaltaren 42:7;
Psaltaren 68:18; Ordspråksboken 1:23;
Psaltaren 55:5,6,12-14; Psaltaren 69:4,8-10;
Jesaja 32:15-18; Jesaja 44:3-4;
Psaltaren 102:1-12; Psaltaren 109:25;
Hesekiel 36:8-38; Hesekiel 39:29;
Psaltaren 110:7;
Joela 2:28,29; Sakaria 12:10.
Jesaja 50:3; Jesaja 53:1,2; Jesaja 63:1-6;
05. Messias ska se mycket frukt.
Klagovisorna 3:30; Sakaria 11:8.
12. Messias ska möta motstånd.
Psaltaren 2:1-3; Psaltaren 35:4-6;
Psaltaren 41:5-9; Psaltaren 69:4.
Psaltaren 1:3; Jesaja 60:21;
Jesaja 61:11; Hosea 14:4-8.
06. Den helige Andes boning.
Jesaja 57:15-19; Jeremia 31:33;
13. Detaljer om Messias lidande.
Hesekiel 11:19; Hesekiel 36:26,27;
2 Mosebok 12:46; Psaltaren 69:20-22,26;
Hesekiel 37:9,10.
Psaltaren 88:14-18; Psaltaren 129:3; Jesaja
50:7-9;
Jesaja 52:14; Jesaja 53:1-8; Mika 5:1.
14. Människor ska inte tro på Messias.
Jesaja 6:9,10; Jesaja 53:1,2.
22
ÄMNEN
H. Messias framtid.
Psaltaren 145:10-13; Psaltaren
147:2,13,14,20; Psaltaren 149:1-5; Jesaja
01. Messias återkomst förutsägs.
2:2-5; Jesaja 4:2,6; Jesaja 6:1-4; Jesaja
10:20-22; Jesaja 11:4-12; Jesaja 12:1-6;
Psaltaren 50:3-6; Psaltaren 96:13; Jesaja
25:6-12; Jesaja 65:17-25; Jesaja 66:15,16;
Jesaja 14:1-3; Jesaja 16:5;
Daniel 7:13,14,18,22,27; Habackuk 2:3;
Jesaja 17:7; Jesaja 19:23-25;
Sakaria 12:1-14; Sakaria 14:1-21.
Jesaja 24:13-16,18-23; Jesaja 25:6-12;
Jesaja 26:1-4; Jesaja 27:1-3,6,12,13;
02. Hur dom i framtiden hålls av Messias.
Jesaja 29:22-24; Jesaja 30:18-33;
1 Samuelsboken 2:10; Psaltaren 2:4-6,9-12;
Jesaja 32:1,2,15-18; Jesaja 33:17-24;
Psaltaren 50:2-6; Psaltaren 68:1-4;
Jesaja 35:5-10; Jesaja 40:1-5,9-11;
Psaltaren 75:7,8; Psaltaren 96:7-13;
Jesaja 41:8-20; Jesaja 42:2-4,6,7,16;
Psaltaren 97:1-6; Psaltaren 98:4-9;
Jesaja 43:1-13,18-21; Jesaja 44:1-8,21-24,26;
Psaltaren 110:1,2,5,6;
Jesaja 45:17,18,22-25; Jesaja 46:3,4,13;
Psaltaren 149:6-9; Jesaja 2:4; Jesaja 11:4,5;
Jesaja 49:6-26; Jesaja 51:1-23; Jesaja 52:7-12;
Jesaja 24:18-23; Jesaja 26:19-21;
Jesaja 54:1-17; Jesaja 55:12,13; Jesaja 56:6-8;
Jesaja 27:1-3,6,12,13; Jesaja 51:5,6;
Jesaja 59:18-21; Jesaja 60:1-21;
Jesaja 59:18-20; Jesaja 63:1-6;
Jesaja 61:4-11; Jesaja 62:1-12;
Jesaja 66:15-24; Hesekiel 38:16-23;
Jesaja 63:7-9; Jesaja 65:17-25;
Daniel 12:1,2; Joela 2:1-17,30-32;
Jesaja 66:15-24; Jeremia 3:14-19;
Joela 3:1-21; Sakaria 11:9; Sakaria 13:8,9;
Jeremia 12:15; Jeremia 15:19-21;
Malaki 3:2-5,16-18; Malaki 4:1-4.
Jeremia 16:14,15,19; Jeremia 23:3-8;
Jeremia 24:6,7; Jeremia 29:14;
03. Messias kommande rike.
Jeremia 30:3-24; Jeremia 31:1-9,31-34;
1 Mosebok 49:8-12; 4 Mosebok 24:7,8,15-19;
Jeremia 32:37-41; Jeremia 33:6-13;
1 Samuelsboken 2:10; 2 Samuelsboken
Jeremia 50:4-7,19,20; Hesekiel 11:17-20;
7:12-16;
Hesekiel 20:34-42; Hesekiel 34:11-31;
1 Krönikeboken 17:14; Psaltaren 2:4-6,8-12;
Psaltaren 22:23-32; Psaltaren 45:6,7,16,17;
Hesekiel 38:23; Hesekiel 39:6-8,21-29;
Psaltaren 46:4-11; Psaltaren 47:2-9;
Hesekiel 47:6-23; Daniel 2:34,35,44,45;
Hesekiel 36:8-38; Hesekiel 37:1-14,21-28;
Psaltaren 50:2-6; Psaltaren 53:6; Psaltaren 65:2.
Daniel 7:13,14,18,22,27; Daniel 12:1,3;
Psaltaren 67:1-6; Psaltaren 68:1-4;
Hosea 1:10,11; Hosea 2:15-23; Hosea 3:5;
Psaltaren 72:7-19; Psaltaren 85:10-13;
Hosea 6:1-3; Hosea 13:14; Hosea 14:4-8;
Psaltaren 86:9;
Joela 2:18-27; Joela 3:1-21; Amos 9:11-15;
Psaltaren 89:3,4,23-25,27-29,35-37;
Psaltaren 96:7-13; Psaltaren 97:1-6;
Psaltaren 98:4-9; Psaltaren 99:1-5;
Psaltaren 102:14-22; Psaltaren 107:1-3;
Haggaí 2:6-9; Sakaria 1:16,17;
Psaltaren 110:1-3,5,6; Psaltaren 130:7,8;
Sakaria 2:1-13; Sakaria 3:1-10;
Psaltaren 132:11-18; Psaltaren 138:4,5; Sakaria 6:12,13,15; Sakaria 8:1-23; Sakaria
Obadja 1:17-21; Mika 2:12,13;
Mika 4:1-4,7; Mika 5:2,3; Mika 7:15-20;
Habackuk 2:14; Sefanja 3:9-20;
23
ÄMNEN
9:10-12; Sakaria 10:3-12;
Hesekiel 34:11-31; Hesekiel 36:8-38;
Sakaria 12:1-14; Sakaria 13:1-2,8,9;
Sakaria 14:1-21; Malaki 1:11;
Daniel 9:27; Hosea 1:10,11; Hosea 2:15-23;
Malaki 3:2-5,16-18; Malaki 4:1-4.
Hosea 3:4; Amos 9:11-15; Obadja 1:17-21;
04. Messias tron.
Hesekiel 37:1-14; Hesekiel 39:6-8,21-29;
Mika 2:12,13; Mika 4:1-4,7;
Mika 7:15-20; Sefanja 3:9-20; Hagai 2:6-9;
Psaltaren 45:6; Jesaja 9:6,7.
Sakaria 1:16,17; Sakaria 2:1-13;
Sakaria 3:1-10; Sakaria 8:1-23;
05. Messias kommande ära och makt.
Sakaria 9:10-12; Sakaria 10:3-12;
Psaltaren 46:4-11; Psaltaren 61:6,7;
Sakaria 12:1-14; Sakaria 13:8,9;
Psaltaren 72:7-19; Psaltaren 95:1-3;
Sakaria 14:1-21; Malaki 4:1-4.
Psaltaren 102:13-22; Jesaja 25:6-12;
Jesaja 60:8-21; Jesaja 65:17-25.
10. Profetian om det eviga fredsriket.
06. Messias förbön.
Jesaja 9:6,7; Jesaja 11:6-9;
Hesekiel 37:1-14,21-28; Daniel
Jesaja 53:12,; Jesaja 59:16.
2:34,35,44,45;
07. Messias ska sitta på Guds högra sida.
Daniel 7:13,14,18,22,27; Hosea 2:15-23;
Joela 3:1-21.
Psaltaren 80:14,15,17; Psaltaren 110:1-2.
11. Messias ska förhärligas.
08. Messias ska ha evigt liv.
Jesaja 4:2; Jesaja 43:21; Jesaja 44:23;
Jesaja 49:3; Jesaja 60:21; Jesaja 61:3;
Daniel 7:13,14.
Psaltaren 61:6,7.
09. Profetian om framtiden för hans folk.
Psaltaren 91:13; Jesaja 4:3; Jesaja 10:20-
I Messias i offren och
högtiderna.
22; Jesaja 14:1-3; Jesaja 17:7; Jesaja 27:13,6,12,13;
Jesaja 33:17-24; Jesaja 35:5-10;
Jesaja 41:8-20; Jesaja 43:1-13,18-21;
01. Brännoffret och matoffret representerar
Jesaja 45:22-25; Jesaja 46:3,4,13;
Messias verk – en ljuv lukt.
Jesaja 49:8-26; Jesaja 52:7-12; Jesaja 54:1-17;
Jesaja 56:6-8; Jesaja 57:15-18; Jesaja 59:21;
02. Brännoffret pekar mot Messias verk – ett
Jesaja 60:6-21; Jesaja 61;4-9,10,11;
Jesaja 62:1-12; Jesaja 65:8-10;
Jesaja 66:15-24; Jeremia 3:14-19;
Jeremia 12:15; Jeremia 15:19-21;
Jeremia 16:14,15,19; Jeremia 23:3,4,7,8;
Jeremia 24:6,7; Jeremia 29:14;
Jeremia 30:3-24; Jeremia 32:37-41;
Jeremia 33:6-18,22; Hesekiel 20:34-42;
3 Mosebok 1:5,13; 3 Mosebok 2:1,2.
frivilligt offer.
3 Mosebok 7:16.
03. Brännoffret representerar Messias
verk – ett offer utan skuld – ett ständigt
brännoffer.
24
3 Mosebok 22:17-21; 4 Mosebok 28:3,4.
ÄMNEN
04. Fredsoffret och tacksägelseoffret
representerar Messias verk.
3 Mosebok 3:1-5,16; Psaltaren 51:17.
05. Syndoffret syftar på Messias verk.
3 Mosebok 4:3-12; 3 Mosebok 4:27-29.
06. Försoningsdagen syftar på Messias verk.
3 Mosebok 16:1-31; 3 Mosebok 17:11.
07. Offret av den röda kvigan syftar på
Messias verk.
4 Mosebok 19:2,3,9.
08. Påskhögtiden syftar på Messias verk.
2 Mosebok 12:5-14, 22-24.
09. Det osyrade brödets högtid syftar på
Messias verk.
3 Mosebok 23:6-8.
10. Den första kärven av skörden syftar på
Messias uppståndelse.
3 Mosebok 23:9-14.
11. De första frukternas högtid, 50 dagar efter
påsk, syftar på den helige Andes utgjutande.
3 Mosebok 23:15-21.
12. Lövhyddohögtiden i förhållande till
Messias verk.
3 Mosebok 23:33-43.
25
MESSIAS KOMMANDE RIKE
Andra verser i skrifterna har samband med
Messias rikes ankomst. I och med Messias
första ankomst har riket kommit nära, men
Jesaja 42:4,13,16; Jesaja 49:7;
Jesaja 52:1-3,10,13; Jesaja 63:1-6;
Jesaja 65:13-25; Jesaja 66:10-17,22-24;
Jeremia 23:5;
Hesekiel 40-48; Daniel 2:35,44; Daniel 4:3;
Daniel 7:13,14,18,27; Daniel 12:1-3; Joela 2;
Joela 3; Obadja 1:17-21; Mika 4:13;
Habackuk 2:14; Sefanja 2:11;
Sakaria 6:12,13; Sakaria 9:9-12;
Sakaria 10:11,12; Sakaria 14:9;
Malaki 4:1-6; Matteus 6:10;
Matteus 19:28; Matteus 28:18;
Lukas 1:32,33; Lukas 22:29;
Johannes 17:24; Johannes 18:36;
#1 Äran, storheten och härligheten i
Apostlagärningarna 1:6,7;
Messias rike.
Romarbrevet 8:19-23; Romarbrevet 14:17;
1 Mosebok 49:10; 4 Mosebok 24:17-19;
1 Korinthierbrevet 15:24,25;
1 Samuelsboken 2:10;
Efesierbrevet 1:10,20;
2 Samuelsboken 7:12-16;
Filipperbrevet 2:9;
Psaltaren 2:6-12; Psaltaren 8:2-3;
1 Thessalonikerbrevet 2:12;
Psaltaren 21:5; Psaltaren 45;
1 Timotheosbrevet 6:15; Hebreerbrevet 1:8;
Psaltaren 46:6-12; Psaltaren 47:3,4,8-10;
Hebreerbrevet 2:5-9; 1 Petrusbrevet 1:3-5;
Psaltaren 48:2-4,9-15 ;
Uppenbarelseboken 6:2;
Psaltaren 50:2-6; Psaltaren 61:7,8;
Uppenbarelseboken 11:15;
Psaltaren 66:1-5; Psaltaren 67:2-8;
Uppenbarelseboken 12:10;
Psaltaren 68:1-5; Psaltaren 72:6-20;
Uppenbarelseboken 19:15,16;
Psaltaren 85:2-4,10-14; Psaltaren 86:9;
Uppenbarelseboken 20:1-6.
Psaltaren 89:1-5,26-29,36,37;
Psaltaren 93:1;
#2 Israels omvändelse och utvaldhet.
Psaltaren 95:3-7; Psaltaren 96:1-13;
3 Mosebok 26:40-45; 5 Mosebok 4:29-31;
Psaltaren 97:1,6; Psaltaren 98:1-9;
5 Mosebok 30:1-10;
Psaltaren 99:1-4; Psaltaren 110:1-6;
5 Mosebok 33:28,29; Psaltaren 47:5;
Psaltaren 130:7,8; Psaltaren 132:11-14;
Psaltaren 69:36,37; Psaltaren 85:9-14;
Psaltaren 138:4,5; Psaltaren 145:10-13;
Psaltaren 102:14,17,18,22; Psaltaren 106:5;
Psaltaren 149:1-9; Jesaja 2:10-22;
Psaltaren 121; Psaltaren 126; Psaltaren 130:7,8;
Jesaja 9:5,6; Jesaja 11:2-10; Jesaja 16:5;
Jesaja 4:2-6; Jesaja 12:1-6; Jesaja 14:1-3;
Jesaja 24:19-23; Jesaja 26:1-4;
Jesaja 26:1-4; Jesaja 27:6; Jesaja 29:18-24;
Jesaja 32:1-5,13-20;
Jesaja 30:18-26; Jesaja 40:1,2;
Jesaja 33:17-24; Jesaja 35:1-10;
Jesaja 40:5,9-11; Jesaja 41:18-20;
det kommer att förverkligas först med hans
andra ankomst. Verserna som nämns nedan
handlar om riket.
För att spara plats väljer vi att inte nämna alla
tillhörande verser, utan vi hänvisar till
versgrupperna nedan genom en sifferkod.
Dessa koder är #1, #2, #3, #4, #5, #6 och #7.
Messias kommande rike vid
den dagen:
Jesaja 41:8-20; Jesaja 44:1-8,21-24,26;
27
Jesaja 45:17,18,22-25; Jesaja 46:13; IL FUTURO REGNO DEL MESSIA
Jesaja 49:6-26; Jesaja 51;
Hesekiel 39:25-29; Hosea 1:11;
Jesaja 54:1-14,17; Jesaja 55:1-3;
Hosea 14:7-8; Mika 2:12,13; Mika 4:6;
Jesaja 59:16-21; Jesaja 60:10,15-18,21,22;
Sefanja 3:18-20; Sakaria 1:17;
Jesaja 61:1-11; Jesaja 62;
Sakaria 8:7,8; Sakaria 10:8-10;
Jesaja 65:8-10; Jeremia 3:14-16, 18,19;
Johannes 11:52; Efesierbrevet 1:10.
Jeremia 23:4-6; Jeremia 30:18-24;
Jeremia 31:1-7,16-40; Jeremia 32:38-44;
#4 Hedningarna ska också komma.
Jeremia 33:6-22,26; Jeremia 50:4-7,20;
1 Mosebok 26:4; 5 Mosebok 32:43;
Hesekiel 16:60-63; Hesekiel 34:20-31;
Psaltaren 22:28-32; Psaltaren 72:11,17;
Hesekiel 36:8-15,26-38; Hesekiel 37:1-28;
Psaltaren 86:9; Psaltaren 96:10;
Hosea 1:7,11; Hosea 2:14-23; Hosea 3:5;
Psaltaren 102:16-23; Psaltaren 117:1;
Hosea 14:5,6; Amos 9:11-15; Mika 4:7;
Jesaja 2:2-6; Jesaja 5:26; Jesaja 11:10,12;
Mika 5:2-15; Mika 7:14-20; Sefanja 3:11-19;
Jesaja 19:16-25; Jesaja 25:6-12; Jesaja 26:2;
Sakaria 1:12-17; Sakaria 2:1-5,10,12,13;
Jesaja 43:9; Jesaja 51:5; Jesaja 55:5;
Sakaria 3:10; Sakaria 8:3-7,9-19;
Jesaja 56:6-7; Jesaja 60:3-7, 10-14;
Sakaria 9:10-17; Sakaria 10:3-7;
Jesaja 62:10; Jesaja 66:18-23; Jeremia 3:17;
Sakaria 12:1-14; Sakaria 13:1,2,8,9;
Jeremia 4:2; Jeremia 10:6,7; Jeremia 16:19;
Sakaria 14:1-21; Malaki 3:1-6,11,12,16-18;
Daniel 7:18,25-27; Mika 4:1-4; Hagai 2:6,7;
Apostlagärningarna 15:16-18;
Sakaria 2:11; Sakaria 3:8-10;
Romarbrevet 9:27,28; Romarbrevet 11:1-36;
Sakaria 8:3,20-23; Sakaria 14:16-19;
Galaterbrevet 3:17;
Maleach 1:11; Markus 11:17;
Hebreerbrevet 8:6-12; Hebreerbrevet 10:16,17;
Johannes 10:16; Romarbrevet 3:29;
Romarbrevet 15:9-12;
#3 Israels återkomst.
Galaterbrevet 3:8; Efesierbrevet 2:11-13;
5 Mosebok 30:3-5; Psaltaren 14:7;
Hebreerbrevet 2:11-13;
Psaltaren 53:7; Psaltaren 106:47;
Hebreerbrevet 12:23;
Psaltaren 107:2,3; Psaltaren 147:2;
Uppenbarelseboken 7:9-12;
Jesaja 10:20-22; Jesaja 11:11-16;
Uppenbarelseboken 15:4;
Jesaja 27:12,13; Jesaja 35:8-10; Jesaja 43:5,6;
Uppenbarelseboken 21:24-26;
Jesaja 49:6,12,22; Jesaja 51:11;
Uppenbarelseboken 22:2.
Jesaja 52:8-10; Jesaja 54:7; Jesaja 56:8;
Jesaja 60:3-11; Jesaja 66:20-21;
#5 Messias återkomst och uppståndelsen från
Jeremia 3:18,19; Jeremia 12:15;
döden.
Jeremia 15:19-21; Jeremia 16:14,15;
Psaltaren 68:22,23; Psaltaren 71:20;
Jeremia 23:3,7,8; Jeremia 30:3,10,11,17;
Psaltaren 126:5,6; Jesaja 25:8; Jesaja 26:19;
Jeremia 31:8-14,17; Jeremia 32:37;
Hosea 13:14; Daniel 12:13; Matteus 22:32;
Jeremia 46:27-28; Jeremia 50:19;
Matteus 24:27-51; Matteus 26:64;
Hesekiel 11:17-20; Hesekiel 20:41-44;
Markus 13:24-37; Lukas 12:37;
Hesekiel 28:24-26; Hesekiel 34:11-14;
Lukas 14:13-15; Lukas 20:34-37;
Hesekiel 36:24-27; Hesekiel 37:21;
Lukas 21:22-36; Lukas 22:29; Lukas 23:43;
28
IL FUTURO REGNO DEL MESSIA
Johannes 3:21; Johannes 5:28,29;
Jesaja 5:30; Jesaja 13:1-22; Jesaja 30:8,27-30;
Johannes 6:39,40; Johannes 8:51;
Jesaja 34:1-4; Jesaja 66:15,16;
Johannes 11:25,26; Johannes 12:25,26;
Daniel 7:9,10; Daniel 12:1,2;
Johannes 14:2,3; Johannes 17:24;
Joela 2:1,10,11,30-32;
Apostlagärningarna 2:6-8;
Joela 3:12-16; Mika 1:3,4; Nahum 1:5,6;
Apostlagärningarna 23:6-8;
Sefanja 1:14-18; Malaki 3:5,16-18;
Apostlagärningarna 26:6-8;
Matteus 8:11,12; Matteus 10:28;
Romarbrevet 8:17,24;
Matteus 11:21-24; Matteus 12:36,41,42;
1 Korinthierbrevet 6:14;
Matteus 13:40-43; Matteus 19:28;
1 Korinthierbrevet 15:1-58;
Matteus 24:50,51; Matteus 25:21,23,31-46;
2 Korinthierbrevet 4:14,17;
Markus 9:43-48; Lukas 10:12-14;
Efesierbrevet 1:10;
Lukas 19:27; Lukas 20:35,36; Lukas 22:30;
Filipperbrevet 2:10,11;
Johannes 5:24-29; Johannes 12:31,32;
Filipperbrevet 3:20,21; Kolosserbrevet 3:4;
Apostlagärningarna 10:42;
1 Thessalonikerbrevet 1:10;
Apostlagärningarna 17:31;
1 Thessalonikerbrevet 4:14-17;
Apostlagärningarna 24:15;
2 Thessalonikerbrevet 1:7-10;
Romarbrevet 2:5-16; Romarbrevet 14:10-12;
2 Thessalonikerbrevet 2:7,8;
1 Korinthierbrevet 3:12-15;
2 Timotheosbrevet 2:11,12,18; 2
1 Korinthierbrevet 4:5;
Timotheosbrevet 4:8; Hebreerbrevet 1:13;
1 Korinthierbrevet 6:1-3;
Hebreerbrevet 11:13,35;
2 Korinthierbrevet 5:10; Kolosserbrevet 3:6;
1 Petrusbrevet 1:4-9; 1 Petrusbrevet 4:13;
2 Timotheosbrevet 4:1; Hebreerbrevet 6:2;
1 Petrusbrevet 5:4;
2 Petrusbrevet 2:9; 2 Petrusbrevet 3:7;
2 Petrusbrevet 1:11; 1 Johannesbrevet 3:2;
1 Johannesbrevet 4:17; Judasbrevet 1:6,13-15;
Judasbrevet 1:14; Uppenbarelseboken 1:6,7;
Uppenbarelseboken 2:11;
Uppenbarelseboken 2:26,27;
Uppenbarelseboken 3:4,5;
Uppenbarelseboken 3:21;
Uppenbarelseboken 6:12-17;
Uppenbarelseboken 5:1-14;
Uppenbarelseboken 11:18,19;
Uppenbarelseboken 7:3,4;
Uppenbarelseboken 14:1-11;
Uppenbarelseboken 10:7;
Uppenbarelseboken 17:14-16;
Uppenbarelseboken 11:15;
Uppenbarelseboken 19;
Uppenbarelseboken 12:10;
Uppenbarelseboken 20:10-15;
Uppenbarelseboken 15:3,4;
Uppenbarelseboken 20:1-6.
#7 Den nya himlen och den nya jorden.
Psaltaren 48:8; Jesaja 60:18-20;
#6 Domens dag.
Jesaja 65:17-19; Jesaja 66:22-24;
1 Mosebok 18:25; Psaltaren 1:4; Psaltaren 9:8;
Matteus 8:11; Matteus 24:35;
Psaltaren 68:1-5; Psaltaren 73:20;
1 Korinthierbrevet 15:24,25;
Psaltaren 96:11-13; Psaltaren 98:9;
Galaterbrevet 4:26;
Psaltaren 122:5; Predikaren 12:14;
Hebreerbrevet 10:12,13;
29
Hebreerbrevet 11:10;
Hebreerbrevet 12:22-28;
2 Petrusbrevet 3:7-13;
Uppenbarelseboken 3:12,21;
Uppenbarelseboken 16:20;
Uppenbarelseboken 21, 22.
1 MOSEBOK
C01 Messias födelse profeteras.
en stor glädje, som skall vederfaras allt
folket.
1 MOSEBOK 3:15Och jag skall sätta fiendskap
11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i
mellan dig och kvinnan, och mellan din säd
Davids stad, och han är Messias, Herren.
och hennes säd. Denna skall söndertrampa
ditt huvud, och du skall stinga den i hälen.”
JOHANNES 3:14 Och såsom Moses upphöjde
ormen i öknen, så måste Människosonen
4 MOSEBOK 21:8Då sade HERREN till Mose:
bliva upphöjd,
“Gör dig en orm och sätt upp den på en
GALATERBREVET 3:19
stång; sedan må var och en som har blivit
Vartill tjänade då
ormstungen se på den, så skall han bliva
lagen? Jo, på det att överträdelserna skulle
vid liv.”
komma i dagen, blev den efteråt given,
9 Då gjorde Mose en orm av koppar och
för att gälla till dess att “säden” skulle
satte upp den på en stång; när sedan
komma, han åt vilken löftet hade blivit
någon hade blivit stungen av en orm, såg
givet; och den utgavs genom änglar och
han upp på kopparormen och blev så vid
överlämnades i en medlares hand.
liv.
GALATERBREVET 4:4
JESAJA 53:10
Det behagade HERREN
Men när tiden var
fullbordad, sände Gud sin Son, född av
att slå honom med krankhet: om hans
kvinna och ställd under lagen,
5 för att han skulle friköpa dem som stodo
liv så bleve ett skuldoffer, då skulle han
få se avkomlingar och länge leva, och
under lagen, så att vi skulle få söners rätt.
HERRENS vilja skulle genom honom hava
HEBREERBREVET 2:14
framgång.
Då nu barnen
hade blivit delaktiga av kött och blod, blev
MATTEUS 27:50 Åter ropade Jesus med
ock han på ett liknande sätt delaktig därav,
hög röst och gav upp andan.
för att han genom sin död skulle göra dens
51 Och se, då rämnade förlåten i templet i
makt om intet, som hade döden i sitt våld,
två stycken, uppifrån och ända ned, och
det är djävulen,
jorden skalv, och klipporna rämnade,
UPPENBARELSEBOKEN 12:9
MATTEUS 28:5 Men ängeln talade och sade
Och
den store draken, den gamle ormen, blev
till kvinnorna: “Varen I icke förskräckta;
nedkastad, han som kallas Djävul och
jag vet att I söken Jesus, den korsfäste.
Satan, och som förvillar hela världen; han
6 Han är icke här, ty han är uppstånden,
blev nedkastad till jorden, och hans änglar
såsom han hade förutsagt. Kommen hit,
kastades ned jämte honom.
och sen platsen där han har legat.
UPPENBARELSEBOKEN 20:10
LUKAS 2:10
Men ängeln sade till dem:
djävulen, som förvillade dem, bliver
“Varen icke förskräckta. Se, jag bådar eder
1 mosebok 3
Och
kastad i samma sjö av eld och svavel, dit
31
1 mosebok 3
1 MOSEBOK
10 Och de ropade med hög röst och sade:
vilddjuret och den falske profeten hade
blivit kastade; och de skola där plågas dag
“Frälsningen tillhör vår Gud, honom som
och natt i evigheternas evigheter.
sitter på tronen, och Lammet.”
11 Och alla änglar, som stodo runt omkring
Se även: 4 Mosebok 21:6-7; Markus 16:18; Lukas 10:19;
Apostlagärningarna 28:3-6.
tronen och omkring de äldste och de fyra
väsendena, föllo ned på sina ansikten inför
tronen och tillbådo Gud
12 och sade: “Amen. Lovet och priset och
visheten och tacksägelsen och äran och
E09 Messias rättfärdighet.
makten och starkheten tillhöra vår Gud i
1 MOSEBOK 3:21Och HERREN Gud gjorde
evigheternas evigheter. Amen.”
åt Adam och hans hustru kläder av skinn
13 Och en av de äldste tog till orda och sade
och satte på dem.
till mig: “Dessa som äro klädda i de vita,
fotsida kläderna, vilka äro de, och varifrån
1 MOSEBOK 3:7 Då öppnades bådas ögon,
hava de kommit?”
14 Jag svarade honom: “Min herre, du vet
och de blevo varse att de voro nakna; och
de fäste ihop fikonlöv och bundo omkring
själv det.” Då sade han till mig: “Dessa äro
sig.
de som komma ur den stora bedrövelsen,
och som hava tvagit sina kläder och gjort
JESAJA 61:10
Jag gläder mig storligen i
dem vita i Lammets blod.
HERREN, och min själ fröjdar sig i min
UPPENBARELSEBOKEN 21:2
Gud, ty han har iklätt mig frälsningens
Och jag
klädnad och höljt mig i rättfärdighetens
såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem,
mantel, likasom när en brudgum sätter
komma ned från himmelen, från Gud,
högtidsbindeln på sitt huvud eller likasom
färdigsmyckad såsom en brud som är
när en brud pryder sig med sina smycken.
prydd för sin brudgum.
UPPENBARELSEBOKEN 4:4
Se även: Psaltaren 132:9,16; Jesaja 52:1; Hesekiel 16:8-18.
Och jag
såg tjugufyra andra troner runt omkring
tronen, och på de tronerna sutto tjugufyra
äldste, klädda i vita kläder, med gyllene
A01 Messias härstammar från Abraham.
kransar på sina huvuden.
1 MOSEBOK 9:26Ytterligare sade han:
UPPENBARELSEBOKEN 7:9
“Välsignad vare HERREN, Sems Gud, och
Sedan
Kanaan vare deras träl!
fick jag se en stor skara, som ingen
27 Gud utvidge Jafet, han tage sin boning i
kunde räkna, en skara ur alla folkslag
Sems hyddor, och Kanaan vare deras träl.”
och stammar och folk och tungomål stå
inför tronen och inför Lammet; och de
voro klädda i vita, fotsida kläder och hade
palmer i sina händer.
genesi 3
32
genesi 3 & 9
1 MOSEBOK
LUKAS 3:23
Och Jesus var vid pass
D03 Messias ämbete som präst.
trettio år gammal, när han begynte sitt
1 MOSEBOK 14:18
verk. Och man menade att han var son av
konungen i Salem, lät bära ut bröd och
Josef, som var son av Eli,
vin; denne var präst åt Gud den Högste.
LUKAS 3:24-33
LUKAS 3:34
Och Melki-Sedek,
som var son av Jakob, som
MATTEUS 26:26 Medan de nu åto, tog Jesus
var son av Isak, som var son av Abraham,
ett bröd och välsignade det och bröt det
som var son av Tara, som var son av Nakor,
35 som var son av Seruk, som var son av
och gav åt lärjungarna och sade: “Tagen
och äten; detta är min lekamen.”
Ragau, som var son av Falek, som var son
27 Och han tog en kalk och tackade Gud och
av Eber, som var son av Sala,
36 som var son av Kainam, som var son av
gav åt dem och sade: “Dricken härav alla;
Arfaksad, som var son av Sem, som var
28 ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som
varder utgjutet för många till syndernas
son av Noa, som var son av Lamek,
förlåtelse.
Se även: Jesaja 11:10; Romarbrevet 9:5; Romarbrevet 15:12;
Efesierbrevet 2:19; Efesierbrevet 3:6.
29 Och jag säger eder: Härefter skall jag
icke mer dricka av det som kommer från
vinträd, förrän på den dag då jag dricker
det nytt med eder i min Faders rike.”
E10 Messias ska också vara Messias för
HEBREERBREVET 6:20
hedningarna.
dit Jesus, såsom
vår förelöpare, har gått in för oss, i det han
1 MOSEBOK 12:3Och jag skall välsigna dem
blev en överstepräst “efter Melkisedeks
som välsigna dig, och den som förbannar
sätt, till evig tid”.
dig skall jag förbanna, och i dig skola alla
släkter på jorden varda välsignade.”
HEBREERBREVET 7:1
Denne
Melkisedek, som var konung i Salem
APOSTLAGÄRNINGARNA 3:25
I ären
och präst åt Gud den Högste -- han som
själva barn av profeterna och delaktiga
gick Abraham till mötes, när denne var
i det förbund som Gud slöt med edra
stadd på återvägen, sedan han hade slagit
fäder, när han sade till Abraham: ‘Och i
konungarna, och som välsignade honom,
2 varvid Abraham å sin sida gav honom
din säd skola alla släkter på jorden varda
välsignade.’
tionde av allt; denne, som när man
26 För eder först och främst har Gud låtit sin
uttyder vad han kallas, är först och främst
tjänare uppstå, och han har sänt honom
“rättfärdighetens konung”, men därjämte
för att välsigna eder, när I, en och var,
ock “Salems konung”, det är “fridens
omvänden eder från eder ondska.”
konung”,
Se även: Psaltaren 72:17; Romarbrevet 4:11; Galaterbrevet
3:8,16,28; Kolosserbrevet 3:11; Uppenbarelseboken 7:9.
1 mosebok 9, 12
Se även: Psaltaren 110:4; Hebreerbrevet 5:6,10;
Hebreerbrevet 7:1-3.
33
1 mosebok 14
1 MOSEBOK
efter löftet, de räknas för säd.
A01 Messias härstammar från Abraham.
9 Ty ett löftesord var det ordet: “Vid denna
1 MOSEBOK 17:7Och jag skall upprätta ett
tid skall jag komma tillbaka, och då skall
förbund mellan mig och dig och din säd
Sara hava en son.”
efter dig, från släkte till släkte, ett evigt
Se även: 1 Mosebok 21:2,3,6; Galaterbrevet 4:28-31.
förbund, så att jag skall vara din Gud och
din säds efter dig;
8 och jag skall giva dig och din säd efter dig
det land där du nu bor såsom främling,
B02 Messias är Guds lamm.
hela Kanaans land, till evärdlig besittning,
1 MOSEBOK 22:8Abraham svarade: “Gud
och jag skall vara deras Gud.
utser nog åt sig fåret till brännoffret, min
son.” Så gingo de båda tillsammans.
19 Då sade Gud: “Nej, din hustru Sara skall
föda dig en son, och du skall giva honom
JOHANNES 1:29 Dagen därefter såg han
namnet Isak; och med honom skall jag
upprätta mitt förbund, ett evigt förbund,
Jesus nalkas; då sade han: “Se, Guds
som skall gälla hans säd efter honom.
Lamm, som borttager världens synd!
Se även: Johannes 1:36; 1 Petrusbrevet 1:19,20; Uppenbarelseboken
5:6,12; Uppenbarelseboken 7:9,13,14.
21 Men mitt förbund skall jag upprätta med
Isak, honom som Sara skall föda åt dig vid
denna tid nästa år.”
1 MOSEBOK 21:12
Men Gud sade
A01 Messias härstammar från Abraham.
till Abraham: “Du må icke för gossens
E22 Messias arbete ska bli välsignat.
och för din tjänstekvinnas skull låta detta
1 MOSEBOK 22:17
misshaga dig. Lyssna till Sara i allt vad
därför skall jag
hon säger dig; ty genom Isak är det som
rikligen välsigna dig och göra din säd
säd skall uppkallas efter dig.
talrik såsom stjärnorna på himmelen och
såsom sanden på havets strand; och din
ROMARBREVET 9:6
säd skall intaga sina fienders portar.
Detta säger jag
18 Och i din säd skola alla folk på jorden välsigna
icke som om Guds löftesord skulle hava
sig, därför att du lyssnade till mina ord.”
blivit om intet. Ty “Israel”, det är icke
detsamma som alla de som härstamma
JOHANNES 8:56 Abraham, eder fader,
från Israel.
7 Ej heller äro de alla “barn”, därför att de
fröjdade sig över att han skulle få se min
dag. Han fick se den och blev glad.”
äro Abrahams säd. Nej, det heter: “Genom
Isak är det som säd skall uppkallas efter
APOSTLAGÄRNINGARNA 3:22
dig.”
8 Detta vill säga: Icke de äro Guds barn, som
har ju sagt: ‘En profet skall Herren Gud
låta uppstå åt eder, av edra bröder, en som
äro barn efter köttet, men de som äro barn
1 mosebok 17 & 21
Moses
34
1 mosebok 21 & 22
1 MOSEBOK
är mig lik; honom skolen I lyssna till i allt
säd”, såsom när det talas om många; utan
vad han talar till eder.
det heter, såsom när det talas om en enda:
23 Och det skall ske att var och en som icke
“och åt din säd”, vilken är Kristus.
17 Vad jag alltså vill säga är detta: Ett
lyssnar till den profeten, han skall utrotas
ur folket.’
förordnande som Gud redan hade givit
24 Och sedan hava alla profeterna, både
gällande kraft kan icke genom en lag,
Samuel och de som följde efter honom, så
som utgavs fyra hundra trettio år därefter,
många som hava talat, också bebådat dessa
hava blivit ogiltigt, så att löftet därmed har
tider.
gjorts om intet.
25 I ären själva barn av profeterna och
18 Om det nämligen vore på grund av lag
delaktiga i det förbund som Gud slöt med
som arvet skulle undfås, så vore det icke
edra fäder, när han sade till Abraham: ‘Och
på grund av löfte. Men åt Abraham har
i din säd skola alla släkter på jorden varda
Gud skänkt det genom ett löfte.
välsignade.’
GALATERBREVET 3:29
26 För eder först och främst har Gud låtit sin
Hören I nu
tjänare uppstå, och han har sänt honom
Kristus till, så ären I därmed ock
för att välsigna eder, när I, en och var,
Abrahams säd, arvingar enligt löftet.
omvänden eder från eder ondska.”
ROMARBREVET 4:17
Se även: 1 Mosebok 12:2,3; 1 Mosebok 13:16; 1 Mosebok 15:1,5,6; 1
Mosebok 17:1,6,7; 1 Mosebok 18:18; 1 Mosebok 22:3,10; 1 Mosebok
26:4,5; 1 Mosebok 27:28,29; 1 Mosebok 28:3,14; 1 Mosebok
49:25,26; 5 Mosebok 1:10; 5 Mosebok 28:2; Psaltaren 2:8; Psaltaren
72:8,9,17; Jeremia 7:23; Jeremia 33:22; Daniel 2:44,45; Lukas 1:6875; Efesierbrevet 1:3; Uppenbarelseboken 11:15.
enligt detta
skriftens ord: “Jag har bestämt dig till att
bliva en fader till många folk”; han är detta
inför den Gud som han trodde, inför honom
som gör de döda levande och kallar på de
E10 Messias ska också vara Messias för
ting som icke äro till, likasom voro de till.
18 Och där ingen förhoppning fanns, där
hedningarna.
hoppades han ändå och trodde; och han
kunde så bliva “en fader till många folk”,
1 MOSEBOK 26:3Stanna såsom främling
efter vad som var förutsagt: “Så skall din
här i landet; jag skall vara med dig och
säd bliva.”
välsigna dig, ty åt dig och din säd skall jag
giva alla dessa länder, och skall hålla den
2 KORINTHIERBREVET 1:20
ed som jag har svurit din fader Abraham.
Ty Guds
4 Jag skall göra din säd talrik såsom
löften, så många de äro, hava i honom fått
sitt “ja”; därför få de ock genom honom
stjärnorna på himmelen, och jag skall giva
sitt “amen”, på det att Gud må bliva ärad
åt din säd alla dessa länder; och i din säd
genom oss.
skola alla folk på jorden välsigna sig,
5 därför att Abraham har lyssnat till mina
GALATERBREVET 3:16
ord och hållit vad jag har bjudit honom
Nu gåvos löftena
åt Abraham, så ock åt hans “säd”. Det
hålla, mina bud, mina stadgar och mina
heter icke: “och åt dem som komma av din
lagar.”
1 mosebok 22
35
1 mosebok 22 & 26
1 MOSEBOK
APOSTLAGÄRNINGARNA 3:25
26 För eder först och främst har Gud låtit sin
I ären
själva barn av profeterna och delaktiga
tjänare uppstå, och han har sänt honom
i det förbund som Gud slöt med edra
för att välsigna eder, när I, en och var,
fäder, när han sade till Abraham: ‘Och i
omvänden eder från eder ondska.”
din säd skola alla släkter på jorden varda
GALATERBREVET 3:8
välsignade.’
Och eftersom
skriften förutsåg att det var av tro som
GALATERBREVET 3:8
Och eftersom
hedningarna skulle bliva rättfärdiggjorda
skriften förutsåg att det var av tro som
av Gud, så gav den i förväg åt Abraham
hedningarna skulle bliva rättfärdiggjorda
detta glada budskap: “I dig skola alla folk
av Gud, så gav den i förväg åt Abraham
varda välsignade.”
detta glada budskap: “I dig skola alla folk
GALATERBREVET 3:16
varda välsignade.”
Nu gåvos löftena
åt Abraham, så ock åt hans “säd”. Det
GALATERBREVET 3:16
Nu gåvos löftena
heter icke: “och åt dem som komma av din
åt Abraham, så ock åt hans “säd”. Det
säd”, såsom när det talas om många; utan
heter icke: “och åt dem som komma av din
det heter, såsom när det talas om en enda:
säd”, såsom när det talas om många; utan
“och åt din säd”, vilken är Kristus.
det heter, såsom när det talas om en enda:
Se även: 1 Mosebok 12:3; 1 Mosebok 18:17,18; 1 Mosebok 22:18; 1
Mosebok 26:4; Psaltaren 72:7.
“och åt din säd”, vilken är Kristus.
Se även: 1 Mosebok 12:2,3; 1 Mosebok 22:18; Psaltaren 72:17.
A02 Messias härstammar från Juda.
A01 Messias härstammar från Abraham.
D04 Messias ämbete som konung.
B23 Guds och Messias nåd.
H03 Messias kommande rike.
E22 Messias arbete ska bli välsignat.
1 MOSEBOK 49:8Dig, Juda, dig skola dina
1 MOSEBOK 28:14
Och din säd skall
bröder <spärr>prisa</spärr>; din hand
bliva såsom stoftet på jorden, och du skall
skall vara på dina fienders nacke, för dig
utbreda dig åt väster och öster och norr
skola din faders söner buga sig.
och söder, och alla släkter på jorden skola
9 Ett ungt lejon är Juda; från rivet byte har
varda välsignade i dig och i din säd.
du dragit ditupp, min son. Han har lagt sig
ned, han vilar såsom ett lejon, såsom en
APOSTLAGÄRNINGARNA 3:25
lejoninna -- vem vågar oroa honom?
I ären
10 Spiran skall icke vika ifrån Juda, icke
själva barn av profeterna och delaktiga
i det förbund som Gud slöt med edra
härskarstaven ifrån hans fötter, till dess han
fäder, när han sade till Abraham: ‘Och i
kommer till Silo och folken bliva honom
hörsamma.
din säd skola alla släkter på jorden varda
11 Han binder vid vinträdet sin åsna, vid ädla
välsignade.’
1 mosebok 26 & 28
36
1 mosebok 28 & 49
1 MOSEBOK
rankan sin åsninnas fåle. Han tvår sina
till Babylonien.
kläder i vin, sin mantel i druvors blod.
12 Sedan folket hade blivit bortfört i
12 Hans ögon äro dunkla av vin och hans
fångenskap till Babylonien, födde Jekonias
tänder vita av mjölk.
Salatiel, Salatiel födde Sorobabel;
13 Sorobabel födde Abiud, Abiud födde
LUKAS 1:30
Då sade ängeln till henne:
Eljakim, Eljakim födde Asor;
14 Asor födde Sadok, Sadok födde Akim,
“Frukta icke, Maria; ty du har funnit nåd
för Gud.
Akim födde Eliud;
31 Se, du skall bliva havande och föda en son,
15 Eliud födde Eleasar, Eleasar födde Mattan,
och honom skall du giva namnet Jesus.
Mattan födde Jakob;
32 Han skall bliva stor och kallas den Högstes
16 Jakob födde Josef, Marias man, och av
Son, och Herren Gud skall giva honom
henne föddes Jesus, som kallas Kristus.
17 Så utgöra släktlederna från Abraham intill
hans fader Davids tron.
33 Och han skall vara konung över Jakobs hus
David tillsammans fjorton leder, och från
till evig tid, och på hans rike skall ingen
David intill dess att folket blev bortfört i
ände vara.”
fångenskap till Babylonien fjorton leder,
och från det att folket blev bortfört i
MATTEUS 1:1
Detta är Jesu Kristi, Davids
fångenskap till Babylonien intill Kristus
sons, Abrahams sons, släkttavla.
fjorton leder.
2 Abraham födde Isak, Isak födde Jakob,
HEBREERBREVET 7:14
Jakob födde Judas och hans bröder;
3 Judas födde Fares och Sara med Tamar,
Ty det är en känd
sak att han som är vår Herre har trätt fram
Fares födde Esrom, Esrom födde Aram;
ur Juda stam; och med avseende på den
4 Aram födde Aminadab, Aminadab födde
har Moses icke talat något om präster.
Naasson, Naasson födde Salmon;
UPPENBARELSEBOKEN 5:5
5 Salmon födde Boes med Rakab, Boes
Men en
av de äldste sade till mig: “Gråt icke. Se,
födde Jobed med Rut, Jobed födde Jessai;
6 Jessai födde David, konungen, David födde
lejonet av Juda stam, telningen från Davids
rot, har vunnit seger, så att han kan öppna
Salomo med Urias’ hustru;
7 Salomo födde Roboam, Roboam födde
bokrullen och och bryta dess sju insegel.”
Abia. Abia födde Asaf;
Se även: 1 Mosebok 29:35; 4 Mosebok 24:17; 5 Mosebok 33:7;
2 Samuelsboken 22:41; 1 Krönikeboken 5:2; Psaltaren 60:6;
Psaltaren 72:8-11; Jesaja 9:6; Jesaja 11:1-5; Jesaja 42:1-4;
Jesaja 49:6,7,22,23; Jesaja 55:4,5; Jesaja 60:1-5; Jesaja 63:1-3;
Jeremia 23:5,6; Jeremia 30:21; Hosea 5:14; Hosea 11:12; Hagai
2:7; Matteus 17:5; Matteus 21:9; Lukas 2:30-32; Romarbrevet
15:12; 1 Korinthierbrevet 15:24,25; Uppenbarelseboken 11:15;
Uppenbarelseboken 20.
8 Asaf födde Josafat, Josafat födde Joram,
Joram födde Osias;
9 Osias födde Joatam, Joatam födde Akas,
Akas födde Esekias;
10 Esekias födde Manasses, Manasses födde
Amos, Amos födde Josias;
11 Josias födde Jekonias och hans bröder, vid
den tid då folket blev bortfört i fångenskap
1 mosebok 49
37
1 mosebok 49
2 MOSEBOK
LUKAS 9:20
B13 Messias auktoritet.
Då frågade han dem: “Vem
sägen då I mig vara?” Petrus svarade och
2 MOSEBOK 3:6 Och han sade ytterligare:
sade: “Guds Smorde.”
“Jag är din faders Gud, Abrahams Gud,
Isaks Gud och Jakobs Gud.” Då skylde
JOHANNES 6:35 Jesus svarade: “Jag är livets
Mose sitt ansikte, ty han fruktade för att se
bröd. Den som kommer till mig, han skall
på Gud.
aldrig hungra, och den som tror på mig,
han skall aldrig törsta.
MATTEUS 22:31 Men vad nu angår de dödas
JOHANNES 8:58 Jesus sade till dem:
uppståndelse, haven I icke läst vad eder är
sagt av Gud:
“Sannerligen, sannerligen säger jag eder:
32 ‘Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och
Förrän Abraham blev till, är jag.”
Jakobs Gud’? Han är en Gud icke för
JOHANNES 11:25
döda, utan för levande.”
33 När folket hörde detta, häpnade de över
Jesus svarade till
henne: “Jag är uppståndelsen och livet.
Den som tror på mig, han skall leva, om
hans undervisning.
han än dör;
LUKAS 20:37
Men att de döda uppstå, det
HEBREERBREVET 13:8
har ock Moses, på det ställe där det talas
Jesus Kristus är
densamme i går och i dag, så ock i evighet.
om törnbusken, givit till känna, när han
kallar Herren ‘Abrahams Gud och Isaks
UPPENBARELSEBOKEN 1:8
Gud och Jakobs Gud’;
38 Och han är en Gud icke för döda, utan för
Jag är
A och O, säger Herren Gud, han som är,
och som var, och som skall komma, den
levande, ty för honom leva alla.”
Allsmäktige.
Se även: 1 Mosebok 17:7,8; 1 Mosebok 28:13; 1 Mosebok 32:9;
2 Mosebok 3:14,15; 2 Mosebok 4:5; 1 Kungaboken 18:36;
Markus 12:26; Apostlagärningarna 7:32; Hebreerbrevet 12:21;
Uppenbarelseboken 1:17.
Se även: Psaltaren 90:2; Ordspråksboken 30:4; Jesaja 44:6;
Matteus 13:11; Johannes 8:12; Johannes 10:9,14; Johannes 14:6;
Johannes 15:1; Uppenbarelseboken 1:4,17; Uppenbarelseboken 4:8.
B19 Messias mysterium.
B02 Messias är Guds lamm.
I08 Påskhögtiden syftar på Messias verk.
2 MOSEBOK 3:14Gud sade till Mose: “Jag är
den jag är.” Och han sade vidare: “Så skall
2 MOSEBOK 12:5Ett felfritt årsgammalt
du säga till Israels barn: ‘Jag är’ har sänt
lamm av hankön skolen I utvälja; av fåren
mig till eder.
eller av getterna skolen I taga det.
6 Och I skolen förvara det intill fjortonde
MATTEUS 22:32 ‘Jag är Abrahams Gud och
dagen i denna månad; då skall man --
Isaks Gud och Jakobs Gud’? Han är en
Israels hela församlade menighet -- slakta
Gud icke för döda, utan för levande.”
det vid aftontiden.
2 mosebok 3
38
2 mosebok 3 & 12
2 MOSEBOK
7 Och man skall taga av blodet och stryka på
23 Ty HERREN skall gå fram för att hemsöka
båda dörrposterna och på övre dörrträet i
Egypten; men när ha ser blodet på det övre
husen där man äter det.
dörrträet och på de två dörrposterna, skall
8 Och man skall äta köttet samma natt; det
HERREN gå förbi dörren och icke tillstädja
skall vara stekt på eld, och man skall äta
Fördärvaren att komma i i edra hus och
det med osyrat bröd jämte bittra örter.
hemsöka eder.
9 I skolen icke äta något därav rått eller kokt
24 Detta skolen I hålla; det skall vara en
i vatten, utan det skall vara stekt på eld,
stadga för dig och dina barn till evärdlig
med huvud, fötter och innanmäte.
tid.
10 Och I skolen icke lämna något därav kvar
till morgonen; skulle något därav bliva
JOHANNES 1:29 Dagen därefter såg han
kvar till morgonen, skolen I bränna upp
Jesus nalkas; då sade han: “Se, Guds
det i eld.
Lamm, som borttager världens synd!
11 Och I skolen äta det så: I skolen vara
omgjordade kring edra länder, hava
1 KORINTHIERBREVET 5:7
Rensen
edra skor på fötterna och edra stavar i
bort den gamla surdegen, så att I bliven en
händerna. Och I skolen äta det med hast.
ny deg. I ären ju osyrade; ty vi hava ock
Detta är HERRENS Påsk.
ett påskalamm, som är slaktat, nämligen
12 Ty jag skall på den natten gå fram genom
Kristus.
Egyptens land och slå allt förstfött i
Egyptens land, både människor och
EFESIERBREVET 1:7
I honom hava vi
boskap; och över Egyptens alla gudar skall
förlossning genom hans blod, förlåtelse
jag hålla dom; jag är HERREN.
för våra synder, efter hans nåds rikedom.
13 Och blodet skall vara ett tecken, eder till
räddning, på de hus i vilka I ären; ty när
HEBREERBREVET 9:11
Men Kristus kom
jag ser blodet, skall jag gå förbi eder. Och
såsom överstepräst för det tillkommande
ingen hemsökelse skall drabba eder med
goda; och genom det större och
fördärv, när jag slår Egyptens land.
fullkomligare tabernakel som icke är gjort
14 Och I skolen hava denna dag till en
med händer, det är, som icke tillhör den
åminnelsedag och fira den såsom en
skapelse som nu är,
HERRENS högtid. Såsom en evärdlig
12 gick han, icke med bockars och kalvars
stiftelse skolen I fira den, släkte efter
blod, utan med sitt eget blod, en gång för
släkte.
alla in i det allraheligaste och vann en evig
förlossning.
22 Och tagen en knippa isop och doppen den
13 Ty om redan blod av bockar och tjurar och
i blodet som är i skålen, och bestryken
aska av en ko, stänkt på dem som hava
det övre dörr träet och båda dörrposterna
blivit orenade, helgar till utvärtes renhet,
med blodet som är i skålen; och ingen av
14 huru mycket mer skall icke Kristi blod --
eder må gå ut genom sin hus dörr intill
då han nu genom evig ande har framburit
morgonen.
sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud
2 mosebok 12
39
2 mosebok 12
2 MOSEBOK
-- rena våra samveten från döda gärningar
B22 Guds och Messias godhet.
till att tjäna den levande Guden!
2 MOSEBOK 15:1Då sjöngo Mose och Israels
HEBREERBREVET 10:29 huru mycket
barn denna lovsång till HERRENS ära; de
svårare straff tron I icke då att den skall
sade: “Jag vill sjunga till HERRENS ära,
anses värd, som förtrampar Guds Son
ty högt är han upphöjd. Häst och man
störtade han i havet.
och aktar förbundets blod för orent -- det
2 HERREN är min starkhet och min
i vilket han har blivit helgad -- och som
lovsång, Och han blev mig till frälsning.
smädar nådens Ande!
Han är min Gud, jag vill ära honom, min
HEBREERBREVET 11:28 Genom tron
faders Gud, jag vill upphöja honom.
har han ock förordnat om påsken
UPPENBARELSEBOKEN 15:3
och blodbestrykningen, på det att
Och de
“Fördärvaren”, som förgjorde allt förstfött,
sjöngo Moses’, Guds tjänares, sång och
icke skulle komma vid dem.
Lammets sång: de sjöngo: “Stora och
underbara äro dina verk, Herre Gud, du
1 PETRUSBREVET 1:18
I veten ju att det
Allsmäktige; rättfärdiga och rätta äro dina
icke är med förgängliga ting, med silver
vägar, du folkens konung.
eller guld, som I haven blivit “lösköpta”
Se även: Psaltaren 22:3; Psaltaren 132:5; Jesaja 66:1;
Apostlagärningarna 4:12; Efesierbrevet 2:21,22; Uppenbarelseboken
5:9-14; Uppenbarelseboken 19:1.
från den vandel I förden i fåfänglighet,
efter fädernas sätt,
19 utan med Kristi dyra blod, såsom med
blodet av ett felfritt lamm utan fläck.
A08 Messias namn och titlar.
Se även: 2 Mosebok 12:7; 3 Mosebok 23:4,5; 4 Mosebok 19:18;
Psaltaren 51:5; Matteus 26:17-19,30; Markus 14:12-16; Johannes
1:36; Hebreerbrevet 9:7,19; Hebreerbrevet 10:14; Hebreerbrevet
12:24; Uppenbarelseboken 5:6-13; Uppenbarelseboken 21:22,23.
B16 Messias makt och kraft.
2 MOSEBOK 17:6Se, jag vill stå där framför
dig på Horebs klippa, och du skall slå på
klippan, och vatten skall då komma ut ur
F13 Detaljer om Messias lidande.
den, så att folket får dricka.” Och Mose
2 MOSEBOK 12:46
I ett och samma
gjorde så inför de äldste i Israel.
hus skall det ätas; du skall icke föra något
av köttet ut ur huset, och intet ben skolen I
1 KORINTHIERBREVET 10:1
sönderslå därpå.
Ty jag vill
säga eder detta, mina bröder: Våra fäder
voro alla under molnskyn och gingo alla
JOHANNES 19:36
Ty detta skedde,
genom havet;
2 alla blevo de i molnskyn och i havet döpta
för att skriftens ord skulle fullbordas:
“Intet ben skall sönderslås på honom.”
till Moses;
3 alla åto de samma andliga mat,
Se även: 4 Mosebok 9:12; Psaltaren 34:20; Johannes 19:33.
2 mosebok 12
4 och alla drucko de samma andliga dryck
40
2 mosebok 15 & 17
2 MOSEBOK
-- de drucko nämligen ur en andlig klippa,
mig icke.
38 Men gör jag dem, så tron gärningarna, om
som åtföljde dem, och den klippan var
Kristus.
I än icke tron mig; då skolen I fatta och
förstå att Fadern är i mig, och att jag är i
Se även: Johannes 4:10,14; Johannes 7:37; Uppenbarelseboken
22:17.
Fadern.”
JOHANNES 17:6 Jag har uppenbarat ditt
namn för de människor som du har tagit
ut ur världen och givit åt mig. De voro
A05 Messias förhållande till sin fader.
dina, och du har givit dem åt mig, och de
2 MOSEBOK 23:20
Se, jag skall sända
hava hållit ditt ord.
en ängel framför dig, som skall bevara dig
på vägen och föra dig till den plats som jag
JOHANNES 17:26
har utsett.
Och jag har
kungjort för dem ditt namn och skall
21 Tag dig till vara inför honom och hör
kungöra det, på det att den kärlek, som du
hans röst, var icke gensträvig mot honom,
har älskat mig med, må vara i dem, och jag
han skall icke hava fördrag med edra
i dem.”
överträdelser, ty mitt namn är i honom.
MALAKI 3:1
Se även: 1 Mosebok 48:16; 2 Mosebok 3:2-6; 2 Mosebok 14:19;
2 Mosebok 32:34; 2 Mosebok 33:2,14,15; 4 Mosebok 20:16;
Josua 5:13,14; Psaltaren 2:12; Jesaja 9:6; Jesaja 42:8; Jesaja
63:9; Johannes 10:30,38; Johannes 12:28; Johannes 14:9,10;
Kolosserbrevet 2:9; Hebreerbrevet 3:10,11,16; Hebreerbrevet 10:2629; Hebreerbrevet 12:25; Uppenbarelseboken 1:8.
Se, jag skall sända ut min
ängel, och han skall bereda väg för mig.
Och med hast skall han komma till sitt
tempel, den Herre, som I åstunden, ja,
förbundets ängel, som I begären, se, han
kommer, säger HERREN Sebaot.
E18 Gud ska vistas bland sitt folk.
2 MOSEBOK 25:8Och de skola göra åt mig
MATTEUS 17:5 Och se, medan han ännu
en helgedom, för att jag må bo mitt ibland
talade, överskyggade dem en ljus sky, och
dem.
ur skyn kom en röst som sade: “Denne är
9 Tabernaklet och alla dess tillbehör skolen
min älskade Son, i vilken jag har funnit
I göra alldeles efter de mönsterbilder som
behag; hören honom.”
jag visar dig.
JOHANNES 10:30
Jag och Fadern äro
22 Och där skall jag uppenbara mig för dig;
ett.”
från nådastolen, från platsen mellan de två
JOHANNES 10:36
keruberna, som stå på vittnesbördets ark,
huru kunnen då
I, på den grund att jag har sagt mig vara
skall jag tala med dig om alla bud som jag
Guds Son, anklaga mig för hädelse, mig
genom dig vill giva Israels barn.
som Fadern har helgat och sänt i världen?
LUKAS 7:16
37 Gör jag icke min Faders gärningar, så tron
2 mosebok 17 & 23
41
Och alla betogos av häpnad
2 mosebok 23 & 25
2 MOSEBOK
och prisade Gud och sade: Den stor profet
“det allraheligaste”,
4 med ett gyllene rökelsealtare och
har uppstått ibland oss” och: “Gud har sett
till sitt folk.”
förbundets ark, på alla sidor överdragen
med guld. I denna förvarades ett gyllene
JOHANNES 1:14 Och Ordet vart kött och tog
ämbar med mannat, så ock Arons stav, som
sin boning ibland oss, och vi sågo hans
hade grönskat, och därtill förbundets tavlor.
5 Därovanpå stodo härlighetskeruber, som
härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons
härlighet från sin Fader, och han var full av
överskyggde nådastolen. Men om vart
nåd och sanning.
särskilt av dessa föremål är nu icke tillfälle
att tala.
APOSTLAGÄRNINGARNA 7:44
Våra
HEBREERBREVET 9:11
fäder hade vittnesbördets tabernakel i
Men Kristus kom
öknen, så inrättat, som han som talade
såsom överstepräst för det tillkommande
till Moses hade förordnat att denne skulle
goda; och genom det större och
göra det, efter den mönsterbild som han
fullkomligare tabernakel som icke är gjort
hade fått se.
med händer, det är, som icke tillhör den
45 Och våra fäder togo det i arv och förde
skapelse som nu är,
12 gick han, icke med bockars och kalvars
det sedan under Josua hitin, när de togo
landet i besittning, efter de folk som Gud
blod, utan med sitt eget blod, en gång för
fördrev för våra fäder. Så var det ända till
alla in i det allraheligaste och vann en evig
Davids tid.
förlossning.
46 Denne fann nåd inför Gud och bad att han
UPPENBARELSEBOKEN 21:3
måtte finna ‘ett rum till boning’ åt Jakobs
Gud.
47 Men det var Salomo som fick bygga ett hus
“Se, nu står Guds tabernakel bland
åt honom.
människorna, och han skall bo ibland
48 Dock, den Högste bor icke i hus som
dem, och de skola vara hans folk; ja, Gud
äro gjorda med händer, ty det är såsom
själv skall vara hos dem
profeten säger:
Se även: 1 Mosebok 18:33; 2 Mosebok 15:2; 2 Mosebok 20:24; 2
Mosebok 29:42,43; 2 Mosebok 30:6; 2 Mosebok 31:18; 2 Mosebok
36:2; 3 Mosebok 4:6; 3 Mosebok 16:2; 4 Mosebok 7:89; 5 Mosebok
5:26-31; Psaltaren 80:1; Jesaja 12:6; Jesaja 37:16; Sakaria
2:10; Sakaria 8:3; 2 Korinthierbrevet 6:16; Hebreerbrevet 8:5;
Hebreerbrevet 9:9.
49 ‘Himmelen är min tron, och jorden är min
fotapall; vad för ett hus skullen I då kunna
bygga åt mig, säger Herren, och vad för en
plats skulle tjäna mig till vilostad?
HEBREERBREVET 9:2
Och
jag hörde en stark röst från tronen säga:
Ty i tabernaklet
D03 Messias ämbete som präst.
inrättades ett främre rum, vari stodo
ljusstaken och bordet med skådebröden;
2 MOSEBOK 28:12
och detta rum kallas “det heliga”.
de båda stenarna på efodens axelstycken,
3 Men bakom den andra förlåten var ett
för att stenarna må bringa Israels barn i
annat rum i tabernaklet, ett som kallas
2 mosebok 25
Och du skall satta
42
2 mosebok 25 & 28
2 MOSEBOK
åminnelse; Aron skall bära deras namn
vars ordning vilar på bättre löften.
inför HERRENS ansikte på sina båda axlar,
HEBREERBREVET 9:24
för att bringa dem i åminnelse.
Ty Kristus har icke
gått in i ett allraheligaste som är gjort med
HEBREERBREVET 7:24
har däremot denne
händer, och som allenast är en efterbildning
ett oförgängligt prästadöme, eftersom han
av det sannskyldiga, utan han har gått in i
förbliver “till evig tid”.
själva himmelen, för att nu träda fram inför
25 Därför kan han ock till fullo frälsa dem
Guds ansikte, oss till godo.
som genom honom komma till Gud, ty
han lever alltid för att mana gott för dem.
26 En sådan överstepräst hövdes oss också
att hava, en som vore helig, oskyldig,
D03 Messias ämbete som präst.
obesmittad, skild från syndare och
2 MOSEBOK 28:36
upphöjd över himmelen,
Du skall ock göra
en plåt av rent guld, och på den skall du
27 en som icke var dag behövde frambära
offer, såsom de andra översteprästerna,
rista, såsom man graverar signetringar:
först för sina egna synder och sedan för
“Helgad åt HERREN.”
folkets; detta gjorde han nämligen en gång
EFESIERBREVET 5:27
för alla, när han offrade sig själv.
Ty så ville han
28 Ty lagen insätter till överstepräster
själv ställa fram församlingen inför sig
människor som äro behäftade med
i härlighet, utan fläck och skrynka och
svaghet, men det löftesord, som efter
annat sådant; fastmer skulle hon vara helig
lagens utgivande gavs under edlig
och ostrafflig.
bekräftelse, insätter en “Son” som är
Se även: 2 Mosebok 39:30; 3 Mosebok 8:9; 3 Mosebok 10:3;
Sakaria 14:20.
fullkomnad “till evig tid”.
Se även: Sakaria 6:13; Lukas 1:54,72.
D03 Messias ämbete som präst.
D03 Messias ämbete som präst.
2 MOSEBOK 28:37
2 MOSEBOK 28:29
Aron skall så bära
Och du skall fästa
den vid ett mörkblått snöre, och den skall
Israels söners namn i domsskölden på sitt
sitta på huvudbindeln; på framsidan av
hjärta, när han går in helgedomen, för att
huvudbindeln skall den sitta.
bringa dem i åminnelse inför HERRENS
38 Den skall sitta på Arons panna, och Aron
ansikte beständigt.
skall bära den missgärning som vidlåder
de heliga gåvor Israels barn bära fram, när
HEBREERBREVET 8:6
de giva några heliga gåvor; den skall sitta
Men nu har denne
fått ett så mycket förnämligare ämbete,
på hans panna beständigt, för att de må
som han är medlare för ett bättre förbund,
bliva välbehagliga inför HERRENS ansikte.
2 mosebok 28
43
2 mosebok 28
2 MOSEBOK
HEBREERBREVET 4:14
Eftersom vi nu
som världen icke kan taga emot, ty hon ser
hava en stor överstepräst, som har farit
honom icke och känner honom icke. Men
upp genom himlarna, nämligen Jesus,
I kännen honom, ty han bor hos eder och
Guds Son, så låtom oss hålla fast vid
skall vara i eder.
bekännelsen.
20 På den dagen skolen I förstå att jag är i
Se även: 3 Mosebok 1:4; 3 Mosebok 22:27; 3 Mosebok 23:11;
Jesaja 53:6,11,12; Sakaria 3:1-5; Sakaria 14:20; Johannes 1:29; 2
Korinthierbrevet 5:21; Hebreerbrevet 9:28; 1 Petrusbrevet 2:5,24; 1
Petrusbrevet 3:18.
min Fader, och att I ären i mig, och att jag
är i eder.
23 Jesus svarade och sade till honom: “Om
någon älskar mig, så håller han mitt ord;
och min Fader skall älska honom, och
E18 Gud ska vistas bland sitt folk.
vi skola komma till honom och taga vår
2 MOSEBOK 29:45
Och jag skall bo
boning hos honom.
mitt ibland Israels barn och vara deras
Gud.
2 KORINTHIERBREVET 6:16
46 Och de skola förnimma att jag är
Eller
huru låter ett Guds tempel förena sig med
HERREN, deras Gud, som förde dem ut
avgudar? Vi äro ju ett den levande Gudens
ur Egyptens land, för att jag skulle bo mitt
tempel, ty Gud har sagt: “Jag skall bo i
ibland dem. Jag är HERREN, deras Gud.
dem och vandra ibland dem; jag skall vara
deras Gud, och de skola vara mitt folk.”
2 MOSEBOK 25:8Och de skola göra åt mig
EFESIERBREVET 2:22
en helgedom, för att jag må bo mitt ibland
dem.
I honom bliven
också I med de andra uppbyggda till en
Guds boning, i Anden.
2 MOSEBOK 40:34
Då övertäckte
UPPENBARELSEBOKEN 21:3
molnskyn uppenbarelsetältet, och
HERRENS härlighet uppfyllde tabernaklet;
Och
jag hörde en stark röst från tronen säga:
“Se, nu står Guds tabernakel bland
SAKARIA 2:10
Jubla och gläd dig, du
människorna, och han skall bo ibland
dotter Sion; ty se, jag kommer för att aga
dem, och de skola vara hans folk; ja, Gud
min boning i dig, säger HERREN.
själv skall vara hos dem
Se även: 3 Mosebok 26:12; 4 Mosebok 9:15; 5 Mosebok 18:15; 1
Kungaboken 8:10,11; 2 Krönikeboken 7:1-3.
JOHANNES 1:14 Och Ordet vart kött och tog
sin boning ibland oss, och vi sågo hans
härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons
härlighet från sin Fader, och han var full av
nåd och sanning.
JOHANNES 14:17
2 mosebok 28 & 29
sanningens Ande,
44
2 mosebok 29
2 MOSEBOK
B23 Guds och Messias nåd.
2 MOSEBOK 33:19
Han svarade:
“Jag skall låta all min skönhet gå förbi dig
där du står, och jag skall utropa namnet
‘HERREN’ inför dig; jag skall vara nådig
mot den jag vill vara nådig emot, och skall
förbarma mig över den jag vill förbarma
mig över.
ROMARBREVET 9:15
Han säger ju till
Moses: “Jag skall vara barmhärtig mot den
jag vill vara barmhärtig emot, och jag skall
förbarma mig över den jag vill förbarma
mig över.”
16 Alltså beror det icke på någon människas
vilja eller strävan, utan på Guds
barmhärtighet.
17 Ty skriften säger till Farao: “Just därtill har
jag låtit dig uppstå, att jag skall visa min
makt på dig, och att mitt namn skall varda
förkunnat på hela jorden.”
18 Alltså är han barmhärtig mot vem han vill,
och vem han vill förhärdar han.
ROMARBREVET 9:23
Och om han
gjorde detta för att tillika få uppenbara sin
härlighets rikedom på “barmhärtighetens
kärl”, som han förut hade berett till
härlighet?
2 mosebok 33
45
3 MOSEBOK
nåd och sanning.
I01 Brännoffret och matoffret representerar
Messias verk – en ljuv lukt.
JOHANNES 17:1 Sedan Jesus hade talat
3 MOSEBOK 1:5 Och han skall slakta
detta, lyfte han upp sina ögon mot
ungtjuren inför HERRENS ansikte;
himmelen och sade: “Fader, stunden är
och Arons söner, prästerna, skola bära
kommen; förhärliga din Son, på det att din
fram blodet, och de skola stänka blodet
Son må förhärliga dig,
runt omkring på det altare som står vid
JOHANNES 17:4 Jag har förhärligat dig på
ingången till uppenbarelsetältet.
jorden, genom att fullborda det verk som
du har givit mig att utföra.
13 Men inälvorna och fötterna skola
5 Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig
tvås i vatten. Och prästen skall offra
själv, med den härlighet som jag hade hos
alltsammans och förbränna det på altaret;
dig, förrän världen var till.
det är ett brännoffer, ett eldsoffer till en
välbehaglig lukt för HERREN.
HEBREERBREVET 9:14
huru mycket mer
skall icke Kristi blod -- då han nu genom
3 MOSEBOK 2:1 Och när någon vill bära
evig ande har framburit sig själv såsom ett
fram ett spisoffer åt HERREN skall hans
felfritt offer åt Gud -- rena våra samveten
offer vara av fint mjöl, och han skall gjuta
från döda gärningar till att tjäna den
olja därpå och lägga rökelse därpå.
levande Guden!
2 Och han skall bära det fram till Arons
Se även: 1 Mosebok 8:21; 2 Mosebok 29:18,25,41; 3 Mosebok
2:2,9,12; 3 Mosebok 3:5,16; 3 Mosebok 4:31; 3 Mosebok 6:15,21; 3
Mosebok 8:21,28; 3 Mosebok 17:6; 3 Mosebok 23:13,18; 4 Mosebok
15:3,7,10,13,14,24; 4 Mosebok 18:17; 4 Mosebok 28:2,6,8,13,36;
4 Mosebok 29:2,6,8,13,36; Jesaja 1:13; Matteus 12:7; Markus
12:33; Johannes 4:34; Johannes 6:38; Uppenbarelseboken 5:8;
Uppenbarelseboken 8:3,4.
söner, prästerna; och prästen skall taga
en handfull därav, nämligen av mjölet
och oljan, därtill all rökelsen, och skall på
altaret förbränna detta, som utgör själva
altaroffret: ett eldsoffer till en välbehaglig
lukt för HERREN.
I04 Fredsoffret och tacksägelseoffret
PSALTAREN 141:2
representerar Messias verk.
Min bön gälle
inför dig såsom ett rökoffer, mina händers
3 MOSEBOK 3:1 Och om någon vill bära
upplyftande såsom ett aftonoffer.
fram ett tackoffer, och han vill taga sitt
HOSEA 6:6
offer av fäkreaturen, så skall han ställa
Ty jag har behag till kärlek
fram inför HERRENS ansikte ett felfritt
och icke till offer, och till Guds kunskap
djur, antingen av hankön eller av honkön.
mer än till brännoffer.
2 Och han skall lägga sin hand på sitt
offerdjurs huvud och sedan slakta det
JOHANNES 1:14 Och Ordet vart kött och tog
sin boning ibland oss, och vi sågo hans
vid ingången till uppenbarelsetältet; och
härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons
Arons söner, prästerna, skola stänka blodet
härlighet från sin Fader, och han var full av
på altaret runt omkring.
3 mosebok 1 & 2
46
3 mosebok 2 & 3
3 MOSEBOK
3 Och av tackoffret skall han såsom eldsoffer
varder utgiven för eder. Gören detta till
åt Herren bära fram det fett som omsluter
min åminnelse.”
inälvorna, och allt det fett som sitter på
inälvorna,
JOHANNES 4:32 Men han svarade dem: “Jag
4 och båda njurarna med det fett som sitter
har mat att äta som I icke veten om.”
på dem invid länderna, så ock leverfettet,
33 Då sade lärjungarna till varandra: “Kan väl
vilket han skall frånskilja invid njurarna.
någon hava burit mat till honom?”
5 Och Arons söner skola förbränna det
34 Jesus sade till dem: “Min mat är att göra
på altaret, ovanpå brännoffret, på veden
dens vilja, som har sänt mig, och att
som ligger på elden: ett eldsoffer till en
fullborda hans verk.”
välbehaglig lukt för Herren.
JOHANNES 6:51 Jag är det levande brödet
16 Och prästen skall förbränna detta
som har kommit ned från himmelen. Om
på altaret: en eldsoffersspis, till en
någon äter av det brödet, så skall han leva
välbehaglig lukt. Allt fettet skall tillhöra
till evig tid. Och det bröd som jag skall
HERREN.
giva är mitt kött; och jag giver det, för att
världen skall leva.”
3 MOSEBOK 7:11Och detta är lagen om
52-57
58 Så är det med det bröd som har kommit
tackoffret, när ett sådant bäres fram åt
HERREN:
ned från himmelen. Det är icke såsom det
12 Om någon vill bära fram ett sådant till
fäderna fingo äta, vilka sedan dogo; den
lovoffer, så skall han, förutom det till
som äter detta bröd, han skall leva till evig
lovoffret hörande slaktdjuret, bära fram
tid.”
osyrade kakor, begjutna med olja, och
1 KORINTHIERBREVET 10:16
osyrade tunnkakor, smorda med olja, och
fint mjöl, hopknådat, i form av kakor,
Välsignelsens kalk, över vilken vi uttala
begjutna med olja.
välsignelsen, är icke den en delaktighet av
Kristi blod? Brödet, som vi bryta, är icke
5 MOSEBOK 27:7Du skall där ock offra
det en delaktighet av Kristi kropp?
tackoffer och skall äta och glädja dig inför
1 KORINTHIERBREVET 11:23
HERRENS, din Guds. ansikte.
Ty jag har
från Herren undfått detta, som jag ock har
LUKAS 22:15
Och han sade till dem:
meddelat eder: I den natt då Herren Jesus
“Jag har högeligen åstundat att äta detta
blev förrådd tog han ett bröd
24 och tackade Gud och bröt det och sade:
påskalamm med eder, förrän mitt lidande
begynner;
“Detta är min lekamen, som varder
utgiven för eder. Gören detta till min
LUKAS 22:19
Sedan tog han ett bröd och
åminnelse.”
25 Sammalunda tog han ock kalken, efter
tackade Gud och bröt det och gav åt dem
och sade: “Detta är min lekamen, som
3 mosebok 3
måltiden, och sade: “Denna kalk är det nya
47
3 mosebok 3
3 MOSEBOK
förbundet, i mitt blod. Så ofta I dricken
prästen som har syndat och därvid dragit
den, så gören detta till min åminnelse.”
skuld över folket, så skall han för den synd
26 Ty så ofta I äten detta bröd och dricken
han har begått offra en felfri ungtjur åt
HERREN till syndoffer.
kalken, förkunnen I Herrens död, till dess
4 Och han skall föra tjuren fram inför
att han kommer.
27 Den som nu på ett ovärdigt sätt äter detta
HERRENS ansikte, till uppenbarelsetältets
bröd eller dricker Herrens kalk, han
ingång. Och han skall lägga sin hand på
försyndar sig på Herrens lekamen och
tjurens huvud och sedan slakta tjuren
inför HERRENS ansikte.
blod.
28 Pröve då människan sig själv, och äte så av
5 Och den smorde prästen skall taga
något av tjurens blod och bära det in i
brödet och dricke av kalken.
29 Ty den som äter och dricker, utan att göra
uppenbarelsetältet,
6 och prästen skall doppa sitt finger i
åtskillnad mellan Herrens lekamen och
annan spis, han äter och dricker en dom
blodet och stänka blodet sju gånger
över sig.
inför HERRENS ansikte, vid förlåten till
helgedomen.
HEBREERBREVET 13:15 Så låtom oss då
7 Därefter skall prästen med blodet bestryka
genom honom alltid till Gud “frambära ett
hornen på den välluktande rökelsens
lovets offer”, det är “en frukt ifrån läppar”
altare, som står inför HERRENS ansikte
som prisa hans namn.
i uppenbarelsetältet; men allt det övriga
blodet av tjuren skall han gjuta ut vid
1 PETRUSBREVET 2:5
foten av brännoffersaltaret, som står vid
och låten eder
ingången till uppenbarelsetältet.
själva såsom levande stenar uppbyggas till
3 MOSEBOK 4:8-11
ett andligt hus, så att I bliven ett “heligt
prästerskap”, som skall frambära andliga
3 MOSEBOK 4:12korteligen, allt det övriga av
offer, vilka genom Jesus Kristus äro
tjuren, skall han föra bort utanför lägret
välbehagliga för Gud.
till en ren plats, där man slår ut askan, och
bränna upp det på ved i eld; på den plats
Se även: 2 Mosebok 24:11; 3 Mosebok 7:18-21; 1 Samuelsboken
9:12; 1 Samuelsboken 16:3; 1 Kungaboken 8:62; Psaltaren 27:6;
Psaltaren 50:14; Psaltaren 96:8; Psaltaren 107:22; Psaltaren
116:17; Hesekiel 43:27; Lukas 11:41; Romarbrevet 14:14,17;
Efesierbrevet 5:20; Galaterbrevet 5:22; Filipperbrevet 4:18;
Titusbrevet 1:15; Hebreerbrevet 13:16; 1 Johannes 1:6-9.
där man slår ut askan skall det brännas
upp.
En mans synd – okunskap:
3 MOSEBOK 4:27Och om någon av det
B02 Messias är Guds lamm.
meniga folket syndar ouppsåtligen,
I05 Syndoffret syftar på Messias verk.
därigenom att han bryter mot något
HERRENS bud genom vilket något
En prästs synd:
förbjudes, och han själv märker att han
3 MOSEBOK 4:3 Om det är den smorde
har ådragit sig skuld,
3 mosebok 3 & 4
48
3 mosebok 4
3 MOSEBOK
28 eller av någon får veta vilken synd han
ställe i skriften som han läste var detta:
har begått, så skall han, såsom sitt offer
“Såsom ett får fördes han bort till att
för den synd han har begått, föra fram en
slaktas; och såsom ett lamm som är tyst
felfri get, ett djur av honkön.
inför den som klipper det, så öppnade han
29 Och han skall lägga sin hand på
icke sin mun.
syndoffersdjurets huvud och sedan
slakta syndoffersdjuret på den plats där
HEBREERBREVET 7:26
brännoffersdjuren slaktas.
En sådan
överstepräst hövdes oss också att hava, en
som vore helig, oskyldig, obesmittad, skild
JESAJA 53:6
Vi gingo alla vilse såsom
från syndare och upphöjd över himmelen,
får, var och en av oss ville vandra sin
HEBREERBREVET 9:12
egen väg, men HERREN lät allas vår
missgärning drabba honom.
gick han, icke
med bockars och kalvars blod, utan
7 Han blev plågad, fastän han ödmjukade
med sitt eget blod, en gång för alla in
sig och icke öppnade sin mun, lik ett
i det allraheligaste och vann en evig
lamm, som föres bort att slaktas, och lik
förlossning.
13 Ty om redan blod av bockar och tjurar och
ett får, som är tyst inför dem som klippa
det ja, han öppnade icke sin mun.
aska av en ko, stänkt på dem som hava
blivit orenade, helgar till utvärtes renhet,
JESAJA 53:10
14 huru mycket mer skall icke Kristi blod --
Det behagade HERREN
att slå honom med krankhet: om hans
då han nu genom evig ande har framburit
liv så bleve ett skuldoffer, då skulle han
sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud
få se avkomlingar och länge leva, och
-- rena våra samveten från döda gärningar
HERRENS vilja skulle genom honom hava
till att tjäna den levande Guden!
framgång.
11 Ja, av den vedermöda hans själ har utstått
HEBREERBREVET 9:21
Likaledes stänkte
skall han se frukt och så bliva mättad;
han ock blod på tabernaklet och på alla de
genom sin kunskap skall han göra många
ting som hörde till gudstjänsten.
22 Så renas enligt lagen nästan allting med
rättfärdiga, han, den rättfärdige, min
tjänare, i det han bär deras missgärningar.
blod, och utan att blod utgjutes gives ingen
förlåtelse.
JOHANNES 1:29 Dagen därefter såg han
23 Alltså var det nödvändigt att avbilderna
Jesus nalkas; då sade han: “Se, Guds
av de himmelska tingen renades genom
Lamm, som borttager världens synd!
sådana medel; men de himmelska tingen
själva måste renas genom bättre offer än
JOHANNES 1:36 När då Jesus kom gående,
dessa.
24 Ty Kristus har icke gått in i ett
såg Johannes på honom och sade: “Se,
Guds Lamm!”
allraheligaste som är gjort med händer,
och som allenast är en efterbildning av det
APOSTLAGÄRNINGARNA 8:32
3 mosebok 4
Men det
sannskyldiga, utan han har gått in i själva
49
3 mosebok 4
3 MOSEBOK
himmelen, för att nu träda fram inför
beständigt fullkomnat dem som bliva
Guds ansikte, oss till godo.
helgade.
25 Ej heller har han gått ditin, för att
HEBREERBREVET 13:11 Det är ju så,
många gånger offra sig själv, såsom
översteprästen år efter år går in i det
att kropparna av de djur, vilkas blod
allraheligaste, med blod som icke är hans
översteprästen bär in i det allraheligaste
eget.
till försoning för synd, “brännas upp
utanför lägret”.
HEBREERBREVET 10:4
12 Därför var det ock utanför stadsporten
Ty omöjligt är
att tjurars och bockars blod skulle kunna
som Jesus utstod sitt lidande, för att han
borttaga synder.
genom sitt eget blod skulle helga folket.
5 Därför säger han vid sitt inträde i världen:
13 Låtom oss alltså gå ut till honom “utanför
“Slaktoffer och spisoffer begärde du icke,
lägret” och bära hans smälek.
men en kropp beredde du åt mig;
6 i brännoffer och syndoffer fann du icke
1 PETRUSBREVET 1:18
behag.
I veten ju att det
icke är med förgängliga ting, med silver
7 Då sade jag: ‘Se, jag kommer -- i bokrullen
eller guld, som I haven blivit “lösköpta”
är skrivet om mig -- för att göra din vilja, o
från den vandel I förden i fåfänglighet,
Gud.’”
efter fädernas sätt,
8 Sedan han först har sagt: “Slaktoffer
19 utan med Kristi dyra blod, såsom med
och spisoffer, brännoffer och syndoffer
blodet av ett felfritt lamm utan fläck.
begärde du icke, och i sådana fann du
20 Så var förutsett om honom före världens
icke behag” -- och dock frambäras de efter
begynnelse; men först nu i de yttersta
lagen --
tiderna har han blivit uppenbarad för eder
9 säger han vidare: “Se, jag kommer för att
skull,
göra din vilja.” Så tager han bort det förra,
UPPENBARELSEBOKEN 5:6
för att sätta det andra i stället.
10 Och i kraft av denna “vilja” hava vi blivit
Då
fick jag se att mellan tronen och de fyra
helgade, därigenom att Jesu Kristi “kropp”
väsendena och de äldste stod ett lamm,
en gång för alla har blivit offrad.
som såg ut såsom hade det varit slaktat.
11 Och alla andra präster stå dag efter dag
Det hade sju horn och sju ögon, det är
i sin tjänst och frambära gång på gång
Guds sju andar, vilka äro utsända över hela
enahanda offer, som dock aldrig kunna
jorden.
7 Och det trädde fram och tog bokrullen
borttaga synder;
12 men sedan denne har framburit ett
ur högra handen på honom som satt på
enda offer för synderna, sitter han för
tronen.
8 Och när han tog bokrullen, föllo de fyra
beständigt på Guds högra sida
13 och väntar nu allenast på att “hans fiender
väsendena och de tjugufyra äldste ned
skola bliva lagda honom till en fotapall”.
inför Lammet; och de hade var och en sin
14 Ty med ett enda offer har han för
3 mosebok 4
harpa och hade gyllene skålar, fulla med
50
3 mosebok 4 & 7
3 MOSEBOK
rökelse, det är de heligas böner.
och halssmycken, alla slags klenoder
9 Och de sjöngo en ny sång som lydde så:
av guld, var och en som kunde offra åt
“Du är värdig att taga bokrullen och att
HERREN någon gåva av guld.
bryta dess insegel, ty du har blivit slaktad,
PSALTAREN 40:7Till slaktoffer och spisoffer
och med ditt blod har du åt Gud köpt
människor, av alla stammar och tungomål
har du icke behag -- öppna öron har du
och folk och folkslag,
givit mig -- brännoffer och syndoffer begär
du icke.
Se även: Matteus 18:21,22; Romarbrevet 3:24-26; Romarbrevet
8:1-4; Galaterbrevet 4:4; Hebreerbrevet 1:3; Hebreerbrevet 10:29;
1 Petrusbrevet 2:22-24; 1 Petrusbrevet 3:18.; 1 Johannes 1:7-9;
Uppenbarelseboken 7:9,10.
PSALTAREN 66:13
Så kommer jag då
till ditt hus med brännoffer, jag vill infria
mina löften till dig,
JESAJA 53:7
I02 Brännoffret pekar mot Messias verk – ett
frivilligt offer.
Han blev plågad, fastän han
ödmjukade sig och icke öppnade sin mun,
lik ett lamm, som föres bort att slaktas,
3 MOSEBOK 7:16Om däremot det slaktoffer
och lik ett får, som är tyst inför dem som
som någon vill bära fram år ett löftesoffer
klippa det ja, han öppnade icke sin mun.
eller ett frivilligt offer, så skall offerdjuret
likaledes ätas samma dag det har offrats;
LUKAS 3:22
och den helige Ande sänkte
dock må det som har blivit över därav ätas
sig ned över honom I lekamlig skepnad
den följande dagen.
såsom en duva; och från himmelen kom
en röst: “Du är min älskade Son; i dig har
3 MOSEBOK 22:21
Och när någon
jag funnit behag.”
vill offra ett tackoffer åt HERREN av
JOHANNES 2:17 Hans lärjungar kommo då
fäkreaturen eller av småboskapen, vare
sig det gäller att fullgöra ett löfte, eller det
ihåg att det var skrivet: “Nitälskan för ditt
gäller ett frivilligt offer, då skall det vara
hus skall förtära mig.”
felfritt far att bliva välbehagligt; intet lyte
JOHANNES 3:16 Ty så älskade Gud världen,
får finnas därpå.
2 MOSEBOK 35:21
Sedan kommo
att han utgav sin enfödde Son, på det att
de tillbaka, var och en som av sitt hjärta
var och en som tror på honom skall icke
manades därtill; och var och en som
förgås, utan hava evigt liv.
hade en därtill villig ande bar fram en
JOHANNES 10:17
gärd åt HERREN till förfärdigande av
uppenbarelsetältet och till allt arbete
Därför älskar
Fadern mig, att jag giver mitt liv -- för att
därvid och till de heliga kläderna.
sedan taga igen det.
22 De kommo, både män och kvinnor, och
18 Ingen tager det ifrån mig, utan jag giver
framburo, var och en efter sitt hjärtas
det av fri vilja. Jag har makt att giva det,
villighet, spännen, örringar, fingerringar
och jag har makt att taga igen det. Det
3 mosebok 4 & 7
51
3 mosebok 7
3 MOSEBOK
3 MOSEBOK 16:3,4,6
budet har jag fått av min Fader.”
JOHANNES 17:4 Jag har förhärligat dig på
Försoning för Israels barn genom att bocken
jorden, genom att fullborda det verk som
dödas:
du har givit mig att utföra.
3 MOSEBOK 16:5Och av Israels barns
2 KORINTHIERBREVET 8:9
menighet skall han mottaga två bockar till
I kännen
syndoffer och en vädur till brännoffer.
ju vår Herres, Jesu Kristi, nåd, huru han,
som var rik, likväl blev fattig för eder skull,
7 Sedan skall han taga de två bockarna och
på det att I genom hans fattigdom skullen
ställa dem inför HERRENS ansikte, vid
bliva rika.
ingången till uppenbarelsetältet.
FILIPPERBREVET 2:7
8 Och Aron skall draga lott om de två
utan utblottade sig
bockarna: en lott för HERREN och en lott
själv, i det han antog tjänare-skepnad, när
för Asasel.
han kom i människogestalt. Så befanns
9 Och den bock som lotten bestämmer åt
han i utvärtes måtto vara såsom en
HERREN skall Aron föra fram och offra
människa
till syndoffer.
Se även: 2 Mosebok 25:39; 2 Mosebok 35:29; 2 Mosebok 36:3; 4
Mosebok 15:3; 5 Mosebok 12:6; 5 Mosebok 23:23; Psaltaren 69:9;
Psaltaren 116:14,18; 1 Krönikeboken 29:3,9; 2 Krönikeboken 35:8;
Hesekiel 46:12; Matteus 3:17; Matteus 17:5; Markus 1:11; Markus
9:7; Lukas 9:35; Apostlagärningarna 2:44; Romarbrevet 12:1; 2
Korinthierbrevet 9:7; Efesierbrevet 5:2; 2 Petrusbrevet 1:17.
3 MOSEBOK 16:11-14
3 MOSEBOK 16:15
Sedan skall han
slakta folkets syndoffersbock och bära in
hans blod innanför förlåten; och han skall
göra med hans blod såsom han gjorde
med tjurens blod: han skall tänka därmed
på nådastolen och framför nådastolen.
B02 Messias är Guds lamm.
16 Så skall han bringa försoning för
I06 Försoningsdagen syftar på Messias verk.
helgedomen och rena den från Israels
barns orenheter och överträdelser, vad de
Försoning för prästen:
än må hava syndat. Och på samma sätt
3 MOSEBOK 16:1Och HERREN talade till
skall han göra ned uppenbarelsetältet, som
Mose, sedan Arons två söner voro döda, de
har sin plats hos dem mitt ibland deras
båda som träffats av döden, när de trädde
orenheter.
fram inför HERRENS ansikte.
3 MOSEBOK 16:17-19
2 Och HERREN sade till Mose: Säg till din
broder Aron att han icke på vilken tid som
Försoning för Israels barn genom att bocken
helst får gå in i helgedomen innanför
sänds iväg:
förlåten, framför nådastolen som är
ovanpå arken, på det att han icke må dö;
3 MOSEBOK 16:10
Men den bock
ty i molnskyn vill jag uppenbara mig över
som lotten bestämmer åt Asasel skall
nådastolen.
ställas levande inför HERRENS ansikte,
3 mosebok 7 & 16
52
3 mosebok 16
3 MOSEBOK
för att försoning må bringas för honom,
till altaret, till att bringa försoning för
på det att han må släppas fri ut till Asasel i
edra själar; ty blodet är det som bringar
öknen.
försoning, genom själen som är däri.
20 När han så har fullbordat försoningen
för helgedomen, uppenbarelsetältet och
JESAJA 53:4
Men det var våra krankheter
altaret, skall han föra fram den levande
han bar, våra smärtor, dem lade han på
bocken.
sig, medan vi höllo honom för att vara
21 Och Aron skall lägga båda sina händer
hemsökt, tuktad av Gud och pinad.
på den levande bockens huvud, och
5 Ja, han var sargad för våra överträdelsers
bekänna över honom Israels barns alla
skull och slagen för våra missgärningars
missgärningar och alla deras överträdelser,
skull; näpsten var lagd på honom, för att vi
vad de än må hava syndat; han skall lägga
skulle få frid, och genom hans sår bliva vi
dem på bockens huvud och genom en man
helade.
som hålles redo därtill släppa honom ut i
6 Vi gingo alla vilse såsom får, var och en
öknen.
av oss ville vandra sin egen väg, men
22 Så skall bocken bära alla deras
HERREN lät allas vår missgärning drabba
missgärningar på sig ut i vildmarken; man
honom.
skall släppa bocken ute i öknen.
23 Därefter skall Aron gå in i
MATTEUS 27:51 Och se, då rämnade
uppenbarelsetältet och taga av sig
förlåten i templet i två stycken, uppifrån
linnekläderna, som han hade iklätt sig när
och ända ned, och jorden skalv, och
han gick in i helgedomen; och han skall
klipporna rämnade,
lämna dem där.
3 MOSEBOK 16:24-28
3 MOSEBOK 16:29
LUKAS 23:46
Och detta skall
Och Jesus ropade med
hög röst och sade: “Fader, i dina händer
vara för eder en evärdlig stadga: I sjunde
befaller jag min ande.” Och när han hade
månaden, på tionde dagen i månaden,
sagt detta, gav han upp andan.
skolen I späka eder och icke göra något
arbete, varken infödingen eller främlingen
JOHANNES 1:29 Dagen därefter såg han
som bor ibland eder.
Jesus nalkas; då sade han: “Se, Guds
30 Ty på den dagen skall försoning bringas
Lamm, som borttager världens synd!
för eder, till att rena eder; från alla edra
synder skolen I renas inför HERRENS
ROMARBREVET 4:24
ansikte.
utan det skulle
gälla också oss; ty det skall tillräknas
31 En vilosabbat skall den vara för eder, och I
jämväl oss, oss som tro på honom som
skolen då späka eder. Detta skall vara en
från de döda uppväckte Jesus, vår Herre,
evärdlig stadga.
25 vilken utgavs för våra synders skull och
uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.
3 MOSEBOK 17:11
Ty allt kötts själ
är i blodet, och jag har givit eder det
3 mosebok 16 & 17
HEBREERBREVET 7:22
53
i så måtto är också
3 mosebok 17
3 MOSEBOK
13 Ty om redan blod av bockar och tjurar och
det förbund bättre, som har Jesus till
löftesman.
aska av en ko, stänkt på dem som hava
blivit orenade, helgar till utvärtes renhet,
HEBREERBREVET 8:1
14 huru mycket mer skall icke Kristi blod --
Men en
huvudpunkt i vad vi vilja säga är detta: Vi
då han nu genom evig ande har framburit
hava en överstepräst som sitter på högra
sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud
sidan om Majestätets tron i himmelen,
-- rena våra samveten från döda gärningar
2 för att göra tjänst i det allraheligaste, i det
till att tjäna den levande Guden!
sannskyldiga tabernaklet, vilket Herren
15 Så är han medlare för ett nytt förbund, på
har upprättat, och icke någon människa.
det att de som voro kallade skulle få det
utlovade eviga arvet, därigenom att en led
HEBREERBREVET 9:7
men i det andra
döden till förlossning ifrån överträdelserna
går allenast översteprästen in en gång
under det förra förbundet.
16 Ty där ett testamente finnes, där måste det
om året, och då aldrig utan blod; och han
frambär blodet för sig själv och för folkets
styrkas att den som har gjort testamentet
ouppsåtliga synder.
är död.
8 Därmed giver den helige Ande till känna
17 Först genom döden bliver ju ett testamente
att vägen till det allraheligaste ännu icke
giltigt, varemot det icke äger gällande
har blivit uppenbarad, så länge det främre
kraft, så länge den som har gjort det ännu
tabernakelrummet fortfarande äger
lever.
18 Därför har icke heller det förra förbundet
bestånd.
9 Ty detta är en sinnebild som avser den
blivit invigt utan blod.
19 Ty sedan alla buden, såsom de lyda i lagen,
nuvarande tiden, och i enlighet härmed
frambäras gåvor och offer, vilka dock icke
hade blivit av Moses kungjorda för allt
kunna fullkomna, efter samvetets krav,
folket, tog han blod av kalvar och bockar,
den som förrättar sin gudstjänst,
tillika med vatten och röd ull och isop, och
10 utan allenast äro utvärtes stadgar -- de
bestänkte såväl själva boken som allt folket
20 och sade: “Detta är förbundets blod, det
såväl som föreskrifterna om mat och
dryck och allahanda tvagningar -- stadgar
förbunds som Gud har stadgat för eder.”
21 Likaledes stänkte han ock blod på
pålagda intill dess tiden vore inne för en
bättre ordning.
tabernaklet och på alla de ting som hörde
11 Men Kristus kom såsom överstepräst för
till gudstjänsten.
22 Så renas enligt lagen nästan allting med
det tillkommande goda; och genom det
större och fullkomligare tabernakel som
blod, och utan att blod utgjutes gives ingen
icke är gjort med händer, det är, som icke
förlåtelse.
23 Alltså var det nödvändigt att avbilderna
tillhör den skapelse som nu är,
12 gick han, icke med bockars och kalvars
av de himmelska tingen renades genom
blod, utan med sitt eget blod, en gång för
sådana medel; men de himmelska tingen
alla in i det allraheligaste och vann en evig
själva måste renas genom bättre offer än
förlossning.
dessa.
3 mosebok 17
54
3 mosebok 17
3 MOSEBOK
Johannes 19:23; Apostlagärningarna 13:39; Romarbrevet 5:9; 2
Korinthierbrevet 5:19,21; Efesierbrevet 2:6; 1 Timotheosbrevet 2:5;
Hebreerbrevet 7:26-28; Hebreerbrevet 8:5; Hebreerbrevet 10:19-22;
Hebreerbrevet 12:24; 2 Petrusbrevet 3:9; Uppenbarelseboken 19:7,8.
24 Ty Kristus har icke gått in i ett
allraheligaste som är gjort med händer,
och som allenast är en efterbildning av det
sannskyldiga, utan han har gått in i själva
himmelen, för att nu träda fram inför
Guds ansikte, oss till godo.
B02 Messias är Guds lamm.
25 Ej heller har han gått ditin, för att
I03 Brännoffret representerar Messias verk
många gånger offra sig själv, såsom
– ett offer utan skuld – ett ständigt
översteprästen år efter år går in i det
brännoffer.
allraheligaste, med blod som icke är hans
3 MOSEBOK 22:17
eget.
Och HERREN
talade till Mose och sade:
26 Han hade annars måst lida många gånger
18 Tala till Aron och hans söner och alla
allt ifrån världens begynnelse. I stället
har han uppenbarats en enda gång, nu vid
Israels barn och säg till dem: Om någon
tidernas ände, för att genom offret av sig
av Israels hus eller av främlingarna i Israel
själv utplåna synden.
vill offra något offer, vare sig det är ett
löftesoffer eller ett frivilligt offer som de
27 Och såsom det är människorna förelagt att
vilja offra åt HERREN såsom brännoffer,
en gång dö och sedan dömas,
så skolen I göra det på sådant sätt att I
28 så skall Kristus, sedan han en gång har
bliven välbehagliga;
blivit offrad för att bära mångas synder, för
19 offret skall vara ett felfritt handjur, av
andra gången, utan synd, låta sig ses av
fäkreaturen eller av fåren eller av getterna;
dem som bida efter honom, till frälsning.
20 I skolen icke därtill taga ett djur som har
HEBREERBREVET 10:4
något lyte, ty genom ett sådant bliven I
Ty omöjligt är
icke välbehagliga.
att tjurars och bockars blod skulle kunna
21 Och när någon vill offra ett tackoffer
borttaga synder.
åt HERREN av fäkreaturen eller av
småboskapen, vare sig det gäller att
HEBREERBREVET 10:14 Ty med ett enda
offer har han för beständigt fullkomnat
fullgöra ett löfte, eller det gäller ett
dem som bliva helgade.
frivilligt offer, då skall det vara felfritt far
att bliva välbehagligt; intet lyte får finnas
därpå.
1 JOHANNESBREVET 2:2 och han är
försoningen för våra synder, ja, icke
4 MOSEBOK 28:3Och säg till dem: Detta
allenast för våra, utan ock för hela
är vad I skolen offra åt HERREN såsom
världens.
eldsoffer: två årsgamla felfria lamm till
Se även: 1 Mosebok 32:30; 2 Mosebok 28:2,30; 2 Mosebok
30:10; 2 Mosebok 33:20; 3 Mosebok 16:4; 3 Mosebok 23:26-32; 3
Mosebok 25:9; 4 Mosebok 27:21; 4 Mosebok 29:7; 5 Mosebok 5:24;
Domarboken 6:22; Psaltaren 51:15,17; Psaltaren 103:12; Jesaja
38:17; Jesaja 43:25; Jesaja 44:22; Jesaja 53:12; Hesekiel 10:18-19;
Daniel 10:5; Hosea 6:2,3; Jona 1-3; Mika 7:19; Matteus 28:30;
Markus 15:38; Lukas 23:41,45; Johannes 1:14; Johannes 2:11,19;
3 mosebok 17
brännoffer för var dag beständigt.
4 Det ena lammet skall du offra om
morgonen, och det andra lammet skall du
offra vid aftontiden,
55
3 mosebok 22
3 MOSEBOK
3 MOSEBOK 17:11
Ty allt kötts själ
rättfärdig man!”
är i blodet, och jag har givit eder det
1 KORINTHIERBREVET 1:30
till altaret, till att bringa försoning för
Men
edra själar; ty blodet är det som bringar
hans verk är det, att I ären i Kristus Jesus,
försoning, genom själen som är däri.
som för oss har blivit till visdom från
Gud, till rättfärdighet och helgelse och till
PSALTAREN 40:6Stora äro de under du har
förlossning,
gjort, HERRE, min Gud, och de tankar du
EFESIERBREVET 5:2
har tänkt för oss; dig är intet likt. Jag ville
och vandren i
förkunna dem och tala om dem, men de
kärlek, såsom Kristus älskade eder och
stå icke till att räkna.
utgav sig själv för oss till en gåva och ett
offer, “Gud till en välbehaglig lukt”.
JESAJA 53:8
Undan våld och dom blev
HEBREERBREVET 7:26
han borttagen, men vem i hans släkte
En sådan
betänker detta? Ja, han rycktes bort ifrån
överstepräst hövdes oss också att hava, en
de levandes land, och för mitt folks
som vore helig, oskyldig, obesmittad, skild
överträdelses skull kom plåga över honom.
från syndare och upphöjd över himmelen,
MATTEUS 20:28 likasom Människosonen
HEBREERBREVET 10:4
har kommit, icke för att låta tjäna sig, utan
Ty omöjligt är
att tjurars och bockars blod skulle kunna
för att tjäna och giva sitt liv till lösen för
borttaga synder.
5 Därför säger han vid sitt inträde i världen:
många.”
MATTEUS 26:28 ty detta är mitt blod,
“Slaktoffer och spisoffer begärde du icke,
förbundsblodet, som varder utgjutet för
men en kropp beredde du åt mig;
6 i brännoffer och syndoffer fann du icke
många till syndernas förlåtelse.
behag.
MATTEUS 27:19 Och medan han satt på
7 Då sade jag: ‘Se, jag kommer -- i bokrullen
domarsätet, hade hans hustru sänt bud
är skrivet om mig -- för att göra din vilja, o
till honom och låtit säga: “Befatta dig icke
Gud.’”
8 Sedan han först har sagt: “Slaktoffer
med denne rättfärdige man; ty jag har
i natt lidit mycket i drömmen för hans
och spisoffer, brännoffer och syndoffer
skull.”
begärde du icke, och i sådana fann du
icke behag” -- och dock frambäras de efter
LUKAS 23:4
Men Pilatus sade till
lagen -9 säger han vidare: “Se, jag kommer för att
översteprästerna och till folket: “Jag finner
intet brottsligt hos denne man.”
göra din vilja.” Så tager han bort det förra,
för att sätta det andra i stället.
LUKAS 23:47
10 Och i kraft av denna “vilja” hava vi blivit
Men när hövitsmannen
såg vad som skedde, prisade han Gud
helgade, därigenom att Jesu Kristi “kropp”
och sade: “Så var då denne verkligen en
en gång för alla har blivit offrad.
3 mosebok 22
56
3 mosebok 22
3 MOSEBOK
1 PETRUSBREVET 1:18
5 MOSEBOK 16:3Du skall icke äta något syrat
I veten ju att det
icke är med förgängliga ting, med silver
därtill; i sju dagar skall du äta osyrat bröd
eller guld, som I haven blivit “lösköpta”
därtill, betryckets bröd. Ty med hast måste
från den vandel I förden i fåfänglighet,
du draga ut ur Egyptens land. I alla dina
efter fädernas sätt,
livsdagar må du därför komma ihåg den
19 utan med Kristi dyra blod, såsom med
dag då du drog ut ur Egyptens land.
blodet av ett felfritt lamm utan fläck.
MATTEUS 26:17 Men på första dagen i det
20 Så var förutsett om honom före världens
begynnelse; men först nu i de yttersta
osyrade brödets högtid trädde lärjungarna
tiderna har han blivit uppenbarad för eder
fram till Jesus och frågade: “Var vill
skull,
du att vi skola reda till åt dig att äta
21 I som genom honom tron på Gud, vilken
påskalammet?”
uppväckte honom från de döda och gav
MARKUS 14:1
honom härlighet, så att eder tro nu ock
Två dagar därefter var det
påsk och det osyrade brödets högtid. Och
kan vara ett hopp till Gud.
översteprästerna och de skriftlärde sökte
Se även: 2 Mosebok 12:5; 3 Mosebok 1:1-4,10; 3 Mosebok 3:1,6; 3
Mosebok 4:32; 3 Mosebok 7:11; 3 Mosebok 21:16-24; 3 Mosebok
22:27; 4 Mosebok 16:40; 5 Mosebok 14:6; 5 Mosebok 15:21; 5
Mosebok 17:1; Esra 6:8-10; Psaltaren 50:8-12; Psaltaren 51:16;
Jesaja 1:11-15; Malaki 1:8,13,14; Matteus 3:15; Matteus 27:19,24,54;
Markus 10:45; Markus 14:24; Lukas 4:3; Lukas 9:56; Lukas 23:41;
Johannes 4:34; Johannes 5:30; Johannes 6:38; 2 Korinthierbrevet
5:21; Galaterbrevet 4:4; Efesierbrevet 5:26; 1 Thessalonikerbrevet
2:10; Titusbrevet 1:7,10; Titusbrevet 2:14; Hebreerbrevet 9:22;
Hebreerbrevet 10:19-21; Hebreerbrevet 13:12; 1 Johannes 1:7;
1 Johannes 2:1.
efter tillfälle att gripa honom med list och
döda honom.
1 KORINTHIERBREVET 5:7
Rensen
bort den gamla surdegen, så att I bliven en
ny deg. I ären ju osyrade; ty vi hava ock
ett påskalamm, som är slaktat, nämligen
Kristus.
2 KORINTHIERBREVET 5:21
I09 Det osyrade brödets högtid syftar på
Messias verk.
Den som
icke visste av någon synd, honom har han
för oss gjort till synd, på det att vi i honom
3 MOSEBOK 23:6Och på femtonde dagen
må bliva rättfärdighet från Gud.
i samma månad är HERRENS osyrade
bröds högtid; då skolen I äta osyrat bröd, i
EFESIERBREVET 5:2
sju dagar.
och vandren i
kärlek, såsom Kristus älskade eder och
7 På den första dagen skolen I hålla en helig
utgav sig själv för oss till en gåva och ett
sammankomst; ingen arbetssyssla skolen I
offer, “Gud till en välbehaglig lukt”.
då göra.
Se även: 2 Mosebok 12:15-20,39; 2 Mosebok 13:6,7; 2 Mosebok
23:15; 2 Mosebok 34:18; 4 Mosebok 28:17-25; 5 Mosebok 16:8,16;
Domarboken 6:12-24; 2 Krönikeboken 30:13,21; 2 Krönikeboken
35:17; Esra 6:22; Markus 14:12; Lukas 22:1,7.
8 Och I skolen offra eldsoffer åt HERREN
i sju dagar. På den sjunde dagen skall
åter hållas en helig sammankomst; ingen
arbetssyssla skolen I då göra.
3 mosebok 22 & 23
57
3 mosebok 23
3 MOSEBOK
I10 Den första kärven av skörden syftar på
har nu sagt eder det.”
Messias uppståndelse.
ROMARBREVET 8:29
3 MOSEBOK 23:9Och HERREN talade till
Ty dem som förut
hava blivit kända av honom, dem har han
Mose och sade:
ock förut bestämt till att bliva hans Sons
10 Tala till Israels barn och säg till dem:
avbilder, honom lika, så att denne skulle
När I kommen in i det land som jag vill
bliva den förstfödde bland många bröder.
giva eder, och I inbärgen dess skörd, då
skolen I bära till prästen den kärve som är
1 KORINTHIERBREVET 15:20
förstlingen av eder skörd.
Men nu
har Kristus uppstått från de döda, såsom
11 Och den kärven skall han vifta inför
förstlingen av de avsomnade.
HERRENS ansikte, för att I mån bliva
21 Ty eftersom döden kom genom en
välbehagliga; dagen efter sabbaten skall
människa, så kom ock genom en
prästen vifta den.
människa de dödas uppståndelse.
12 Och på den dag då I låten vifta kärven
22 Och såsom i Adam alla dö, så skola ock i
skolen I offra ett felfritt årsgammalt lamm
Kristus alla göras levande.
till brännoffer åt HERREN,
23 Men var och en i sin ordning: Kristus
13 och såsom spisoffer därtill två tiondedels
såsom förstlingen, därnäst, vid Kristi
efa fint mjöl, begjutet med olja, ett
tillkommelse, de som höra honom till.
eldsoffer åt HERREN till en välbehaglig
lukt, och såsom drickoffer därtill en
KOLOSSERBREVET 1:18 Och han är
fjärdedels hin vin.
huvudet för kroppen, det är församlingen,
14 Och intet av det nya, varken bröd eller
han som är begynnelsen, den förstfödde
rostade ax eller korn av grönskuren säd,
ifrån de döda. Så skulle han i allt vara den
skolen I äta förrän på denna samma dag,
främste.
icke förrän I haven burit fram offergåvan
åt eder Gud. Detta skall vara en evärdlig
HEBREERBREVET 10:10 Och i kraft av
stadga för eder från släkte till släkte, var I
denna “vilja” hava vi blivit helgade,
än ären bosatta.
därigenom att Jesu Kristi “kropp” en gång
för alla har blivit offrad.
MATTEUS 28:5 Men ängeln talade och sade
11 Och alla andra präster stå dag efter dag
till kvinnorna: “Varen I icke förskräckta;
i sin tjänst och frambära gång på gång
jag vet att I söken Jesus, den korsfäste.
enahanda offer, som dock aldrig kunna
6 Han är icke här, ty han är uppstånden,
borttaga synder;
12 men sedan denne har framburit ett
såsom han hade förutsagt. Kommen hit,
och sen platsen där han har legat.
enda offer för synderna, sitter han för
7 Och gån så åstad med hast, och sägen till
beständigt på Guds högra sida
hans lärjungar att han är uppstånden från
1 PETRUSBREVET 1:18
de döda. Och han skall före eder gå till
Galileen; där skolen I få se honom. Jag
3 mosebok 23
I veten ju att det
icke är med förgängliga ting, med silver
58
3 mosebok 23
3 MOSEBOK
19 Därtill skolen I offra en bock till syndoffer
eller guld, som I haven blivit “lösköpta”
och två årsgamla lamm till tackoffer.
från den vandel I förden i fåfänglighet,
20 Och prästen skall vifta dem såsom ett
efter fädernas sätt,
19 utan med Kristi dyra blod, såsom med
viftoffer inför HERRENS ansikte, jämte
förstlingsbröden som bäras fram tillika
blodet av ett felfritt lamm utan fläck.
med de båda lammen de skola vara
UPPENBARELSEBOKEN 1:17
helgade åt HERREN och tillhöra prästen.
När jag
21 Och till denna samma dag skolen I utlysa
såg honom, föll jag ned för hans fötter,
såsom hade jag varit död. Men han lade
en helig sammankomst att hållas av eder;
sin högra hand på mig och sade: “Frukta
ingen arbetssyssla skolen I då göra. Detta
icke. Jag är den förste och den siste
skall vara en evärdlig stadga för eder från
18 och den levande; jag var död, men se, jag
släkte till släkte, var I än ären bosatta.
lever i evigheternas evigheter och jag har
JOHANNES 15:26
nycklarna till döden och dödsriket.
Dock, när
Hjälparen kommer, som jag skall sända
Se även: 1 Mosebok 4:4,5; 3 Mosebok 1:10; Josua 5:11,12.
eder ifrån Fadern, sanningens Ande, som
utgår ifrån Fadern, då skall han vittna om
mig.
I11 De första frukternas högtid, 50 dagar
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:1
efter påsk, syftar på den helige Andes
utgjutande.
När
sedan pingstdagen var inne, voro de alla
församlade med varandra.
3 MOSEBOK 23:15
Sedan skolen I
2 Då kom plötsligt från himmelen ett dån,
räkna sju fulla veckor från dagen efter
såsom om en våldsam storm hade dragit
sabbaten, från den dag då I buren fram
fram; och det uppfyllde hela huset där de
viftofferskärven;
sutto.
16 femtio dagar skolen I räkna intill dagen
3 Och tungor såsom av eld visade sig för
efter den sjunde sabbaten; då skolen I
dem och fördelade sig och satte sig på
bära fram ett offer av den nya grödan åt
dem, en på var av dem.
HERREN.
4 Och de blevo alla uppfyllda av helig ande
17 Från de orter där I bon skolen I bära fram
och begynte tala andra tungomål, efter
viftoffersbröd, två kakor av två tiondedels
som Anden ingav dem att tala.
efa fint mjöl, bakade med surdeg: en
förstlingsgåva åt HERREN.
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:32
18 Och jämte brödet skolen I föra fram sju
Denne
-- Jesus -- har nu Gud låtit uppstå; därom
felfria årsgamla lamm, en ungtjur och två
kunna vi alla vittna.
vädurar, till att offras såsom brännoffer åt
33 Och sedan han genom Guds högra hand
HERREN, med tillhörande spisoffer och
har blivit upphöjd och av Fadern undfått
drickoffer: ett eldsoffer till en välbehaglig
den utlovade helige Anden, har han
lukt för HERREN.
utgjutit vad I här sen och hören.
3 mosebok 23
59
3 mosebok 23
3 MOSEBOK
ROMARBREVET 8:23
Och icke den
I12 Lövhyddohögtiden i förhållande till
allenast; också vi själva, som hava fått
Messias verk.
Anden såsom förstlingsgåva, också vi
3 MOSEBOK 23:33
sucka inom oss och bida efter barnaskapet,
Och HERREN
talade till Mose och sade:
vår kropps förlossning.
34 Tala till Israels barn och säg: På femtonde
1 KORINTHIERBREVET 12:13
dagen i samma sjunde månad är
Ty i en
HERRENS lövhyddohögtid, i sju dagar.
och samme Ande äro vi alla döpta till att
utgöra en och samma kropp, vare sig vi äro
3 MOSEBOK 23:35-38
judar eller greker, vare sig vi äro trälar eller
3 MOSEBOK 23:39
Men på femtonde
fria; och alla hava vi fått en och samme
dagen i sjunde månaden, när I inbärgen
Ande utgjuten över oss.
avkastningen av landet, skolen I fira
HERRENS högtid, i sju dagar. På den
HEBREERBREVET 10:15 Härom vittnar
första dagen är sabbatsvila, på den åttonde
dagen är ock sabbatsvila.
jämväl den helige Ande för oss. Ty sedan
40 Och I skolen på den första dagen taga
Herren hade sagt:
16 “Detta är det förbund som jag skall sluta
frukt av edra skönaste träd, kvistar av
med dem i kommande dagar”, säger han:
palmer och grenar av lummiga träd och av
“Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan,
pilträd, och skolen så vara glada i sju dagar
och i deras sinnen skall jag skriva dem”;
inför HERRENS, eder Guds, ansikte.
41 I skolen fira denna högtid såsom en
JAKOBSBREVET 1:18
HERRENS högtid sju dagar om året. Detta
Efter sitt eget
beslut födde han oss till liv genom
skall vara en evärdlig stadga för eder från
sanningens ord, för att vi skulle vara en
släkte till släkte; i sjunde månaden skolen
I fira den.
förstling av de varelser han har skapat.
42 Då skolen I bo i lövhyddor i sju dagar; alla
UPPENBARELSEBOKEN 14:4
de som äro infödingar i Israel skola bo i
Dessa äro
lövhyddor,
de som icke hava orenat sig med kvinnor;
ty de äro såsom jungfrur. Dessa äro de
43 för att edra efterkommande må veta huru
som följa Lammet varthelst det går. De
jag lät Israels barn bo i lövhyddor, när
hava blivit friköpta ifrån människorna till
jag förde dem ut ur Egyptens land Jag är
en förstling åt Gud och Lammet.
HERREN, eder Gud.
Se även: 2 Mosebok 19; 2 Mosebok 20; 2 Mosebok 34:22; 3
Mosebok 23:10; 4 Mosebok 28:26-31; 5 Mosebok 16:9-11; Jeremia
31:31-34; Hesekiel 36:24-30; Malaki 1:13,14; Romarbrevet 8:3; 2
Korinthierbrevet 5:21.
JESAJA 12:3
Och I skolen ösa vatten
med fröjd ur frälsningens källor
JESAJA 55:1
Upp, alla I som ären
törstiga, kommen hit och fån vatten; och
I som inga penningar haven, kommen hit
och hämten säd och äten. Ja, kommen hit
3 mosebok 23
60
3 mosebok 23
3 MOSEBOK
och hämten säd utan penningar och för
grundvalarna”, vars byggmästare och
intet både vin och mjölk.
skapare är Gud.
11 Genom tron fick jämväl Sara, fastän
SAKARIA 14:16 Och det skall ske att alla
överårig, kraft att bliva stammoder för en
överblivna ur alla de folk som kommo mot
avkomma, i det hon höll den för trovärdig,
Jerusalem skola år efter år draga ditupp,
som hade givit löftet.
12 Därför föddes ock av en och samme man,
för att tillbedja konungen HERREN
Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden.
en som var så gott som död, avkomlingar
17 Men om någon av jordens folkstammar
“så talrika som stjärnorna på himmelen
icke drager upp till Jerusalem, för att
och som sanden på havets strand, som
tillbedja konungen HERREN Sebaot, då
man icke kan räkna”.
13 I tron dogo alla dessa, innan de ännu hade
skall över den icke komma något regn.
fått vad utlovat var; de hade allenast sett
JOHANNES 4:13 Jesus svarade och sade till
det i fjärran och hade hälsat det och bekänt
henne: “Var och en som dricker av detta
sig vara “gäster och främlingar” på jorden.
14 De som så tala giva ju därmed till känna
vatten, han bliver törstig igen;
14 men den som dricker av det vatten som
att de söka efter ett fädernesland.
15 Och om de hade menat det land som de
jag giver honom, han skall aldrig någonsin
törsta, utan det vatten jag giver honom
hade gått ut ifrån, så hade de haft tillfälle
skall bliva i honom en källa vars vatten
att vända tillbaka dit.
16 Men nu stod deras håg till ett bättre,
springer upp med evigt liv.”
nämligen det himmelska. Därför blyges
JOHANNES 7:37 På den sista dagen i
icke Gud för att kallas deras Gud; ty han
högtiden, som ock var den förnämsta, stod
har berett åt dem en stad.
Jesus där och ropade och sade: “Om någon
UPPENBARELSEBOKEN 22:1
törstar, så komme han till mig och dricke.
38 Den som tror på mig, av hans innersta
Och
han visade mig en ström med vatten, klar
skola strömmar av levande vatten flyta
som kristall. Den gick ut från Guds och
fram, såsom skriften säger.”
Lammets tron
39 Detta sade han om Anden, vilken de som
2 och flöt fram mitt igenom stadens gata.
trodde på honom skulle undfå; ty ande var
Och på båda sidor om strömmen stodo
då ännu icke given, eftersom Jesus ännu
livsträd, som gåvo tolv skördar, ty de buro
icke hade blivit förhärligad.
frukt var månad; och trädens löv tjänade
till läkedom för folken.
HEBREERBREVET 11:9
Genom tron
Se även: 2 Mosebok 13:14; 4 Mosebok 29:12-38; 5 Mosebok 16:13-15;
5 Mosebok 31:10-13; 1 Kungaboken 8:65-66; 2 Krönikeboken 7:810; Esra 3:4; Nehemja 8:14-18; Psaltaren 36:8; Psaltaren 42:1,2;
Jesaja 35:10; Jesaja 41:17,18; Jesaja 44:3; Jesaja 49:10; Jeremia
2:3; Hesekiel 45:25; Joela 3:18; Sakaria 3:10; Sakaria 14:18,19;
Johannes 4:10-12; Johannes 16:22; 1 Korinthierbrevet 10:4; 2
Korinthierbrevet 5:1; Hebreerbrevet 13:13,14; Uppenbarelseboken
7:17; Uppenbarelseboken 21:6; Uppenbarelseboken 22:1,17.
bosatte han sig såsom främling i det
utlovade landet, likasom i ett främmande
land, och bodde i tält med Isak och Jakob,
som voro hans medarvingar till samma löfte.
10 Ty han väntade på “staden med de fasta
3 mosebok 23
61
3 mosebok 23 & 26
3 MOSEBOK
Enligt den judiska traditionen högtidlighölls
JOHANNES 1:49 Natanael svarade honom:
dryckesoffret enligt följande. Vid den sjunde
“Rabbi, du är Guds Son, du är Israels
dagens början, den dag som kallas Hoshana
konung.”
Rabba på hebreiska, gick en präst till dammen
Shiloam. Han tog vatten från dammen och bar
JOHANNES 5:46 Trodden I Moses, så skullen
det i en gyllene kanna till templet. Där hälldes
I ju tro mig, ty om mig har han skrivit.
vattnet som offer över offerdjuret. Under
APOSTLAGÄRNINGARNA 3:22
vattenceremonin lästes följande stycke upp för
folket:
Moses
har ju sagt: ‘En profet skall Herren Gud
låta uppstå åt eder, av edra bröder, en som
Jesaja 12:3 Jublande skall ni ösa vatten ur
är mig lik; honom skolen I lyssna till i allt
räddningens källor.
vad han talar till eder.
APOSTLAGÄRNINGARNA 15:16 ‘Därefter
I en gammal judisk bok kommenteras detta:
”Den som inte har sett uttrycket av glädje när
skall jag komma tillbaka och åter bygga
vattnet hämtas har aldrig sett glädje i sitt liv”
upp Davids förfallna hydda; ja, dess ruiner
(Mishna Sukka, 5:1). Att äta och dricka
skall jag bygga upp och så upprätta den
med stor glädje under lövhyddohögtiden var
igen,
17 för att ock övriga människor skola
alltså direkt befallt av Gud.
söka Herren, alla hedningar som hava
uppkallats efter mitt namn. Så säger
Herren, han som skall göra detta,
E18 Gud ska vistas bland sitt folk.
HEBREERBREVET 9:11
3 MOSEBOK 26:11
Och jag skall
Men Kristus kom
såsom överstepräst för det tillkommande
uppresa min boning mitt ibland eder, och
goda; och genom det större och
min själ skall icke försmå eder.
fullkomligare tabernakel som icke är gjort
12 Jag skall vandra mitt ibland eder och vara
med händer, det är, som icke tillhör den
eder Gud, och I skolen vara mitt folk.
skapelse som nu är,
12 gick han, icke med bockars och kalvars
HESEKIEL 37:27 Ja, min boning skall vara
blod, utan med sitt eget blod, en gång för
hos dem, och jag skall vara deras Gud, och
alla in i det allraheligaste och vann en evig
de skola vara mitt folk.
förlossning.
JOHANNES 1:14 Och Ordet vart kött och tog
HEBREERBREVET 9:22
Så renas enligt
sin boning ibland oss, och vi sågo hans
lagen nästan allting med blod, och utan att
härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons
blod utgjutes gives ingen förlåtelse.
härlighet från sin Fader, och han var full av
UPPENBARELSEBOKEN 21:3
nåd och sanning.
Och
jag hörde en stark röst från tronen säga:
3 mosebok 26
62
3 MOSEBOK
“Se, nu står Guds tabernakel bland
människorna, och han skall bo ibland
dem, och de skola vara hans folk; ja, Gud
själv skall vara hos dem
Se även: 2 Mosebok 29:45,46; 5 Mosebok 18:15; Josua 22:19;
2 Krönikeboken 29:6; Psaltaren 78:59,60; Amos 9:11,12;
Hebreerbrevet 8:5-6; Hebreerbrevet 13:10-13.
3 mosebok 26
63
4 MOSEBOK
goda; och genom det större och
I07 Offret av den röda kvigan syftar på
fullkomligare tabernakel som icke är gjort
Messias verk.
med händer, det är, som icke tillhör den
4 MOSEBOK 19:2Detta är den lagstadga som
skapelse som nu är,
HERREN har påbjudit: Säg till Israels barn
12 gick han, icke med bockars och kalvars
att de skaffa fram till dig en röd, felfri ko,
blod, utan med sitt eget blod, en gång för
en som icke har något lyte, och som icke
alla in i det allraheligaste och vann en evig
har burit något ok.
förlossning.
3 Denna skolen I lämna åt prästen Eleasar;
13 Ty om redan blod av bockar och tjurar och
och man skall föra ut henne utanför lägret
aska av en ko, stänkt på dem som hava
och slakta henne i hans åsyn.
blivit orenade, helgar till utvärtes renhet,
14 huru mycket mer skall icke Kristi blod --
9 Och en man som är ren skall samla
då han nu genom evig ande har framburit
ihop askan efter kon och lägga den
sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud
utanför lägret på en ren plats. Den skall
-- rena våra samveten från döda gärningar
förvaras åt Israels barns menighet, till
till att tjäna den levande Guden!
stänkelsevatten. Det är ett syndoffer.
HEBREERBREVET 10:14 Ty med ett enda
JOHANNES 15:3 I ären redan nu rena, i kraft
offer har han för beständigt fullkomnat
av det ord som jag har talat till eder.
GALATERBREVET 3:13
dem som bliva helgade.
HEBREERBREVET 13:11 Det är ju så,
Kristus friköpte
oss från lagens förbannelse, när han blev
att kropparna av de djur, vilkas blod
en förbannelse för vår skull. Det är ju
översteprästen bär in i det allraheligaste
skrivet: “Förbannad är var och en som är
till försoning för synd, “brännas upp
upphängd på trä.”
utanför lägret”.
12 Därför var det ock utanför stadsporten
EFESIERBREVET 5:26
till att helga
som Jesus utstod sitt lidande, för att han
henne, genom att rena henne medelst
genom sitt eget blod skulle helga folket.
13 Låtom oss alltså gå ut till honom “utanför
vattnets bad, i kraft av ordet.
lägret” och bära hans smälek.
HEBREERBREVET 1:3
Och eftersom
Se även: Hebreerbrevet 10:19-22,29.
denne är hans härlighets återsken och
hans väsens avbild och genom sin makts
ord bär allt, har han -- sedan han hade
E26 Messias försoningsverk.
utfört en rening från synderna -- satt sig på
Majestätets högra sida i höjden.
4 MOSEBOK 21:9Då gjorde Mose en orm
HEBREERBREVET 9:11
av koppar och satte upp den på en stång;
Men Kristus kom
när sedan någon hade blivit stungen av
såsom överstepräst för det tillkommande
4 mosebok 19
64
4 mosebok 19 & 21
4 MOSEBOK
en orm, såg han upp på kopparormen och
emot, deras ben skall han sönderkrossa,
blev så vid liv.
och med sina pilar skall han genomborra
dem.
JOHANNES 1:29 Dagen därefter såg han
15 Och han hov upp sin röst och kvad: “Så
Jesus nalkas; då sade han: “Se, Guds
säger Bileam, Beors son, så säger mannen
Lamm, som borttager världens synd!
med det slutna ögat,
JOHANNES 3:14 Och såsom Moses upphöjde
16 så säger han som hör Guds tal och har
ormen i öknen, så måste Människosonen
kunskap från den Högste, han som skådar
bliva upphöjd,
syner från den Allsmäktige, i det han
15 så att var och en som tror skall i honom
sjunker ned och får sina ögon öppnade:
17 Jag ser honom, men icke denna tid, jag
hava evigt liv.
skådar honom, men icke nära. En stjärna
JOHANNES 6:40 Ja, detta är min Faders vilja,
träder fram ur Jakob, och en spira höjer sig ur
att var och en som ser Sonen och tror på
Israel. Den krossar Moabs tinningar och slår
honom, han skall hava evigt liv, och att jag
ned alla söner till Set.
18 Edom skall han få till besittning till
skall låta honom uppstå på den yttersta
besittning Seir -- sina fienders länder. Ty
dagen.”
Israel skall göra mäktiga ting;
HEBREERBREVET 12:2
19 ur Jakob skall en härskare komma; han
Och må vi
därvid se på Jesus, trons hövding och
skall förgöra i städerna dem som rädda sig
fullkomnare, på honom, som i stället
dit.”
för att taga den glädje som låg framför
1 MOSEBOK 49:10
honom, utstod korsets lidande och aktade
Spiran skall icke
smäleken för intet, och som nu sitter på
vika ifrån Juda, icke härskarstaven ifrån
högra sidan om Guds tron.
hans fötter, till dess han kommer till Silo
och folken bliva honom hörsamma.
Se även: 2 Kungaboeken 18:4.
PSALTAREN 110:2
Din makts spira
skall HERREN utsträcka från Sion; du
D04 Messias ämbete som konung.
skall härska mitt ibland dina fiender.
H03 Messias kommande rike.
DANIEL 2:44
4 MOSEBOK 24:7Vatten flödar ur hans
Men i de konungarnas
dagar skall himmelens Gud upprätta ett
ämbar, hans sådd bliver rikligen vattnad.
rike som aldrig i evighet skall förstöras och
Större än Agag skall hans konung vara, ja,
vars makt icke skall bliva överlämnad åt
upphöjd bliver hans konungamakt.
något annat folk. Det skall krossa och göra
8 Det är Gud som har fört honom ut ur
en ände på alla dessa andra riken, men
Egypten. Hans styrka är såsom en vildoxes.
självt skall det bestå evinnerligen;
Han skall uppsluka de folk som stå honom
4 mosebok 21 & 24
65
4 mosebok 24
4 MOSEBOK
MATTEUS 2:1
När nu Jesus var född i
att i församlingarna vittna om detta för
Betlehem i Judeen, på konung Herodes’
eder. Jag är telningen från Davids rot och
tid, då kommo vise män från österns
kommen av hans släkt, jag är den klara
länder till Jerusalem
morgonstjärnan.
2 och sade: “Var är den nyfödde
Se även:#1; 4 Mosebok 24:4; Psaltaren 18:43; Johannes 1:49;
Judasbrevet 1: 11; 2 Petrusbrevet 1:19; Uppenbarelseboken 2:14;
Uppenbarelseboken 20.
judakonungen? Vi hava nämligen sett
hans stjärna i östern och hava kommit för
att giva honom vår hyllning.”
1 KORINTHIERBREVET 15:24
Därefter
B02 Messias är Guds lamm.
kommer änden, då när han överlämnar
I03 Brännoffret representerar Messias verk
riket åt Gud och Fadern, sedan han
– ett offer utan skuld – ett ständigt
från andevärldens alla furstar och alla
brännoffer.
väldigheter och makter har tagit all deras
4 MOSEBOK 28:3Och säg till dem: Detta
makt.
är vad I skolen offra åt HERREN såsom
25 Ty han måste regera “till dess han har lagt
eldsoffer: två årsgamla felfria lamm till
alla sina fiender under sina fötter”.
brännoffer för var dag beständigt.
FILIPPERBREVET 2:10
4 Det ena lammet skall du offra om
för att i Jesu namn
morgonen, och det andra lammet skall du
alla knän skola böja sig, deras som äro i
offra vid aftontiden,
himmelen, och deras som äro på jorden,
5 och såsom spisoffer en tiondedels efa fint
och deras som äro under jorden,
mjöl, begjutet med en fjärdedels hin olja
HEBREERBREVET 1:8
av stötta oliver.
säger han om
6 Detta är det dagliga brännoffret, som
Sonen: “Gud, din tron förbliver alltid och
offrades på Sinai berg, till en välbehaglig
evinnerligen, och rättvisans spira är ditt
lukt, ett eldsoffer åt HERREN.
rikes spira.
7 Och såsom drickoffer därtill skall du offra
en fjärdedels hin, till det första lammet; i
9 Du har älskat rättfärdighet och hatat
helgedomen skall drickoffer av stark dryck
orättfärdighet; därför, o Gud, har din Gud
utgjutas åt HERREN.
smort dig med glädjens olja mer än dina
8 Det andra lammet skall du offra vid
medbröder”;
aftontiden; med likadant spisoffer och
UPPENBARELSEBOKEN 19:16
drickoffer som om morgonen skall du
Och på
sin mantel, över sin länd, har han detta
offra det: ett eldsoffer till en välbehaglig
namn skrivet: “Konungarnas konung och
lukt för HERREN.
9 Men på sabbatsdagen skall du offra
herrarnas herre.”
två årsgamla felfria lamm, så ock två
UPPENBARELSEBOKEN
tiondedels efa fint mjöl, begjutet med
22:16Jag, Jesus, har sänt min ängel för
4 mosebok 24
olja, såsom spisoffer, samt tillhörande
66
4 mosebok 24 & 28
4 MOSEBOK
drickoffer.
offer, såsom de andra översteprästerna,
10 Detta är sabbatsbrännoffret, som skall
först för sina egna synder och sedan för
offras var sabbat, jämte det dagliga
folkets; detta gjorde han nämligen en gång
brännoffret med tillhörande drickoffer.
för alla, när han offrade sig själv.
28 Ty lagen insätter till överstepräster
JESAJA 53:10
Det behagade HERREN
människor som äro behäftade med
att slå honom med krankhet: om hans
svaghet, men det löftesord, som efter
liv så bleve ett skuldoffer, då skulle han
lagens utgivande gavs under edlig
få se avkomlingar och länge leva, och
bekräftelse, insätter en “Son” som är
HERRENS vilja skulle genom honom hava
fullkomnad “till evig tid”.
framgång.
HEBREERBREVET 9:26
MATTEUS 27:51 Och se, då rämnade
Han hade annars
måst lida många gånger allt ifrån världens
förlåten i templet i två stycken, uppifrån
begynnelse. I stället har han uppenbarats
och ända ned, och jorden skalv, och
en enda gång, nu vid tidernas ände, för att
klipporna rämnade,
genom offret av sig själv utplåna synden.
LUKAS 23:45
HEBREERBREVET 10:1
i det att solen miste sitt
Ty lagen
sken. Och förlåten i templet rämnade mitt
innehåller en skugga av det tillkommande
itu.
goda, men framställer icke tingen i deras
verkliga gestalt; därför kan den aldrig
JOHANNES 1:14 Och Ordet vart kött och tog
genom de offer som ständigt frambäras,
sin boning ibland oss, och vi sågo hans
år efter år på samma sätt, fullkomna dem
härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons
som framträda med sådana.
2 Annars skulle man väl hava upphört
härlighet från sin Fader, och han var full av
nåd och sanning.
att offra, då ju de som så förrättade sin
gudstjänst icke mer kunde veta med sig
JOHANNES 1:29 Dagen därefter såg han
någon synd, sedan de en gång hade blivit
Jesus nalkas; då sade han: “Se, Guds
renade.
3 Men just i offren ligger en årlig
Lamm, som borttager världens synd!
påminnelse om synd.
HEBREERBREVET 7:25
4 Ty omöjligt är att tjurars och bockars blod
Därför kan han
ock till fullo frälsa dem som genom
skulle kunna borttaga synder.
5 Därför säger han vid sitt inträde i världen:
honom komma till Gud, ty han lever alltid
för att mana gott för dem.
“Slaktoffer och spisoffer begärde du icke,
26 En sådan överstepräst hövdes oss också
men en kropp beredde du åt mig;
6 i brännoffer och syndoffer fann du icke
att hava, en som vore helig, oskyldig,
obesmittad, skild från syndare och
behag.
7 Då sade jag: ‘Se, jag kommer -- i bokrullen
upphöjd över himmelen,
27 en som icke var dag behövde frambära
4 mosebok 28
är skrivet om mig -- för att göra din vilja, o
67
4 mosebok 28
4 MOSEBOK
Gud.’”
8 Sedan han först har sagt: “Slaktoffer
och spisoffer, brännoffer och syndoffer
begärde du icke, och i sådana fann du
icke behag” -- och dock frambäras de efter
lagen -9 säger han vidare: “Se, jag kommer för att
göra din vilja.” Så tager han bort det förra,
för att sätta det andra i stället.
10 Och i kraft av denna “vilja” hava vi blivit
helgade, därigenom att Jesu Kristi “kropp”
en gång för alla har blivit offrad.
1 PETRUSBREVET 1:19
utan med Kristi
dyra blod, såsom med blodet av ett felfritt
lamm utan fläck.
20 Så var förutsett om honom före världens
begynnelse; men först nu i de yttersta
tiderna har han blivit uppenbarad för eder
skull,
Se även: 2 Mosebok 29:41,42; 3 Mosebok 6:9,12; 3 Mosebok 9:3;
3 Mosebok 12:6; 3 Mosebok 14:12,13,21,24,25; 3 Mosebok 17:3;
3 Mosebok 23:12; 4 Mosebok 6:12,14; 4 Mosebok 29:6,41-43;
Domarboken 13:33; 2 Krönikeboken 2:4; Esra 3:4,5; Nehemja
10:33; Psaltaren 50:8; Psaltaren 51:16-19; Jesaja 56:7; Hesekiel
43:27; Hesekiel 46:13-15; Joela 2:14; Markus 15:38; Johannes 4:34;
Romarbrevet 12:1; Hebreerbrevet 10:14; 1 Petrusbrevet 2:5.
4 mosebok 28
68
5 MOSEBOK
E12 Messias fullföljer Guds lag.
bok och läsen däri; icke ett enda av de
djuren skall utebliva, det ena skall icke
5 MOSEBOK 11:18
Så skolen I nu
fåfängt söka det andra. Ty det är hans
lägga dessa mina ord på edert hjärta och
mun, som bjuder det, det är hans Ande,
edert sinne, och I skolen binda dem såsom
som samlar dem tillhopa.
ett tecken på eder hand, och de skola vara
såsom ett märke på eder panna;
JEREMIA 8:9
19 och I skolen lära edra barn dem, i det att
Sådana visa skola komma
på skam, komma till korta och bliva
du talar om dem, när du sitter i ditt hus
snärjda. De hava ju förkastat HERRENS
och när du står upp.
ord, vari äro de då visa?
20 och du skall skriva dem på dörrposterna i
ditt hus och på dina portar;
MATTEUS 22:29 Jesus svarade och sade
till dem: “I faren vilse, ty I förstån icke
JOSUA 1:8
Låt icke denna lagbok vara
skrifterna, ej heller Guds kraft.
skild från din mun; tänk på den både dag
LUKAS 16:29
och natt, så att du i alla stycken håller det
Men Abraham sade: ‘De
som är skrivet i den och gör därefter; ty då
hava Moses och profeterna; dem må de
skola dina vägar vara lyckosamma, och då
lyssna till.’
30 Han svarade: ‘Nej, fader Abraham; men
skall du hava framgång.
om någon kommer till dem från de döda,
PSALTAREN 1:1 Säll är den man som icke
så skola de göra bättring.’
31 Då sade han till honom: ‘Lyssna de icke
vandrar i de ogudaktigas råd och icke
träder in på syndares väg, ej heller sitter
till Moses och profeterna, så skola de icke
där bespottare sitta,
heller låta övertyga sig, om någon uppstår
2 utan har sin lust i HERRENS lag och
från de döda.’”
tänker på hans lag både dag och natt.
JOHANNES 5:39 I rannsaken skrifterna,
PSALTAREN 119:11
Jag gömmer ditt
därför att I menen eder i dem hava evigt
tal i mitt hjärta, för att jag icke skall synda
liv; och det är dessa som vittna om mig.
mot dig.
APOSTLAGÄRNINGARNA 17:11 Dessa
PSALTAREN 119:97
Huru kär har jag
voro ädlare till sinnes än judarna i
icke din lag! Hela dagen begrundar jag
Tessalonika; de togo emot ordet med all
den.
villighet och rannsakade var dag skrifterna,
98 Visare än mina fiender äro, göra mig dina
för att se om det förhölle sig såsom nu
bud, ty de tillhöra mig för evig tid.
sades.
99 Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag
ROMARBREVET 3:2
begrundar dina vittnesbörd.
Jo, ett stort
företräde, på allt sätt; först och främst
JESAJA 34:16
5 mosebok 11
Söken efter i HERRENS
det, att de hava blivit betrodda med Guds
69
5 mosebok 11
5 MOSEBOK
denna stora eld, på det att jag icke må dö.”
löftesord.
17 Och HERREN sade till mig: “De hava rätt i
2 PETRUSBREVET 1:19
vad de hava talat.
Så mycket fastare
18 En profet skall jag låta uppstå åt dem bland
står nu också för oss det profetiska
ordet; och I gören väl, om I akten därpå,
deras bröder, en som är dig lik, och jag skall
såsom på ett ljus som lyser i en dyster
lägga mina ord i hans mun, och han skall
tala till dem allt vad jag bjuder honom.
vildmark, till dess att dagen gryr, och
19 Och om någon icke lyssnar till mina ord, de
morgonstjärnan går upp i edra hjärtan.
ord han talar i mitt namn, så skall jag själv
20 Men det mån I framför allt veta, att ingen
utkräva det av honom.
profetia i något skriftens ord kan av någon
människas egen kraft utläggas.
21 Ty ingen profetia har någonsin
MATTEUS 17:5 Och se, medan han ännu
framkommit av en människas vilja, utan
talade, överskyggade dem en ljus sky, och
därigenom att människor, drivna av den
ur skyn kom en röst som sade: “Denne är
helige Ande, talade vad som gavs dem från
min älskade Son, i vilken jag har funnit
Gud.
behag; hören honom.”
UPPENBARELSEBOKEN 1:3
MATTEUS 21:10 När han så drog in i
Salig är
den som får uppläsa denna profetias ord,
Jerusalem, kom hela staden i rörelse, och
och saliga äro de som få höra dem och
man frågade: “Vem är denne?”
11 Och folket sade: “Det är Jesus, profeten,
som taga vara på, vad däri är skrivet; ty
tiden är nära.
från Nasaret i Galileen.”
Se även: 5 Mosebok 6:6-8; Psaltaren 19:7-10; Efesierbrevet 6:17;
Kolosserbrevet 3:16; 1 Thessalonikerbrevet 5:27; 1 Petrusbrevet 2:2.
MARKUS 16:16 Den som tror och bliver
döpt, han skall bliva frälst; men den som
icke tror, han skall bliva fördömd.
LUKAS 7:13
B13 Messias auktoritet.
När Herren fick se henne,
D02 Messias ämbete som profet.
ömkade han sig över henne och sade till
D07 Messias ska vara medlaren.
henne: “Gråt icke.”
14 Och han gick fram och rörde vid båren,
5 MOSEBOK 18:15
En profet bland
och de som buro stannade. Och han sade:
ditt folk, av dina bröder, en som är mig lik,
“Unge man, jag säger dig: Stå upp.”
skall HERREN, din Gud, låta uppstå åt dig;
15 Då satte sig den döde upp och begynte
honom skolen I lyssna till.
tala. Och han gav honom åt hans moder.
16 Det skall bliva alldeles såsom du begärde
16 Och alla betogos av häpnad och prisade
av HERREN, din Gud, vid Horeb, den dag
Gud och sade: Den stor profet har uppstått
då I voren där församlade och du sade:
ibland oss” och: “Gud har sett till sitt folk.”
“Låt mig icke vidare höra HERRENS, min
LUKAS 9:18
Guds, röst, och låt mig slippa att längre se
5 mosebok 11 & 18
När han en gång hade
dragit sig undan och var stadd i byn, voro
70
5 mosebok 18
5 MOSEBOK
JOHANNES 4:25 Kvinnan sade till honom:
hans lärjungar hos honom. Och han
frågade dem och sade: “Vem säger folket
“Jag vet att Messias skall komma, han som
mig vara?”
ock kallas Kristus; när han kommer, skall
19 De svarade och sade: “Johannes döparen;
han förkunna oss allt.”
26 Jesus svarade henne: “Jag, som talar med
dock säga andra Elias; andra åter säga:
‘Det är någon av de gamla profeterna, som
dig, är den du nu nämnde.”
har uppstått.’”
20 Då frågade han dem: “Vem sägen då I mig
JOHANNES 6:14 Då nu människorna hade
vara?” Petrus svarade och sade: “Guds
det tecken som han hade gjort, sade de:
Smorde.”
“Denne är förvisso Profeten som skulle
komma i världen.”
LUKAS 9:35
Och ur skyn kom en
JOHANNES 7:40 Några av folket, som hörde
röst som sade: “Denne är min Son, den
utvalde; hören honom.”
dessa ord, sade då: “Denne är förvisso
Profeten.”
LUKAS 24:17
41 Andra sade: “Han är Messias.” Andra
Och han sade till dem: “Vad
är det I talen om med varandra, medan
åter sade: “Icke kommer väl Messias från
I gån här?” Då stannade de och sågo
Galileen?
42 Säger icke skriften att Messias skall
bedrövade ut.
18 Och den ene, som hette Kleopas, svarade
komma av Davids säd och från den lilla
och sade till honom: “Du är väl en
staden Betlehem, där David bodde?
främling i Jerusalem, den ende som icke
APOSTLAGÄRNINGARNA 3:22
har hört vad där har skett i dessa dagar?”
19 Han frågade dem: “Vad då?” De svarade
Moses
har ju sagt: ‘En profet skall Herren Gud
honom: “Det som har skett med Jesus
låta uppstå åt eder, av edra bröder, en som
från Nasaret, vilken var en profet, mäktig
är mig lik; honom skolen I lyssna till i allt
i gärningar och ord inför Gud och allt
vad han talar till eder.
23 Och det skall ske att var och en som icke
folket:
20 huru nämligen våra överstepräster och
lyssnar till den profeten, han skall utrotas
rådsherrar hava utlämnat honom till att
ur folket.’
24 Och sedan hava alla profeterna, både
dömas till döden och hava korsfäst honom.
Samuel och de som följde efter honom, så
JOHANNES 1:45 Filippus träffade Natanael
många som hava talat, också bebådat dessa
och sade till honom: “Den som Moses har
tider.
25 I ären själva barn av profeterna och
skrivit om i lagen och som profeterna hava
skrivit om, honom hava vi funnit, Jesus,
delaktiga i det förbund som Gud slöt med
Josefs son, från Nasaret.”
edra fäder, när han sade till Abraham: ‘Och
i din säd skola alla släkter på jorden varda
JOHANNES 4:19 Då sade kvinnan till
välsignade.’
26 För eder först och främst har Gud låtit sin
honom: “Herre, jag ser att du är en profet.
5 mosebok 18
71
5 mosebok 18
5 MOSEBOK
tjänare uppstå, och han har sänt honom
skrivet: “Förbannad är var och en som är
för att välsigna eder, när I, en och var,
upphängd på trä.”
omvänden eder från eder ondska.”
APOSTLAGÄRNINGARNA 7:37
Det var
samme Moses som sade till Israels barn:
E10 Messias ska också vara Messias för
‘En profet skall Gud låta uppstå åt eder, av
hedningarna.
edra bröder, en som är mig lik.’
5 MOSEBOK 33:3Ja, han vårdar sig om
HEBREERBREVET 2:3
folken; folkets heliga äro alla under din
huru skola då vi
kunna undkomma, om vi icke taga vara
hand. De ligga vid din fot, de hämta upp
på en sådan frälsning? -- en frälsning
av dina ord.
som ju först förkunnades genom Herren
JOHANNES 3:16 Ty så älskade Gud världen,
och sedan bekräftades för oss av dem som
att han utgav sin enfödde Son, på det att
hade hört honom,
var och en som tror på honom skall icke
HEBREERBREVET 3:7
förgås, utan hava evigt liv.
Så säger den
helige Ande: “I dag, om I fån höra hans
JOHANNES 10:28
röst,
8 mån I icke förhärda edra hjärtan, såsom
Och jag giver dem
evigt liv, och de skola aldrig någonsin
när de förbittrade mig på frestelsens dag i
förgås, och ingen skall rycka dem ur min
öknen,
hand.
29 Min Fader, som har givit mig dem, är
Se även: Hebreerbrevet 1:1,2; Hebreerbrevet 3:2-8; Hebreerbrevet
10:26; Hebreerbrevet 12:25,26.
större än alla, och ingen kan rycka dem ur
min Faders hand.
JOHANNES 17:12
Medan jag var hos
dem, bevarade jag dem i ditt namn, det
F11 Messias lidande.
som du har förtrott åt mig; jag vakade över
5 MOSEBOK 21:23
så skall den döda
dem, och ingen av dem gick i fördärvet,
kroppen icke lämnas kvar på träet över
ingen utom fördärvets man, ty skriften
natten, utan du skall begrava den på
skulle ju fullbordas.
samma dag, ty en Guds förbannelse är den
som har blivit upphängd; och du skall icke
JOHANNES 17:24
Fader, jag vill att
orena det land som HERREN, din Gud, vill
där jag är, där skola ock de som du har
giva dig till arvedel.
givit mig vara med mig, så att de få se min
härlighet, som du har givit mig; ty du har
GALATERBREVET 3:13
Kristus friköpte
älskat mig före världens begynnelse.
oss från lagens förbannelse, när han blev
1 THESSALONIKERBREVET 1: 6 Och I
en förbannelse för vår skull. Det är ju
5 mosebok 18 & 21
72
5 mosebok 21 & 33
5 MOSEBOK
å eder sida bleven våra efterföljare och
därmed Herrens, i det att I, mitt under
stort betryck, togen emot ordet med glädje
i helig ande.
UPPENBARELSEBOKEN 1:16
I sin
högra hand hade han sju stjärnor, och från
hans mun utgick ett skarpt tveeggat svärd,
och hans ansikte var såsom solen, när den
skiner i sin fulla kraft.
UPPENBARELSEBOKEN 1:20
Vad angår
hemligheten med de sju stjärnorna, som
du har sett i min högra hand, och de sju
gyllene ljusstakarna, så må du veta att de
sju stjärnorna äro de sju församlingarnas
änglar, och att de sju ljusstakarna äro de
sju församlingarna.”
Se även: 2 Mosebok 19:5,6; 5 Mosebok 7:7-10; 1 Samuelsboken 2:9;
Psaltaren 31:23; Jeremia 31:3; Malaki 1:2; Lukas 10:39; Johannes
17:11-15; Romarbrevet 8:35-39; Romarbrevet 9:11-13; Efesierbrevet
2:4,5; 1 Johannes 4:19; Judasbrevet 1:1.
5 mosebok 33
73
RUT
skall skaffa bort all ogudaktighet från
A03 Messias härstammar från David.
Jakob.
RUT 4:13
Så tog då Boas Rut till sig,
Se även: 3 Mosebok 25:25-29; 3 Mosebok 27:13-31; Job 19:25;
Psaltaren 19:14; Psaltaren 78:35; Jesaja 41:14; Jesaja 44:6,24;
Jesaja 48:17; Jesaja 49:7; Jesaja 54:5,8; Jesaja 59:20; Jesaja 60:16;
Matteus 1:1-17; Lukas 3:23-38.
och hon blev hans hustru, och han gick
in till henne; och HERREN gav henne
livsfrukt, och hon födde en son.
14 Då sade kvinnorna till Noomi: “Lovad vare
HERREN, som i dag har så gjort, att det
icke fattas dig en bördeman som skall få
ett namn i Israel!
17 Och grannkvinnorna sade: “Noomi har
fått en son”; och de gåvo honom namn, de
kallade honom Obed. Han blev fader till
Isai, Davids fader.
21 Salmon födde Boas; Boas födde Obed;
22 Obed födde Isai, och Isai födde David.
MATTEUS 1:5
Salmon födde Boes med
Rakab, Boes födde Jobed med Rut, Jobed
födde Jessai;
6 Jessai födde David, konungen, David födde
Salomo med Urias’ hustru;
MATTEUS 1:15 Eliud födde Eleasar, Eleasar
födde Mattan, Mattan födde Jakob;
16 Jakob födde Josef, Marias man, och av
henne föddes Jesus, som kallas Kristus.
17 Så utgöra släktlederna från Abraham intill
David tillsammans fjorton leder, och från
David intill dess att folket blev bortfört i
fångenskap till Babylonien fjorton leder,
och från det att folket blev bortfört i
fångenskap till Babylonien intill Kristus
fjorton leder.
ROMARBREVET 11:26
och så skall hela
Israel bliva frälst, såsom det är skrivet:
“Från Sion skall förlossaren komma, han
rut 4
74
1 SAMUELSBOKEN
H02 Hur dom i framtiden hålls av Messias.
UPPENBARELSEBOKEN 20:11
H03 Messias kommande rike.
Och jag
såg en stor vit tron och honom som satt
1 SAMUELSBOKEN 2:10 De som strida
därpå; och för hans ansikte flydde jord och
mot HERREN bliva krossade, ovan dem
himmel, och ingen plats blev funnen för
dundrar han i himmelen; ja, HERREN
dem.
dömer jordens ändar. Men han giver makt
12 Och jag såg de döda, både stora och
åt sin konung, han upphöjer sin smordes
små, stå inför tronen, och böcker blevo
horn.
upplåtna. Och jämväl en annan bok blev
upplåten; det var livets bok. Och de döda
PSALTAREN 96:13
inför HERREN, ty
blevo dömda efter sina gärningar, på grund
han kommer, ty han kommer för att döma
av det som var upptecknat i böckerna.
jorden. Han skall döma jordens krets med
13 Och havet gav igen de döda som voro däri,
rättfärdighet och folken med sin trofasthet.
och döden och dödsriket gåvo igen de döda
som voro i dem; och dessa blev dömda, var
MATTEUS 25:31 Men när Människosonen
och en efter sina gärningar.
14 Och döden och dödsriket blevo kastade i
kommer i sin härlighet, och alla änglar
med honom, då skall han sätta sig på sin
den brinnande sjön; detta, den brinnande
härlighets tron.
sjön, är den andra döden.
32 Och inför honom skola församlas alla folk
15 Och om någon icke fanns skriven i livets
och han skall skilja dem från varandra,
bok, så blev han kastad i den brinnande
såsom en herde skiljer fåren ifrån
sjön.
getterna.
ROMARBREVET 14:10
Se även:#1; #6; Psaltaren 2:2; Psaltaren 20:6; Psaltaren 45:7;
Psaltaren 89:17,24; Psaltaren 92:9; Matteus 28:18; Lukas 1:69;
Apostlagärningarna 4:27; Apostlagärningarna 10:38.
Men du, varför
dömer du din broder? Och du åter, varför
föraktar du din broder? Vi skola ju alla en
gång stå inför Guds domstol.
11 Ty det är skrivet: “Så sant jag lever, säger
Herren, för mig skola alla knän böja sig,
och alla tungor skola prisa Gud.”
12 Alltså skall var och en av oss inför Gud
göra räkenskap för sig själv.
2 KORINTHIERBREVET 5:10
Ty vi
måste alla, sådana vi äro, träda fram inför
Kristi domstol, för att var och en skall få
igen sitt jordelivs gärningar, alltefter som
han har handlat, vare sig han har gjort gott
eller ont.
1 samuelsboken 2
75
1 samuelsboken 2
2 SAMUELSBOKEN
LUKAS 1:30
A03 Messias härstammar från David.
B01 Messias är Guds son.
Då sade ängeln till henne:
“Frukta icke, Maria; ty du har funnit nåd
D04 Messias ämbete som konung.
för Gud.
H03 Messias kommande rike.
31 Se, du skall bliva havande och föda en son,
2 SAMUELSBOKEN 7:12 När din tid är ute
32 Han skall bliva stor och kallas den Högstes
och honom skall du giva namnet Jesus.
och du vilar hos dina fäder, skall jag efter dig
Son, och Herren Gud skall giva honom
upphöja den son som skall utgå ur ditt liv;
hans fader Davids tron.
och jag skall befästa hans konungadöme.
33 Och han skall vara konung över Jakobs hus
13 Han skall bygga ett hus åt mitt namn, och
till evig tid, och på hans rike skall ingen
jag skall befästa hans konungatron för evig
ände vara.”
tid.
14 Jag skall vara hans fader, och han skall vara
JOHANNES 1:14 Och Ordet vart kött och tog
min son, så att jag visserligen, om han gör
sin boning ibland oss, och vi sågo hans
något illa, skall straffa honom med ris, såsom
härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons
människor pläga tuktas, och med plågor,
härlighet från sin Fader, och han var full av
sådana som hemsöka människors barn;
nåd och sanning.
15 men min nåd skall icke vika ifrån honom,
såsom jag lät den vika ifrån Saul, vilken jag
18 Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde
lät vika undan för dig.
Sonen, som är i Faderns sköte, han har
16 Ditt hus och ditt konungadöme skola bliva
kungjort vad Gud är.
beståndande inför dig till evig tid; ja, din tron
skall vara befäst för evig tid.”
HEBREERBREVET 1:1
Sedan Gud fordom
många gånger och på många sätt hade
PSALTAREN 89:26
Jag skall lägga
talat till fäderna genom profeterna,
2 har han nu, på det yttersta av denna tid,
havet under hans hand och strömmarna
under hans högra hand.
talat till oss genom sin Son, som han har
27 Han skall kalla mig så: ‘Du min fader, min
insatt till arvinge av allt, genom vilken han
Gud och min frälsnings klippa.’
ock har skapat världen.
28 Ja, jag skall göra honom till den förstfödde,
3 Och eftersom denne är hans härlighets
till den högste bland konungarna på
återsken och hans väsens avbild och
jorden.
genom sin makts ord bär allt, har han
29 Jag skall bevara min nåd åt honom
-- sedan han hade utfört en rening från
evinnerligen, och mitt förbund med
synderna -- satt sig på Majestätets högra
honom skall förbliva fast.
sida i höjden.
4 Och han har blivit så mycket större än
MATTEUS 3:17 Och från himmelen kom
änglarna som det namn han har ärvt är
en röst, som sade: “Denne är min älskade
förmer än deras.
5 Ty till vilken av änglarna har han någonsin
Son, i vilken jag har funnit behag.”
sagt: “Du är min Son, jag har i dag fött
2 samuelsboken 7
76
2 samuelsboken 7
2 SAMUELSBOKEN
vedergäller han mig.
dig”? eller: “Jag skall vara hans Fader, och
22 Ty jag höll mig på HERRENS vägar och
han skall vara min Son”?
6 Likaså säger han, med tanke på den tid då
avföll icke från min Gud i ogudaktighet;
23 nej, alla hans rätter hade jag för ögonen,
han åter skall låta den förstfödde inträda
och från hans stadgar vek jag icke av.
i världen: “Och alla Guds änglar skola
24 Så var jag ostrafflig för honom och tog mig
tillbedja honom.”
7 Och medan han om änglarna säger: “Han
till vara för missgärning.
25 Därför vedergällde mig HERREN efter
gör sina änglar till vindar och sina tjänare
min rättfärdighet, efter min renhet inför
till eldslågor”,
8 säger han om Sonen: “Gud, din tron
hans ögon.
förbliver alltid och evinnerligen, och
PSALTAREN 1:2 utan har sin lust i
rättvisans spira är ditt rikes spira.
HERRENS lag och tänker på hans lag både
1 JOHANNESBREVET 4:9 Därigenom har
dag och natt.
Guds kärlek blivit uppenbarad bland oss,
PSALTAREN 22:8Alla som se mig bespotta
att Gud har sänt sin enfödde Son i världen,
för att vi skola leva genom honom.
mig; de spärra upp munnen, de skaka
10 Icke däri består kärleken, att vi hava älskat
huvudet:
Gud, utan däri, att han har älskat oss och
PSALTAREN 40:8Därför säger jag: “Se, jag
sänt sin Son till försoning för våra synder.
kommer; i bokrullen är skrivet vad jag
UPPENBARELSEBOKEN 11:15
Och den
skall göra.
sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo
JESAJA 42:1
i himmelen starka röster som sade: “Väldet
Se, över min tjänare som
över världen har blivit vår Herres och hans
jag uppehåller, min utkorade, till vilken
Smordes, och han skall vara konung i
min själ har behag, över honom har jag
evigheternas evigheter.”
låtit min Ande komma; han skall utbreda
rätten bland folken.
Se även:#1; 1 Kungaboken 5:5; 1 Kungaboken 8:19; 1 Krönikeboken
17:11; Psaltaren 72:17-19; Psaltaren 89:36,37; Jesaja 9:7; Jeremia
23:5,6; Daniel 2:44; Daniel 7:14; Sakaria 6:13; Matteus 16:18;
Johannes 12:34; Apostlagärningarna 13:34-37; 1 Petrusbrevet 2:5;
Uppenbarelseboken 20.
MATTEUS 3:17 Och från himmelen kom
en röst, som sade: “Denne är min älskade
Son, i vilken jag har funnit behag.”
MATTEUS 17:5 Och se, medan han ännu
E12 Messias fullföljer Guds lag.
talade, överskyggade dem en ljus sky, och
2 SAMUELSBOKEN 22:20 Han förde mig ut
ur skyn kom en röst som sade: “Denne är
på rymlig plats han räddade mig, ty han
min älskade Son, i vilken jag har funnit
hade behag till mig.
behag; hören honom.”
21 HERREN lönar mig efter min
rättfärdighet; efter mina händers renhet
2 samuelsboken 7 & 22
JOHANNES 15:10
77
Om I hållen mina
2 samuelsboken 22
2 SAMUELSBOKEN
bud, så förbliven I i min kärlek, likasom
faller på ängen, lik en regnskur som
jag har hållit min Faders bud och förbliver
vattnar jorden.
7 I hans dagar blomstre den rättfärdige, och
i hans kärlek.
stor frid råde, till dess ingen måne mer
JOHANNES 17:4 Jag har förhärligat dig på
finnes.
8 Må han härska från hav till hav och ifrån
jorden, genom att fullborda det verk som
du har givit mig att utföra.
floden intill jordens ändar.
5 Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig
MIKA 5:2
själv, med den härlighet som jag hade hos
dig, förrän världen var till.
Men du Bet-Lehem Efrata,
som är så ringa för att vara bland Juda
släkter, av dig skall åt mig utgå en som
ROMARBREVET 10:4
Ty lagen har fått
skall bliva en furste i Israel, en vilkens
sin ände i Kristus, till rättfärdighet för var
härkomst tillhör förgångna åldrar,
och en som tror.
forntidens dagar.
Se även: Psaltaren 18:19-24; Psaltaren 37:31; Psaltaren
119:13,30,102; Johannes 8:29; Johannes 13:31,32; Romarbrevet
3:31; Romarbrevet 7:12; Romarbrevet 8:3,4; Galaterbrevet 3:13,21;
Galaterbrevet 5:22,23.
LUKAS 1:76
Och du, barn, skall bliva
kallad den Högstes profet, ty du skall
gå framför Herren och bereda vägar för
honom,
77 till att giva hans folk kunskap om
B13 Messias auktoritet.
frälsning, i det att deras synder bliva dem
B21 Messias är ljuset.
förlåtna.
78 Så skall ske för vår Guds förbarmande
E09 Messias rättfärdighet.
kärleks skull, som skall låta ett ljus gå upp
2 SAMUELSBOKEN 23:1 Dessa voro Davids
och skåda ned till oss från höjden,
sista ord: Så säger David, Isais son, så
79 för att ‘skina över dem som sitta i mörker
säger den man som blev högt upphöjd,
och dödsskugga’ och så styra våra fötter in
Jakobs Guds smorde, Israels ljuvlige
på fridens väg.”
sångare:
2 HERRENS Ande har talat genom mig, och
JOHANNES 8:12 Åter talade Jesus till dem
hans ord är på min tunga;
och sade: “Jag är världens ljus; den som
3 Israels Gud har så sagt, Israels klippa
följer mig, han skall förvisso icke vandra i
har så talat till mig: “Den som råder över
mörkret, utan skall hava livets ljus.”
människorna rätt, den som råder i Guds
fruktan,
JOHANNES 12:35
Jesus sade till
4 han är lik morgonens ljus, när solen går upp,
dem: “Ännu en liten tid är ljuset ibland
en morgon utan moln, då jorden grönskar
eder. Vandren medan I haven ljuset, på
genom solsken efter regn.
det att mörkret icke må få makt med eder;
den som vandrar i mörkret, han vet ju icke
PSALTAREN 72:6Han vare lik regnet som
2 samuelsboken 22 & 23
var han går.
78
2 samuelsboken 23
2 SAMUELSBOKEN
36 Tron på ljuset, medan I haven ljuset, så att
I bliven ljusets barn.” Detta talade Jesus
och gick sedan bort och dolde sig för dem.
UPPENBARELSEBOKEN 21:23
Och
staden behöver icke sol eller måne till att
lysa där, ty Guds härlighet upplyser den
och dess ljus är Lammet.
Se även:#1; 5 Mosebok 32:4,30,31; Psaltaren 2:6-8; Psaltaren 72:6;
Psaltaren 89:35; Jesaja 4:2; Jesaja 60:1-3,19,20; Hosea 6:3; Mika
5:8; Johannes 1:6,7.
2 samuelsboken 23
79
2 KUNGABOEKEN
E01 Arten av Messias tjänst.
56 Och de gingo till en annan by.
2 KUNGABOEKEN 1:6
LUKAS 24:47
De svarade
och att bättring till
honom: “En man kom emot oss och sade
syndernas förlåtelse i hans namn skulle
till oss: ‘Gån tillbaka till konungen, som
predikas bland alla folk, och först i
har sänt eder, och talen så till honom: Så
Jerusalem.
säger HERREN: Är det därför att ingen
JOHANNES 3:17 Ty icke sände Gud sin Son
Gud finnes i Israel som du sänder bud
för att fråga Baal-Sebub, guden i Ekron?
i världen för att döma världen, utan för att
Därför att du så gör skall du icke komma
världen skulle bliva frälst genom honom.
upp ur den säng i vilken du har lagt dig, ty
JOHANNES 12:47
du skall döden dö.’”
Om någon hör
mina ord, men icke håller dem, så dömer
11 Och han sände åter till honom en annan
icke jag honom; ty jag har icke kommit
underhövitsman med femtio man. Denne
för att döma världen, utan för att frälsa
tog till orda och sade till honom: “Du
världen.
gudsman, så säger konungen: Kom strax
APOSTLAGÄRNINGARNA 1:8
ned.”
Men när
12 Men Elia svarade och sade till dem: “Om
den helige Ande kommer över eder, skolen
jag är en gudsman, så komme eld ned
I undfå kraft och bliva mina vittnen, både i
från himmelen och förtäre dig och dina
Jerusalem och i hela Judeen och Samarien,
femtio.” Då kom Guds eld ned från
och sedan intill jordens ända.”
himmelen och förtärde honom och hans
APOSTLAGÄRNINGARNA 8:14
femtio.
Då nu
apostlarna i Jerusalem fingo höra att
LUKAS 9:51
Samarien hade tagit emot Guds ord, sände
Då nu tiden var inne att
de dit Petrus och Johannes.
han skulle bliva upptagen, beslöt han att
ställa sin färd till Jerusalem.
Se även: Ordspråksboken 9:8; Jeremia 23:13; Mika 1:5; Matteus
18:11; Matteus 20:28; Lukas 19:10; Johannes 4:4,9,40-42;
Apostlagärningarna 9:31; 1 Timotheosbrevet 1:15.
52 Och han sände budbärare framför sig;
och de gingo åstad och kommo in i en
samaritisk by för att reda till åt honom.
53 Men folket där tog icke emot honom,
eftersom han var stadd på färd till
A03 Messias härstammar från David.
Jerusalem.
D04 Messias ämbete som konung.
54 När de båda lärjungarna Jakob i och
1 KRÖNIKEBOKEN 17:11 Ty det skall ske, att
Johannes förnummo detta, sade de:
“Herre, vill du att vi skola bedja att eld
när din tid är ute och du går till dina fäder
kommer ned från himmelen och förtär
skall jag efter dig upphöja din son, en av
dem?”
dina avkomlingar; och jag skall befästa hans
konungamakt.
55 Då vände han sig om och tillrättavisade dem.
2 kungaboeken 1
80
2 kungaboeken 1 & 17
2 KUNGABOEKEN
MATTEUS 2:1
När nu Jesus var född i
honom.
48 Dock, den Högste bor icke i hus som
Betlehem i Judeen, på konung Herodes’
tid, då kommo vise män från österns
äro gjorda med händer, ty det är såsom
länder till Jerusalem
profeten säger:
2 och sade: “Var är den nyfödde
49 ‘Himmelen är min tron, och jorden är min
judakonungen? Vi hava nämligen sett
fotapall; vad för ett hus skullen I då kunna
hans stjärna i östern och hava kommit för
bygga åt mig, säger Herren, och vad för en
att giva honom vår hyllning.”
plats skulle tjäna mig till vilostad?
APOSTLAGÄRNINGARNA 13:36 När
KOLOSSERBREVET 2:9
David i sin tid hade tjänat Guds vilja,
Ty i honom bor
gudomens hela fullhet lekamligen,
avsomnade han ju och blev samlad till sina
Se även:#1; Sakaria 6:12,13.
fäder och såg förgängelsen;
37 men den som Gud har uppväckt, han har
icke sett förgängelsen.
A05 Messias förhållande till sin fader.
ROMARBREVET 1:3
evangelium om
1 KRÖNIKEBOKEN 17:13 Jag skall vara hans
hans Son, vilken såsom människa i köttet
fader, och han skall vara min son; och min
är född av Davids säd
nåd skall jag icke låta vika ifrån honom,
Se även:#1.
såsom jag lät den vika ifrån din företrädare.
LUKAS 9:35
Och ur skyn kom en
röst som sade: “Denne är min Son, den
E17 Messias ska bygga ett tempel åt Gud.
utvalde; hören honom.”
1 KRÖNIKEBOKEN 17:12 Han skall bygga ett
hus åt mig, och jag skall befästa hans tron för
JOHANNES 3:3 Jesus svarade och sade till
evig tid.
honom: “Sannerligen, sannerligen säger
jag dig: Om en människa icke bliver född
JOHANNES 2:19 Jesus svarade och sade till
på nytt, så kan hon icke få se Guds rike.”
dem: “Bryten ned detta tempel, så skall jag
HEBREERBREVET 1:5
inom tre dagar låta det uppstå igen.”
20 Då sade judarna: “I fyrtiosex år har man
Ty till vilken av
änglarna har han någonsin sagt: “Du är
byggt på detta tempel, och du skulle låta
min Son, jag har i dag fött dig”? eller: “Jag
det uppstå igen inom tre dagar?”
skall vara hans Fader, och han skall vara
21 Men det var om sin kropps tempel han
min Son”?
talade.
APOSTLAGÄRNINGARNA 7:47
Se även:#1; Psaltaren 2:7,12.
Men
det var Salomo som fick bygga ett hus åt
2 kungaboeken 17
81
2 kungaboeken 17
2 KUNGABOEKEN
H03 Messias kommande rike.
1 KRÖNIKEBOKEN 17:14 Jag skall hålla
honom vid makt i mitt hus och i mitt rike för
evig tid, och hans tron skall vara befäst för
evig tid.”
LUKAS 1:30
Då sade ängeln till henne:
“Frukta icke, Maria; ty du har funnit nåd
för Gud.
31 Se, du skall bliva havande och föda en son,
och honom skall du giva namnet Jesus.
32 Han skall bliva stor och kallas den Högstes
Son, och Herren Gud skall giva honom
hans fader Davids tron.
33 Och han skall vara konung över Jakobs hus
till evig tid, och på hans rike skall ingen
ände vara.”
Se även:#1; Hebreerbrevet 3:6.
2 kungaboeken 17
82
JOB
JESAJA 26:19
D08 Messias ska vara vissheten.
Men dina döda må få liv
igen; mina dödas kroppar må åter stå upp.
JOB 17:3Så ställ nu säkerhet och borgen för
Vaknen upp och jublen, I som liggen i
mig hos dig själv; vilken annan vill giva
graven; ty din dagg är en ljusets dagg, och
mig sitt handslag?
jorden skall giva igen de avsomnade.
ORDSPRÅKSBOKEN 11:15 En som går i
DANIEL 12:2
Och många av dem som
borgen för en annan, honom går det illa, den
sova i mullen skola uppvakna, somliga till
som skyr att giva handslag, han är trygg.
evigt liv, och somliga till smälek och evig
blygd.
ORDSPRÅKSBOKEN 17:18
En
JOHANNES 5:28 Förundren eder icke över
människa utan förstånd är den som giver
handslag, den som går i borgen för sin
detta. Ty den stund kommer, då alla som
nästa.
äro i gravarna skola höra hans röst
ORDSPRÅKSBOKEN 22:26
ROMARBREVET 8:13
Var icke
Ty om i leven efter
en av dem som giva handslag, en av dem
köttet, så skolen I dö; men om I genom
som gå i borgen för lån.
ande döden kroppens gärningar, så skolen
I leva.
HEBREERBREVET 7:22
i så måtto är också
1 KORINTHIERBREVET 15:22
det förbund bättre, som har Jesus till
löftesman.
Och
såsom i Adam alla dö, så skola ock i
Kristus alla göras levande.
Se även: Jesaja 38:14; Jeremia 30:21,22.
23 Men var och en i sin ordning: Kristus
såsom förstlingen, därnäst, vid Kristi
tillkommelse, de som höra honom till.
D05 Messias ska vara försonaren.
UPPENBARELSEBOKEN 1:18
E11 Messias ska ge evigt liv.
och
den levande; jag var död, men se, jag
G01 Messias uppståndelse förutsägs.
lever i evigheternas evigheter och jag har
JOB 19:25
Dock, jag vet att min
nycklarna till döden och dödsriket.
förlossare lever, och att han till slut skall
Se även: Job 33:23,24; Psaltaren 19:14; Jesaja 54:5; Jesaja 59:20,21;
Hesekiel 37:7-10; Efesierbrevet 1:7; 2 Timotheosbrevet 4:8.
stå fram över stoftet.
26 Och sedan denna min sargade hud är
borta, skall jag fri ifrån mitt kött få skåda
Gud.
27 Ja, honom skall jag få skåda, mig till
hjälp, för mina ögon skall jag se honom,
ej såsom en främling; därefter trånar jag i
mitt innersta.
job 17 & 19
83
job 19
PSALTAREN
B11 Messias lydnad.
grönskande; och om ett torrt år kommer,
E12 Messias fullföljer Guds lag.
så sörjer det icke och upphör ej heller att
G05 Messias ska se mycket frukt.
bara frukt.
PSALTAREN 1:1 Säll är den man som icke
JOHANNES 4:34 Jesus sade till dem: “Min
vandrar i de ogudaktigas råd och icke
mat är att göra dens vilja, som har sänt
träder in på syndares väg, ej heller sitter
mig, och att fullborda hans verk.”
där bespottare sitta,
ROMARBREVET 3:12
2 utan har sin lust i HERRENS lag och
tänker på hans lag både dag och natt.
Nej, alla hava
de avvikit, allasammans hava de blivit
3 Han är såsom ett träd, planterat vid
odugliga, ingen finnes som gör vad gott är,
vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid,
det finnes ingen enda.
och vars löv icke vissna; och allt vad han
HEBREERBREVET 7:26
gör, det lyckas väl.
4 Icke så de ogudaktiga, utan de äro såsom
En sådan
överstepräst hövdes oss också att hava, en
agnar som vinden bortför.
som vore helig, oskyldig, obesmittad, skild
5 Därför skola de ogudaktiga icke bestå i
från syndare och upphöjd över himmelen,
domen, ej heller syndarna i de rättfärdigas
UPPENBARELSEBOKEN 22:2
församling.
6 Ty HERREN känner de rättfärdigas väg,
och flöt
fram mitt igenom stadens gata. Och på
men de ogudaktigas väg förgås.
båda sidor om strömmen stodo livsträd,
som gåvo tolv skördar, ty de buro frukt
PSALTAREN 40:8Därför säger jag: “Se, jag
var månad; och trädens löv tjänade till
läkedom för folken.
kommer; i bokrullen är skrivet vad jag
skall göra.
JESAJA 53:11
Se även: 1 Mosebok 2:9; 5 Mosebok 11:18-20; Josua 1:8;
Psaltaren 37:30,31; Psaltaren 104:34; Psaltaren 112:1; Psaltaren
119:11,15,16,24,47,97-99; Jeremia 31:33; Malaki 3:17,18;
Romarbrevet 7:22; Hebreerbrevet 8:10; 1 Johannes 5:3.
Ja, av den vedermöda hans
själ har utstått skall han se frukt och så
bliva mättad; genom sin kunskap skall
han göra många rättfärdiga, han, den
F12 Messias ska möta motstånd.
rättfärdige, min tjänare, i det han bär
deras missgärningar.
PSALTAREN 2:1 Varför larma hedningarna
JEREMIA 17:7
och tänka folken fåfänglighet?
Men välsignad är den man
som förtröstar på HERREN, den som har
LUKAS 18:32
HERREN till sin förtröstan.
Ty han skall bliva
8 Han är lik ett träd som är planterat vid
överlämnad åt hedningarna och bliva
vatten, och som sträcker ut sina rötter
begabbad och skymfad och bespottad,
till bäcken; ty om än hetta kommer, så
förskräckes det icke, utan bevarar sina löv
psaltaren 1
84
psaltaren 1 & 2
PSALTAREN
APOSTLAGÄRNINGARNA 4:24
LUKAS 13:31
Då de
I samma stund kommo
hörde detta, ropade de endräktigt till Gud
några fariséer fram och sade till honom:
och sade: “Herre, det är du som har gjort
“Begiv dig åstad bort härifrån; ty Herodes
himmelen och jorden och havet och allt
vill dräpa dig.”
vad i dem är.
LUKAS 19:14
25 Och du har genom vår fader Davids, din
Men hans landsmän hatade
tjänares, mun sagt genom helig ande:
honom och sände, efter hans avfärd, åstad
‘Varför larmade hedningarna och tänkte
en beskickning och läto säga: ‘Vi vilja icke
folken fåfänglighet?
att denne skall bliva konung över oss.”
26 Jordens konungar trädde fram, och
LUKAS 23:11
furstarna samlade sig tillhopa mot Herren
Men Herodes och hans
krigsfolk bemötte honom med förakt och
och hans Smorde.’
27 Ja, i sanning, de församlade sig i denna
begabbade honom; och sedan de hade satt
på honom en lysande klädnad, sände de
stad mot din helige tjänare Jesus, mot
honom tillbaka till Pilatus.
honom som du har smort: Herodes och
12 Och Herodes och Pilatus blevo den
Pontius Pilatus med hedningarna och
dagen vänner med varandra; Förut hade
Israels folkstammar;
28 de församlade sig till att utföra allt vad din
nämligen dem emellan rått ovänskap.
hand och ditt rådslut förut hade bestämt
UPPENBARELSEBOKEN 17:14
skola ske.
De
skola giva sig i strid med Lammet; men
UPPENBARELSEBOKEN 17:14
Lammet jämte de kallade och utvalda
De
skola giva sig i strid med Lammet; men
och trogna som följa det, skall övervinna
Lammet jämte de kallade och utvalda
dem, ty Lammet är herrarnas herre och
och trogna som följa det, skall övervinna
konungarnas konung.”
dem, ty Lammet är herrarnas herre och
Se även:#1; Matteus 2:16; Matteus 25:59; Matteus 27:1;
Johannes 1:41; Johannes 15:23; Apostlagärningarna 4:58; Apostlagärningarna 10:38; Apostlagärningarna 12:1-6;
Hebreerbrevet 1:9; 1 Petrusbrevet 2:7,8.
konungarnas konung.”
Se även:#1; Psaltaren 83:2-5; Matteus 21:38; Johannes 11:50;
Apostlagärningarna 5:33; Apostlagärningarna 16:22.
H02 Hur dom i framtiden hålls av Messias.
F12 Messias ska möta motstånd.
H03 Messias kommande rike.
PSALTAREN 2:2 Jordens konungar resa sig
PSALTAREN 2:4 Han som bor i himmelen
upp, och furstarna rådslå med varandra,
ler, HERREN bespottar dem.
mot HERREN och hans smorde:
5 Då talar han till dem i sin vrede, och i sin
3 “Låt oss slita sönder deras bojor och kasta
förgrymmelse förskräcker han dem:
6 “Jag själv har insatt min konung på Sion,
deras band ifrån oss.”
mitt heliga berg.”
psaltaren 2
85
psaltaren 2
PSALTAREN
MATTEUS 23:33 I ormar, I huggormars
skiner i sin fulla kraft.
avföda, huru skullen I kunna söka undgå
Se även:#1; Psaltaren 11:4; Psaltaren 37:13; Psaltaren 50:16-22;
Psaltaren 59:8; Psaltaren 115:3; Ordspråksboken 1:26; Jesaja
40:22; Sakaria 1:15; Lukas 19:27,43,44; Apostlagärningarna
2:34-36; Apostlagärningarna 5:30,31; Hebreerbrevet 12:22-25;
Uppenbarelseboken 14:1; Uppenbarelseboken 19:15.
att dömas till Gehenna?
34 Se, därför sänder jag till eder profeter
och vise och skriftlärde. Somliga av dem
skolen I dräpa och korsfästa, och somliga
av dem skolen I gissla i edra synagogor
och förfölja ifrån den ena staden till den
B01 Messias är Guds son.
andra.
B04 Messias gudomliga egenskaper.
35 Och så skall över eder komma allt
PSALTAREN 2:7 Jag vill förtälja om vad
rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden,
ända ifrån den rättfärdige Abels blod intill
beslutet är; HERREN sade till mig: “Du är
Sakarias’, Barakias’ sons blod, hans som I
min son, jag har i dag fött dig.
dräpten mellan templet och altaret.
MATTEUS 3:17 Och från himmelen kom
36 Sannerligen säger jag eder: Allt detta skall
en röst, som sade: “Denne är min älskade
komma över detta släkte.
Son, i vilken jag har funnit behag.”
MATTEUS 28:18 Då trädde Jesus fram och
MATTEUS 25:31 Men när Människosonen
talade till dem och sade: “Mig är given all
kommer i sin härlighet, och alla änglar
makt i himmelen och på jorden.
med honom, då skall han sätta sig på sin
EFESIERBREVET 1:22
härlighets tron.
“Allt lade han
under hans fötter.” Och honom gav han
APOSTLAGÄRNINGARNA 13:32 Och vi
åt församlingen till att vara ett huvud över
förkunna för eder det glada budskapet,
allting --
att det löfte som gavs åt våra fäder, det
FILIPPERBREVET 2:9
har Gud låtit gå i fullbordan för oss, deras
Därför har ock
barn, därigenom att han har låtit Jesus
Gud upphöjt honom över allting och givit
uppstå,
honom det namn som är över alla namn
33 såsom ock är skrivet i andra psalmen: ‘Du
10 för att i Jesu namn alla knän skola böja sig,
är min Son, jag har i dag fött dig.’
deras som äro i himmelen, och deras som
äro på jorden, och deras som äro under
ROMARBREVET 1:1
jorden,
11 och för att alla tungor skola bekänna, Gud,
förkunna Guds evangelium,
Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herre.
UPPENBARELSEBOKEN 1:16
PSALTAREN
I sin
2 vilket Gud redan förut genom sina profeter
högra hand hade han sju stjärnor, och från
hade i heliga skrifter utlovat,
hans mun utgick ett skarpt tveeggat svärd,
3 evangelium om hans Son, vilken såsom
och hans ansikte var såsom solen, när den
psaltaren 2
Paulus, Jesu Kristi
tjänare, kallad till apostel, avskild till att
86
psaltaren 2
PSALTAREN
människa i köttet är född av Davids säd
att utföra.
4 och såsom helig andevarelse är med
5 Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig
kraft bevisad vara Guds Son, allt
själv, med den härlighet som jag hade hos
ifrån uppståndelsen från de döda, ja,
dig, förrän världen var till.
evangelium om Jesus Kristus, vår Herre,
FILIPPERBREVET 2:9
HEBREERBREVET 5:5
Så tog sig
Därför har ock
Gud upphöjt honom över allting och givit
icke heller Kristus själv äran att bliva
honom det namn som är över alla namn
10 för att i Jesu namn alla knän skola böja sig,
överstepräst, utan den äran tillföll honom
genom den som sade till honom: “Du är
deras som äro i himmelen, och deras som
min Son, jag har i dag fött dig”,
äro på jorden, och deras som äro under
6 likasom han ock på ett annat ställe
jorden,
11 och för att alla tungor skola bekänna, Gud,
säger: “Du är en präst till evig tid, efter
Melkisedeks sätt.”
Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herre.
Se även: Matteus 16:16; Matteus 17:5; Johannes 1:14,18;
Romarbrevet 1:1-4; Hebreerbrevet 1:5,6.
Se även:#1; #2; #4; Psaltaren 22:17; Apostlagärningarna
20:21; Apostlagärningarna 26:18-20; Romarbrevet 16:26;
1 Thessalonikerbrevet 1:9; Uppenbarelseboken 7:9-12;
Uppenbarelseboken 15:4.
E10 Messias ska också vara Messias för
H02 Hur dom i framtiden hålls av Messias.
hedningarna.
H03 Messias kommande rike.
H03 Messias kommande rike.
PSALTAREN 2:8 Begär av mig, så skall jag
PSALTAREN 2:9 Du skall sönderslå dem med
järnspira, såsom lerkärl skall du krossa dem.”
giva dig hedningarna till arvedel och jordens
ändar till egendom.
UPPENBARELSEBOKEN 2:26
Den som
JOHANNES 17:1 Sedan Jesus hade talat
vinner seger och intill änden troget gör
detta, lyfte han upp sina ögon mot
mina gärningar, åt honom skall jag giva
himmelen och sade: “Fader, stunden är
makt över hedningarna.
27 och han skall styra dem med järnspira,
kommen; förhärliga din Son, på det att din
likasom när man krossar lerkärl,
Son må förhärliga dig,
2 eftersom du har givit honom makt över allt
UPPENBARELSEBOKEN 12:5
kött, för att han skall giva evigt liv åt alla
Och hon
födde ett barn gossebarn, som en gång
dem som du har givit åt honom.
3 Och detta är evigt liv, att de känna dig, den
skall styra alla folk med järnspira. Men
enda sanne Guden, och den du har sänt,
hennes barn blev uppryckt till Gud och till
Jesus Kristus.
hans tron;
4 Jag har förhärligat dig på jorden, genom
Se även:#1; Psaltaren 21:8,9; Psaltaren 89:22; Jesaja 30:14; Jesaja
60:12; Daniel 2:44.
att fullborda det verk som du har givit mig
psaltaren 2
87
psaltaren 2
PSALTAREN
9 Dessa skola då bliva straffade med evigt
H02 Hur dom i framtiden hålls av Messias.
fördärv, bort undan Herrens ansikte och
H03 Messias kommande rike.
hans överväldigande härlighet,
PSALTAREN 2:10Så kommen nu till
förstånd, I konungar; låten varna eder, I
UPPENBARELSEBOKEN 19:11
domare på jorden.
Och jag
såg himmelen öppen och fick där se en vit
11 Tjänen HERREN med fruktan, och fröjden
häst; och mannen som satt på den heter
eder med bävan.
“Trofast och sannfärdig”, och han dömer
12 Hyllen sonen, så att han icke vredgas och
och strider i rättfärdighet.
I förgåns på eder väg; ty snart kunde hans
12 Hans ögon voro såsom eldslågor, och på
vrede upptändas. Saliga äro alla de som taga
sitt huvud bar han många kronor och hade
sin tillflykt till honom.
ett namn där skrivet, som ingen känner
utom han själv.
JESAJA 60:1
13 Och han var klädd i en mantel som var
Stå upp, var ljus, ty ditt ljus
kommer, och HERRENS härlighet går upp
doppad i blod; och det namn han har fått
över dig.
är “Guds Ord”.
2 Se, mörker övertäcker jorden och töcken
14 Och honom följde, på vita hästar, de
folken, men över dig uppgår HERREN,
himmelska härskarorna, klädda i fint
och hans härlighet uppenbaras över dig.
linne, vitt och rent.
3 Och folken skola vandra i ditt ljus och
15 Och från hans mun utgick ett skarpt svärd,
konungarna i glansen som går upp över
varmed han skulle slå folken. Och han
dig.
skall styra dem med järnspira; och han
4 Lyft upp dina ögon och se dig omkring:
trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga
alla komma församlade till dig; dina söner
vredes vinpress.
16 Och på sin mantel, över sin länd, har han
komma fjärran ifrån, och dina döttrar
bäras fram på armen.
detta namn skrivet: “Konungarnas konung
5 Då, vid den synen skall du stråla av fröjd,
och herrarnas herre.”
och ditt hjärta skall bäva och vidga sig; ty
Se även:#1; #2; Psaltaren 40:4; Psaltaren 84:12; Psaltaren
146:3-5; Ordspråksboken 16:20; Jeremia 17:7; Romarbrevet 10:11;
Hebreerbrevet 1:5; Hebreerbrevet 12:22-25,28,29; 1 Petrusbrevet 2:6;
1 Petrusbrevet 1:21.
havets rikedomar skola föras till dig, och
folkens skatter skola falla dig till.
JOHANNES 5:23 för att alla skola ära Sonen
såsom de ära Faderns. Den som icke ärar
E25 Människorna ska tro på Messias och ära
Sonen, han ärar icke heller Fadern, som
honom.
har sänt honom.
2 THESSALONIKERBREVET 1:8
PSALTAREN 8:1 För sångmästaren, till
“i
Gittít; en psalm av David.
lågande eld”, och låter straffet drabba dem
2 För sångmästaren, till Gittít; en psalm av
som icke känna Gud, och dem som icke
David.
äro vår Herre Jesu evangelium lydiga.
psaltaren 2
88
psaltaren 2 & 8
PSALTAREN
3 HERRE, vår Herre, huru härligt är icke
A05 Messias förhållande till sin fader.
ditt namn över hela jorden, du som har
F01 Messias död förutsägs.
satt ditt majestät på himmelen!
G01 Messias uppståndelse förutsägs.
MATTEUS 11:25 Vid den tiden talade
PSALTAREN 16:8Jag har haft HERREN för
mina ögon alltid; ja, han är på min högra
Jesus och sade: “Jag prisar dig, Fader, du
sida, jag skall icke vackla.
himmelens och jordens Herre, för att du
väl har dolt detta för de visa och kloka,
9 Fördenskull gläder sig mitt hjärta, och min
men uppenbarat det för de enfaldiga.
ära fröjdar sig; jämväl min kropp får bo i
trygghet.
10 Ty du skall icke lämna min själ åt dödsriket,
MATTEUS 21:15 Men när översteprästerna
du skall icke låta din fromme få se graven.
och de skriftlärde sågo de under som han
11 Du skall kungöra mig livets väg; inför ditt
gjorde, och sågo barnen som ropade i
helgedomen och sade: “Hosianna Davids
ansikte är glädje till fyllest, ljuvlighet i din
son!”, då förtröt detta dem;
högra hand evinnerligen.
16 och de sade till honom: “Hör du vad dessa
PSALTAREN 49:15
säga?” Då svarade Jesus dem: “Ja; haven I
Såsom en fårhjord
aldrig läst: ‘Av barns och spenabarns mun
drivas de ned till dödsriket, där döden
har du berett dig lov’?”
bliver deras herde. Så få de redliga makt
över dem, när morgonen gryr, medan
Se även: Lukas 10:21; 1 Korinthierbrevet 1:27.
deras skepnader förtäras av dödsriket och
ej få annan boning.
PSALTAREN 71:20
B07 Messias är allsmäktig.
Du som har låtit
oss pröva så mycken nöd och olycka, du
PSALTAREN 8:6 Dock gjorde du honom
skall åter göra oss levande och föra oss
nästan till ett gudaväsen; med ära och
upp igen du jordens djup.
härlighet krönte du honom.
JESAJA 25:8
EFESIERBREVET 1:22
“Allt lade han
Han skall för alltid göra
döden om intet; och Herren, HERREN
under hans fötter.” Och honom gav han
skall avtorka tårarna från alla ansikten, och
åt församlingen till att vara ett huvud över
skall taga bort sitt folks smälek överallt på
allting --
jorden. Ty så har HERREN talat.
Se även: Matteus 28:18; Hebreerbrevet 1:2; Hebreerbrevet 2:8.
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:25
Ty David
säger med tanke på honom: ‘Jag har haft
Herren för mina ögon alltid, ja, han är på
min högra sida, för att jag icke skall vackla.
26 Fördenskull gläder sig mitt hjärta, och min
tunga fröjdar sig, och jämväl min kropp
psaltaren 8
89
psaltaren 16
PSALTAREN
får vila med en förhoppning:
lever i evigheternas evigheter och jag har
27 den, att du icke skall lämna min själ åt
nycklarna till döden och dödsriket.
dödsriket och icke låta din Helige se
Se även: Psaltaren 30:2; Psaltaren 86:13; Jesaja 26:19;
Hosea 6:2; Hosea 13:14; Matteus 27:52,53; Johannes 8:51-55;
Apostlagärningarna 3:14,15; 1 Korinthierbrevet 15:20,26,42,54,55.
förgängelse.
28 Du har kungjort mig livets vägar; du skall
uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte.’
29 Mina bröder, jag kan väl fritt säga till eder
om vår stamfader David att han är både
B18 Messias helighet, skönhet och härlighet.
död och begraven; hans grav finnes ju
PSALTAREN 17:15
ibland oss ännu i dag.
Men jag skall
skåda ditt ansikte i rättfärdighet; när jag
30 Men eftersom han var en profet och visste
uppvaknar, vill jag mätta mig av din åsyn.
att Gud med ed hade lovat honom att ‘av
hans livs frukt sätta en konung på hans
MATTEUS 25:31 Men när Människosonen
tron’,
31 därför förutsåg han att Messias skulle
kommer i sin härlighet, och alla änglar
uppstå, och talade därom och sade att
med honom, då skall han sätta sig på sin
Messias icke skulle lämnas åt dödsriket,
härlighets tron.
och att hans kropp icke skulle se
LUKAS 9:26
förgängelse.
Den som blyges för
mig och för mina ord, för honom skall
APOSTLAGÄRNINGARNA 13:33 såsom
Människosonen blygas, när han kom
ock är skrivet i andra psalmen: ‘Du är min
mer i sin och min Faders och de heliga
Son, jag har i dag fött dig.’
änglarnas härlighet.
34 Och att han har låtit honom uppstå från
LUKAS 9:32
de döda, så att han icke mer skall vända
Men Petrus och de som
tillbaka till förgängelsen, det har han sagt
voro med honom voro förtyngda av
med dessa ord: ‘Jag skall uppfylla åt eder
sömn; då de sedan vaknade, sågo de hans
de heliga löften som jag i trofasthet har
härlighet och de båda männen, som stodo
hos honom.
givit åt David.’
33 När så dessa skulle skiljas ifrån honom,
35 Därför säger han ock i en annan
psalm: ‘Du skall icke låta din Helige se
sade Petrus till Jesus: “Mästare, har är oss
förgängelsen.’
gott att vara; låt oss göra tre hyddor, en åt
36 När David i sin tid hade tjänat Guds vilja,
dig och en åt Moses och en åt Elias.” Han
visste nämligen icke vad han sade.
avsomnade han ju och blev samlad till sina
fäder och såg förgängelsen;
JOHANNES 1:14 Och Ordet vart kött och tog
37 men den som Gud har uppväckt, han har
sin boning ibland oss, och vi sågo hans
icke sett förgängelsen.
härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons
UPPENBARELSEBOKEN 1:18
härlighet från sin Fader, och han var full av
och
nåd och sanning.
den levande; jag var död, men se, jag
psaltaren 16
90
psaltaren 16 & 17
PSALTAREN
JOHANNES 11:40
Jesus svarade
härligheten till den andra, såsom när den
henne: “Sade jag dig icke, att om du
Herre verkar, som själv är ande.
trodde, skulle du få se Guds härlighet?”
1 JOHANNESBREVET 3:2 Mina älskade, vi
JOHANNES 17:22
Och den härlighet
äro nu Guds barn, och vad vi skola bliva,
som du har givit mig, den har jag givit åt
det är ännu icke uppenbart. Men det veta
dem, för att de skola vara ett, såsom vi äro
vi, att när han en gång uppenbaras, skola
ett
vi bliva honom lika; ty då skola vi få se
23 -- jag i dem, och du i mig -- ja, för att de
honom sådan han är.
skola vara fullkomligt förenade till ett, så
Se även: Psaltaren 104:31; Psaltaren 138:5; Jesaja 6:1-5; Jesaja
24:14; Jesaja 35:2; Jesaja 40:5; Jesaja 60:1; Jesaja 61:6; Hesekiel
3:23; Hesekiel 10:4; Habackuk 2:14; Matteus 8:38; Matteus 19:28;
Markus 8:38; Markus 13:26; Lukas 19:38; Johannes 12:41.
att världen kan förstå att du har sänt mig,
och att du har älskat dem, såsom du har
älskat mig.
24 Fader, jag vill att där jag är, där skola ock
de som du har givit mig vara med mig, så
F11 MESSIAS LIDANDE.
att de få se min härlighet, som du har givit
mig; ty du har älskat mig före världens
PSALTAREN 18:4HERREN, den högtlovade,
begynnelse.
åkallar jag, och från mina fiender bliver
APOSTLAGÄRNINGARNA 7:55
jag frälst.
Men
5 Dödens band omvärvde mig, och
han, full av helig ande, skådade upp mot
fördärvets strömmar förskräckte mig.
himmelen och fick se Guds härlighet och
6 Dödsrikets band omslöto mig, dödens
såg Jesus stå på Guds högra sida.
snaror föllo över mig.
ROMARBREVET 8:18
Ty jag håller före
PSALTAREN 88:6Jag är övergiven bland de
att denna tidens lidanden intet betyda,
i jämförelse med den härlighet som
döda, lik de slagna som ligga i graven,
kommer att uppenbaras på oss.
dem på vilka du icke mer tänker, och som
äro avskilda från din hand.
1 KORINTHIERBREVET 13:12
7 Ja, du har sänkt mig ned underst i graven,
Nu se vi
ned i mörkret, ned i djupet.
ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel,
men då skola vi se ansikte mot ansikte.
PSALTAREN 116:3
Nu är min kunskap ett styckverk, men då
Dödens band
skall jag känna till fullo, såsom jag själv
omvärvde mig, och dödsrikets ångest grep
har blivit till fullo känd.
mig; jag kom i nöd och bedrövelse.
2 KORINTHIERBREVET 3:18
MARKUS 14:33 Och han tog med sig Petrus
Men vi
och Jakob och Johannes; och han begynte
alla som med avhöljt ansikte återspegla
bäva och ängslas.
Herrens härlighet, vi förvandlas till
34 Och han sade till dem: “Min själ är djupt
hans avbilder, i det vi stiga från den ena
psaltaren 17
91
psaltaren 17 & 18
PSALTAREN
bedrövad, ända till döds; stannen kvar här
fört till mig denne man och sagt att han
och vaken.”
förleder folket; och jag har nu i eder
35 Därefter gick han litet längre bort och föll
närvaro anställt rannsakning med honom,
ned på jorden och bad, att om möjligt vore,
men icke funnit honom skyldig till något
den stunden skulle bliva honom besparad.
av det som I anklagen honom för.
36 Och han sade: “Abba, Fader, allt är möjligt
LUKAS 23:22
för dig. Tag denna kalk ifrån mig. Dock
Då talade han till dem för
tredje gången och frågade: “Vad ont har
icke vad jag vill, utan vad du vill!”
denne då gjort? Jag har icke funnit honom
LUKAS 22:44
Men han hade kommit i
skyldig till något som förtjänar döden
svår ångest och bad allt ivrigare, och hans
Därför vill jag giva honom lös, sedan jag
svett blev såsom blodsdroppar, som föllo
har tuktat honom.”
ned på jorden.
HEBREERBREVET 7:26
HEBREERBREVET 5:7
Och med starkt
En sådan
överstepräst hövdes oss också att hava, en
rop och tårar frambar han, under sitt
som vore helig, oskyldig, obesmittad, skild
kötts dagar, böner och åkallan till den som
från syndare och upphöjd över himmelen,
kunde frälsa honom från döden; och han
Se även: 2 Mosebok 23:21; Psaltaren 1:2; Psaltaren 37:31; Psaltaren
40:8; Psaltaren 119:1,44,51,97,102; Jeremia 31:33; Hesekiel 36:27;
Johannes 18:38; Johannes 19:4,6.
blev bönhörd och tagen ur sin ångest.
A05 Messias förhållande till sin fader.
B11 Messias lydnad.
E13 Gud bekräftar Messias tjänst.
PSALTAREN 18:21
HERREN lönar
PSALTAREN 20:4Han tänke på alla dina
mig efter min rättfärdighet; efter mina
spisoffer och upptage med välbehag ditt
händers renhet vedergäller han mig.
brännoffer. Sela.
22 Ty jag höll mig på HERRENS vägar och
5 Han give dig vad ditt hjärta begär och
avföll icke från min Gud i ogudaktighet;
fullborde alla dina rådslag.
23 nej, alla hans rätter hade jag för ögonen,
6 Må vi få jubla över din seger och i vår
och hans stadgar lät jag icke vika ifrån
Guds namn resa upp baneret; HERREN
mig.
uppfylle alla dina böner.
24 Så var jag ostrafflig inför honom och tog
mig till vara för missgärning.
PSALTAREN 132:17
LUKAS 23:4
Där skall jag låta
ett horn skjuta upp åt David; där har jag
Men Pilatus sade till
rett till en lampa åt min smorde.
översteprästerna och till folket: “Jag finner
18 Hans fiender skall jag kläda i skam, men
intet brottsligt hos denne man.”
på honom skall hans krona glänsa.”
LUKAS 23:14
psaltaren 18
och sade till dem: “I haven
92
psaltaren 18 & 20
PSALTAREN
JOHANNES 11:42
Jag visste ju förut
blev bönhörd och tagen ur sin ångest.
att du alltid hör mig; men för folkets skull,
Se även: Psaltaren 13:5; Psaltaren 18:35,50; Psaltaren 28:8; Jesaja
57:15; Matteus 6:9; Johannes 9:31; Apostlagärningarna 2:33.
som står här omkring, säger jag detta, för
att de skola tro att det är du som har sänt
mig.”
JOHANNES 17:1 Sedan Jesus hade talat
A04 Messias är av evigheten.
detta, lyfte han upp sina ögon mot
PSALTAREN 21:4Ty du kommer honom till
himmelen och sade: “Fader, stunden är
kommen; förhärliga din Son, på det att din
mötes med välsignelser av vad gott är; du
Son må förhärliga dig,
sätter på hans huvud en gyllene krona.
JESAJA 53:10
2 eftersom du har givit honom makt över allt
Det behagade HERREN
kött, för att han skall giva evigt liv åt alla
att slå honom med krankhet: om hans
dem som du har givit åt honom.
liv så bleve ett skuldoffer, då skulle han
3 Och detta är evigt liv, att de känna dig, den
få se avkomlingar och länge leva, och
enda sanne Guden, och den du har sänt,
HERRENS vilja skulle genom honom hava
Jesus Kristus.
framgång.
4 Jag har förhärligat dig på jorden, genom
MATTEUS 28:5 Men ängeln talade och sade
att fullborda det verk som du har givit mig
till kvinnorna: “Varen I icke förskräckta;
att utföra.
5 Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig
jag vet att I söken Jesus, den korsfäste.
6 Han är icke här, ty han är uppstånden,
själv, med den härlighet som jag hade hos
såsom han hade förutsagt. Kommen hit,
dig, förrän världen var till.
och sen platsen där han har legat.
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:36
Så må
JOHANNES 11:25
nu hela Israels hus veta och vara förvissat
Jesus svarade till
om att denne Jesus som I haven korsfäst,
henne: “Jag är uppståndelsen och livet.
honom har Gud gjort både till Herre och
Den som tror på mig, han skall leva, om
till Messias.”
han än dör;
APOSTLAGÄRNINGARNA 5:31
UPPENBARELSEBOKEN 1:18
Och Gud
och
har med sin högra hand upphöjt honom
den levande; jag var död, men se, jag
till en hövding och frälsare, för att åt Israel
lever i evigheternas evigheter och jag har
förläna bättring och syndernas förlåtelse.
nycklarna till döden och dödsriket.
HEBREERBREVET 5:7
Se även: Psaltaren 16:10,11; Psaltaren 91:16.
Och med starkt
rop och tårar frambar han, under sitt
kötts dagar, böner och åkallan till den som
kunde frälsa honom från döden; och han
psaltaren 20
93
psaltaren 21
PSALTAREN
11 och för att alla tungor skola bekänna, Gud,
B14 Messias gör Guds härlighet känd.
Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herre.
B18 Messias helighet, skönhet och härlighet.
PSALTAREN 21:5Han bad dig om liv, och
HEBREERBREVET 8:1
Men en
du gav honom det, ett långt liv alltid och
huvudpunkt i vad vi vilja säga är detta: Vi
evinnerligen.
hava en överstepräst som sitter på högra
sidan om Majestätets tron i himmelen,
JOHANNES 13:31
Och när han hade
UPPENBARELSEBOKEN 5:13
gått ut, sade Jesus: “Nu är Människosonen
Och allt
förhärligad, och Gud är förhärligad i
skapat, både i himmelen och på jorden
honom.
och under jorden och på havet, och allt
32 Är nu Gud förhärligad i honom, så skall
vad i dem var, hörde jag säga: “Honom,
ock Gud förhärliga honom i sig själv, och
som sitter på tronen, och Lammet tillhör
han skall snart förhärliga honom.
lovet och äran och priset och väldet i
evigheternas evigheter.”
JOHANNES 17:1 Sedan Jesus hade talat
Se även:#2; Matteus 28:18; Johannes 17:22; Efesierbrevet 1:20-22; 1
Petrusbrevet 3:22.
detta, lyfte han upp sina ögon mot
himmelen och sade: “Fader, stunden är
kommen; förhärliga din Son, på det att din
Son må förhärliga dig,
2 eftersom du har givit honom makt över allt
E16 Messias ska välsigna sitt folk.
kött, för att han skall giva evigt liv åt alla
PSALTAREN 21:6Stor är hans ära genom din
dem som du har givit åt honom.
seger; majestät och härlighet beskär du
3 Och detta är evigt liv, att de känna dig, den
honom.
enda sanne Guden, och den du har sänt,
7 Ja, du låter honom bliva till välsignelse
Jesus Kristus.
evinnerligen; du fröjdar honom med
4 Jag har förhärligat dig på jorden, genom
glädje inför ditt ansikte.
att fullborda det verk som du har givit mig
att utföra.
APOSTLAGÄRNINGARNA 3:26
5 Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig
För eder
själv, med den härlighet som jag hade hos
först och främst har Gud låtit sin tjänare
dig, förrän världen var till.
uppstå, och han har sänt honom för att
välsigna eder, när I, en och var, omvänden
FILIPPERBREVET 2:9
eder från eder ondska.”
Därför har ock
Gud upphöjt honom över allting och givit
GALATERBREVET 3:9
honom det namn som är över alla namn
10 för att i Jesu namn alla knän skola böja sig,
Alltså bliva de som
låta det bero på tro välsignade tillika med
Abraham, honom som trodde.
deras som äro i himmelen, och deras som
äro på jorden, och deras som äro under
GALATERBREVET 3:14
jorden,
psaltaren 21
94
Vi friköptes, för
psaltaren 21
PSALTAREN
LUKAS 22:41
att den välsignelse som hade givits åt
Abraham skulle i Jesus Kristus komma
Sedan gick han bort ifrån
dem, vid pass ett stenkast, och föll ned på
också hedningarna till del, så att vi genom
sina knän och bad
42 och sade: “Fader, om det är din vilja, så tag
tron skulle undfå den utlovade Anden.
denna kalk ifrån mig. Dock, ske icke min
EFESIERBREVET 1:3
Välsignad vare vår
vilja, utan din.”
43 Då visade sig för honom en ängel från
Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som
i Kristus har välsignat oss med all den
himmelen, som styrkte honom.
44 Men han hade kommit i svår ångest och
himmelska världens andliga välsignelse,
bad allt ivrigare, och hans svett blev såsom
HEBREERBREVET 2:13
så ock: “Jag vill
blodsdroppar, som föllo ned på jorden.
45 När han sedan stod upp från bönen och
sätta min förtröstan till honom”; så ock:
“Se här äro jag och barnen som Gud har
kom tillbaka till lärjungarna, fann han
givit mig.”
dem insomnade av bedrövelse.
46 Då sade han till dem: “Varför soven
Se även:#1; 1 Mosebok 12:2; Psaltaren 16:8,11; Psaltaren 18:2;
Psaltaren 63:2-5; Psaltaren 91:2,9.
I? Stån upp, och bedjen att I icke mån
komma i frestelse.”
HEBREERBREVET 5:7
Och med starkt
F01 Messias död förutsägs.
rop och tårar frambar han, under sitt
F08 Detaljerna om Messias död.
kötts dagar, böner och åkallan till den som
kunde frälsa honom från döden; och han
PSALTAREN 22:1För sångmästaren, efter
blev bönhörd och tagen ur sin ångest.
“Morgonrodnadens hind”; en psalm av
Se även: Psaltaren 22:11; Psaltaren 32:3,4; Psaltaren 38:8; Matteus
26:39; Markus 15:34; Lukas 24:44.
David.
2 För sångmästaren, efter
“Morgonrodnadens hind”; en psalm av
David.
3 Min Gud, min Gud, varför har du övergivit
F08 Detaljerna om Messias död.
mig? Jag brister ut och klagar, men min
PSALTAREN 22:6Till dig ropade de och blevo
frälsning är fjärran.
hulpna; på dig förtröstade de och kommo
icke på skam.
MATTEUS 27:45 Men vid sjätte timmen kom
över hela landet ett mörker, som varade
JESAJA 53:3
ända till nionde timmen.
46 Och vid nionde timmen ropade Jesus
Föraktat var han och
övergiven av människor, en smärtornas
med hög röst och sade: “Eli, Eli, lema
man och förtrogen med krankhet; han
sabaktani?”; det betyder: “Min Gud, min
var såsom en, för vilken man skyler sitt
Gud, varför har du övergivit mig?”
ansikte, så föraktat, att vi höllo honom för
intet.
psaltaren 21 & 22
95
psaltaren 22
PSALTAREN
MATTEUS 12:24 Men när fariséerna hörde
F08 Detaljerna om Messias död.
detta, sade de: “Det är allenast med
PSALTAREN 22:7Men jag är en mask, och
Beelsebul, de onda andarnas furste, som
icke en människa, till smälek bland män,
denne driver ut de onda andarna.”
föraktad av folket.
MATTEUS 27:28 Och de togo av honom hans
MATTEUS 27:29 och vredo samman en
kläder och satte på honom en röd mantel
krona av törnen och satte den på hans
MARKUS 9:12
Han svarade dem: “Elias
huvud, och i hans högra hand satte de ett
måste visserligen först komma och
rör. Sedan böjde de knä inför honom och
upprätta allt igen. Men huru kan det då
begabbade honom och sade: “Hell dig,
vara skrivet om Människosonen att han
judarnas konung!”
skall lida mycket och bliva föraktad?
MATTEUS 27:39 Och de som gingo där förbi
LUKAS 23:38
Men över honom hade
bespottade honom och skakade huvudet
40 och sade: “Du som bryter ned templet och
man ock satt upp en överskrift: “Denne är
judarnas konung.”
inom tre dagar bygger upp det igen, hjälp
39 Och en av de ogärningsmän som voro där
dig nu själv, om du är Guds Son, och stig
upphängda smädade honom och sade: “Du
ned från korset.”
är ju Messias; hjälp då dig själv och oss.”
LUKAS 16:14
JOHANNES 7:20 Folket svarade: “Du är
Allt detta hörde nu
fariséerna, som voro penningkära, och de
besatt av en ond ande. Vem står efter att
drevo då gäck med honom.
döda dig?”
LUKAS 23:11
JOHANNES 7:47 Då svarade fariséerna dem:
Men Herodes och hans
krigsfolk bemötte honom med förakt och
“Haven nu också I blivit förvillade?
begabbade honom; och sedan de hade satt
48 Har då någon av rådsherrarna trott på
på honom en lysande klädnad, sände de
honom? Eller någon av fariséerna?
honom tillbaka till Pilatus.
49 Nej; men detta folk, som icke känner
LUKAS 23:35
lagen, det är förbannat.
Men folket stod och såg
därpå. Och jämväl rådsherrarna drevo
Se även: Psaltaren 31:11; Psaltaren 44:13; Psaltaren 69:7-12,19-20;
Psaltaren 88:8; Psaltaren 89:41; Psaltaren 109:25; Jesaja 37:22;
Jesaja 49:7; Klagovisorna 3:30; Hebreerbrevet 13:12.
gäck med honom och sade: “Andra har han
hjälpt; nu må han hjälpa sig själv, om han
är Guds Smorde, den utvalde.”
36 Också krigsmännen gingo fram och
begabbade honom och räckte honom
ättikvin
Se även: Psaltaren 109:25; Jesaja 37:22,23; Jesaja 57:4; Markus
15:20,29; Lukas 23:21-23.
psaltaren 22
96
psaltaren 22
PSALTAREN
UPPENBARELSEBOKEN 12:4
F08 Detaljerna om Messias död.
Och
hans stjärt drog med sig tredjedelen av
PSALTAREN 22:8Alla som se mig bespotta
himmelens stjärnor och kastade den
mig; de spärra upp munnen, de skaka
ned på jorden. Och draken stod framför
huvudet:
kvinnan som skulle föda, ty han ville
uppsluka hennes barn, när hon hade fött
MATTEUS 27:41 Sammalunda talade ock
det.
5 Och hon födde ett barn gossebarn, som
översteprästerna, jämte de skriftlärde och
de äldste, begabbande ord och sade:
en gång skall styra alla folk med järnspira.
42 “Andra har han hjälpt; sig själv kan han
Men hennes barn blev uppryckt till Gud
icke hjälpa. Han är ju Israels konung; han
och till hans tron;
stige nu ned från korset, så vilja vi tro på
Se även: Psaltaren 71:6,17; Jesaja 7:14,15; Jesaja 49:1,2; Lukas
1:30-33; Lukas 2:52.
honom.
43 Han har satt sin förtröstan på Gud, må
nu han frälsa honom, om han har behag
till honom, han har ju sagt: ‘Jag är Guds
Son.’”
F08 Detaljerna om Messias död.
2 KORINTHIERBREVET 13:4
PSALTAREN 22:11
Ty om
På dig är jag
han än blev korsfäst i följd av svaghet, så
kastad allt ifrån modersskötet; du är min
lever han dock av Guds kraft. Också vi äro
Gud allt ifrån min moders liv.
ju svaga i honom, men av Guds kraft skola
MATTEUS 26:31 Då sade Jesus till dem: “I
vi leva med honom och bevisa det på eder.
denna natt skolen I alla komma på fall
Se även: Psaltaren 42:10; Markus 15:30-32; Lukas 23:35.
för min skull, ty det är skrivet: ‘Jag skall
slå herden, och fåren i hjorden skola
förskingras.’
F08 Detaljerna om Messias död.
MATTEUS 26:56 Men allt detta har skett, för
PSALTAREN 22:9“Befall dig åt HERREN!
att profeternas skrifter skola fullbordas.”
Han befrie honom, han rädde honom, ty
Då övergåvo alla lärjungarna honom och
han har ju behag till honom.”
flydde.
10 Ja, det var du som hämtade mig ut ur
moderlivet och lät mig vila trygg vid min
MATTEUS 26:72 Åter nekade han med en ed
moders bröst.
och sade: “Jag känner icke den mannen.”
73 Litet därefter kommo de kringstående
LUKAS 2:40
Men barnet växte upp och
fram och sade till Petrus: “Förvisso är
blev allt starkare och uppfylldes av vishet;
också du en av dem; redan ditt uttal röjer
och Guds nåd var över honom.
dig ju.”
74 Då begynte han förbanna sig och svärja:
psaltaren 22
97
psaltaren 22
PSALTAREN
“Jag känner icke den mannen.” Och i
med det som dessa vittna mot dig?”
63 Men Jesus teg. Då sade översteprästen till
detsamma gol hanen.
honom: “Jag besvär dig vid den levande
JOHANNES 16:32
Se, den stund
Guden, att du säger oss om du är Messias,
kommer, ja, den är redan kommen, så I
Guds Son.”
64 Jesus svarade honom: “Du har själv sagt
skolen förskingras, var och en åt sitt håll,
och lämna mig allena. Dock, jag är icke
det. Men jag säger eder: Härefter skolen
allena, ty Fadern är med mig.
I få se Människosonen sitta på Maktens
högra sida och komma på himmelens
Se även: Psaltaren 10:1; Psaltaren 38:21; Psaltaren 59:1-2;
Psaltaren 71:12; Matteus 26:31-56.
skyar.”
65 Då rev översteprästen sönder sina kläder
och sade: “Han har hädat. Vad behöva
vi mer några vittnen? I haven nu hört
hädelsen.
F08 Detaljerna om Messias död.
PSALTAREN 22:12
Var icke långt
MATTEUS 27:1 Men när det hade blivit
ifrån mig, ty nöd är nära, och det finnes
morgon, fattade alla översteprästerna och
ingen hjälpare.
folkets äldste det beslutet angående Jesus,
13 Tjurar i mängd omgiva mig, Basans oxar
att de skulle döda honom.
omringa mig.
APOSTLAGÄRNINGARNA 4:27
MATTEUS 26:3 Därefter församlade sig
Ja, i
sanning, de församlade sig i denna stad
översteprästerna och folkets äldste hos
mot din helige tjänare Jesus, mot honom
översteprästen, som hette Kaifas, i hans
som du har smort: Herodes och Pontius
hus,
Pilatus med hedningarna och Israels
4 och rådslogo om att låta gripa Jesus med
folkstammar;
list och döda honom.
MATTEUS 26:59 Och översteprästerna och
hela Stora rådet sökte efter något falskt
F08 Detaljerna om Messias död.
vittnesbörd mot Jesus, för att kunna döda
PSALTAREN 22:14
honom;
60 men fastän många falska vittnen trädde
Såsom glupande
och rytande lejon spärrar man upp gapet
mot mig.
fram, funno de likväl intet. Slutligen
trädde dock två män fram
61 och sade: “Denne har sagt: ‘Jag kan bryta
MATTEUS 26:38 Då sade han till dem: “Min
ned Guds tempel och på tre dagar bygga
själ är djupt bedrövad, ända till döds;
upp det igen.’”
stannen kvar här och vaken med mig.”
62 Då stod översteprästen upp och sade till
LUKAS 22:44
honom: “Svarar du intet? Huru är det
psaltaren 22
98
Men han hade kommit i
psaltaren 22
PSALTAREN
MATTEUS 27:50 Åter ropade Jesus med hög
svår ångest och bad allt ivrigare, och hans
svett blev såsom blodsdroppar, som föllo
röst och gav upp andan.
ned på jorden.
JOHANNES 19:28
JOHANNES 12:27
Nu är min själ i
Eftersom nu Jesus
visste att allt annat redan var fullbordat,
ångest; vad skall jag väl säga? Fader, fräls
sade han därefter, då ju skriften skulle i
mig undan denna stund. Dock, just därför
allt uppfyllas: “Jag törstar.”
29 Där stod då en kärl som var fullt av
har jag kommit till denna stund.
ättikvin. Med det vinet fyllde de en svamp,
JOHANNES 19:32
Så kommo då
som de satte på en isopsstängel och förde
krigsmännen och slogo sönder den förstes
till hans mun.
30 Och när Jesus hade tagit emot vinet, sade
ben och sedan den andres som var korsfäst
med honom.
han: “Det är fullbordat.” Sedan böjde han
33 När de därefter kommo till Jesus och
ned huvudet och gav upp andan.
sågo honom redan vara död, slogo de icke
1 KORINTHIERBREVET 15:3
sönder hans ben;
34 men en av krigsmännen stack upp han
Jag
meddelade eder ju såsom ett huvudstycke
sida med ett spjut, och strax kom därifrån
vad jag själv hade undfått: att Kristus dog
ut blod och vatten.
för våra synder, enligt skrifterna,
35 Och den som har sett detta, han har vittnat
Se även: Psaltaren 32:3,4; Psaltaren 69:3,21; Jesaja 53:12;
Hebreerbrevet 2:14; Hebreerbrevet 9:14.
därom, för att ock I skolen tro; och hans
vittnesbörd är sant, och han vet att han
talar sanning.
36 Ty detta skedde, för att skriftens ord skulle
F08 Detaljerna om Messias död.
fullbordas: “Intet ben skall sönderslås på
honom.”
PSALTAREN 22:16
37 Och åter ett annat skriftens ord lyder så:
Min kraft är
“De skola se upp till honom som de hava
förtorkad och lik en lerskärva, min tunga
stungit.”
låder vid min gom, och du lägger mig i
dödens stoft.
Se även: Markus 14:33,34.
MARKUS 15:16 Och krigsmännen förde
honom in i palatset, eller pretoriet, och
kallade tillhopa hela den romerska vakten.
F08 Detaljerna om Messias död.
17 Och de klädde på honom en purpurfärgad
PSALTAREN 22:15
Jag är lik vatten
mantel och vredo samman en krona av
som utgjutes, alla mina leder hava skilts
törnen och satte den på honom.
åt; mitt hjärta är såsom vax, det smälter i
18 Sedan begynte de hälsa honom: “Hell dig,
mitt liv.
judarnas konung!”
19 Och de slogo honom i huvudet med ett rör
psaltaren 22
99
psaltaren 22
PSALTAREN
JOHANNES 20:27
och spottade på honom; därvid böjde de
knä och gåvo honom sin hyllning.
Sedan sade han
till Tomas: “Räck hit dit finger, se här äro
20 Och när de hade begabbat honom, klädde
mina händer; och räck hit din hand, och
de av honom den purpurfärgade manteln
stick den i min sida. Och tvivla icke, utan
och satte på honom hans egna kläder och
tro.”
förde honom ut för att korsfästa honom.
LUKAS 11:53
Se även: Psaltaren 40:6; Psaltaren 86:14; Sakaria 12:10; Matteus
27:41-43; Markus 15:29-32; Lukas 23:35; Uppenbarelseboken 22:15.
När han inför allt folket
sade detta till dem, blevo fariséerna och de
lagkloke mycket förbittrade och gåvo sig i
strid med honom om många stycken;
F08 Detaljerna om Messias död.
54 de sökte nämligen efter tillfälle att kunna
PSALTAREN 22:17
anklaga honom.
Ty hundar
omgiva mig; de ondas hop har kringränt
LUKAS 23:10
mig, mina händer och fötter hava de
Och översteprästerna och
genomborrat.
de skriftlärde stodo där och anklagade
honom häftigt.
MARKUS 15:29 Och de som gingo där förbi
11 Men Herodes och hans krigsfolk bemötte
honom med förakt och begabbade honom;
bespottade honom och skakade huvudet
och sedan de hade satt på honom en
och sade: “Tvi dig, du som ‘bryter ned
lysande klädnad, sände de honom tillbaka
templet och bygger upp det igen inom tre
till Pilatus.
dagar’!
30 Hjälp dig nu själv, och stig ned från
LUKAS 23:23
korset.”
Men de lågo över honom
31 Sammalunda talade ock översteprästerna,
med höga rop och begärde att han skulle
låta korsfästa honom; och deras rop blevo
jämte de skriftlärde, begabbande ord med
honom övermäktiga.
varandra och sade: “Andra har han hjälpt;
sig själv kan han icke hjälpa.
JOHANNES 19:37
32 Han som är Messias, Israels konung,
Och åter ett annat
skriftens ord lyder så: “De skola se upp till
han stige nu ned från korset, så att vi få
honom som de hava stungit.”
se det och tro.” Också de män som voro
korsfästa med honom smädade honom.
JOHANNES 20:25
Då nu de andra
LUKAS 23:27
lärjungarna sade till honom att de hade
Men en stor hop folk följde
sett Herren, svarade han dem: “Om
med honom, bland dem också kvinnor
jag icke ser hålen efter spikarna i hans
som jämrade sig och gräto över honom.
händer och sticker mitt finger i hålen efter
JOHANNES 19:32
spikarna och sticker min hand i hans sida,
Så kommo då
krigsmännen och slogo sönder den förstes
så kan jag icke tro det.”
ben och sedan den andres som var korsfäst
psaltaren 22
100
psaltaren 22
PSALTAREN
med honom.
namn för mina bröder, mitt i församlingen
skall jag prisa dig”;
Se även: Psaltaren 102:3-5; Jesaja 52:14; Matteus 27:39-41.
Se även: Psaltaren 40:9,10; Matteus 28:10; Johannes 20:17;
Romarbrevet 8:29.
F08 Detaljerna om Messias död.
PSALTAREN 22:18
Jag kan räkna alla
E10 Messias ska också vara Messias för
mina ben; de skåda därpå, de se med lust på
hedningarna.
mig.
JOHANNES 19:23
H03 Messias kommande rike.
PSALTAREN 22:23
Då nu
Då skall jag
krigsmännen hade korsfäst Jesus, togo de
förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i
hans kläder och delade dem i fyra delar, en
församlingen skall jag prisa dig:
del åt var krigsman. Också livklädnaden
PSALTAREN 22:27
togo de. Men livklädnaden hade inga
De ödmjuka skola
sömmar, utan var vävd i ett stycke,
äta och bliva mätta, de som söka HERREN
uppifrån och alltigenom.
skola få lova honom; ja, edra hjärtan skola
leva evinnerligen.
24 Därför sade de till varandra: “Låt oss icke
28 Alla jordens ändar skola betänka det och
skära sönder den, utan kasta lott om vilken
den skall tillhöra.” Ty skriftens ord skulle
omvända sig till HERREN. Hedningarnas
fullbordas: “De delade mina kläder mellan
alla släkter skola tillbedja inför dig.
29 Ty riket är HERRENS, och han råder över
sig och kastade lott om min klädnad.” Så
hedningarna.
gjorde nu krigsmännen.
30 Ja, alla mäktiga på jorden skola äta och
Se även: Matteus 27:35; Markus 15:24; Lukas 23:34.
tillbedja; inför honom skola knäböja alla de
som måste fara ned i graven, de som icke
kunna behålla sin själv vid liv.
31 Kommande ättled skola tjäna honom; man
E25 Människorna ska tro på Messias och ära
skall förtälja om Herren för ett annat släkte.
honom.
PSALTAREN 22:22
Fräls mig från
MATTEUS 3:9
Och menen icke att I
lejonets gap. Ja, du bönhör mig och räddar
kunnen säga vid eder själva: ‘Vi hava ju
mig undan vildoxarnas horn.
Abraham till fader’; ty jag säger eder att
Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt
HEBREERBREVET 2:11
Han som helgar
Abraham.
och de som bliva helgade hava nämligen
JOHANNES 10:16
alla en och samme Fader. Fördenskull
blyges han icke för att kalla dem bröder;
får, som icke höra till detta fårahus; också
12 han säger ju: “Jag skall förkunna ditt
psaltaren 22
Jag har ock andra
dem måste jag draga till mig, och de skola
101
psaltaren 22
PSALTAREN
9 Du har älskat rättfärdighet och hatat
lyssna till min röst. Så skall det bliva en
hjord och en herde.
orättfärdighet; därför, o Gud, har din Gud
smort dig med glädjens olja mer än dina
JOHANNES 11:25
Jesus svarade till
medbröder”;
henne: “Jag är uppståndelsen och livet.
HEBREERBREVET 2:10
Den som tror på mig, han skall leva, om
han än dör;
Ty den för vilkens
skull allting är, och genom vilken allting
26 och var och en som lever och tror på mig,
är, honom hövdes det, att när han ville
han skall aldrig någonsin dö. Tror du
föra många sina barn till härlighet, genom
detta?”
lidanden fullkomna deras frälsnings
hövding.
ROMARBREVET 1:17
11 Han som helgar och de som bliva helgade
Rättfärdighet från
Gud uppenbaras nämligen däri, av tro till
hava nämligen alla en och samme Fader.
tro; så är ock skrivet: “Den rättfärdige skall
Fördenskull blyges han icke för att kalla
leva av tro.”
dem bröder;
12 han säger ju: “Jag skall förkunna ditt
2 KORINTHIERBREVET 5:21
Den som
namn för mina bröder, mitt i församlingen
icke visste av någon synd, honom har han
skall jag prisa dig”;
13 så ock: “Jag vill sätta min förtröstan till
för oss gjort till synd, på det att vi i honom
må bliva rättfärdighet från Gud.
honom”; så ock: “Se här äro jag och barnen
som Gud har givit mig.”
GALATERBREVET 3:26
Alla ären I Guds
UPPENBARELSEBOKEN 11:15
barn genom tron, i Kristus Jesus;
27 ty I alla, som haven blivit döpta till Kristus,
Och den
sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo
haven iklätt eder Kristus.
i himmelen starka röster som sade: “Väldet
28 Här är icke jude eller grek, här är icke träl
över världen har blivit vår Herres och hans
eller fri, här är icke man och kvinna: alla
Smordes, och han skall vara konung i
ären I ett i Kristus Jesus.
evigheternas evigheter.”
29 Hören I nu Kristus till, så ären I därmed
Se även:#1; #2; #4; Psaltaren 49:6-8; Jesaja 45:23; Jesaja 53:10;
Johannes 3:36; Romarbrevet 3:21-25; Romarbrevet 5:19-21;
Romarbrevet 14:10-12; 1 Petrusbrevet 2:9.
ock Abrahams säd, arvingar enligt löftet.
FILIPPERBREVET 2:10
för att i Jesu namn
alla knän skola böja sig, deras som äro i
B06 Messias är den gode herden.
himmelen, och deras som äro på jorden,
och deras som äro under jorden,
PSALTAREN 23:1En psalm av David.
HEBREERBREVET 1:8
HERREN är min herde, mig skall intet
säger han om
fattas,
Sonen: “Gud, din tron förbliver alltid och
2 han låter mig vila på gröna ängar; han för
evinnerligen, och rättvisans spira är ditt
mig till vatten där jag finner ro,
rikes spira.
psaltaren 22
102
psaltaren 22 & 23
PSALTAREN
3 han vederkvicker min själ; han leder mig
1 PETRUSBREVET 5:4
på rätta vägar, för sitt namns skull.
Då skolen I,
när Överherden uppenbaras, undfå
4 Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal,
härlighetens oförvissneliga segerkrans.
fruktar jag intet ont, ty du är med mig; din
UPPENBARELSEBOKEN 7:17
käpp och stav, de trösta mig.
5 Du bereder för mig ett bord i mina
Ty
Lammet, som står mitt för tronen, skall
ovänners åsyn; du smörjer mitt huvud
vara deras herde och leda dem till livets
med olja och låter min bägare flöda över.
vattenkällor, och ‘Gud skall avtorka alla
6 Godhet allenast och nåd skola följa mig i
tårar från deras ögon’.”
alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo
Se även: Psaltaren 80:1; Jesaja 40:11; Jesaja 53:11; Hesekiel
34:11,12, 23,24; Hesekiel 37:24; Mika 5:5; Sakaria 13:7.
i HERRENS hus, evinnerligen.
JOHANNES 10:11
Jag är den gode
herden. En god herde giver sitt liv för
fåren.
JOHANNES 10:14
G02 Messias himmelsfärd förutsägs.
PSALTAREN 24:3Vem får gå upp på
Jag är den gode
herden, och jag känner mina får, och mina
HERRENS berg, och vem får träda in i
får känna mig,
hans helgedom?
JOHANNES 10:27
APOSTLAGÄRNINGARNA 1:10
Mina får lyssna till
Och
min röst, och jag känner dem, och de följa
medan de skådade mot himmelen, under
mig.
det han for upp, se, då stodo hos dem två
28 Och jag giver dem evigt liv, och de skola
män i vita kläder.
11 Och dessa sade: “I galileiske män, varför
aldrig någonsin förgås, och ingen skall
stån I och sen mot himmelen? Denne
rycka dem ur min hand.
29 Min Fader, som har givit mig dem, är
Jesus, som har blivit upptagen från eder
större än alla, och ingen kan rycka dem ur
till himmelen, han skall komma igen på
min Faders hand.
samma sätt som I haven sett honom fara
30 Jag och Fadern äro ett.”
upp till himmelen.”
12 Sedan vände de tillbaka till Jerusalem
HEBREERBREVET 13:20 Men fridens Gud,
från det berg som kallas Oljeberget, vilket
som från de döda har återfört vår Herre
ligger nära Jerusalem, icke längre därifrån,
Jesus, vilken genom ett evigt förbunds
än man får färdas på en sabbat.
blod är den store herden för fåren,
1 PETRUSBREVET 2:25
Se även: Psaltaren 15:1; Psaltaren 68:18; Johannes 20:17.
Ty I “gingen vilse
såsom får”, men nu haven I vänt om till
edra själars herde och vårdare.
psaltaren 23
103
psaltaren 23 & 24
PSALTAREN
EFESIERBREVET 1:20
B04 Messias gudomliga egenskaper.
varmed han har
verkat i Kristus, i det att han uppväckte
G02 Messias himmelsfärd förutsägs.
honom från de döda och satte honom på
PSALTAREN 24:7Höjen, I portar, edra
sin högra sida i den himmelska världen,
huvuden, höjen eder, I eviga dörrar, för att
ärans konung må draga därin.
HEBREERBREVET 9:24
8 Vem är då ärans konung? Det är HERREN,
Ty Kristus har
icke gått in i ett allraheligaste som är
stark och väldig, HERREN, väldig i strid.
gjort med händer, och som allenast är en
9 Höjen, I portar, edra huvuden, höjen dem, I
efterbildning av det sannskyldiga, utan
eviga dörrar, för att ärans konung må draga
han har gått in i själva himmelen, för att
därin.
nu träda fram inför Guds ansikte, oss till
10 Vem är då denne ärans konung? Det är
godo.
HERREN Sebaot; han är ärans konung.
Sela.
1 PETRUSBREVET 3:22
hans som har farit
upp till himmelen, och som nu sitter på
MARKUS 16:19 Därefter, sedan Herren
Guds högra sida, sedan änglar och väldige
Jesus hade talat med dem, blev han
och makter i andevärlden hava blivit
upptagen i himmelen och satte sig på
honom underlagda.
Guds högra sida.
UPPENBARELSEBOKEN 22:14
LUKAS 24:51
Och medan han välsignade
Saliga äro
de som två sina kläder för att få rätt att äta
dem, försvann han ifrån dem och blev
av livets träd och att gå in i staden genom
upptagen till himmelen.
dess portar.
APOSTLAGÄRNINGARNA 1:10
Se även:#1; Psaltaren 18:19; Psaltaren 118:19,20; Jesaja 26:2;
Jeremia 17:25; Daniel 7:13,14; Psaltaren 45:2-5; Jesaja 9:7;
Jesaja 63:1-6; Kolosserbrevet 2:15; Uppenbarelseboken 6:2;
Uppenbarelseboken 19:11-21; Jesaja 6:3; Jesaja 54:5.
Och
medan de skådade mot himmelen, under
det han for upp, se, då stodo hos dem två
män i vita kläder.
11 Och dessa sade: “I galileiske män, varför
F11 Messias lidande.
stån I och sen mot himmelen? Denne
Jesus, som har blivit upptagen från eder
PSALTAREN 27:2När de onda draga emot
till himmelen, han skall komma igen på
samma sätt som I haven sett honom fara
mig och vilja uppsluka mig, då stappla
upp till himmelen.”
de själva och falla, mina motståndare och
fiender.
APOSTLAGÄRNINGARNA 7:55
Men
han, full av helig ande, skådade upp mot
JOHANNES 18:3 Och Judas tog nu med sig
himmelen och fick se Guds härlighet och
den romerska vakten, så ock några av
såg Jesus stå på Guds högra sida.
översteprästernas och fariséernas tjänare,
och kom dit med bloss och lyktor och
psaltaren 24
104
psaltaren 24 & 27
PSALTAREN
PSALTAREN 89:20
vapen.
4 Och Jesus, som visste allt vad som skulle
På den tiden talade
du i en syn till dina fromma och sade: “Jag
övergå honom, gick fram och sade till
har lagt hjälp i en hjältes hans, jag har
dem: “Vem söken I?”
upphöjt en yngling ur folket.
5 De svarade honom: “Jesus från Nasaret.”
21 Jag har funnit min tjänare David och
Jesus sade till dem: “Det är jag.” Och
smort honom med min helig olja.
22 Min hand skall stadigt vara med honom,
Judas, förrädaren, stod också där ibland
dem.
och min arm skall styrka honom.
6 När Jesus nu sade till dem: “Det är jag”,
LUKAS 22:41
veko de tillbaka och föllo till marken.
Sedan gick han bort ifrån
dem, vid pass ett stenkast, och föll ned på
sina knän och bad
42 och sade: “Fader, om det är din vilja, så tag
denna kalk ifrån mig. Dock, ske icke min
F07 Anklagelserna och rättegången mot
vilja, utan din.”
Messias.
43 Då visade sig för honom en ängel från
PSALTAREN 27:12
Överlämna mig
himmelen, som styrkte honom.
icke åt mina ovänners vilja; ty mot mig
uppstå falska vittnen och män som andas
JOHANNES 8:28 Då sade Jesus: “När I haven
våld.
upphöjt Människosonen, då skolen I första
att jag är den jag är, och att jag icke gör
MATTEUS 26:59 Och översteprästerna och
något av mig själv, utan talar detta såsom
hela Stora rådet sökte efter något falskt
Fadern har lärt mig.
29 Och han som har sänt mig är med mig;
vittnesbörd mot Jesus, för att kunna döda
honom;
han har icke lämnat mig allena, eftersom
60 men fastän många falska vittnen trädde
jag alltid gör vad honom behagar.”
fram, funno de likväl intet. Slutligen
JOHANNES 10:38
trädde dock två män fram
Men gör jag dem,
så tron gärningarna, om I än icke tron
mig; då skolen I fatta och förstå att Fadern
är i mig, och att jag är i Fadern.”
A05 Messias förhållande till sin fader.
Se även: Psaltaren 2:2; Psaltaren 20:5; Psaltaren 68:27; Jesaja
61:1.
PSALTAREN 28:8HERREN är sitt folks
starkhet, och ett frälsningens värn är han
för sin smorde.
PSALTAREN 80:17
Det är förbränt av
eld och kringhugget; för ditt ansiktes näpst
förgås de.
psaltaren 27 & 28
105
psaltaren 28
PSALTAREN
Se även: Psaltaren 22:13,17; Psaltaren 25:15; Psaltaren 35:7;
Psaltaren 57:6; Psaltaren 140:5; Matteus 27:50; Markus 15:37;
Johannes 17:17; Johannes 19:30.
G01 Messias uppståndelse förutsägs.
PSALTAREN 30:3HERRE, min Gud, jag
ropade till dig, och du helade mig.
F11 Messias lidande.
MATTEUS 28:6 Han är icke här, ty han är
PSALTAREN 31:11
uppstånden, såsom han hade förutsagt.
Ty mitt liv har
Kommen hit, och sen platsen där han har
försvunnit i bedrövelse och mina år i
legat.
suckan; min kraft är bruten genom min
missgärning, och benen i min kropp äro
7 Och gån så åstad med hast, och sägen till
maktlösa.
hans lärjungar att han är uppstånden från
de döda. Och han skall före eder gå till
12 För alla mina ovänners skull har jag blivit
Galileen; där skolen I få se honom. Jag
till smälek, ja, till stor smälek för mina
har nu sagt eder det.”
grannar och till skräck för mina förtrogna;
de som se mig på gatan fly undan för mig.
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:27
13 Jag är bortglömd ur hjärtat, såsom vore jag
den, att
du icke skall lämna min själ åt dödsriket
död; jag har blivit såsom ett sönderslaget
och icke låta din Helige se förgängelse.
kärl.
14 Ty jag hör mig förtalas av många; skräck
APOSTLAGÄRNINGARNA 13:35 Därför
från alla sidor! De rådslå med varandra
mot mig och stämpla för att taga mitt liv.
säger han ock i en annan psalm: ‘Du skall
15 Men jag förtröstar på dig, HERRE; jag
icke låta din Helige se förgängelsen.’
säger: “Du är min Gud.”
Se även: Psaltaren 16:10; Psaltaren 49:15; Psaltaren 71:20;
Psaltaren 86:13; Jona 2:5-7.
MATTEUS 27:39 Och de som gingo där förbi
bespottade honom och skakade huvudet
40 och sade: “Du som bryter ned templet och
F10 Messias villighet att dö.
inom tre dagar bygger upp det igen, hjälp
dig nu själv, om du är Guds Son, och stig
PSALTAREN 31:4Ty du är mitt bergfäste
ned från korset.”
och min bort, och du skall, för ditt namns
41 Sammalunda talade ock översteprästerna,
skull, leda och föra mig.
jämte de skriftlärde och de äldste,
5 Du skall draga mig ur det nät som de lade
begabbande ord och sade:
ut för mig; ty du är mitt värn.
42 “Andra har han hjälpt; sig själv kan han
icke hjälpa. Han är ju Israels konung; han
LUKAS 23:46
Och Jesus ropade med
stige nu ned från korset, så vilja vi tro på
hög röst och sade: “Fader, i dina händer
honom.
43 Han har satt sin förtröstan på Gud, må
befaller jag min ande.” Och när han hade
sagt detta, gav han upp andan.
nu han frälsa honom, om han har behag
till honom, han har ju sagt: ‘Jag är Guds
psaltaren 30 & 31
106
psaltaren 31
PSALTAREN
F12 MESSIAS SKA MÖTA MOTSTÅND.
Son.’”
44 På samma sätt smädade honom också
PSALTAREN 35:4Må de komma på skam och
rövarna som voro korsfästa med honom.
blygas, som stå efter mitt liv; må de vika
Se även: Matteus 26:3-4,59; Matteus 27:1; Johannes 11:53.
tillbaka och varda utskämda, som hava ont
i sinnet mot mig.
5 Må de bliva såsom agnar för vinden, och
HERRENS ängel drive dem bort.
F08 Detaljerna om Messias död.
6 Deras väg blive mörk och slipprig, och
PSALTAREN 34:20
Den rättfärdige
HERRENS ängel drive dem bort.
måste lida mycket, men HERREN räddar
honom ur allt.
JOHANNES 17:12
Medan jag var hos
dem, bevarade jag dem i ditt namn, det
JOHANNES 19:32
Så kommo då
som du har förtrott åt mig; jag vakade över
krigsmännen och slogo sönder den förstes
dem, och ingen av dem gick i fördärvet,
ben och sedan den andres som var korsfäst
ingen utom fördärvets man, ty skriften
med honom.
skulle ju fullbordas.
33 När de därefter kommo till Jesus och
JOHANNES 18:4 Och Jesus, som visste allt
sågo honom redan vara död, slogo de icke
sönder hans ben;
vad som skulle övergå honom, gick fram
34 men en av krigsmännen stack upp han
och sade till dem: “Vem söken I?”
5 De svarade honom: “Jesus från Nasaret.”
sida med ett spjut, och strax kom därifrån
ut blod och vatten.
Jesus sade till dem: “Det är jag.” Och
35 Och den som har sett detta, han har vittnat
Judas, förrädaren, stod också där ibland
därom, för att ock I skolen tro; och hans
dem.
6 När Jesus nu sade till dem: “Det är jag”,
vittnesbörd är sant, och han vet att han
talar sanning.
veko de tillbaka och föllo till marken.
36 Ty detta skedde, för att skriftens ord skulle
7 Åter frågade han dem då: “Vem söken I?”
fullbordas: “Intet ben skall sönderslås på
De svarade: “Jesus från Nasaret.”
8 Jesus sade: “Jag har sagt eder att det är jag;
honom.”
37 Och åter ett annat skriftens ord lyder så:
om det alltså är mig I söken, så låten dessa
“De skola se upp till honom som de hava
gå.”
9 Ty det ordet skulle fullbordas, som han
stungit.”
hade sagt: “Av dem som du har givit mig
Se även: 2 Mosebok 12:46; 4 Mosebok 9:12; Psaltaren 22:16,17;
Sakaria 12:10; Uppenbarelseboken 1:7.
har jag icke förlorat någon.”
Se även: Job 21:17,18; Psaltaren 31:17,18; Psaltaren 35:26;
Psaltaren 40:14,15; Psaltaren 70:2,3; Psaltaren 71:24; Hosea 13:3,4.
psaltaren 31 & 34
107
psaltaren 35
PSALTAREN
skyar.”
F07 Anklagelserna och rättegången mot
Messias.
JOHANNES 7:19 Har icke Moses givit eder
PSALTAREN 35:11
Orättfärdiga
lagen? Och likväl fullgör ingen av eder
vittnen träda fram; de utfråga mig om det
lagen. Varför stån I efter att döda mig?”
jag icke vet.
JOHANNES 8:37 Jag vet att I ären Abrahams
12 De löna mig med ont för gott; övergiven är
min själ.
säd; men I stån efter att döda mig,
eftersom mitt ord icke får någon ingång i
MATTEUS 23:29 Ve eder, I skriftlärde
eder.
och fariséer, I skrymtare, som byggen
APOSTLAGÄRNINGARNA 7:52
upp profeternas gravar och pryden de
Vilken
av profeterna hava icke edra fäder förföljt?
rättfärdigas grifter
30 och sägen: ‘Om vi hade levat på våra fäders
De hava ju dräpt dem som förkunnade att
tid, så skulle vi icke hava varit delaktiga
den Rättfärdige skulle komma, han som I
med dem i profeternas blod’!
själva nu haven förrått och dräpt,
31 Så vittnen I då om eder själva, att I ären
Se även: Psaltaren 27:12; Markus 14:55-62; Apostlagärningarna
6:13; Apostlagärningarna 24:12,13.
barn av dem som dräpte profeterna.
MATTEUS 26:59 Och översteprästerna och
hela Stora rådet sökte efter något falskt
vittnesbörd mot Jesus, för att kunna döda
F11 Messias lidande.
honom;
PSALTAREN 35:19
60 men fastän många falska vittnen trädde
Låt icke dem få
fram, funno de likväl intet. Slutligen
glädja sig över mig, som utan skäl äro
trädde dock två män fram
mina fiender; låt icke dem som utan sak
hata mig få blinka med ögonen.
61 och sade: “Denne har sagt: ‘Jag kan bryta
ned Guds tempel och på tre dagar bygga
JOHANNES 15:25
upp det igen.’”
62 Då stod översteprästen upp och sade till
Men det ordet
skulle ju fullbordas, som är skrivet i deras
lag: ‘De hava hatat mig utan sak.’
honom: “Svarar du intet? Huru är det
med det som dessa vittna mot dig?”
Se även: Psaltaren 38:19; Psaltaren 69:4; Psaltaren 109:3.
63 Men Jesus teg. Då sade översteprästen till
honom: “Jag besvär dig vid den levande
Guden, att du säger oss om du är Messias,
F11 Messias lidande.
Guds Son.”
64 Jesus svarade honom: “Du har själv sagt
PSALTAREN 38:12
det. Men jag säger eder: Härefter skolen
Mina vänner och
I få se Människosonen sitta på Maktens
fränder hålla sig fjärran ifrån min plåga,
högra sida och komma på himmelens
och mina närmaste hava ställt sig långt
psaltaren 35
108
psaltaren 35 & 38
PSALTAREN
ifrån.
G01 Messias uppståndelse förutsägs.
13 Snaror lägga de ut, som stå efter mitt
PSALTAREN 40:2Stadigt förbidade jag
liv, och de som söka min ofärd tala vad
fördärvligt är; på svek tänka de hela dagen.
HERREN, och han böjde sig till mig och
20 Men mina fiender få leva och äro mäktiga,
3 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur
och många äro de som hata mig utan sak,
den djupa dyn; han ställde mina fötter på
hörde mitt rop.
en klippa, han gjorde mina steg fasta;
PSALTAREN 109:3
Med hätska ord
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:24
hava de omgivit mig, de hava begynt strid
mot mig utan sak.
Men
Gud gjorde en ände på dödens vånda och
4 Till lön för min kärlek stå de mig emot,
lät honom uppstå, eftersom det icke var
men jag beder allenast.
möjligt att han skulle kunna behållas av
5 De hava bevisat mig ont för gott och hat
döden.
för min kärlek.
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:27
LUKAS 20:19
Och de skriftlärde och
den, att
du icke skall lämna min själ åt dödsriket
översteprästerna hade gärna velat i samma
och icke låta din Helige se förgängelse.
28 Du har kungjort mig livets vägar; du skall
stund gripa honom, men de fruktade för
folket. Ty de förstodo att det var om dem
uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte.’
som han hade talat i denna liknelse.
29 Mina bröder, jag kan väl fritt säga till eder
20 Och de vaktade på honom och sände ut
om vår stamfader David att han är både
några som försåtligen skulle låtsa sig
död och begraven; hans grav finnes ju
vara rättsinniga män, för att dessa skulle
ibland oss ännu i dag.
30 Men eftersom han var en profet och visste
fånga honom genom något hans ord, så
att de skulle kunna överlämna honom åt
att Gud med ed hade lovat honom att ‘av
överheten, i landshövdingens våld.
hans livs frukt sätta en konung på hans
tron’,
1 PETRUSBREVET 2:23
När han blev
31 därför förutsåg han att Messias skulle
smädad, smädade han icke igen, och
uppstå, och talade därom och sade att
när han led, hotade han icke, utan
Messias icke skulle lämnas åt dödsriket,
överlämnade sin sak åt honom som dömer
och att hans kropp icke skulle se
rättvist.
förgängelse.
Se även: Psaltaren 35:12; Psaltaren 39:9; Psaltaren 119:10;
Psaltaren 140:5; Jesaja 53:7; Jeremia 18:20.
psaltaren 38
Se även: Psaltaren 103:1-5; Jesaja 12:1-4; Apostlagärningarna 2:3241; Apostlagärningarna 4:4.
109
psaltaren 40
PSALTAREN
11 Och alla andra präster stå dag efter dag
E12 Messias fullföljer Guds lag.
i sin tjänst och frambära gång på gång
PSALTAREN 40:6Stora äro de under du har
enahanda offer, som dock aldrig kunna
gjort, HERRE, min Gud, och de tankar du
borttaga synder;
har tänkt för oss; dig är intet likt. Jag ville
12 men sedan denne har framburit ett
förkunna dem och tala om dem, men de
enda offer för synderna, sitter han för
stå icke till att räkna.
beständigt på Guds högra sida
JESAJA 50:5
Se även: 2 Mosebok 21:6; Psaltaren 51:16; Jesaja 1:11; Jeremia
7:21-23; Hosea 6:6.
Ja, Herren, HERREN
har öppnat mitt öra, och jag har ej varit
gensträvig, jag har ej vikit tillbaka.
MATTEUS 9:13 Men gån I åstad och
B11 Messias lydnad.
lären eder vad de orden betyda: ‘Jag har
F10 Messias villighet att dö.
behag till barmhärtighet, och icke till
PSALTAREN 40:7Till slaktoffer och spisoffer har
offer.’ Ty jag har icke kommit för att kalla
du icke behag -- öppna öron har du givit mig
rättfärdiga, utan för att kalla syndare.”
-- brännoffer och syndoffer begär du icke.
HEBREERBREVET 10:4
Ty omöjligt är
LUKAS 24:27
att tjurars och bockars blod skulle kunna
Och han begynte att
genomgå Moses och alla profeterna och
borttaga synder.
5 Därför säger han vid sitt inträde i världen:
uttydde för dem vad som i alla skrifterna
var sagt om honom.
“Slaktoffer och spisoffer begärde du icke,
men en kropp beredde du åt mig;
LUKAS 24:44
6 i brännoffer och syndoffer fann du icke
Och han sade till dem: “Det
är såsom jag sade till eder, medan jag ännu
behag.
7 Då sade jag: ‘Se, jag kommer -- i bokrullen
var bland eder, att allt måste fullbordas,
är skrivet om mig -- för att göra din vilja, o
som är skrivet om mig i Moses’ lag och
Gud.’”
hos profeterna och i psalmerna.”
8 Sedan han först har sagt: “Slaktoffer
HEBREERBREVET 10:7
och spisoffer, brännoffer och syndoffer
Då sade jag: ‘Se,
jag kommer -- i bokrullen är skrivet om
begärde du icke, och i sådana fann du
mig -- för att göra din vilja, o Gud.’”
icke behag” -- och dock frambäras de efter
8 Sedan han först har sagt: “Slaktoffer
lagen -9 säger han vidare: “Se, jag kommer för att
och spisoffer, brännoffer och syndoffer
göra din vilja.” Så tager han bort det förra,
begärde du icke, och i sådana fann du
för att sätta det andra i stället.
icke behag” -- och dock frambäras de efter
10 Och i kraft av denna “vilja” hava vi blivit
lagen -9 säger han vidare: “Se, jag kommer för att
helgade, därigenom att Jesu Kristi “kropp”
göra din vilja.” Så tager han bort det förra,
en gång för alla har blivit offrad.
psaltaren 40
110
psaltaren 40
PSALTAREN
10 Jag bådar glädje, jag förkunnar din
för att sätta det andra i stället.
rättfärdighet i den stora församlingen; se,
UPPENBARELSEBOKEN 19:10
jag tillsluter icke mina läppar; du, HERRE,
Och jag
vet det.
föll ned för hans fötter för att tillbedja
honom, men han sade till mig: “Gör
MARKUS 16:15 Och han sade till dem:
icke så. Jag är din medtjänare och dina
bröders, deras som hava Jesu vittnesbörd.
“Gån ut i hela världen och prediken
Gud skall du tillbedja. Ty Jesu vittnesbörd
evangelium för allt skapat.
16 Den som tror och bliver döpt, han skall
är profetians ande.”
bliva frälst; men den som icke tror, han
Se även: Johannes 5:39; 1 Korinthierbrevet 15:3,4; 1 Petrusbrevet
1:10,11.
skall bliva fördömd.
LUKAS 3:6
och allt kött skall se Guds
frälsning.’”
B11 Messias lydnad.
ROMARBREVET 1:16
PSALTAREN 40:8Därför säger jag: “Se, jag
Ty jag blyges icke
för evangelium; ty det är en Guds kraft till
kommer; i bokrullen är skrivet vad jag skall
frälsning för var och en som tror, först och
göra.
främst för juden, så ock för greken.
17 Rättfärdighet från Gud uppenbaras
JOHANNES 4:34 Jesus sade till dem: “Min
nämligen däri, av tro till tro; så är ock
mat är att göra dens vilja, som har sänt
skrivet: “Den rättfärdige skall leva av tro.”
mig, och att fullborda hans verk.”
FILIPPERBREVET 3:9
JOHANNES 17:4 Jag har förhärligat dig på
och bliva funnen i
honom, icke med min egen rättfärdighet,
jorden, genom att fullborda det verk som
den som kommer av lag, utan med den
du har givit mig att utföra.
rättfärdighet som kommer genom tro på
Kristus, rättfärdigheten av Gud, på grund
HEBREERBREVET 5:8
Så lärde han,
av tron.
fastän han var “Son”, lydnad genom sitt
HEBREERBREVET 2:12
lidande;
han säger ju: “Jag
skall förkunna ditt namn för mina bröder,
Se även: Psaltaren 37:30,31; Psaltaren 119:16,24,47; Jeremia 31:33;
Romarbrevet 7:22.
mitt i församlingen skall jag prisa dig”;
Se även: Psaltaren 22:22,25; Psaltaren 35:18; Psaltaren 71:15-18;
Psaltaren 119:13; Lukas 2:30-32; Lukas 4:16-22; Johannes 1:17;
Johannes 3:16,17; Apostlagärningarna 20:20,21; Romarbrevet 3:2226; Romarbrevet 10:9-10.; 1 Timotheosbrevet 1:15.
E08 Messias rättvisa.
PSALTAREN 40:9Att göra din vilja, min Gud,
är min lust, och din lag är i mitt hjärta.”
psaltaren 40
111
psaltaren 40
PSALTAREN
F11 Messias lidande.
mig nu doppade handen i fatet, han skall
förråda mig.
PSALTAREN 40:14
Värdes, o HERRE,
24 Människosonen skall gå bort, såsom det är
rädda mig; HERRE, skynda till min hjälp.
skrivet om honom; men ve den människa
genom vilken Människosonen bliver
JOHANNES 18:6 När Jesus nu sade till dem:
förrådd! Det hade varit bättre för den
“Det är jag”, veko de tillbaka och föllo till
människan, om hon icke hade blivit född.”
25 Judas, han som förrådde honom, tog då
marken.
till orda och frågade: “Rabbi, icke är det väl
jag?” Han svarade honom: “Du har själv
sagt det.”
F03 Messias ska avvisas.
LUKAS 11:53
F07 Anklagelserna och rättegången mot
Messias.
När han inför allt folket
sade detta till dem, blevo fariséerna och de
F12 Messias ska möta motstånd.
lagkloke mycket förbittrade och gåvo sig i
strid med honom om många stycken;
PSALTAREN 41:5Så säger jag då: HERRE; var
54 de sökte nämligen efter tillfälle att kunna
du mig nådig; hela du min själ, ty jag har
anklaga honom.
syndat mot dig.
6 Mina fiender tala vad ont är mot mig: “När
LUKAS 20:20
Och de vaktade på honom
skall han dö och hans namn förgås?”
och sände ut några som försåtligen skulle
7 Kommer någon och besöker mig, så talar
låtsa sig vara rättsinniga män, för att dessa
han falskhet; hans hjärta samlar åt honom
skulle fånga honom genom något hans
vad ondskefullt är; sedan går han ut och
ord, så att de skulle kunna överlämna
talar därom.
honom åt överheten, i landshövdingens
8 De som hata mig tassla alla med varandra
våld.
mot mig; de tänka ut mot mig det som är
mig till skada.
LUKAS 22:47
9 “Ohjälplig ofärd har drabbat honom, han
Och se, medan han ännu
talade, kom en folkskara; och en av de tolv,
som ligger där skall icke mer stå upp.”
den som hette Judas, gick framför dem.
Och han trädde fram till Jesus för att kyssa
MATTEUS 26:20 När det nu hade blivit afton,
honom.
48 Men Jesus sade till honom: “Judas,
lade han sig till bords med de tolv.
21 Och medan de åto, sade han: “Sannerligen
förråder du Människosonen med en kyss?”
säger jag eder: En av eder skall förråda
JOHANNES 13:18
mig.”
22 Då blevo de mycket bedrövade och begynte
Jag talar icke om
eder alla; jag vet vilka jag har utvalt. Men
fråga honom, var efter annan: “Icke är det
detta skriftens ord skulle ju fullbordas:
väl jag, Herre?”
‘Den som åt mitt bröd, han lyfte mot mig
23 Då svarade han och sade: “Den som jämte
psaltaren 40 & 41
sin häl.’
112
psaltaren 41
PSALTAREN
19 Redan nu, förrän det sker, säger jag eder
LUKAS 22:44
Men han hade kommit i
det, för att I, när det har skett, skolen tro
svår ångest och bad allt ivrigare, och hans
att jag är den jag är.
svett blev såsom blodsdroppar, som föllo
ned på jorden.
JOHANNES 17:12
Medan jag var hos
HEBREERBREVET 5:7
dem, bevarade jag dem i ditt namn, det
Och med starkt
som du har förtrott åt mig; jag vakade över
rop och tårar frambar han, under sitt
dem, och ingen av dem gick i fördärvet,
kötts dagar, böner och åkallan till den som
ingen utom fördärvets man, ty skriften
kunde frälsa honom från döden; och han
skulle ju fullbordas.
blev bönhörd och tagen ur sin ångest.
Se även: Psaltaren 12:2; Psaltaren 22:6-8; Psaltaren 102:8.
Se även: Psaltaren 22:1-10; Psaltaren 88:7,15-17; Jona 2:4; Nahum
1:6; Markus 15:34.
F11 Messias lidande.
B21 Messias är ljuset.
PSALTAREN 42:7Min Gud, bedrövad är
PSALTAREN 43:3Sänd ditt ljus och din
min själ i mig; därför tänker jag på dig i
Jordans land och på Hermons höjder, på
sanning; må de leda mig, må de föra mig
Misars berg.
till ditt heliga berg och till dina boningar,
JESAJA 53:5
JESAJA 9:2
Ja, han var sargad för våra
Det folk som vandrar i
överträdelsers skull och slagen för våra
mörkret skall se ett stort ljus; ja, över dem
missgärningars skull; näpsten var lagd på
som bo i dödsskuggans land skall ett ljus
honom, för att vi skulle få frid, och genom
skina klart.
hans sår bliva vi helade.
JESAJA 49:6
JESAJA 53:10
han säger: Det är för litet
för dig, då du är min tjänare, att allenast
Det behagade HERREN
att slå honom med krankhet: om hans
upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka
liv så bleve ett skuldoffer, då skulle han
de bevarade av Israel; jag vill sätta dig
få se avkomlingar och länge leva, och
till ett ljus för hednafolken, för att min
HERRENS vilja skulle genom honom hava
frälsning må nå till jordens ända.
framgång.
JOHANNES 1:4 I det var liv, och livet var
MATTEUS 27:46 Och vid nionde timmen
människornas ljus.
ropade Jesus med hög röst och sade: “Eli,
JOHANNES 1:14 Och Ordet vart kött och tog
Eli, lema sabaktani?”; det betyder: “Min
Gud, min Gud, varför har du övergivit
sin boning ibland oss, och vi sågo hans
mig?”
härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons
härlighet från sin Fader, och han var full av
psaltaren 41 & 42
113
psaltaren 42 & 43
PSALTAREN
1 JOHANNESBREVET 1:5 Och detta är det
nåd och sanning.
budskap som vi hava hört från honom, och
JOHANNES 1:17 ty genom Moses blev lagen
som vi förkunna för eder, att Gud är ljus,
given, men nåden och sanningen hava
och att intet mörker finnes i honom.
kommit genom Jesus Kristus.
Se även: Psaltaren 36:9; Jesaja 60:1,3,19,20; Johannes 15:26;
Johannes 2:7-10.
JOHANNES 8:12 Åter talade Jesus till dem
och sade: “Jag är världens ljus; den som
följer mig, han skall förvisso icke vandra i
mörkret, utan skall hava livets ljus.”
B12 Messias fulländning.
B18 Messias helighet, skönhet och härlighet.
JOHANNES 9:5 Så länge jag är i världen, är
B23 Guds och Messias nåd.
jag världens ljus.”
PSALTAREN 45:1För sångmästaren, efter
JOHANNES 12:35
“Liljor”; av Koras söner; en sång, ett kväde
Jesus sade till
om kärlek.
dem: “Ännu en liten tid är ljuset ibland
2 Mitt hjärta flödar över av sköna ord; jag
eder. Vandren medan I haven ljuset, på
det att mörkret icke må få makt med eder;
säger: min dikt gäller en konung; en snabb
den som vandrar i mörkret, han vet ju icke
skrivares penna är min tunga.
var han går.
LUKAS 2:40
36 Tron på ljuset, medan I haven ljuset, så att
Men barnet växte upp och
I bliven ljusets barn.” Detta talade Jesus
blev allt starkare och uppfylldes av vishet;
och gick sedan bort och dolde sig för dem.
och Guds nåd var över honom.
JOHANNES 12:46
LUKAS 2:52
Såsom ett ljus har
Och Jesus växte till i
jag kommit i världen, för att ingen av dem
ålder och vishet och nåd inför Gud och
som tro på mig skall förbliva i mörkret.
människor.
LUKAS 4:21
JOHANNES 14:6 Jesus svarade honom: “Jag
Då begynte han tala och
sade till dem: “I dag är detta skriftens ord
är vägen och sanningen och livet; ingen
fullbordat inför edra öron.”
kommer till Fadern utom genom mig.
22 Och de gåvo honom alla sitt vittnesbörd
JOHANNES 16:13
och förundrade sig över de nådens ord
Men när han
kommer, som är sanningens Ande,
som utgingo från hans mun, och sade: “Är
då skall han leda eder fram till hela
då denne icke Josefs son?”
sanningen. Ty han skall icke tala av sig
själv, utan vad han hör, allt det skall han
JOHANNES 1:14 Och Ordet vart kött och tog
tala; och han skall förkunna för eder vad
sin boning ibland oss, och vi sågo hans
komma skall.
härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons
härlighet från sin Fader, och han var full av
psaltaren 43
114
psaltaren 43 & 45
PSALTAREN
nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.”
nåd och sanning.
Därför vill jag hellre med glädje berömma
JOHANNES 1:16 Av hans fullhet hava vi ju
mig av min svaghet, på det att Kristi kraft
alla fått, ja, nåd utöver nåd;
må komma och vila över mig.
17 ty genom Moses blev lagen given, men
EFESIERBREVET 2:8
nåden och sanningen hava kommit genom
Ty av nåden ären
I frälsta genom tro -- och det icke av eder
Jesus Kristus.
själva, Guds gåva är det -APOSTLAGÄRNINGARNA 15:11 Vi tro ju
TITUSBREVET 2:11
fastmer att det är genom Herren Jesu nåd
Ty Guds nåd
har uppenbarats till frälsning för alla
som vi bliva frälsta, vi likaväl som de.”
människor;
ROMARBREVET 3:24
och de bliva
HEBREERBREVET 2:9
rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans
Men honom som
en liten tid hade blivit gjord “ringare än
nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus,
änglarna”, honom, Jesus, se vi för sitt
ROMARBREVET 5:15
Likväl är det
dödslidandes skull hava blivit krönt med
icke så med nådegåvan, som det var med
härlighet och ära, för att det genom Guds
syndafallet. Ty om genom en endas fall de
nåd skulle komma alla till godo att han
många hava blivit döden underlagda, så
smakade döden.
har ännu mycket mer Guds nåd och gåvan
JAKOBSBREVET 4:6
i och genom nåd -- vilken, också den, är
Men så mycket
kommen genom en enda människa, Jesus
större är den nåd han giver; därför heter
Kristus -- blivit på ett överflödande sätt de
det: “Gud står emot de högmodiga, men de
många beskärd.
ödmjuka giver han nåd.”
1 KORINTHIERBREVET 15:10
UPPENBARELSEBOKEN 22:21
Men
hans nåd mot mig har icke varit fåfäng,
Se även: Höga Visan 2:3; Höga Visan 5:10-16; Jesaja 63:9;
Sakaria 9:16; Matteus 17:2; Romarbrevet 5:17,21; Romarbrevet
6:1,14,15; Romarbrevet 11:5,6; Romarbrevet 12:3,6; Romarbrevet
16:20; 1 Korinthierbrevet 3:4; 2 Korinthierbrevet 4:15; 2
Korinthierbrevet 8:9; 2 Korinthierbrevet 9:8; 2 Korinthierbrevet
13:14; Galaterbrevet 1:6; Galaterbrevet 5:4; Efesierbrevet 1:7;
Efesierbrevet 2:5,7; Efesierbrevet 4:7; Filipperbrevet 1:29;
Kolosserbrevet 1:15-18; 1 Timotheosbrevet 1:14; 2 Timotheosbrevet
2:6; Titusbrevet 3:7; Hebreerbrevet 1:3; Hebreerbrevet 4:16;
Hebreerbrevet 7:26; Hebreerbrevet 10:29; Hebreerbrevet 12:15,28;
Hebreerbrevet 13:9; 1 Petrusbrevet 1:10,13; 1 Petrusbrevet 2:19,20;
1 Petrusbrevet 5:10,12; 2 Petrusbrevet 3:18; Uppenbarelseboken
1:13-18.
utan jag har arbetat mer än de alla -- dock
icke jag, utan Guds nåd, som har varit med
mig.
2 KORINTHIERBREVET 1:15
Och i
denna tillförsikt tänkte jag komma först
till eder, för att I skullen få ännu ett
kärleksbevis.
2 KORINTHIERBREVET 12:9
Herren
Jesu nåd vare med alla.
genom Guds nåd är jag vad jag är, och
Men
Herren har sagt till mig; “Min nåd är dig
psaltaren 45
115
psaltaren 45
PSALTAREN
EFESIERBREVET 4:2
B14 Messias gör Guds härlighet känd.
med all ödmjukhet
B17 Messias ömhet och svaghet.
och allt saktmod, med tålamod, så att I
E09 Messias rättfärdighet.
haven fördrag med varandra i kärlek
PSALTAREN 45:3Du är den skönaste bland
KOLOSSERBREVET 3:12 Så kläden eder
människors barn, ljuvlighet är utgjuten
nu såsom Guds utvalda, hans heliga och
över dina läppar; så se vi att Gud har
älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet,
välsignat dig evinnerligen.
ödmjukhet, saktmod, tålamod.
4 Omgjorda din länd med ditt svärd, du
hjälte, i ditt majestät och din härlighet.
1 TIMOTHEOSBREVET 6:11
Men fly
sådant, du gudsmänniska, och far efter
SEFANJA 2:3
Söken HERREN, alla I
rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek,
ödmjuke i landet, som hållen hans lag.
ståndaktighet, saktmod.
Söken rättfärdighet, söken ödmjukhet;
HEBREERBREVET 4:12
kanhända bliven I så beskärmade på
HERRENS vredes dag.
Ty Guds ord är
levande och kraftigt och skarpare än något
tveeggat svärd, och tränger igenom, så att
MATTEUS 11:29 Tagen på eder mitt ok och
det åtskiljer själ och ande, märg och ben;
lären av mig, ty jag är saktmodig och
och det är en domare över hjärtats uppsåt
ödmjuk i hjärtat; ‘så skolen I finna ro för
och tankar.
edra själar’.
UPPENBARELSEBOKEN 1:16
MATTEUS 21:5 “Sägen till dottern
I sin
högra hand hade han sju stjärnor, och från
Sion: ‘Se, din konung kommer till dig,
hans mun utgick ett skarpt tveeggat svärd,
saktmodig, ridande på en åsna, på en
och hans ansikte var såsom solen, när den
arbetsåsninnas fåle.’”
skiner i sin fulla kraft.
JOHANNES 17:17
UPPENBARELSEBOKEN 6:2
Helga dem i
sanningen; ditt ord är sanning.
Då fick
jag se en vit häst; och mannen som satt
på den hade en båge, och en segerkrans
2 KORINTHIERBREVET 10:1
Jag
blev honom given, och han drog ut såsom
Paulus själv, som “är så ödmjuk, när jag
segrare och för att segra.
står ansikte mot ansikte med eder, men
UPPENBARELSEBOKEN 19:11
visar mig så modig mot eder, när jag är
Och jag
långt borta”, jag förmanar eder vid Kristi
såg himmelen öppen och fick där se en vit
saktmod och mildhet
häst; och mannen som satt på den heter
“Trofast och sannfärdig”, och han dömer
GALATERBREVET 5:22
Andens frukt åter
och strider i rättfärdighet.
12 Hans ögon voro såsom eldslågor, och på
är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet,
godhet, trofasthet,
psaltaren 45
sitt huvud bar han många kronor och hade
116
psaltaren 45
PSALTAREN
ett namn där skrivet, som ingen känner
tusen.
utom han själv.
2 KORINTHIERBREVET 10:3
13 Och han var klädd i en mantel som var
Ty fastän
vi vandra i köttet, föra vi dock icke en strid
doppad i blod; och det namn han har fått
efter köttet.
är “Guds Ord”.
4 Våra stridsvapen äro nämligen icke av
14 Och honom följde, på vita hästar, de
himmelska härskarorna, klädda i fint
köttslig art; de äro tvärtom så mäktiga
linne, vitt och rent.
inför Gud, att de kunna bryta ned fästen.
5 Ja, vi bryta ned tankebyggnader och alla
15 Och från hans mun utgick ett skarpt svärd,
varmed han skulle slå folken. Och han
slags höga bålverk, som uppresas mot
skall styra dem med järnspira; och han
kunskapen om Gud, och vi taga alla slags
trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga
tankefunder till fånga och lägga dem
vredes vinpress.
under Kristi lydnad.
UPPENBARELSEBOKEN 19:21
HEBREERBREVET 4:12
Och de
Ty Guds ord är
andra blevo dräpta med ryttarens svärd,
levande och kraftigt och skarpare än något
det som utgick från hans mun; och alla
tveeggat svärd, och tränger igenom, så att
fåglar blevo mättade av deras kött.
det åtskiljer själ och ande, märg och ben;
och det är en domare över hjärtats uppsåt
Se även: 4 Mosebok 12:3; Psaltaren 18:35; Jesaja 49:2-3; Jesaja 63:16; 1 Korinthierbrevet 4:21; 2 Korinthierbrevet 6:4-7; Galaterbrevet
6:1; 2 Timotheosbrevet 2:25; Titusbrevet 3:2; Jakobsbrevet 1:21; 1
Petrusbrevet 3:15.
och tankar.
13 Intet skapat är fördolt för honom, utan allt
ligger blottat och uppenbart för hans ögon;
och inför honom skola vi göra räkenskap.
Se även:#1; Psaltaren 22:27,28; Psaltaren 66:3,4;
Apostlagärningarna 5:14; Apostlagärningarna 6:7.
B16 MESSIAS MAKT OCH KRAFT.
PSALTAREN 45:5Och drag så åstad, lyckosam
i din härlighet, till försvar för sanning, för
B05 Messias är fylld med helig Ande.
ödmjukhet och rättfärdighet, så skall din
E08 Messias rättvisa.
högra hand lära dig underbara gärningar.
H03 Messias kommande rike.
H04 Messias tron.
MATTEUS 28:19 Gån fördenskull ut och
PSALTAREN 45:6Skarpa äro dina pilar; folk
gören alla folk till lärjungar, döpande
skola falla för dig; konungens fiender
dem i Faderns och Sonens och den helige
skola träffas i hjärtat.
Andes namn,
7 Gud, din tron förbliver alltid och
APOSTLAGÄRNINGARNA 4:4
evinnerligen; ditt rikes spira är rättvisans
Men
spira.
många av dem som hade hört vad som
hade talats kommo till tro; och antalet
av männen uppgick nu till vid pass fem
psaltaren 45
117
psaltaren 45
PSALTAREN
Se även:#1; Psaltaren 33:5; Psaltaren 89:29,36,37; Psaltaren 93:2;
Psaltaren 145:13.
MATTEUS 3:15 Då svarade Jesus och sade
till honom: “Låt det nu så ske; ty det höves
oss att så uppfylla all rättfärdighet. Då
tillstadde han honom det.
D04 Messias ämbete som konung.
E16 Messias ska välsigna sitt folk.
LUKAS 1:32
Han skall bliva stor och
kallas den Högstes Son, och Herren Gud
PSALTAREN 45:9Av myrra, aloe och
skall giva honom hans fader Davids tron.
kassia dofta alla dina kläder; från
elfenbenspalatser gläder dig strängaspel.
33 Och han skall vara konung över Jakobs hus
till evig tid, och på hans rike skall ingen
13 Se, dottern Tyrus, ja, de rikaste folk söka
ände vara.”
nu att vinna din ynnest med skänker.
14 Idel härlighet är hon, konungadottern i
JOHANNES 1:1 I begynnelsen var Ordet,
gemaket: av guldvirkat tyg består hennes
och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
dräkt,
15 i brokigt vävda kläder föres hon till
APOSTLAGÄRNINGARNA 10:37 den
förkunnelse som gick ut över hela Judeen,
konungen; jungfrur, hennes väninnor,
sedan den hade begynt i Galileen efter den
följa henne åt; de ledas in till dig.
döpelse Johannes predikade -HÖGA VISAN 1:4
38 förkunnelsen om Jesus från Nasaret och
Drag mig med dig!
om huru Gud hade smort honom med
Med hast vilja vi följa dig. Ja, konungen
helig ande och kraft, honom som vandrade
har fört mig in i sina gemak; Vi vilja
omkring och gjorde gott och botade alla
fröjdas och vara glada över dig, vi vilja
som voro under djävulens våld; ty Gud var
prisa din kärlek högre än vin; med rätta
med honom.
har man dig kär. ----
HEBREERBREVET 1:8
HÖGA VISAN 2:10
säger han om
Min vän begynner
Sonen: “Gud, din tron förbliver alltid och
tala, han säger till mig: “Stå upp, min
evinnerligen, och rättvisans spira är ditt
älskade, du min sköna, och kom hitut.
rikes spira.
HÖGA VISAN 6:2
9 Du har älskat rättfärdighet och hatat
Jag är min väns,
och min vän är min, där han för sin hjord i
orättfärdighet; därför, o Gud, har din Gud
bet ibland liljor.
smort dig med glädjens olja mer än dina
3 Du är skön såsom Tirsa, min älskade,
medbröder”;
ljuvlig såsom Jerusalem, överväldigande
HEBREERBREVET 7:26
såsom en härskara.
En sådan
överstepräst hövdes oss också att hava, en
JESAJA 61:10
som vore helig, oskyldig, obesmittad, skild
Jag gläder mig storligen i
HERREN, och min själ fröjdar sig i min
från syndare och upphöjd över himmelen,
Gud, ty han har iklätt mig frälsningens
psaltaren 45
118
psaltaren 45
PSALTAREN
klädnad och höljt mig i rättfärdighetens
namn ur livets bok, utan kännas vid hans
mantel, likasom när en brudgum sätter
namn inför min Fader och inför hans
högtidsbindeln på sitt huvud eller likasom
änglar.
när en brud pryder sig med sina smycken.
UPPENBARELSEBOKEN 7:15
JOHANNES 17:24
Fader, jag vill att
Därför
stå de inför Guds tron och tjäna honom,
där jag är, där skola ock de som du har
dag och natt, i hans tempel. Och han
givit mig vara med mig, så att de få se min
som sitter på tronen skall slå upp sitt
härlighet, som du har givit mig; ty du har
tabernakel över dem.
16 ‘De skola icke mer hungra och icke mer
älskat mig före världens begynnelse.
törsta, och solens hetta skall icke träffa
2 KORINTHIERBREVET 11:2
Ty jag
dem, ej heller eljest någon brännande
nitälskar för eder såsom Gud nitälskar,
hetta.
17 Ty Lammet, som står mitt för tronen, skall
och jag har trolovat eder med Kristus, och
ingen annan, för att kunna ställa fram
vara deras herde och leda dem till livets
inför honom en ren jungfru.
vattenkällor, och ‘Gud skall avtorka alla
tårar från deras ögon’.”
1 THESSALONIKERBREVET 4:17 sedan
EN GOD ZAL ALLE TRANEN VAN HUN
OGEN AFWISSEN.
skola vi som då ännu leva och hava
UPPENBARELSEBOKEN 19:7
lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på
Låtom
skyar upp i luften, Herren till mötes; och
oss glädjas och fröjda oss och giva honom
så skola vi alltid få vara hos Herren.
äran; ty tiden är inne för Lammets bröllop,
och dess brud har gjort sig redo.
2 THESSALONIKERBREVET 1:10 när han
8 Och åt henne har blivit givet att kläda sig
kommer för att förhärligas i sina heliga
i fint linne, skinande och rent.” Det fina
och visa sig underbar i alla dem som hava
linnet är de heligas rättfärdighet.
kommit till att tro; ty det vittnesbörd vi
Se även: Jesaja 35:10; Jesaja 51:11; Jesaja 55:12,13; Jesaja 60:19,20;
Efesierbrevet 2:4-6.
hava framburit till eder haven I trott. Så
skall ske på den dagen.
1 JOHANNESBREVET 3:2 Mina älskade, vi
äro nu Guds barn, och vad vi skola bliva,
D04 Messias ämbete som konung.
det är ännu icke uppenbart. Men det veta
E25 Människorna ska tro på Messias och ära
honom.
vi, att när han en gång uppenbaras, skola
H03 Messias kommande rike.
vi bliva honom lika; ty då skola vi få se
honom sådan han är.
PSALTAREN 45:16
UPPENBARELSEBOKEN 3:5
palats.
vinner seger, han skall så bliva klädd i vita
17 I dina fäders ställe skola dina söner träda;
kläder, och jag skall aldrig utplåna hans
psaltaren 45
Under glädje och
fröjd föras de fram, de tåga in i konungens
Den som
119
psaltaren 45
PSALTAREN
dem skall du sätta till furstar överallt i
folkslag,
landet.
10 och gjort dem åt vår Gud till ett
konungadöme och till präster, och de skola
MATTEUS 19:28 Jesus svarade dem:
regera på jorden”
“Sannerligen säger jag eder: När världen
Se även:#1; #2; #4.
födes på nytt, då när Människosonen sätter
sig på sin härlighets tron, då skolen också
I, som haven efterföljt mig, få sitta på tolv
troner såsom domare över Israels tolv
E10 Messias ska också vara Messias för
stammar.
hedningarna.
29 Och var och en som har övergivit hus, eller
E18 Gud ska vistas bland sitt folk.
bröder eller systrar, eller fader eller moder,
H03 Messias kommande rike.
eller barn, eller jordagods, för mitt namns
H05 Messias kommande ära och makt.
skull, han skall få mångfaldigt igen, och
PSALTAREN 46:4om än dess vågor brusade
skall få evigt liv till arvedel.
och svallade, så att bergen bävade vid dess
uppror. Sela.
MATTEUS 26:13 Sannerligen säger jag eder:
5 En ström går fram, vars flöden giva
Varhelst i hela världen detta evangelium
bliver predikat, där skall ock det som
glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga
hon nu har gjort bliva omtalat, henne till
boning.
6 Gud bor därinne, den vacklar icke; Gud
åminnelse.”
hjälper den, när morgonen gryr.
7 Hedningarna larma, riken vackla; han låter
MATTEUS 28:19 Gån fördenskull ut och
höra sin röst, då försmälter jorden.
gören alla folk till lärjungar, döpande
8 HERREN Sebaot är med oss, Jakobs Gud
dem i Faderns och Sonens och den helige
är vår borg. Sela.
Andes namn,
9 Kommen och skåden HERRENS verk:
1 PETRUSBREVET 2:9
gärningar som väcka häpnad gör han på
I åter ären “ett
jorden.
utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap,
10 Han stillar strider intill jordens
ett heligt folk, ett egendomsfolk”, för att I
skolen förkunna hans härliga gärningar,
ända, bågen bryter han sönder och
hans som har kallat eder från mörkret till
bräcker spjutet, i eld bränner han upp
stridsvagnarna.
sitt underbara ljus.
11 “Bliven stilla och besinnen att jag är Gud;
UPPENBARELSEBOKEN 5:9
hög varder jag bland hedningarna, hög på
Och de
jorden.”
sjöngo en ny sång som lydde så: “Du är
värdig att taga bokrullen och att bryta dess
JESAJA 2:4
insegel, ty du har blivit slaktad, och med
Och han skall döma mellan
ditt blod har du åt Gud köpt människor, av
hednafolken och skipa rätt åt många folk.
alla stammar och tungomål och folk och
Då skola de smida sina svärd till plogbillar
psaltaren 45
120
psaltaren 45 & 46
PSALTAREN
och sina spjut till vingårdsknivar. Folken
att fullborda det verk som du har givit mig
skola ej mer lyfta svärd mot varandra och
att utföra.
5 Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig
icke mer lära sig att strida.
själv, med den härlighet som jag hade hos
MIKA 4:3
Och han skall döma mellan
dig, förrän världen var till.
många folk och skipa rätt åt mäktiga
APOSTLAGÄRNINGARNA 5:31
hednafolk, ända bort i fjärran land. Då
Och Gud
skola de smida sina svärd till plogbillar
har med sin högra hand upphöjt honom
och sina spjut till vingårdsknivar. Folken
till en hövding och frälsare, för att åt Israel
skola ej mer lyfta svärd mot varandra och
förläna bättring och syndernas förlåtelse.
icke mer lära sig att strida.
UPPENBARELSEBOKEN 15:3
4 Och var och en skall sitta under sitt
Och de
vinträd och sitt fikonträd, och ingen skall
sjöngo Moses’, Guds tjänares, sång och
förskräcka honom; ty så har HERREN
Lammets sång: de sjöngo: “Stora och
Sebaots mun talat.
underbara äro dina verk, Herre Gud, du
Allsmäktige; rättfärdiga och rätta äro dina
SAKARIA 2:10
Jubla och gläd dig, du
vägar, du folkens konung.
4 Vem skulle icke frukta dig, Herre, och
dotter Sion; ty se, jag kommer för att aga
min boning i dig, säger HERREN.
prisa ditt namn? Du allena är helig, och
alla folk skola komma och tillbedja inför
JOHANNES 3:14 Och såsom Moses upphöjde
dig. Ty dina domar hava blivit uppenbara.”
ormen i öknen, så måste Människosonen
Se även:#2, #5; Psaltaren 66:7; Psaltaren 83:2-4; Jesaja 5:16;
Jesaja 8:9; Jeremia 16:19; Habackuk 2:20; Johannes 8:28;
Apostlagärningarna 2:33; Filipperbrevet 2:9.
bliva upphöjd,
JOHANNES 12:32
Och när jag har
blivit upphöjd från jorden, skall jag draga
D04 Messias ämbete som konung.
alla till mig.”
G02 Messias himmelsfärd förutsägs.
JOHANNES 17:1 Sedan Jesus hade talat
H03 Messias kommande rike.
detta, lyfte han upp sina ögon mot
PSALTAREN 47:1För sångmästaren; av Koras
himmelen och sade: “Fader, stunden är
söner; en psalm.
kommen; förhärliga din Son, på det att din
2 Klappen i händerna, alla folk, höjen jubel
Son må förhärliga dig,
till Gud med fröjderop.
2 eftersom du har givit honom makt över allt
3 Ty HERREN är den Högste, fruktansvärd
kött, för att han skall giva evigt liv åt alla
är han, en stor konung över hela jorden.
dem som du har givit åt honom.
4 Han tvingar folk under oss och folkslag
3 Och detta är evigt liv, att de känna dig, den
under våra fötter.
enda sanne Guden, och den du har sänt,
5 Han utväljer åt oss vår arvedel, Jakobs,
Jesus Kristus.
hans älskades, stolthet. Sela.
4 Jag har förhärligat dig på jorden, genom
psaltaren 46
121
psaltaren 46 & 47
PSALTAREN
6 Gud har farit upp under jubel, HERREN,
stån I och sen mot himmelen? Denne
under basuners ljud.
Jesus, som har blivit upptagen från eder
7 Lovsjungen Gud, lovsjungen; lovsjungen
till himmelen, han skall komma igen på
vår konung, lovsjungen.
samma sätt som I haven sett honom fara
8 Ty Gud är konung över hela jorden;
upp till himmelen.”
lovsjungen honom med en sång.
EFESIERBREVET 4:8
9 Gud är nu konung över hedningarna, Gud
har satt sig på sin heliga tron.
Därför heter det:
“Han for upp i höjden, han tog fångar, han
gav människorna gåvor.”
LUKAS 24:50
9 Men detta ord “han for upp”, vad innebär
Sedan förde han dem ut till
Betania; och där lyfte han upp sina händer
det, om icke att han förut hade farit hit
och välsignade dem.
ned till jordens lägre rymder?
51 Och medan han välsignade dem, försvann
10 Den som for ned, han är ock den som for
han ifrån dem och blev upptagen till
upp över alla himlar, för att han skulle
himmelen.
uppfylla allt.
52 Då tillbådo de honom och vände sedan
1 TIMOTHEOSBREVET 3:16
tillbaka till Jerusalem, uppfyllda av stor
Och
erkänt stor är gudaktighetens hemlighet:
glädje.
53 Och de voro sedan alltid i helgedomen och
“Han som blev uppenbarad i köttet,
rättfärdigad i anden, sedd av änglar,
lovade Gud.
predikad bland hedningarna, trodd i
APOSTLAGÄRNINGARNA 1:6
Då de nu
världen, upptagen i härligheten.”
hade kommit tillhopa, frågade de honom
UPPENBARELSEBOKEN 11:15
och sade: “Herre, skall du nu i denna tid
Och den
sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo
upprätta igen riket åt Israel?”
7 Han svarade dem: “Det tillkommer icke
i himmelen starka röster som sade: “Väldet
eder att få veta tider eller stunder som
över världen har blivit vår Herres och hans
Fadern i sin makt har fastställt.
Smordes, och han skall vara konung i
8 Men när den helige Ande kommer över
evigheternas evigheter.”
eder, skolen I undfå kraft och bliva mina
Se även:#1; #2; #4; #5; 5 Mosebok 33:29; Josua 21:44;
Psaltaren 18:47; Psaltaren 24:7-10; Psaltaren 68:17-18,24,25,33;
Uppenbarelseboken 20.
vittnen, både i Jerusalem och i hela Judeen
och Samarien, och sedan intill jordens
ända.”
9 När han hade sagt detta, lyftes han inför
deras ögon upp i höjden, och en sky tog
honom bort ur deras åsyn.
10 Och medan de skådade mot himmelen,
under det han for upp, se, då stodo hos
dem två män i vita kläder.
11 Och dessa sade: “I galileiske män, varför
psaltaren 47
122
psaltaren 47
PSALTAREN
icke låta din Helige se förgängelsen.’
E14 Messias ska besegra döden och mörkret.
G01 Messias uppståndelse förutsägs.
APOSTLAGÄRNINGARNA 26:23 nämligen
PSALTAREN 49:15
Såsom en fårhjord
att Messias skulle lida och, såsom
drivas de ned till dödsriket, där döden
förstlingen av dem som uppstå från de
bliver deras herde. Så få de redliga makt
döda, bära budskap om ljuset, såväl till
över dem, när morgonen gryr, medan
vårt eget folk som till hedningarna.”
deras skepnader förtäras av dödsriket och
Se även: Psaltaren 16:10; Psaltaren 30:3; Psaltaren 71:20;
Psaltaren 86:13; Jona 2:5-7.
ej få annan boning.
JOHANNES 20:11
Men Maria stod
och grät utanför graven. Och under det
hon grät, lutade hon sig in i graven
H01 Messias återkomst förutsägs.
12 och fick då se två änglar i vita kläder sitta
H02 Hur dom i framtiden hålls av Messias.
där Jesu kropp hade legat, den ene vid
H03 Messias kommande rike.
huvudets plats, den andre vid fötternas.
PSALTAREN 50:2Från Sion, skönhetens
JOHANNES 20:15
fullhet, träder Gud fram i glans.
Jesus sade
3 Vår Gud kommer, och han skall icke tiga.
till henne: “Kvinna, varför gråter du?
Förtärande eld går framför honom, och
Vem söker du?” Hon trodde att det var
örtagårdsmästaren och svarade honom:
omkring honom stormar det med makt.
“Herre, om det är du som har burit bort
4 Han kallar på himmelen därovan och på
jorden, för att döma sitt folk:
honom, så säg mig var du har lagt honom,
5 “Församlen till mig mina fromma, som
så att jag kan hämta honom.”
sluta förbund med mig vid offer.”
16 Jesus sade till henne: “Maria!” Då
6 Och himlarna förkunna att han är
vände hon sig om och sade till honom
på hebreiska: “Rabbuni!” (det betyder
rättfärdig, att Gud är den som skipar rätt.
mästare).
Sela.
17 Jesus sade till henne: “Rör icke vid mig;
PSALTAREN 97:6Himlarna förkunna hans
jag har ju ännu icke farit upp till Fadern.
rättfärdighet, och alla folk se hans ära.
Men gå till mina bröder, och säg till dem
att jag far upp till min Fader och eder
JESAJA 12:6
Fader, till min Gud och eder Gud.”
Ropen av fröjd och jublen,
I Sions invånare, ty Israels Helige är stor
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:27
bland eder.
den, att
du icke skall lämna min själ åt dödsriket
JESAJA 33:22
och icke låta din Helige se förgängelse.
Ty HERREN är vår domare,
HERREN är vår härskare, HERREN är vår
APOSTLAGÄRNINGARNA 13:35 Därför
konung, han frälsar oss.
säger han ock i en annan psalm: ‘Du skall
psaltaren 49
123
psaltaren 49 & 50
PSALTAREN
MATTEUS 24:31 Och han skall sända ut
så skola vi alltid få vara hos Herren.
sina änglar med starkt basunljud, och de
2 TIMOTHEOSBREVET 4:1
skola församla hans utvalda från de fyra
Jag
väderstrecken, från himmelens ena ända
uppmanar dig allvarligt inför Gud och
till den andra.
Kristus Jesus, inför honom som skall
döma levande och döda, jag uppmanar dig
JOHANNES 12:48
Den som förkastar
vid hans tillkommelse och hans rike:
mig och icke tager emot mina ord, han har
HEBREERBREVET 12:22 Nej, I haven
dock en domare över sig; det ord som jag
har talat, det skall döma honom på den
kommit till Sions berg och den levande
yttersta dagen.
Gudens stad, det himmelska Jerusalem,
och till änglar i mångtusental,
APOSTLAGÄRNINGARNA 17:31 Ty han
23 till en högtidsskara och församling av
har fastställt en dag då han skall ‘döma
förstfödda söner som äro uppskrivna i
världen med rättfärdighet’, genom en man
himmelen, och till en domare som är allas
som han har bestämt därtill; och han har
Gud, och till fullkomnade rättfärdigas
åt alla givit en bekräftelse härpå, i det att
andar,
24 och till ett nytt förbunds medlare, Jesus,
han har låtit honom uppstå från de döda.”
och till ett stänkelseblod som talar bättre
ROMARBREVET 2:5
Genom din
än Abels blod.
25 Sen till, att I icke visen ifrån eder honom
hårdhet och ditt hjärtas obotfärdighet
samlar du ju över dig vrede, som skall
som talar. Ty om dessa icke kunde undfly,
drabba dig på vredens dag, då när det
när de visade ifrån sig honom som här på
bliver uppenbart att Gud är en rättvis
jorden kungjorde Guds vilja, huru mycket
domare.
mindre skola då vi kunna det, om vi vända
oss ifrån honom som kungör sin vilja från
ROMARBREVET 2:16
Ja, så skall det
himmelen?
26 Hans röst kom då jorden att bäva; men
befinnas vara på den dag då Gud, enligt
det evangelium jag förkunnar, genom
nu har han lovat och sagt: “Ännu en gång
Kristus Jesus dömer över vad som är
skall jag komma icke allenast jorden, utan
fördolt hos människorna.
ock himmelen att bäva.”
1 THESSALONIKERBREVET
UPPENBARELSEBOKEN 15:4
Vem
4:16 Ty Herren skall själv stiga ned från
skulle icke frukta dig, Herre, och prisa ditt
himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en
namn? Du allena är helig, och alla folk
överängels röst och en Guds basun. Och
skola komma och tillbedja inför dig. Ty
först skola de i Kristus döda uppstå;
dina domar hava blivit uppenbara.”
17 sedan skola vi som då ännu leva och hava
UPPENBARELSEBOKEN 16:5
lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på
skyar upp i luften, Herren till mötes; och
psaltaren 50
Och jag
hörde vattnens ängel säga: “Rättfärdig är
124
psaltaren 50
PSALTAREN
du, du som är och som var, du helige, som
de förkrossades hjärtan.
har dömt så.
6 De hava utgjutit heliga mäns och profeters
MATTEUS 5:3
“Saliga äro de som äro
blod. Därför har ock du givit dem blod att
fattiga i anden, ty dem hör himmelriket
dricka; de äro det värda.”
till.
7 Och jag hörde altaret säga: “Ja, Herre Gud,
MARKUS 12:33 Och att älska honom av allt
du Allsmäktige, rätta och rättfärdiga äro
dina domar.”
sitt hjärta och av allt sitt förstånd och av all
sin kraft och att älska sin nästa såsom sig
UPPENBARELSEBOKEN 19:2
Ty rätta
själv, det är ‘förmer än alla brännoffer och
och rättfärdiga äro hans domar; han har
slaktoffer’.”
dömt den stora skökan, som fördärvade
LUKAS 15:10
jorden genom sin otukt, och han har
Likaså, säger jag eder,
utkrävt sina tjänares blod av hennes
bliver glädje hos Guds änglar över en enda
hand.”
syndare som gör bättring.
UPPENBARELSEBOKEN 22:20
LUKAS 18:11
Han
Fariséen trädde fram och
som betygar detta säger: “Ja, jag kommer
bad så för sig själv: ‘Jag tackar dig, Gud,
snart.” Amen. Kom Herre Jesus!
för att jag icke är såsom andra människor,
rövare, orättrådiga, äktenskapsbrytare, ej
Se även:#1; #6; 1 Mosebok 18:25; Psaltaren 7:11; Psaltaren
94:2; 1 Korinthierbrevet 6:2,3; Jakobsbrevet 5:9; 1 Petrusbrevet
4:5; Uppenbarelseboken 11:15; Uppenbarelseboken 16:7;
Uppenbarelseboken 19:2; Uppenbarelseboken 20.
heller såsom denne publikan.
12 Jag fastar två gånger i veckan; jag giver
tionde av allt vad jag förvärvar.’
13 Men publikanen stod långt borta och
ville icke ens lyfta sina ögon upp mot
E23 Messias ska omvända sitt folk.
himmelen, utan slog sig för sitt bröst
E27 Ett nytt hjärta och en ny ande.
och sade: ‘Gud, misskunda dig över mig
I04 Fredsoffret och tacksägelseoffret
syndare.’ -14 Jag säger eder: Denne gick hem igen
representerar Messias verk.
rättfärdig mer an den andre. Ty var och
PSALTAREN 51:17
Herre, upplåt
en som upphöjer sig, han skall bliva
mina läppar, så att min mun kan förkunna
förödmjukad, men den som ödmjukar sig,
ditt lov.
han skall bliva upphöjd.”
JESAJA 57:15
ROMARBREVET 12:1
Ty så säger den höge och
Så förmanar
upphöjde, han som tronar till evig tid
jag nu eder, mina bröder, vid Guds
och heter “den Helige”: Jag bor i helighet
barmhärtighet, att frambära edra kroppar
uppe i höjden, men ock hos den som är
till ett levande, heligt och Gud välbehagligt
förkrossad och har en ödmjuk ande; ty jag
offer -- eder andliga tempeltjänst.
vill giva liv åt de ödmjukas ande och liv åt
psaltaren 50 & 51
125
psaltaren 51
PSALTAREN
1 PETRUSBREVET 2:5
19 och till att predika ett nådens år från
och låten eder
själva såsom levande stenar uppbyggas till
Herren.”
ett andligt hus, så att I bliven ett “heligt
LUKAS 21:28
prästerskap”, som skall frambära andliga
Men när detta begynner
offer, vilka genom Jesus Kristus äro
ske, då mån I resa eder upp och
välbehagliga för Gud.
upplyfta edra huvuden, ty då nalkas eder
förlossning.”
Se även: Psaltaren 22:24; Psaltaren 34:18; Psaltaren 102:17;
Psaltaren 147:3; Jesaja 61:1-3; Jesaja 66:2; Lukas 15:2-7, 21-32;
Filipperbrevet 4:18; Hebreerbrevet 3:16.
ROMARBREVET 11:26
och så skall hela
Israel bliva frälst, såsom det är skrivet:
“Från Sion skall förlossaren komma, han
skall skaffa bort all ogudaktighet från
E26 Messias försoningsverk.
Jakob.
H03 Messias kommande rike.
27 Och när jag borttager deras synder, då
PSALTAREN 53:6Jo, där överföll dem
skall detta vara det förbund, som jag gör
förskräckelse, varest intet förskräckligt
med dem.”
var; ty Gud förströdde deras ben, när de
lägrade sig mot dig. Så lät du dem komma
HEBREERBREVET 9:12
på skam, ja, Gud förkastade dem.
gick han, icke
med bockars och kalvars blod, utan
med sitt eget blod, en gång för alla in
JESAJA 59:20
Men såsom en förlossare
i det allraheligaste och vann en evig
kommer HERREN för Sion och för
förlossning.
dem i Jakob, som omvända sig från sin
Se även:#1;# 2; #3; Psaltaren 14:7; Psaltaren 42:11; Psaltaren
43:5; Psaltaren 44:4; Psaltaren 74:12; Psaltaren 78:35; Psaltaren
111:9; Habackuk 3:13; Lukas 1:71; Lukas 2:38; Efesierbrevet 1:7;
Kolosserbrevet 1:14.
överträdelse, säger HERREN.
MATTEUS 1:21 Och hon skall föda en son,
och honom skall du giva namnet Jesus,
ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras
synder.”
F05 Messias ska bli förrådd.
F11 Messias lidande.
LUKAS 1:68
“Lovad vare Herren, Israels
PSALTAREN 55:4vid fiendens rop, vid den
Gud, som har sett till sitt folk och berett
ogudaktiges skri. Ty de vilja draga fördärv
det förlossning,
över mig, och i vrede ansätta de mig.
LUKAS 4:18
5 Mitt hjärta ängslas i mitt bröst, och dödens
“Herrens Ande är över mig,
fasor hava fallit över mig.
ty han har smort mig. Han har satt mig
till att förkunna glädjens budskap för de
12 ja, fördärv råder därinne, och från dess
fattiga, till att predika frihet för de fångna
torg vika icke förtryck och svek.
och syn för de blinda, ja, till att giva de
13 Se, det är icke en fiende som smädar mig,
förtryckta frihet
psaltaren 51 & 53
126
psaltaren 53 & 55
PSALTAREN
det kunde jag fördraga; det är icke min
JOHANNES 13:27
Då, när denne
ovän som förhäver sig mot mig, för honom
hade tagit emot brödstycket, for Satan in i
kunde jag gömma mig undan.
honom. Och Jesus sade till honom: “Gör
14 Nej, du gör det, du som var min jämlike,
snart vad du gör.”
min vän och förtrogne,
JOHANNES 13:37
MATTEUS 26:31 Då sade Jesus till dem: “I
Petrus sade till
honom: “Herre, varför kan jag icke följa
denna natt skolen I alla komma på fall
dig nu? Mitt liv vill jag giva för dig.”
38 Jesus svarade: “Ditt liv vill du giva för mig?
för min skull, ty det är skrivet: ‘Jag skall
slå herden, och fåren i hjorden skola
Sannerligen, sannerligen säger jag dig:
förskingras.’
Hanen skall icke gala, förrän du tre gånger
32 Men efter min uppståndelse skall jag före
har förnekat mig.”
eder gå till Galileen.”
Se även: Psaltaren 6:3; Psaltaren 69:20,21; Psaltaren 102:3-5;
Markus 14:33,34.
33 Då svarade Petrus och sade till honom:
“Om än alla andra komma på fall för din
skull, så skall dock jag aldrig komma på
fall.”
34 Jesus sade till honom: “Sannerligen säger
H05 Messias kommande ära och makt.
jag dig: I denna natt, förrän hanen har
H08 Messias ska ha evigt liv.
galit, skall du tre gånger förneka mig.”
PSALTAREN 61:6Ty du, o Gud, hör mina
35 Petrus svarade honom: “Om jag än måste
löften, åt dem som frukta ditt namn giver
dö med dig, så skall jag dock förvisso icke
du en arvedel.
förneka dig.” Sammalunda sade ock alla
7 Du förökar konungens dagar; hans år
de andra lärjungarna.
skola vara från släkte till släkte.
36 Därefter kom Jesus med dem till ett ställe
som hette Getsemane. Och han sade till
2 SAMUELSBOKEN 7:16 Ditt hus och ditt
lärjungarna: “Bliven kvar här, medan jag
konungadöme skola bliva beståndande
går dit bort och beder.”
37 Och han tog med sig Petrus och Sebedeus’
inför dig till evig tid; ja, din tron skall vara
befäst för evig tid.”
två söner; och han begynte bedrövas och
ängslas.
LUKAS 1:30
38 Då sade han till dem: “Min själ är djupt
Då sade ängeln till henne:
bedrövad, ända till döds; stannen kvar här
“Frukta icke, Maria; ty du har funnit nåd
och vaken med mig.”
för Gud.
31 Se, du skall bliva havande och föda en son,
JOHANNES 13:21
och honom skall du giva namnet Jesus.
När Jesus hade
sagt detta, blev han upprörd i sin ande
32 Han skall bliva stor och kallas den Högstes
och betygade och sade: “Sannerligen,
Son, och Herren Gud skall giva honom
hans fader Davids tron.
sannerligen säger jag eder: En av eder skall
33 Och han skall vara konung över Jakobs hus
förråda mig.”
psaltaren 55
127
psaltaren 55 & 61
PSALTAREN
till evig tid, och på hans rike skall ingen
folkets äldste det beslutet angående Jesus,
ände vara.”
att de skulle döda honom.
HEBREERBREVET 9:24
JOHANNES 11:49
Ty Kristus har
Men en av dem,
icke gått in i ett allraheligaste som är
Kaifas, som var överstepräst för det året,
gjort med händer, och som allenast är en
sade till dem: “I förstån intet,
50 och I besinnen icke huru mycket bättre det
efterbildning av det sannskyldiga, utan
han har gått in i själva himmelen, för att
är för eder att en man dör för folket, än att
nu träda fram inför Guds ansikte, oss till
hela folket förgås.”
51 Detta sade han icke av sig själv, utan
godo.
genom profetisk ingivelse, eftersom han
Se även:#1; Psaltaren 41:12; Hebreerbrevet 7:21-25.
var överstepräst för det året; ty Jesus skulle
dö för folket.
APOSTLAGÄRNINGARNA 4:25
F03 Messias ska avvisas.
Och du
har genom vår fader Davids, din tjänares,
PSALTAREN 62:3Allenast han är min klippa
mun sagt genom helig ande: ‘Varför
och min frälsning, min borg, jag skall ej
larmade hedningarna och tänkte folken
mycket vackla.
fåfänglighet?
4 Huru länge viljen I rasa mot denne man,
26 Jordens konungar trädde fram, och
samfällt slå honom ned, såsom vore han
furstarna samlade sig tillhopa mot Herren
en lutande vägg, en sönderbräckt mur?
och hans Smorde.’
27 Ja, i sanning, de församlade sig i denna
PSALTAREN 2:1 Varför larma hedningarna
stad mot din helige tjänare Jesus, mot
och tänka folken fåfänglighet?
honom som du har smort: Herodes och
2 Jordens konungar resa sig upp, och
Pontius Pilatus med hedningarna och
furstarna rådslå med varandra, mot
Israels folkstammar;
28 de församlade sig till att utföra allt vad din
HERREN och hans smorde:
3 “Låt oss slita sönder deras bojor och kasta
hand och ditt rådslut förut hade bestämt
deras band ifrån oss.”
skola ske.
Se även: Matteus 2:14-16.
MATTEUS 26:3 Därefter församlade sig
översteprästerna och folkets äldste hos
översteprästen, som hette Kaifas, i hans
hus,
H03 Messias kommande rike.
4 och rådslogo om att låta gripa Jesus med
PSALTAREN 65:2Gud, dig lovar man i stillhet
list och döda honom.
i Sion, och till dig får man infria löfte.
MATTEUS 27:1 Men när det hade blivit
PSALTAREN 22:27
morgon, fattade alla översteprästerna och
psaltaren 61 & 62
128
De ödmjuka skola
psaltaren 62 & 65
PSALTAREN
Se även:#1; Psaltaren 66:4; Psaltaren 145:18,19; Jesaja 49:6;
Jesaja 65:24; Jeremia 29:12,13.
äta och bliva mätta, de som söka HERREN
skola få lova honom; ja, edra hjärtan skola
leva evinnerligen.
H03 Messias kommande rike.
PSALTAREN 86:9Hedningarna, som du har
PSALTAREN 67:1För sångmästaren, med
gjort, skola alla komma och tillbedja inför
strängaspel; en psalm, en sång.
dig, Herre, och skola ära ditt namn.
1 För sångmästaren, med strängaspel; en
JESAJA 66:23
psalm, en sång.
Och nymånadsdag efter
2 Gud vare oss nådig och välsigne oss, han
nymånadsdag och sabbatsdag efter
låte sitt ansikte lysa och ledsaga oss, Sela,
sabbatsdag skall det ske, att allt kött
3 för att man på jorden må känna din väg,
kommer och tillbeder inför mig, säger
bland alla hedningar din frälsning.
HERREN.
4 Folken tacke dig, o Gud, alla folk tacke dig.
LUKAS 11:9
5 Folkslagen glädje sig och juble, ty du
Likaså säger jag till eder:
dömer folken rätt, och du leder folkslagen
Bedjen, och eder skall varda givet; söken,
på jorden. Sela.
och I skolen finna; klappen, och för eder
6 Folken tacke dig, o Gud, alla folk tacke dig.
skall varda upplåtet.
10 Ty var och en som beder, han får; och den
7 Jorden har givit sin gröda. Gud, vår Gud,
välsigne oss.
som söker, han finner; och för den som
klappar skall varda upplåtet.
JESAJA 2:2
JOHANNES 12:32
Och när jag har
Och det skall ske i
kommande dagar att det berg där
blivit upphöjd från jorden, skall jag draga
HERRENS hus är skall stå där fast grundat
alla till mig.”
och vara det yppersta ibland bergen
och upphöjt över andra höjder; och alla
1 JOHANNESBREVET 5:14
Och detta
hednafolk skola strömma dit,
3 ja, många folk skola gå åstad och skola
är den fasta tillförsikt vi hava till honom,
att om vi bedja om något efter hans vilja,
säga: “Upp, låt oss draga åstad till
så hör han oss.
HERRENS berg, upp till Jakobs Guds
15 Och om vi veta att han hör oss, vadhelst vi
hus, för att han må undervisa oss om
bedja om, så veta vi ock att vi redan hava
sina vägar, så att vi kunna vandra på hans
det som vi hava bett honom om i vår bön.
stigar.” Ty från Sion skall lag utgå, och
HERRENS ord från Jerusalem.
UPPENBARELSEBOKEN 11:15
Och den
4 Och han skall döma mellan hednafolken
sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo
och skipa rätt åt många folk. Då skola de
i himmelen starka röster som sade: “Väldet
smida sina svärd till plogbillar och sina
över världen har blivit vår Herres och hans
spjut till vingårdsknivar. Folken skola ej
Smordes, och han skall vara konung i
mer lyfta svärd mot varandra och icke mer
evigheternas evigheter.”
lära sig att strida.
psaltaren 65
129
psaltaren 65 & 67
PSALTAREN
DANIEL 7:14
Åt denne gavs välde och ära
som icke känna Gud, och dem som icke
och rike, och alla folk och stammar och
äro vår Herre Jesu evangelium lydiga.
tungomål måste tjäna honom. Hans välde
9 Dessa skola då bliva straffade med evigt
är ett evigt välde, som icke skall tagas ifrån
fördärv, bort undan Herrens ansikte och
honom, och hans rike skall icke förstöras.
hans överväldigande härlighet,
UPPENBARELSEBOKEN 11:15
UPPENBARELSEBOKEN 18:20
Och den
Gläd dig
sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo
över vad som har vederfarits henne, du
i himmelen starka röster som sade: “Väldet
himmel och I helige och I apostlar och
över världen har blivit vår Herres och hans
profeter, då nu Gud har hållit dom över
Smordes, och han skall vara konung i
henne och utkrävt vedergällning för eder!”
evigheternas evigheter.”
UPPENBARELSEBOKEN 19:7
UPPENBARELSEBOKEN 15:4
Vem
Låtom
oss glädjas och fröjda oss och giva honom
skulle icke frukta dig, Herre, och prisa ditt
äran; ty tiden är inne för Lammets bröllop,
namn? Du allena är helig, och alla folk
och dess brud har gjort sig redo.
skola komma och tillbedja inför dig. Ty
Se även:#1; 2 Mosebok 3:14; Jesaja 12:4-6; 1 Thessalonikerbrevet
5:16; 1 Petrusbrevet 1:8; Uppenbarelseboken 6:16,17.
dina domar hava blivit uppenbara.”
Se även:#1; #2; #4; #5; Jeremia 10:10.
G02 Messias himmelsfärd förutsägs.
H02 Hur dom i framtiden hålls av Messias.
G04 Messias ska utgjuta sin ande.
H03 Messias kommande rike.
PSALTAREN 68:18
PSALTAREN 68:1För sångmästaren; av
Guds vagnar
äro tiotusenden, tusen och åter tusen;
David; en psalm, en sång.
Herren drog fram med dem, Sinai är nu i
1 För sångmästaren; av David; en psalm, en
helgedomen.
sång.
MARKUS 16:19 Därefter, sedan Herren
2 Gud står upp; hans fiender varda
förskingrade, och de som hata honom fly
Jesus hade talat med dem, blev han
för hans ansikte.
upptagen i himmelen och satte sig på
3 Såsom rök fördrives, så fördrivas de av dig;
Guds högra sida.
likasom vaxet smälter för eld, så förgås de
LUKAS 24:51
ogudaktiga för Guds ansikte.
4 Men de rättfärdiga äro glada, de fröjda sig
inför Gud och jubla i glädje.
2 THESSALONIKERBREVET 1:8
upptagen till himmelen.
JOHANNES 7:39 Detta sade han om Anden,
“i
vilken de som trodde på honom skulle
lågande eld”, och låter straffet drabba dem
psaltaren 67 & 68
Och medan han välsignade
dem, försvann han ifrån dem och blev
130
psaltaren 68
PSALTAREN
undfå; ty ande var då ännu icke given,
i Kristus har välsignat oss med all den
eftersom Jesus ännu icke hade blivit
himmelska världens andliga välsignelse,
förhärligad.
EFESIERBREVET 4:8
APOSTLAGÄRNINGARNA 1:2
ända
Därför heter det:
“Han for upp i höjden, han tog fångar, han
till den dag då han blev upptagen, sedan
gav människorna gåvor.”
9 Men detta ord “han for upp”, vad innebär
han genom helig ande hade givit sina
befallningar åt apostlarna som han hade
det, om icke att han förut hade farit hit
utvalt.
ned till jordens lägre rymder?
APOSTLAGÄRNINGARNA 1:8
HEBREERBREVET 4:14
Men när
Eftersom vi nu
den helige Ande kommer över eder, skolen
hava en stor överstepräst, som har farit
I undfå kraft och bliva mina vittnen, både i
upp genom himlarna, nämligen Jesus,
Jerusalem och i hela Judeen och Samarien,
Guds Son, så låtom oss hålla fast vid
och sedan intill jordens ända.”
bekännelsen.
9 När han hade sagt detta, lyftes han inför
HEBREERBREVET 6:20
deras ögon upp i höjden, och en sky tog
dit Jesus, såsom
vår förelöpare, har gått in för oss, i det han
honom bort ur deras åsyn.
blev en överstepräst “efter Melkisedeks
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:17
‘Och det
sätt, till evig tid”.
skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud,
HEBREERBREVET 8:1
att jag skall utgjuta av min Ande över
Men en
allt kött, och edra söner och edra döttrar
huvudpunkt i vad vi vilja säga är detta: Vi
skola profetera, och edra ynglingar skola
hava en överstepräst som sitter på högra
se syner, och edra gamla män skola hava
sidan om Majestätets tron i himmelen,
drömmar;
Se även: Psaltaren 24:3,7-10; Psaltaren 47:5; Psaltaren 72:17-19;
Psaltaren 104:3; Psaltaren 110:1; 1 Korinthierbrevet 12:4-10; 1
Petrusbrevet 3:22.
18 ja, över mina tjänare och mina tjänarinnor
skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande,
och de skola profetera.
ROMARBREVET 12:6
F11 Messias lidande.
Och vi hava olika
F12 Messias ska möta motstånd.
gåvor, alltefter den nåd som har blivit
oss given. Har någon profetians gåva, så
PSALTAREN 69:4Jag har ropat mig trött, min
bruke han den efter måttet av sin tro;
strupe är förtorkad; mina ögon försmäkta
7 har någon fått en tjänst, så akte han på
av förbidan efter min Gud.
tjänsten; är någon satt till lärare, så akte
han på sitt lärarkall;
JOHANNES 15:25
EFESIERBREVET 1:3
skulle ju fullbordas, som är skrivet i deras
Välsignad vare vår
lag: ‘De hava hatat mig utan sak.’
Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som
psaltaren 68
Men det ordet
131
psaltaren 68 & 69
PSALTAREN
JOHANNES 19:4 Åter gick Pilatus ut och
MATTEUS 26:48 Men förrädaren hade givit
sade till folket: “Se, jag vill föra honom ut
dem ett tecken; han hade sagt: “Den som
till eder, på det att I mån förstå att jag icke
jag kysser, den är det; honom skolen I
finner honom skyldig till något brott.”
gripa.”
49 Och han trädde nu strax fram till Jesus och
2 KORINTHIERBREVET 5:21
Den som
sade: “Hell dig, rabbi!” och kysste honom
icke visste av någon synd, honom har han
häftigt.
50 Jesus sade till honom: “Min vän, gör vad
för oss gjort till synd, på det att vi i honom
må bliva rättfärdighet från Gud.
du är här för att göra.” Då stego de fram
och grepo Jesus och togo honom fången.
1 PETRUSBREVET 2:22
“Han hade ingen
MATTEUS 26:56 Men allt detta har skett, för
synd gjort, och intet svek fanns i hans
mun.
att profeternas skrifter skola fullbordas.”
Då övergåvo alla lärjungarna honom och
1 PETRUSBREVET 2:24
Och “våra synder
flydde.
bar han” i sin kropp upp på korsets trä, för
MATTEUS 26:74 Då begynte han förbanna
att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva
för rättfärdigheten; och “genom hans sår
sig och svärja: “Jag känner icke den
haven I blivit helade”.
mannen.” Och i detsamma gol hanen.
1 PETRUSBREVET 3:18
JOHANNES 1:10 I världen var han, och
Kristus själv led ju
en gång döden för synder; rättfärdig led han
genom honom hade världen blivit till, men
för orättfärdiga, på det att han skulle föra
världen ville icke veta av honom.
11 Han kom till sitt eget, och hans egna togo
oss till Gud. Ja, han blev dödad till köttet,
men till anden blev han gjord levande.
icke emot honom.
Se även: Psaltaren 35:19; Psaltaren 109:3; Jesaja 53:4-7; Matteus
26:59.
JOHANNES 2:16 Och till duvomånglarna
sade han: “Tagen bort detta härifrån; gören
icke min Faders hus till ett marknadshus.”
17 Hans lärjungar kommo då ihåg att det var
F11 Messias lidande.
skrivet: “Nitälskan för ditt hus skall förtära
mig.”
PSALTAREN 69:7Låt icke i mig dem komma
på skam, som förbida dig, Herre, HERRE
JOHANNES 7:5 Det var nämligen så, att
Sebaot; Låt icke i mig dem varda till blygd,
icke ens hans bröder trodde på honom.
som söka dig, du Israels Gud.
8 Ty för din skull bär jag smälek, för din
JOHANNES 15:21
skull höljer blygsel mitt ansikte;
9 främmande har jag blivit för mina bröder
skull, eftersom de icke känna honom som
och en främling för min moders barn.
psaltaren 69
Men allt detta
skola de göra mot eder för mitt namns
har sänt mig.
132
psaltaren 69
PSALTAREN
22 Hade jag icke kommit och talat till dem, så
40 och sade: “Du som bryter ned templet och
skulle de icke hava haft synd; men nu hava
inom tre dagar bygger upp det igen, hjälp
de ingen ursäkt för sin synd.
dig nu själv, om du är Guds Son, och stig
23 Den som hatar mig, han hatar ock min
ned från korset.”
41 Sammalunda talade ock översteprästerna,
Fader.
24 Hade jag icke bland dem gjort sådana
jämte de skriftlärde och de äldste,
gärningar, som ingen annan har gjort, så
begabbande ord och sade:
42 “Andra har han hjälpt; sig själv kan han
skulle de icke hava haft synd; men nu hava
de sett dem, och hava likväl hatat både mig
icke hjälpa. Han är ju Israels konung; han
och min Fader.
stige nu ned från korset, så vilja vi tro på
honom.
ROMARBREVET 15:8
43 Han har satt sin förtröstan på Gud, må
Vad jag vill säga är
detta: För de omskurna har Kristus blivit
nu han frälsa honom, om han har behag
en tjänare, till ett vittnesbörd om Guds
till honom, han har ju sagt: ‘Jag är Guds
sannfärdighet, för att bekräfta de löften
Son.’”
44 På samma sätt smädade honom också
som hade givits åt fäderna;
rövarna som voro korsfästa med honom.
Se även: Psaltaren 22:6-8; Psaltaren 31:11; Psaltaren 119:139;
Matteus 26:70-74; Markus 11:15-17.
45 Men vid sjätte timmen kom över hela
landet ett mörker, som varade ända till
nionde timmen.
46 Och vid nionde timmen ropade Jesus
F13 Detaljer om Messias lidande.
med hög röst och sade: “Eli, Eli, lema
sabaktani?”; det betyder: “Min Gud, min
PSALTAREN 69:19
Kom till min själ
Gud, varför har du övergivit mig?”
och förlossa henne; befria mig för mina
47 Men när några av dem som stodo där
fienders skull.
borde detta, sade de: “Han kallar på Elias.”
20 Du känner min smälek, min skam och
48 Och strax skyndade en av dem fram och
blygd; du ser alla mina ovänner.
tog en svamp och fyllde den med ättikvin
21 Smälek har krossat mitt hjärta, så att jag
och satte den på ett rör och gav honom att
är vanmäktig; jag väntade på medlidande,
dricka.
men där var intet, och på tröstare, men jag
fann ingen.
MARKUS 15:23 Och de räckte honom vin,
blandat med myrra, men han tog icke
MATTEUS 27:34 räckte de honom vin att
emot det.
dricka, blandat med galla; men då han
JOHANNES 19:28
hade smakat därpå, ville han icke dricka
det.
Eftersom nu Jesus
visste att allt annat redan var fullbordat,
sade han därefter, då ju skriften skulle i
MATTEUS 27:39 Och de som gingo där förbi
allt uppfyllas: “Jag törstar.”
29 Där stod då en kärl som var fullt av
bespottade honom och skakade huvudet
psaltaren 69
133
psaltaren 69
PSALTAREN
ättikvin. Med det vinet fyllde de en svamp,
upp det igen inom tre dagar’!
30 Hjälp dig nu själv, och stig ned från
som de satte på en isopsstängel och förde
till hans mun.
korset.”
30 Och när Jesus hade tagit emot vinet, sade
31 Sammalunda talade ock översteprästerna,
han: “Det är fullbordat.” Sedan böjde han
jämte de skriftlärde, begabbande ord med
ned huvudet och gav upp andan.
varandra och sade: “Andra har han hjälpt;
sig själv kan han icke hjälpa.
HEBREERBREVET 12:2
32 Han som är Messias, Israels konung,
Och må vi
därvid se på Jesus, trons hövding och
han stige nu ned från korset, så att vi få
fullkomnare, på honom, som i stället
se det och tro.” Också de män som voro
för att taga den glädje som låg framför
korsfästa med honom smädade honom.
honom, utstod korsets lidande och aktade
Se även: Jesaja 53:4,10; Sakaria 13:7.
smäleken för intet, och som nu sitter på
högra sidan om Guds tron.
1 PETRUSBREVET 2:23
När han blev
G01 Messias uppståndelse förutsägs.
smädad, smädade han icke igen, och
PSALTAREN 71:20
när han led, hotade han icke, utan
Du som har låtit
överlämnade sin sak åt honom som dömer
oss pröva så mycken nöd och olycka, du
rättvist.
skall åter göra oss levande och föra oss
upp igen du jordens djup.
24 Och “våra synder bar han” i sin kropp upp
på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån
LUKAS 24:6
synderna och leva för rättfärdigheten; och
Han är icke har, han är
uppstånden. Kommen ihåg vad han talade
“genom hans sår haven I blivit helade”.
till eder, medan han ännu var i Galileen,
Se även: Psaltaren 22:6,7; Jesaja 53:3-5.
huru han sade:
LUKAS 24:34
Och dessa sade: “Herren är
verkligen uppstånden, och han har visat
F13 Detaljer om Messias lidande.
sig för Simon.”
PSALTAREN 69:26
Deras gård blive
öde, ingen må finnas, som bor i deras
ROMARBREVET 14:9
hyddor,
Ty därför har
Kristus dött och åter blivit levande, att
han skall vara herre över både döda och
MARKUS 15:28 Så Skriften fullbordades
levande.
som säger, ‘Och Han var numrerade med
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:27
de som överträder.’
29 Och de som gingo där förbi bespottade
den, att
du icke skall lämna min själ åt dödsriket
honom och skakade huvudet och sade: “Tvi
och icke låta din Helige se förgängelse.
dig, du som ‘bryter ned templet och bygger
psaltaren 69
134
psaltaren 69 & 71
PSALTAREN
Se även: Psaltaren 16:10; Psaltaren 30:3; Psaltaren 49:15;
Psaltaren 86:13; Jona 2:5-7; Apostlagärningarna 13:35.
18 Lovad vare HERREN Gud, Israels Gud,
som allena gör under!
19 Och lovat vare hans härliga namn
D04 Messias ämbete som konung.
evinnerligen, och hela jorden vare full av
E10 Messias ska också vara Messias för
hans ära! Amen, Amen.
hedningarna.
MATTEUS 2:11 Och de gingo in i huset
H03 Messias kommande rike.
H05 Messias kommande ära och makt.
och fingo se barnet med Maria, dess
moder. Då föllo de ned och gåvo det sin
PSALTAREN 72:7I hans dagar blomstre den
hyllning; och de togo fram sina skatter och
rättfärdige, och stor frid råde, till dess ingen
framburo åt det skänker: guld, rökelse och
måne mer finnes.
myrra.
8 Må han härska från hav till hav och ifrån
floden intill jordens ändar.
MATTEUS 28:18 Då trädde Jesus fram och
9 För honom buge sig öknens inbyggare,
talade till dem och sade: “Mig är given all
och hans fiender slicke stoftet.
makt i himmelen och på jorden.
10 Konungarna från Tarsis och havsländerna
hembäre skänker, konungarna av Saba och
MARKUS 16:15 Och han sade till dem:
Seba bäre fram gåvor.
“Gån ut i hela världen och prediken
11 Ja, alla konungar falle ned för honom, alla
evangelium för allt skapat.
hedningar tjäne honom.
16 Den som tror och bliver döpt, han skall
12 Ty han skall rädda den fattige som ropar
bliva frälst; men den som icke tror, han
och den betryckte och den som ingen
skall bliva fördömd.
hjälpare har.
13 Han skall vara mild mot den arme och
FILIPPERBREVET 2:10
fattige; de fattigas själar skall han frälsa.
för att i Jesu namn
alla knän skola böja sig, deras som äro i
14 Ifrån förtryck och våld skall han förlossa
himmelen, och deras som äro på jorden,
deras själ, och deras blod skall aktas dyrt i
och deras som äro under jorden,
hans ögon.
15 Må han leva; må man föra till honom guld
HEBREERBREVET 13:8
från Saba. Ständigt bedje man för honom,
Jesus Kristus är
densamme i går och i dag, så ock i evighet.
alltid välsigne man honom.
16 Ymnigt växe säden i landet, ända till
UPPENBARELSEBOKEN 1:18
och
bergens topp; dess frukt må susa likasom
den levande; jag var död, men se, jag
Libanons skog; och folk blomstre upp i
lever i evigheternas evigheter och jag har
städerna såsom örter på marken.
nycklarna till döden och dödsriket.
17 Hans namn förblive evinnerligen; så
länge solen skiner, fortplante sig hans
UPPENBARELSEBOKEN 7:9
Sedan
namn. Och i honom välsigne man sig; alla
fick jag se en stor skara, som ingen
hedningar prise honom säll.
kunde räkna, en skara ur alla folkslag
psaltaren 71 & 72
135
psaltaren 72
PSALTAREN
ROMARBREVET 2:16
och stammar och folk och tungomål stå
Ja, så skall det
inför tronen och inför Lammet; och de
befinnas vara på den dag då Gud, enligt
voro klädda i vita, fotsida kläder och hade
det evangelium jag förkunnar, genom
palmer i sina händer.
Kristus Jesus dömer över vad som är
fördolt hos människorna.
UPPENBARELSEBOKEN 11:15
Och den
2 TIMOTHEOSBREVET 4:1
sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo
Jag
i himmelen starka röster som sade: “Väldet
uppmanar dig allvarligt inför Gud och
över världen har blivit vår Herres och hans
Kristus Jesus, inför honom som skall
Smordes, och han skall vara konung i
döma levande och döda, jag uppmanar dig
evigheternas evigheter.”
vid hans tillkommelse och hans rike:
UPPENBARELSEBOKEN 17:14
UPPENBARELSEBOKEN 14:9
De
Och
skola giva sig i strid med Lammet; men
ännu en tredje ängel följde dem; denne
Lammet jämte de kallade och utvalda
sade med hög röst: “Om någon tillbeder
och trogna som följa det, skall övervinna
vilddjuret och dess bild och tager dess
dem, ty Lammet är herrarnas herre och
märke på sin panna eller på sin hand,
10 så skall ock han få dricka av Guds
konungarnas konung.”
vredesvin, det som är iskänkt i hans vredes
Se även:#1; #2; #5; 1 Mosebok 22:18; Psaltaren 21:4.
kalk, obemängt; och han skall bliva plågad
med eld och svavel, i heliga änglars och i
Lammets åsyn.
11 Och när de så plågas, uppstiger röken
H02 Hur dom i framtiden hålls av Messias.
därav i evigheters evigheter, och de hava
PSALTAREN 75:7Ty icke från öster eller
ingen ro, vaken dag eller natt, de som
väster, ej heller från bergsöknen kommer
tillbedja vilddjuret och dess bild, eller som
hjälpen;
låta märka sig med dess namn.
8 nej, Gud är den som dömer; den ene
ödmjukar han, den andre upphöjer han.
UPPENBARELSEBOKEN 16:19
Och den
stora staden rämnade söder i tre delar, och
LUKAS 1:52
Härskare har han störtat
folkens städer störtade samman; och Gud
från deras troner, och ringa män har han
kom ihåg det stora Babylon, så att han
upphöjt;
räckte det kalken med sin stränga vredes
vin.
APOSTLAGÄRNINGARNA 17:31 Ty han
Se även:#1; #6; 1 Samuelsboken 2:7,8; Jesaja 51:17-22; Jeremia
25:15-17.
har fastställt en dag då han skall ‘döma
världen med rättfärdighet’, genom en man
som han har bestämt därtill; och han har
åt alla givit en bekräftelse härpå, i det att
han har låtit honom uppstå från de döda.”
psaltaren 72 & 75
136
psaltaren 75
PSALTAREN
1 KORINTHIERBREVET 4:1
B19 Messias mysterium.
Såsom
Kristi tjänare och såsom förvaltare av Guds
PSALTAREN 78:2Jag vill öppna min mun
hemligheter, så må man anse oss.
till lärorikt tal, uppenbara förborgade ting
Se även: Psaltaren 49:4; Hosea 12:10; Matteus 21:45; Markus 3:23;
Markus 4:2,13,33; Markus 12:1; Lukas 8:10; 1 Korinthierbrevet 13:2;
1 Korinthierbrevet 14:2.
ifrån fordom.
MATTEUS 13:10 Då trädde lärjungarna fram
och sade till honom: “Varför talar du till
dem i liknelser?”
B03 Messias är Människosonen.
11 Han svarade och sade: “Eder är givet att
H07 Messias ska sitta på Guds högra sida.
lära känna himmelrikets hemligheter, men
PSALTAREN 80:14
dem är det icke givet.
Vildsvinet från
skogen frossar därpå, och djuren på
12 Ty den som har, åt honom skall varda
marken äta därav.
givet, så att han får över nog; men den
15 Gud Sebaot, vänd åter, skåda ned från
som icke har, från honom skall tagas också
himmelen och se härtill, och låt dig vårda
det han har.
om detta vinträd.
13 Därför talar jag till dem i liknelser,
eftersom de med seende ögon intet se, och
17 Det är förbränt av eld och kringhugget; för
med hörande öron intet höra, och intet
ditt ansiktes näpst förgås de.
heller förstå.
MATTEUS 13:34 Allt detta talade Jesus i
JESAJA 11:1
liknelser till folket, och utan liknelser
Men ett skott skall skjuta
upp ur Isais avhuggna stam, och en
talade han intet till dem.
35 Ty det skulle fullbordas, som var sagt
telning från dess rötter skall bära frukt.
genom profeten som sade: “Jag vill
SAKARIA 3:8
öppna min mun till liknelser, uppenbara
Hör härpå, Josua, du
vad förborgat har varit från världens
överstepräst, med dina medbröder, som
begynnelse.”
sitta här inför dig (ty dessa män skola vara
ett tecken): Se, jag vill låta min tjänare
MARKUS 4:11
Telningen komma;
Då sade han till dem:
“Åt eder är Guds rikes hemlighet given,
JOHANNES 15:1 “Jag är det sanna vinträdet,
men åt dem som stå utanför meddelas
och min Fader är vingårdsmannen.
alltsammans i liknelser,
JOHANNES 16:25
APOSTLAGÄRNINGARNA 10:38
Detta har jag talat
till eder i förtäckta ord; den tid kommer, då
förkunnelsen om Jesus från Nasaret och
jag icke mer skall tala till eder i förtäckta
om huru Gud hade smort honom med
ord, utan öppet förkunna för eder om
helig ande och kraft, honom som vandrade
Fadern.
omkring och gjorde gott och botade alla
som voro under djävulens våld; ty Gud var
psaltaren 78
137
psaltaren 78 & 80
PSALTAREN
med honom.
återsken och hans väsens avbild och
genom sin makts ord bär allt, har han
APOSTLAGÄRNINGARNA 15:15 Därmed
-- sedan han hade utfört en rening från
stämmer ock överens vad profeterna hava
synderna -- satt sig på Majestätets högra
talat; ty så är skrivet:
sida i höjden.
16 ‘Därefter skall jag komma tillbaka och åter
Se även:#2; Psaltaren 7:7; Psaltaren 80:8; Psaltaren 90:13; Jesaja
63:15,17; Jeremia 2:21; Jeremia 23:5,6; Hesekiel 17:22-24; Daniel
9:16-19; Sakaria 6:12; Markus 12:1-9.
bygga upp Davids förfallna hydda; ja, dess
ruiner skall jag bygga upp och så upprätta
den igen,
17 för att ock övriga människor skola
E07 MESSIAS FRÄLSNINGSOFFER.
söka Herren, alla hedningar som hava
uppkallats efter mitt namn. Så säger
PSALTAREN 85:9Jag vill höra vad Gud,
Herren, han som skall göra detta,
HERREN, talar: se, han talar frid till sitt
folk och till sina fromma; må de blott icke
KOLOSSERBREVET 1:15 i honom som är
vända åter till dårskap.
den osynlige Gudens avbild och förstfödd
före allt skapat.
JOHANNES 1:14 Och Ordet vart kött och tog
16 Ty i honom skapades allt i himmelen och
på jorden, synligt såväl som osynligt, både
sin boning ibland oss, och vi sågo hans
tronänglar och herrar och furstar och
härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons
väldigheter i andevärlden. Alltsammans
härlighet från sin Fader, och han var full av
har blivit skapat genom honom och till
nåd och sanning.
honom.
APOSTLAGÄRNINGARNA 13:26 Mina
17 Ja, han är till före allt annat, och
bröder, I som ären barn av Abrahams
alltsammans äger bestånd i honom.
18 Och han är huvudet för kroppen, det är
släkt, så ock I andra här, I som ‘frukten
församlingen, han som är begynnelsen,
Gud’, till oss har ordet om denna frälsning
den förstfödde ifrån de döda. Så skulle
blivit sänt.
han i allt vara den främste.
Se även:#2; Psaltaren 24:4,5; Psaltaren 50:23; Markus 12:32-34;
Apostlagärningarna 10:2-4; Apostlagärningarna 13:14-16.
19 Ty det behagade Gud att låta all fullhet
taga sin boning i honom
HEBREERBREVET 1:1
Sedan Gud fordom
många gånger och på många sätt hade
E08 Messias rättvisa.
talat till fäderna genom profeterna,
H03 Messias kommande rike.
2 har han nu, på det yttersta av denna tid,
PSALTAREN 85:10
talat till oss genom sin Son, som han har
skall ära bo i vårt land.
ock har skapat världen.
11 Godhet och trofasthet skola där mötas,
3 Och eftersom denne är hans härlighets
psaltaren 80
Ja, hans frälsning
är nära dem som frukta honom, och så
insatt till arvinge av allt, genom vilken han
138
psaltaren 80 & 85
PSALTAREN
rättfärdighet och frid kyssas;
och en ny jord”, där rättfärdighet bor,
12 trofasthet skall växa upp ur jorden och
förbida vi efter hans löfte.
rättfärdighet blicka ned från himmelen.
1 JOHANNESBREVET 2:6 Den som säger
13 HERREN skall giva oss vad gott är, och
vårt land skall giva sin gröda.
sig förbliva i honom, han är ock pliktig att
själv så vandra som Han vandrade.
MATTEUS 3:15 Då svarade Jesus och sade
UPPENBARELSEBOKEN 19:11
till honom: “Låt det nu så ske; ty det höves
Och jag
oss att så uppfylla all rättfärdighet. Då
såg himmelen öppen och fick där se en vit
tillstadde han honom det.
häst; och mannen som satt på den heter
“Trofast och sannfärdig”, och han dömer
MATTEUS 21:32 Ty Johannes kom och lärde
och strider i rättfärdighet.
eder rättfärdighetens väg, och I trodden
Se även:#1; #2; Johannes 13:14-16,34; Romarbrevet 3:25,26;
Efesierbrevet 5:1,2; Filipperbrevet 2:5-8; Hebreerbrevet 12:1-2; 1
Petrusbrevet 2:18-24.
honom icke, men publikaner och skökor
trodde honom. Och fastän I sågen detta,
ångraden I eder icke heller efteråt, så att I
trodden honom.
H03 Messias kommande rike.
JOHANNES 14:6 Jesus svarade honom: “Jag
PSALTAREN 86:9Hedningarna, som du har
är vägen och sanningen och livet; ingen
gjort, skola alla komma och tillbedja inför
kommer till Fadern utom genom mig.
dig, Herre, och skola ära ditt namn.
ROMARBREVET 5:1
Då vi nu hava
JESAJA 66:23
blivit rättfärdiggjorda av tro, hava vi frid
Och nymånadsdag efter
nymånadsdag och sabbatsdag efter
med Gud genom vår Herre Jesus Kristus
sabbatsdag skall det ske, att allt kött
2 KORINTHIERBREVET 5:21
kommer och tillbeder inför mig, säger
Den som
HERREN.
icke visste av någon synd, honom har han
för oss gjort till synd, på det att vi i honom
SAKARIA 14:9
må bliva rättfärdighet från Gud.
Och HERREN skall då vara
konung över hela jorden; ja, på den tiden
FILIPPERBREVET 1:10
skall HERREN vara en, och hans namn ett.
så att I kunnen
döma om vad rättast är, på det att I mån
ROMARBREVET 11:25
bliva rena och för ingen till stötesten, i
Ty för att I, mina
bröder, icke skolen hålla eder själva
väntan på Kristi dag,
11 och bliva rika på rättfärdighetens frukt,
för kloka, vill jag yppa för eder denna
vilken kommer genom Jesus Kristus, Gud
hemlighet: Förstockelse har drabbat en
till ära och pris.
del av Israel och skall fortfara intill dess
hedningarna i fulltalig skara hava kommit
2 PETRUSBREVET 3:13
psaltaren 85
in;
Men “nya himlar
139
psaltaren 85 & 86
PSALTAREN
UPPENBARELSEBOKEN 11:15
JOHANNES 1:17 ty genom Moses blev lagen
Och den
sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo
given, men nåden och sanningen hava
i himmelen starka röster som sade: “Väldet
kommit genom Jesus Kristus.
över världen har blivit vår Herres och hans
ROMARBREVET 5:20
Smordes, och han skall vara konung i
Men lagen har
därjämte kommit in, för att fallet skulle
evigheternas evigheter.”
bliva så mycket större; dock, där synden
UPPENBARELSEBOKEN 15:4
Vem
blev större, där överflödade nåden mycket
skulle icke frukta dig, Herre, och prisa ditt
mer.
21 Ty såsom synden hade utövat sitt välde i
namn? Du allena är helig, och alla folk
skola komma och tillbedja inför dig. Ty
och genom döden, så skulle nu ock nåden
dina domar hava blivit uppenbara.”
genom rättfärdighet utöva sitt välde till
evigt liv, och det genom Jesus Kristus, vår
Se även:#1; #4.
Herre.
EFESIERBREVET 1:9
i det att han för
oss har kungjort sin viljas hemlighet,
E14 Messias ska besegra döden och mörkret.
enligt det beslut som han efter sitt behag
PSALTAREN 86:12
Då vill jag tacka
hade fattat inom sig själv,
dig, Herre, min Gud, av allt mitt hjärta och
ära ditt namn evinnerligen;
EFESIERBREVET 2:4
13 ty din nåd är stor över mig, och du räddar
Men Gud, som är
rik på barmhärtighet, har, för den stora
min själ ur dödsrikets djup.
kärleks skull, varmed han har älskat oss,
5 gjort oss levande med Kristus, oss som
1 THESSALONIKERBREVET 1:10 och till
voro döda genom våra synder. Av nåd ären
att vänta hans Son från himmelen, honom
I frälsta!
6 Ja, han har uppväckt oss med honom och
som han har uppväckt från de döda, Jesus,
som frälsar oss undan den kommande
satt oss med honom i den himmelska
vredesdomen.
världen, i Kristus Jesus,
7 för att i de kommande tidsåldrarna bevisa
Se även: Psaltaren 16:10; Psaltaren 56:13; Jona 2:4-7.
sin nåds översvinnliga rikedom, genom
godhet mot oss i Kristus Jesus.
Se även: Psaltaren 86:5; Psaltaren 103:8; Psaltaren 111:4;
Psaltaren 130:4,7; Psaltaren 145:8; Joela 2:13; Mika 7:18.
B22 GUDS OCH MESSIAS GODHET.
B23 GUDS OCH MESSIAS NÅD.
PSALTAREN 86:15
Men du, Herre, är
en barmhärtig och nådig Gud, långmodig
och stor i mildhet och trofasthet.
psaltaren 86
140
psaltaren 86
PSALTAREN
F06 Messias ska lämnas ensam.
29 och vredo samman en krona av törnen och
F13 Detaljer om Messias lidande.
satte den på hans huvud, och i hans högra
hand satte de ett rör. Sedan böjde de knä
PSALTAREN 88:14
Men jag ropar till
inför honom och begabbade honom och
dig, HERRE, och bittida kommer min bön
sade: “Hell dig, judarnas konung!”
dig till mötes.
30 Och de spottade på honom och togo röret
15 Varför förkastar du, HERRE, min själ,
och slogo honom därmed i huvudet.
varför döljer du ditt ansikte för mig?
31 Och när de så hade begabbat honom,
16 Betryckt är jag och döende allt ifrån
klädde de av honom manteln och satte på
min ungdom; jag måste bära dina
honom hans egna kläder och förde honom
förskräckelser, så att jag är nära att
bort till att korsfästas.
förtvivla.
MATTEUS 27:46 Och vid nionde timmen
17 Din vredes lågor gå över mig, dina fasor
förgöra mig.
ropade Jesus med hög röst och sade: “Eli,
18 De omgiva mig beständigt såsom vatten,
Eli, lema sabaktani?”; det betyder: “Min
de kringränna mig allasammans.
Gud, min Gud, varför har du övergivit
mig?”
MATTEUS 26:37 Och han tog med sig Petrus
Se även: Psaltaren 22:11-21; Psaltaren 31:11; Psaltaren 38:10,11;
Psaltaren 69:17-21; Psaltaren 88:8; Psaltaren 143:3,4; Jesaja 53:46,8,10,11; Jesaja 63:3; Daniel 9:26; Sakaria 13:7; Matteus 27:3944; Markus 14:33,34; Lukas 22:44; Romarbrevet 8:32; Galaterbrevet
3:13; 1 Petrusbrevet 2:24.
och Sebedeus’ två söner; och han begynte
bedrövas och ängslas.
38 Då sade han till dem: “Min själ är djupt
bedrövad, ända till döds; stannen kvar här
och vaken med mig.”
39 Därefter gick han litet längre bort och föll
B01 Messias är Guds son.
H03 Messias kommande rike.
ned på sitt ansikte och bad och sade: “Min
Fader, om det är möjligt, så gånge denna
PSALTAREN 89:3Ja, jag säger: För evig tid
kalk ifrån mig. Dock icke såsom jag vill,
skall nåd byggas upp; i himmelen, där
utan såsom du vill!”
befäster du din trofasthet.
40 Sedan kom han tillbaka till lärjungarna
4 “Jag har slutit ett förbund med min
och fann dem sovande. Då sade han till
Petrus: “Så litet förmådden I då vaka en
utvalde, med ed har jag lovat min tjänare
kort stund med mig!
David:
MATTEUS 12:18 “Se, över min tjänare, som
MATTEUS 26:56 Men allt detta har skett, för
att profeternas skrifter skola fullbordas.”
jag har utvalt, min älskade, i vilken min
Då övergåvo alla lärjungarna honom och
själ har funnit behag, över honom skall
flydde.
jag låta min Ande komma, och han skall
förkunna rätten bland folken.
MATTEUS 27:28 Och de togo av honom hans
19 Han skall icke kiva eller skria, och hans
kläder och satte på honom en röd mantel
röst skall man icke höra på gatorna,
psaltaren 88
141
psaltaren 88 & 89
PSALTAREN
20 Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa,
de ord han talar i mitt namn, så skall jag
och en rykande veke skall han icke
själv utkräva det av honom.
utsläcka, intill dess att han har fört rätten
LUKAS 1:32
fram till seger.
21 Och till hans namn skola folken sätta sitt
Han skall bliva stor och
kallas den Högstes Son, och Herren Gud
hopp.”
skall giva honom hans fader Davids tron.
33 Och han skall vara konung över Jakobs hus
LUKAS 1:32
Han skall bliva stor och
till evig tid, och på hans rike skall ingen
kallas den Högstes Son, och Herren Gud
ände vara.”
skall giva honom hans fader Davids tron.
33 Och han skall vara konung över Jakobs hus
LUKAS 7:16
Och alla betogos av häpnad
till evig tid, och på hans rike skall ingen
och prisade Gud och sade: Den stor profet
ände vara.”
har uppstått ibland oss” och: “Gud har sett
till sitt folk.”
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:29
Mina
APOSTLAGÄRNINGARNA 3:22
bröder, jag kan väl fritt säga till eder om
Moses
vår stamfader David att han är både död
har ju sagt: ‘En profet skall Herren Gud
och begraven; hans grav finnes ju ibland
låta uppstå åt eder, av edra bröder, en som
oss ännu i dag.
är mig lik; honom skolen I lyssna till i allt
30 Men eftersom han var en profet och visste
vad han talar till eder.
att Gud med ed hade lovat honom att ‘av
FILIPPERBREVET 2:6
hans livs frukt sätta en konung på hans
tron’,
han som var
till i Guds-skepnad, men icke räknade
jämlikheten med Gud såsom ett byte,
Se även: Psaltaren 89:28-34; Jeremia 30:9; Hesekiel 34:23-24;
Hosea 3:5; Matteus 3:17; Hebreerbrevet 7:21.
7 utan utblottade sig själv, i det han
antog tjänare-skepnad, när han kom
i människogestalt. Så befanns han i
utvärtes måtto vara såsom en människa
8 och ödmjukade sig och blev lydig intill
E26 Messias försoningsverk.
döden, ja, intill döden på korset.
PSALTAREN 89:19
Ty han som är vår
9 Därför har ock Gud upphöjt honom över
sköld tillhör HERREN, vår konung tillhör
allting och givit honom det namn som är
Israels Helige.
över alla namn
10 för att i Jesu namn alla knän skola böja sig,
5 MOSEBOK 18:18
En profet skall jag
deras som äro i himmelen, och deras som
låta uppstå åt dem bland deras bröder, en
äro på jorden, och deras som äro under
som är dig lik, och jag skall lägga mina ord
jorden,
11 och för att alla tungor skola bekänna, Gud,
i hans mun, och han skall tala till dem allt
vad jag bjuder honom.
Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herre.
19 Och om någon icke lyssnar till mina ord,
psaltaren 89
142
psaltaren 89
PSALTAREN
UPPENBARELSEBOKEN 3:7
APOSTLAGÄRNINGARNA 10:38
Och skriv
till Filadelfias församlings ängel: “Så säger
förkunnelsen om Jesus från Nasaret och
den Helige, den Sannfärdige, han som har
om huru Gud hade smort honom med
‘Davids nyckel’, han som ‘upplåter, och
helig ande och kraft, honom som vandrade
ingen kan tillsluta’, han som ‘tillsluter, och
omkring och gjorde gott och botade alla
ingen upplåter’:
som voro under djävulens våld; ty Gud var
med honom.
Se även: 5 Mosebok 33:29; Markus 1:24; Hebreerbrevet 2:9-17.
HEBREERBREVET 1:8
säger han om
Sonen: “Gud, din tron förbliver alltid och
B05 Messias är fylld med helig Ande.
evinnerligen, och rättvisans spira är ditt
D01 Smörjningen av Messias.
rikes spira.
9 Du har älskat rättfärdighet och hatat
PSALTAREN 89:20
På den tiden talade
orättfärdighet; därför, o Gud, har din Gud
du i en syn till dina fromma och sade: “Jag
smort dig med glädjens olja mer än dina
har lagt hjälp i en hjältes hans, jag har
medbröder”;
upphöjt en yngling ur folket.
Se även:#2; Psaltaren 89:13; Jesaja 41:10; Jesaja 42:1; Sakaria
10:12; Matteus 26:12.
21 Jag har funnit min tjänare David och
smort honom med min helig olja.
LUKAS 4:18
“Herrens Ande är över mig,
ty han har smort mig. Han har satt mig
E13 Gud bekräftar Messias tjänst.
till att förkunna glädjens budskap för de
PSALTAREN 89:22
fattiga, till att predika frihet för de fångna
Min hand skall
och syn för de blinda, ja, till att giva de
stadigt vara med honom, och min arm
förtryckta frihet
skall styrka honom.
MATTEUS 4:1
JOHANNES 3:34 Ty den som Gud har sänt,
Därefter blev Jesus av
han talar Guds ord; Gud giver nämligen
Anden förd upp i öknen, för att han skulle
icke Anden efter mått.
frestas av djävulen.
2 Och när han hade fastat i fyrtio dagar och
JOHANNES 12:3 Då tog Maria ett skålpund
fyrtio nätter, blev han omsider hungrig.
3 Då trädde frestaren fram och sade till
smörjelse av dyrbar äkta nardus och
honom: “Är du Guds Son, så bjud att dessa
smorde därmed Jesu fötter; sedan torkade
stenar bliva bröd.”
hon hans fötter med sitt hår. Och huset
4 Men han svarade och sade: “Det är skrivet:
uppfylldes med vällukt av smörjelsen.
‘Människan skall leva icke allenast av bröd,
JOHANNES 12:7 Men Jesus sade: “Låt henne
utan av allt det som utgår av Guds mun.’”
5 Därefter tog djävulen honom med sig till
vara; må hon få fullgöra detta för min
den heliga staden och ställde honom uppe
begravningsdag.
psaltaren 89
143
psaltaren 89
PSALTAREN
på helgedomens mur
E22 Messias arbete ska bli välsignat.
6 och sade till honom: “Är du Guds Son, så
H03 Messias kommande rike.
kasta dig ned; det är ju skrivet: ‘Han skall
PSALTAREN 89:24
giva sina änglar befallning om dig, och de
nej, jag skall
skola bära dig på händerna, så att du icke
krossa hans ovänner framför honom, och
stöter din fot mot någon sten.’”
jag skall hemsöka dem som hata honom.
7 Jesus sade till honom: “Det är ock skrivet:
JOHANNES 17:6 Jag har uppenbarat ditt
‘Du skall icke fresta Herren, din Gud.’”
8 Åter tog djävulen honom med sig, upp på
namn för de människor som du har tagit
ett mycket högt berg, och visade honom
ut ur världen och givit åt mig. De voro
alla riken i världen och deras härlighet
dina, och du har givit dem åt mig, och de
9 och sade till honom: “Allt detta vill jag giva
hava hållit ditt ord.
dig, om du faller ned och tillbeder mig.”
JOHANNES 17:11
10 Då sade Jesus till honom: “Gå bort, Satan;
Jag är nu icke
ty det är skrivet: ‘Herren, din Gud, skall
längre kvar i världen, men de äro kvar i
du tillbedja, och honom allena skall du
världen, när jag går till dig. Helige Fader,
tjäna.’”
bevara dem i ditt namn -- det som du har
förtrott åt mig -- för att de må vara ett,
likasom vi äro ett.
H03 Messias kommande rike.
JOHANNES 17:25
PSALTAREN 89:23
Ingen fiende skall
Rättfärdige Fader,
världen har icke lärt känna dig, men jag
oförtänkt komma över honom, och ingen
känner dig, och dessa hava förstått att du
orättfärdig skall förtrycka honom;
har sänt mig.
JOHANNES 15:23
Se även:#1; Psaltaren 89:16,17,28,33; Psaltaren 91:14.
Den som hatar
mig, han hatar ock min Fader.
LUKAS 19:27
H03 Messias kommande rike.
Men dessa mina ovänner,
som icke ville hava mig till konung över
PSALTAREN 89:25
sig, fören dem hit huggen ned dem här
Min trofasthet och
min nåd skola vara med honom, och i mitt
inför mig.”
namn skall hans horn varda upphöjt.
Se även:#1; Psaltaren 2:1-6; Psaltaren 21:8,9; Psaltaren 110:1;
Psaltaren 132:8.
2 MOSEBOK 23:21
Tag dig till vara
inför honom och hör hans röst, var icke
gensträvig mot honom, han skall icke hava
fördrag med edra överträdelser, ty mitt
namn är i honom.
psaltaren 89
144
psaltaren 89
PSALTAREN
UPPENBARELSEBOKEN 11:15
Och den
icke farit upp till Fadern. Men gå till mina
sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo
bröder, och säg till dem att jag far upp till
i himmelen starka röster som sade: “Väldet
min Fader och eder Fader, till min Gud och
över världen har blivit vår Herres och hans
eder Gud.”
Smordes, och han skall vara konung i
2 KORINTHIERBREVET 6:18
evigheternas evigheter.”
och
vara en Fader för eder; och I skolen vara
Se även:#1.
mina söner och döttrar, säger Herren, den
Allsmäktige.”
HEBREERBREVET 1:5
A05 Messias förhållande till sin fader.
Ty till vilken av
änglarna har han någonsin sagt: “Du är
B01 Messias är Guds son.
min Son, jag har i dag fött dig”? eller: “Jag
PSALTAREN 89:26
Jag skall lägga
skall vara hans Fader, och han skall vara
havet under hans hand och strömmarna
min Son”?
under hans högra hand.
UPPENBARELSEBOKEN 3:21
MATTEUS 11:27 Allt har av min Fader blivit
Den som
vinner seger, honom skall jag låta sitta
förtrott åt mig. Och ingen känner Sonen
med mig på min tron, likasom jag själv
utom Fadern, ej heller känner någon
har vunnit seger och satt mig med min
Fadern utom Sonen och den för vilken
Fader på hans tron.
Sonen vill göra honom känd. -LUKAS 23:46
Se även: 2 Samuelsboken 22:47; 1 Krönikeboken 22:10; Psaltaren
18:46; Psaltaren 62:2,6,7; Psaltaren 95:1; Matteus 10:32,33;
Matteus 26:39,42; Johannes 8:54; Johannes 11:41; Galaterbrevet
4:6.
Och Jesus ropade med
hög röst och sade: “Fader, i dina händer
befaller jag min ande.” Och när han hade
sagt detta, gav han upp andan.
A04 Messias är av evigheten.
JOHANNES 14:7 Haden I känt mig, så haden
B01 Messias är Guds son.
I ock känt min Fader; nu kännen I honom
E13 Gud bekräftar Messias tjänst.
och haven sett honom.”
H03 Messias kommande rike.
JOHANNES 14:23
PSALTAREN 89:27
Jesus svarade och
Han skall kalla
mig så: ‘Du min fader, min Gud och min
sade till honom: “Om någon älskar mig,
frälsnings klippa.’
så håller han mitt ord; och min Fader
28 Ja, jag skall göra honom till den förstfödde,
skall älska honom, och vi skola komma till
till den högste bland konungarna på jorden.
honom och taga vår boning hos honom.
29 Jag skall bevara min nåd åt honom
JOHANNES 20:17
evinnerligen, och mitt förbund med honom
Jesus sade till
skall förbliva fast.
henne: “Rör icke vid mig; jag har ju ännu
psaltaren 89
145
psaltaren 89
PSALTAREN
APOSTLAGÄRNINGARNA 13:32 Och vi
17 Ja, han är till före allt annat, och
förkunna för eder det glada budskapet,
alltsammans äger bestånd i honom.
att det löfte som gavs åt våra fäder, det
18 Och han är huvudet för kroppen, det är
har Gud låtit gå i fullbordan för oss, deras
församlingen, han som är begynnelsen,
barn, därigenom att han har låtit Jesus
den förstfödde ifrån de döda. Så skulle
uppstå,
han i allt vara den främste.
33 såsom ock är skrivet i andra psalmen: ‘Du
19 Ty det behagade Gud att låta all fullhet
är min Son, jag har i dag fött dig.’
taga sin boning i honom
34 Och att han har låtit honom uppstå från
UPPENBARELSEBOKEN 11:15
de döda, så att han icke mer skall vända
Och den
tillbaka till förgängelsen, det har han sagt
sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo
med dessa ord: ‘Jag skall uppfylla åt eder
i himmelen starka röster som sade: “Väldet
de heliga löften som jag i trofasthet har
över världen har blivit vår Herres och hans
givit åt David.’
Smordes, och han skall vara konung i
evigheternas evigheter.”
HEBREERBREVET 1:5
Ty till vilken av
Se även:#1; #2; #4; Romarbrevet 8:20.
änglarna har han någonsin sagt: “Du är
min Son, jag har i dag fött dig”? eller: “Jag
skall vara hans Fader, och han skall vara
H03 Messias kommande rike.
min Son”?
6 Likaså säger han, med tanke på den tid då
PSALTAREN 89:35
han åter skall låta den förstfödde inträda
Jag skall icke bryta
i världen: “Och alla Guds änglar skola
mitt förbund, och vad mina läppar hava
tillbedja honom.”
talat skall jag ej förändra.
7 Och medan han om änglarna säger: “Han
36 En gång har jag svurit det vid min helighet,
gör sina änglar till vindar och sina tjänare
och mitt löfte till David skall jag icke bryta.
37 Hans säd skall förbliva evinnerligen och hans
till eldslågor”,
tron inför mig så länge som solen;
8 säger han om Sonen: “Gud, din tron
förbliver alltid och evinnerligen, och
LUKAS 1:32
rättvisans spira är ditt rikes spira.
Han skall bliva stor och
kallas den Högstes Son, och Herren Gud
KOLOSSERBREVET 1:15 i honom som är
skall giva honom hans fader Davids tron.
33 Och han skall vara konung över Jakobs hus
den osynlige Gudens avbild och förstfödd
till evig tid, och på hans rike skall ingen
före allt skapat.
16 Ty i honom skapades allt i himmelen och
ände vara.”
på jorden, synligt såväl som osynligt, både
Se även: Jesaja 9:8; Uppenbarelseboken 1:5.
tronänglar och herrar och furstar och
väldigheter i andevärlden. Alltsammans
har blivit skapat genom honom och till
honom.
psaltaren 89
146
psaltaren 89
PSALTAREN
A04 Messias är av evigheten.
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
PSALTAREN 90:2Förrän bergen blevo till och
PSALTAREN 91:13
Över lejon och
du frambragte jorden och världen, ja, från
huggormar skall du gå fram, du skall
evighet till evighet är du, o Gud.
trampa ned unga lejon och drakar.
JOHANNES 1:1 I begynnelsen var Ordet,
MARKUS 16:18 ormar skola de taga
och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
i händerna, och om de dricka något
dödande gift, så skall det alls icke skada
Se även: Ordspråksboken 8:22-26; Jesaja 44:6; Hebreerbrevet 1:1012; Hebreerbrevet 13:8; Uppenbarelseboken 1:8.
dem; på sjuka skola de lägga händerna,
och de skola då bliva friska.”
APOSTLAGÄRNINGARNA 28:3
När
Paulus då tog upp ett fång torra kvistar
E03 Frestelsen av Messias.
som han lade på elden, kom, i följd av
PSALTAREN 91:11
Ty han skall giva
hettan, en huggorm fram därur och högg
sina änglar befallning om dig, att de skola
sig fast vid hans hand.
bevara dig på alla dina vägar.
4 Då infödingarna fingo se ormen hänga
12 De skola bära dig på händerna, så att du
där vid hans hand, sade de till varandra:
icke stöter din fot mot någon sten.
“Helt visst är denne man en dråpare, som
rättvisans gudinna icke tillstädjer att leva,
LUKAS 4:9
Och han förde honom till
om han nu ock har blivit räddad undan
Jerusalem och ställde honom uppe på
havet.”
5 Men han skakade ormen ifrån sig i elden
helgedomens mur och sade till honom:
“Är du Guds Son, så kasta dig ned
och led ingen skada.
härifrån;
10 det är ju skrivet: ‘Han skall giva sina
2 TIMOTHEOSBREVET 4:17
änglar befallning om dig, att de skola väl
bevara dig’;
Men
Herren stod mig bi och gav mig kraft, för
11 så ock: ‘De skola bära dig på händerna, så
att genom mig ordet överallt skulle bliva
att du icke stöter din fot mot någon sten.’”
predikat, så att alla hedningar finge höra
12 Då svarade Jesus och sade till honom: “Det
det; och så blev jag räddad ur lejonets gap.
är sagt: ‘Du skall icke fresta Herren, din
Se även: Jesaja 1:6-8; Jesaja 35:9; Jesaja 65:25; Daniel 6:21;
Uppenbarelseboken 5:5.
Gud.’”
Se även: Matteus 4:6; Hebreerbrevet 1:14.
psaltaren 90 & 91
147
psaltaren 91
PSALTAREN
JOHANNES 21:19
F01 Messias död förutsägs.
Detta sade han för
G01 Messias uppståndelse förutsägs.
att giva till känna med hurudan död Petrus
G03 Messias upphöjelse förutsägs.
skulle förhärliga Gud. Och sedan han
hade sagt detta, sade han till honom: “Följ
PSALTAREN 91:14
“Han håller sig
mig.”
intill mig, därför skall jag befria honom;
jag skall beskydda honom, därför att han
HEBREERBREVET 5:7
känner mitt namn.
15 Han åkallar mig, och jag skall svara
kötts dagar, böner och åkallan till den som
honom; jag är med honom i nöden, jag
kunde frälsa honom från döden; och han
skall rädda honom och låta honom komma
blev bönhörd och tagen ur sin ångest.
till ära.
8 Så lärde han, fastän han var “Son”, lydnad
16 Jag skall mätta honom med långt liv och
genom sitt lidande;
låta honom se min frälsning.”
JOHANNES 12:28
Och med starkt
rop och tårar frambar han, under sitt
Se även: Romarbrevet 8:28; Psaltaren 18:3,4; Psaltaren 16:10;
Psaltaren 21:4; Psaltaren 61:5,6.
Fader, förhärliga
ditt namn.” Då kom en röst från
himmelen: “Jag har redan förhärligat det,
A04 Messias är av evigheten.
och jag skall ytterligare förhärliga det.”
D04 Messias ämbete som konung.
JOHANNES 13:32
Är nu Gud
PSALTAREN 93:1HERREN är min konung!
förhärligad i honom, så skall ock Gud
förhärliga honom i sig själv, och han skall
Han har klätt sig i härlighet. HERREN har
snart förhärliga honom.
klätt sig, omgjordat sig med makt; därför
står jordkretsen fast och vacklar icke.
JOHANNES 14:23
2 Din tron står fast ifrån fordom tid, du är
Jesus svarade och
från evighet.
sade till honom: “Om någon älskar mig,
så håller han mitt ord; och min Fader
ORDSPRÅKSBOKEN 8:22 HERREN skapade
skall älska honom, och vi skola komma till
mig såsom sitt förstlingsverk, i urminnes
honom och taga vår boning hos honom.
tid, innan han gjorde något annat.
JOHANNES 16:14
23 Från evighet är jag insatt, från
Han skall
förhärliga mig, ty av mitt skall han taga
begynnelsen, ända ifrån jordens
och skall förkunna det för eder.
urtidsdagar.
JOHANNES 16:27
HEBREERBREVET 1:2
ty Fadern själv
har han nu, på det
älskar eder, eftersom I haven älskat mig
yttersta av denna tid, talat till oss genom
och haven trott att jag är utgången från
sin Son, som han har insatt till arvinge
Gud.
av allt, genom vilken han ock har skapat
världen.
psaltaren 91
148
psaltaren 91 & 93
PSALTAREN
3 Och eftersom denne är hans härlighets
2 SAMUELSBOKEN 22:47 HERREN lever!
återsken och hans väsens avbild och
Lovad vare min klippa, upphöjd vare Gud,
genom sin makts ord bär allt, har han
min frälsnings klippa!
-- sedan han hade utfört en rening från
2 SAMUELSBOKEN 23:3 Israels Gud har
synderna -- satt sig på Majestätets högra
så sagt, Israels klippa har så talat till mig:
sida i höjden.
“Den som råder över människorna rätt,
UPPENBARELSEBOKEN 19:6
Och jag
den som råder i Guds fruktan,
hörde likasom röster av en stor skara, lika
1 KORINTHIERBREVET 10:4
bruset av stora vatten och dånet av starka
och
tordön; de sade: “Halleluja! Herren, vår
alla drucko de samma andliga dryck -- de
Gud, den Allsmäktige, har nu trätt fram
drucko nämligen ur en andlig klippa, som
såsom konung.
åtföljde dem, och den klippan var Kristus.
7 Låtom oss glädjas och fröjda oss och giva
Se även:#1; #4; 5 Mosebok 32:4,15,18; Psaltaren 18:1-2,31,46;
Psaltaren 19:14; Psaltaren 31:2,3; Psaltaren 62:2,6,7; Psaltaren
71:3; Psaltaren 73:26; Psaltaren 78:35; Psaltaren 89:26; Psaltaren
92:15; Psaltaren 94:22; Psaltaren 144:1; Jesaja 26:4; Jesaja 30:29;
Jesaja 44:8.
honom äran; ty tiden är inne för Lammets
bröllop, och dess brud har gjort sig redo.
Se även:#1; #2; Mika 5:2; Hebreerbrevet 1:10-12; Hebreerbrevet
13:8; Uppenbarelseboken 1:8,17-18.
B06 MESSIAS ÄR DEN GODE HERDEN.
E26 MESSIAS FÖRSONINGSVERK.
A08 Messias namn och titlar.
PSALTAREN 95:7Ty han är vår Gud, och vi
H05 Messias kommande ära och makt.
äro det folk som han har till sin hjord, vi
PSALTAREN 95:1Kommen, låtom oss höja
äro får som stå under hans vård.
glädjerop till HERREN, jubel till vår
8 O att I villen i dag höra hans röst!
frälsnings klippa.
Förhärden icke edra hjärtan såsom i
2 Låtom oss träda fram för hans ansikte med
Meriba, såsom på Massas dag i öknen,
tacksägelse och höja jubel till honom med
9 där edra fäder frestade mig, där de prövade
lovsånger.
mig, fastän de hade sett mina verk.
3 Ty HERREN är en stor Gud, en stor
10 I fyrtio år var det släktet mig till leda, och
konung över alla gudar.
jag sade: “De äro ett folk som far vilse med
sitt hjärta, och de vilja icke veta av mina
2 SAMUELSBOKEN 22:2 Han sade: HERRE,
vägar.”
11 Så svor jag då i min vrede: “De skola icke
du mitt bergfäste, min borg och min
komma in i min vila.”
räddare,
2 SAMUELSBOKEN 22:32 Ty vem är Gud
MATTEUS 11:28 Kommen till mig, I alla
förutom HERREN, och vem är en klippa
som arbeten och ären betungade, så skall
förutom vår Gud?
jag giva eder ro.
psaltaren 93 & 95
149
psaltaren 95
PSALTAREN
29 Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty
15 När det nu säges: “I dag, om I fån höra
jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; ‘så
hans röst, mån I icke förhärda edra
skolen I finna ro för edra själar’.
hjärtan, såsom när de förbittrade mig”,
16 vilka voro då de som förbittrade honom,
JOHANNES 10:14
Jag är den gode
fastän de hade hört hans ord? Var det icke
herden, och jag känner mina får, och mina
alla de som under Moses hade dragit ut ur
får känna mig,
Egypten?
15 såsom Fadern känner mig, och såsom jag
17 Och vilka voro de som han var förtörnad
känner Fadern; och jag giver mitt liv för
på i fyrtio år? Var det icke de som hade
fåren.
syndat, de “vilkas kroppar föllo i öknen”?
16 Jag har ock andra får, som icke höra till
18 Och vilka gällde den ed som han svor,
detta fårahus; också dem måste jag draga
att de “icke skulle komma in i hans
till mig, och de skola lyssna till min röst.
vila”, vilka, om icke dem som hade varit
Så skall det bliva en hjord och en herde.
ohörsamma?
19 Så se vi då att det var för otros skull som
HEBREERBREVET 3:7
Så säger den
de icke kunde komma ditin.
helige Ande: “I dag, om I fån höra hans
HEBREERBREVET 4:1
röst,
8 mån I icke förhärda edra hjärtan, såsom
Eftersom nu ett
löfte att få komma in i hans vila ännu står
när de förbittrade mig på frestelsens dag i
kvar, må vi alltså med fruktan se till, att
öknen,
icke någon bland eder en gång befinnes
9 där edra fäder frestade mig och prövade
hava blivit efter på vägen.
2 Ty det glada budskapet hava vi mottagit
mig, fastän de hade sett mina verk i fyrtio
år.
såväl som de; men för dem blev det
10 Därför blev jag förtörnad på det släktet och
löftesord de fingo höra till intet gagn,
sade: ‘Alltid fara de vilse med sina hjärtan.’
eftersom det icke genom tron hade blivit
Men de ville icke veta av mina vägar.
upptaget i dem som hörde det.
11 Så svor jag då i min vrede: De skola icke
3 Vi som hava kommit till tro, vi få ju
komma in i min vila.”
komma in i vilan. Det heter också: “Så
12 Sen därför till, mina bröder, att icke
svor jag då i min vrede: De skola icke
hos någon bland eder finnes ett ont
komma in i min vila”, och detta fastän
otroshjärta, så att han avfaller från den
hans verk stodo där färdiga allt ifrån den
levande Guden,
tid då världen var skapad.
13 utan förmanen varandra alla dagar, så
4 Ty om den sjunde dagen heter det
länge det heter “i dag”, på det att ingen av
någonstädes så: “Och Gud vilade på sjunde
eder må bliva förhärdad genom syndens
dagen från alla sina verk”;
5 här åter heter det: “De skola icke komma
makt att bedraga.
14 Ty vi hava blivit delaktiga av Kristus,
in i min vila.”
6 Eftersom det alltså står kvar att några skola
såframt vi eljest intill änden hålla fast vår
första tillförsikt.
psaltaren 95
få komma in i den, och eftersom de som
150
psaltaren 95
PSALTAREN
först mottogo det glada budskapet för sin
E15 Messias ska komma med glada nyheter.
ohörsamhets skull icke kommo ditin,
PSALTAREN 96:1Sjungen till HERRENS ära
7 så bestämmer han genom ordet “i dag”
en ny sång, sjungen till HERRENS ära,
åter en viss dag, nu då han så lång tid
alla länder.
därefter säger hos David, såsom förut är
2 Sjungen till HERRENS ära, loven hans
nämnt: “I dag, om I fån höra hans röst,
namn. Båden glädje var dag, förkunnen
mån I icke förhärda edra hjärtan.”
hans frälsning.
8 Ty om Josua hade fört dem in i vilan, så
3 Förtäljen bland hedningarna hans ära,
skulle Gud icke hava talat om en annan,
bland alla folk hans under.
senare dag.
9 Alltså står en sabbatsvila ännu åter för
MATTEUS 28:19 Gån fördenskull ut och
Guds folk.
10 Ty den som har kommit in i hans vila, han
gören alla folk till lärjungar, döpande
har funnit vila från sina verk, likasom Gud
dem i Faderns och Sonens och den helige
från sina.
Andes namn,
11 Så låtom oss nu med all flit sträva efter
LUKAS 24:47
att få komma in i den vilan, för att ingen
och att bättring till
må, såsom de, falla och bliva ett varnande
syndernas förlåtelse i hans namn skulle
exempel på ohörsamhet.
predikas bland alla folk, och först i
Jerusalem.
1 PETRUSBREVET 2:25
Ty I “gingen vilse
EFESIERBREVET 1:3
såsom får”, men nu haven I vänt om till
Välsignad vare vår
Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som
edra själars herde och vårdare.
i Kristus har välsignat oss med all den
JUDASBREVET 1:5
himmelska världens andliga välsignelse,
Men fastän I
redan en gång haven fått kunskap om
UPPENBARELSEBOKEN 5:13
alltsammans, vill jag påminna eder därom,
Och allt
att Herren, sedan han hade frälst sitt folk
skapat, både i himmelen och på jorden
ur Egyptens land, efteråt förgjorde dem
och under jorden och på havet, och allt
som icke trodde,
vad i dem var, hörde jag säga: “Honom,
som sitter på tronen, och Lammet tillhör
Se även: 1 Mosebok 2:2,3; 2 Mosebok 17:2-7; 4 Mosebok 14:11-30; 5
Mosebok 1:34,35; 5 Mosebok 2:14-16; Psaltaren 78:17,18,40,41,56;
Apostlagärningarna 20:28; 1 Korinthierbrevet 10:9; Hebreerbrevet
11:16; Hebreerbrevet 12:25; Uppenbarelseboken 14:13.
lovet och äran och priset och väldet i
evigheternas evigheter.”
UPPENBARELSEBOKEN 14:6
Och jag såg en annan ängel flyga fram
uppe i himlarymden; han hade ett evigt
evangelium, som han skulle förkunna för
dem som bo på jorden, för alla folkslag
och stammar och tungomål och folk.
psaltaren 95
151
psaltaren 96
PSALTAREN
7 Och han sade med hög röst: “Frukten
4:16 Ty Herren skall själv stiga ned från
Gud och given honom ära; ty stunden
himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en
är kommen, då han skall hålla dom. Ja,
överängels röst och en Guds basun. Och
tillbedjen honom som har skapat himmel
först skola de i Kristus döda uppstå;
17 sedan skola vi som då ännu leva och hava
och jord och hav och vattenkällor.
lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på
skyar upp i luften, Herren till mötes; och
så skola vi alltid få vara hos Herren.
18 Så trösten nu varandra med dessa ord.
H01 Messias återkomst förutsägs.
H02 Hur dom i framtiden hålls av Messias.
2 THESSALONIKERBREVET 1:10 när han
H03 Messias kommande rike.
kommer för att förhärligas i sina heliga
PSALTAREN 96:7Given åt HERREN, I
och visa sig underbar i alla dem som hava
folkens släkter, given åt HERREN ära och
kommit till att tro; ty det vittnesbörd vi
makt;
hava framburit till eder haven I trott. Så
8 given åt HERREN hans namns ära, bären
skall ske på den dagen.
fram skänker, och kommen i hans gårdar.
9 Tillbedjen HERREN i helig skrud, bäven
2 TIMOTHEOSBREVET 4:8
för hans ansikte, alla länder.
Nu ligger
rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig,
10 Sägen bland hedningarna: “HERREN är
och Herren, den rättfärdige domaren, skall
nu konung! Därför står jordkretsen fast
giva den åt mig på “den dagen”, och icke åt
och vacklar icke; han dömer folken med
mig allenast, utan åt alla som hava älskat
rättvisa.”
hans tillkommelse.
11 Himmelen vare glad, och jorden fröjde sig;
havet bruse och allt vad däri är.
TITUSBREVET 2:13
12 Marken glädje sig och allt som är därpå, ja,
medan vi vänta på
vårt saliga hopps fullbordan och på den
då juble alla skogens träd.
store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu,
13 inför HERREN, ty han kommer, ty han
härlighets uppenbarelse --
kommer för att döma jorden. Han skall
döma jordens krets med rättfärdighet och
2 PETRUSBREVET 3:12
folken med sin trofasthet.
medan I förbiden
och påskynden Guds dags tillkommelse,
varigenom himlar skola upplösas av eld,
GALATERBREVET 1:16
täcktes i mig
och himlakroppar smälta av hetta!
uppenbara sin Son, för att jag bland
UPPENBARELSEBOKEN 11:18
hedningarna skulle förkunna evangelium
Folken
om honom, då begav jag mig strax
vredgades, men din vredes dag har nu
åstad; jag rådförde mig icke med någon
kommit, och den tid då de döda skola få
människa,
sin dom, och då du skall löna dina tjänare
profeterna och de heliga och dem som
1 THESSALONIKERBREVET
psaltaren 96
frukta ditt namn, både små och stora, och
152
psaltaren 96
PSALTAREN
då du skall fördärva dem som fördärva
himlakropparna upplösas av hetta, och
jorden.”
jorden och de verk som äro därpå brännas
upp.
UPPENBARELSEBOKEN 19:11
11 Eftersom nu allt detta sålunda går till sin
Och jag
såg himmelen öppen och fick där se en vit
upplösning, hurudana bören icke I då vara
häst; och mannen som satt på den heter
i helig vandel och gudsfruktan,
12 medan I förbiden och påskynden Guds
“Trofast och sannfärdig”, och han dömer
och strider i rättfärdighet.
dags tillkommelse, varigenom himlar
skola upplösas av eld, och himlakroppar
Se även:#1; #2; #6.
smälta av hetta!
UPPENBARELSEBOKEN 1:7
Se, han
H02 Hur dom i framtiden hålls av Messias.
kommer med skyarna, och allas ögon skola
H03 Messias kommande rike.
se honom, ja ock deras som hava stungit
honom; och alla släkter på jorden skola
PSALTAREN 97:1HERREN är nu konung!
jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen.
Därför fröjde sig jorden; havsländerna
glädje sig, så många som de äro.
UPPENBARELSEBOKEN 5:13
2 Moln och töcken omgiva honom,
Och allt
skapat, både i himmelen och på jorden
rättfärdighet och rätt äro hans trons fäste.
och under jorden och på havet, och allt
3 Eld går framför honom och förbränner
vad i dem var, hörde jag säga: “Honom,
hans ovänner runt omkring.
som sitter på tronen, och Lammet tillhör
4 Hans ljungeldar lysa upp jordens krets;
lovet och äran och priset och väldet i
jorden ser det och bävar.
evigheternas evigheter.”
5 Bergen smälta såsom vax för HERREN, för
hela jordens Herre.
UPPENBARELSEBOKEN 6:16
6 Himlarna förkunna hans rättfärdighet, och
Och de
sade till bergen och klipporna: “Fallen över
alla folk se hans ära.
oss och döljen oss för dens ansikte, som
sitter på tronen, och för Lammets vrede.
2 THESSALONIKERBREVET 1:8
17 Ty deras vredes stora dag är kommen, och
“i
lågande eld”, och låter straffet drabba dem
vem kan bestå?”
som icke känna Gud, och dem som icke
UPPENBARELSEBOKEN 11:15
äro vår Herre Jesu evangelium lydiga.
Och den
sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo
HEBREERBREVET 12:29 Ty “vår Gud är en
i himmelen starka röster som sade: “Väldet
förtärande eld”.
över världen har blivit vår Herres och hans
Smordes, och han skall vara konung i
2 PETRUSBREVET 3:10
Men Herrens dag
evigheternas evigheter.”
skall komma såsom en tjuv, och då skola
UPPENBARELSEBOKEN 19:2
himlarna med dånande hast förgås, och
psaltaren 96 & 97
153
Ty rätta
psaltaren 97
PSALTAREN
och rättfärdiga äro hans domar; han har
MARKUS 16:15 Och han sade till dem:
dömt den stora skökan, som fördärvade
“Gån ut i hela världen och prediken
jorden genom sin otukt, och han har
evangelium för allt skapat.
utkrävt sina tjänares blod av hennes
LUKAS 1:70
hand.”
såsom han hade lovat
genom sin forntida heliga profeters mun.
Se även:#1; #6; #7.
71 Ty han ville frälsa oss från våra ovänner
och ur alla våra motståndares hand,
72 och så göra barmhärtighet med våra fäder
E10 Messias ska också vara Messias för
och tänka på sitt heliga förbund,
73 vad han med ed hade lovat för vår fader
hedningarna.
Abraham,
PSALTAREN 98:1En psalm. Sjungen till
74 Han ville beskära oss att få tjäna honom
HERREN ära en ny sång, ty han har gjort
utan fruktan, frälsta ur våra ovänners
under. Han har vunnit seger med sin
hand,
högra hand och med sin väldiga arm.
75 ja, att göra tjänst inför honom i helighet
2 HERREN har låtit sin frälsning bliva
och rättfärdighet i alla våra dagar.
kunnig, han har uppenbarat sin
rättfärdighet för hedningarnas ögon.
LUKAS 2:30
3 Han har tänkt på sin nåd och trofasthet
ty mina ögon hava sett din
frälsning,
mot Israels hus; alla jordens ändar hava
31 vilken du har berett till att skådas av alla
sett huru vår Gud frälsar.
folk:
32 ett ljus som skall uppenbaras för
JESAJA 52:10
HERREN blottar sin heliga
hedningarna, och en härlighet som skall
arm inför alla hedningars ögon, och alla
givas åt ditt folk Israel.”
jordens ändar få se vår Guds frälsning.
ROMARBREVET 10:18
JESAJA 52:15
så skall han ock väcka
Jag frågar då:
Hava de kanhända icke hört predikas? Jo,
förundran hos många folk; ja, konungar
visserligen; det heter ju: “Deras tal har
skola förstummas i förundran över
gått ut över hela jorden, och deras ord till
honom. Ty vad aldrig har varit förtäljt för
världens ändar.”
dem, det få de se, och vad de aldrig hava
ROMARBREVET 15:8
hört, det få de förnimma.
Vad jag vill säga är
detta: För de omskurna har Kristus blivit
MATTEUS 28:18 Då trädde Jesus fram och
en tjänare, till ett vittnesbörd om Guds
talade till dem och sade: “Mig är given all
sannfärdighet, för att bekräfta de löften
makt i himmelen och på jorden.
som hade givits åt fäderna;
19 Gån fördenskull ut och gören alla folk
9 hedningarna åter hava fått prisa Gud för
till lärjungar, döpande dem i Faderns och
hans barmhärtighets skull. Så är ock
Sonens och den helige Andes namn,
skrivet: “Fördenskull vill jag prisa dig
psaltaren 97 & 98
154
psaltaren 98
PSALTAREN
UPPENBARELSEBOKEN 1:7
bland hedningarna och lovsjunga ditt
namn.”
Se, han
kommer med skyarna, och allas ögon skola
se honom, ja ock deras som hava stungit
Se även: 3 Mosebok 26:14-45; Psaltaren 106:45; Jesaja 45:21-23;
Jesaja 49:6; Mika 7:20; Lukas 3:6.
honom; och alla släkter på jorden skola
jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen.
UPPENBARELSEBOKEN 11:15
Och den
B13 Messias auktoritet.
sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo
H02 Hur dom i framtiden hålls av Messias.
i himmelen starka röster som sade: “Väldet
H03 Messias kommande rike.
över världen har blivit vår Herres och hans
Smordes, och han skall vara konung i
PSALTAREN 98:4Höjen jubel till HERREN,
evigheternas evigheter.”
alla länder; bristen ut i glädjerop och
lovsjungen.
UPPENBARELSEBOKEN 14:14
5 Lovsjungen HERREN med harpa, med
Och jag
fick se en vit sky, och på skyn satt en som
harpa och med lovsångs ljud.
liknade en människoson; och han hade på
6 Höjen jubel med trumpeter och med
sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand
basuners ljud inför HERREN, konungen.
en vass lie.
7 Havet bruse och allt vad däri är, jordens
15 Och en annan ängel kom ut ur templet och
krets och de som bo därpå.
ropade med hög röst till den som satt på
8 Strömmarna klappe i händerna, bergen
skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden;
juble med varandra,
ty skördetiden är kommen, och säden på
9 inför HERREN, ty han kommer för att
jorden är fullt mogen till skörd.”
döma jorden. Han skall döma jordens
16 Den som satt på skyn högg då till med sin
krets med rättfärdighet och folken med
lie på jorden, och jorden blev avbärgad.
rättvisa.
Se även:#5; #6; Apostlagärningarna 1:9-11.
MATTEUS 24:30 Och då skall
Människosonens tecken visa sig på
himmelen, och alla släkter på jorden
B18 Messias helighet, skönhet och härlighet.
skola då jämra sig. Och man skall få se
H03 Messias kommande rike.
‘Människosonen komma på himmelens
PSALTAREN 99:1HERREN är nu konung!
skyar’ med stor makt och härlighet.
Därför darra folken. Han som tronar på
keruberna! Därför skälver jorden.
MATTEUS 26:64 Jesus svarade honom: “Du
2 HERREN är stor i Sion, och upphöjd är
har själv sagt det. Men jag säger eder:
han över alla folk.
Härefter skolen I få se Människosonen
3 Därför prisar man ditt namn, det stora och
sitta på Maktens högra sida och komma på
fruktansvärda. Helig är han.
himmelens skyar.”
4 Och konungen i sin makt älskar vad rätt
psaltaren 98
155
psaltaren 98 & 99
PSALTAREN
är. Ja, du håller rättvisa vid makt, rätt och
ett hundra fyrtiofyra tusen som hade dess
rättfärdighet övar du i Jakob.
namn och dess Faders namn skrivna på
5 Upphöjen HERREN, vår Gud, och
sina pannor.
tillbedjen vid hans fotapall. Helig är han.
UPPENBARELSEBOKEN 19:11
JESAJA 14:32
Vad skall man då svara det
Och jag
såg himmelen öppen och fick där se en vit
främmande folkets sändebud? Jo, att det
häst; och mannen som satt på den heter
är HERREN som har grundat Sion, och att
“Trofast och sannfärdig”, och han dömer
de betryckta bland hans folk där hava sin
och strider i rättfärdighet.
tillflykt.
UPPENBARELSEBOKEN 19:16
MATTEUS 28:18 Då trädde Jesus fram och
Och på
sin mantel, över sin länd, har han detta
talade till dem och sade: “Mig är given all
namn skrivet: “Konungarnas konung och
makt i himmelen och på jorden.
herrarnas herre.”
Se även:#1; #2.
HEBREERBREVET 12:22 Nej, I haven
kommit till Sions berg och den levande
Gudens stad, det himmelska Jerusalem,
och till änglar i mångtusental,
F11 Messias lidande.
23 till en högtidsskara och församling av
PSALTAREN 102:1
förstfödda söner som äro uppskrivna i
Bön av en
betryckt, när han försmäktar och utgjuter
himmelen, och till en domare som är allas
sitt bekymmer inför HERREN.
Gud, och till fullkomnade rättfärdigas
1 Bön av en betryckt, när han försmäktar
andar,
och utgjuter sitt bekymmer inför
24 och till ett nytt förbunds medlare, Jesus,
HERREN.
och till ett stänkelseblod som talar bättre
2 HERRE, hör min bön, och låt mitt rop
än Abels blod.
komma inför dig.
3 Dölj icke ditt ansikte för mig, när jag är i
1 JOHANNESBREVET 3:3 Och var och en
nöd. Böj ditt öra till mig; när jag ropar, så
som har detta hopp till honom, han renar
skynda att svara mig.
sig, likasom Han är ren.
4 Ty mina dagar hava försvunnit såsom rök,
UPPENBARELSEBOKEN 11:15
benen i min kropp äro förtorkade såsom
Och den
av eld.
sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo
5 Mitt hjärta är förbränt såsom gräs och
i himmelen starka röster som sade: “Väldet
förvissnat; ty jag förgäter att äta mitt bröd.
över världen har blivit vår Herres och hans
6 För min högljudda suckans skull tränga
Smordes, och han skall vara konung i
benen i min kropp ut till huden.
evigheternas evigheter.”
UPPENBARELSEBOKEN 14:1
7 Jag är lik en pelikan i öknen, jag är såsom
Och jag
en uggla bland ruiner.
fick se Lammet stå på Sions berg jämte det
psaltaren 99
156
psaltaren 99 & 102
PSALTAREN
8 Jag får ingen sömn och har blivit lik en
Sion; se, det är tid att du bevisar det nåd;
ensam fågel på taket.
ja, stunden har kommit.
9 Hela dagen smäda mig mina fiender; de
15 Ty dina tjänare hava dess stenar kära och
som rasa mot mig förbanna med mitt
ömka sig över dess grus.
namn.
16 Då skola hedningarna frukta HERRENS
10 Ty jag äter aska såsom bröd och blandar
namn och alla jordens konungar din
min dryck med gråt,
härlighet,
11 för din vredes och förtörnelses skull,
17 när en gång HERREN har byggt upp Sion
därför att du har gripit mig och kastat mig
och uppenbarat sig i sin härlighet;
bort.
18 när han har vänt sig till de utblottades bön
och upphört att förakta deras bön.
MARKUS 14:33 Och han tog med sig Petrus
19 Det skall tecknas upp för ett kommande
och Jakob och Johannes; och han begynte
släkte, och det folk som varder skapat skall
bäva och ängslas.
lova HERREN,
34 Och han sade till dem: “Min själ är djupt
20 att han har blickat ned från sin heliga
höjd, att HERREN har skådat från
bedrövad, ända till döds; stannen kvar här
himmelen ned till jorden,
och vaken.”
21 för att höra den fångnes klagan, för att
LUKAS 22:44
befria dödens barn,
Men han hade kommit i
22 på det att man i Sion må förkunna
svår ångest och bad allt ivrigare, och hans
HERRENS namn och hans lov i Jerusalem,
svett blev såsom blodsdroppar, som föllo
ned på jorden.
SAKARIA 2:10
HEBREERBREVET 5:7
Och med starkt
Jubla och gläd dig, du
dotter Sion; ty se, jag kommer för att aga
rop och tårar frambar han, under sitt
min boning i dig, säger HERREN.
11 Och då skola många hednafolk sluta sig
kötts dagar, böner och åkallan till den som
kunde frälsa honom från döden; och han
till HERREN och bliva mitt folk. Ja, jag
blev bönhörd och tagen ur sin ångest.
skall taga min boning i dig; och du skall
förnimma att HERREN Sebaot har sänt
mig till dig.
12 Och HERREN skall hava Juda till I sin
E10 Messias ska också vara Messias för
arvedel i det heliga landet, och ännu en
hedningarna.
gång skall han utvälja Jerusalem.
H03 Messias kommande rike.
LUKAS 2:32
H05 Messias kommande ära och makt.
ett ljus som skall
uppenbaras för hedningarna, och en
PSALTAREN 102:13
Men du, o
härlighet som skall givas åt ditt folk
HERRE, tronar evinnerligen, och din
Israel.”
åminnelse varar från släkte till släkte.
14 Du skall stå upp och förbarma dig över
psaltaren 102
APOSTLAGÄRNINGARNA 13:46 Då togo
157
psaltaren 102
PSALTAREN
Paulus och Barnabas mod till sig och
A06 Messias är skaparen.
sade: “Guds ord måste i första rummet
PSALTAREN 102:25
förkunnas för eder. Men eftersom I stöten
Jag säger: Min
Gud, tag mig icke bort i mina halva dagar,
det bort ifrån eder och icke akten eder
du vilkens år vara från släkte till släkte.
själva värdiga det eviga livet, så vända vi
26 I urtiden lade du jordens grund, och
oss nu till hedningarna.
himlarna äro dina händer verk:
47 Ty så har Herren bjudit oss: ‘Jag har satt
27 de skola förgås, men du förbliver, de skola
dig till ett ljus för hednafolken, för att
du skall bliva till frälsning intill jordens
alla nötas ut såsom en klädnad; du skall
ända.’”
förvanda dem såsom man byter om sin
dräkt, och de fara hän.
48 När hedningarna hörde detta, blevo de
glada och prisade Herrens ord; och de
LUKAS 21:33
kommo till tro, så många det var beskärt
ROMARBREVET 11:25
Himmel och jord skola
förgås, men mina ord skola aldrig förgås.
att få evigt liv.
HEBREERBREVET 1:1
Ty för att I, mina
Sedan Gud fordom
bröder, icke skolen hålla eder själva
många gånger och på många sätt hade
för kloka, vill jag yppa för eder denna
talat till fäderna genom profeterna,
2 har han nu, på det yttersta av denna tid,
hemlighet: Förstockelse har drabbat en
del av Israel och skall fortfara intill dess
talat till oss genom sin Son, som han har
hedningarna i fulltalig skara hava kommit
insatt till arvinge av allt, genom vilken han
in;
ock har skapat världen.
26 och så skall hela Israel bliva frälst,
HEBREERBREVET 1:10
såsom det är skrivet: “Från Sion skall
så ock: “Du,
förlossaren komma, han skall skaffa bort
Herre, lade i begynnelsen jordens grund,
all ogudaktighet från Jakob.
och himlarna äro dina händers verk;
11 de skola förgås, men du förbliver; de skola
27 Och när jag borttager deras synder, då
alla nötas ut såsom en klädnad,
skall detta vara det förbund, som jag gör
12 och såsom en mantel skall du hoprulla
med dem.”
dem; såsom en klädnad skola de ock bytas
UPPENBARELSEBOKEN 21:24
om. Men du är densamme, och dina år
Och
skola icke hava någon ände.”
folken skola vandra i dess ljus, och jordens
konungar föra ditin, vad härligt de hava.
HEBREERBREVET 13:8
Se även:#1; #2; #3; #4; Psaltaren 51:18; Apostlagärningarna
10:45; Apostlagärningarna 11:1,18; Apostlagärningarna 13:42.
Jesus Kristus är
densamme i går och i dag, så ock i evighet.
Se även: 2 Petrusbrevet 3:7-12; Uppenbarelseboken 20:11;
Uppenbarelseboken 21:1.
psaltaren 102
158
psaltaren 102
PSALTAREN
låta honom stå upp igen; och om han har
E21 Messias ska förlåta synder.
begått synder, skall detta bliva honom
PSALTAREN 103:3
han som förlåter
förlåtet.
dig alla dina missgärningar och helar alla
dina brister,
1 JOHANNESBREVET 1:7 Men om vi vandra
i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi
12 Så långt som öster är från väster låter han
gemenskap med varandra, och Jesu, hans
våra överträdelser vara från oss.
PSALTAREN 147:3
Sons, blod renar oss från all synd.
Han helar dem
som hava förkrossade hjärtan, och deras
sår förbinder han.
E11 Messias ska ge evigt liv.
E26 Messias försoningsverk.
JESAJA 33:24
Och ingen av invånarna
PSALTAREN 103:4
skall säga: “Jag är svag”, ty folket, som där
han som förlossar
ditt liv från graven och kröner dig med nåd
bor, har fått sin missgärning förlåten.
och barmhärtighet,
JESAJA 43:25
Jag, jag är den som utplånar
1 KORINTHIERBREVET 9:25
dina överträdelser för min egen skull, och
dina synder kommer jag icke mer ihåg.
Men alla
som vilja deltaga i en sådan tävlan pålägga
sig återhållsamhet i alla stycken: dessa för
JESAJA 53:5
Ja, han var sargad för våra
att vinna en förgänglig segerkrans, men vi
överträdelsers skull och slagen för våra
för att vinna en oförgänglig.
missgärningars skull; näpsten var lagd på
2 KORINTHIERBREVET 1:10
honom, för att vi skulle få frid, och genom
hans sår bliva vi helade.
Och ur
en sådan dödsnöd frälste han oss, och han
skall än vidare frälsa oss; ja, till honom
MARKUS 2:5
När Jesus såg deras tro,
hava vi satt vårt hopp att han allt framgent
sade han till den lame: “Min son, dina
skall frälsa oss.
synder förlåtas dig.”
GALATERBREVET 3:13
MARKUS 2:10
Men för att I skolen veta att
Kristus friköpte
oss från lagens förbannelse, när han blev
Människosonen har makt här på jorden att
en förbannelse för vår skull. Det är ju
förlåta synder,
skrivet: “Förbannad är var och en som är
11 så säger jag dig” (och härmed vände han
upphängd på trä.”
sig till den lame): “Stå upp, tag din säng
2 TIMOTHEOSBREVET 4:8
och gå hem.”
Nu ligger
rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig,
JAKOBSBREVET 5:15
Och trons bön
och Herren, den rättfärdige domaren, skall
skall hjälpa den sjuke, och Herren skall
psaltaren 103
giva den åt mig på “den dagen”, och icke åt
159
psaltaren 103
PSALTAREN
mig allenast, utan åt alla som hava älskat
invärtes människa dag efter dag.
hans tillkommelse.
1 TIMOTHEOSBREVET 6:17
JAKOBSBREVET 1:12
Salig är den man
Bjud dem
som äro rika i den tidsålder som nu är att
som är ståndaktig i frestelsen; ty när han
icke högmodas, och att icke sätta sitt hopp
har bestått sitt prov, skall han få livets
till ovissa rikedomar, utan till Gud, som
krona, vilken Gud har lovat åt dem som
rikligen giver oss allt till att njuta därav;
älska honom.
1 PETRUSBREVET 5:4
Då skolen I,
när Överherden uppenbaras, undfå
B15 Messias kommer att vara full av
härlighetens oförvissneliga segerkrans.
UPPENBARELSEBOKEN 2:10
barmhärtighet.
PSALTAREN 103:13
Frukta
Såsom en fader
icke för det som du skall få lida. Se,
förbarmar sig över barnen, så förbarmar
djävulen skall kasta somliga av eder i
sig HERREN över dem som frukta honom.
fängelse, för att I skolen sättas på prov;
APOSTLAGÄRNINGARNA 13:26 Mina
och I skolen få utstå bedrövelse i tio dagar.
Var trogen intill döden, så skall jag giva
bröder, I som ären barn av Abrahams
dig livets krona,
släkt, så ock I andra här, I som ‘frukten
Gud’, till oss har ordet om denna frälsning
UPPENBARELSEBOKEN 5:9
blivit sänt.
Och de
sjöngo en ny sång som lydde så: “Du är
Se även: Jesaja 63:15; Jeremia 31:9,20; Malaki 3:16,17.
värdig att taga bokrullen och att bryta dess
insegel, ty du har blivit slaktad, och med
ditt blod har du åt Gud köpt människor, av
B22 Guds och Messias godhet.
alla stammar och tungomål och folk och
folkslag,
PSALTAREN 103:11
Ty så hög som
himmelen är över jorden, så väldig är hans
nåd över dem som frukta honom.
E27 Ett nytt hjärta och en ny ande.
17 Men HERRENS nåd varar från evighet till
PSALTAREN 103:5
evighet över dem som frukta honom, och
han som mättar
hans rättfärdighet intill barnbarn,
ditt begär med sitt goda, så att du bliver
ung på nytt såsom en örn.
JESAJA 54:8
2 KORINTHIERBREVET 4:16
I min förtörnelses översvall
dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig,
Därför
fälla vi icke modet; om ock vår utvärtes
men med evig nåd vill jag nu förbarma
människa förgås, så förnyas likväl vår
mig över dig, säger HERREN, din
psaltaren 103
160
psaltaren 103
PSALTAREN
EFESIERBREVET 2:7
förlossare.
för att i de
kommande tidsåldrarna bevisa sin nåds
JEREMIA 31:3
Fjärran ifrån uppenbarade
översvinnliga rikedom, genom godhet mot
sig HERREN för mig: “Ja, med evig kärlek
oss i Kristus Jesus.
har jag älskat dig; därför låter jag min nåd
KOLOSSERBREVET 3:12 Så kläden eder
förbliva över dig.
nu såsom Guds utvalda, hans heliga och
HOSEA 2:19
Och jag skall trolova mig
älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet,
med dig för evig tid; jag skall trolova mig
ödmjukhet, saktmod, tålamod.
med dig rättfärdighet och rätt, i nåd och
TITUSBREVET 3:4
barmhärtighet.
Men när Guds,
vår Frälsares, godhet och kärlek till
ROMARBREVET 2:4
Eller föraktar
människorna uppenbarades,
5 då frälste han oss, icke på grund av
du hans godhets, skonsamhets och
långmodighets rikedom, utan att förstå
rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort,
att denna Guds godhet vill föra dig till
utan efter sin barmhärtighet, genom ett
bättring?
bad till ny födelse och förnyelse i helig
ande,
ROMARBREVET 11:22
Se alltså här Guds
Se även: 4 Mosebok 14:19; 2 Samuelsboken 7:15; 2 Samuelsboken
22:51; 1 Krönikeboken 16:34,41; 1 Krönikeboken 17:13; 2
Krönikeboken 20:21; Nehemja 1:5; Nehemja 13:22; Psaltaren
5:7; 6:4; 13:5; 18:50; 21:7; 25:6,7,10; 26:3; 31:7,16,21; 32:10;
33:5,18,22; 36:5,7,10; 42:7; 44:26; 51:1; 52:2,7; 57:3,10;
59:10,16,17; 61:7; 62:12; 63:3; 66:20; 69:13,16; 77:8; 85:7,10;
86:5,13,15; 88:11; 89:2,14,24,28,33,49; 90:14; 92:2; 94:18; 98:3;
100:5; 101:1; 103:4,8,11; 106:1,7,45; 107:1,8,15,21,31,43; 108:4;
109:21,26; 115:1; 117:1; 118:1-4,29; 119:41,64,76,88,90,124,
149,159; 130:7; 0:; 138:2,8; 143:8,12; 144:2; 145:8; 147:11;
Ordspråksboken 3:3; Ordspråksboken 16:6; Jesaja 16:5; Jesaja
54:10; Jesaja 63:7; Jeremia 3:12; Jeremia 16:5; Jeremia 32:18;
Jeremia 33:11; Klagovisorna 3:22,32; Joela 2:13; Jona 4:2; Mika
7:18,20; Sakaria 7:9; Johannes 3:16; Efesierbrevet 2:3-5.
godhet och stränghet: Guds stränghet
mot dem som föllo och hans godhet
mot dig, om du nämligen håller dig fast
vid hans godhet; annars bliver också du
borthuggen.
2 KORINTHIERBREVET 6:6
i renhet,
i kunskap, i tålamod och godhet, i helig
ande, i oskrymtad kärlek,
2 KORINTHIERBREVET 10:1
Jag
E25 Människorna ska tro på Messias och ära
Paulus själv, som “är så ödmjuk, när jag
honom.
står ansikte mot ansikte med eder, men
PSALTAREN 103:22
visar mig så modig mot eder, när jag är
Loven HERREN, I
långt borta”, jag förmanar eder vid Kristi
alla hans verk, varhelst hans herradöme är.
saktmod och mildhet
Min själ, lova HERREN.
GALATERBREVET 5:22
UPPENBARELSEBOKEN 5:12
Andens frukt åter
Och de
är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet,
sade med hög röst: “Lammet som blev
godhet, trofasthet,
slaktat, är värdigt att mottaga makten, så
ock rikedom och vishet och starkhet och
psaltaren 103
161
psaltaren 103
PSALTAREN
ära, och pris och lov.”
likväl, till allt detta kommer att det redan
13 Och allt skapat, både i himmelen och på
är tredje dagen sedan detta skedde.
jorden och under jorden och på havet, och
GALATERBREVET 3:13
allt vad i dem var, hörde jag säga: “Honom,
Kristus friköpte
som sitter på tronen, och Lammet tillhör
oss från lagens förbannelse, när han blev
lovet och äran och priset och väldet i
en förbannelse för vår skull. Det är ju
evigheternas evigheter.”
skrivet: “Förbannad är var och en som är
14 Och de fyra väsendena sade “amen”, och
upphängd på trä.”
de äldste föllo ned och tillbådo.
1 THESSALONIKERBREVET 1:10 och till
att vänta hans Son från himmelen, honom
som han har uppväckt från de döda, Jesus,
E26 Messias försoningsverk.
som frälsar oss undan den kommande
H03 Messias kommande rike.
vredesdomen.
PSALTAREN 107:1
Tacken HERREN,
TITUSBREVET 2:14
hans som har
ty han är god, ty hans nåd varar
utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss
evinnerligen.
från all orättfärdighet, och till att rena åt
2 Så säge HERRENS förlossade, de som han
sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om
har förlossat ur nöden,
att göra vad gott är.
3 de som han har församlat ifrån länderna,
Se även:#1; #2; #3; Psaltaren 31:5; Jesaja 43:1; 2 Korinthierbrevet
1:10; 1 Petrusbrevet 1:18; Judasbrevet 1:5.
från öster och från väster, från norr och
från havssidan.
PSALTAREN 107:4-16
JEREMIA 23:6
B07 Messias är allsmäktig.
I hans dagar skall Juda
varda frälst och Israel bo i trygghet; och
PSALTAREN 107:25
detta skall vara det namn han skall få:
Med sitt ord
uppväckte han stormvinden, så att den
HERREN vår rättfärdighet.
hävde upp dess böljor.
LUKAS 1:68
26 De foro upp mot himmelen, ned i djupen;
“Lovad vare Herren, Israels
deras själ upplöstes av ångest.
Gud, som har sett till sitt folk och berett
27 De raglade och stapplade såsom druckna,
det förlossning,
och all deras vishet blev till intet.
LUKAS 1:74
28 Men de ropade till HERREN i sin nöd, och
Han ville beskära oss att få
han förde dem ut ur deras trångmål.
tjäna honom utan fruktan, frälsta ur våra
29 Han förbytte stormen i lugn, så att
ovänners hand,
böljorna omkring dem tystnade.
LUKAS 24:21
Men vi hoppades att han
MATTEUS 8:24 Och se, då uppstod en
var den som skulle förlossa Israel. Och
psaltaren 103 & 107
162
psaltaren 107
PSALTAREN
häftig storm på sjön, så att vågorna slogo
med det som dessa vittna mot dig?”
över båten; men han låg och sov.
JOHANNES 10:32
25 Då gingo de fram och väckte honom och
Men Jesus sade till
dem: “Många goda gärningar, som komma
sade: “Herre, hjälp oss; vi förgås.”
26 Han sade till dem: “I klentrogne, varför
från min Fader, har jag låtit eder se. För
rädens I?” Därefter stod han upp och
vilken av dessa gärningar är det som I
näpste vindarna och sjön, och det blev
viljen stena mig?”
alldeles lugnt.
JOHANNES 15:25
Se även: Jona 1:4; Markus 4:39-41; Lukas 8:23-25.
Men det ordet
skulle ju fullbordas, som är skrivet i deras
lag: ‘De hava hatat mig utan sak.’
Se även: Psaltaren 22:12; Psaltaren 31:13; Psaltaren 35:7,12;
Psaltaren 38:20; Psaltaren 64:3,4; Psaltaren 69:5; Psaltaren
88:17,18; Psaltaren 140:3.
F07 Anklagelserna och rättegången mot
Messias.
PSALTAREN 109:1
För sångmästaren;
av David; en psalm. Min lovsångs Gud, tig
F05 Messias ska bli förrådd.
icke.
PSALTAREN 109:8
2 Ty sin ogudaktiga mun, sin falska mun
Blive hans dagar
få, hans ämbete tage en annan.
hava de upplåtit mot mig, de hava talat
mot mig med lögnaktig tunga.
JOHANNES 17:12
3 Med hätska ord hava de omgivit mig, de
hava begynt strid mot mig utan sak.
Medan jag var hos
dem, bevarade jag dem i ditt namn, det
4 Till lön för min kärlek stå de mig emot,
som du har förtrott åt mig; jag vakade över
men jag beder allenast.
dem, och ingen av dem gick i fördärvet,
5 De hava bevisat mig ont för gott och hat
ingen utom fördärvets man, ty skriften
för min kärlek.
skulle ju fullbordas.
APOSTLAGÄRNINGARNA 1:20
MATTEUS 26:59 Och översteprästerna och
Så är ju
hela Stora rådet sökte efter något falskt
skrivet i Psalmernas bok: ‘Hans gård blive
vittnesbörd mot Jesus, för att kunna döda
öde, och ingen må finnas, som bor däri’;
honom;
och vidare: ‘Hans ämbete tage en annan.’
60 men fastän många falska vittnen trädde
Se även: Matteus 25:41; Lukas 9:54-56; 13:27; 1 Korinthierbrevet
16:22; Galaterbrevet 1:8; Uppenbarelseboken 6:10-17;
Uppenbarelseboken 19:1-6.
fram, funno de likväl intet. Slutligen
trädde dock två män fram
61 och sade: “Denne har sagt: ‘Jag kan bryta
ned Guds tempel och på tre dagar bygga
upp det igen.’”
62 Då stod översteprästen upp och sade till
honom: “Svarar du intet? Huru är det
psaltaren 107 & 109
163
psaltaren 109
PSALTAREN
2 Din makts spira skall HERREN utsträcka
F11 Messias lidande.
från Sion; du skall härska mitt ibland dina
PSALTAREN 109:25
fiender.
Till smälek har jag
blivit inför dem; när de se mig, skaka de
huvudet.
MATTEUS 22:41 Men då nu fariséerna voro
församlade, frågade Jesus dem
MATTEUS 27:39 Och de som gingo där förbi
42 och sade: “Vad synes eder om Messias,
bespottade honom och skakade huvudet
vems son är han?” De svarade honom:
40 och sade: “Du som bryter ned templet och
“Davids.”
inom tre dagar bygger upp det igen, hjälp
43 Då sade han till dem: “Huru kan då David,
dig nu själv, om du är Guds Son, och stig
genom andeingivelse, kalla honom ‘herre’?
ned från korset.”
Han säger ju:
44 ‘Herren sade till min herre: Sätt dig på
ROMARBREVET 15:3
Kristus levde
min högra sida, till dess jag har lagt dina
ju icke sig själv till behag, utan med
fiender under dina fötter.’
45 Om nu David kallar honom ‘herre’, huru
honom skedde såsom det är skrivet: “Dina
smädares smädelser hava fallit över mig.”
kan han då vara hans son?”
46 Och ingen förmådde svara honom ett ord.
HEBREERBREVET 12:2
Och må vi
Ej heller dristade sig någon från den dagen
därvid se på Jesus, trons hövding och
att vidare ställa någon fråga till honom.
fullkomnare, på honom, som i stället
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:33
för att taga den glädje som låg framför
Och
honom, utstod korsets lidande och aktade
sedan han genom Guds högra hand har
smäleken för intet, och som nu sitter på
blivit upphöjd och av Fadern undfått den
högra sidan om Guds tron.
utlovade helige Anden, har han utgjutit
vad I här sen och hören.
Se även: Psaltaren 22:6,7; Psaltaren 69:9-12,19-21; Hebreerbrevet
13:13.
34 Ty icke har David farit upp till himmelen;
fastmer säger han själv: ‘Herren sade till
min herre: Sätt dig på min högra sida,
35 till dess jag har lagt dina fiender dig till en
B13 Messias auktoritet.
fotapall.
E14 Messias ska besegra döden och mörkret.
1 KORINTHIERBREVET 15:24
H02 Hur dom i framtiden hålls av Messias.
Därefter
H03 Messias kommande rike.
kommer änden, då när han överlämnar
H07 Messias ska sitta på Guds högra sida.
riket åt Gud och Fadern, sedan han
från andevärldens alla furstar och alla
PSALTAREN 110:1
Av David; en
väldigheter och makter har tagit all deras
psalm. HERREN sade till min herre: “Sätt
makt.
dig på min högra sida, till dess jag har lagt
25 Ty han måste regera “till dess han har lagt
dina fiender dig till en fotapall.”
psaltaren 109 & 110
alla sina fiender under sina fötter”.
164
psaltaren 110
PSALTAREN
26 Sist bland hans fiender bliver ock döden
sida i höjden.
berövad all sin makt;
HEBREERBREVET 1:13
27 ty “allt har han lagt under hans fötter”.
Och till vilken av
Men när det heter att “allt är honom
änglarna har han någonsin sagt: “Sätt dig
underlagt”, då är uppenbarligen den
på min högra sida, till dess jag har lagt
undantagen, som har lagt allt under
dina fiender dig till en fotapall”?
honom.
HEBREERBREVET 10:13 och väntar nu
28 Och sedan allt har blivit Sonen underlagt,
då skall ock Sonen själv giva sig under den
allenast på att “hans fiender skola bliva
som har lagt allt under honom. Och så
lagda honom till en fotapall”.
14 Ty med ett enda offer har han för
skall Gud bliva allt i alla.
beständigt fullkomnat dem som bliva
helgade.
EFESIERBREVET 1:20
varmed han har
Se även:#1; Markus 12:35-37; Markus 16:19; Lukas 20:41-44;
Apostlagärningarna 2:34-37; Hebreerbrevet 12:2; 1 Petrusbrevet
3:22.
verkat i Kristus, i det att han uppväckte
honom från de döda och satte honom på
sin högra sida i den himmelska världen,
21 över alla andevärldens furstar och
väldigheter och makter och herrar, ja, över
B07 Messias är allsmäktig.
allt som kan nämnas, icke allenast i denna
H03 Messias kommande rike.
tidsålder, utan ock i den tillkommande.
PSALTAREN 110:3
22 “Allt lade han under hans fötter.” Och
Villigt kommer ditt
honom gav han åt församlingen till att
folk, när du samlar din här; i helig skrud
vara ett huvud över allting --
kommer din unga skara inför dig, såsom
daggen kommer ur morgonrodnadens sköte.
23 åt församlingen, ty den är hans kropp och
är uppfylld av honom som uppfyller allt i
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:41
alla.
De som
då togo emot hans ort läto döpa sig; och
HEBREERBREVET 1:1
så ökades församlingen på den dagen med
Sedan Gud fordom
vid pass tre tusen personer.
många gånger och på många sätt hade
talat till fäderna genom profeterna,
APOSTLAGÄRNINGARNA 19:20 På detta
2 har han nu, på det yttersta av denna tid,
talat till oss genom sin Son, som han har
sätt hade Herrens ord mäktig framgång
insatt till arvinge av allt, genom vilken han
och visade sin kraft.
ock har skapat världen.
APOSTLAGÄRNINGARNA 21:20 När
3 Och eftersom denne är hans härlighets
återsken och hans väsens avbild och
de hörde detta, prisade de Gud. Och de
genom sin makts ord bär allt, har han
sade till honom: “Du ser, käre broder,
-- sedan han hade utfört en rening från
huru många tusen judar det är som hava
synderna -- satt sig på Majestätets högra
kommit till tro, och alla nitälska de för
psaltaren 110
165
psaltaren 110
PSALTAREN
lagen.
min Son, jag har i dag fött dig”,
6 likasom han ock på ett annat ställe
EFESIERBREVET 1:4
såsom han ju,
säger: “Du är en präst till evig tid, efter
förrän världens grund var lagd, har
Melkisedeks sätt.”
utvalt oss i honom till att vara heliga och
HEBREERBREVET 6:20
ostraffliga inför sig.
dit Jesus, såsom
vår förelöpare, har gått in för oss, i det han
FILIPPERBREVET 2:13
Ty Gud är den som
blev en överstepräst “efter Melkisedeks
verkar i eder både vilja och gärning, för att
sätt, till evig tid”.
hans goda vilja skall ske.
HEBREERBREVET 7:21
HEBREERBREVET 13:21 han fullkomne
har denne blivit
det med sådan bekräftelse, genom den
eder i allt vad gott är, så att I gören hans
som sade till honom: “Herren har svurit
vilja; och han verke i oss vad som är
och skall icke ångra sig: ‘Du är en präst till
välbehagligt inför honom, genom Jesus
evig tid’” -22 i så måtto är också det förbund bättre, som
Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas
evigheter. Amen.
har Jesus till löftesman.
UPPENBARELSEBOKEN 7:9
HEBREERBREVET 7:28
Sedan
Ty lagen insätter
fick jag se en stor skara, som ingen
till överstepräster människor som äro
kunde räkna, en skara ur alla folkslag
behäftade med svaghet, men det löftesord,
och stammar och folk och tungomål stå
som efter lagens utgivande gavs under
inför tronen och inför Lammet; och de
edlig bekräftelse, insätter en “Son” som är
voro klädda i vita, fotsida kläder och hade
fullkomnad “till evig tid”.
palmer i sina händer.
Se även: 1 Mosebok 14:18; Sakaria 6:13; Hebreerbrevet 5:7-10;
Hebreerbrevet 7:1-28; Hebreerbrevet 10:1-11.
Se även:#1; #2; #4; Apostlagärningarna 1:8; Apostlagärningarna
4:4,30-35; 2 Korinthierbrevet 8:3; 2 Korinthierbrevet 13:4; 1
Thessalonikerbrevet 4:7; Titusbrevet 2:14.
H02 Hur dom i framtiden hålls av Messias.
D03 Messias ämbete som präst.
PSALTAREN 110:4
H03 Messias kommande rike.
HERREN har
PSALTAREN 110:5
svurit och skall icke ångra sig: “Du är en
Herren är på din
högra sida, han skall krossa konungar på sin
präst till evig tid efter Melki-Sedeks sätt.”
vredes dag.
6 Han skall hålla dom bland hedningarna,
HEBREERBREVET 5:5
överallt skola döda ligga; han skall
Så tog sig
icke heller Kristus själv äran att bliva
sönderkrossa huvuden vida omkring på
överstepräst, utan den äran tillföll honom
jorden.
genom den som sade till honom: “Du är
psaltaren 110
166
psaltaren 110
PSALTAREN
MARKUS 16:19 Därefter, sedan Herren
PSALTAREN 27:6Och nu skall mitt huvud
Jesus hade talat med dem, blev han
resa sig över mina fiender runt omkring
upptagen i himmelen och satte sig på
mig, och jag vill offra i hans hydda jublets
Guds högra sida.
offer, jag vill sjunga till HERRENS ära och
lovsäga honom.
JOHANNES 5:22 Icke heller dömer Fadern
MATTEUS 20:22 Men Jesus svarade och
någon, utan all dom har han överlåtit åt
Sonen,
sade: “I veten icke vad I begären. Kunnen
I dricka den kalk som jag skall dricka?”
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:34
Ty icke
De svarade honom: “Det kunna vi.”
har David farit upp till himmelen; fastmer
MATTEUS 26:42 Åter gick han bort, för
säger han själv: ‘Herren sade till min
herre: Sätt dig på min högra sida,
andra gången, och bad och sade: “Min
35 till dess jag har lagt dina fiender dig till en
Fader, om detta icke kan gå ifrån mig, utan
fotapall.
jag måste dricka denna kalk, så ske din
36 Så må nu hela Israels hus veta och vara
vilja.”
förvissat om att denne Jesus som I haven
LUKAS 24:26
korsfäst, honom har Gud gjort både till
Måste icke Messias lida
detta, för I att så ingå i sin härlighet?”
Herre och till Messias.”
Se även: Psaltaren 3:3; Psaltaren 102:9; Jesaja 53:11,12; Johannes
18:11; Filipperbrevet 2:7-11; Hebreerbrevet 2:9-10; 1 Petrusbrevet
1:11.
HEBREERBREVET 10:12 men sedan denne
har framburit ett enda offer för synderna,
sitter han för beständigt på Guds högra
sida
13 och väntar nu allenast på att “hans fiender
B15 Messias kommer att vara full av
barmhärtighet.
skola bliva lagda honom till en fotapall”.
14 Ty med ett enda offer har han för
E09 Messias rättfärdighet.
beständigt fullkomnat dem som bliva
PSALTAREN 112:4
helgade.
För de redliga går
han upp såsom ett ljus i mörkret, nådig
Se även:#1; #4; #6; Psaltaren 16:8; Jesaja 2:4; Jesaja 42:1; Jesaja
51:5; Apostlagärningarna 7:56.
och barmhärtig och rättfärdig.
LUKAS 6:36
Varen barmhärtiga, såsom
eder Fader är barmhärtig.
F11 Messias lidande.
JOHANNES 12:46
G03 Messias upphöjelse förutsägs.
Såsom ett ljus har
jag kommit i världen, för att ingen av dem
PSALTAREN 110:7
Ur bäcken skall han
som tro på mig skall förbliva i mörkret.
dricka på vägen; därför skall han upplyfta
huvudet.
psaltaren 110
2 KORINTHIERBREVET 8:8
167
Detta
psaltaren 110 & 112
PSALTAREN
LUKAS 20:17
säger jag dock icke såsom en befallning,
Då såg han på dem och
utan därför att jag, genom att framhålla
sade: “Vad betyder då detta skriftens
andras nit, vill pröva om också eder kärlek
ord: ‘Den sten som byggningsmännen
är äkta.
förkastade, den har blivit en hörnsten’?
9 I kännen ju vår Herres, Jesu Kristi, nåd,
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:23
huru han, som var rik, likväl blev fattig
denne
för eder skull, på det att I genom hans
som blev given i edert våld, enligt vad Gud
fattigdom skullen bliva rika.
i sitt rådslut och sin försyn hade bestämt,
honom haven I genom män som icke veta
1 JOHANNESBREVET 2:29
Om I
av lagen låtit fastnagla vid korset och döda.
veten att han är rättfärdig, så kunnen I
APOSTLAGÄRNINGARNA 3:13
förstå att också var och en som gör vad
rättfärdigt är, han är född av honom.
Nej,
Abrahams och Isaks och Jakobs Gud, våra
fäders Gud, har förhärligat sin tjänare
Se även: Kolosserbrevet 1:12,13; 1 Johannes 3:7,10.
Jesus, honom som I utlämnaden, och
som I förnekaden inför Pilatus, när denne
redan hade beslutit att giva honom lös.
E17 Messias ska bygga ett tempel åt Gud.
APOSTLAGÄRNINGARNA 4:10
F03 Messias ska avvisas.
så mån I
veta, I alla och hela Israels folk, att det är
PSALTAREN 118:22
Den sten som
genom Jesu Kristi, nasaréens, namn, hans
byggningsmännen förkastade har blivit en
som I haven korsfäst, men som Gud har
hörnsten.
uppväckt från de döda -- att det är genom
23 Av HERREN har den blivit detta;
det namnet som denne man står inför eder
underbart är det i våra ögon.
frisk och färdig.
24 Detta är den dag som HERREN har gjort;
11 Han är ‘den stenen som av
låtom oss på den fröjdas och vara glada.
byggningsmännen’ -- av eder själva -‘aktades för intet, men som har blivit en
JESAJA 28:16
därför säger Herren,
hörnsten’.
HERREN så: Se, jag har lagt i Sion en
ROMARBREVET 9:33
grundsten, en beprövad sten, en dyrbar
såsom det är
hörnsten, fast grundad; den som tror på
skrivet: “Se, jag lägger i Sion en stötesten
den behöver icke fly.
och en klippa som skall bliva dem till
fall; men den som tror på den skall icke
MATTEUS 21:42 Jesus sade till dem: “Ja,
komma på skam.”
haven I aldrig läst i skrifterna: ‘Den sten
EFESIERBREVET 2:20
som byggningsmännen förkastade. den
har blivit en hörnsten; av Herren har den
blivit detta, och underbar är den i våra
hörnstenen är Kristus Jesus själv,
21 i vilken allt det som uppbygges bliver
ögon’?
psaltaren 112 & 118
uppbyggda på
apostlarnas och profeternas grundval, där
168
psaltaren 118
PSALTAREN
LUKAS 19:36
sammanslutet och så växer upp till ett
heligt tempel i Herren.
Och där han färdades fram
bredde de ut sina mantlar under honom på
vägen.
22 I honom bliven också I med de andra
37 Och då han var nära foten av Oljeberget,
uppbyggda till en Guds boning, i Anden.
begynte hela lärjungaskaran i sin glädje
att med hög röst lova Gud för alla de
1 PETRUSBREVET 2:6
Det heter
kraftgärningar som de hade sett;
38 och de sade: “Välsignad vare han som
nämligen på ett ställe i skriften: “Se, jag
lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten,
kommer, konungen, i Herrens namn. Frid
och den som tror på den skall icke komma
vare i himmelen och ära i höjden!”
på skam.”
JOHANNES 12:13
Se även: Daniel 2:34; Sakaria 3:9; Sakaria 4:7; Sakaria 12:3;
Matteus 28:1-8; Markus 12:10,11; Apostlagärningarna 5:31,32; 1
Korinthierbrevet 3:11; Efesierbrevet 1:19-22; 1 Petrusbrevet 2:4-8.
togo de
palmkvistar och gingo ut för att möta
honom och ropade: “Hosianna! Välsignad
vare han som kommer, i Herrens namn,
han som är Israels konung.”
F02 Messias intåg i Jerusalem förutsägs.
EFESIERBREVET 1:3
PSALTAREN 118:26
Välsignad vare
Välsignad vare vår
Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som
han som kommer, i HERRENS namn. Vi
i Kristus har välsignat oss med all den
välsigna eder från HERRENS hus.
himmelska världens andliga välsignelse,
27 HERREN är Gud, och han gav oss ljus.
Se även: Markus 11:9-10.
Ordnen eder i högtidsled, med lövrika
kvistar i händerna, fram till altarets horn.
MATTEUS 21:9 Och folket, både de som
E12 Messias fullföljer Guds lag.
gingo före honom och de som följde
PSALTAREN 119:97
efter, ropade och sade: “Hosianna Davids
Huru kär har jag
son! Välsignad vare han som kommer, i
icke din lag! Hela dagen begrundar jag
Herrens namn. Hosianna i höjden!”
den.
98 Visare än mina fiender äro, göra mig dina
10 När han så drog in i Jerusalem, kom hela
bud, ty de tillhöra mig för evig tid.
staden i rörelse, och man frågade: “Vem är
99 Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag
denne?”
begrundar dina vittnesbörd.
11 Och folket sade: “Det är Jesus, profeten,
100Jag är förståndigare än de gamle, ty jag
från Nasaret i Galileen.”
tager dina befallningar i akt.
101Jag avhåller mina fötter ifrån alla onda
MATTEUS 23:39 Ty jag säger eder: Härefter
vägar, för att jag må hålla ditt ord.
skolen I icke få se mig, intill den tid då I
102Jag viker icke ifrån dina rätter, ty du
sägen: ‘Välsignad vare han som kommer, i
undervisar mig.
Herrens namn.’”
psaltaren 118
169
psaltaren 118 & 119
PSALTAREN
103Huru ljuvt för min tunga är icke ditt tal!
1 JOHANNESBREVET 5:3 Ty däri består
Det är ljuvare än honung för min mun.
kärleken till Gud, att vi hålla hans bud; och
hans bud äro icke tunga.
MATTEUS 11:25 Vid den tiden talade
Se även: 5 Mosebok 4:6-8; Jeremia 2:8; Jeremia 8:9; Joela 2:23;
Matteus 13:11; Matteus 15:6-9,14; Hebreerbrevet 5:12.
Jesus och sade: “Jag prisar dig, Fader, du
himmelens och jordens Herre, för att du
väl har dolt detta för de visa och kloka,
men uppenbarat det för de enfaldiga.
F13 Detaljer om Messias lidande.
LUKAS 2:46
Och efter tre dagar funno
PSALTAREN 129:3
de honom i helgedomen, där han satt
På min rygg hava
plöjare plöjt och dragit upp långa fåror.
mitt ibland lärarna och hörde på dem och
frågade dem;
JESAJA 50:6
47 och alla som hörde honom blevo uppfyllda
Jag höll fram min rygg åt
av häpnad över hans förstånd och hans
dem som slogo mig och mina kinder åt
svar.
dem som ryckte mig i skägget; jag skylde
icke mitt ansikte mot smädelse och spott.
JOHANNES 3:2 Denne kom till Jesus om
JESAJA 53:5
natten och sade till honom: “Rabbi, vi veta
Ja, han var sargad för våra
att det är från Gud du har kommit såsom
överträdelsers skull och slagen för våra
lärare; ty ingen kan göra sådana tecken
missgärningars skull; näpsten var lagd på
som du gör, om icke Gud är med honom.”
honom, för att vi skulle få frid, och genom
hans sår bliva vi helade.
JOHANNES 4:34 Jesus sade till dem: “Min
MATTEUS 20:19 och överlämna honom åt
mat är att göra dens vilja, som har sänt
hedningarna till att begabbas och gisslas
mig, och att fullborda hans verk.”
och korsfästas; men på tredje dagen skall
JOHANNES 15:10
han uppstå igen.”
Om I hållen mina
bud, så förbliven I i min kärlek, likasom
MATTEUS 27:26 Då gav han dem Barabbas
jag har hållit min Faders bud och förbliver
lös; men Jesus lät han gissla och
i hans kärlek.
utlämnade honom sedan till att korsfästas.
ROMARBREVET 13:10
Kärleken gör intet
Se även: Jesaja 51:23; Markus 10:34; Markus 15:15; Lukas 18:33.
ont mot nästan; alltså är kärleken lagens
uppfyllelse.
1 JOHANNESBREVET 2:5 Men den som
håller hans ord, i honom är förvisso Guds
kärlek fullkomnad. Därav veta vi att vi äro
i honom.
psaltaren 119
170
psaltaren 119 & 129
PSALTAREN
D09 Messias ska vara frälsaren.
förlossning genom hans blod, förlåtelse
E26 Messias försoningsverk.
för våra synder, efter hans nåds rikedom.
H03 Messias kommande rike.
TITUSBREVET 2:14
PSALTAREN 130:7
Hoppas på
hans som har
utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss
HERREN, Israel; ty hos HERREN är nåd,
från all orättfärdighet, och till att rena åt
och mycken förlossning är hos honom.
sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om
8 Och han skall förlossa Israel från alla dess
att göra vad gott är.
missgärningar.
HEBREERBREVET 9:12
PSALTAREN 103:3
han som förlåter
gick han, icke
med bockars och kalvars blod, utan
dig alla dina missgärningar och helar alla
med sitt eget blod, en gång för alla in
dina brister,
i det allraheligaste och vann en evig
4 han som förlossar ditt liv från graven och
förlossning.
kröner dig med nåd och barmhärtighet,
1 JOHANNESBREVET 3:5 Och i veten att
MATTEUS 1:21 Och hon skall föda en son,
Han uppenbarades, för att han skulle
och honom skall du giva namnet Jesus,
borttaga synderna; och synd finnes icke i
ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras
honom.
6 Var och en som förbliver i honom, han
synder.”
syndar icke; var och en som syndar, han
LUKAS 1:68
“Lovad vare Herren, Israels
har icke sett honom och icke lärt känna
Gud, som har sett till sitt folk och berett
honom.
7 Kära barn, låten ingen förvilla eder.
det förlossning,
Den som gör vad rättfärdigt är, han är
ROMARBREVET 3:24
och de bliva
rättfärdig, likasom Han är rättfärdig.
8 Den som gör synd, han är av djävulen,
rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans
nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus,
ty djävulen har syndat från begynnelsen.
Och just därför uppenbarades Guds Son,
ROMARBREVET 6:14
Ty synden skall
att han skulle göra om intet djävulens
icke råda över eder, eftersom I icke stån
gärningar.
under lagen, utan under nåden.
ROMARBREVET 11:26
Se även:#2; #3; Markus 15:31; Lukas 2:38; Lukas 21:28; Lukas
24:21; 1 Korinthierbrevet 1:30; Efesierbrevet 1:14; Kolosserbrevet
1:14.
och så skall hela
Israel bliva frälst, såsom det är skrivet:
“Från Sion skall förlossaren komma, han
skall skaffa bort all ogudaktighet från
Jakob.
EFESIERBREVET 1:7
psaltaren 130
I honom hava vi
171
psaltaren 130
PSALTAREN
C01 Messias födelse profeteras.
E16 Messias ska välsigna sitt folk.
H03 Messias kommande rike.
H03 Messias kommande rike.
PSALTAREN 132:11
PSALTAREN 132:13
HERREN har
svurit David en osviklig ed, som han icke
Ty HERREN har
utvalt Sion, där vill han hava sin boning.
skall rygga: “Av ditt livs frukt skall jag sätta
HEBREERBREVET 12:22 Nej, I haven
konungar på din tron.
12 Om dina barn hålla mitt förbund och hålla
kommit till Sions berg och den levande
mitt vittnesbörd, som jag skall lära dem, så
Gudens stad, det himmelska Jerusalem,
skola ock deras barn till evig tid få sitta på
och till änglar i mångtusental,
23 till en högtidsskara och församling av
din tron.
förstfödda söner som äro uppskrivna i
LUKAS 1:30
Då sade ängeln till henne:
himmelen, och till en domare som är allas
“Frukta icke, Maria; ty du har funnit nåd
Gud, och till fullkomnade rättfärdigas
för Gud.
andar,
31 Se, du skall bliva havande och föda en son,
24 och till ett nytt förbunds medlare, Jesus,
och honom skall du giva namnet Jesus.
och till ett stänkelseblod som talar bättre
32 Han skall bliva stor och kallas den Högstes
än Abels blod.
Son, och Herren Gud skall giva honom
Se även:#1; Psaltaren 68:16; Psaltaren 78:68,69; Psaltaren 87:2;
Jesaja 14:32.
hans fader Davids tron.
33 Och han skall vara konung över Jakobs hus
till evig tid, och på hans rike skall ingen
ände vara.”
E16 Messias ska välsigna sitt folk.
LUKAS 1:69
och som har upprättat åt
PSALTAREN 132:14
oss ett frälsningens horn i sin tjänare
Detta är min
vilostad till evig tid; här skall jag bo, ty till
Davids hus,
detta ställe har jag lust.
70 såsom han hade lovat genom sin forntida
heliga profeters mun.
MATTEUS 11:28 Kommen till mig, I alla
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:30
som arbeten och ären betungade, så skall
Men
jag giva eder ro.
eftersom han var en profet och visste att
29 Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty
Gud med ed hade lovat honom att ‘av hans
jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; ‘så
livs frukt sätta en konung på hans tron’,
skolen I finna ro för edra själar’.
Se även:#1; #2; Psaltaren 102:28; Jesaja 59:21.
JOHANNES 14:23
Jesus svarade och
sade till honom: “Om någon älskar mig,
så håller han mitt ord; och min Fader
skall älska honom, och vi skola komma till
psaltaren 132
172
psaltaren 132
PSALTAREN
honom och taga vår boning hos honom.
samlade sedan upp sju korgar med
överblivna stycken.
HEBREERBREVET 4:3
9 Men antalet av dem som voro tillstädes
Vi som hava
kommit till tro, vi få ju komma in i vilan.
var vid pass fyra tusen. Sedan lät han dem
Det heter också: “Så svor jag då i min
skiljas åt.
vrede: De skola icke komma in i min
LUKAS 1:53
vila”, och detta fastän hans verk stodo där
hungriga har han mättat
färdiga allt ifrån den tid då världen var
med sitt goda, och rika har han skickat
skapad.
bort med tomma händer.
Se även:#1; #2; Psaltaren 68:16; Psaltaren 76:1-2; Psaltaren
132:8,9; Psaltaren 135:21; Jesaja 57:15; Jesaja 66:1; Hesekiel 38:8;
43:7,9; 2 Korinthierbrevet 6:16; Hebreerbrevet 4:1-11.
JOHANNES 6:35 Jesus svarade: “Jag är livets
bröd. Den som kommer till mig, han skall
aldrig hungra, och den som tror på mig,
han skall aldrig törsta.
E16 Messias ska välsigna sitt folk.
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:44
PSALTAREN 132:15
Dess förråd skall
Men alla
de som trodde höllo sig tillsammans och
jag rikligen välsigna, åt dess fattiga skall
hade allting gemensamt;
jag giva bröd till fyllest.
45 de sålde sina jordagods och vad de eljest
ägde och delade med sig därav åt alla,
MATTEUS 5:6
Saliga äro de som hungra
eftersom var och en behövde.
46 Och ständigt, var dag, voro de endräktigt
och törsta efter rättfärdighet, ty de skola
bliva mättade.
tillsammans i helgedomen; och hemma i
husen bröto de bröd och åto med fröjd och
MATTEUS 6:32 Efter allt detta söka ju
i hjärtats enfald, och lovade Gud.
hedningarna, och eder himmelske Fader
Se även: Psaltaren 34:9,10; Jesaja 33:16; Jeremia 31:14; Matteus
14:19-21.
vet att I behöven allt detta.
33 Nej, söken först efter hans rike och hans
rättfärdighet, så skall också allt detta andra
tillfalla eder.
E16 Messias ska välsigna sitt folk.
MARKUS 8:6
Då tillsade han folket att
PSALTAREN 132:16
lägra sig på marken. Ock han tog de sju
Dess präster skall
bröden, tackade Gud och bröt dem och gav
jag kläda i frälsning, och dess fromma
åt sina lärjungar, för att de skulle lägga
skola jubla högt.
fram dem; och de lade fram åt folket.
GALATERBREVET 3:27
7 De hade ock några få småfiskar; och när
ty I alla, som
han hade välsignat dessa, bjöd han att man
haven blivit döpta till Kristus, haven iklätt
likaledes skulle lägga fram dem.
eder Kristus.
8 Så åto de och blevo mätta. Och man
psaltaren 132
173
psaltaren 132
PSALTAREN
UPPENBARELSEBOKEN 1:6
och gjort
in barnet Jesus, för att så göra med honom
oss till ett konungadöme, till präster åt sin
som sed var efter lagen,
28 då tog också han honom i sin famn och
Gud och Fader, honom tillhör äran och
väldet i evigheternas evigheter, amen.
lovade Gud och sade:
29 “Herre, nu låter du din tjänare fara hädan
Se även:#1; #2; 2 Krönikeboken 6:41; Psaltaren 132:9; Jesaja
61:10; Uppenbarelseboken 3:5; Uppenbarelseboken 4:4;
Uppenbarelseboken 7:9-14; Uppenbarelseboken 20:6.
i frid, efter ditt ord,
30 ty mina ögon hava sett din frälsning,
31 vilken du har berett till att skådas av alla
folk:
32 ett ljus som skall uppenbaras för
D04 Messias ämbete som konung.
hedningarna, och en härlighet som skall
H03 Messias kommande rike.
givas åt ditt folk Israel.”
PSALTAREN 132:17
Där skall jag låta
ett horn skjuta upp åt David; där har jag
LUKAS 20:42
rett till en lampa åt min smorde.
David själv säger ju i
Psalmernas bok: Herren sade till min
18 Hans fiender skall jag kläda i skam, men
herre: Sätt dig på min högra sida,
på honom skall hans krona glänsa.”
43 till dess jag har lagt dina fiender dig till en
fotapall.’
LUKAS 1:67
Och hans fader Sakarias
UPPENBARELSEBOKEN 11:15
blev uppfylld av helig ande och profeterade
och sade:
Och den
sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo
68 “Lovad vare Herren, Israels Gud, som har
i himmelen starka röster som sade: “Väldet
sett till sitt folk och berett det förlossning,
över världen har blivit vår Herres och hans
69 och som har upprättat åt oss ett
Smordes, och han skall vara konung i
frälsningens horn i sin tjänare Davids hus,
evigheternas evigheter.”
70 såsom han hade lovat genom sin forntida
Se även:#1; #2; #5; Psaltaren 21:8,9; Psaltaren 109:29; Psaltaren
148:14; Hesekiel 29:21.
heliga profeters mun.
71 Ty han ville frälsa oss från våra ovänner
och ur alla våra motståndares hand,
LUKAS 2:25
I Jerusalem levde då en
H03 Messias kommande rike.
man, vid namn Simeon, en rättfärdig och
PSALTAREN 138:4
from man, som väntade på Israels tröst;
HERRE, alla
jordens konungar skola tacka dig, när de få
och helig ande var över honom.
höra din muns tal.
26 Och av den helige Ande hade han fått
5 De skola sjunga om HERRENS vägar, ty
den uppenbarelsen att han icke skulle se
HERRENS ära är stor.
döden, förrän han hade fått se Herrens
Smorde.
JESAJA 49:22
27 Han kom nu genom Andens tillskyndelse
psaltaren 132
Så säger Herren, HERREN:
Se, jag skall upplyfta min hand till tecken
till helgedomen. Och när föräldrarna buro
174
psaltaren 132 & 138
PSALTAREN
37 Ty efter dina ord skall du dömas rättfärdig,
åt folken och resa upp mitt baner till
tecken åt folkslagen; då skola de bära dina
och efter dina ord skall du dömas skyldig.”
söner hit i sin famn och föra dina döttrar
LUKAS 9:47
fram på sina axlar.
23 Och konungar skola vara dina barns
Men Jesus förstod deras
hjärtans tankar och tog ett barn och ställde
vårdare och furstinnor deras ammor, de
det bredvid sig
skola falla ned inför dig med ansiktet mot
LUKAS 10:22
jorden och slicka dina fötters stoft. Och du
Allt har av min Fader blivit
skall förnimma, att jag är HERREN och att
för trott åt mig. Och ingen känner vem
de som förbida mig icke komma på skam.
Sonen är utom Fadern, ej heller vem
Fadern är, utom Sonen och den för vilken
UPPENBARELSEBOKEN 11:15
Och den
Sonen vill göra honom känd.”
sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo
JOHANNES 2:24 Men själv betrodde sig
i himmelen starka röster som sade: “Väldet
över världen har blivit vår Herres och hans
Jesus icke åt dem, eftersom han kände alla
25 och icke behövde någon annans
Smordes, och han skall vara konung i
evigheternas evigheter.”
vittnesbörd om människorna; ty av sig
själv visste han vad i människan var.
Se även:#1; #5.
JOHANNES 13:21
När Jesus hade
sagt detta, blev han upprörd i sin ande
B08 Messias är allvetande.
och betygade och sade: “Sannerligen,
sannerligen säger jag eder: En av eder skall
PSALTAREN 139:1
För sångmästaren;
förråda mig.”
av David; en psalm. HERRE, du
utrannsakar mig och känner mig.
JOHANNES 16:30
2 Evad jag sitter eller uppstår, vet du det; du
Nu veta vi att du
vet allt, och att det icke är behövligt för dig
förstår mina tankar fjärran ifrån.
att man frågar dig; därför tro vi att du är
3 Evad jag går eller ligger, utforskar du det,
utgången från Gud.”
och med alla mina vägar är du förtrogen.
4 Ty förrän ett ord är på min tunga, se, så
JOHANNES 21:17
känner du, HERRE, det till fullo.
För tredje gången
frågade han honom: “Simon, Johannes’
son, har du mig kär?” Petrus blev
MATTEUS 9:4
Men Jesus förstod deras
bedrövad över att han för tredje gången
tankar och sade: “Varför tänken I i edra
frågade honom: “Har du mig kär?” Och
hjärtan vad ont är?
han svarade honom: “Herre, du vet allting;
du vet att jag har dig kär.” Då sade Jesus
MATTEUS 12:36 Men jag säger eder, att för
till honom: “Föd mina får.
vart fåfängligt ord som människorna tala
1 KORINTHIERBREVET 4:5
skola de göra räkenskap på domens dag.
psaltaren 138 & 139
175
Dömen
psaltaren 139
PSALTAREN
MATTEUS 28:20 lärande dem att hålla allt
därför icke förrän tid är, icke förrän
Herren kommer, han som skall draga
vad jag har befallt eder. Och se, jag är med
fram i ljuset vad som är fördolt i mörker
eder alla dagar intill tidens ände.”
och uppenbara alla hjärtans rådslag. Och
JOHANNES 1:1 I begynnelsen var Ordet,
då skall var och en undfå av Gud den
och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
berömmelse som honom tillkommer.
HEBREERBREVET 4:13
JOHANNES 14:20
Intet skapat är
På den dagen
fördolt för honom, utan allt ligger blottat
skolen I förstå att jag är i min Fader, och
och uppenbart för hans ögon; och inför
att I ären i mig, och att jag är i eder.
honom skola vi göra räkenskap.
KOLOSSERBREVET 1:17 Ja, han är till före
UPPENBARELSEBOKEN 3:8
allt annat, och alltsammans äger bestånd i
Jag
honom.
känner dina gärningar. Se, jag har låtit
dig finna en öppen dörr, som ingen kan
Se även: Jeremia 23:23,24; Mika 5:2; Uppenbarelseboken
21:2,3,10,22,23.
tillsluta. Ty väl är din kraft ringa, men du
har tagit vara på mitt ord och icke förnekat
mitt namn.
Se även: Psaltaren 17:3; Psaltaren 44:21; Psaltaren 94:11;
Psaltaren 121:3-8; Psaltaren 139:23; Ordspråksboken 5:21;
Predikaren 12:14; Jesaja 29:15; Jesaja 37:28; Jeremia 12:3; Jeremia
17:9,10; Jeremia 23:24; Daniel 2:22; Malaki 3:16; Johannes 4:1619,28.
H03 Messias kommande rike.
PSALTAREN 145:10
Alla dina verk,
HERRE, skola tacka dig, och dina fromma
skola lova dig.
11 De skola tala om ditt rikes ära, och din
B09 Messias är närvarande överallt.
makt skola de förkunna.
PSALTAREN 139:7
Vart skall jag gå
12 Så skola de kungöra för människors barn
för din Ande, och vart skall jag fly för ditt
dina väldiga gärningar och ditt rikes ära
ansikte?
och härlighet.
8 Fore jag upp till himmelen, så är du där,
13 Ditt rike är ett rike för alla evigheter, och
och bäddade jag åt mig i dödsriket, se, så
ditt herradöme varar från släkte till släkte.
är du ock där.
9 Toge jag morgonrodnadens vingar, gjorde
EFESIERBREVET 3:7
jag mig en boning ytterst i havet,
vars tjänare jag
har blivit i följd av den Guds nåds gåva
10 så skulle också där din hand leda mig och
som blev mig given genom hans mäktiga
din högra hand fatta mig.
kraft.
8 Ja, åt mig, den ringaste bland alla heliga,
MATTEUS 18:20 Ty var två eller tre är
blev den nåden given att för hedningarna
församlade i mitt namn, där är jag mitt
förkunna evangelium om Kristi
ibland dem.”
outrannsakliga rikedom,
psaltaren 139
176
psaltaren 139 & 145
PSALTAREN
1 TIMOTHEOSBREVET 1:17
UPPENBARELSEBOKEN 11:15
Men
Och den
evigheternas konung, den oförgänglige,
sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo
osynlige, ende Guden, vare ära och pris i
i himmelen starka röster som sade: “Väldet
evigheternas evigheter! Amen.
över världen har blivit vår Herres och hans
Smordes, och han skall vara konung i
HEBREERBREVET 13:15 Så låtom oss då
evigheternas evigheter.”
16 Och de tjugufyra äldste, som sutto på
genom honom alltid till Gud “frambära ett
lovets offer”, det är “en frukt ifrån läppar”
sina troner inför Gud, föllo ned på sina
som prisa hans namn.
ansikten och tillbådo Gud
17 och sade: “Vi tacka dig, Herre Gud, du
UPPENBARELSEBOKEN 5:12
Och de
Allsmäktige, du som är, och som var, för
sade med hög röst: “Lammet som blev
att du har tagit i besittning din stora makt
slaktat, är värdigt att mottaga makten, så
och trätt fram såsom konung.
ock rikedom och vishet och starkhet och
UPPENBARELSEBOKEN 12:10
ära, och pris och lov.”
13 Och allt skapat, både i himmelen och på
Och jag
hörde en stark röst i himmelen säga: “Nu
jorden och under jorden och på havet, och
har frälsningen och makten och riket blivit
allt vad i dem var, hörde jag säga: “Honom,
vår Guds, och väldet hans Smordes; ty våra
som sitter på tronen, och Lammet tillhör
bröders åklagare är nedkastad, han som
lovet och äran och priset och väldet i
dag och natt anklagade dem inför vår Gud.
evigheternas evigheter.”
UPPENBARELSEBOKEN 19:5
UPPENBARELSEBOKEN 7:9
Sedan
Och från
tronen utgick en röst, som sade: “Loven
fick jag se en stor skara, som ingen
vår Gud, alla I hans tjänare, I som frukten
kunde räkna, en skara ur alla folkslag och
honom, både små och stora.”
6 Och jag hörde likasom röster av en stor
stammar och folk och tungomål stå inför
tronen och inför Lammet; och de voro
skara, lika bruset av stora vatten och dånet
klädda i vita, fotsida kläder och hade palmer
av starka tordön; de sade: “Halleluja!
i sina händer.
Herren, vår Gud, den Allsmäktige, har nu
10 Och de ropade med hög röst och sade:
trätt fram såsom konung.
“Frälsningen tillhör vår Gud, honom som
sitter på tronen, och Lammet.”
Se även:#1; #2; 1 Korinthierbrevet 15:21-28.
11 Och alla änglar, som stodo runt omkring
tronen och omkring de äldste och de fyra
väsendena, föllo ned på sina ansikten inför
E05 Messias mirakler.
tronen och tillbådo Gud
12 och sade: “Amen. Lovet och priset och
PSALTAREN 146:8
visheten och tacksägelsen och äran och
HERREN öppnar
makten och starkheten tillhöra vår Gud i
de blindas ögon, HERREN upprättar de
evigheternas evigheter. Amen.”
nedböjda, HERREN älskar de rättfärdiga,
psaltaren 145
177
psaltaren 145 & 146
PSALTAREN
JESAJA 35:5
Då skola de blindas ögon
hans som har kallat eder från mörkret till
öppnas och de dövas öron upplåtas.
sitt underbara ljus.
Se även: Jesaja 42:16,18.
MATTEUS 9:30 Och deras ögon öppnades.
Och Jesus tillsade dem strängeligen att se
till, att ingen finge veta detta.
E26 Messias försoningsverk.
MATTEUS 11:5 blinda få sin syn, halta
PSALTAREN 147:3
gå, spetälska bliva rena, döva höra, döda
Han helar dem
uppstå, och ‘för fattiga förkunnas glädjens
som hava förkrossade hjärtan, och deras
budskap’.
sår förbinder han.
LUKAS 18:42
6 HERREN uppehåller de ödmjuka, men de
Jesus sade till honom: “Hav
ogudaktiga slår han till jorden.
din syn; din tro har hjälpt dig.”
MATTEUS 5:5
JOHANNES 9:10 Och de frågade honom:
Saliga äro de saktmodiga, ty
de skola besitta jorden.
“Huru blevo då dina ögon öppnade?”
11 Han svarade: “Den man som heter Jesus
LUKAS 4:18
gjorde en deg och smorde därmed mina
“Herrens Ande är över mig,
ögon och sade till mig: ‘Gå bort till Siloam
ty han har smort mig. Han har satt mig
och två dig.’ Jag gick då dit och tvådde
till att förkunna glädjens budskap för de
mig, och så fick jag min syn.”
fattiga, till att predika frihet för de fångna
och syn för de blinda, ja, till att giva de
APOSTLAGÄRNINGARNA 26:18
förtryckta frihet
för att du
skall öppna deras ögon, så att de omvända
Se även: 1 Petrusbrevet 5:6.
sig från mörkret till ljuset, och från Satans
makt till Gud, på det att de må, genom
tron på mig, undfå syndernas förlåtelse
H03 Messias kommande rike.
och få sin lott bland dem som äro helgade.’
EFESIERBREVET 1:18
PSALTAREN 147:2
och att han må
HERREN är
upplysa edra hjärtans ögon, så att I förstån
den som bygger upp Jerusalem, Israels
hurudant det hopp är, vartill han har kallat
fördrivna samlar han tillhopa.
eder, huru rikt på härlighet hans arv är
13 Ty han har gjort bommarna för dina portar
bland de heliga,
fasta; han har välsignat dina barn i dig.
1 PETRUSBREVET 2:9
14 Han skaffar dina gränser frid, han mättar
I åter ären “ett
dig med bästa vete.
utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap,
ett heligt folk, ett egendomsfolk”, för att I
20 Så har han icke gjort för något hednafolk;
skolen förkunna hans härliga gärningar,
psaltaren 146
178
psaltaren 146 & 147
PSALTAREN
och hans rätter, dem känna de icke.
H03 Messias kommande rike.
Halleluja!
PSALTAREN 149:1
JESAJA 11:12
Halleluja! Sjungen
till HERRENS ära en ny sång, hans lov i de
Och han skall resa upp ett
frommas församling.
baner för hednafolken och samla Israels
2 Israel glädje sig över sin skapare, Sions
fördrivna män; och Juda förskingrade
barn fröjde sig över sin konung.
kvinnor skall han hämta tillhopa från
3 Må de lova hans namn under dans, till
jordens fyra hörn.
puka och harpa må de lovsjunga honom.
SAKARIA 8:3
4 Ty HERREN har behag till sitt folk, han
Så säger HERREN: Jag vill
smyckar de ödmjuka med frälsning.
vända: åter till Sion och taga min boning i
5 De fromma fröjde sig och give honom ära,
Jerusalem; och Jerusalem skall kallas “den
de juble på sina läger.
trogna staden”, och HERREN Sebaots berg
“det heliga berget”.
MATTEUS 21:5 “Sägen till dottern
ROMARBREVET 3:1
Vilket företräde
Sion: ‘Se, din konung kommer till dig,
hava då judarna, eller vad gagn hava de av
saktmodig, ridande på en åsna, på en
omskärelsen?
arbetsåsninnas fåle.’”
2 Jo, ett stort företräde, på allt sätt; först och
LUKAS 19:38
främst det, att de hava blivit betrodda med
Guds löftesord.
och de sade: “Välsignad
vare han som kommer, konungen, i
Herrens namn. Frid vare i himmelen och
ROMARBREVET 11:25
Ty för att I, mina
ära i höjden!”
bröder, icke skolen hålla eder själva
HEBREERBREVET 2:12
för kloka, vill jag yppa för eder denna
hemlighet: Förstockelse har drabbat en
han säger ju: “Jag
skall förkunna ditt namn för mina bröder,
del av Israel och skall fortfara intill dess
mitt i församlingen skall jag prisa dig”;
1 PETRUSBREVET 1:8
hedningarna i fulltalig skara hava kommit
in;
Honom älsken
I utan att hava sett honom; och fastän
26 och så skall hela Israel bliva frälst,
I ännu icke sen honom, tron I dock på
såsom det är skrivet: “Från Sion skall
honom och fröjden eder över honom med
förlossaren komma, han skall skaffa bort
outsäglig och härlig glädje,
all ogudaktighet från Jakob.
1 PETRUSBREVET 3:4
27 Och när jag borttager deras synder, då
Den vare fastmer
skall detta vara det förbund, som jag gör
hjärtats fördolda människa, smyckad
med dem.”
med den saktmodiga och stilla andens
oförgängliga väsende; ty detta är dyrbart
Se även:#1; #2; #3; Psaltaren 102:13-16; Matteus 16:18; Matteus
19:13,14; Efesierbrevet 1:10; Efesierbrevet 2:17-19; Romarbrevet
11:25.
inför Gud.
UPPENBARELSEBOKEN 5:9
psaltaren 147
179
Och
psaltaren 149
PSALTAREN
de sjöngo en ny sång som lydde så: “Du är
och kommer ditupp, så skall ej heller
värdig att taga bokrullen och att bryta dess
över den komma regn. Detta bliver den
insegel, ty du har blivit slaktad, och med ditt
hemsökelse som HERREN skall låta
blod har du åt Gud köpt människor, av alla
drabba de folk som icke draga upp för att
stammar och tungomål och folk och folkslag,
fira lövhyddohögtiden.
10 och gjort dem åt vår Gud till ett
19 Ja, så skall Egypten drabbas av sin synd,
konungadöme och till präster, och de skola
så skola ock alla andra folk drabbas av sin
regera på jorden”
synd, om de icke draga upp för att fira
lövhyddohögtiden.
UPPENBARELSEBOKEN 19:6
Och jag
1 KORINTHIERBREVET 6:2
hörde likasom röster av en stor skara, lika
Veten I
bruset av stora vatten och dånet av starka
då icke att de heliga skola döma världen?
tordön; de sade: “Halleluja! Herren, vår
Men om nu I skolen sitta till doms över
Gud, den Allsmäktige, har nu trätt fram
världen, ären I då icke goda nog att döma i
såsom konung.
helt ringa mål?
3 I veten ju att vi skola döma änglar; huru
Se även:#1; #2; 5 Mosebok 7:6,7; 1 Samuelsboken 12:22; Psaltaren
22:22,25; Psaltaren 33:2,3; Psaltaren 96:1; Psaltaren 98:1;
Psaltaren 100:1-3; Psaltaren 111:1; Psaltaren 116:18; Psaltaren
135:3-4; Psaltaren 144:9; Psaltaren 150:4; Jesaja 42:10; Jesaja 54:5;
Jesaja 62:4-5; 1 Petrusbrevet 5:5.
mycket mer böra vi icke då kunna döma i
timliga ting?
HEBREERBREVET 4:12
H02 Hur dom i framtiden hålls av Messias.
Ty Guds ord är
levande och kraftigt och skarpare än något
tveeggat svärd, och tränger igenom, så att
PSALTAREN 149:6
Guds lov skall vara
det åtskiljer själ och ande, märg och ben;
i deras mun och ett tveeggat svärd i deras
och det är en domare över hjärtats uppsåt
hand,
och tankar.
7 för att utkräva hämnd på hedningarna och
hemsöka folken med tuktan,
UPPENBARELSEBOKEN 1:16
8 för att binda deras konungar med kedjor
I sin
högra hand hade han sju stjärnor, och från
och deras ädlingar med järnbojor,
hans mun utgick ett skarpt tveeggat svärd,
9 för att utföra på dem den dom som är
och hans ansikte var såsom solen, när den
skriven. En härlighet bliver det för alla
skiner i sin fulla kraft.
hans fromma. Halleluja!
UPPENBARELSEBOKEN 3:21
SAKARIA 14:17 Men om någon av
Den som
vinner seger, honom skall jag låta sitta
jordens folkstammar icke drager upp
med mig på min tron, likasom jag själv
till Jerusalem, för att tillbedja konungen
har vunnit seger och satt mig med min
HERREN Sebaot, då skall över den icke
Fader på hans tron.
komma något regn.
Se även:#1; #6; Psaltaren 96:14; Psaltaren 145:3-5; Psaltaren
148:14; Daniel 7:18,22; Lukas 2:14; Uppenbarelseboken 19:11-21.
18 Om Egyptens folkstam icke drager åstad
psaltaren 149
180
psaltaren 149
ORDSPRÅKSBOKEN
G04 Messias ska utgjuta sin ande.
A04 Messias är av evigheten.
D01 Smörjningen av Messias.
ORDSPRÅKSBOKEN 1:23 Vänden om och
akten på min tillrättavisning; se, då skall
ORDSPRÅKSBOKEN 8:22 HERREN skapade
jag låta min ande flöda för eder jag skall
mig såsom sitt förstlingsverk, i urminnes tid,
låta eder förnimma mina ord.
innan han gjorde något annat.
23 Från evighet är jag insatt, från begynnelsen,
ända ifrån jordens urtidsdagar.
ORDSPRÅKSBOKEN 8:29 när han satte
24 Innan djupen voro till, blev jag född, innan
för havet dess gräns, så att vattnet icke
källor ännu funnos, fyllda med vatten
skulle överträda hans befallning, när han
25 Förrän bergens grund var lagd, förrän
fastställde jordens grundvalar --
höjderna funnos, blev jag född,
JOELA 2:28
26 när han ännu icke hade skapat land och
Och det skall ske därefter
mark, ej ens det första av jordkretsens stoft.
att jag skall utgjuta min Ande över allt
27 När han beredde himmelen, var jag tillstädes,
kött, och edra söner och edra döttrar skola
när han spände ett valv över djupet,
profetera, edra gamla män skola hava
28 när han fäste skyarna i höjden, när djupets
drömmar edra ynglingar skola se syner;
källor bröto fram med makt,
29 när han satte för havet dess gräns, så att
SAKARIA 12:10 Men över Davids hus och
över Jerusalems invånare skall jag utgjuta
vattnet icke skulle överträda hans befallning,
en nådens och bönens ande, så att de se
när han fastställde jordens grundvalar --
upp till mig, och se vem de hava stungit.
JOHANNES 1:1 I begynnelsen var Ordet,
Och de skola hålla dödsklagan efter
honom, såsom man håller dödsklagan
och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
efter ende sonen, och skola bittert sörja
2 Detta var i begynnelsen hos Gud.
honom, såsom man sörjer sin förstfödde.
3 Genom det har allt blivit till, och utan det
har intet blivit till, som är till.
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:4
4 I det var liv, och livet var människornas
Och
de blevo alla uppfyllda av helig ande och
ljus.
begynte tala andra tungomål, efter som
JOHANNES 17:5 Och nu, Fader, förhärliga
Anden ingav dem att tala.
du mig hos dig själv, med den härlighet
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:38
Petrus
som jag hade hos dig, förrän världen var
svarade dem: “Gören bättring, och låten
till.
alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra
JOHANNES 17:24
synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva
undfå den helige Ande.
Fader, jag vill att
där jag är, där skola ock de som du har
givit mig vara med mig, så att de få se min
Se även: Jesaja 32:15.
härlighet, som du har givit mig; ty du har
älskat mig före världens begynnelse.
ordspåksboken 1
181
ordspåksboken 8
ORDSPRÅKSBOKEN
KOLOSSERBREVET 1:15 i honom som är
A05 Messias förhållande till sin fader.
den osynlige Gudens avbild och förstfödd
ORDSPRÅKSBOKEN 8:29 när han satte för
före allt skapat.
havet dess gräns, så att vattnet icke skulle
16 Ty i honom skapades allt i himmelen och
på jorden, synligt såväl som osynligt, både
överträda hans befallning, när han fastställde
tronänglar och herrar och furstar och
jordens grundvalar -30 då fostrades jag såsom ett barn hos honom, då
väldigheter i andevärlden. Alltsammans
hade jag dag efter dag min lust och min lek
har blivit skapat genom honom och till
inför hans ansikte beständigt;
honom.
31 jag hade min lek på hans jordkrets och min
17 Ja, han är till före allt annat, och
lust bland människors barn.
alltsammans äger bestånd i honom.
18 Och han är huvudet för kroppen, det är
MATTEUS 3:16 Och när Jesus var döpt,
församlingen, han som är begynnelsen,
den förstfödde ifrån de döda. Så skulle
steg han strax upp ur vattnet; och se, då
han i allt vara den främste.
öppnades himmelen, och han såg Guds
19 Ty det behagade Gud att låta all fullhet
Ande sänka sig ned såsom en duva och
komma över honom.
taga sin boning i honom
17 Och från himmelen kom en röst, som
HEBREERBREVET 1:1
sade: “Denne är min älskade Son, i vilken
Sedan Gud fordom
jag har funnit behag.”
många gånger och på många sätt hade
talat till fäderna genom profeterna,
JOHANNES 1:1 I begynnelsen var Ordet,
2 har han nu, på det yttersta av denna tid,
och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
talat till oss genom sin Son, som han har
insatt till arvinge av allt, genom vilken han
2 Detta var i begynnelsen hos Gud.
ock har skapat världen.
3 Genom det har allt blivit till, och utan det
3 Och eftersom denne är hans härlighets
har intet blivit till, som är till.
återsken och hans väsens avbild och
JOHANNES 1:18 Ingen har någonsin sett
genom sin makts ord bär allt, har han
-- sedan han hade utfört en rening från
Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns
synderna -- satt sig på Majestätets högra
sköte, han har kungjort vad Gud är.
sida i höjden.
JOHANNES 4:34 Jesus sade till dem: “Min
4 Och han har blivit så mycket större än
änglarna som det namn han har ärvt är
mat är att göra dens vilja, som har sänt
förmer än deras.
mig, och att fullborda hans verk.”
5 Ty till vilken av änglarna har han någonsin
JOHANNES 5:19 Då talade Jesus åter och
sagt: “Du är min Son, jag har i dag fött
dig”? eller: “Jag skall vara hans Fader, och
sade till dem: “Sannerligen, sannerligen
han skall vara min Son”?
säger jag eder: Sonen kan icke göra något
av sig själv, utan han gör allenast vad han
Se även: 1 Mosebok 1:26; Psaltaren 2:6; Mika 5:2; Efesierbrevet
1:10,11; 1 Johannes 1:1,2.
ordspåksboken 8
ser Fadern göra; ty vad han gör, det gör
182
ordspåksboken 8
ORDSPRÅKSBOKEN
likaledes ock Sonen.
himmelen.
20 Ty Fadern älskar Sonen och låter honom se
EFESIERBREVET 4:9
allt vad han själv gör; och större gärningar,
Men detta ord
än dessa äro, skall han låta honom se, så
“han for upp”, vad innebär det, om icke
att I skolen förundra eder.
att han förut hade farit hit ned till jordens
lägre rymder?
Se även: Psaltaren 40:6-8; Jesaja 42:1; Matteus 17:5; Johannes
12:28; Johannes 13:1; Johannes 16:28; 2 Korinthierbrevet 8:9.
10 Den som for ned, han är ock den som for
upp över alla himlar, för att han skulle
uppfylla allt.
Se även: 5 Mosebok 30:3; Domarboken 13:18; Job 38:4; Psaltaren
2:7; Jeremia 7:14; Matteus 1:21-23; Johannes 6:46; Romarbrevet
10:6,7.
B01 Messias är Guds son.
ORDSPRÅKSBOKEN 30:4 Vem har stigit upp
till himmelen och åter farit ned? Vem har
samlat vinden i sina händer? Vem har knutit
in vattnet i ett kläde? Vem har fastställt
jordens alla gränser? Vad heter han, och vad
heter hans son -- du vet ju det?
JESAJA 9:6
Ty ett barn varder oss
fött, en son bliver oss given, och på hans
skuldror skall herradömet vila; och hans
namn skall vara: Underbar i råd, Väldig
Gud, Evig fader, Fridsfurste.
JEREMIA 23:6
I hans dagar skall Juda
varda frälst och Israel bo i trygghet; och
detta skall vara det namn han skall få:
HERREN vår rättfärdighet.
JOHANNES 1:1 I begynnelsen var Ordet,
och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
JOHANNES 1:18 Ingen har någonsin sett
Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns
sköte, han har kungjort vad Gud är.
JOHANNES 3:13 Och likväl har ingen stigit
upp till himmelen, utom den som steg ned
från himmelen, Människosonen, som var i
ordspåksboken 8 & 30
183
ordspåksboken 30
HÖGA VISAN
B18 Messias helighet, skönhet och härlighet.
HÖGA VISAN 5:16
Hans mun är idel
sötma, hela hans väsende är ljuvlighet.
Sådan är min vän, ja, sådan är min
älskade, I Jerusalems döttrar.”
PSALTAREN 45:1För sångmästaren, efter
“Liljor”; av Koras söner; en sång, ett kväde
om kärlek.
JOHANNES 3:29 Brudgum är den som har
bruden; men brudgummens vän, som
står där och hör honom, han gläder sig
storligen åt brudgummens röst. Den
glädjen är mig nu given i fullt mått.
GALATERBREVET 2:20
och nu lever icke
mer jag, utan Kristus lever i mig; och det
liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i
tron på Guds Son, som har älskat mig och
utgivit sig själv för mig.
1 JOHANNESBREVET 4:16
Och vi
hava lärt känna den kärlek som Gud har
i oss, och vi hava kommit till tro på den.
Gud är kärleken, och den som förbliver
i kärleken, han förbliver i Gud, och Gud
förbliver i honom.
Se även: Höga Visan 1:2; Höga Visan 2:16; Höga Visan 6:3;
Matteus 11:19; Matteus 26:50; Lukas 7:34; Jakobsbrevet 2:23.
höga visan 5
184
JESAJA
E10 Messias ska också vara Messias för
och dit skola församla sig alla hednafolk,
hedningarna.
till HERRENS namn i Jerusalem. Och
H03 Messias kommande rike.
de skola icke mer vandra efter sina onda
hjärtans hårdhet.
JESAJA 2:2
Och det skall ske i
kommande dagar att det berg där
SAKARIA 8:20
Så säger HERREN Sebaot:
HERRENS hus är skall stå där fast grundat
Ännu en gång skall det ske att folk skola
och vara det yppersta ibland bergen
komma hit och många städers invånare;
och upphöjt över andra höjder; och alla
21 och invånarna i den ena staden skola gå
hednafolk skola strömma dit,
till den andra och säga: “Upp, låtom oss
3 ja, många folk skola gå åstad och skola
gå åstad och bönfalla inför HERREN och
säga: “Upp, låt oss draga åstad till
söka HERREN Sebaot; jag själv vill ock gå
HERRENS berg, upp till Jakobs Guds
åstad.”
hus, för att han må undervisa oss om
22 Ja, många folk och mäktiga hednafolk
sina vägar, så att vi kunna vandra på hans
skola komma och söka HERREN Sebaot i
stigar.” Ty från Sion skall lag utgå, och
Jerusalem och bönfalla inför HERREN,
HERRENS ord från Jerusalem.
23 Så säger HERREN Sebaot: På den tiden
skall det ske att tio män av allahanda
PSALTAREN 22:27
De ödmjuka skola
tungomål som talas bland hednafolken
äta och bliva mätta, de som söka HERREN
skola fatta en judisk man i mantelfliken
skola få lova honom; ja, edra hjärtan skola
och säga: “Låt oss gå med eder, ty vi hava
leva evinnerligen.
hört att Gud är med eder.”
28 Alla jordens ändar skola betänka det och
JOHANNES 6:45 Det är skrivet hos
omvända sig till HERREN. Hedningarnas
alla släkter skola tillbedja inför dig.
profeterna: ‘De skola alla hava fått lärdom
av Gud.’ Var och en som har lyssnat till
JESAJA 49:22
Så säger Herren, HERREN:
Fadern och lärt av honom, han kommer till
Se, jag skall upplyfta min hand till tecken
mig.
åt folken och resa upp mitt baner till
APOSTLAGÄRNINGARNA 1:8
tecken åt folkslagen; då skola de bära dina
Men när
söner hit i sin famn och föra dina döttrar
den helige Ande kommer över eder, skolen
fram på sina axlar.
I undfå kraft och bliva mina vittnen, både i
23 Och konungar skola vara dina barns
Jerusalem och i hela Judeen och Samarien,
vårdare och furstinnor deras ammor, de
och sedan intill jordens ända.”
skola falla ned inför dig med ansiktet mot
ROMARBREVET 15:18
jorden och slicka dina fötters stoft. Och du
Ty jag skall icke
skall förnimma, att jag är HERREN och att
drista mig att orda om något annat än vad
de som förbida mig icke komma på skam.
Kristus, för att göra hedningarna lydaktiga,
JEREMIA 3:17
Utan på den tiden skall
har verkat genom mig, med ord och med
man kalla Jerusalem “HERRENS tron”;
jesaja 2
gärning,
185
jesaja 2
JESAJA
1 JOHANNESBREVET 2:27
Se även: Psaltaren 2:8; Psaltaren 72:8,11,17-19; Psaltaren
86:9; Psaltaren 89:15-17; Psaltaren 110:2; Jesaja 2:2,3; Jesaja
11:10; Jesaja 27:15; Jesaja 30:29; Jesaja 49:6,7; Jesaja 50:4,5;
Jesaja 51:4,5; Jesaja 54:13; Jesaja 55:5; Jesaja 60:3-14; Jeremia
16:19; Jeremia 31:6; Jeremia 50:4,5; Daniel 2:44,45; Daniel
7:14,18,22,27; Hosea 2:23; Amos 9:11,12; Mika 4:1-3; Sefanja
3:9,10; Sakaria 2:11; Sakaria 8:3; Sakaria 14:9; Malaki 1:11;
Malaki 3:12; Apostlagärningarna 13:46-48; Romarbrevet 10:18;
Uppenbarelseboken 20.
Men
vad eder angår, så förbliver i eder den
smörjelse I haven undfått från honom, och
det behöves icke att någon undervisar eder;
ty vad hans smörjelse lär eder om allting,
det är sant och är icke lögn. Förbliven
alltså i honom, såsom den har lärt eder.
H02 Hur dom i framtiden hålls av Messias.
UPPENBARELSEBOKEN 11:15
Och den
H03 Messias kommande rike.
sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo
JESAJA 2:4
i himmelen starka röster som sade: “Väldet
Och han skall döma mellan
över världen har blivit vår Herres och hans
hednafolken och skipa rätt åt många folk.
Smordes, och han skall vara konung i
Då skola de smida sina svärd till plogbillar
evigheternas evigheter.”
och sina spjut till vingårdsknivar. Folken
skola ej mer lyfta svärd mot varandra och
UPPENBARELSEBOKEN 12:10
icke mer lära sig att strida.
Och jag
hörde en stark röst i himmelen säga: “Nu
JESAJA 60:18
har frälsningen och makten och riket blivit
Man skall icke mer höra
vår Guds, och väldet hans Smordes; ty våra
talas om våld i ditt land, om ödeläggelse
bröders åklagare är nedkastad, han som
och förstöring inom dina gränser, utan du
dag och natt anklagade dem inför vår Gud.
skall kalla dina murar för “frälsning” och
dina portar för “lovsång”.
UPPENBARELSEBOKEN 15:4
Vem
SAKARIA 9:10
skulle icke frukta dig, Herre, och prisa ditt
Så skall jag utrota vagnar
namn? Du allena är helig, och alla folk
Efraim och hästar ur Jerusalem; ja,
skola komma och tillbedja inför dig. Ty
stridens bågar skola utrotas, och han skall
dina domar hava blivit uppenbara.”
tala frid till folken. Och hans herradöme
skall nå från hav till hav, och ifrån floden
UPPENBARELSEBOKEN 17:14
intill jordens ändar.
De
skola giva sig i strid med Lammet; men
JOHANNES 5:22 Icke heller dömer Fadern
Lammet jämte de kallade och utvalda
någon, utan all dom har han överlåtit åt
och trogna som följa det, skall övervinna
Sonen,
dem, ty Lammet är herrarnas herre och
23 för att alla skola ära Sonen såsom de ära
konungarnas konung.”
Faderns. Den som icke ärar Sonen, han
UPPENBARELSEBOKEN 21:10
ärar icke heller Fadern, som har sänt
Och han
honom.
förde mig i anden åstad upp på ett stort
och högt berg och visade mig den heliga
APOSTLAGÄRNINGARNA 17:31 Ty han
staden Jerusalem, som kom ned från
har fastställt en dag då han skall ‘döma
himmelen, från Gud,
jesaja 2
186
jesaja 2
JESAJA
världen med rättfärdighet’, genom en man
till ett ljus för hednafolken, för att min
som han har bestämt därtill; och han har
frälsning må nå till jordens ända.
åt alla givit en bekräftelse härpå, i det att
LUKAS 1:79
han har låtit honom uppstå från de döda.”
för att ‘skina över dem som
sitta i mörker och dödsskugga’ och så styra
UPPENBARELSEBOKEN 11:15
Och den
våra fötter in på fridens väg.”
sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo
i himmelen starka röster som sade: “Väldet
JOHANNES 8:12 Åter talade Jesus till dem
över världen har blivit vår Herres och hans
och sade: “Jag är världens ljus; den som
Smordes, och han skall vara konung i
följer mig, han skall förvisso icke vandra i
evigheternas evigheter.”
mörkret, utan skall hava livets ljus.”
UPPENBARELSEBOKEN 19:11
JOHANNES 12:35
Och jag
Jesus sade till
såg himmelen öppen och fick där se en vit
dem: “Ännu en liten tid är ljuset ibland
häst; och mannen som satt på den heter
eder. Vandren medan I haven ljuset, på
“Trofast och sannfärdig”, och han dömer
det att mörkret icke må få makt med eder;
och strider i rättfärdighet.
den som vandrar i mörkret, han vet ju icke
var han går.
Se även: 1 Samuelsboken 2:10; Psaltaren 46:9; Psaltaren 72:3-7;
Psaltaren 82:8; Psaltaren 96:13; Psaltaren 110:6; Jesaja 9:8;
Jesaja 11:3-9; Jesaja 60:17; Hosea 2:18; Joela 3:10; Mika 4:3;
Uppenbarelseboken 20.
36 Tron på ljuset, medan I haven ljuset, så att
I bliven ljusets barn.” Detta talade Jesus
och gick sedan bort och dolde sig för dem.
ROMARBREVET 13:12
Natten är
B21 Messias är ljuset.
framskriden, och dagen är nära. Låtom
H03 Messias kommande rike.
oss därför avlägga mörkrets gärningar och
ikläda oss ljusets vapenrustning.
JESAJA 2:5
I av Jakobs hus, kommen,
låtom oss vandra i HERRENS ljus.
EFESIERBREVET 5:8
I voren ju förut
mörker, men nu ären I ljus i Herren;
JESAJA 30:26
Och månens ljus skall
vandren då såsom ljusets barn.
9 Ty ljusets frukt består i allt vad godhet och
bliva såsom solens ljus, och solens ljus
skall varda sju gånger klarare, såsom ett
rättfärdighet och sanning är.
sjufaldigt dagsljus, när den tid kommer, då
1 THESSALONIKERBREVET 5:5
HERREN förbinder sitt folks skador och
helar såren efter slagen som det har fått.
I ären ju
alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi
höra icke natten eller mörkret till;
JESAJA 49:6
6 låtom oss alltså icke sova såsom de andra,
han säger: Det är för litet
för dig, då du är min tjänare, att allenast
utan låtom oss vaka och vara nyktra.
upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka
1 JOHANNESBREVET 1:7 Men om vi vandra
de bevarade av Israel; jag vill sätta dig
jesaja 2
187
jesaja 2
JESAJA
i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi
att bergen drypa av druvsaft och höjderna
gemenskap med varandra, och Jesu, hans
flöda av mjölk; och alla bäckar i Juda
Sons, blod renar oss från all synd.
skola flöda av vatten. Och en källa skall
rinna upp i HERRENS hus och vattna
UPPENBARELSEBOKEN 21:23
Och
Akaciedalen.
staden behöver icke sol eller måne till att
SAKARIA 6:12
lysa där, ty Guds härlighet upplyser den
och dess ljus är Lammet.
Och du skall säga till
honom: “Så säger HERREN Sebaot: Se,
24 Och folken skola vandra i dess ljus, och
där är en man som skall kallas Telningen.
jordens konungar föra ditin, vad härligt de
Under honom skall det gro, och han skall
hava.
bygga upp HERRENS tempel.
13 Ja, han skall bygga upp HERRENS tempel
Se även: Psaltaren 18:29; Psaltaren 89:15; Jesaja 2:3; Jesaja
42:6,16; Jesaja 50:10; Jesaja 51:4; Jesaja 60:1,3,19,20; Sakaria
14:6,7.
och förvärva majestät och sitta på sin tron
och regera; och en präst skall han vara på
sin tron; och fridens rådslag skola vara
mellan båda.
A07 Han ska vara Israels Messias.
LUKAS 1:30
B14 Messias gör Guds härlighet känd.
Då sade ängeln till henne:
E16 Messias ska välsigna sitt folk.
“Frukta icke, Maria; ty du har funnit nåd
H03 Messias kommande rike.
för Gud.
31 Se, du skall bliva havande och föda en son,
H11 Messias ska förhärligas.
och honom skall du giva namnet Jesus.
JESAJA 4:2
På den tiden skall det som
32 Han skall bliva stor och kallas den Högstes
HERREN låter växa bliva till prydnad och
Son, och Herren Gud skall giva honom
härlighet, och vad landet alstrar bliva till
hans fader Davids tron.
berömmelse och ära, för den räddade skaran i
33 Och han skall vara konung över Jakobs hus
Israel.
till evig tid, och på hans rike skall ingen
ände vara.”
JEREMIA 23:5
Se, dagar skola komma,
JOHANNES 15:5 Jag är vinträdet, I ären
säger HERREN, då jag skall låta en
rättfärdig telning uppstå åt David. Han
grenarna. Om någon förbliver i mig, och
skall regera såsom konung och hava
jag i honom, så bär han mycken frukt; ty
framgång, och han skall skaffa rätt och
mig förutan kunnen I intet göra.
rättfärdighet på jorden.
6 I hans dagar skall Juda varda frälst och
GALATERBREVET 5:22
Andens frukt åter
Israel bo i trygghet; och detta skall vara
är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet,
det namn han skall få: HERREN vår
godhet, trofasthet,
rättfärdighet.
UPPENBARELSEBOKEN 22:2
JOELA 3:18
jesaja 2 & 4
På den tiden skall det ske
och flöt
fram mitt igenom stadens gata. Och på
188
jesaja 4
JESAJA
båda sidor om strömmen stodo livsträd,
ROMARBREVET 11:16
som gåvo tolv skördar, ty de buro frukt
Om
var månad; och trädens löv tjänade till
förstlingsbrödet är heligt, så är ock hela
läkedom för folken.
degen helig; och om roten är helig, så äro
ock grenarna heliga.
Se även:#1; #2; #3; Matteus 24:22; Johannes 1:14; Johannes 15:24,8,16; 2 Korinthierbrevet 4:6; Kolosserbrevet 1:10; 2 Petrusbrevet
1:16; Uppenbarelseboken 7:9-14.
ROMARBREVET 11:26
och så skall hela
Israel bliva frälst, såsom det är skrivet:
“Från Sion skall förlossaren komma, han
H03 Messias kommande rike.
skall skaffa bort all ogudaktighet från
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
Jakob.
27 Och när jag borttager deras synder, då
JESAJA 4:3
Och det skall ske att den
skall detta vara det förbund, som jag gör
som lämnas övrig i Sion och den som
med dem.”
bliver kvar i Jerusalem, han skall då kallas
helig, var och en som är upptecknad till liv
EFESIERBREVET 1:4
i Jerusalem --
såsom han ju,
förrän världens grund var lagd, har
utvalt oss i honom till att vara heliga och
JOELA 3:16
Och HERREN upphäver ett
ostraffliga inför sig.
rytande från Sion, och från Jerusalem låter
EFESIERBREVET 5:26
han höra sin röst, så att himmelen och
jorden bäva. Men för sitt folk är HERREN
till att helga
henne, genom att rena henne medelst
en tillflykt och för Israels barn ett värn.
vattnets bad, i kraft av ordet.
17 Och I skolen förnimma att jag är
27 Ty så ville han själv ställa fram
HERREN, eder Gud, som bor på Sion, mitt
församlingen inför sig i härlighet, utan
heliga berg. Och Jerusalem skall vara en
fläck och skrynka och annat sådant;
helgad plats och främlingar skola icke mer
fastmer skulle hon vara helig och
draga ditin.
ostrafflig.
SAKARIA 14:20 På den tiden skall på
HEBREERBREVET 12:14 Faren efter
hästarnas bjällror stå att läsa: “Helgad åt
frid med alla och efter helgelse; ty utan
HERREN”, och grytorna i HERRENS hus
helgelse får ingen se Herren.
skola vara såsom offerskålarna framför
HEBREERBREVET 12:22 Nej, I haven
altaret.
21 Och var gryta i Jerusalem och Juda skall
kommit till Sions berg och den levande
vara helgad åt HERREN Sebaot, så att
Gudens stad, det himmelska Jerusalem,
var och en som vill offra kan komma
och till änglar i mångtusental,
och taga en sådan och koka i den. Och
UPPENBARELSEBOKEN 3:5
ingen kanané skall mer finnas i HERREN
Sebaots hus, på den tiden.
jesaja 4
Den som
vinner seger, han skall så bliva klädd i vita
189
jesaja 4
JESAJA
kläder, och jag skall aldrig utplåna hans
H03 Messias kommande rike.
namn ur livets bok, utan kännas vid hans
JESAJA 4:4
namn inför min Fader och inför hans änglar.
när en gång Herren har
avtvått Sions döttrars orenlighet och
UPPENBARELSEBOKEN 13:8
bortsköljt ur Jerusalem dess blodskulder
Och alla
genom rättens och reningens ande.
jordens inbyggare skola tillbedja det, ja,
5 Och HERREN skall över hela Sions bergs
envar som icke har sitt namn från världens
begynnelse skrivet i livets bok, det slaktade
område och över dess högtidsskaror skapa
Lammets bok.
en molnsky och en rök om dagen, och
skenet av en lågande eld om natten; ty ett
UPPENBARELSEBOKEN 17:8
beskärmande täckelse skall vila över all
dess härlighet.
Vilddjuret som du har sett, det har varit,
6 Och ett skygd skall vara däröver till skugga
och är icke mer; men det skall stiga upp ur
avgrunden, och det går sedan i fördärvet.
under dagens hetta, och till en tillflykt och
Och de av jordens inbyggare, vilkas namn
ett värn mot störtskurar och regn.
icke från världens begynnelse äro skrivna i
PSALTAREN 87:2HERREN älskar Sions
livets bok, skola förundra sig, när de få se
vilddjuret som har varit, och icke mer är,
portar mest bland alla Jakobs boningar.
3 Härliga ting äro talade om dig, du Guds
men dock skall komma. --
stad. Sela.
UPPENBARELSEBOKEN 20:15
Och om
JESAJA 31:5
någon icke fanns skriven i livets bok, så
blev han kastad i den brinnande sjön.
Såsom fågeln breder ut sina
vingar, så skall HERREN Sebaot beskärma
Jerusalem; han skall beskärma och hjälpa,
UPPENBARELSEBOKEN 21:27
Men intet
han skall skona och rädda.
orent skall någonsin komma ditin, och
JESAJA 33:20
ingen som gör vad styggeligt är och lögn,
Men skåda på Sion, våra
utan allenast de som äro skrivna i livets
högtiders stad, låt dina ögon betrakta
bok, Lammets bok.
Jerusalem: det är en säker boning, ett
tält, som icke flyttas bort, ett vars pluggar
UPPENBARELSEBOKEN 22:15
Men
aldrig ryckas upp och av vars streck intet
de som äro hundar och trollkarlar och
enda brister sönder.
otuktiga och dråpare och avgudadyrkare
HESEKIEL 36:25 Och jag skall stänka rent
och alla som älska och göra lögn, de måste
alla stanna därutanför.”
vatten på eder, så att I bliven rena; jag skall
rena eder från all eder orenhet och från
Se även:#1; #2; 2 Mosebok 32:32,33; 5 Mosebok 12:7,12; Hesekiel
13:9; Hesekiel 43:12; Hesekiel 44:9; Sakaria 1:17; Matteus
21:12,13; Lukas 10:20; Johannes 17:17; Apostlagärningarna 13:48;
1 Korinthierbrevet 3:16; 1 Korinthierbrevet 6:9-11; Efesierbrevet
2:19-22; Filipperbrevet 4:3; Kolosserbrevet 3:12; 1 Petrusbrevet 2:9;
Uppenbarelseboken 18:11-15.
jesaja 4
alla edra eländiga avgudar.
26 Och jag skall giva eder ett nytt hjärta och
låta en ny ande komma i edert bröst; jag
skall taga bort stenhjärtat ur eder kropp
190
jesaja 4
JESAJA
JOHANNES 16:8 Och när han kommer, skall
och giva eder ett hjärta av kött.
27 Jag skall låta min Ande komma i edert
han låta världen få veta sanningen i fråga
bröst och så göra, att I vandren efter mina
om synd och rättfärdighet och dom:
stadgar och hållen mina rätter och gören
9 i fråga om synd, ty de tro icke på mig;
efter dem.
10 i fråga om rättfärdighet, ty jag går till
28 Så skolen I få bo i det land som jag gav åt
Fadern, och I sen mig icke mer;
11 i fråga om dom, ty denna världens furste
edra fäder, och I skolen vara mitt folk, och
är nu dömd.
jag skall vara eder Gud.
29 Och jag skall frälsa eder från all eder
1 KORINTHIERBREVET 6:11
orenhet. Och jag skall kalla fram säden
Sådana
och låta den bliva ymnig och skall icke mer
voro ock somliga bland eder, men I haven
låta någon hungersnöd komma över eder.
låtit två eder rena, I haven blivit helgade,
I haven blivit rättfärdiggjorda i Herrens,
SAKARIA 12:8
Jesu Kristi, namn och i vår Guds Ande.
På den tiden skall HERREN
beskärma Jerusalems invånare; den
UPPENBARELSEBOKEN 1:5
skröpligaste bland dem skall på den
och
tiden vara såsom David, och Davids hus
från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet,
skall vara såsom ett gudaväsen, såsom
den förstfödde bland de döda, den som
HERRENS ängel framför dem.
är härskaren över konungarna på jorden.
Honom som älskar oss, och som har löst
SAKARIA 13:1
oss från våra synder med sitt blod
På den tiden skola Davids
hus och Jerusalems invånare få en öppen
UPPENBARELSEBOKEN 7:14
brunn, till att avtvå sin synd och orenhet.
2 Och det skall ske på den tiden, säger
Jag
svarade honom: “Min herre, du vet själv
HERREN Sebaot, att jag skall utrota
det.” Då sade han till mig: “Dessa äro de
avgudarnas namn ur landet, så att de
som komma ur den stora bedrövelsen, och
icke mer skola nämnas; profeterna och
som hava tvagit sina kläder och gjort dem
orenhetens ande skall jag ock skaffa bort
vita i Lammets blod.
ur landet.
UPPENBARELSEBOKEN 14:1
MATTEUS 3:11 Jag döper eder i vatten till
Och jag
fick se Lammet stå på Sions berg jämte det
bättring, men den som kommer efter mig,
ett hundra fyrtiofyra tusen som hade dess
han är starkare än jag, och jag är icke ens
namn och dess Faders namn skrivna på
värdig att bära hans skor; han skall döpa
sina pannor.
eder i helig ande och eld.
Se även:#1; #2; #5; 2 Mosebok 13:21,22; Psaltaren 27:5;
Psaltaren 78:14; Psaltaren 91:1; Ordspråksboken 18:10; Jesaja
25:4; Jesaja 26:20; Jesaja 37:35; Jeremia 16:19; Hesekiel 11:16;
Hesekiel 16:6-9; Hesekiel 22:15,18-22; Hesekiel 24:7-14; Joela
3:16-21; Sakaria 2:5-10; Matteus 18:20; Matteus 23:37; Matteus
28:20; Uppenbarelseboken 7:15,16; Uppenbarelseboken 11:15;
Uppenbarelseboken 20.
12 Han har sin kastskovel i handen, och han
skall noga rensa sin loge och samla in sitt
vete i ladan; men agnarna skall han bränna
upp i en eld som icke utsläckes.”
jesaja 4
191
jesaja 4
JESAJA
37 Slutligen sände han till dem sin son, ty
A08 Messias namn och titlar.
han tänkte: ‘De skola väl hava försyn för
F03 Messias ska avvisas.
min son.’
JESAJA 5:1
Jag vill sjunga om min vän,
38 Men när vingårdsmännen fingo se hans
min väns sång om hans vingård. Min vän
son, sade de till varandra: ‘Denne är
hade en vingård på en bördig bergskulle.
arvingen; kom, låt oss dräpa honom, så få
2 Och han hackade upp den och rensade den
vi hans arv.’
från stenar och planterade där ädla vinträd;
39 Och de togo fatt på honom och förde
han byggde ett vakttorn därinne, han högg
honom ut ur vingården och dräpte honom.
ock ut ett presskar däri. Så väntade han att
JOHANNES 3:29 Brudgum är den som har
den skulle bära äkta druvor, men den bar
vilddruvor.
bruden; men brudgummens vän, som
står där och hör honom, han gläder sig
PSALTAREN 80:14
Vildsvinet från
storligen åt brudgummens röst. Den
skogen frossar därpå, och djuren på
glädjen är mig nu given i fullt mått.
marken äta därav.
15 Gud Sebaot, vänd åter, skåda ned från
JOHANNES 15:1 “Jag är det sanna vinträdet,
himmelen och se härtill, och låt dig vårda
och min Fader är vingårdsmannen.
om detta vinträd.
JEREMIA 2:21
Se även: 5 Mosebok 32:32,33; Psaltaren 80:7; Höga Visan
2:8,16; Höga Visan 5:2,16; Höga Visan 6:3; Jesaja 5:7; Jesaja
27:2,3; Hosea 10:1; Markus 12:1-9; Lukas 13:7; Johannes 2:1-11;
Romarbrevet 9:4,5.
Jag hade ju planterat dig
såsom ett ädelt vinträd av alltigenom äkta art;
huru har du då kunnat förvandlas för mig till
vilda rankor av ett främmande vinträd?
H03 Messias kommande rike.
MATTEUS 21:33 Hören nu en annan
JESAJA 6:1
liknelse: En husbonde planterade en
I det år då konung Ussia
vingård, och han satte stängsel omkring
dog såg jag Herren sitta på en hög och
den och högg ut ett presskar därinne och
upphöjd tron, och släpet på hans mantel
byggde ett vakttorn; därefter lejde han ut
uppfyllde templet.
2 Serafer stodo omkring honom. Var och en
den åt vingårdsmän och for utrikes.
34 När sedan frukttiden nalkades, sände han
av dem hade sex vingar: med två betäckte
sina tjänare till vingårdsmännen för att
de sina ansikten, med två betäckte de sina
uppbära frukten åt honom.
fötter, och med två flögo de.
3 Och den ene ropade till den andre och
35 Men vingårdsmännen togo fatt på hans
tjänare, och en misshandlade de, en annan
sade: “Helig, helig, helig är HERREN
dräpte de, en tredje stenade de.
Sebaot; hela jorden är full av hans
härlighet.”
36 Åter sände han åstad andra tjänare, flera
4 Och dörrtrösklarnas fästen darrade, när
än de förra, men de gjorde med dem
ropet ljöd; och huset blev uppfyllt av rök.
sammalunda.
jesaja 5
192
jesaja 5 & 6
JESAJA
MATTEUS 25:31 Men när Människosonen
icke tro; Esaias säger ju ytterligare:
40 “Han har förblindat deras ögon och
kommer i sin härlighet, och alla änglar
med honom, då skall han sätta sig på sin
förstockat deras hjärtan, så att de icke
härlighets tron.
kunna se med sina ögon eller förstå med
sina hjärtan och omvända sig och bliva
UPPENBARELSEBOKEN 4:11
“Du, vår
helade av mig.”
41 Detta kunde Esaias säga, eftersom han
Herre och Gud, är värdig att mottaga pris
och ära och makt, ty du har skapat allting,
hade sett hans härlighet, när han talade
och därför att så var din vilja, kom det till
med honom. --
och blev skapat.”
APOSTLAGÄRNINGARNA 28:24
UPPENBARELSEBOKEN 15:3
Och de
Och
somliga läto övertyga sig av det som han
sjöngo Moses’, Guds tjänares, sång och
sade, men andra trodde icke.
25 Och då de icke kunde komma överens med
Lammets sång: de sjöngo: “Stora och
underbara äro dina verk, Herre Gud, du
varandra, gingo de sin väg, och därvid sade
Allsmäktige; rättfärdiga och rätta äro dina
Paulus allenast detta ord: “Rätt talade den
vägar, du folkens konung.
helige Ande genom profeten Esaias till
4 Vem skulle icke frukta dig, Herre, och
edra fäder,
26 när han sade: ‘Gå åstad och säg till detta
prisa ditt namn? Du allena är helig, och
alla folk skola komma och tillbedja inför
folk: Med hörande öron skolen I höra, och
dig. Ty dina domar hava blivit uppenbara.”
dock alls intet förstå, och med seende ögon
skolen I se, och dock alls intet förnimma.
Se även:#1; 2 Mosebok 24:10,11; 4 Mosebok 12:8; 1 Kungaboken
8:10,11; Psaltaren 24:7-10; Hesekiel 1:25-28; Daniel 7:9;
Johannes 1:18; 1 Timotheosbrevet 6:16; Uppenbarelseboken
4:1-11; Uppenbarelseboken 5:1,7; Uppenbarelseboken 6:16;
Uppenbarelseboken 7:11,12.
27 Ty detta folks hjärta har blivit förstockat;
och med öronen höra de illa, och sina
ögon hava de tillslutit, så att de icke se
med sina ögon eller höra med sina öron
eller förstå med sina hjärtan och omvända
F14 Människor ska inte tro på Messias.
JESAJA 6:9
sig och bliva helade av mig’
Se även: 5 Mosebok 2:30; Jesaja 6:5; Jesaja 29:10,13; Jesaja 30:8-11;
Jesaja 63:17; Hesekiel 3:6-11; Hosea 1:9; Matteus 13:14,15; Markus
4:12; Lukas 8:10; Apostlagärningarna 28:26,27; Romarbrevet 11:8;
2 Korinthierbrevet 2:16.
Då sade han: “Gå åstad och
säg till detta folk: ‘Hören alltjämt, men
förstån intet; sen alltjämt, men förnimmen
intet’.
10 Förstocka detta folks hjärta, och tillslut
dess öron, och förblinda dess ögon, så att
B03 Messias är Människosonen.
det icke kan se med sina ögon, eller höra
C04 Messias liv fram till att han först visar sig.
med sina öron, eller förstå med sitt hjärta,
JESAJA 7:14
och omvända sig och bliva helat.”
Så skall då Herren själv giva
eder ett tecken: Se, den unga kvinnan skall
JOHANNES 12:39
jesaja 6
varda havande och föda en son, och hon skall
Alltså kunde de
193
jesaja 6 & 7
JESAJA
giva honom namnet Immanuel.
för Gud.
15 Gräddmjölk och honung skall bliva hans
31 Se, du skall bliva havande och föda en son,
mat inemot den tid då han förstår att
och honom skall du giva namnet Jesus.
förkasta vad ont är och utvälja vad gott är.
32 Han skall bliva stor och kallas den Högstes
16 Ty innan gossen förstår att förkasta vad
Son, och Herren Gud skall giva honom
ont är och utvälja vad gott är, skall det land
hans fader Davids tron.
för vars båda konungar du gruvar dig vara
33 Och han skall vara konung över Jakobs hus
öde.
till evig tid, och på hans rike skall ingen
ände vara.”
MATTEUS 1:20 Men när han hade fått
34 Då sade Maria till ängeln: “Huru skall
detta i sinnet, se, då visade sig i drömmen
detta ske? Jag vet ju icke av någon man.”
35 Ängeln svarade och sade till henne: “Helig
en Herrens ängel för honom och sade:
“Josef, Davids son, frukta icke att taga till
ande skall komma över dig, och kraft från
dig Maria, din hustru; ty det som är avlat i
den Högste skall överskygga dig; därför
henne är av helig ande.
skall ock det heliga som varder fött kallas
21 Och hon skall föda en son, och honom
Guds Son.
skall du giva namnet Jesus, ty han skall
JOHANNES 1:15 Johannes vittnar om
frälsa sitt folk ifrån deras synder.”
22 Allt detta har skett, för att det skulle
honom, han ropar och säger: “Det var om
fullbordas, som var sagt av Herren genom
denne jag sade: ‘Den som kommer efter
profeten som sade:
mig, han är före mig; ty han var förr än
23 “Se, jungfrun skall bliva havande och föda
jag.’”
en son, och man skall giva honom namnet
JOHANNES 14:15
Emmanuel” (det betyder Gud med oss).
Älsken I mig, så
hållen I mina bud,
MATTEUS 16:15 Då frågade han dem: “Vem
16 och jag skall bedja Fadern, och han skall
sägen då I mig vara?”
giva eder en annan Hjälpare, som för alltid
16 Simon Petrus svarade och sade: “Du är
skall vara hos eder:
17 sanningens Ande, som världen icke
Messias, den levande Gudens Son.”
kan taga emot, ty hon ser honom icke
MATTEUS 18:20 Ty var två eller tre är
och känner honom icke. Men I kännen
församlade i mitt namn, där är jag mitt
honom, ty han bor hos eder och skall vara i
ibland dem.”
eder.
MATTEUS 28:20 lärande dem att hålla allt
UPPENBARELSEBOKEN 21:3
Och
vad jag har befallt eder. Och se, jag är med
jag hörde en stark röst från tronen säga:
eder alla dagar intill tidens ände.”
“Se, nu står Guds tabernakel bland
människorna, och han skall bo ibland
LUKAS 1:30
Då sade ängeln till henne:
dem, och de skola vara hans folk; ja, Gud
“Frukta icke, Maria; ty du har funnit nåd
jesaja 7
själv skall vara hos dem
194
jesaja 7
JESAJA
Se även: 1 Mosebok 3:15; Jesaja 9:7; Lukas 2:40-52; Johannes
1:1,2,14; 1 Timotheosbrevet 3:16.
LUKAS 21:35
ty såsom en snara skall den
komma över hela jordens alla inbyggare.
ROMARBREVET 9:31
E25 Människorna ska tro på Messias och ära
under det att
Israel, som for efter en rättfärdighetslag,
honom.
icke har kommit till någon sådan lag.
F03 Messias ska avvisas.
32 Varför? Därför att de icke sökte den på
JESAJA 8:13
Nej, HERREN Sebaot
trons väg, utan såsom något som skulle
skolen I hålla helig; honom skolen
vinnas på gärningarnas väg. De stötte sig
I frukta, och för honom skolen I
mot stötestenen,
förskräckas.
33 såsom det är skrivet: “Se, jag lägger i Sion
14 Så skall han varda för eder något heligt;
en stötesten och en klippa som skall bliva
men för de två Israels hus skall han bliva
dem till fall; men den som tror på den
en stötesten och en klippa till fall och för
skall icke komma på skam.”
Jerusalems invånare en snara och ett giller.
15 Många av dem skola stupa därpå, de skola
1 PETRUSBREVET 2:7
För eder, I som
falla och krossas, de skola snärjas och
tron, är stenen alltså dyrbar, men för
varda fångade.
sådana som icke tro “har den sten som
byggningsmännen förkastade blivit en
MATTEUS 11:6 Och salig är den för vilken
hörnsten”,
jag icke bliver en stötesten.”
Se även: Hesekiel 11:16; Matteus 15:14; Matteus 21:43-45; 1
Korinthierbrevet 1:23,24.
MATTEUS 13:57 Så blev han för dem en
stötesten. Men Jesus sade till dem:
“En profet är icke föraktad utom i sin
fädernestad och i sitt eget hus.”
LUKAS 2:34
E02 Platsen för Messias tjänst.
JESAJA 9:1
Och Simeon välsignade
Dock, natt skall icke
dem och sade till Maria, hans moder: “Se,
förbliva där nu ångest råder. I den
denne är satt till fall eller upprättelse för
förgångna tiden har har han låtit Sebulons
många i Israel, och till ett tecken som skall
och Naftalis land vara ringa aktat, men i
bliva motsagt.
framtiden skall han låta det komma till
ära, trakten utmed Havsvägen, landet på
LUKAS 20:17
andra sidan Jordan, hedningarnas område.
Då såg han på dem och
sade: “Vad betyder då detta skriftens
MATTEUS 2:22 Men när han hörde att
ord: ‘Den sten som byggningsmännen
Arkelaus regerade över Judeen; efter sin
förkastade, den har blivit en hörnsten’?
18 Var och en som faller på den stenen, han
fader Herodes, fruktade han att begiva
skall bliva krossad; men den som stenen
sig dit; och på grund av en uppenbarelse
faller på, honom skall den söndersmula.”
i drömmen drog han bort till Galileens
jesaja 8
195
jesaja 8 & 9
JESAJA
såsom man fröjdar sig, när man utskiftar
bygder.
23 Och när han hade kommit dit, bosatte
byte.
4 Ty du skall bryta sönder deras bördors
han sig i en stad som hette Nasaret, för att
det skulle fullbordas, som var sagt genom
ok och deras skuldrors gissel och deras
profeterna, att han skulle kallas nasaré.
plågares stav, likasom i Midjans tid.
MATTEUS 4:12 Men när han hörde att
MATTEUS 4:16 det folk som där satt i
Johannes hade blivit satt i fängelse, drog
mörker fick se ett stort ljus; ja, de som
han sig tillbaka till Galileen.
sutto i dödens ängd och skugga, för dem
13 Och han lämnade Nasaret och begav sig
gick upp ett ljus.”
till Kapernaum, som ligger vid sjön, på
LUKAS 1:76
Sabulons och Neftalims område, och
bosatte sig där,
Och du, barn, skall bliva
kallad den Högstes profet, ty du skall
14 för att det skulle fullbordas, som var sagt
gå framför Herren och bereda vägar för
genom profeten Esaias, när han sade:
honom,
15 “Sabulons land och Neftalims land, trakten
77 till att giva hans folk kunskap om
åt havet till, landet på andra sidan Jordan,
frälsning, i det att deras synder bliva dem
hedningarnas Galileen --
förlåtna.
78 Så skall ske för vår Guds förbarmande
JOHANNES 1:45 Filippus träffade Natanael
kärleks skull, som skall låta ett ljus gå upp
och sade till honom: “Den som Moses har
och skåda ned till oss från höjden,
79 för att ‘skina över dem som sitta i mörker
skrivit om i lagen och som profeterna hava
skrivit om, honom hava vi funnit, Jesus,
och dödsskugga’ och så styra våra fötter in
Josefs son, från Nasaret.”
på fridens väg.”
46 Natanael sade till honom: “Kan något gott
JOHANNES 1:1 I begynnelsen var Ordet,
komma från Nasaret?” Filippus svarade
honom: “Kom och se.”
och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
2 Detta var i begynnelsen hos Gud.
3 Genom det har allt blivit till, och utan det
har intet blivit till, som är till.
4 I det var liv, och livet var människornas
B21 Messias är ljuset.
E15 Messias ska komma med glada nyheter.
ljus.
5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har
JESAJA 9:2
Det folk som vandrar i
icke fått makt därmed.
mörkret skall se ett stort ljus; ja, över dem
som bo i dödsskuggans land skall ett ljus
JOHANNES 8:12 Åter talade Jesus till dem
skina klart.
och sade: “Jag är världens ljus; den som
3 Du skall göra folket talrikt, du skall göra
följer mig, han skall förvisso icke vandra i
dess glädje stor; inför dig skola de glädja
mörkret, utan skall hava livets ljus.”
sig, såsom man glädes under skördetiden,
jesaja 9
196
jesaja 9
JESAJA
JOHANNES 12:35
Jesus sade till
havande och föda en son, och man skall
dem: “Ännu en liten tid är ljuset ibland
giva honom namnet Emmanuel” (det
eder. Vandren medan I haven ljuset, på
betyder Gud med oss).
det att mörkret icke må få makt med eder;
MATTEUS 9:15 Jesus svarade dem: “Icke
den som vandrar i mörkret, han vet ju icke
var han går.
kunna väl bröllopsgästerna sörja, så länge
36 Tron på ljuset, medan I haven ljuset, så att
brudgummen är hos dem? Men den tid
I bliven ljusets barn.” Detta talade Jesus
skall komma, då brudgummen tages ifrån
och gick sedan bort och dolde sig för dem.
dem, och då skola de fasta. --
46 Såsom ett ljus har jag kommit i världen,
MATTEUS 28:18 Då trädde Jesus fram och
för att ingen av dem som tro på mig skall
talade till dem och sade: “Mig är given all
förbliva i mörkret.
makt i himmelen och på jorden.
EFESIERBREVET 5:8
MARKUS 10:33 “Se, vi gå nu upp till
I voren ju förut
mörker, men nu ären I ljus i Herren;
Jerusalem, och Människosonen skall bliva
vandren då såsom ljusets barn.
överlämnad åt översteprästerna och de
skriftlärde, och de skola döma honom
Se även: Jesaja 50:10; Jesaja 60:1-3,19; Lukas 2:32; 1 Petrusbrevet
2:9; 1 Johannes 1:5-7.
till döden och överlämna honom åt
hedningarna,
LUKAS 1:32
Han skall bliva stor och
A08 Messias namn och titlar.
kallas den Högstes Son, och Herren Gud
B03 Messias är Människosonen.
skall giva honom hans fader Davids tron.
C01 Messias födelse profeteras.
33 Och han skall vara konung över Jakobs hus
H04 Messias tron.
till evig tid, och på hans rike skall ingen
H10 Profetian om det eviga fredsriket.
ände vara.”
JESAJA 9:6
Ty ett barn varder oss fött,
LUKAS 1:35
Ängeln svarade och sade till
en son bliver oss given, och på hans skuldror
henne: “Helig ande skall komma över dig,
skall herradömet vila; och hans namn skall
och kraft från den Högste skall överskygga
vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader,
dig; därför skall ock det heliga som varder
Fridsfurste.
fött kallas Guds Son.
7 Så skall herradömet varda stort och friden
utan ände över Davids tron och över hans
LUKAS 2:10
Men ängeln sade till dem:
rike; så skall det befästas och stödjas med rätt
“Varen icke förskräckta. Se, jag bådar eder
och rättfärdighet, från nu och till evig tid.
en stor glädje, som skall vederfaras allt
HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.
folket.
11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i
MATTEUS 1:23 “Se, jungfrun skall bliva
jesaja 9
Davids stad, och han är Messias, Herren.
197
jesaja 9
JESAJA
JOHANNES 1:1 I begynnelsen var Ordet,
verkat i Kristus, i det att han uppväckte
och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
honom från de döda och satte honom på
sin högra sida i den himmelska världen,
JOHANNES 1:18 Ingen har någonsin sett
21 över alla andevärldens furstar och
Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns
väldigheter och makter och herrar, ja, över
sköte, han har kungjort vad Gud är.
allt som kan nämnas, icke allenast i denna
tidsålder, utan ock i den tillkommande.
JOHANNES 1:29 Dagen därefter såg han
22 “Allt lade han under hans fötter.” Och
Jesus nalkas; då sade han: “Se, Guds
honom gav han åt församlingen till att
Lamm, som borttager världens synd!
vara ett huvud över allting --
JOHANNES 4:25 Kvinnan sade till honom:
EFESIERBREVET 2:14
Ty han är vår frid,
“Jag vet att Messias skall komma, han som
han som av de båda har gjort ett och brutit
ock kallas Kristus; när han kommer, skall
ned den skiljemur som stod emellan oss,
han förkunna oss allt.”
nämligen ovänskapen.
26 Jesus svarade henne: “Jag, som talar med
FILIPPERBREVET 2:7
dig, är den du nu nämnde.”
utan utblottade sig
själv, i det han antog tjänare-skepnad, när
JOHANNES 10:11
Jag är den gode
han kom i människogestalt. Så befanns
herden. En god herde giver sitt liv för
han i utvärtes måtto vara såsom en
fåren.
människa
APOSTLAGÄRNINGARNA 4:26
2 THESSALONIKERBREVET 3:16 Men
Jordens
konungar trädde fram, och furstarna
fridens Herre själv give eder sin frid alltid
samlade sig tillhopa mot Herren och hans
och på allt sätt. Herren vare med eder alla.
Smorde.’
1 TIMOTHEOSBREVET 2:5
1 KORINTHIERBREVET 15:45
Så är ock
Ty en
enda är Gud, och en enda är medlare
skrivet: “Den första människan, Adam,
emellan Gud och människor: en
blev en levande varelse med själ.” Den
människa, Kristus Jesus,
siste Adam åter blev en levandegörande
2 TIMOTHEOSBREVET 4:8
ande.
Nu ligger
rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig,
2 KORINTHIERBREVET 4:4
Ty de
och Herren, den rättfärdige domaren, skall
otrognas sinnen har denna tidsålders gud
giva den åt mig på “den dagen”, och icke åt
så förblindat, att de icke se det sken som
mig allenast, utan åt alla som hava älskat
utgår från evangelium om Kristi, Guds
hans tillkommelse.
egen avbilds, härlighet.
HEBREERBREVET 1:3
EFESIERBREVET 1:20
jesaja 9
varmed han har
Och eftersom
denne är hans härlighets återsken och
198
jesaja 9
JESAJA
UPPENBARELSEBOKEN 19:11
hans väsens avbild och genom sin makts
Och jag
ord bär allt, har han -- sedan han hade
såg himmelen öppen och fick där se en vit
utfört en rening från synderna -- satt sig på
häst; och mannen som satt på den heter
Majestätets högra sida i höjden.
“Trofast och sannfärdig”, och han dömer
och strider i rättfärdighet.
HEBREERBREVET 4:14
UPPENBARELSEBOKEN 19:16
Eftersom vi nu
Och på
hava en stor överstepräst, som har farit
sin mantel, över sin länd, har han detta
upp genom himlarna, nämligen Jesus,
namn skrivet: “Konungarnas konung och
Guds Son, så låtom oss hålla fast vid
herrarnas herre.”
bekännelsen.
UPPENBARELSEBOKEN
HEBREERBREVET 5:6
likasom han ock
22:16Jag, Jesus, har sänt min ängel för
på ett annat ställe säger: “Du är en präst
att i församlingarna vittna om detta för
till evig tid, efter Melkisedeks sätt.”
eder. Jag är telningen från Davids rot och
kommen av hans släkt, jag är den klara
HEBREERBREVET 12:2
Och må vi
morgonstjärnan.
därvid se på Jesus, trons hövding och
Se även: Domarboken 13:18; 1 Samuelsboken 7:16; Psaltaren 2:8;
Psaltaren 72:8-11; Psaltaren 89:35-37; Jesaja 7:14; Jeremia 33:15-17;
Daniel 2:44; Daniel 7:14,27; Johannes 18:37; 1 Korinthierbrevet
15:24-28; Efesierbrevet 1:20-22.
fullkomnare, på honom, som i stället
för att taga den glädje som låg framför
honom, utstod korsets lidande och aktade
smäleken för intet, och som nu sitter på
högra sidan om Guds tron.
H03 Messias kommande rike.
1 PETRUSBREVET 2:6
Det heter
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
nämligen på ett ställe i skriften: “Se, jag
JESAJA 10:20
lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten,
På den tiden skall kvarlevan
och den som tror på den skall icke komma
av Israel och den räddade skaran av Jakobs
på skam.”
hus ej vidare stödja sig vid honom som
slog dem; i trohet skola de stödja sig vid
UPPENBARELSEBOKEN 1:5
HERREN, Israels Helige.
och
21 En kvarleva skall omvända sig, en kvarleva
från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet,
av Jakob, till Gud, den väldige.
den förstfödde bland de döda, den som
22 Ty om än ditt folk, Israel, vore såsom
är härskaren över konungarna på jorden.
Honom som älskar oss, och som har löst
sanden i havet, så skall dock allenast en
oss från våra synder med sitt blod
kvarleva där omvända sig. Förödelsen
är oryggligt besluten, den kommer med
UPPENBARELSEBOKEN 1:8
rättfärdighet såsom en flod.
Jag är
A och O, säger Herren Gud, han som är,
PSALTAREN 53:6Jo, där överföll dem
och som var, och som skall komma, den
förskräckelse, varest intet förskräckligt
Allsmäktige.
jesaja 9
199
jesaja 9 & 10
JESAJA
28 Ty dom skall Herren hålla på jorden, en
var; ty Gud förströdde deras ben, när de
slutdom, som avgör saken med hast.”
lägrade sig mot dig. Så lät du dem komma
29 Och det är såsom redan Esaias har sagt:
på skam, ja, Gud förkastade dem.
“Om Herren Sebaot icke hade lämnat en
JESAJA 1:9
Om HERREN Sebaot icke
avkomma kvar åt oss, då vore vi såsom
hade lämnat en liten återstod kvar åt oss,
Sodom, vi vore Gomorra lika.”
då vore vi såsom Sodom, vi vore Gomorra
ROMARBREVET 11:5
lika.
Likaså finnes ock,
i den tid som nu är, en kvarleva, i kraft av
JESAJA 12:6
Ropen av fröjd och jublen,
en utkorelse som har skett av nåd.
I Sions invånare, ty Israels Helige är stor
ROMARBREVET 11:25
bland eder.
Ty för att I, mina
bröder, icke skolen hålla eder själva
HOSEA 1:9
Då sade han: “Giv denne
för kloka, vill jag yppa för eder denna
namnet Lo-Ammi; ty I ären icke mitt folk,
hemlighet: Förstockelse har drabbat en
ej heller vill jag höra eder till.”
del av Israel och skall fortfara intill dess
10 Men antalet av Israels barn skall bliva
hedningarna i fulltalig skara hava kommit
såsom havets sand, som man icke kan
in;
26 och så skall hela Israel bliva frälst,
mäta, ej heller räkna; och det skall ske,
att i stället för att det sades till dem: “I
såsom det är skrivet: “Från Sion skall
ären icke mitt folk”, skola de kallas “den
förlossaren komma, han skall skaffa bort
levande Gudens barn”.
all ogudaktighet från Jakob.
27 Och när jag borttager deras synder, då
SAKARIA 10:9
Och när jag planterar ut
skall detta vara det förbund, som jag gör
dem bland folken, skola de tänka på mig i
med dem.”
fjärran land; och med sina barn skola de få
2 KORINTHIERBREVET 3:14
leva och komma tillbaka.
Men
deras sinnen blevo förstockade. När
ROMARBREVET 9:25
Så säger han ock
det gamla förbundets skrifter föreläsas,
hos Oseas: “Det folk som icke var mitt
hänger ju ännu i denna dag samma
folk, det skall jag kalla ‘mitt folk’, och
täckelse oborttaget kvar; ty först i Kristus
henne som jag icke älskade skall jag kalla
försvinner det.
15 Ja, ännu i dag hänger ett täckelse över
‘min älskade’.
26 Och det skall ske att på den ort där det
deras hjärtan, då Moses föreläses.
16 Men när de en gång omvända sig till
sades till dem: ‘I ären icke mitt folk’, där
skola de kallas ‘den levande Gudens barn’.”
Herren, tages täckelset bort.
27 Men Esaias utropar om Israel: “Om än
Se även:#1; #2; #3; #4.
Israels barn vore till antalet såsom sanden
i havet, så skall dock allenast en kvarleva
bliva frälst.
jesaja 10
200
jesaja 10
JESAJA
JOHANNES 16:13
A03 Messias härstammar från David.
Men när han
B04 Messias gudomliga egenskaper.
kommer, som är sanningens Ande,
B05 Messias är fylld med helig Ande.
då skall han leda eder fram till hela
C01 Messias födelse profeteras.
sanningen. Ty han skall icke tala av sig
själv, utan vad han hör, allt det skall han
JESAJA 11:1
Men ett skott skall skjuta upp
tala; och han skall förkunna för eder vad
ur Isais avhuggna stam, och en telning från
komma skall.
dess rötter skall bära frukt.
2 Och på honom skall HERRENS Ande vila,
APOSTLAGÄRNINGARNA 10:37 den
vishets och förstånds Ande, råds och starkhets
förkunnelse som gick ut över hela Judeen,
Ande, HERRENS kunskaps och fruktans
sedan den hade begynt i Galileen efter den
Ande.
döpelse Johannes predikade --
3 Han skall hava sitt välbehag i HERRENS
38 förkunnelsen om Jesus från Nasaret och
fruktan; och han skall icke döma efter som
om huru Gud hade smort honom med
ögonen se eller skipa lag efter som öronen
helig ande och kraft, honom som vandrade
höra.
omkring och gjorde gott och botade alla
som voro under djävulens våld; ty Gud var
MATTEUS 3:16 Och när Jesus var döpt,
med honom.
steg han strax upp ur vattnet; och se, då
öppnades himmelen, och han såg Guds
APOSTLAGÄRNINGARNA 13:21 Därefter
Ande sänka sig ned såsom en duva och
begärde de en konung; och Gud gav dem
komma över honom.
Saul, Kis’ son, en man av Benjamins stam,
17 Och från himmelen kom en röst, som
för en tid av fyrtio år.
22 Men denne avsatte han och gjorde David
sade: “Denne är min älskade Son, i vilken
jag har funnit behag.”
till konung över dem. Honom gav han ock
sitt vittnesbörd, i det han sade: ‘Jag har
LUKAS 2:52
Och Jesus växte till i
funnit David, Jessais son, en man efter
ålder och vishet och nåd inför Gud och
mitt hjärta. Han skall i alla stycken göra
människor.
min vilja.’
23 Av dennes säd har Gud efter sitt löfte låtit
JOHANNES 3:34 Ty den som Gud har sänt,
Jesus komma, såsom Frälsare åt Israel.
han talar Guds ord; Gud giver nämligen
1 KORINTHIERBREVET 1:30
icke Anden efter mått.
35 Fadern älskar Sonen, och allt har han givit
Men
hans verk är det, att I ären i Kristus Jesus,
i hans hand.
som för oss har blivit till visdom från
36 Den som tror på Sonen, han har evigt liv;
Gud, till rättfärdighet och helgelse och till
men den som icke hörsammar Sonen,
förlossning,
han skall icke få se livet, utan Guds vrede
UPPENBARELSEBOKEN 4:5
förbliver över honom.”
Och från
tronen utgingo ljungeldar och dunder och
jesaja 11
201
jesaja 11
JESAJA
2 KORINTHIERBREVET 6:7
tordön; och framför tronen brunno sju
eldbloss, det är Guds sju andar.
med
sanning i vårt tal, med kraft från Gud,
med rättfärdighetens vapen både i högra
UPPENBARELSEBOKEN 5:6
Då
handen och i vänstra,
fick jag se att mellan tronen och de fyra
EFESIERBREVET 6:14
väsendena och de äldste stod ett lamm,
Stån därför
som såg ut såsom hade det varit slaktat.
omgjordade kring edra länder med
Det hade sju horn och sju ögon, det är
sanningen, och “varen iklädda
Guds sju andar, vilka äro utsända över hela
rättfärdighetens pansar”,
jorden.
2 THESSALONIKERBREVET 2:8
Se även: Jesaja 42:1; Jesaja 59:21; Jesaja 61:1; Matteus 12:25;
Matteus 13:54; Lukas 2:40,52; Lukas 3:21,22; Johannes 1:32,33;
Efesierbrevet 1:17,18; 2 Timotheosbrevet 1:7; Uppenbarelseboken
3:1.
Sedan
skall “den Laglöse” träda fram, och honom
skall då Herren Jesus döda med sin
muns anda och tillintetgöra genom sin
tillkommelses uppenbarelse -UPPENBARELSEBOKEN 1:16
H02 Hur dom i framtiden hålls av Messias.
H03 Messias kommande rike.
I sin
högra hand hade han sju stjärnor, och från
hans mun utgick ett skarpt tveeggat svärd,
JESAJA 11:4
Utan med rättfärdighet
och hans ansikte var såsom solen, när den
skall han döma de arma och med rättvisa
skiner i sin fulla kraft.
skipa lag åt de ödmjuka på jorden. Och
han skall slå jorden med sin muns stav,
UPPENBARELSEBOKEN 19:11
Och jag
och med sina läppars anda döda de
såg himmelen öppen och fick där se en vit
ogudaktiga.
häst; och mannen som satt på den heter
5 Rättfärdighet skall vara bältet omkring
“Trofast och sannfärdig”, och han dömer
hans länder och trofasthet bältet omkring
och strider i rättfärdighet.
hans höfter.
UPPENBARELSEBOKEN 19:15
JEREMIA 23:5
Se, dagar skola komma,
Och från
hans mun utgick ett skarpt svärd, varmed
säger HERREN, då jag skall låta en
han skulle slå folken. Och han skall styra
rättfärdig telning uppstå åt David. Han
dem med järnspira; och han trampar
skall regera såsom konung och hava
Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes
framgång, och han skall skaffa rätt och
vinpress.
rättfärdighet på jorden.
6 I hans dagar skall Juda varda frälst och
UPPENBARELSEBOKEN 20:11
Och jag
Israel bo i trygghet; och detta skall vara
såg en stor vit tron och honom som satt
det namn han skall få: HERREN vår
därpå; och för hans ansikte flydde jord och
rättfärdighet.
himmel, och ingen plats blev funnen för
dem.
jesaja 11
202
jesaja 11
JESAJA
12 Och jag såg de döda, både stora och
HERREN vara en, och hans namn ett.
små, stå inför tronen, och böcker blevo
upplåtna. Och jämväl en annan bok blev
MATTEUS 5:44 Men jag säger eder: Älsken
upplåten; det var livets bok. Och de döda
edra ovänner, och bedjen för dem som
förfölja eder,
blevo dömda efter sina gärningar, på grund
45 och varen så eder himmelske Faders barn;
av det som var upptecknat i böckerna.
han låter ju sin sol gå upp över både onda
Se även:#1; #2; #5; 1 Petrusbrevet 4:1; Uppenbarelseboken 1:13.
och goda och låter det regna över både
rättfärdiga och orättfärdiga.
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:44
H03 Messias kommande rike.
Men alla
de som trodde höllo sig tillsammans och
H10 Profetian om det eviga fredsriket.
hade allting gemensamt;
JESAJA 11:6
Då skola vargar bo
45 de sålde sina jordagods och vad de eljest
tillsammans med lamm och pantrar ligga
ägde och delade med sig därav åt alla,
tillsammans med killingar; och kalvar och
eftersom var och en behövde.
unga lejon och gödboskap skola sämjas
46 Och ständigt, var dag, voro de endräktigt
tillhopa, och en liten gosse skall valla dem.
tillsammans i helgedomen; och hemma i
7 Kor och björnar skola gå och beta, deras
husen bröto de bröd och åto med fröjd och
ungar skola ligga tillhopa, och lejon skola
i hjärtats enfald, och lovade Gud.
äta halm likasom oxar.
47 Och allt folket vad dem väl bevåget. Och
8 Ett spenabarn skall leka invid en
Herren ökade församlingen, dag efter dag,
huggorms hål och ett avvant barn sträcka
med dem som läto sig frälsas.
ut sin hand efter basiliskens öga.
9 Ingenstädes på mitt heliga berg skall man
ROMARBREVET 14:17
Ty Guds rike
då göra vad ont och fördärvligt är, ty landet
består icke i mat och dryck, utan i
skall vara fullt av HERRENS kunskap,
rättfärdighet och frid och glädje i den
likasom havsdjupet är fyllt av vattnet.
helige Ande.
HABACKUK 2:14Ty jorden skall varda full av
UPPENBARELSEBOKEN 11:15
Och den
HERRENS härlighets kunskap, likasom
sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo
havsdjupet är fyllt av vattnet.
i himmelen starka röster som sade: “Väldet
över världen har blivit vår Herres och hans
SAKARIA 14:8
Och det skall ske på den
Smordes, och han skall vara konung i
tiden att rinnande vatten skola utgå från
evigheternas evigheter.”
Jerusalem, ena hälften mot Östra havet
Se även:#1; #5; #6; #7; Job 5:23; 1 Korinthierbrevet 6:911; 1 Thessalonikerbrevet 5:15; Uppenbarelseboken 5:9,10;
Uppenbarelseboken 20:2-6.
och andra hälften mot Västra havet; både
sommar och vinter skall det vara så.
9 Och HERREN skall då vara konung
över hela jorden; ja, på den tiden skall
jesaja 11
203
jesaja 11
JESAJA
E10 Messias ska också vara Messias för
försoning, vad skall då deras upptagande
hedningarna.
hava med sig, om icke liv från de döda?
H03 Messias kommande rike.
ROMARBREVET 11:22
JESAJA 11:10
Och det skall ske på den
Se alltså här Guds
godhet och stränghet: Guds stränghet
tiden att hednafolken skola söka telningen
mot dem som föllo och hans godhet
från Isais rot, där han står såsom ett baner
mot dig, om du nämligen håller dig fast
för folken; och hans boning skall vara idel
vid hans godhet; annars bliver också du
härlighet.
borthuggen.
11 Och HERREN skall på den tiden ännu en
23 Men jämväl de andra skola bliva
gång räcka ut sin hand, för att förvärva
inympade, om de icke hålla fast vid sin
åt sig kvarlevan av sitt folk, vad som har
otro; Gud är ju mäktig att åter inympa
blivit räddat från Assyrien, Egypten,
dem.
Patros, Etiopien, Elam, Sinear, Hamat och
24 Ty om du har blivit borthuggen från ditt
havsländerna.
av naturen vilda olivträd och mot naturen
12 Och han skall resa upp ett baner för
inympats i ett ädelt olivträd, huru mycket
hednafolken och samla Israels fördrivna
snarare skola då icke dessa kunna inympas
män; och Juda förskingrade kvinnor skall
i sitt eget äkta olivträd, det som de efter
han hämta tillhopa från jordens fyra hörn.
naturen tillhöra!
25 Ty för att I, mina bröder, icke skolen hålla
HÖGA VISAN 5:10
“Min vän är
eder själva för kloka, vill jag yppa för eder
strålande vit och röd, härlig framför tio
denna hemlighet: Förstockelse har drabbat
tusen.
en del av Israel och skall fortfara intill dess
hedningarna i fulltalig skara hava kommit
JESAJA 59:19
Så skall HERRENS namn
in;
26 och så skall hela Israel bliva frälst,
bliva fruktat i väster och hans härlighet,
där solen går upp. När fienden bryter fram
såsom det är skrivet: “Från Sion skall
lik en ström, skall HERRENS andedräkt
förlossaren komma, han skall skaffa bort
förjaga honom.
all ogudaktighet från Jakob.
JOHANNES 11:51
ROMARBREVET 15:9
Detta sade han
hedningarna
icke av sig själv, utan genom profetisk
åter hava fått prisa Gud för hans
ingivelse, eftersom han var överstepräst
barmhärtighets skull. Så är ock skrivet:
för det året; ty Jesus skulle dö för folket.
“Fördenskull vill jag prisa dig bland
52 Ja, icke allenast “för folket”; han skulle
hedningarna och lovsjunga ditt namn.”
10 Och åter heter det: “Jublen, I hedningar,
dö också för att samla och förena Guds
förskingrade barn.
med hans folk”;
11 så ock: “Loven Herren, alla hedningar, ja,
ROMARBREVET 11:15
Ty om redan
honom prise alla folk.”
12 Så säger ock Esaias: “Telningen från
deras förkastelse hade med sig världens
jesaja 11
204
jesaja 11
JESAJA
Jessais rot skall komma, ja, han som skall
B14 Messias gör Guds härlighet känd.
stå upp för att råda över hedningarna; på
honom skola hedningarna hoppas.”
E18 Gud ska vistas bland sitt folk.
HEIDENEN, OP HEM ZULLEN DE
van God.
H03 Messias kommande rike.
HEIDENEN HOPEN.
JESAJA 12:1
2 KORINTHIERBREVET 3:16
På den tiden skall du säga:
“Jag tackar dig, HERRE, ty väl var du vred
Men när
på mig, men din vrede har upphört, och
de en gång omvända sig till Herren, tages
du tröstar mig.
täckelset bort.
2 Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och
HEBREERBREVET 4:9
fruktar icke; ty HERREN, HERREN är min
Alltså står en
starkhet och min lovsång, och han blev
sabbatsvila ännu åter för Guds folk.
mig till frälsning.”
UPPENBARELSEBOKEN 5:9
3 Och I skolen ösa vatten med fröjd ur
Och de
frälsningens källor
sjöngo en ny sång som lydde så: “Du är
4 och skolen säga på den tiden: “Tacken
värdig att taga bokrullen och att bryta dess
insegel, ty du har blivit slaktad, och med
HERREN, åkallen hans namn, gören hans
ditt blod har du åt Gud köpt människor, av
gärningar kunniga bland folken; förtäljen
att hans namn är högt.
alla stammar och tungomål och folk och
5 Lovsjungen HERREN, ty han har gjort
folkslag,
10 och gjort dem åt vår Gud till ett
härliga ting; detta vare kunnigt över hela
jorden.
konungadöme och till präster, och de skola
6 Ropen av fröjd och jublen, I Sions
regera på jorden”
invånare, ty Israels Helige är stor bland
UPPENBARELSEBOKEN
eder.
22:16Jag, Jesus, har sänt min ängel för
PSALTAREN 132:13
att i församlingarna vittna om detta för
eder. Jag är telningen från Davids rot och
Ty HERREN har
utvalt Sion, där vill han hava sin boning.
14 Detta är min vilostad till evig tid; här skall
kommen av hans släkt, jag är den klara
morgonstjärnan.
jag bo, ty till detta ställe har jag lust.
Se även:#1; #2; #3; #4; #5.
JESAJA 66:13
Såsom en moder tröstar sin
son, så skall jag trösta eder; ja, i Jerusalem
skolen I få tröst.
JEREMIA 23:6
I hans dagar skall Juda
varda frälst och Israel bo i trygghet; och
detta skall vara det namn han skall få:
HERREN vår rättfärdighet.
jesaja 11
205
jesaja 12
JESAJA
SEFANJA 3:15
HERREN har avvänt
UPPENBARELSEBOKEN 15:4
straffdomarna ifrån dig, han har röjt din
Vem
fiende ur vägen. HERREN, som bor i
skulle icke frukta dig, Herre, och prisa ditt
dig, är Israels konung; du behöver ej mer
namn? Du allena är helig, och alla folk
frukta något ont.
skola komma och tillbedja inför dig. Ty
16 På den tiden skall det sägas till Jerusalem;
dina domar hava blivit uppenbara.”
“Frukta icke, Sion låt ej modet falla.
UPPENBARELSEBOKEN 21:6
17 HERREN, din Gud, bor i dig en hjälte
Han sade
som kan frälsa. Han gläder sig över dig
vidare till mig: “Det är gjort. Jag är A och
med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han
O, begynnelsen och änden. Åt den som
fröjdas över dig med jubel.”
törstar skall jag giva att dricka för intet ur
källan med livets vatten.
SAKARIA 2:5
Men jag själv, säger
UPPENBARELSEBOKEN 22:1
HERREN, skall vara en eldsmur
Och
däromkring, och jag skall bevisa mig
han visade mig en ström med vatten, klar
härlig därinne.’”
som kristall. Den gick ut från Guds och
Lammets tron
JOHANNES 4:14 men den som dricker av
UPPENBARELSEBOKEN 22:17
det vatten som jag giver honom, han skall
Och
aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag
Anden och bruden säga: “Kom.” Och den
giver honom skall bliva i honom en källa
som hör det, han säge “Kom.” Och den
vars vatten springer upp med evigt liv.”
som törstar, han komme; ja den som vill,
han tage livets vatten för intet.
JOHANNES 7:37 På den sista dagen i
Se även:#1; #2; #3; #4.
högtiden, som ock var den förnämsta, stod
Jesus där och ropade och sade: “Om någon
törstar, så komme han till mig och dricke.
38 Den som tror på mig, av hans innersta
H03 Messias kommande rike.
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
skola strömmar av levande vatten flyta
fram, såsom skriften säger.”
JESAJA 14:1
39 Detta sade han om Anden, vilken de som
Ty HERREN skall förbarma
trodde på honom skulle undfå; ty ande var
sig över Jakob och ännu en gång utvälja
då ännu icke given, eftersom Jesus ännu
Israel och låta dem komma till ro i deras
icke hade blivit förhärligad.
land; och främlingar skola sluta sig till
dem och hålla sig till Jakobs hus.
UPPENBARELSEBOKEN 7:17
2 Och folk skola taga dem och föra dem
Ty
Lammet, som står mitt för tronen, skall
hem igen; men Israels hus skall lägga dem
vara deras herde och leda dem till livets
under sig såsom sin arvedel i HERRENS
vattenkällor, och ‘Gud skall avtorka alla
land, och skall göra dem till trälar och
tårar från deras ögon’.”
trälinnor. Så skola de få sina fångvaktare
jesaja 12
206
jesaja 12 & 14
JESAJA
till fångar och råda över sina plågare.
Israel.”
3 Och på den dag då HERREN låter dig få
ROMARBREVET 15:27
ro från din vedermöda och ångest, och
Ja, därtill hava de
från den hårda träldom som har varit dig
känt sig manade; de stå också i skuld hos
pålagd,
dem. Ty om hedningarna hava fått del i
deras andliga goda, så äro de å sin sida
PSALTAREN 102:13
Men du, o
skyldiga att vara dem till tjänst med sitt
HERRE, tronar evinnerligen, och din
lekamliga goda. --
åminnelse varar från släkte till släkte.
UPPENBARELSEBOKEN 15:4
JESAJA 61:5
Främlingar skola stå redo
Vem
skulle icke frukta dig, Herre, och prisa ditt
att föra edra hjordar i bet, och utlänningar
namn? Du allena är helig, och alla folk
skola bruka åt eder åkrar och vingårdar.
skola komma och tillbedja inför dig. Ty
dina domar hava blivit uppenbara.”
HESEKIEL 28:24 Sedan skall för Israels
Se även:#2; #3; #4; Jesaja 14:4-18; Apostlagärningarna 15:14-17;
Efesierbrevet 2:12-19.
hus icke mer finnas någon stingande
tagg eller något sårande törne bland alla
de grannfolk som nu håna dem; och
man skall förnimma att jag är Herren,
HERREN.
A03 Messias härstammar från David.
E09 Messias rättfärdighet.
SAKARIA 1:17
Ytterligare må du predika
H03 Messias kommande rike.
och säga: Så säger HERREN Sebaot:
JESAJA 16:5
Ännu en gång skola mina städer få njuta
Så skall genom eder mildhet
överflöd av goda håvor; ja, HERREN skall
eder tron bliva befäst, och på den skall sitta
ännu en gång trösta Sion, och ännu en
trygg i Davids hydda en furste som far efter
gång skall han utvälja Jerusalem.”
vad rätt är och främjar rättfärdighet.”
LUKAS 1:72
LUKAS 1:33
och så göra barmhärtighet
Och han skall vara konung
med våra fäder och tänka på sitt heliga
över Jakobs hus till evig tid, och på hans
förbund,
rike skall ingen ände vara.”
73 vad han med ed hade lovat för vår fader
LUKAS 1:69
Abraham,
74 Han ville beskära oss att få tjäna honom
och som har upprättat åt
oss ett frälsningens horn i sin tjänare
Davids hus,
utan fruktan, frälsta ur våra ovänners
70 såsom han hade lovat genom sin forntida
hand,
heliga profeters mun.
LUKAS 2:32
ett ljus som skall
JOHANNES 12:48
uppenbaras för hedningarna, och en
jesaja 14
Den som förkastar
mig och icke tager emot mina ord, han har
härlighet som skall givas åt ditt folk
207
jesaja 14 & 16
JESAJA
dock en domare över sig; det ord som jag
skola de söka HERREN och hans goda, i
har talat, det skall döma honom på den
kommande dagar.
yttersta dagen.
MIKA 7:7
APOSTLAGÄRNINGARNA 15:16 ‘Därefter
Men jag vill skåda
efter HERREN, jag vill hoppas på min
skall jag komma tillbaka och åter bygga
frälsnings Gud; min Gud skall höra mig.
8 Glädjens icke över mig, I mina fiender.
upp Davids förfallna hydda; ja, dess ruiner
skall jag bygga upp och så upprätta den
Om jag än har fallit, skall jag dock stå upp
igen,
igen; om jag än sitter i mörkret, är dock
17 för att ock övriga människor skola
HERREN mitt ljus.
söka Herren, alla hedningar som hava
APOSTLAGÄRNINGARNA 15:16 ‘Därefter
uppkallats efter mitt namn. Så säger
skall jag komma tillbaka och åter bygga
Herren, han som skall göra detta,
upp Davids förfallna hydda; ja, dess ruiner
Se även:#1; Psaltaren 89:14.
skall jag bygga upp och så upprätta den
igen,
17 för att ock övriga människor skola
H03 Messias kommande rike.
söka Herren, alla hedningar som hava
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
uppkallats efter mitt namn. Så säger
Herren, han som skall göra detta,
JESAJA 17:7
På den tiden skola
människorna blicka upp till sin Skapare
1 JOHANNESBREVET 3:2 Mina älskade, vi
och deras ögon se upp till Israels Helige.
äro nu Guds barn, och vad vi skola bliva,
det är ännu icke uppenbart. Men det veta
JESAJA 10:20
På den tiden skall kvarlevan
vi, att när han en gång uppenbaras, skola
av Israel och den räddade skaran av Jakobs
vi bliva honom lika; ty då skola vi få se
hus ej vidare stödja sig vid honom som
honom sådan han är.
slog dem; i trohet skola de stödja sig vid
UPPENBARELSEBOKEN 1:7
HERREN, Israels Helige.
21 En kvarleva skall omvända sig, en kvarleva
Se, han
kommer med skyarna, och allas ögon skola
av Jakob, till Gud, den väldige.
se honom, ja ock deras som hava stungit
22 Ty om än ditt folk, Israel, vore såsom
honom; och alla släkter på jorden skola
sanden i havet, så skall dock allenast en
jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen.
kvarleva där omvända sig. Förödelsen
är oryggligt besluten, den kommer med
rättfärdighet såsom en flod.
HOSEA 3:5
Sedan skola Israels barn
omvända sig och söka HERREN, sin
Gud, och David, sin konung; med fruktan
jesaja 16 & 17
208
jesaja 17
JESAJA
E10 Messias ska också vara Messias för
ej heller över den komma regn. Detta
hedningarna.
bliver den hemsökelse som HERREN skall
H03 Messias kommande rike.
låta drabba de folk som icke draga upp för
att fira lövhyddohögtiden.
JESAJA 19:23
På den tiden skall en banad
väg leda från Egypten till Assyrien, och
LUKAS 2:32
ett ljus som skall
assyrierna skola komma in i Egypten, och
uppenbaras för hedningarna, och en
egyptierna in i Assyrien; och egyptierna
härlighet som skall givas åt ditt folk
skola hålla gudstjänst tillsammans med
Israel.”
assyrierna.
24 På den tiden skall Israel, såsom den tredje
ROMARBREVET 3:29
Eller är Gud
i förbundet, stå vid sidan av Egypten och
allenast judarnas Gud? Är han icke
Assyrien, till en välsignelse på jorden.
ock hedningarnas? Jo, förvisso också
25 Och HERREN Sebaot skall välsigna dem
hedningarnas,
och säga: Välsignad vare du Egypten, mitt
folk, och du Assyrien, mina händer verk,
ROMARBREVET 9:24
och du Israel, min arvedel!
Och till att vara
sådana har han ock kallat oss, icke allenast
dem som äro av judisk börd, utan jämväl
JESAJA 66:12
Ty så säger HERREN: Se,
dem som äro av hednisk.
25 Så säger han ock hos Oseas: “Det folk som
jag vill låta frid komma över henne såsom
en ström och folkens rikedomar såsom
icke var mitt folk, det skall jag kalla ‘mitt
en översvämmande flod, och I skolen så
folk’, och henne som jag icke älskade skall
få dia, I skolen bliva burna på armen och
jag kalla ‘min älskade’.
skolen få sitta i knäet och bliva smekta.
ROMARBREVET 10:11
SAKARIA 2:11
Och då skola många
Skriften säger ju:
“Ingen som tror på honom skall komma
hednafolk sluta sig till HERREN och bliva
på skam.”
mitt folk. Ja, jag skall taga min boning i
12 Det är ingen åtskillnad mellan jude och
dig; och du skall förnimma att HERREN
grek; alla hava ju en och samme Herre,
Sebaot har sänt mig till dig.
och han har rikedomar att giva åt alla som
åkalla honom.
SAKARIA 10:11 Han skall draga fram
13 Ty “var och en som åkallar Herrens namn,
genom havet på en trång väg, böljorna i
han skall varda frälst”.
havet skall han slå ned, och alla Nilflodens
EFESIERBREVET 2:18
djup skola torka ut. Så skall Assurs stolthet
bliva nedbruten och spiran tagen ifrån
Ty genom honom
hava vi, de ena såväl som de andra, i en
Egypten.
och samme Ande tillträde till Fadern.
19 Alltså ären I nu icke mer främlingar och
SAKARIA 14:18 Om Egyptens folkstam icke
gäster, utan I haven medborgarskap med
drager åstad och kommer ditupp, så skall
jesaja 19
de heliga och ären Guds husfolk,
209
jesaja 19
JESAJA
20 uppbyggda på apostlarnas och profeternas
den levande; jag var död, men se, jag
grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus
lever i evigheternas evigheter och jag har
själv,
nycklarna till döden och dödsriket.
21 i vilken allt det som uppbygges bliver
UPPENBARELSEBOKEN 3:7
sammanslutet och så växer upp till ett
Och skriv
till Filadelfias församlings ängel: “Så säger
heligt tempel i Herren.
22 I honom bliven också I med de andra
den Helige, den Sannfärdige, han som har
‘Davids nyckel’, han som ‘upplåter, och
uppbyggda till en Guds boning, i Anden.
ingen kan tillsluta’, han som ‘tillsluter, och
Se även:#1; #4; #5; 5 Mosebok 32:43; Jesaja 19:16-22; Jesaja 49:6;
Romarbrevet 15:9; Efesierbrevet 3:6-8; 1 Petrusbrevet 2:10.
ingen upplåter’:
B07 Messias är allsmäktig.
E10 Messias ska också vara Messias för
hedningarna.
JESAJA 22:22
Och jag skall giva honom
H03 Messias kommande rike.
Davids hus’ nyckel att bära; när han
upplåter, skall ingen tillsluta, och när han
JESAJA 24:13
tillsluter, skall ingen upplåta.
Ty det måste så gå på
jorden bland folken, såsom det går, när
man slår ned oliver, såsom när man gör en
MATTEUS 16:18 Så säger ock jag dig att du
efterskörd, sedan vinbärgningen är slut.
14 Dessa häva då upp sin röst och jubla;
är Petrus; och på denna klippa skall jag
bygga min församling, och dödsrikets
fröjderop över HERRENS höghet ljuda
portar skola icke bliva henne övermäktiga.
borta i väster:
19 Jag skall giva dig himmelrikets nycklar:
15 “Ären därför HERREN i österns bygder,
även i havsländerna HERRENS, Israels
allt vad du binder på jorden, det skall vara
Guds, namn.”
bundet i himmelen; och allt vad du löser
16 Från jordens ända höra vi lovsånger: “En
på jorden, det skall vara löst i himmelen.”
härlig lott får den rättfärdige!” Men jag
MATTEUS 18:18 Sannerligen säger jag eder:
säger: Jag arme, jag arme, ve mig! Härjare
härja, ja härjande fara härjare fram.
Allt vad I binden på jorden, det skall vara
bundet i himmelen; och allt vad I lösen på
JESAJA 12:5
jorden, det skall vara löst i himmelen.
19 Ytterligare säger jag eder, att om två av
Lovsjungen HERREN,
ty han har gjort härliga ting; detta vare
eder här på jorden komma överens att
kunnigt över hela jorden.
6 Ropen av fröjd och jublen, I Sions invånare,
bedja om något, vad det vara må, så skall
det beskäras dem av min Fader, som är i
ty Israels Helige är stor bland eder.
himmelen.
JESAJA 42:10
UPPENBARELSEBOKEN 1:18
jesaja 19 & 22
och
Sjungen till HERRENS ära
en ny sång, hans lov från jordens ända, I
210
jesaja 22 & 24
JESAJA
3 Och de sjöngo Moses’, Guds tjänares, sång
som faren på havet, så ock allt vad däri är,
I havsländer med edra inbyggare;
och Lammets sång: de sjöngo: “Stora och
11 stämmen upp, du öken med dina städer och
underbara äro dina verk, Herre Gud, du
I byar, där Kedar bor; jublen, I klippornas
Allsmäktige; rättfärdiga och rätta äro dina
invånare, ropen från bergens toppar.
vägar, du folkens konung.
12 Given HERREN ära och förkunnen hans
4 Vem skulle icke frukta dig, Herre, och
lov i havsländerna.
prisa ditt namn? Du allena är helig, och
alla folk skola komma och tillbedja inför
APOSTLAGÄRNINGARNA 13:47 Ty så har
dig. Ty dina domar hava blivit uppenbara.”
Herren bjudit oss: ‘Jag har satt dig till ett
Se även:#1;#2; #3; #4.
ljus för hednafolken, för att du skall bliva
till frälsning intill jordens ända.’”
1 PETRUSBREVET 1:7
för att, om eder tro
H02 Hur dom i framtiden hålls av Messias.
håller provet -- vilket är mycket mer värt än
H03 Messias kommande rike.
guldet, som förgås, men som dock genom
JESAJA 24:18
eld bliver beprövat -- detta må befinnas
Och om någon flyr undan
lända eder till pris, härlighet och ära vid
farlighetsropen, så störtar han i fallgropen,
Jesu Kristi uppenbarelse.
och om han kommer upp ur fallgropen, så
fångas han i fällan. Ty fönstren i höjden
1 PETRUSBREVET 4:12
äro öppnade, och jordens grundvalar bäva.
Mina älskade,
19 Jorden brister, ja, den brister; jorden
förundren eder icke över den luttringseld
som är tänd bland eder, och som I till
rämnar, ja, den rämnar; jorden vacklar, ja,
eder prövning måsten genomgå, och
den vacklar;
20 jorden raglar, ja, den raglar såsom en
menen icke att därmed något förunderligt
drucken; den gungar såsom vaktskjulet i
vederfares eder;
13 utan ju mer I fån dela Kristi lidanden, dess
trädets topp. Dess överträdelse vilar tung
mer mån I glädja eder, för att I ock mån
på den, och den faller och kan icke mer stå
upp.
kunna glädjas och fröjda eder vid hans
21 På den tiden skall HERREN hemsöka
härlighets uppenbarelse.
höjdens här uppe i höjden och jordens
14 Saliga ären I, om I för Kristi namns skull
konungar nere på jorden.
bliven smädade, ty härlighetens Ande,
22 Och de skola samlas tillhopa, såsom
Guds Ande, vilar då över eder.
fångar hopsamlas i fånggropen, och skola
UPPENBARELSEBOKEN 15:2
inneslutas i fängelse; sent omsider når
Och jag
dem hemsökelsen.
fick se något som såg ut såsom ett glashav,
23 Då skall månen blygas och solen
blandat med eld. Och jag såg dem som
hade vunnit seger över vilddjuret, med
skämmas; ty HERREN Sebaot skall då vara
dess bild och dess namns tal, stå vid
konung på Sions berg och i Jerusalem, och
glashavet, med Guds harpor i sina händer.
hans äldste skola skåda härlighet.
jesaja 24
211
jesaja 24
JESAJA
SAKARIA 14:4
Och han skall den dagen
trälar och fria, dolde sig i hålor och bland
stå med sina fötter på Oljeberget, gent
bergsklippor.
16 Och de sade till bergen och klipporna:
emot Jerusalem, österut; och Oljeberget
skall rämna mitt itu, mot öster och väster,
“Fallen över oss och döljen oss för dens
till en mycket stor dal, i det att ena hälften
ansikte, som sitter på tronen, och för
av berget viker undan mot norr, och andra
Lammets vrede.
17 Ty deras vredes stora dag är kommen, och
hälften därav mot söder.
vem kan bestå?”
MATTEUS 24:29 Men strax efter den tidens
Se även:#1; #2; #5; #6; Psaltaren 149:6-9; Jesaja 4:1,2;
Jesaja 5:30; Jesaja 13:9-11; Markus 13:24-37; Lukas 21:25-36;
Uppenbarelseboken 18:9.
vedermöda skall solen förmörkas och
månen upphöra att giva sitt sken, och
stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och
himmelens makter skola bäva.
D09 Messias ska vara frälsaren.
HEBREERBREVET 12:22 Nej, I haven
E11 Messias ska ge evigt liv.
kommit till Sions berg och den levande
H01 Messias återkomst förutsägs.
Gudens stad, det himmelska Jerusalem,
H03 Messias kommande rike.
och till änglar i mångtusental,
H05 Messias kommande ära och makt.
23 till en högtidsskara och församling av
JESAJA 25:6
förstfödda söner som äro uppskrivna i
Och HERREN Sebaot
himmelen, och till en domare som är allas
skall på detta berg göra ett gästabud för
Gud, och till fullkomnade rättfärdigas
alla folk, ett gästabud med feta rätter, ett
andar,
gästabud med starkt vin, ja, med feta,
märgfulla rätter, med starkt vin, väl klarat.
24 och till ett nytt förbunds medlare, Jesus,
7 Och han skall på detta berg göra om
och till ett stänkelseblod som talar bättre
intet det dok som höljer alla folk, och det
än Abels blod.
täckelse som betäcker alla folkslag.
UPPENBARELSEBOKEN 6:12
8 Han skall för alltid göra döden om intet;
Och jag
såg Lammet bryta det sjätte inseglet. Då
och Herren, HERREN skall avtorka tårarna
blev det en stor jordbävning, och solen
från alla ansikten, och skall taga bort sitt
blev svart som en sorgdräkt, och månen
folks smälek överallt på jorden. Ty så har
blev hel och hållen såsom blod;
HERREN talat.
9 På den tiden skall man säga: Se, där är
UPPENBARELSEBOKEN 6:14
vår Gud, som vi förbidade och som skulle
Och
himmelen vek undan, såsom när en
frälsa oss. Ja, där är HERREN, som vi
bokrulle rullas tillhopa; och alla berg och
förbidade; låtom oss fröjdas och vara glada
över hans frälsning.
öar flyttades bort ifrån sin plats.
10 Ty HERRENS hand skall vila över detta
15 Och konungarna på jorden och
stormännen och krigsöverstarna och
berg, men Moab skall bliva nedtrampad i
alla de rika och de väldiga, ja, alla, både
sitt eget land, likasom strå trampas ned i
jesaja 24
212
jesaja 24 & 25
JESAJA
gödselpölen.
6 Han är icke här, ty han är uppstånden,
11 Och huru han än där breder ut sina
såsom han hade förutsagt. Kommen hit,
händer, lik simmaren, när han simmar, så
och sen platsen där han har legat.
skall dock hans högmod bliva nedbrutet,
trots hans händers alla konster.
1 KORINTHIERBREVET 15:26
12 Ja, dina murars höga fäste störtar han
Sist bland
hans fiender bliver ock döden berövad all
omkull och ödmjukar, han slår det till
sin makt;
jorden, ned i stoftet.
1 KORINTHIERBREVET 15:54
JEREMIA 33:10 Så säger HERREN: På
Men
när detta förgängliga har iklätt sig
denna plats, om vilken I sägen att den
oförgänglighet, och detta dödliga har iklätt
är så öde att varken människor eller djur
sig odödlighet, då skall det ord fullbordas,
kunna bo där, ja, här i Juda städer och på
som står skrivet: “Döden är uppslukad och
Jerusalems gator, som äro så ödelagda att
seger vunnen.”
55 Du död, var är din seger? Du död, var är
inga människor, inga invånare, inga djur
där finnas,
din udd?
11 här skall man ännu en gång höra fröjderop
56 Dödens udd är synden, och syndens makt
och glädjerop, rop för brudgum och rop
kommer av lagen.
57 Men Gud vare tack, som giver oss segern
för brud, rop av människor som säga:
“Tacken HERREN Sebaot, ty HERREN
genom vår Herre Jesus Kristus!
är god, ty hans nåd varar evinnerligen”,
2 KORINTHIERBREVET 3:13
och av människor som frambära lovoffer
och
i HERRENS hus. Ty jag vill åter upprätta
göra icke såsom Moses, vilken hängde
landet, så att det bliver såsom förut, säger
ett täckelse för sitt ansikte, så att Israels
HERREN.
barn icke kunde se huru det som var
försvinnande tog en ände.
MATTEUS 8:11 Och jag säger eder: Många
14 Men deras sinnen blevo förstockade. När
skola komma från öster och väster och
det gamla förbundets skrifter föreläsas,
få vara med Abraham, Isak och Jakob till
hänger ju ännu i denna dag samma
bords i himmelriket,
täckelse oborttaget kvar; ty först i Kristus
försvinner det.
MATTEUS 26:29 Och jag säger eder:
15 Ja, ännu i dag hänger ett täckelse över
Härefter skall jag icke mer dricka av det
deras hjärtan, då Moses föreläses.
som kommer från vinträd, förrän på den
16 Men när de en gång omvända sig till
dag då jag dricker det nytt med eder i min
Herren, tages täckelset bort.
17 Och Herren är Anden, och där Herrens
Faders rike.”
Ande är, där är frihet.
MATTEUS 28:5 Men ängeln talade och sade
18 Men vi alla som med avhöljt ansikte
till kvinnorna: “Varen I icke förskräckta;
återspegla Herrens härlighet, vi förvandlas
jag vet att I söken Jesus, den korsfäste.
till hans avbilder, i det vi stiga från den ena
jesaja 25
213
jesaja 25
JESAJA
härligheten till den andra, såsom när den
linnet är de heligas rättfärdighet.
9 Och han sade till mig: “Skriv: Saliga
Herre verkar, som själv är ande.
äro de som äro bjudna till Lammets
2 TIMOTHEOSBREVET 1:10
men
bröllopsmåltid.” Ytterligare sade han till
som nu har blivit uppenbar genom vår
mig: “Dessa ord äro sanna Guds ord.”
Frälsares, Kristi Jesu, uppenbarelse. Ty
UPPENBARELSEBOKEN 21:3
han har gjort dödens makt om intet och
Och
fört liv och oförgänglighet fram i ljuset
jag hörde en stark röst från tronen säga:
genom evangelium,
“Se, nu står Guds tabernakel bland
människorna, och han skall bo ibland
HEBREERBREVET 2:14
Då nu barnen
dem, och de skola vara hans folk; ja, Gud
hade blivit delaktiga av kött och blod, blev
själv skall vara hos dem
4 och skall avtorka alla tårar från deras
ock han på ett liknande sätt delaktig därav,
för att han genom sin död skulle göra dens
ögon. Och döden skall icke mer vara till,
makt om intet, som hade döden i sitt våld,
och ingen sorg eller klagan eller plåga
det är djävulen,
skall vara mer; ty det som förr var är nu
15 och göra alla dem fria, som av fruktan
förgånget.”
för döden hela sitt liv igenom hade varit
Se även:#1; #2; #5; Jesaja 61:10,11; Jeremia 25:10; Joela 2:16;
Matteus 22:1-14; Matteus 25:1-13; Matteus 27:51,52; Johannes 3:29;
Johannes 11:25,26; Efesierbrevet 3:5,6; Hebreerbrevet 12:22-26;
Uppenbarelseboken 1:7,17,18; Uppenbarelseboken 20:14.
hemfallna till träldom.
UPPENBARELSEBOKEN 7:15
Därför
stå de inför Guds tron och tjäna honom,
dag och natt, i hans tempel. Och han
H03 Messias kommande rike.
som sitter på tronen skall slå upp sitt
tabernakel över dem.
JESAJA 26:1
16 ‘De skola icke mer hungra och icke mer
På den tiden skall man
törsta, och solens hetta skall icke träffa
sjunga denna sång i Juda land: “Vår stad
dem, ej heller eljest någon brännande
giver oss styrka; murar och värn bereda
oss frälsning.
hetta.
2 Låten upp portarna, så att ett rättfärdigt
17 Ty Lammet, som står mitt för tronen, skall
folk får draga därin, ett som håller tro.
vara deras herde och leda dem till livets
3 Den som är fast i sitt sinne bevarar du i
vattenkällor, och ‘Gud skall avtorka alla
frid, i frid; ty på dig förtröstar han.
tårar från deras ögon’.”
4 Förtrösten då på HERREN till evig tid; ty
UPPENBARELSEBOKEN 19:7
HERREN, HERREN är en evig klippa.
Låtom
oss glädjas och fröjda oss och giva honom
JESAJA 9:6
äran; ty tiden är inne för Lammets bröllop,
8 Och åt henne har blivit givet att kläda sig
skuldror skall herradömet vila; och hans
namn skall vara: Underbar i råd, Väldig
i fint linne, skinande och rent.” Det fina
jesaja 25
Ty ett barn varder oss
fött, en son bliver oss given, och på hans
och dess brud har gjort sig redo.
214
jesaja 25 & 26
JESAJA
Gud, Evig fader, Fridsfurste.
frid,
7 Så skall herradömet varda stort och friden
16 och för att han skulle åt dem båda,
utan ände över Davids tron och över hans
förenade i en enda kropp, skaffa försoning
rike; så skall det befästas och stödjas med
med Gud, sedan han genom korset hade i
rätt och rättfärdighet, från nu och till evig
sin person dödat ovänskapen.
tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra
Se även:#1; #2; #4; #7; 5 Mosebok 32:4,15; 1 Samuelsboken 2:2;
Psaltaren 18:1; Psaltaren 106:5; Jesaja 50:10; Jeremia 17:7,8;
Filipperbrevet 4:7; 1 Petrusbrevet 2:9.
detta.
JESAJA 57:19
Jag skall skapa frukt ifrån
hans läppar. Frid över dem som äro fjärran
och frid över dem som äro nära! säger
H02 Hur dom i framtiden hålls av Messias.
HERREN; jag skall hela honom.
JESAJA 26:19
20 Men de ogudaktiga äro såsom ett upprört
Men dina döda må få liv
hav, ett som icke kan vara stilla, ett hav,
igen; mina dödas kroppar må åter stå upp.
vars vågor röra upp dy och orenlighet.
Vaknen upp och jublen, I som liggen i
graven; ty din dagg är en ljusets dagg, och
21 De ogudaktiga hava ingen frid, säger min
jorden skall giva igen de avsomnade.
Gud.
20 Välan då, mitt folk, gå in i dina kamrar och
JOHANNES 14:27
stäng igen dörrarna om dig; göm dig ett
Frid lämnar jag
litet ögonblick, till dess att vreden har gått
efter mig åt eder, min frid giver jag eder;
förbi.
icke giver jag eder den såsom världen
21 Ty se, HERREN träder ut ur sin boning,
giver. Edra hjärtan vare icke oroliga eller
för att hemsöka jordens inbyggare för
försagda.
deras missgärning; och jorden skall låta
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:47
komma i dagen allt blod som där har blivit
Och allt
folket vad dem väl bevåget. Och Herren
utgjutet, och skall icke längre betäcka dem
ökade församlingen, dag efter dag, med
som där hava blivit dräpta.
dem som läto sig frälsas.
PSALTAREN 71:20
ROMARBREVET 5:1
Du som har låtit
oss pröva så mycken nöd och olycka, du
Då vi nu hava
blivit rättfärdiggjorda av tro, hava vi frid
skall åter göra oss levande och föra oss
med Gud genom vår Herre Jesus Kristus
upp igen du jordens djup.
EFESIERBREVET 2:14
JESAJA 25:8
Ty han är vår frid,
Han skall för alltid göra
han som av de båda har gjort ett och brutit
döden om intet; och Herren, HERREN
ned den skiljemur som stod emellan oss,
skall avtorka tårarna från alla ansikten, och
nämligen ovänskapen.
skall taga bort sitt folks smälek överallt på
15 Ty i sitt kött gjorde han om intet budens
jorden. Ty så har HERREN talat.
stadgelag, för att han skulle av de två i sig
DANIEL 12:2
skapa en enda ny människa och så bereda
jesaja 26
215
Och många av dem som
jesaja 26
JESAJA
sova i mullen skola uppvakna, somliga till
första uppståndelsen; över dem har den
evigt liv, och somliga till smälek och evig
andra döden ingen makt, utan de skola
blygd.
vara Guds och Kristi präster och skola få
regera med honom de tusen åren.
JOHANNES 5:28 Förundren eder icke över
UPPENBARELSEBOKEN 20:12
detta. Ty den stund kommer, då alla som
äro i gravarna skola höra hans röst
Och jag
såg de döda, både stora och små, stå inför
29 och gå ut ur dem: de som hava gjort vad
tronen, och böcker blevo upplåtna. Och
gott är skola uppstå till liv, och de som
jämväl en annan bok blev upplåten; det var
hava gjort vad ont är skola uppstå till dom.
livets bok. Och de döda blevo dömda efter
sina gärningar, på grund av det som var
JOHANNES 11:25
Jesus svarade till
upptecknat i böckerna.
13 Och havet gav igen de döda som voro däri,
henne: “Jag är uppståndelsen och livet.
Den som tror på mig, han skall leva, om
och döden och dödsriket gåvo igen de döda
han än dör;
som voro i dem; och dessa blev dömda, var
26 och var och en som lever och tror på mig,
och en efter sina gärningar.
han skall aldrig någonsin dö. Tror du
Se även:#5; #6; Hesekiel 37:1-14.
detta?”
APOSTLAGÄRNINGARNA 24:15 och att
jag har samma hopp till Gud som dessa
H02 Hur dom i framtiden hålls av Messias.
hysa, att de döda skola uppstå, både
H03 Messias kommande rike.
rättfärdiga och orättfärdiga.
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
JESAJA 27:1
1 THESSALONIKERBREVET 4:14 Ty lika
På den tiden skall HERREN
visst som Jesus, såsom vi tro, har dött
med sitt svärd, det hårda, det stora och
och har uppstått, lika visst skall ock Gud
starka, hemsöka Leviatan, den snabba
genom Jesus föra dem som äro avsomnade
ormen, och Leviatan, den ringlande
fram jämte honom.
ormen, och skall dräpa draken, som ligger
i havet.
15 Såsom ett ord från Herren säga vi eder
2 På den tiden skall finnas en vingård, rik på
nämligen detta, att vi som leva och
vin, och man skall sjunga om den:
lämnas kvar till Herrens tillkommelse
3 Jag, HERREN, är dess vaktar, åter och åter
ingalunda skola komma före dem som äro
vattnar jag den. För att ingen skall skada
avsomnade.
den, vaktar jag den natt och dag.
UPPENBARELSEBOKEN 20:5
(De
6 I tider som komma skall Jakob skjuta
övriga döda blevo icke levande, förrän de
tusen åren hade gått till ända.) Detta är
rötter och Israel grönska och blomstra;
den första uppståndelsen.
jordkretsen skola de uppfylla med sin
frukt.
6 Salig och helig är den som har del i den
jesaja 26
216
jesaja 26 & 27
JESAJA
12 Och det skall ske på den tiden att
JOHANNES 15:8 Därigenom bliver min
HERREN anställer en inbärgning, från
Fader förhärligad, att i bären mycken frukt
den strida floden intill Egyptens bäck; och
och bliven mina lärjungar.
I skolen varda insamlade, en och en, I
JOHANNES 15:16
Israels barn.
13 Och det skall ske på den tiden att man
I haven icke utvalt
mig, utan jag har utvalt eder; och jag har
stöter i en stor basun; och de som hava
bestämt om eder att I skolen gå åstad
varit borttappade i Assyriens land och
och bära frukt, sådan frukt som bliver
fördrivna till Egyptens land, de skola då
beståndande, på det att Fadern må giva
komma; och de skola tillbedja HERREN på
eder vadhelst I bedjen honom om i mitt
det heliga berget i Jerusalem.
namn.
JESAJA 4:2
UPPENBARELSEBOKEN 20:2
På den tiden skall det som
Och han
HERREN låter växa bliva till prydnad och
grep draken, den gamle ormen, det är
härlighet, och vad landet alstrar bliva till
djävulen och Satan, och fängslade honom
berömmelse och ära, för den räddade
för tusen år
skaran i Israel.
UPPENBARELSEBOKEN 20:7
LUKAS 3:8
Men
när de tusen åren hava gått till ända, skall
Bären då ock sådan frukt
Satan komma lös ur sitt fängelse.
som tillhör bättringen. Och sägen icke vid
eder själva: ‘Vi hava ju Abraham till fader’;
UPPENBARELSEBOKEN 20:10
Ty jag säger eder att Gud av dessa stenar
Och
djävulen, som förvillade dem, bliver
kan uppväcka barn åt Abraham.
kastad i samma sjö av eld och svavel, dit
JOHANNES 10:27
vilddjuret och den falske profeten hade
Mina får lyssna till
min röst, och jag känner dem, och de följa
blivit kastade; och de skola där plågas dag
mig.
och natt i evigheternas evigheter.
28 Och jag giver dem evigt liv, och de skola
UPPENBARELSEBOKEN 22:2
aldrig någonsin förgås, och ingen skall
och flöt
fram mitt igenom stadens gata. Och på
rycka dem ur min hand.
29 Min Fader, som har givit mig dem, är
båda sidor om strömmen stodo livsträd,
större än alla, och ingen kan rycka dem ur
som gåvo tolv skördar, ty de buro frukt
min Faders hand.
var månad; och trädens löv tjänade till
30 Jag och Fadern äro ett.”
läkedom för folken.
Se även:#1; #2; #3; Jesaja 5:1-7; Jesaja 26:1; Jesaja 46:4; Matteus
21:28-46; Kolosserbrevet 1:5,6.
JOHANNES 15:5 Jag är vinträdet, I ären
grenarna. Om någon förbliver i mig, och
jag i honom, så bär han mycken frukt; ty
mig förutan kunnen I intet göra.
jesaja 27
217
jesaja 27
JESAJA
E01 Arten av Messias tjänst.
mot stötestenen,
33 såsom det är skrivet: “Se, jag lägger i Sion
JESAJA 28:15
Eftersom I sägen: “Vi
en stötesten och en klippa som skall bliva
hava slutit ett förbund med döden, med
dem till fall; men den som tror på den
dödsriket hava vi ingått ett fördrag; om ock
skall icke komma på skam.”
gisslet far fram likt en översvämmande
flod, skall det icke nå oss, ty vi hava gjort
1 KORINTHIERBREVET 3:11
Ty en
lögnen till vår tillflykt och falskheten till
annan grund kan ingen lägga, än den som
vårt beskärm”,
är lagd, nämligen Jesus Kristus;
16 därför säger Herren, HERREN så: Se, jag
har lagt i Sion en grundsten, en beprövad
EFESIERBREVET 2:17
Och han har
sten, en dyrbar hörnsten, fast grundad;
kommit och har förkunnat det glada
den som tror på den behöver icke fly.
budskapet om frid för eder, I som voren
fjärran, och om frid för dem som voro
PSALTAREN 118:22
Den sten som
nära.
18 Ty genom honom hava vi, de ena såväl
byggningsmännen förkastade har blivit en
hörnsten.
som de andra, i en och samme Ande
tillträde till Fadern.
MATTEUS 21:42 Jesus sade till dem: “Ja,
19 Alltså ären I nu icke mer främlingar och
haven I aldrig läst i skrifterna: ‘Den sten
gäster, utan I haven medborgarskap med
som byggningsmännen förkastade. den
de heliga och ären Guds husfolk,
20 uppbyggda på apostlarnas och profeternas
har blivit en hörnsten; av Herren har den
blivit detta, och underbar är den i våra
grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus
ögon’?
själv,
21 i vilken allt det som uppbygges bliver
APOSTLAGÄRNINGARNA 4:11
Han är
sammanslutet och så växer upp till ett
‘den stenen som av byggningsmännen’
heligt tempel i Herren.
22 I honom bliven också I med de andra
-- av eder själva -- ‘aktades för intet, men
som har blivit en hörnsten’.
uppbyggda till en Guds boning, i Anden.
12 Och i ingen annan finnes frälsning; ej
1 PETRUSBREVET 2:4
heller finnes under himmelen något annat
Och kommen till
namn, bland människor givet, genom
honom, den levande stenen, som väl av
vilket vi kunna bliva frälsta.”
människor är förkastad, men inför Gud är
“utvald och dyrbar”;
ROMARBREVET 9:31
5 och låten eder själva såsom levande stenar
under det att
Israel, som for efter en rättfärdighetslag,
uppbyggas till ett andligt hus, så att I
icke har kommit till någon sådan lag.
bliven ett “heligt prästerskap”, som skall
32 Varför? Därför att de icke sökte den på
frambära andliga offer, vilka genom Jesus
trons väg, utan såsom något som skulle
Kristus äro välbehagliga för Gud.
6 Det heter nämligen på ett ställe i skriften:
vinnas på gärningarnas väg. De stötte sig
jesaja 28
218
jesaja 28
JESAJA
“Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar
väl dina ord, men göra icke efter dem.
33 Men när det kommer -- ty se det kommer!
hörnsten, och den som tror på den skall
icke komma på skam.”
-- då skola de förnimma att en profet har
7 För eder, I som tron, är stenen alltså
varit ibland dem.
dyrbar, men för sådana som icke tro
MATTEUS 15:7 I skrymtare, rätt
“har den sten som byggningsmännen
förkastade blivit en hörnsten”,
profeterade Esaias om eder, när han sade:
8 som är “en stötesten och en klippa till fall”.
8 ‘Detta folk ärar mig med sina läppar, men
Eftersom de icke hörsamma ordet, stöta de
deras hjärtan äro långt ifrån mig;
9 och fåfängt dyrka de mig, eftersom de
sig; så var det ock bestämt om dem.
läror de förkunna äro människobud.’”
Se även: 1 Mosebok 49:24; Jesaja 8:14; Hosea 2:18-20; Sakaria 3:9;
Markus 12:10; Lukas 20:17,18.
MARKUS 4:11
Då sade han till dem:
“Åt eder är Guds rikes hemlighet given,
men åt dem som stå utanför meddelas
alltsammans i liknelser,
F03 MESSIAS SKA AVVISAS.
12 för att de ‘med seende ögon skola se, och
dock intet förnimma, och med hörande
JESAJA 29:10
Ty HERREN har utgjutit
öron höra, och dock intet förstå, så att de
över eder en tung sömns ande och har
icke omvända sig och undfå förlåtelse’.”
tillslutit edra ögon; han har höljt mörker
över profeterna och över siarna, edra
MARKUS 7:6
ledare.
Men han svarade dem:
“Rätt profeterade Esaias om eder, I
skrymtare, såsom det är skrivet: ‘Detta
13 Och HERREN har sagt: Eftersom detta
folk ärar mig med sina läppar, men deras
folk nalkas mig med sin mun och ärar mig
hjärtan äro långt ifrån mig;
med sina läppar, men låter sitt hjärta vara
7 och fåfängt dyrka de mig, eftersom de
långt ifrån mig, så att deras fruktan för
läror de förkunna äro människobud.’
mig består i inlärda människobud,
8 I sätten Guds bud å sido och hållen
14 därför skall jag ännu en gång göra
människors stadgar.”
underbara ting mot detta folk, ja,
underbara och förunderliga; de visas vishet
APOSTLAGÄRNINGARNA 28:26
när han
skall förgås, och de förståndigas förstånd
sade: ‘Gå åstad och säg till detta folk: Med
skall bliva förmörkat.
hörande öron skolen I höra, och dock alls
intet förstå, och med seende ögon skolen I
PSALTAREN 69:22
De gåvo mig galla
se, och dock alls intet förnimma.
27 Ty detta folks hjärta har blivit förstockat;
att äta, och ättika att dricka, i min törst.
och med öronen höra de illa, och sina
HESEKIEL 33:32 Och se, du är för dem,
ögon hava de tillslutit, så att de icke se
såsom när någon som har vacker röst och
med sina ögon eller höra med sina öron
spelar väl sjunger en kärleksvisa; de höra
eller förstå med sina hjärtan och omvända
jesaja 28 & 29
219
jesaja 29
JESAJA
sig och bliva helade av mig’
ögon hava de tillslutit, så att de icke se
med sina ögon, eller höra med sina öron,
ROMARBREVET 11:7
Huru är det alltså?
eller förstå med sina hjärtan, och omvända
Vad Israel står efter, det har det icke fått;
sig och bliva helade av mig.
16 Men saliga äro edra ögon, som se, och edra
allenast de utvalda hava fått det, medan de
andra hava blivit förstockade.
öron, som höra.
8 Så är ju skrivet: “Gud har givit dem en
LUKAS 4:18
sömnaktighetens ande, ögon som de icke
“Herrens Ande är över mig,
kunna se med och öron som de icke kunna
ty han har smort mig. Han har satt mig
höra med; så är det ännu i dag.”
till att förkunna glädjens budskap för de
9 Och David säger: “Må deras bord bliva
fattiga, till att predika frihet för de fångna
dem till en snara, så att de bliva fångade;
och syn för de blinda, ja, till att giva de
må det bliva dem till ett giller, så att de få
förtryckta frihet
19 och till att predika ett nådens år från
sin vedergällning.
10 Må deras ögon förmörkas, så att de icke se;
Herren.”
böj deras rygg alltid.”
LUKAS 7:22
Se även: Jesaja 6:9-10; Jesaja 30:10; Jesaja 35:5; Jesaja 44:18;
Jeremia 12:2; Hesekiel 33:31; Mika 3:6; Matteus 15:2-6; Markus
7:1-2; 2 Korinthierbrevet 4:4; 2 Thessalonikerbrevet 2:9-12.
Och han svarade och sade
till männen: “Gån tillbaka och omtalen
för Johannes vad I haven sett och hört:
blinda få sin syn, halta gå, spetälska bliva
rena, döva höra, döda uppstå, ‘för fattiga
E05 Messias mirakler.
JESAJA 29:18
förkunnas glädjens budskap’.
De döva skola på den tiden
APOSTLAGÄRNINGARNA 26:18
för att du
höra vad som läses för de, och de blindas
skall öppna deras ögon, så att de omvända
ögon skola se och vara fria ifrån dunkel
sig från mörkret till ljuset, och från Satans
och mörker;
makt till Gud, på det att de må, genom
tron på mig, undfå syndernas förlåtelse
MATTEUS 11:5 blinda få sin syn, halta
och få sin lott bland dem som äro helgade.’
gå, spetälska bliva rena, döva höra, döda
2 KORINTHIERBREVET 3:14
uppstå, och ‘för fattiga förkunnas glädjens
budskap’.
Men
deras sinnen blevo förstockade. När
det gamla förbundets skrifter föreläsas,
MATTEUS 13:14 Så fullbordas på dem
hänger ju ännu i denna dag samma
Esaias’ profetia, den som säger: ‘Med
täckelse oborttaget kvar; ty först i Kristus
hörande öron skolen I höra, och dock alls
försvinner det.
15 Ja, ännu i dag hänger ett täckelse över
intet förstå, och med seende ögon skolen I
se, och dock alls intet förnimma.
deras hjärtan, då Moses föreläses.
15 Ty detta folks hjärta har blivit förstockat,
16 Men när de en gång omvända sig till
och med öronen höra de illa, och sina
jesaja 29
Herren, tages täckelset bort.
220
jesaja 29
JESAJA
17 Och Herren är Anden, och där Herrens
B17 Messias ömhet och svaghet.
Ande är, där är frihet.
B24 Gud och Messias ger glädje och lycka till
18 Men vi alla som med avhöljt ansikte
de rättfärdiga och de troende.
återspegla Herrens härlighet, vi förvandlas
JESAJA 29:19
till hans avbilder, i det vi stiga från den ena
och de ödmjuka skola då
härligheten till den andra, såsom när den
känna allt större glädje i HERREN; och de
Herre verkar, som själv är ande.
fattigaste bland människor skola fröjda sig
i Israels Helige.
EFESIERBREVET 1:17
Och min bön är att
3 MOSEBOK 23:40
vår Herres, Jesu Kristi, Gud, härlighetens
Och I skolen
Fader, må giva eder en visdomens och
på den första dagen taga frukt av edra
uppenbarelsens ande till kunskap om sig,
skönaste träd, kvistar av palmer och grenar
18 och att han må upplysa edra hjärtans
av lummiga träd och av pilträd, och skolen
ögon, så att I förstån hurudant det hopp
så vara glada i sju dagar inför HERRENS,
är, vartill han har kallat eder, huru rikt på
eder Guds, ansikte.
härlighet hans arv är bland de heliga,
5 MOSEBOK 16:11
JAKOBSBREVET 1:21
Och inför
Herrens, din Guds, ansikte skall du glädja
Skaffen därför
bort all orenhet och all ondska som finnes
dig på den plats som Herren, din Gud,
kvar, och mottagen med saktmod det ord
utväljer till boning åt sitt namn, du själv
som är plantat i eder, och som kan frälsa
med din son och din dotter, din tjänare
edra själar.
och tjänarinna, och med leviten som bor
inom dina portar, och främlingen, den
UPPENBARELSEBOKEN 3:18
Så råder
faderlöse och änkan som du har hos dig.
jag dig då att du köper av mig guld som är
PSALTAREN 5:11Döm dem, o Gud; må de
luttrat i eld, för att du skall bliva rik, och
att du köper vita kläder till att kläda dig i,
komma på fall med sina anslag. Driv bort
för att din nakenhets skam icke skall bliva
dem för deras många överträdelsers skull,
uppenbar, och att du köper ögonsalva till
eftersom de äro gensträviga mot dig.
att smörja dina ögon med, för att du skall
PSALTAREN 32:11
kunna se.
Varen glada i
HERREN och fröjden eder, I rättfärdige,
Se även: 5 Mosebok 29:4; Psaltaren 12:5; Jesaja 29:10-12,16; Jesaja
42:16-19; Markus 7:37; 2 Korinthierbrevet 4:2-6; 1 Petrusbrevet 2:9.
och jublen, alla I rättsinnige.
PSALTAREN 64:10
Och alla
människor varda förskräckta; de förkunna
vad Gud har gjort och förstå hans verk.
PSALTAREN 68:3Såsom rök fördrives, så
fördrivas de av dig; likasom vaxet smälter
jesaja 29
221
jesaja 29
JESAJA
för eld, så förgås de ogudaktiga för Guds
försmäkta.
13 Då skola jungfrurna förlusta sig med
ansikte.
dans; unga och gamla skola glädja sig
PSALTAREN 107:30
Och de blevo glada
tillsammans. Jag skall förvandla deras sorg
att det vart stilla, och han förde dem till
i fröjd, trösta dem och glädja dem efter
den hamn dit de ville.
deras bedrövelse.
PSALTAREN 118:24
HABACKUK 3:18Likväl vill jag glädja mig i
Detta är den dag
som HERREN har gjort; låtom oss på den
HERREN och fröjda mig i min frälsnings
fröjdas och vara glada.
Gud.
PSALTAREN 149:2
SAKARIA 2:10
Israel glädje sig
Jubla och gläd dig, du
över sin skapare, Sions barn fröjde sig över
dotter Sion; ty se, jag kommer för att aga
sin konung.
min boning i dig, säger HERREN.
HÖGA VISAN 1:4
MATTEUS 5:3
Drag mig med dig!
“Saliga äro de som äro
Med hast vilja vi följa dig. Ja, konungen
fattiga i anden, ty dem hör himmelriket
har fört mig in i sina gemak; Vi vilja
till.
fröjdas och vara glada över dig, vi vilja
MATTEUS 5:5
prisa din kärlek högre än vin; med rätta
har man dig kär. ---JESAJA 9:3
Saliga äro de saktmodiga, ty
de skola besitta jorden.
MATTEUS 11:29 Tagen på eder mitt ok och
Du skall göra folket talrikt,
du skall göra dess glädje stor; inför dig
lären av mig, ty jag är saktmodig och
skola de glädja sig, såsom man glädes
ödmjuk i hjärtat; ‘så skolen I finna ro för
under skördetiden, såsom man fröjdar sig,
edra själar’.
när man utskiftar byte.
LUKAS 1:14
JESAJA 25:9
På den tiden skall man
Och han skall bliva dig till
glädje och fröjd, och många skola glädja
säga: Se, där är vår Gud, som vi förbidade
sig över hans födelse.
och som skulle frälsa oss. Ja, där är
LUKAS 2:10
HERREN, som vi förbidade; låtom oss
fröjdas och vara glada över hans frälsning.
Men ängeln sade till dem:
“Varen icke förskräckta. Se, jag bådar eder
en stor glädje, som skall vederfaras allt
JEREMIA 31:12 Och de skola komma
folket.
och jubla på Sions höjd och strömma
JOHANNES 3:29 Brudgum är den som har
dit där HERRENS goda är, dit där man
får säd, vin och olja och unga hjordar
bruden; men brudgummens vän, som
av får och fä; deras själ skall vara lik en
står där och hör honom, han gläder sig
vattenrik trädgård, och de skola icke vidare
storligen åt brudgummens röst. Den
jesaja 29
222
jesaja 29
JESAJA
1 THESSALONIKERBREVET 3:9
glädjen är mig nu given i fullt mått.
Ja, huru
skola vi nog kunna tacka Gud för eder, till
JOHANNES 16:22
Så haven ock I nu
gengäld för all den glädje som vi genom
bedrövelse; men jag skall se eder åter, och
eder hava inför vår Gud?
då skola edra hjärtan glädja sig, och ingen
1 PETRUSBREVET 4:13
skall taga eder glädje ifrån eder.
utan ju mer I
fån dela Kristi lidanden, dess mer mån
JOHANNES 20:20
Och när han hade
I glädja eder, för att I ock mån kunna
sagt detta, visade han dem sina händer och
glädjas och fröjda eder vid hans härlighets
sin sida. Och lärjungarna blevo glada, när
uppenbarelse.
de sågo Herren.
1 JOHANNESBREVET 1:4 Och vi skriva
APOSTLAGÄRNINGARNA 5:41
Och de
nu detta, för att vår glädje skall bliva
gingo ut från rådsförsamlingen, glada över
fullkomlig.
att de hade aktats värdiga att lida smälek
Se även: 4 Mosebok 10:10; 5 Mosebok 12:7,12,18; 5 Mosebok
14:26; 5 Mosebok 16:14; 5 Mosebok 26:11; 5 Mosebok 27:7; 1
Samuelsboken 2:1; 1 Kungaboken 1:39,40; 1 Krönikeboken
15:16; 2 Krönikeboken 29:30; 2 Krönikeboken 30:23,26;
Nehemja 8:10,12,17; Nehemja 12:43,44; Ester 9:22; Psaltaren
2:11; Psaltaren 9:2,14; Psaltaren 13:5; Psaltaren 14:7; Psaltaren
16:9,11; Psaltaren 28:7; Psaltaren 31:7; Psaltaren 32:7; Psaltaren
33:1,3; Psaltaren 33:21; Psaltaren 34:2; Psaltaren 35:9,27;
Psaltaren 40:16; Psaltaren 43:4; Psaltaren 45:8,15; Psaltaren
48:11; Psaltaren 51:8,12,14; Psaltaren 53:6; Psaltaren 59:16;
Psaltaren 63:5,7,11; Psaltaren 66:6; Psaltaren 67:4; Psaltaren
69:32; Psaltaren 70:4; Psaltaren 81:1; Psaltaren 89:16; Psaltaren
90:14,15; Psaltaren 92:4; Psaltaren 95:1; Psaltaren 96:11,12;
Psaltaren 97:1,8,11,12; Psaltaren 98:4; Psaltaren 100:2; Psaltaren
104:34; Psaltaren 105:3,43; Psaltaren 106:5; Psaltaren 107:42;
Psaltaren 119:14,62,74,111; Psaltaren 122:1; Psaltaren 126:3;
Psaltaren 149:5; Ordspråksboken 10:28; Ordspråksboken 15:15;
Jesaja 9:3; Jesaja 12:3,6; Jesaja 24:14; Jesaja 30:29; Jesaja
35:1,2,10; Jesaja 41:16; Jesaja 44:23; Jesaja 51:5,13; Jesaja 54:1;
Jesaja 55:12; Jesaja 56:7; Jesaja 60:15; Jesaja 61:3,7,10; Jesaja
62:5; Jesaja 65:18,19; Jesaja 66:2,10,14; Jeremia 15:16; Jeremia
33:9; Jeremia 33:11; Jeremia 49:25; Joela 2:21,23; Sefanja
3:14,17; Sakaria 8:19; Sakaria 9:9; Sakaria 10:7; Matteus
2:10; Matteus 5:12; Matteus 13:44; Lukas 1:47,58; Lukas 6:23;
Lukas 10:17,20; Lukas 15:7,23,32; Lukas 19:6,37; Lukas 24:41,52;
Johannes 4:36; Johannes 8:56; Johannes 14:28; Johannes
15:11; Johannes 16:20,24; Johannes 17:13; Apostlagärningarna
2:26,28,46,47; Apostlagärningarna 8:8,39; Apostlagärningarna
11:23; Apostlagärningarna 14:17; Apostlagärningarna 15:3,31;
Apostlagärningarna 16:34; Apostlagärningarna 20:24;
Romarbrevet 12:12,15; Romarbrevet 14:17; Romarbrevet 15:10,13; 1
Korinthierbrevet 12:26; 2 Korinthierbrevet 1:24; 2 Korinthierbrevet
2:3; 2 Korinthierbrevet 7:4; 2 Korinthierbrevet 8:2; Galaterbrevet
5:22; Filipperbrevet 1:4,18,25; Filipperbrevet 2:2,29; Filipperbrevet
3:1; Filipperbrevet 4:1; Kolosserbrevet 1:11; 1 Thessalonikerbrevet
1:6; 1 Thessalonikerbrevet 2:20; 1 Thessalonikerbrevet 3:9; 2
Timotheosbrevet 1:4; Hebreerbrevet 10:34; 1 Petrusbrevet 1:6,8;
2 Johannes 1:12; 3 Johannes 1:4; Uppenbarelseboken 14:3;
Uppenbarelseboken 19:7.
för det namnets skull.
APOSTLAGÄRNINGARNA 13:48
När
hedningarna hörde detta, blevo de glada
och prisade Herrens ord; och de kommo
till tro, så många det var beskärt att få
evigt liv.
APOSTLAGÄRNINGARNA 13:52 Och
lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje
och helig ande.
FILIPPERBREVET 2:17
Men om än mitt
blod bliver utgjutet såsom ett drickoffer,
när jag förrättar min tempeltjänst och
därvid frambär offret av eder tro, så gläder
jag mig dock och deltager i allas eder
glädje.
18 Sammalunda mån ock I glädjas och
deltaga i min glädje.
FILIPPERBREVET 4:4
Glädjen eder i
Herren alltid. Åter vill jag säga: Glädjen
eder.
jesaja 29
223
jesaja 29
JESAJA
H03 Messias kommande rike.
D09 Messias ska vara frälsaren.
H03 Messias kommande rike.
JESAJA 29:22
Därför säger HERREN
så till Jakobs hus, han som förlossade
JESAJA 30:18
Ja, därför väntar HERREN,
Abraham: Nu skall Jakob icke mer behöva
till dess att han kan vara eder nådig; därför
blygas, nu skall hans ansikte ej vidare
tronar han i höghet, till dess att han kan
blekna;
förbarma sig över eder. Ty en domens Gud
23 ty när han -- hans barn -- få se mina
är HERREN; saliga äro alla de som vänta
händer verk ibland sig, då skola de hålla
efter honom.
mitt namn heligt, de skola hålla Jakobs
19 Ja, du folk som bor på Sion, i Jerusalem,
Helige helig och förskräckas för Israels
ingalunda må du gråta. Han skall förvisso
Gud.
vara dig nådig, när du ropar; så snart han
24 De förvillade skola då få förstånd, och de
hör din röst, skall han svara dig.
knorrande skola taga emot lärdom.
20 Ty väl skall Herren giva eder nödens bröd
och fångenskapens dryck, men sedan skola
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:37
dina lärare icke mer sättas å sido, utan
När de
dina ögon skola se upp till dina lärare.
hörde detta, kände de ett styng i hjärtat.
Och de sade till Petrus och de andra
JESAJA 30:21-25
apostlarna: “Bröder, vad skola vi göra?”
JESAJA 30:26
Och månens ljus skall
bliva såsom solens ljus, och solens ljus
EFESIERBREVET 2:10
skall varda sju gånger klarare, såsom ett
Ty hans verk
äro vi, skapade i Kristus Jesus till goda
sjufaldigt dagsljus, när den tid kommer, då
gärningar, vilka Gud förut har berett, för
HERREN förbinder sitt folks skador och
att vi skola vandra i dem.
helar såren efter slagen som det har fått.
JESAJA 30:27-28
1 TIMOTHEOSBREVET 1:13
JESAJA 30:29
mig
Då skolen I sjunga såsom i
som förut var en hädare och förföljare
en natt då man firar helig högtid, och edra
och våldsverkare. Men barmhärtighet
hjärtan skola glädja sig, såsom när man
vederfors mig, eftersom jag icke bättre
under flöjters ljud tågar upp på HERRENS
visste, när jag i min otro handlade så.
berg, upp till Israels klippa.
JESAJA 30:30-33
Se även:#1; #2; #4; Jesaja 5:16; Jesaja 8:13; Matteus 5:9; Lukas
15:17-19; Johannes 6:45; 2 Korinthierbrevet 4:2-6; Galaterbrevet
5:22,23; 1 Petrusbrevet 2:9.
ROMARBREVET 11:25
Ty för att I, mina
bröder, icke skolen hålla eder själva
för kloka, vill jag yppa för eder denna
hemlighet: Förstockelse har drabbat en
del av Israel och skall fortfara intill dess
hedningarna i fulltalig skara hava kommit
in;
26 och så skall hela Israel bliva frälst,
jesaja 29
224
jesaja 30
JESAJA
såsom det är skrivet: “Från Sion skall
skuldror skall herradömet vila; och hans
förlossaren komma, han skall skaffa bort
namn skall vara: Underbar i råd, Väldig
all ogudaktighet från Jakob.
Gud, Evig fader, Fridsfurste.
27 Och när jag borttager deras synder, då
7 Så skall herradömet varda stort och friden
skall detta vara det förbund, som jag gör
utan ände över Davids tron och över hans
med dem.”
rike; så skall det befästas och stödjas med
rätt och rättfärdighet, från nu och till evig tid.
HEBREERBREVET 8:10
Nej, detta är det
HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.
förbund som jag skall sluta med Israels
MATTEUS 5:6
hus i kommande dagar, säger Herren: Jag
Saliga äro de som hungra
skall lägga mina lagar i deras sinnen, och
och törsta efter rättfärdighet, ty de skola
i deras hjärtan skall jag skriva dem, och
bliva mättade.
jag skall vara deras Gud, och de skola vara
MATTEUS 11:28 Kommen till mig, I alla
mitt folk.
som arbeten och ären betungade, så skall
UPPENBARELSEBOKEN 11:15
Och den
jag giva eder ro.
sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo
JOHANNES 4:14 men den som dricker av
i himmelen starka röster som sade: “Väldet
över världen har blivit vår Herres och hans
det vatten som jag giver honom, han skall
Smordes, och han skall vara konung i
aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag
evigheternas evigheter.”
giver honom skall bliva i honom en källa
vars vatten springer upp med evigt liv.”
Se även:#1; #2; #5.
Se även:#1; #2; Jesaja 7:14; Mika 5:5,6.
E08 Messias rättvisa.
G04 Messias ska utgjuta sin ande.
H03 Messias kommande rike.
H03 Messias kommande rike.
JESAJA 32:1
En konung skall uppstå,
JESAJA 32:15
som skall regera med rättfärdighet, och
detta intill dess att ande
från höjden bliver utgjuten över oss. Då
härskare, som skola härska med rättvisa.
skall öknen bliva ett bördigt fält och det
2 Var och en av dem skall vara såsom
bördiga fältet räknas såsom vildmark;
en tillflykt i stormen, ett skydd mot
16 då skall rätten taga sin boning i öknen och
störtskuren; de skola vara såsom
rättfärdigheten bo på det bördiga fältet.
vattenbäckar i en ödemark, såsom skuggan
17 Och rättfärdighetens frukt skall vara frid
av en väldig klippa i ett törstigt land.
och rättfärdighetens vinning vara ro med
JESAJA 32:3,4
trygghet till evig tid.
JESAJA 9:6
18 Och mitt folk skall bo i fridshyddor, i
Ty ett barn varder oss
trygga boningar och på säkra viloplatser.
fött, en son bliver oss given, och på hans
jesaja 30 & 32
225
jesaja 32
JESAJA
JESAJA 44:3
Ty jag skall utgjuta vatten
mycket större härlighet skall då icke
över de törstiga och strömmar över det
Andens ämbete hava!
torra; jag skall utgjuta min Ande över
TITUSBREVET 3:5
din barn och min välsignelse över dina
då frälste han oss,
icke på grund av rättfärdighetsgärningar
telningar,
som vi hade gjort, utan efter sin
JOHANNES 7:37 På den sista dagen i
barmhärtighet, genom ett bad till ny
högtiden, som ock var den förnämsta, stod
födelse och förnyelse i helig ande,
6 som han rikligen utgöt över oss genom
Jesus där och ropade och sade: “Om någon
törstar, så komme han till mig och dricke.
Jesus Kristus, vår Frälsare,
38 Den som tror på mig, av hans innersta
Se även:#1; #2;#5; Ordspråksboken 1:23; Psaltaren 104:30; Lukas
24:49.
skola strömmar av levande vatten flyta
fram, såsom skriften säger.”
39 Detta sade han om Anden, vilken de som
trodde på honom skulle undfå; ty ande var
då ännu icke given, eftersom Jesus ännu
B18 Messias helighet, skönhet och härlighet.
icke hade blivit förhärligad.
H03 Messias kommande rike.
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:17
‘Och det
JESAJA 33:17
skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud,
Ja, dina ögon skola skåda
att jag skall utgjuta av min Ande över
en konung i hans härlighet, de skola blicka
allt kött, och edra söner och edra döttrar
ut över ett vidsträckt land.
skola profetera, och edra ynglingar skola
JESAJA 33:18-19
se syner, och edra gamla män skola hava
JESAJA 33:20
Men skåda på Sion, våra
högtiders stad, låt dina ögon betrakta
drömmar;
Jerusalem: det är en säker boning, ett
18 ja, över mina tjänare och mina tjänarinnor
skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande,
tält, som icke flyttas bort, ett vars pluggar
och de skola profetera.
aldrig ryckas upp och av vars streck intet
enda brister sönder.
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:33
21 Ja, vi hava där HERREN, den väldige;
Och
sedan han genom Guds högra hand har
han är för oss såsom floder och breda
blivit upphöjd och av Fadern undfått den
strömmar; ingen roddflotta kommer där
utlovade helige Anden, har han utgjutit
fram, och det väldigaste skepp kan ej fara
vad I här sen och hören.
däröver.
22 Ty HERREN är vår domare, HERREN är
GALATERBREVET 5:22
vår härskare, HERREN är vår konung, han
Andens frukt åter
frälsar oss.
är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet,
23 Dina tåg hänga slappa, de hålla ej masten
godhet, trofasthet,
stadig, ej seglet spänt. Men då skall rövat
2 KORINTHIERBREVET 3:8
jesaja 32
gods utskiftas i myckenhet, ja, också de
huru
226
jesaja 32 & 33
JESAJA
lama skola då taga byte.
svarade: “Du säger det själv, att jag är en
24 Och ingen av invånarna skall säga: “Jag är
konung. Ja, därtill är jag född, och därtill
svag”, ty folket, som där bor, har fått sin
har jag kommit i världen, att jag skall
missgärning förlåten.
vittna för sanningen. Var och en som är av
sanningen, han hör min röst.”
JEREMIA 31:33 Nej, detta är det förbund
APOSTLAGÄRNINGARNA 10:42 Och han
som jag skall sluta med Israels hus i
kommande dagar, säger HERREN: Jag
bjöd oss predika för folket och betyga att
skall lägga min lag i deras bröst och i deras
han är den som av Gud har blivit bestämd
hjärtan skall jag skriva den, och jag skall
till att vara domare över levande och döda.
vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.
1 KORINTHIERBREVET 15:24
MATTEUS 17:2 Och hans utseende
Därefter
kommer änden, då när han överlämnar
förvandlades inför dem: hans ansikte sken
riket åt Gud och Fadern, sedan han
såsom solen, och hans kläder blevo vita
från andevärldens alla furstar och alla
såsom ljuset.
väldigheter och makter har tagit all deras
makt.
MATTEUS 21:5 “Sägen till dottern
25 Ty han måste regera “till dess han har lagt
Sion: ‘Se, din konung kommer till dig,
alla sina fiender under sina fötter”.
saktmodig, ridande på en åsna, på en
1 TIMOTHEOSBREVET 6:13
arbetsåsninnas fåle.’”
Inför
Gud, som giver liv åt allt, och inför Kristus
LUKAS 1:33
Och han skall vara konung
Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade
över Jakobs hus till evig tid, och på hans
med den goda bekännelsen, manar jag dig
14 att, själv utan fläck och tadel, hålla vad jag
rike skall ingen ände vara.”
har bjudit, intill vår Herres, Jesu Kristi,
JOHANNES 1:14 Och Ordet vart kött och tog
uppenbarelse,
15 vilken den salige, ende härskaren skall
sin boning ibland oss, och vi sågo hans
härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons
låta oss se, när tiden är inne, han som är
härlighet från sin Fader, och han var full av
konungarnas konung och herrarnas herre,
nåd och sanning.
1 JOHANNESBREVET 3:2 Mina älskade, vi
JOHANNES 17:24
Fader, jag vill att
äro nu Guds barn, och vad vi skola bliva,
där jag är, där skola ock de som du har
det är ännu icke uppenbart. Men det veta
givit mig vara med mig, så att de få se min
vi, att när han en gång uppenbaras, skola
härlighet, som du har givit mig; ty du har
vi bliva honom lika; ty då skola vi få se
älskat mig före världens begynnelse.
honom sådan han är.
JOHANNES 18:37
UPPENBARELSEBOKEN 11:15
Så sade Pilatus till
honom: “Så är du dock en konung?” Jesus
jesaja 33
Och den
sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo
227
jesaja 33
JESAJA
i himmelen starka röster som sade: “Väldet
ja, själv kommer han och frälsar eder.
över världen har blivit vår Herres och hans
5 Då skola de blindas ögon öppnas och de
dövas öron upplåtas.
Smordes, och han skall vara konung i
6 Då skall den lame hoppa såsom en hjort,
evigheternas evigheter.”
och den stummes tunga skall jubla.
UPPENBARELSEBOKEN 15:3
Ty vatten skola bryta fram i öknen och
Och de
strömmar på hedmarken.
sjöngo Moses’, Guds tjänares, sång och
7 Av förbränt land skall bliva en sjö och av
Lammets sång: de sjöngo: “Stora och
underbara äro dina verk, Herre Gud, du
torr mark vattenkällor; på den plats, där
Allsmäktige; rättfärdiga och rätta äro dina
ökenhundar lägrade sig, skall växa gräs
jämte vass och rör.
vägar, du folkens konung.
8 Och en banad väg, en farväg, skall gå där
UPPENBARELSEBOKEN 17:14
fram, och den skall kallas “den heliga
De
skola giva sig i strid med Lammet; men
vägen”; ingen oren skall färdas därpå, den
Lammet jämte de kallade och utvalda
skall vara för dem själva. Den som vandrar
och trogna som följa det, skall övervinna
den vägen skall icke gå vilse, om han ock
hör till de fåkunniga.
dem, ty Lammet är herrarnas herre och
9 Där skall icke vara något lejon, ej heller
konungarnas konung.”
skall något annat vilddjur komma dit. Intet
Se även:#1; #2; #5; #6; #7; Psaltaren 45:2; Höga Visan 5:10;
Jesaja 32:1,2; Sakaria 9:17.
sådant skall finnas där, men ett frälsat folk
skall vandra på den.
10 Ja, HERRENS förlossade skola vända
tillbaka och komma till Sion med jubel;
E05 Messias mirakler.
evig glädje skall kröna deras huvuden,
H03 Messias kommande rike.
fröjd och glädje skola de undfå, men sorg
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
och suckan skola fly bort.
JESAJA 35:1
Öknen och ödemarken
MATTEUS 11:4 Då svarade Jesus och sade
skola glädja sig, och hedmarken skall
till dem: “Gån tillbaka och omtalen för
fröjdas och blomstra såsom en lilja.
Johannes vad I hören och sen:
2 Den skall blomstra skönt och fröjda sig,
5 blinda få sin syn, halta gå, spetälska bliva
ja, fröjda sig och jubla; Libanons härlighet
rena, döva höra, döda uppstå, och ‘för
skall bliva den given, Karmels och Sarons
fattiga förkunnas glädjens budskap’.
prakt. Ja, de skola få se HERRENS
6 Och salig är den för vilken jag icke bliver
härlighet, vår Guds prakt.
en stötesten.”
3 Stärken maktlösa händer, given kraft åt
vacklande knän.
MATTEUS 12:22 Då förde man till honom
4 Sägen till de försagda: “Varen frimodiga,
en besatt, som var blind och dövstum. Och
frukten icke.” Se, eder Gud kommer med
han botade honom, så att den dövstumme
hämnd; vedergällning kommer från Gud,
talade och såg.
jesaja 33 & 35
228
jesaja 35
JESAJA
Johannes 9:1-7; Apostlagärningarna 9:17,18; Apostlagärningarna
14:8-10; Apostlagärningarna 26:18.
23 Och allt folket uppfylldes av häpnad och
sade: “Månne icke denne är Davids son?”
LUKAS 4:18
“Herrens Ande är över mig,
C02 Messias föregångare förkunnas.
ty han har smort mig. Han har satt mig
E26 Messias försoningsverk.
till att förkunna glädjens budskap för de
H03 Messias kommande rike.
fattiga, till att predika frihet för de fångna
JESAJA 40:1
och syn för de blinda, ja, till att giva de
Trösten, trösten mitt folk,
säger eder Gud.
förtryckta frihet
2 Talen ljuvligt till Jerusalem och prediken
för det, att dess vedermöda är slut, att dess
JOHANNES 9:39 Och Jesus sade: “Till en
dom har jag kommit hit i världen, för att
missgärning är försonad och att det har
de som icke se skola varda seende, och för
fått dubbelt igen av HERRENS hand för all
att de som se skola varda blinda.”
sina synder.
JOHANNES 10:28
3 Hör, man ropar; “Bereden väg för
Och jag giver dem
HERREN i öknen, banen på hedmarken en
evigt liv, och de skola aldrig någonsin
jämn väg för vår Gud.
förgås, och ingen skall rycka dem ur min
4 Alla dalar skola höjas och alla berg och
hand.
höjder sänkas; vad ojämnt är skall jämnas,
29 Min Fader, som har givit mig dem, är
och vad oländigt är skall bliva slät mark.
större än alla, och ingen kan rycka dem ur
5 HERRENS härlighet skall varda
min Faders hand.
uppenbarad, och allt kött skall tillsammans
30 Jag och Fadern äro ett.”
se den. Ty så har HERRENS mun talat.”
JOHANNES 14:6 Jesus svarade honom: “Jag
MATTEUS 3:1
är vägen och sanningen och livet; ingen
Vid den tiden uppträdde
Johannes döparen och predikade i Judeens
kommer till Fadern utom genom mig.
öken
UPPENBARELSEBOKEN 21:4
2 och sade: “Gören bättring, ty himmelriket
och skall
avtorka alla tårar från deras ögon. Och
är nära.”
3 Det var om denne som profeten Esaias
döden skall icke mer vara till, och ingen
sorg eller klagan eller plåga skall vara mer;
talade, när han sade: “Hör rösten av
ty det som förr var är nu förgånget.”
en som ropar i öknen: ‘Bereden vägen
för Herren, gören stigarna jämna för
UPPENBARELSEBOKEN 22:14
Saliga äro
honom.’”
de som två sina kläder för att få rätt att äta
MARKUS 1:1
av livets träd och att gå in i staden genom
dess portar.
evangelium om Jesus Kristus, Guds Son.
2 Så är skrivet hos profeten Esaias: “Se, jag
Se även:#1; #2; #5; #7; Psaltaren 146:8; Jesaja 29:18; Jesaja
32:3,4; Jesaja 42:7,16; Jesaja 43:8; Jesaja 44:3,4; Matteus 9:27-33;
Matteus 15:29-31; Matteus 20:30-34; Matteus 21:14; Markus 7:3235; Markus 8:22-25; Johannes 4:14; Johannes 5:2-9; Johannes 7:38;
jesaja 35
Detta är begynnelsen av
sänder ut min ängel framför dig, och han
skall bereda vägen för dig.
229
jesaja 35 & 40
JESAJA
3 Hör rösten av en som ropar i öknen:
Herrens härlighet, vi förvandlas till
‘Bereden vägen för Herren, gören stigarna
hans avbilder, i det vi stiga från den ena
jämna för honom.’”
härligheten till den andra, såsom när den
4 I enlighet härmed uppträdde Johannes
Herre verkar, som själv är ande.
döparen i öknen och predikade bättringens
HEBREERBREVET 1:3
döpelse till syndernas förlåtelse.
Och eftersom
denne är hans härlighets återsken och
LUKAS 1:52
Härskare har han störtat
hans väsens avbild och genom sin makts
från deras troner, och ringa män har han
ord bär allt, har han -- sedan han hade
upphöjt;
utfört en rening från synderna -- satt sig på
53 hungriga har han mättat med sitt goda,
Majestätets högra sida i höjden.
och rika har han skickat bort med tomma
UPPENBARELSEBOKEN 21:23
händer.
Och
staden behöver icke sol eller måne till att
LUKAS 3:2
på den tid då Hannas var
lysa där, ty Guds härlighet upplyser den
överstepräst jämte Kaifas -- då kom Guds
och dess ljus är Lammet.
befallning till Johannes, Sakarias’ son, i
Se även:#1; #2; #5;#7; Jesaja 42:11-16; Jesaja 57:15-19; Hesekiel
17:24; Hosea 2:14; Lukas 18:14; 2 Korinthierbrevet 1:4; 1
Thessalonikerbrevet 4:15-18.
öknen;
3 och han gick åstad och predikade i hela
trakten omkring Jordan bättringens
döpelse till syndernas förlåtelse.
4 Så uppfylldes vad som var skrivet i
B06 Messias är den gode herden.
profeten Esaias’ utsagors bok: “Hör rösten
B07 Messias är allsmäktig.
av en som ropar i öknen: Bereden vägen
B16 Messias makt och kraft.
för Herren, gören stigarna jämna för
E22 Messias arbete ska bli välsignat.
honom.
H03 Messias kommande rike.
5 Alla dalar skola fyllas och alla berg och
JESAJA 40:9
höjder sänkas; vad krokigt är skall bliva
Stig upp på ett högt berg,
rak väg, och vad oländigt är skall bliva släta
Sion, du glädjens budbärarinna; häv upp
stigar;
din röst med kraft, Jerusalem, du glädjens
budbärarinna: häv upp den utan fruktan,
6 och allt kött skall se Guds frälsning.’”
säg till Juda stöder: “Se, där är eder Gud!”
10 Ja, Herren, HERREN kommer med
JOHANNES 1:14 Och Ordet vart kött och tog
sin boning ibland oss, och vi sågo hans
väldighet, och hans arm visar sin makt. Se,
härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons
han har med sig sin lön, och hans segerbyte
härlighet från sin Fader, och han var full av
går framför honom.
11 Han för sin hjord i bet såsom en herde, han
nåd och sanning.
samlar lammen i sin famn och bär dem i sitt
2 KORINTHIERBREVET 3:18
sköte och sakta för han moderfåren fram.
Men vi
alla som med avhöljt ansikte återspegla
jesaja 40
230
jesaja 40
JESAJA
JESAJA 62:11
Hör, HERREN höjer ett
ser ulven komma, då övergiver han fåren
rop, och det når till jordens ända: Sägen
och flyr, och ulven rövar bort dem och
till dottern Sion: Se, din frälsning kommer.
förskingrar dem.
Se, han har med sig sin lön, och hans
13 Han är ju lejd och frågar icke efter fåren.
segerbyte går framför honom.
14 Jag är den gode herden, och jag känner
mina får, och mina får känna mig,
HESEKIEL 34:23 Och jag skall låta en herde
15 såsom Fadern känner mig, och såsom jag
uppstå, gemensam för dem alla, och han
känner Fadern; och jag giver mitt liv för
skall föra dem i bet, nämligen min tjänare
fåren.
16 Jag har ock andra får, som icke höra till
David; ja, han skall föra dem i bet, han
skall vara deras herde.
detta fårahus; också dem måste jag draga
24 Jag, HERREN, skall vara deras Gud, men
till mig, och de skola lyssna till min röst.
min tjänare David skall vara hövding bland
Så skall det bliva en hjord och en herde.
dem. Jag, HERREN, har talat.
ROMARBREVET 10:18
MIKA 4:1
Men det skall ske i
Jag frågar då:
Hava de kanhända icke hört predikas? Jo,
kommande dagar att det berg där
visserligen; det heter ju: “Deras tal har
HERRENS hus är skall stå där fast
gått ut över hela jorden, och deras ord till
grundat, ypperst ibland bergen, och vara
världens ändar.”
upphöjt över andra höjder; och folk skall
EFESIERBREVET 1:20
strömma ditupp,
2 ja, många hednafolk skola gå åstad och
varmed han har
verkat i Kristus, i det att han uppväckte
skola säga: “Upp, låt oss draga åstad till
honom från de döda och satte honom på
HERRENS berg, upp till Jakobs Guds
sin högra sida i den himmelska världen,
21 över alla andevärldens furstar och
hus, för att han må undervisa oss om
sina vägar, så att vi kunna vandra på hans
väldigheter och makter och herrar, ja, över
stigar.” Ty från Sion skall lag utgå, och
allt som kan nämnas, icke allenast i denna
HERRENS ord från Jerusalem.
tidsålder, utan ock i den tillkommande.
22 “Allt lade han under hans fötter.” Och
MATTEUS 9:36 Och när han såg
honom gav han åt församlingen till att
folkskarorna, ömkade han sig över dem,
vara ett huvud över allting -23 åt församlingen, ty den är hans kropp och
eftersom de voro så illa medfarna och
uppgivna, “lika får som icke hava någon
är uppfylld av honom som uppfyller allt i
herde.”
alla.
JOHANNES 10:11
HEBREERBREVET 2:14
Jag är den gode
Då nu barnen
herden. En god herde giver sitt liv för
hade blivit delaktiga av kött och blod, blev
fåren.
ock han på ett liknande sätt delaktig därav,
12 Men den som är lejd och icke är herden
för att han genom sin död skulle göra dens
själv, när han, den som fåren icke tillhöra,
jesaja 40
makt om intet, som hade döden i sitt våld,
231
jesaja 40
JESAJA
Helige.
det är djävulen,
15 och göra alla dem fria, som av fruktan
15 Se, jag gör dig till en tröskvagn, ny
för döden hela sitt liv igenom hade varit
och med skarpa taggar, så att du skall
hemfallna till träldom.
söndertröska berg och krossa dem till stoft
och göra höjder lika agnar.
1 PETRUSBREVET 5:4
16 Du skall kasta dem med kastskovel, och
Då skolen I,
när Överherden uppenbaras, undfå
vinden skall föra dem bort och stormen
härlighetens oförvissneliga segerkrans.
förskingra dem; men du själv skall fröjda
dig i HERREN och berömma dig av Israels
UPPENBARELSEBOKEN 7:17
Helige.
Ty
Lammet, som står mitt för tronen, skall
17 De betryckta och fattiga söka förgäves efter
vara deras herde och leda dem till livets
vatten, deras tunga försmäktar av törst;
vattenkällor, och ‘Gud skall avtorka alla
men jag, HERREN, skall bönhöra dem,
tårar från deras ögon’.”
jag, Israels Gud, skall icke övergiva dem.
18 Jag skall låta strömmar rinna upp på
Se även:#1; #2; #3; Psaltaren 23:1; Psaltaren 78:71,72; Psaltaren
80:1; Jesaja 9:6,7; Jesaja 41:27; Jesaja 49:9,10; Jesaja 52:7;
Johannes 12:13-15; Apostlagärningarna 2:7-11; Hebreerbrevet 13:20;
1 Petrusbrevet 2:25.
höjderna och källor i dalarna; jag skall
göra öknen till en vattenrik sjö och torrt
land till källsprång.
19 Och jag skall låta cedrar och akacieträd
växa upp i öknen jämte myrten och
D05 Messias ska vara försonaren.
olivträd och skall på hedmarken plantera
H03 Messias kommande rike.
cypress tillsammans med alm och
buxbom,
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
20 för att man skall både se och veta och akta
JESAJA 41:8
Men du Israel, min tjänare,
på och förstå, att HERRENS hand har gjort
du Jakob, som jag har utvalt, du ättling av
detta, att Israels Helige har skapat det.
Abraham, min vän,
9 du som jag har hämtat från jordens ändar
JESAJA 10:17
Och Israels ljus skall bliva
och kallat hit från dess yttersta hörn och
en eld och hans Helige en låga, och den
till vilken jag har sagt: “Du är min tjänare,
skall bränna upp och förtära dess törnen
dig har jag utvalt och icke försmått”,
och dess tistlar, allt på en dag.
10 frukta icke, ty jag är med dig; var ej
försagd, ty jag är din Gud. Jag styrker dig,
JESAJA 10:20
På den tiden skall kvarlevan
jag hjälper dig ock, jag uppehåller dig med
av Israel och den räddade skaran av Jakobs
min rättfärdighets högra hand.
hus ej vidare stödja sig vid honom som
JESAJA 41:11-13
slog dem; i trohet skola de stödja sig vid
HERREN, Israels Helige.
JESAJA 41:14
Så frukta nu icke, du mask
Jakob, du Israels lilla hop. Jag hjälper dig,
JESAJA 43:15
säger HERREN; din förlossare är Israels
jesaja 40 & 41
Jag är HERREN, eder
Helige, Israels skapare, eder konung.
232
jesaja 41
JESAJA
JESAJA 47:4
17 Ty Lammet, som står mitt för tronen, skall
Vår förlossares namn är
HERREN Sebaot, Israels Helige!
vara deras herde och leda dem till livets
vattenkällor, och ‘Gud skall avtorka alla
JESAJA 49:7
Så säger HERREN,
tårar från deras ögon’.”
Israels förlossare, hans Helige, till den
UPPENBARELSEBOKEN 22:1
djupt föraktade som är en styggelse
Och
för människor, en träl under tyranner:
han visade mig en ström med vatten, klar
Konungar skola se det och stå upp, furstar
som kristall. Den gick ut från Guds och
skola se det och buga sig för HERRENS
Lammets tron
skull, som har bevisat sig trofast, för
Se även:#1; #2; #3; #5; Jesaja 17:7,13; Jesaja 21:10.
Israels Heliges skull, som har utvalt dig.
MARKUS 1:24
och sade: “Vad har du med
oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du
E02 Platsen för Messias tjänst.
kommit för att förgöra oss? Jag vet vem
JESAJA 41:25
du är, du Guds Helige.”
Jag lät i norr en man
uppstå, och han kom, ja, i öster en som
skulle åkalla mitt namn; och han skulle gå
JOHANNES 4:14 men den som dricker av
det vatten som jag giver honom, han skall
fram över landsherrarna, såsom vore de
aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag
lerjord, lik en krukmakare, som trampar
giver honom skall bliva i honom en källa
lera.
vars vatten springer upp med evigt liv.”
JESAJA 9:1
JOHANNES 6:35 Jesus svarade: “Jag är livets
Dock, natt skall icke
förbliva där nu ångest råder. I den
bröd. Den som kommer till mig, han skall
förgångna tiden har har han låtit Sebulons
aldrig hungra, och den som tror på mig,
och Naftalis land vara ringa aktat, men i
han skall aldrig törsta.
framtiden skall han låta det komma till
ära, trakten utmed Havsvägen, landet på
andra sidan Jordan, hedningarnas område.
UPPENBARELSEBOKEN 3:7
Och skriv
till Filadelfias församlings ängel: “Så säger
MATTEUS 4:13 Och han lämnade Nasaret
den Helige, den Sannfärdige, han som har
och begav sig till Kapernaum, som ligger
‘Davids nyckel’, han som ‘upplåter, och
vid sjön, på Sabulons och Neftalims
ingen kan tillsluta’, han som ‘tillsluter, och
område, och bosatte sig där,
14 för att det skulle fullbordas, som var sagt
ingen upplåter’:
genom profeten Esaias, när han sade:
UPPENBARELSEBOKEN 7:16
15 “Sabulons land och Neftalims land, trakten
‘De skola
icke mer hungra och icke mer törsta, och
åt havet till, landet på andra sidan Jordan,
solens hetta skall icke träffa dem, ej heller
hedningarnas Galileen --
eljest någon brännande hetta.
jesaja 41
233
jesaja 41
JESAJA
predikare kunna komma, om de icke bleve
E15 Messias ska komma med glada nyheter.
sända? Så är och skrivet: “Huru ljuvliga
JESAJA 41:26
Vem förkunnade detta
äro icke fotstegen av de män som frambära
förut, så att vi fingo veta det, eller i förväg,
gott budskap!”
så att vi kunde säga: “Du hade rätt”? Ingen
fanns, som förkunnade det, ingen, som lät
UPPENBARELSEBOKEN 2:8
Och skriv
oss höra det, ingen, som hörde eder tala
till Smyrnas församlings ängel: “Så säger
därom.
den förste och den siste, han som var död
27 Jag är den förste, som säger till Sion: “Se,
och åter har blivit levande:
se där äro de”, den förste, som bringar
Se även: Jesaja 40:9; Jesaja 43:9,10; Jesaja 44:6,7; Jesaja 48:12;
Jesaja 52:9.
Jerusalem detta glädjens budskap.
JESAJA 61:1
Herrens, HERRENS Ande
är över mig, ty HERREN har smort mig
till att förkunna glädjens budskap för
B05 Messias är fylld med helig Ande.
de ödmjuka; han har sänt mig till att
E13 Gud bekräftar Messias tjänst.
läka dem som hava ett förkrossat hjärta,
JESAJA 42:1
till att predika frihet för de fångna och
Se, över min tjänare som
jag uppehåller, min utkorade, till vilken min
förlossning för de bundna,
själ har behag, över honom har jag låtit min
LUKAS 1:30
Ande komma; han skall utbreda rätten bland
Då sade ängeln till henne:
folken.
“Frukta icke, Maria; ty du har funnit nåd
för Gud.
MATTEUS 3:16 Och när Jesus var döpt,
31 Se, du skall bliva havande och föda en son,
och honom skall du giva namnet Jesus.
steg han strax upp ur vattnet; och se, då
32 Han skall bliva stor och kallas den Högstes
öppnades himmelen, och han såg Guds
Son, och Herren Gud skall giva honom
Ande sänka sig ned såsom en duva och
hans fader Davids tron.
komma över honom.
17 Och från himmelen kom en röst, som
33 Och han skall vara konung över Jakobs hus
till evig tid, och på hans rike skall ingen
sade: “Denne är min älskade Son, i vilken
ände vara.”
jag har funnit behag.”
LUKAS 2:10
MATTEUS 12:16 men förbjöd dem
Men ängeln sade till dem:
strängeligen att utbreda ryktet om honom.
“Varen icke förskräckta. Se, jag bådar eder
17 Ty det skulle fullbordas, som var sagt
en stor glädje, som skall vederfaras allt
genom profeten Esaias, när han sade:
folket.
18 “Se, över min tjänare, som jag har utvalt,
11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i
min älskade, i vilken min själ har funnit
Davids stad, och han är Messias, Herren.
behag, över honom skall jag låta min Ande
ROMARBREVET 10:15
jesaja 41
komma, och han skall förkunna rätten
Och huru skulle
234
jesaja 41 & 42
JESAJA
MATTEUS 11:28 Kommen till mig, I alla
bland folken.
som arbeten och ären betungade, så skall
MATTEUS 17:5 Och se, medan han ännu
jag giva eder ro.
talade, överskyggade dem en ljus sky, och
29 Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty
ur skyn kom en röst som sade: “Denne är
jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; ‘så
min älskade Son, i vilken jag har funnit
skolen I finna ro för edra själar’.
30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.”
behag; hören honom.”
JOHANNES 3:34 Ty den som Gud har sänt,
MATTEUS 12:19 Han skall icke kiva eller
han talar Guds ord; Gud giver nämligen
skria, och hans röst skall man icke höra på
icke Anden efter mått.
gatorna,
20 Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa,
EFESIERBREVET 1:4
såsom han ju,
och en rykande veke skall han icke
förrän världens grund var lagd, har
utsläcka, intill dess att han har fört rätten
utvalt oss i honom till att vara heliga och
fram till seger.
21 Och till hans namn skola folken sätta sitt
ostraffliga inför sig.
hopp.”
FILIPPERBREVET 2:7
utan utblottade sig
JOHANNES 17:4 Jag har förhärligat dig på
själv, i det han antog tjänare-skepnad, när
han kom i människogestalt. Så befanns
jorden, genom att fullborda det verk som
han i utvärtes måtto vara såsom en
du har givit mig att utföra.
5 Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig
människa
själv, med den härlighet som jag hade hos
Se även: Psaltaren 89:19,20; Jesaja 11:2-5; Jesaja 43:10; Jesaja
49:3-6,7,8; Jesaja 50:4-9; Jesaja 52:13; Jesaja 61:1; Malaki
1:11; Markus 1:10,11; Lukas 3:22; Johannes 1:32-34; Johannes
6:27; Apostlagärningarna 9:15; Apostlagärningarna 10:38;
Apostlagärningarna 11:18; Apostlagärningarna 26:17,18,28;
Romarbrevet 15:8-16; Efesierbrevet 3:8; Kolosserbrevet 1:13; 2
Petrusbrevet 1:17.
dig, förrän världen var till.
HEBREERBREVET 2:17
Därför måste
han i allt bliva lik sina bröder, för att han
skulle bliva barmhärtig och en trogen
överstepräst i sin tjänst inför Gud, till att
B10 Messkommande rike.
försona folkets synder.
18 Ty därigenom att han har lidit, i det han
JESAJA 42:2
Han skall icke skria eller ropa
själv blev frestad, kan han hjälpa dem som
och icke låta höra sin röst på gatorna.
frestas.
3 Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa, och
en tynande veke skall han icke utsläcka; han
HEBREERBREVET 12:2
skall i trofasthet utbreda rätten.
Och må vi
därvid se på Jesus, trons hövding och
4 Hans kraft skall icke förtyna eller brytas,
fullkomnare, på honom, som i stället
intill dess att han har grundat rätten på
för att taga den glädje som låg framför
jorden; havsländerna vänta efter hans lag.
honom, utstod korsets lidande och aktade
smäleken för intet, och som nu sitter på
jesaja 42
235
jesaja 42
JESAJA
högra sidan om Guds tron.
ögon skola se och vara fria ifrån dunkel
3 Ja, på honom, som har utstått så mycken
och mörker;
gensägelse av syndare, på honom mån I
MATTEUS 11:5 blinda få sin syn, halta
tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens
i edra själar.
gå, spetälska bliva rena, döva höra, döda
uppstå, och ‘för fattiga förkunnas glädjens
1 PETRUSBREVET 2:22
“Han hade ingen
budskap’.
synd gjort, och intet svek fanns i hans
LUKAS 2:28
mun.
23 När han blev smädad, smädade han icke
då tog också han honom i
sin famn och lovade Gud och sade:
29 “Herre, nu låter du din tjänare fara hädan
igen, och när han led, hotade han icke,
utan överlämnade sin sak åt honom som
i frid, efter ditt ord,
30 ty mina ögon hava sett din frälsning,
dömer rättvist.
31 vilken du har berett till att skådas av alla
Se även:#1; #4; Psaltaren 147:3; Jesaja 53:2-12; Jesaja 57:15; Jesaja
61:1-3; Jesaja 66:2; Jeremia 31:25; Hesekiel 34:16; Matteus 18:11-14.
folk:
32 ett ljus som skall uppenbaras för
hedningarna, och en härlighet som skall
givas åt ditt folk Israel.”
B21 Messias är ljuset.
LUKAS 3:5
E01 Arten av Messias tjänst.
H03 Messias kommande rike.
Alla dalar skola fyllas och
alla berg och höjder sänkas; vad krokigt är
skall bliva rak väg, och vad oländigt är skall
JESAJA 42:6
Jag, HERREN, har kallat
bliva släta stigar;
dig i rättfärdighet, och jag vill fatta dig vid
handen och bevara dig och fullborda i dig
LUKAS 4:17
Då räckte man åt honom
förbundet med folket och sätta dig till ett ljus
profeten Esaias’ bok; och när han öppnade
för folkslagen,
boken, fick han se det ställe där det stod
7 för att du må öppna blinda ögon och föra
skrivet:
fångar ut ur fängelset, ja, ur fångenskapen
18 “Herrens Ande är över mig, ty han har
dem som sitta i mörkret.
smort mig. Han har satt mig till att
förkunna glädjens budskap för de fattiga,
16 Och de blinda skall jag leda på en väg
till att predika frihet för de fångna och syn
som de icke känna; på stigar som de icke
för de blinda, ja, till att giva de förtryckta
känna skall jag föra dem. Jag skall göra
frihet
mörkret framför dem till ljus och det som
19 och till att predika ett nådens år från
är ojämnt till jämn mark. Detta är, vad jag
Herren.”
skall göra, och jag skall ej rygga mitt ord.
20 Sedan lade han ihop boken och gav den
tillbaka åt tjänaren och satte sig ned. Och
JESAJA 29:18
De döva skola på den tiden
alla som voro i synagogan hade sina ögon
höra vad som läses för de, och de blindas
jesaja 42
fästa på honom.
236
jesaja 42
JESAJA
21 Då begynte han tala och sade till dem: “I
luttrat i eld, för att du skall bliva rik, och
dag är detta skriftens ord fullbordat inför
att du köper vita kläder till att kläda dig i,
edra öron.”
för att din nakenhets skam icke skall bliva
uppenbar, och att du köper ögonsalva till
LUKAS 24:45
Därefter öppnade han deras
att smörja dina ögon med, för att du skall
sinnen, så att de förstodo skrifterna.
kunna se.
Se även:#1; #2; Psaltaren 107:10-16; Psaltaren 146:7,8; Jesaja
9:2; Jesaja 29:18; Jesaja 32:3; Jesaja 35:5,8; Jesaja 40:4; Jesaja 42:1;
Jesaja 45:13; Jesaja 48:17; Jesaja 49:6,8,9; Jesaja 51:4,5; Jesaja
60:1-3; Jesaja 61:1; Jeremia 31:8; Jeremia 32:39,41; Lukas 1:6972,78,79; Johannes 8:12; Apostlagärningarna 26:23; Romarbrevet
3:25-26; Romarbrevet 15:8,9; Galaterbrevet 3:15-17; Efesierbrevet
1:17-18; Efesierbrevet 5:8; 2 Timotheosbrevet 2:26; Hebreerbrevet
1:8-9; Hebreerbrevet 8:6; Hebreerbrevet 9:15; Hebreerbrevet 12:24;
Hebreerbrevet 13:5,20; 1 Petrusbrevet 2:9.
JOHANNES 9:39 Och Jesus sade: “Till en
dom har jag kommit hit i världen, för att
de som icke se skola varda seende, och för
att de som se skola varda blinda.”
APOSTLAGÄRNINGARNA 13:46 Då togo
Paulus och Barnabas mod till sig och
sade: “Guds ord måste i första rummet
förkunnas för eder. Men eftersom I stöten
A05 Messias förhållande till sin fader.
det bort ifrån eder och icke akten eder
B18 Messias helighet, skönhet och härlighet.
själva värdiga det eviga livet, så vända vi
JESAJA 42:21
oss nu till hedningarna.
Det är HERRENS behag,
för hans rättfärdighets skull, att han vill
47 Ty så har Herren bjudit oss: ‘Jag har satt
låta sin lag komma till makt och ära.
dig till ett ljus för hednafolken, för att
du skall bliva till frälsning intill jordens
MATTEUS 3:17 Och från himmelen kom
ända.’”
en röst, som sade: “Denne är min älskade
APOSTLAGÄRNINGARNA 26:18
Son, i vilken jag har funnit behag.”
för att du
skall öppna deras ögon, så att de omvända
MATTEUS 5:17 I skolen icke mena att jag
sig från mörkret till ljuset, och från Satans
makt till Gud, på det att de må, genom
har kommit för att upphäva lagen eller
tron på mig, undfå syndernas förlåtelse
profeterna. Jag har icke kommit för att
och få sin lott bland dem som äro helgade.’
upphäva, utan för att fullborda.
2 KORINTHIERBREVET 4:6
JOHANNES 8:29 Och han som har sänt mig
Ty den
Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur
är med mig; han har icke lämnat mig
mörkret”, han är den som har låtit ljus gå
allena, eftersom jag alltid gör vad honom
upp i våra hjärtan, för att kunskapen om
behagar.”
Guds härlighet, som strålar fram i Kristi
JOHANNES 13:31
ansikte, skall kunna sprida sitt sken.
Och när han hade
gått ut, sade Jesus: “Nu är Människosonen
UPPENBARELSEBOKEN 3:18
förhärligad, och Gud är förhärligad i
Så råder
honom.
jag dig då att du köper av mig guld som är
jesaja 42
237
jesaja 42
JESAJA
JOHANNES 15:10
från öster, och från väster skall jag samla
Om I hållen mina
dig tillhopa.
bud, så förbliven I i min kärlek, likasom
6 Jag skall säga till Norden: “Giv hit” och
jag har hållit min Faders bud och förbliver
till södern: “Förhåll mig dem icke; för hit
i hans kärlek.
mina söner ifrån fjärran och mina döttrar
JOHANNES 17:4 Jag har förhärligat dig på
ifrån jordens ända,
7 envar som är uppkallad efter mitt namn
jorden, genom att fullborda det verk som
och som jag har skapat till min ära, envar
du har givit mig att utföra.
5 Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig
som jag har danat och gjort.”
själv, med den härlighet som jag hade hos
JESAJA 43:8-9
dig, förrän världen var till.
JESAJA 43:10
Men I ären mina vittnen,
säger HERREN, I ären min tjänare, den
ROMARBREVET 10:4
som jag har utvalt, på det att I mån veta
Ty lagen har fått
sin ände i Kristus, till rättfärdighet för var
och tro mig och förstå, att det är jag; före
och en som tror.
mig är ingen Gud danad, och efter mig
skall ingen komma.
Se även: Psaltaren 40:8; Matteus 5:18-20; Matteus 17:5;
Romarbrevet 3:26,31; Romarbrevet 7:12; Romarbrevet 8:3;
Galaterbrevet 3:13,21; Galaterbrevet 5:22,23; Filipperbrevet 3:9;
Hebreerbrevet 8:10.
11 Jag, jag är HERREN, och förutom mig
finnes ingen frälsare.
12 Jag har förkunnat det och skaffat frälsning,
jag har kungjort det och ingen främmande
gud bland eder. I ären mina vittnen, säger
HERREN; och jag är Gud.
B01 Messias är Guds son.
D09 Messias ska vara frälsaren.
JESAJA 43:13-17
H03 Messias kommande rike.
JESAJA 43:18
Tänken icke på vad förr har
varit, akten icke på vad fordom har skett.
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
19 Se, jag vill göra något nytt. Redan nu
H11 Messias ska förhärligas.
visar det sig; märken I det icke? Ja, jag
JESAJA 43:1
Men nu säger HERREN så,
skall göra en väg i öknen och strömmar i
han som har skapat dig, Jakob, han som
ödemarken,
har danat dig, Israel: Frukta icke, ty jag
20 så att markens djur skola ära mig,
har förlossat dig, jag har kallat dig vid ditt
schakaler och strutsar, därför att jag
namn, du är min.
låter vatten flyta i öknen, strömmar i
2 Om du ock måste gå genom vatten, så är
ödemarken, så att mitt folk, min utkorade,
jag med dig, eller genom strömmar, så
kan få dricka.
skola de icke fördränka dig; måste du än
21 Det folk, som jag har danat åt mig, skall
gå genom eld, så skall du ej bliva svedd,
förtälja mitt lov.
och lågorna skola ej förtära dig.
JESAJA 43:3-4
JESAJA 43:5
MATTEUS 12:18 “Se, över min tjänare, som
Frukta då icke, ty jag är
jag har utvalt, min älskade, i vilken min
med dig. Jag skall låta dina barn komma
jesaja 42 & 43
själ har funnit behag, över honom skall
238
jesaja 43
JESAJA
jag låta min Ande komma, och han skall
hava själva sett, och vi vittna om att Fadern
förkunna rätten bland folken.
har sänt sin Son till att vara världens
Frälsare.
MATTEUS 16:16 Simon Petrus svarade och
Se även:#1; #2; Jesaja 12:2; Jesaja 44:7,8; Jesaja 45:21,22; Jesaja
46:10; Hosea 13:4; Lukas 4:41; Johannes 11:27; Johannes 16:14;
Titusbrevet 3:4-6; 2 Petrusbrevet 3:18.
sade: “Du är Messias, den levande Gudens
Son.”
LUKAS 1:47
och min ande fröjdar sig i
Gud, min Frälsare.
LUKAS 2:11
D05 Messias ska vara försonaren.
JESAJA 44:1
Ty i dag har en Frälsare
Men hör nu, du Jakob, min
tjänare, du Israel, som jag har utvalt.
blivit född åt eder i Davids stad, och han är
2 Så säger HERREN, han som har
Messias, Herren.
skapat dig, han som danade dig redan i
moderlivet och som hjälper dig: Frukta
JOHANNES 1:7 Han kom såsom ett vittne,
för att vittna om ljuset, på det att alla
icke, du min tjänare Jakob, du Jesurun,
skulle komma till tro genom honom.
som jag har utvalt.
8 Icke var han ljuset, men han skulle vittna
PSALTAREN 105:6
om ljuset.
I Abrahams, hans
tjänares, säd, I Jakobs barn, hans utvalda.
JOHANNES 6:69 och vi tro och förstå att du
PSALTAREN 105:43
är Guds helige.”
Så förde han ut
sitt folk med fröjd, med jubel dem som
JOHANNES 15:27
han hade utvalt.
Också I kunnen
vittna, eftersom I haven varit med mig
MATTEUS 24:31 Och han skall sända ut
från begynnelsen.”
sina änglar med starkt basunljud, och de
APOSTLAGÄRNINGARNA 1:8
skola församla hans utvalda från de fyra
Men när
den helige Ande kommer över eder, skolen
väderstrecken, från himmelens ena ända
I undfå kraft och bliva mina vittnen, både i
till den andra.
Jerusalem och i hela Judeen och Samarien,
ROMARBREVET 2:28
och sedan intill jordens ända.”
Ty den är icke
jude, som är det i utvärtes måtto, ej heller
APOSTLAGÄRNINGARNA 4:12
är det omskärelse, som sker utvärtes på
Och i
köttet.
ingen annan finnes frälsning; ej heller
29 Nej, den är jude, som är det i invärtes
finnes under himmelen något annat
namn, bland människor givet, genom
måtto, och omskärelse är hjärtats
vilket vi kunna bliva frälsta.”
omskärelse, en som sker i Anden, och
icke i kraft av bokstaven; och han har sin
1 JOHANNESBREVET 4:14
jesaja 43
Och vi
berömmelse, icke från människor, utan
239
jesaja 43 & 44
JESAJA
från Gud.
om I det gören, skolen I aldrig någonsin
komma på fall.
ROMARBREVET 11:7
Huru är det alltså?
Se även: Psaltaren 106:5; Jesaja 41:8,9; Jesaja 45:4; Jeremia 31:3;
Amos 3:1,2; Markus 13:27; Romarbrevet 8:33.
Vad Israel står efter, det har det icke fått;
allenast de utvalda hava fått det, medan de
andra hava blivit förstockade.
ROMARBREVET 11:28
Se vi nu på
G04 Messias ska utgjuta sin ande.
evangelium, så äro de hans ovänner, för
H03 Messias kommande rike.
eder skull; men se vi på utkorelsen, så äro
JESAJA 44:3
de hans älskade, för fädernas skull.
Ty jag skall utgjuta vatten
över de törstiga och strömmar över det
29 Ty sina nådegåvor och sin kallelse kan Gud
torra; jag skall utgjuta min Ande över
icke ångra.
din barn och min välsignelse över dina
telningar,
KOLOSSERBREVET 3:12 Så kläden eder
4 så att de växa upp mitt ibland gräset såsom
nu såsom Guds utvalda, hans heliga och
pilträd vid vattenbäckar.
älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet,
5 Då skall den ene säga: “HERREN tillhör
ödmjukhet, saktmod, tålamod.
jag”, och den andre skall åberopa Jakobs
1 THESSALONIKERBREVET 1:4
namn, och en tredje skall skriva på sin
Vi veta
ju, käre bröder, i Guds älskade, huru det
hand: “HERRENS egen” och skall bruka
var, när I bleven utvalda:
Israel såsom ett ärenamn.
6 Så säger HERREN, Israels konung, och
2 THESSALONIKERBREVET 2:13 Men vi
hans förlossare, HERREN Sebaot: Jag
för vår del äro pliktiga att alltid tacka Gud
är den förste, och jag är den siste, och
för eder käre bröder, I Herrens älskade,
förutom mig finnes ingen Gud.
JESAJA 44:7-8
därför att Gud från begynnelsen har utvalt
eder till frälsning, i helgelse i Anden och i
JESAJA 41:4
tro på sanningen.
Vem har verkat och utfört
detta? Det har han som från begynnelsen
1 PETRUSBREVET 2:9
I åter ären “ett
kallade människors släkten fram: jag,
utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap,
HERREN, som är den förste och som intill
ett heligt folk, ett egendomsfolk”, för att I
det sista är densamme.
skolen förkunna hans härliga gärningar,
JESAJA 49:10
hans som har kallat eder från mörkret till
de skola varken hungra
eller törsta, ökenhettan och solen skola
sitt underbara ljus.
icke skada dem, ty deras förbarmare
2 PETRUSBREVET 1:10
Vinnläggen eder
skall leda dem och skall föra dem till
därför, mina bröder, så mycket mer om att
vattenkällor.
göra eder kallelse och utkorelse fast. Ty
jesaja 44
240
jesaja 44
JESAJA
Se även:#1; #2; Jesaja 32:15; Jesaja 35:6,7; Jesaja 41:17; Jesaja
43:10,11,19,20; Jesaja 48:12; Jesaja 59:20,21; Hesekiel 34:26;
Joela 2:28; Joela 3:18; Mika 4:2; Sakaria 8:20-23; Sakaria
12:10; Matteus 25:34; Matteus 27:37; Apostlagärningarna
2:41-47; Apostlagärningarna 4:4; Apostlagärningarna 10:45;
1 Timotheosbrevet 3:16; Titusbrevet 3:5,6; Uppenbarelseboken
1:8,11,17; Uppenbarelseboken 2:8; Uppenbarelseboken 22:13,17.
HESEKIEL 39:29 och jag skall därefter icke
mer fördölja mitt ansikte för dem, ty jag
skall utgjuta min Ande över Israels hus,
säger Herren, HERREN’.
JOHANNES 7:37 På den sista dagen i
högtiden, som ock var den förnämsta, stod
A06 Messias är skaparen.
Jesus där och ropade och sade: “Om någon
H03 Messias kommande rike.
törstar, så komme han till mig och dricke.
H11 Messias ska förhärligas.
38 Den som tror på mig, av hans innersta
JESAJA 44:21
skola strömmar av levande vatten flyta
Tänk härpå, du Jakob, du
Israel, ty du är min tjänare; jag har danat
fram, såsom skriften säger.”
dig, ja, du är min tjänare. Israel, du varder
39 Detta sade han om Anden, vilken de som
icke förgäten av mig.
trodde på honom skulle undfå; ty ande var
22 Jag utplånar dina överträdelser såsom ett
då ännu icke given, eftersom Jesus ännu
moln och dina synder såsom en sky. Vänd
icke hade blivit förhärligad.
om till mig, ty jag förlossar dig.
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:17
23 Jublen, I himlar, ty HERREN utför sitt
‘Och det
skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud,
verk; höjen glädjerop, I jordens djup,
att jag skall utgjuta av min Ande över
bristen ut i jubel, I berg, du skog med alla
allt kött, och edra söner och edra döttrar
dina träd; ty HERREN förlossar Jakob, han
skola profetera, och edra ynglingar skola
bevisar sig härlig i Israel.
24 Så säger HERREN, din förlossare, han
se syner, och edra gamla män skola hava
som danade dig redan i moderlivet: “Jag,
drömmar;
HERREN, är den som för allt, den som
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:33
ensam utspänner himmelen och utan
Och
någons hjälp breder ut jorden.
sedan han genom Guds högra hand har
25 Jag är den som gör lögnprofeternas tecken
blivit upphöjd och av Fadern undfått den
utlovade helige Anden, har han utgjutit
om intet och gör spåmännen till dårar, den
vad I här sen och hören.
som låter de vise komma till korta och gör
deras klokhet till dårskap,
APOSTLAGÄRNINGARNA 5:14
26 men som låter sin tjänares ord bliva
Och ännu
flera trodde och slöto sig till Herren, hela
beståndande och fullbordar sina
skaror av både män och kvinnor.
sändebuds rådslag. Jag är den som säger
om Jerusalem: “Det skall bliva bebott”
UPPENBARELSEBOKEN 21:6
och om Juda städer: “De skola varda
Han sade
vidare till mig: “Det är gjort. Jag är A och
uppbyggda; jag skall upprätta ruinerna
O, begynnelsen och änden. Åt den som
där.”
törstar skall jag giva att dricka för intet ur
AMOS 9:14
källan med livets vatten.
jesaja 44
241
Då skall jag åter upprätta
jesaja 44
JESAJA
mitt folk Israel; när de bygga upp sina
så vare hans tal i enlighet med Guds ord,
ödelagda städer, skola de ock få bo i dem;
om någon har en tjänst, så sköte han den
när de plantera vingårdar, skola de ock
efter måttet av den kraft som Gud förlänar,
få dricka vin från dem; när de anlägga
så att Gud i allt bliver ärad genom Jesus
trädgårdar, skola de ock få äta deras frukt.
Kristus. Honom tillhör äran och väldet i
evigheternas evigheter, amen.
JOHANNES 1:3 Genom det har allt blivit
UPPENBARELSEBOKEN 5:11
till, och utan det har intet blivit till, som är
till.
Och i
min syn fick jag höra röster av många
änglar runt omkring tronen och omkring
ROMARBREVET 11:26
och så skall hela
väsendena och de äldste; och deras antal
Israel bliva frälst, såsom det är skrivet:
var tio tusen gånger tio tusen och tusen
“Från Sion skall förlossaren komma, han
gånger tusen.
12 Och de sade med hög röst: “Lammet som
skall skaffa bort all ogudaktighet från
Jakob.
blev slaktat, är värdigt att mottaga makten,
så ock rikedom och vishet och starkhet och
1 KORINTHIERBREVET 8:6
så finnes
ära, och pris och lov.”
13 Och allt skapat, både i himmelen och på
dock för oss allenast en enda Gud: Fadern,
av vilken allt är, och till vilken vi själva äro,
jorden och under jorden och på havet, och
och en enda Herre: Jesus Kristus, genom
allt vad i dem var, hörde jag säga: “Honom,
vilken allt är, och genom vilken vi själva
som sitter på tronen, och Lammet tillhör
äro.
lovet och äran och priset och väldet i
evigheternas evigheter.”
HEBREERBREVET 1:1
Sedan Gud fordom
Se även:#1; #2; Psaltaren 103:12; Jesaja 1:18; Jesaja 40:22; Jesaja
43:25; Jesaja 45:12,13; Jesaja 49:13; Jesaja 51:13; Jesaja 61:4;
Jeremia 3:12-14; Jeremia 33:8; Hesekiel 36:10; Apostlagärningarna
3:19; Romarbrevet 11:28,29; Efesierbrevet 3:9; Kolosserbrevet
1:12-18; Hebreerbrevet 1:10-12; Uppenbarelseboken 12:12;
Uppenbarelseboken 18:20; Uppenbarelseboken 19:1-6.
många gånger och på många sätt hade
talat till fäderna genom profeterna,
2 har han nu, på det yttersta av denna tid,
talat till oss genom sin Son, som han har
insatt till arvinge av allt, genom vilken han
ock har skapat världen.
D05 Messias ska vara försonaren.
1 PETRUSBREVET 1:18
H03 Messias kommande rike.
I veten ju att det
icke är med förgängliga ting, med silver
JESAJA 45:17
eller guld, som I haven blivit “lösköpta”
Men Israel bliver frälst
från den vandel I förden i fåfänglighet,
genom HERREN med en evig frälsning;
efter fädernas sätt,
aldrig i evighet skolen I komma på skam
och varda till blygd.
19 utan med Kristi dyra blod, såsom med
18 Ty så säger HERREN, han som har skapat
blodet av ett felfritt lamm utan fläck.
himmelen, han som är Gud, han som har
1 PETRUSBREVET 4:11
jesaja 44
danat jorden och gjort den, han som har
Om någon talar,
242
jesaja 44 & 45
JESAJA
Se även:#1; #2; Jesaja 26:4; Romarbrevet 3:24,25; Romarbrevet
5:1,18,19; 1 Korinthierbrevet 1:30,31; 1 Korinthierbrevet 6:11;
Filipperbrevet 3:8,9; 1 Johannes 4:15.
berett den och som icke har skapat den till
att vara öde, utan danat den till att bebos:
Jag är HERREN och eljest ingen.
APOSTLAGÄRNINGARNA 13:39 och
D09 Messias ska vara frälsaren.
att i honom var och en som tror bliver
E10 Messias ska också vara Messias för
rättfärdig och friad ifrån allt det varifrån I
hedningarna.
icke under Moses’ lag kunden bliva friade.
H03 Messias kommande rike.
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
ROMARBREVET 2:28
Ty den är icke
JESAJA 45:21
jude, som är det i utvärtes måtto, ej heller
Förkunnen något och
är det omskärelse, som sker utvärtes på
läggen fram det; alla tillhopa må rådslå
köttet.
därom. Vem har långt förut låtit eder
29 Nej, den är jude, som är det i invärtes
höra detta och för länge sedan förkunnat
måtto, och omskärelse är hjärtats
det? Har icke jag, HERREN, gjort det jag,
omskärelse, en som sker i Anden, och
förutom vilken ingen Gud mer finnes,
icke i kraft av bokstaven; och han har sin
ingen Gud, som är rättfärdig och som
berömmelse, icke från människor, utan
frälsar, nej, ingen finnes jämte mig.
22 Vänden eder till mig, så varden I frälsta, I
från Gud.
jordens alla ändar; ty jag är Gud och eljest
ROMARBREVET 8:1
ingen.
Så finnes nu ingen
23 Jag har svurit vid mig själv, från min mun
fördömelse för dem som äro i Kristus
har utgått ett sanningsord, ett ord, som
Jesus.
icke skall ryggas: För mig skola alla knän
ROMARBREVET 11:25
böja sig, och mig skola alla tungor giva sin
Ty för att I, mina
ed.
bröder, icke skolen hålla eder själva
24 Så har man betygat om mig: Allenast hos
för kloka, vill jag yppa för eder denna
hemlighet: Förstockelse har drabbat en
HERREN finnes rättfärdighet och makt.
del av Israel och skall fortfara intill dess
Till honom skola komma med blygd alla
hedningarna i fulltalig skara hava kommit
de som hava varit honom hätska.
25 Ja, genom HERREN får all Israels släkt sin
in;
26 och så skall hela Israel bliva frälst,
rätt, och av honom skola de berömma sig.
såsom det är skrivet: “Från Sion skall
JOHANNES 3:16 Ty så älskade Gud världen,
förlossaren komma, han skall skaffa bort
all ogudaktighet från Jakob.
att han utgav sin enfödde Son, på det att
var och en som tror på honom skall icke
2 KORINTHIERBREVET 5:21
Den som
förgås, utan hava evigt liv.
icke visste av någon synd, honom har han
JOHANNES 6:40 Ja, detta är min Faders vilja,
för oss gjort till synd, på det att vi i honom
må bliva rättfärdighet från Gud.
jesaja 45
att var och en som ser Sonen och tror på
243
jesaja 45
JESAJA
honom, han skall hava evigt liv, och att jag
och intill dess I varden grå, skall jag bära
skall låta honom uppstå på den yttersta
eder; så har jag hittills gjort, och jag skall
dagen.”
också framgent hålla eder uppe, jag skall
bära och rädda eder.
ROMARBREVET 9:33
såsom det är
13 Se, jag låter min hjälp nalkas, den är ej
skrivet: “Se, jag lägger i Sion en stötesten
och en klippa som skall bliva dem till
långt borta, och min frälsning dröjer
fall; men den som tror på den skall icke
icke; jag giver frälsning i Sion och min
komma på skam.”
härlighet åt Israel.
ROMARBREVET 11:26
ROMARBREVET 1:17
och så skall hela
Rättfärdighet från
Israel bliva frälst, såsom det är skrivet:
Gud uppenbaras nämligen däri, av tro till
“Från Sion skall förlossaren komma, han
tro; så är ock skrivet: “Den rättfärdige skall
skall skaffa bort all ogudaktighet från
leva av tro.”
Jakob.
ROMARBREVET 3:21
ROMARBREVET 14:10
Men du, varför
Men nu har,
utan lag, en rättfärdighet från Gud blivit
dömer du din broder? Och du åter, varför
uppenbarad, en som lagen och profeterna
föraktar du din broder? Vi skola ju alla en
vittna om,
22 en rättfärdighet från Gud genom tro på
gång stå inför Guds domstol.
11 Ty det är skrivet: “Så sant jag lever, säger
Jesus Kristus, för alla dem som tro. Ty här
Herren, för mig skola alla knän böja sig,
är ingen åtskillnad.
och alla tungor skola prisa Gud.”
12 Alltså skall var och en av oss inför Gud
ROMARBREVET 10:3
göra räkenskap för sig själv.
De förstå
nämligen icke rättfärdigheten från Gud,
utan söka att komma åstad en sin egen
Se även:#1; #2; 1 Mosebok 22:15-18; Psaltaren 65:5; Sakaria 12:10;
Hebreerbrevet 12:2.
rättfärdighet och hava icke givit sig under
rättfärdigheten från Gud.
4 Ty lagen har fått sin ände i Kristus, till
rättfärdighet för var och en som tror.
5 Moses skriver ju om den rättfärdighet som
E08 Messias rättvisa.
H03 Messias kommande rike.
kommer av lagen, att den människa som
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
övar sådan rättfärdighet skall leva genom
den.
JESAJA 46:3
Så hören nu på mig, I av
6 Men den rättfärdighet som kommer av
Jakobs hus, I alla som ären kvar av Israels
tro säger så: “Du behöver icke fråga i ditt
hus, I som haven varit lastade på mig allt
hjärta: ‘Vem vill fara upp till himmelen
ifrån moderlivet och burna av mig allt
(nämligen för att hämta Kristus ned)?’
ifrån modersskötet.
4 Ända till eder ålderdom är jag densamme,
jesaja 45 & 46
ROMARBREVET 11:26
244
och så skall hela
jesaja 46
JESAJA
Israel bliva frälst, såsom det är skrivet:
förutsägelser har jag icke talat i det
“Från Sion skall förlossaren komma, han
fördolda; när tiden kom, att något skulle
skall skaffa bort all ogudaktighet från
ske, då var jag där. Och nu har Herren,
Jakob.
HERREN sänt mig och sänt sin Ande.
17 Så säger HERREN, din förlossare, Israels
Se även:#1; #2.
Helige: Jag är HERREN, din Gud, den som
lär dig, vad nyttigt är, den som leder dig på
den väg du skall vandra.
D05 Messias ska vara försonaren.
LUKAS 4:18
JESAJA 47:4
Vår förlossares namn är
“Herrens Ande är över mig,
ty han har smort mig. Han har satt mig
HERREN Sebaot, Israels Helige!
till att förkunna glädjens budskap för de
fattiga, till att predika frihet för de fångna
JESAJA 44:6
Så säger HERREN, Israels
och syn för de blinda, ja, till att giva de
konung, och hans förlossare, HERREN
förtryckta frihet
Sebaot: Jag är den förste, och jag är den
JOHANNES 3:34 Ty den som Gud har sänt,
siste, och förutom mig finnes ingen Gud.
han talar Guds ord; Gud giver nämligen
ROMARBREVET 11:26
och så skall hela
icke Anden efter mått.
Israel bliva frälst, såsom det är skrivet:
JOHANNES 6:45 Det är skrivet hos
“Från Sion skall förlossaren komma, han
skall skaffa bort all ogudaktighet från
profeterna: ‘De skola alla hava fått lärdom
Jakob.
av Gud.’ Var och en som har lyssnat till
Fadern och lärt av honom, han kommer till
UPPENBARELSEBOKEN 1:8
Jag är
mig.
A och O, säger Herren Gud, han som är,
JOHANNES 18:20
och som var, och som skall komma, den
Allsmäktige.
Jesus svarade
honom: “Jag har öppet talat för världen,
jag har alltid undervisat i synagogan eller
Se även: 1 Mosebok 32:24-31; 2 Samuelsboken 22:3; Job 19:25;
Psaltaren 19:14; Psaltaren 78:35; Jesaja 41:14; Jesaja 44:24; Jesaja
48:17; Jesaja 49:7,26; Jesaja 54:5,8; Jesaja 59:20; Jesaja 60:16;
Jesaja 63:16; Uppenbarelseboken 1:11; Uppenbarelseboken 21:6;
Uppenbarelseboken 22:13.
i helgedomen, på ställen där alla judar
komma tillsammans; hemligen har jag
intet talat.
JOHANNES 20:21
E01 Arten av Messias tjänst.
Åter sade Jesus till
dem: “Frid vare med eder! Såsom Fadern
har sänt mig, så sänder ock jag eder.”
JESAJA 48:15
Jag, jag har talat detta, jag
22 Och när han hade sagt detta, andades han
har ock kallat honom, jag har fört honom
på dem och sade till dem: “Tagen emot
fram, så att hans väg har blivit lyckosam.
helig ande!
16 Träden hit till mig och hören detta; Mina
jesaja 46, 47 & 48
245
jesaja 48
JESAJA
EFESIERBREVET 4:21
om I eljest så
kungjorde Guds vilja, huru mycket mindre
haven hört om honom och så blivit lärda i
skola då vi kunna det, om vi vända oss
honom, som sanning är i Jesus:
ifrån honom som kungör sin vilja från
himmelen?
Se även: Psaltaren 32:8; Jesaja 49:9,10.
1 PETRUSBREVET 1:19
utan med Kristi
dyra blod, såsom med blodet av ett felfritt
lamm utan fläck.
C01 Messias födelse profeteras.
20 Så var förutsett om honom före världens
JESAJA 49:1
Hören på mig, I havsländer,
begynnelse; men först nu i de yttersta
och akten härpå, I folk, som bon i fjärran.
tiderna har han blivit uppenbarad för eder
HERREN kallade mig, när jag ännu var i
skull,
moderlivet, han nämnde mitt namn, medan
Se även: Psaltaren 71:5,6; Jesaja 42:1-4,12; Jesaja 45:22; Jesaja
49:5; Jesaja 51:5; Jesaja 55:3; Sefanja 2:11; Lukas 1:15,31; Lukas
2:10,11.
jag låg i min moders sköte.
MATTEUS 1:20 Men när han hade fått
detta i sinnet, se, då visade sig i drömmen
en Herrens ängel för honom och sade:
B16 Messias makt och kraft.
“Josef, Davids son, frukta icke att taga till
JESAJA 49:2
dig Maria, din hustru; ty det som är avlat i
Och han gjorde min mun
lik ett skarpt svärd och gömde mig under sin
henne är av helig ande.
hands skugga; han gjorde mig till en vass pil
21 Och hon skall föda en son, och honom
och dolde mig i sitt koger.
skall du giva namnet Jesus, ty han skall
frälsa sitt folk ifrån deras synder.”
PSALTAREN 27:5Ty han döljer mig i sin
JOHANNES 10:36
hydda på olyckans dag, han beskärmar mig
huru kunnen då
i sitt tjäll, han för mig upp på en klippa.
I, på den grund att jag har sagt mig vara
Guds Son, anklaga mig för hädelse, mig
PSALTAREN 45:5Och drag så åstad, lyckosam
som Fadern har helgat och sänt i världen?
i din härlighet, till försvar för sanning, för
EFESIERBREVET 2:17
Och han har
ödmjukhet och rättfärdighet, så skall din
kommit och har förkunnat det glada
högra hand lära dig underbara gärningar.
budskapet om frid för eder, I som voren
PSALTAREN 91:15
fjärran, och om frid för dem som voro
Han åkallar mig,
och jag skall svara honom; jag är med
nära.
honom i nöden, jag skall rädda honom och
HEBREERBREVET 12:25 Sen till, att I
låta honom komma till ära.
icke visen ifrån eder honom som talar.
HEBREERBREVET 4:12
Ty om dessa icke kunde undfly, när de
jesaja 48 & 49
Ty Guds ord är
levande och kraftigt och skarpare än något
visade ifrån sig honom som här på jorden
246
jesaja 49
JESAJA
tveeggat svärd, och tränger igenom, så att
himmelen och sade: “Fader, stunden är
det åtskiljer själ och ande, märg och ben;
kommen; förhärliga din Son, på det att din
och det är en domare över hjärtats uppsåt
Son må förhärliga dig,
och tankar.
JOHANNES 17:4 Jag har förhärligat dig på
UPPENBARELSEBOKEN 1:16
I sin
jorden, genom att fullborda det verk som
högra hand hade han sju stjärnor, och från
du har givit mig att utföra.
hans mun utgick ett skarpt tveeggat svärd,
Se även: Johannes 13:31,32; Filipperbrevet 2:6-11.
och hans ansikte var såsom solen, när den
skiner i sin fulla kraft.
UPPENBARELSEBOKEN 2:12
Och skriv
E22 Messias arbete ska bli välsignat.
till Pergamus’ församlings ängel: “Så säger
F03 Messias ska avvisas.
han som har det skarpa tveeggade svärdet:
JESAJA 49:4
UPPENBARELSEBOKEN 19:15
Men jag tänkte: “Förgäves
har jag mödat mig, fruktlöst och fåfängt har
Och från
hans mun utgick ett skarpt svärd, varmed
jag förtärt min kraft; dock, min rätt är hos
han skulle slå folken. Och han skall styra
HERREN och min lön hos min Gud.”
dem med järnspira; och han trampar
MATTEUS 17:17 Då svarade Jesus och sade:
Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes
“O du otrogna och vrånga släkte, huru
vinpress.
länge måste jag vara bland eder? Huru
Se även: Psaltaren 45:2-5; Psaltaren 91:11; Jesaja 50:4; Jesaja
51:16; Jesaja 61:1-3; Jesaja 66:19.
länge måste jag härda ut med eder? Fören
honom hit till mig.”
MATTEUS 23:37 Jerusalem, Jerusalem, du
B14 Messias gör Guds härlighet känd.
som dräper profeterna och stenar dem
H11 Messias ska förhärligas.
som äro sända till dig! Huru ofta har jag
icke velat församla dina barn, likasom
JESAJA 49:3
Och han sade till mig: “Du
hönan församlar sina kycklingar under
är min tjänare, Israel, genom vilken jag vill
sina vingar! Men I haven icke velat.
förhärliga mig.”
JOHANNES 1:11 Han kom till sitt eget, och
JOHANNES 12:28
Fader, förhärliga
hans egna togo icke emot honom.
ditt namn.” Då kom en röst från
JOHANNES 17:4 Jag har förhärligat dig på
himmelen: “Jag har redan förhärligat det,
och jag skall ytterligare förhärliga det.”
jorden, genom att fullborda det verk som
du har givit mig att utföra.
JOHANNES 17:1 Sedan Jesus hade talat
5 Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig
detta, lyfte han upp sina ögon mot
jesaja 49
själv, med den härlighet som jag hade hos
247
jesaja 49
JESAJA
föra Jakob tillbaka till honom, så att Israel
dig, förrän världen var till.
icke rycktes bort -- ty jag är ärad i HERRENS
ROMARBREVET 10:21
ögon, och min Gud har blivit min starkhet --
Men om Israel
säger han: “Hela dagen har jag uträckt
MATTEUS 15:24 Han svarade och sade: “Jag
mina händer till ett ohörsamt och
gensträvigt folk.”
är icke utsänd till andra än till de förlorade
fåren av Israels hus.”
2 KORINTHIERBREVET 12:15
Och för
MATTEUS 23:37 Jerusalem, Jerusalem, du
min del vill jag gärna för edra själar både
offra vad jag äger och låta mig själv offras
som dräper profeterna och stenar dem
hel och hållen. Om jag nu så högt älskar
som äro sända till dig! Huru ofta har jag
eder, skall jag väl därför bliva mindre
icke velat församla dina barn, likasom
älskad?
hönan församlar sina kycklingar under
sina vingar! Men I haven icke velat.
GALATERBREVET 4:11
Jag är bekymrad
JOHANNES 1:11 Han kom till sitt eget, och
för eder och fruktar att jag till äventyrs har
arbetat förgäves för eder.
hans egna togo icke emot honom.
12 Men åt alla dem som togo emot honom
FILIPPERBREVET 2:9
Därför har ock
gav han makt att bliva Guds barn, åt dem
Gud upphöjt honom över allting och givit
som tro på hans namn;
honom det namn som är över alla namn
JOHANNES 3:35 Fadern älskar Sonen, och
HEBREERBREVET 12:2
Och må vi
allt har han givit i hans hand.
därvid se på Jesus, trons hövding och
JOHANNES 13:31
fullkomnare, på honom, som i stället
Och när han hade
för att taga den glädje som låg framför
gått ut, sade Jesus: “Nu är Människosonen
honom, utstod korsets lidande och aktade
förhärligad, och Gud är förhärligad i
smäleken för intet, och som nu sitter på
honom.
32 Är nu Gud förhärligad i honom, så skall
högra sidan om Guds tron.
ock Gud förhärliga honom i sig själv, och
Se även: Psaltaren 22:22-31; Jesaja 40:10; Jesaja 53:10-12; Jesaja
62:11; Jesaja 65:2.
han skall snart förhärliga honom.
APOSTLAGÄRNINGARNA 10:36 Det ord
som han har sänt till Israels barn för att
A05 Messias förhållande till sin fader.
genom Jesus Kristus, som är allas Herre,
F03 Messias ska avvisas.
förkunna det glada budskapet om frid, det
ordet kännen I,
JESAJA 49:5
Och nu säger HERREN,
han som danade mig till sin tjänare, när jag
UPPENBARELSEBOKEN 5:12
ännu var i moderlivet, på det att jag måtte
jesaja 49
Och de
sade med hög röst: “Lammet som blev
248
jesaja 49
JESAJA
slaktat, är värdigt att mottaga makten, så
själva värdiga det eviga livet, så vända vi
ock rikedom och vishet och starkhet och
oss nu till hedningarna.
47 Ty så har Herren bjudit oss: ‘Jag har satt
ära, och pris och lov.”
dig till ett ljus för hednafolken, för att
Se även: Psaltaren 110:1-3; Jesaja 49:1; Matteus 3:17; Matteus
11:27; Matteus 17:5; Matteus 21:37-41; Matteus 28:18; Lukas 19:42;
Romarbrevet 15:8; Efesierbrevet 1:20-22; 1 Thessalonikerbrevet 2:1516; Jakobsbrevet 5:20-27; 1 Petrusbrevet 3:22.
du skall bliva till frälsning intill jordens
ända.’”
48 När hedningarna hörde detta, blevo de
glada och prisade Herrens ord; och de
kommo till tro, så många det var beskärt
att få evigt liv.
A07 Han ska vara Israels Messias.
D09 Messias ska vara frälsaren.
HEBREERBREVET 8:10
E10 Messias ska också vara Messias för
Nej, detta är det
förbund som jag skall sluta med Israels
hedningarna.
E26 Messias försoningsverk.
hus i kommande dagar, säger Herren: Jag
H03 Messias kommande rike.
skall lägga mina lagar i deras sinnen, och
i deras hjärtan skall jag skriva dem, och
JESAJA 49:6
han säger: Det är för litet
jag skall vara deras Gud, och de skola vara
för dig, då du är min tjänare, att allenast
mitt folk.
upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka
Se även:#1; #2; Jesaja 42:6; Johannes 1:4-9; Apostlagärningarna
26:18,32.
de bevarade av Israel; jag vill sätta dig till ett
ljus för hednafolken, för att min frälsning må
nå till jordens ända.
LUKAS 2:32
ett ljus som skall
B16 Messias makt och kraft.
uppenbaras för hedningarna, och en
F03 Messias ska avvisas.
härlighet som skall givas åt ditt folk
H03 Messias kommande rike.
Israel.”
JESAJA 49:7
LUKAS 24:46
Så säger HERREN, Israels
förlossare, hans Helige, till den djupt
Och han sade till dem: “Det
är så skrivet, att Messias skulle lida och på
föraktade som är en styggelse för människor,
tredje dagen uppstå från de döda,
en träl under tyranner: Konungar skola se
det och stå upp, furstar skola se det och buga
47 och att bättring till syndernas förlåtelse i
hans namn skulle predikas bland alla folk,
sig för HERRENS skull, som har bevisat
och först i Jerusalem.
sig trofast, för Israels Heliges skull, som har
utvalt dig.
APOSTLAGÄRNINGARNA 13:46 Då togo
PSALTAREN 35:19
Paulus och Barnabas mod till sig och
Låt icke dem få
sade: “Guds ord måste i första rummet
glädja sig över mig, som utan skäl äro
förkunnas för eder. Men eftersom I stöten
mina fiender; låt icke dem som utan sak
det bort ifrån eder och icke akten eder
hata mig få blinka med ögonen.
jesaja 49
249
jesaja 49
JESAJA
MATTEUS 27:22 Då frågade Pilatus dem:
Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herre.
“Vad skall jag då göra med Jesus, som
Se även:#1; #2; #4; Psaltaren 22:6-8; Psaltaren 69:7-9; Psaltaren
109:3; Jesaja 42:1; Jesaja 52:15; Jesaja 53:13; Matteus 20:28;
Matteus 26:67; Matteus 27:38-44; Lukas 22:27; Lukas 23:18,23,35;
Johannes 18:40; Johannes 19:6,15; 1 Petrusbrevet 2:4.
kallas Messias?” De svarade alla: “Låt
korsfästa honom.”
23 Men han frågade: “Vad ont har han då
gjort?” Då skriade de ännu ivrigare: “Låt
korsfästa honom.”
E20 Messias ska inrätta ett nytt förbund.
JOHANNES 7:47 Då svarade fariséerna dem:
H03 Messias kommande rike.
“Haven nu också I blivit förvillade?
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
48 Har då någon av rådsherrarna trott på
JESAJA 49:8
honom? Eller någon av fariséerna?
Så säger HERREN: Jag
bönhör dig i behaglig tid, och jag hjälper dig
49 Nej; men detta folk, som icke känner
på frälsningens dag; jag skall bevara dig och
lagen, det är förbannat.
fullborda i dig förbundet med folket, så att du
JOHANNES 15:22
skall upprätta landet och utskifta de förödda
Hade jag icke
arvslotterna
kommit och talat till dem, så skulle de
9 och säga till de fångna: “Dragen ut”, till
icke hava haft synd; men nu hava de ingen
dem som sitta i mörkret: “Kommen fram.”
ursäkt för sin synd.
De skola finna bete utmed vägarna, ja,
23 Den som hatar mig, han hatar ock min
betesplatser på alla kala höjder;
Fader.
10 de skola varken hungra eller törsta,
24 Hade jag icke bland dem gjort sådana
gärningar, som ingen annan har gjort, så
ökenhettan och solen skola icke skada dem, ty
skulle de icke hava haft synd; men nu hava
deras förbarmare skall leda dem och skall föra
dem till vattenkällor.
de sett dem, och hava likväl hatat både mig
11 Och jag skall göra alla mina berg till öppna
och min Fader.
25 Men det ordet skulle ju fullbordas, som är
vägar, och mina farvägar skola byggas höga.
skrivet i deras lag: ‘De hava hatat mig utan
12 Se, där komma de fjärran ifrån, ja, somliga
från norr och andra från väster, somliga ock
sak.’
från sinéernas land.
Ty det är skrivet:
13 Jublen, I himlar, och fröjda dig, du jord, och
“Så sant jag lever, säger Herren, för mig
bristen ut i jubel, I berg; ty HERREN tröstar
ROMARBREVET 14:11
sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta.
skola alla knän böja sig, och alla tungor
JESAJA 49:14-15
skola prisa Gud.”
JESAJA 49:16
FILIPPERBREVET 2:10
alla knän skola böja sig, deras som äro i
mina ögon.
himmelen, och deras som äro på jorden,
JESAJA 49:17-21
och deras som äro under jorden,
JESAJA 49:22
Så säger Herren, HERREN:
Se, jag skall upplyfta min hand till tecken
11 och för att alla tungor skola bekänna, Gud,
jesaja 49
Se, på mina händer har jag
upptecknat dig; dina murar stå alltid inför
för att i Jesu namn
250
jesaja 49
JESAJA
åt folken och resa upp mitt baner till
aldrig hungra, och den som tror på mig,
tecken åt folkslagen; då skola de bära dina
han skall aldrig törsta.
söner hit i sin famn och föra dina döttrar
JOHANNES 10:14
fram på sina axlar.
JESAJA 49:23-26
Jag är den gode
herden, och jag känner mina får, och mina
får känna mig,
MIKA 7:19
och du skall åter
2 KORINTHIERBREVET 6:2
förbarma dig över oss och trampa våra
Han
missgärningar under fötterna. Ja, du skall
säger ju: “Jag bönhör dig i behaglig tid,
kasta alla deras synder i havets djup.
och jag hjälper dig på frälsningens dag.”
Se, nu är den välbehagliga tiden; se, nu är
MATTEUS 5:6
Saliga äro de som hungra
frälsningens dag.
och törsta efter rättfärdighet, ty de skola
HEBREERBREVET 5:7
bliva mättade.
Och med starkt
rop och tårar frambar han, under sitt
MATTEUS 12:18 “Se, över min tjänare, som
kötts dagar, böner och åkallan till den som
jag har utvalt, min älskade, i vilken min
kunde frälsa honom från döden; och han
själ har funnit behag, över honom skall
blev bönhörd och tagen ur sin ångest.
jag låta min Ande komma, och han skall
8 Så lärde han, fastän han var “Son”, lydnad
förkunna rätten bland folken.
genom sitt lidande;
9 och när han hade blivit fullkomnad, blev
LUKAS 2:13
I detsamma sågs där jämte
han, för alla dem som äro honom lydiga,
ängeln en stor hop av den himmelska
upphovet till evig frälsning
härskaran, och de lovade Gud och sade:
14 “Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden,
UPPENBARELSEBOKEN 7:15
bland människor till vilka han har behag!”
Därför
stå de inför Guds tron och tjäna honom,
dag och natt, i hans tempel. Och han
LUKAS 4:18
“Herrens Ande är över mig,
som sitter på tronen skall slå upp sitt
ty han har smort mig. Han har satt mig
tabernakel över dem.
16 ‘De skola icke mer hungra och icke mer
till att förkunna glädjens budskap för de
fattiga, till att predika frihet för de fångna
törsta, och solens hetta skall icke träffa
och syn för de blinda, ja, till att giva de
dem, ej heller eljest någon brännande
förtryckta frihet
hetta.
17 Ty Lammet, som står mitt för tronen, skall
LUKAS 12:32
Frukta icke, du lilla hjord;
vara deras herde och leda dem till livets
ty det har behagat eder Fader att giva eder
vattenkällor, och ‘Gud skall avtorka alla
riket.
tårar från deras ögon’.”
Se även:#1; #2; #3; Psaltaren 23:1-6; Psaltaren 102:13; Psaltaren
107:10-14; Psaltaren 146:7; Jesaja 42:7; Johannes 10:1-16;
Kolosserbrevet 1:13; 1 Petrusbrevet 2:9.
JOHANNES 6:35 Jesus svarade: “Jag är livets
bröd. Den som kommer till mig, han skall
jesaja 49
251
jesaja 49
JESAJA
JOHANNES 5:19 Då talade Jesus åter och
F11 Messias lidande.
sade till dem: “Sannerligen, sannerligen
JESAJA 50:3
själva himmelen kläder jag
säger jag eder: Sonen kan icke göra något
i mörker och giver den sorgdräkt att bära.
av sig själv, utan han gör allenast vad han
ser Fadern göra; ty vad han gör, det gör
MATTEUS 27:45 Men vid sjätte timmen kom
likaledes ock Sonen.
över hela landet ett mörker, som varade
JOHANNES 7:15 Då förundrade sig judarna
ända till nionde timmen.
och sade: “Varifrån har denne sin lärdom,
Se även: Lukas 23:44,45; Uppenbarelseboken 6:12.
han som icke har fått undervisning?”
16 Jesus svarade dem och sade: “Min lära är
icke min, utan hans som har sänt mig.
17 Om någon vill göra hans vilja, så skall han
D02 Messias ämbete som profet.
förstå om denna lära är från Gud, eller om
JESAJA 50:4
Herren, HERREN har
jag talar av mig själv.
givit mig en tunga med lärdom, så att jag
förstår att genom mina ord hugsvala den
JOHANNES 7:46 Tjänarna svarade: “Aldrig
trötte; han väcker var morgon mitt öra,
har någon människa talat, som den
han väcker det till att höra på lärjungesätt.
mannen talar.”
Se även: 2 Mosebok 4:11,12; Psaltaren 45:2; Jeremia 1:9.
MATTEUS 11:28 Kommen till mig, I alla
som arbeten och ären betungade, så skall
jag giva eder ro.
F13 Detaljer om Messias lidande.
MATTEUS 13:54 Och han kom till sin
JESAJA 50:5
fädernestad, och där undervisade han
Ja, Herren, HERREN
folket i deras synagoga, så att de häpnade
har öppnat mitt öra, och jag har ej varit
och sade: “Varifrån har han fått denna
gensträvig, jag har ej vikit tillbaka.
6 Jag höll fram min rygg åt dem som slogo
vishet? Och hans kraftgärningar, varifrån
mig och mina kinder åt dem som ryckte
komma de?
mig i skägget; jag skylde icke mitt ansikte
LUKAS 4:22
mot smädelse och spott.
Och de gåvo honom alla
sitt vittnesbörd och förundrade sig över de
MATTEUS 26:39 Därefter gick han litet
nådens ord som utgingo från hans mun,
längre bort och föll ned på sitt ansikte
och sade: “Är då denne icke Josefs son?”
och bad och sade: “Min Fader, om det är
LUKAS 21:15
möjligt, så gånge denna kalk ifrån mig.
Ty jag skall giva eder
sådana ord och sådan vishet, att ingen av
Dock icke såsom jag vill, utan såsom du
edra vedersakare skall kunna stå emot eller
vill!”
säga något emot.
jesaja 50
252
jesaja 50
JESAJA
MARKUS 14:65 Och några begynte spotta
F13 Detaljer om Messias lidande.
på honom; och sedan de hade höljt över
JESAJA 50:7
hans ansikte, slogo de honom på kinderna
Men Herren, HERREN
med knytnävarna och sade till honom:
hjälper mig, därför kände jag ej
“Profetera.” Också rättstjänarna slogo
smädelsen, därför gjorde jag min panna
honom på kinderna.
hård såsom sten; jag visste ju, att jag ej
skulle komma på skam.
JOHANNES 8:29 Och han som har sänt mig
8 Den som dömer mig fri är nära, vem
är med mig; han har icke lämnat mig
vill då gå till rätta med mig? Må han
allena, eftersom jag alltid gör vad honom
träda fram jämte mig. Vem vill vara min
anklagare? Må han komma hit till mig.
behagar.”
9 Se, Herren, HERREN hjälper mig; vem
JOHANNES 14:31
vill då döma mig skyldig? Se, de skola
men detta sker, för
att världen skall förstå att jag älskar Fadern
allasammans falla sönder såsom en
och gör såsom Fadern har bjudit mig.
klädnad; mal skall förtära dem.
Stån upp, låt oss gå härifrån.”
MATTEUS 27:19 Och medan han satt på
JOHANNES 19:1 Så tog då Pilatus Jesus och
domarsätet, hade hans hustru sänt bud
lät gissla honom.
till honom och låtit säga: “Befatta dig icke
2 Och krigsmännen vredo samman en krona
med denne rättfärdige man; ty jag har
av törnen och satte den på hans huvud och
i natt lidit mycket i drömmen för hans
klädde på honom en purpurfärgad mantel.
skull.”
3 Sedan trädde de fram till honom och sade:
LUKAS 9:51
“Hell dig, du judarnas konung!” och slogo
honom på kinden.
Då nu tiden var inne att
han skulle bliva upptagen, beslöt han att
ställa sin färd till Jerusalem.
FILIPPERBREVET 2:7
utan utblottade sig
LUKAS 23:4
själv, i det han antog tjänare-skepnad, när
Men Pilatus sade till
han kom i människogestalt. Så befanns
översteprästerna och till folket: “Jag finner
han i utvärtes måtto vara såsom en
intet brottsligt hos denne man.”
människa
LUKAS 23:14
8 och ödmjukade sig och blev lydig intill
och sade till dem: “I haven
fört till mig denne man och sagt att han
döden, ja, intill döden på korset.
9 Därför har ock Gud upphöjt honom över
förleder folket; och jag har nu i eder
allting och givit honom det namn som är
närvaro anställt rannsakning med honom,
över alla namn
men icke funnit honom skyldig till något
av det som I anklagen honom för.
Se även: Psaltaren 40:6-8; Klagovisorna 3:30; Mika 5:1; Matteus
5:39; Matteus 26:67,68; Markus 15:19; Lukas 22:63; Hebreerbrevet
5:8; Hebreerbrevet 10:5-9.
JOHANNES 8:46 Vilken av eder kan
överbevisa mig om någon synd? Om jag
jesaja 50
253
jesaja 50
JESAJA
6 Lyften upp edra ögon till himmelen,
alltså talar sanning, varför tron I mig då
skåden ock på jorden härnere: se,
icke?
himmelen skall upplösa sig såsom rök och
ROMARBREVET 8:33
jorden nötas ut såsom en klädnad, och
Vem vill
anklaga Guds utvalda? Gud är den som
dess inbyggare skola dö såsom mygg; men
rättfärdiggör.
min frälsning förbliver evinnerligen, och
min rättfärdighet varder icke om intet.
HEBREERBREVET 1:11
JESAJA 51:7-10
de skola förgås,
JESAJA 51:11
men du förbliver; de skola alla nötas ut
Ja, HERRENS förlossade
skola vända tillbaka och komma till Sion
såsom en klädnad,
12 och såsom en mantel skall du hoprulla
med jubel; evig glädje skall kröna deras
huvuden, fröjd och glädje skola de undfå,
dem; såsom en klädnad skola de ock bytas
sorg och suckan skola fly bort.
om. Men du är densamme, och dina år
JESAJA 51:12-23
skola icke hava någon ände.”
Se även: Job 13:28; Psaltaren 89:21-27; Psaltaren 102:26; Jesaja
41:1,21; Jesaja 51:6-8; Hesekiel 3:8,9; Sakaria 3:1; Matteus 5:25;
Uppenbarelseboken 12:10.
JESAJA 2:3
ja, många folk skola gå
åstad och skola säga: “Upp, låt oss draga
åstad till HERRENS berg, upp till Jakobs
Guds hus, för att han må undervisa oss om
E10 Messias ska också vara Messias för
sina vägar, så att vi kunna vandra på hans
hedningarna.
stigar.” Ty från Sion skall lag utgå, och
E19 Messias ska trösta.
HERRENS ord från Jerusalem.
H02 Hur dom i framtiden hålls av Messias.
JESAJA 34:4
H03 Messias kommande rike.
Himmelens hela härskara
förgås, och himmelen själv hoprullas
JESAJA 51:1-2
JESAJA 51:3
såsom en bokrulle; hela dess härskara
Ja, HERREN skall varkunna
faller förvissnad ned, lik vissnade löv
sig över Sion, han skall varkunna sig över
från vinrankan, lik vissnade blad ifrån
alla dess ruiner; han gör dess öken lik ett
fikonträdet.
Eden och dess hedmark lik en HERRENS
lustgård. Fröjd och glädje skall höras
MATTEUS 5:17 I skolen icke mena att jag
därinne, tacksägelse och lovsångs ljud.
har kommit för att upphäva lagen eller
4 Akta på mig, du mitt folk; lyssna till mig,
profeterna. Jag har icke kommit för att
du min menighet. Ty från mig skall lag
upphäva, utan för att fullborda.
utgå, och min rätt skall jag sätta till ett ljus
för folken.
LUKAS 2:30
5 Min rättfärdighet är nära, min frälsning
frälsning,
går fram, och mina armar skola skaffa rätt
31 vilken du har berett till att skådas av alla
bland folken; havsländerna bida efter mig
folk:
och hoppas på min arm.
jesaja 50 & 51
ty mina ögon hava sett din
32 ett ljus som skall uppenbaras för
254
jesaja 51
JESAJA
hedningarna, och en härlighet som skall
öar flyttades bort ifrån sin plats.
givas åt ditt folk Israel.”
Se även:#1; #2; #3:#5; #6; #7.
APOSTLAGÄRNINGARNA 13:47 Ty så har
Herren bjudit oss: ‘Jag har satt dig till ett
ljus för hednafolken, för att du skall bliva
till frälsning intill jordens ända.’”
D05 Messias ska vara försonaren.
E15 Messias ska komma med glada nyheter.
APOSTLAGÄRNINGARNA 26:23 nämligen
E19 Messias ska trösta.
att Messias skulle lida och, såsom
H03 Messias kommande rike.
förstlingen av dem som uppstå från de
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
döda, bära budskap om ljuset, såväl till
JESAJA 52:1-6
vårt eget folk som till hedningarna.”
JESAJA 52:7
2 KORINTHIERBREVET 1:3
Huru ljuvliga äro icke
glädjebudbärarens fotsteg, när han
Lovad
vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och
kommer över bergen för att förkunna frid
Fader, barmhärtighetens Fader och all
och frambära gott budskap och förkunna
trösts Gud,
frälsning, i det han säger till Sion: “Din
Gud är nu konung!”
4 han som tröstar oss i all vår nöd, så att
8 Hör, huru dina väktare upphäva sin röst
vi genom den tröst vi själva undfå av
Gud kunna trösta dem som äro stadda i
och jubla allasammans, ty de se för sina
allahanda nöd.
ögon, huru HERREN vänder tillbaka till
Sion.
1 PETRUSBREVET 2:9
9 Ja, bristen ut i jubel tillsammans, I
I åter ären “ett
Jerusalems ruiner; ty HERREN tröstar sitt
utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap,
folk, han förlossar Israel.
ett heligt folk, ett egendomsfolk”, för att I
10 HERREN blottar sin heliga arm inför alla
skolen förkunna hans härliga gärningar,
hans som har kallat eder från mörkret till
hedningars ögon, och alla jordens ändar få
sitt underbara ljus.
se vår Guds frälsning.
JESAJA 52:11-12
UPPENBARELSEBOKEN 6:12
Och jag
PSALTAREN 22:27
såg Lammet bryta det sjätte inseglet. Då
De ödmjuka skola
blev det en stor jordbävning, och solen
äta och bliva mätta, de som söka HERREN
blev svart som en sorgdräkt, och månen
skola få lova honom; ja, edra hjärtan skola
blev hel och hållen såsom blod;
leva evinnerligen.
13 och himmelens stjärnor föllo ned på
PSALTAREN 98:1En psalm. Sjungen till
jorden, såsom när ett fikonträd fäller sina
omogna frukter, då det skakas av en stark
HERREN ära en ny sång, ty han har gjort
vind.
under. Han har vunnit seger med sin
14 Och himmelen vek undan, såsom när en
högra hand och med sin väldiga arm.
bokrulle rullas tillhopa; och alla berg och
2 HERREN har låtit sin frälsning bliva
jesaja 51
255
jesaja 51 & 52
JESAJA
kunnig, han har uppenbarat sin
till frälsning intill jordens ända.’”
rättfärdighet för hedningarnas ögon.
3 Han har tänkt på sin nåd och trofasthet
ROMARBREVET 10:15
Och huru skulle
mot Israels hus; alla jordens ändar hava
predikare kunna komma, om de icke bleve
sett huru vår Gud frälsar.
sända? Så är och skrivet: “Huru ljuvliga
äro icke fotstegen av de män som frambära
JESAJA 66:13
Såsom en moder tröstar sin
gott budskap!”
son, så skall jag trösta eder; ja, i Jerusalem
2 KORINTHIERBREVET 1:10
skolen I få tröst.
Och ur
en sådan dödsnöd frälste han oss, och han
JESAJA 66:18
Jag känner deras gärningar
skall än vidare frälsa oss; ja, till honom
och tankar. Den tid kommer, då jag skall
hava vi satt vårt hopp att han allt framgent
församla alla folk och tungomål; och de
skall frälsa oss.
skola komma och se min härlighet.
HEBREERBREVET 2:3
MATTEUS 5:4
Saliga äro de som sörja, ty
huru skola då vi
kunna undkomma, om vi icke taga vara
de skola bliva tröstade.
på en sådan frälsning? -- en frälsning
som ju först förkunnades genom Herren
LUKAS 1:74
Han ville beskära oss att få
och sedan bekräftades för oss av dem som
tjäna honom utan fruktan, frälsta ur våra
hade hört honom,
ovänners hand,
UPPENBARELSEBOKEN 11:15
LUKAS 2:38
Hon kom också i samma
Och den
sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo
stund tillstädes och prisade Gud och talade
i himmelen starka röster som sade: “Väldet
om honom till alla dem som väntade på
över världen har blivit vår Herres och hans
förlossning för Jerusalem.
Smordes, och han skall vara konung i
evigheternas evigheter.”
LUKAS 3:6
och allt kött skall se Guds
UPPENBARELSEBOKEN 14:6
frälsning.’”
Och jag såg en annan ängel flyga fram
LUKAS 4:18
“Herrens Ande är över mig,
uppe i himlarymden; han hade ett evigt
ty han har smort mig. Han har satt mig
evangelium, som han skulle förkunna för
till att förkunna glädjens budskap för de
dem som bo på jorden, för alla folkslag
fattiga, till att predika frihet för de fångna
och stammar och tungomål och folk.
och syn för de blinda, ja, till att giva de
UPPENBARELSEBOKEN 15:4
förtryckta frihet
Vem
skulle icke frukta dig, Herre, och prisa ditt
APOSTLAGÄRNINGARNA 13:47 Ty så har
namn? Du allena är helig, och alla folk
Herren bjudit oss: ‘Jag har satt dig till ett
skola komma och tillbedja inför dig. Ty
ljus för hednafolken, för att du skall bliva
dina domar hava blivit uppenbara.”
jesaja 52
256
jesaja 52
JESAJA
Se även:#1; #2; #3; #4; #5; Jesaja 42:10-13; Jesaja 48:20; Jesaja
49:6; Jesaja 55:12; Matteus 24:30,31; Apostlagärningarna 2:5-11; 2
Korinthierbrevet 1:3-5; Kolosserbrevet 2:2,3; Uppenbarelseboken 1:7.
förvissat om att denne Jesus som I haven
korsfäst, honom har Gud gjort både till
Herre och till Messias.”
FILIPPERBREVET 2:9
G03 Messias upphöjelse förutsägs.
Därför har ock
Gud upphöjt honom över allting och givit
JESAJA 52:13
Se, min tjänare skall hava
honom det namn som är över alla namn
framgång; han skall bliva upphöjd och stor
10 för att i Jesu namn alla knän skola böja sig,
och högt uppsatt.
deras som äro i himmelen, och deras som
äro på jorden, och deras som äro under
JESAJA 9:7
Så skall herradömet varda
jorden,
11 och för att alla tungor skola bekänna, Gud,
stort och friden utan ände över Davids tron
och över hans rike; så skall det befästas
Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herre.
och stödjas med rätt och rättfärdighet,
UPPENBARELSEBOKEN 5:13
från nu och till evig tid. HERREN Sebaots
nitälskan skall göra detta.
Och allt
skapat, både i himmelen och på jorden
och under jorden och på havet, och allt
JOHANNES 5:22 Icke heller dömer Fadern
vad i dem var, hörde jag säga: “Honom,
någon, utan all dom har han överlåtit åt
som sitter på tronen, och Lammet tillhör
Sonen,
lovet och äran och priset och väldet i
23 för att alla skola ära Sonen såsom de ära
evigheternas evigheter.”
Faderns. Den som icke ärar Sonen, han
Se även:#1; Jesaja 9:6; Jesaja 49:6; Matteus 28:18; Efesierbrevet
1:20-23; Hebreerbrevet 1:3; Uppenbarelseboken 5:6-12.
ärar icke heller Fadern, som har sänt
honom.
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:31
därför
förutsåg han att Messias skulle uppstå,
F13 Detaljer om Messias lidande.
och talade därom och sade att Messias icke
JESAJA 52:14
skulle lämnas åt dödsriket, och att hans
Såsom många häpnade över
honom, därför att hans utseende var vanställt
kropp icke skulle se förgängelse.
mer än andra människors och hans gestalt
33 Och sedan han genom Guds högra hand
oansenligare än andra människobarns,
har blivit upphöjd och av Fadern undfått
den utlovade helige Anden, har han
PSALTAREN 22:5På dig förtröstade våra
utgjutit vad I här sen och hören.
34 Ty icke har David farit upp till himmelen;
fäder; de förtröstade, och du räddade dem.
fastmer säger han själv: ‘Herren sade till
MATTEUS 27:29 och vredo samman en
min herre: Sätt dig på min högra sida,
35 till dess jag har lagt dina fiender dig till en
krona av törnen och satte den på hans
huvud, och i hans högra hand satte de ett
fotapall.
36 Så må nu hela Israels hus veta och vara
jesaja 52
rör. Sedan böjde de knä inför honom och
257
jesaja 52
JESAJA
LUKAS 24:47
begabbade honom och sade: “Hell dig,
judarnas konung!”
30 Och de spottade på honom och togo röret
predikas bland alla folk, och först i
och slogo honom därmed i huvudet.
FILIPPERBREVET 2:5
och att bättring till
syndernas förlåtelse i hans namn skulle
Jerusalem.
JOHANNES 1:29 Dagen därefter såg han
Varen så till sinnes
som Kristus Jesus var,
Jesus nalkas; då sade han: “Se, Guds
6 han som var till i Guds-skepnad, men icke
Lamm, som borttager världens synd!
räknade jämlikheten med Gud såsom ett
JOHANNES 3:16 Ty så älskade Gud världen,
byte,
7 utan utblottade sig själv, i det han
att han utgav sin enfödde Son, på det att
antog tjänare-skepnad, när han kom
var och en som tror på honom skall icke
i människogestalt. Så befanns han i
förgås, utan hava evigt liv.
17 Ty icke sände Gud sin Son i världen för att
utvärtes måtto vara såsom en människa
8 och ödmjukade sig och blev lydig intill
döma världen, utan för att världen skulle
döden, ja, intill döden på korset.
bliva frälst genom honom.
Se även: Psaltaren 71:7; Matteus 7:28; Matteus 26:67; Markus
5:42; Markus 6:51; Lukas 2:47.
JOHANNES 7:37 På den sista dagen i
högtiden, som ock var den förnämsta, stod
Jesus där och ropade och sade: “Om någon
törstar, så komme han till mig och dricke.
E10 Messias ska också vara Messias för
JOHANNES 8:12 Åter talade Jesus till dem
hedningarna.
och sade: “Jag är världens ljus; den som
JESAJA 52:15
så skall han ock väcka
följer mig, han skall förvisso icke vandra i
förundran hos många folk; ja, konungar
mörkret, utan skall hava livets ljus.”
skola förstummas i förundran över honom.
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:21
Och
Ty vad aldrig har varit förtäljt för dem, det få
det skall ske att var och en som åkallar
de se, och vad de aldrig hava hört, det få de
Herrens namn, han skall varda frälst.’
förnimma.
APOSTLAGÄRNINGARNA 13:47 Ty så har
MATTEUS 11:28 Kommen till mig, I alla
Herren bjudit oss: ‘Jag har satt dig till ett
som arbeten och ären betungade, så skall
ljus för hednafolken, för att du skall bliva
jag giva eder ro.
till frälsning intill jordens ända.’”
MATTEUS 28:19 Gån fördenskull ut och
APOSTLAGÄRNINGARNA 17:30 Med
gören alla folk till lärjungar, döpande
sådana okunnighetens tider har Gud
dem i Faderns och Sonens och den helige
hittills haft fördrag, men nu bjuder han
Andes namn,
människorna att de alla allestädes skola
göra bättring.
jesaja 52
258
jesaja 52
JESAJA
9 och att lägga i dagen huru det rådslut har
31 Ty han har fastställt en dag då han skall
‘döma världen med rättfärdighet’, genom
blivit utfört, som tidsåldrarna igenom hade
en man som han har bestämt därtill; och
såsom en hemlighet varit fördolt i Gud,
han har åt alla givit en bekräftelse härpå, i
alltings skapare.
det att han har låtit honom uppstå från de
1 TIMOTHEOSBREVET 2:3
döda.”
Sådant
är gott och välbehagligt inför Gud, vår
ROMARBREVET 15:20
Frälsare,
Och jag har
härvid satt min ära i att icke förkunna
4 som vill att alla människor skola bliva
evangelium, där Kristi namn redan var
frälsta och komma till kunskap om
känt, ty jag ville icke bygga på en annans
sanningen.
grundval;
TITUSBREVET 2:11
21 utan så har skett, som skrivet är: “De för
Ty Guds nåd
vilka intet har varit förkunnat om honom
har uppenbarats till frälsning för alla
skola få se, och de som intet hava hört
människor;
skola förstå.”
2 PETRUSBREVET 3:9
ROMARBREVET 16:25
Herren fördröjer
icke uppfyllelsen av sitt löfte, såsom
Men honom som
förmår styrka eder, enligt det evangelium
somliga mena att han fördröjer sig. Men
jag förkunnar och min predikan om
han är långmodig mot eder, eftersom han
Jesus Kristus, ja, enligt den nu avslöjade
icke vill att någon skall förgås, utan att alla
hemlighet som förut under evärdliga tider
skola vända sig till bättring.
har varit outtalad,
1 JOHANNESBREVET 2:2 och han är
26 men som nu har blivit uppenbarad och,
enligt den eviga Gudens befallning, blivit,
försoningen för våra synder, ja, icke
med stöd av profetiska skrifter, kungjord
allenast för våra, utan ock för hela
världens.
bland alla hedningar, för att bland dem
1 JOHANNESBREVET 4:14
upprätta trons lydnad --
Och vi
hava själva sett, och vi vittna om att Fadern
2 KORINTHIERBREVET 5:19
har sänt sin Son till att vara världens
Ty det var
Frälsare.
Gud som i Kristus försonade världen med
sig själv; han tillräknar icke människorna
1 JOHANNESBREVET 5:11
deras synder, och han har betrott oss med
Och detta
är vittnesbördet: att Gud har givit oss evigt
försoningens ord.
liv; och det livet är i hans Son.
EFESIERBREVET 3:8
12 Den som har Sonen, han har livet; den
Ja, åt mig, den
som icke har Guds Son, han har icke livet.
ringaste bland alla heliga, blev den nåden
given att för hedningarna förkunna
Se även: Matteus 11:29; Johannes 4:42; 2 Korinthierbrevet 5:14;
1 Timotheosbrevet 2:6; Hebreerbrevet 2:3,4,9; 1 Petrusbrevet 3:18;
Uppenbarelseboken 22:17.
evangelium om Kristi outrannsakliga
rikedom,
jesaja 52
259
jesaja 52
JESAJA
synden i köttet.
F11 Messias lidande.
F13 Detaljer om Messias lidande.
ROMARBREVET 10:16
F14 Människor ska inte tro på Messias.
Dock, icke alla
hava blivit evangelium lydiga. Esaias säger
JESAJA 53:1
Men vem trodde, vad
ju: “Herre, vem trodde vad som predikades
som predikades för oss, och för vem var
för oss?”
HERRENS arm uppenbar?
17 Alltså kommer tron av predikan, men
2 Han sköt upp såsom en ringa telning inför
predikan i kraft av Kristi ord.
honom, såsom ett rotskott ur förtorkad jord.
Han hade ingen gestalt eller fägring; när
FILIPPERBREVET 2:6
han som var
vi sågo på honom, kunde hans utseende ej
till i Guds-skepnad, men icke räknade
behaga oss.
jämlikheten med Gud såsom ett byte,
7 utan utblottade sig själv, i det han
MARKUS 6:3
antog tjänare-skepnad, när han kom
Är då denne icke
timmermannen, han som är Marias son
i människogestalt. Så befanns han i
och broder till Jakob och Joses och Judas
utvärtes måtto vara såsom en människa
och Simon? Och bo icke hans systrar
Se även: Jesaja 11:1,2; Jeremia 23:5; Hesekiel 17:22-24; Sakaria
6:12; Lukas 2:7,40,52.
här hos oss?” Så blev han för dem en
stötesten.
JOHANNES 12:37
Men fastän han
hade gjort så många tecken inför dem,
F03 Messias ska avvisas.
trodde de icke på honom.
F13 Detaljer om Messias lidande.
38 Ty det ordet skulle fullbordas, som
JESAJA 53:3
profeten Esaias säger: “Herre, vem trodde,
Föraktat var han och
vad som predikades för oss, och för vem
övergiven av människor, en smärtornas man
var Herrens arm uppenbar?”
och förtrogen med krankhet; han var såsom
en, för vilken man skyler sitt ansikte, så
39 Alltså kunde de icke tro; Esaias säger ju
föraktat, att vi höllo honom för intet.
ytterligare:
40 “Han har förblindat deras ögon och
PSALTAREN 22:7Men jag är en mask, och
förstockat deras hjärtan, så att de icke
icke en människa, till smälek bland män,
kunna se med sina ögon eller förstå med
föraktad av folket.
sina hjärtan och omvända sig och bliva
8 Hij heeft zijn zaak aan de HEERE
helade av mig.”
toevertrouwd-laat Die hem bevrijden! Laat
ROMARBREVET 8:3
Die hem redden, als Hij hem genegen is.
Ty det som lagen
icke kunde åstadkomma, i det den var
MATTEUS 26:65 Då rev översteprästen
försvagad genom köttet, det gjorde Gud,
då han, för att borttaga synden, sände sin
sönder sina kläder och sade: “Han har
Son i syndigt kötts gestalt och fördömde
hädat. Vad behöva vi mer några vittnen? I
jesaja 53
260
jesaja 53
JESAJA
haven nu hört hädelsen.
F09 Messias offer och försoning.
66 Vad synes eder?” De svarade och sade:
F13 Detaljer om Messias lidande.
“Han är skyldig till döden.”
JESAJA 53:4
67 Därefter spottade man honom i ansiktet
Men det var våra krankheter
och slog honom på kinderna, den ene med
han bar, våra smärtor, dem lade han på sig,
knytnäven, den andre med flata handen,
medan vi höllo honom för att vara hemsökt,
tuktad av Gud och pinad.
68 och sade: “Profetera för oss, Messias: vem
5 Ja, han var sargad för våra överträdelsers
var det som slog dig?”
skull och slagen för våra missgärningars skull;
MARKUS 9:11
näpsten var lagd på honom, för att vi skulle
Och de frågade honom och
få frid, och genom hans sår bliva vi helade.
sade: “De skriftlärde säga ju att Elias först
6 Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss
måste komma?”
ville vandra sin egen väg, men HERREN lät
12 Han svarade dem: “Elias måste visserligen
allas vår missgärning drabba honom.
först komma och upprätta allt igen.
Men huru kan det då vara skrivet om
MATTEUS 8:16 Men när det hade blivit
Människosonen att han skall lida mycket
afton, förde man till honom många som
och bliva föraktad?
13 Dock, jag säger eder att Elias redan har
voro besatta; och han drev ut andarna med
kommit; och de förforo mot honom
sitt blotta ord, och alla som voro sjuka
alldeles såsom de ville, och såsom det var
botade han,
17 för att det skulle fullbordas, som var sagt
skrivet att det skulle gå honom.”
genom profeten Esaias, när han sade:
HEBREERBREVET 12:2
Och må vi
“Han tog på sig våra krankheter, och våra
därvid se på Jesus, trons hövding och
sjukdomar bar han.”
fullkomnare, på honom, som i stället
ROMARBREVET 4:24
för att taga den glädje som låg framför
utan det skulle
honom, utstod korsets lidande och aktade
gälla också oss; ty det skall tillräknas
smäleken för intet, och som nu sitter på
jämväl oss, oss som tro på honom som
från de döda uppväckte Jesus, vår Herre,
högra sidan om Guds tron.
25 vilken utgavs för våra synders skull och
3 Ja, på honom, som har utstått så mycken
uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.
gensägelse av syndare, på honom mån I
tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens
2 KORINTHIERBREVET 5:21
i edra själar.
Den som
icke visste av någon synd, honom har han
Se även: Psaltaren 69:10-12,19-20; Jesaja 50:6; Mika 5:1; Sakaria
11:8-13; Matteus 27:39-44; Markus 15:19; Lukas 9:22; Lukas 16:14;
Johannes 8:48.
för oss gjort till synd, på det att vi i honom
må bliva rättfärdighet från Gud.
GALATERBREVET 3:13
Kristus friköpte
oss från lagens förbannelse, när han blev
en förbannelse för vår skull. Det är ju
jesaja 53
261
jesaja 53
JESAJA
8 Undan våld och dom blev han borttagen, men
skrivet: “Förbannad är var och en som är
vem i hans släkte betänker detta? Ja, han
upphängd på trä.”
rycktes bort ifrån de levandes land, och för
1 PETRUSBREVET 2:21
mitt folks överträdelses skull kom plåga över
Ty därtill ären I
honom.
kallade, då ju Kristus själv led för eder och
efterlämnade åt eder en förebild, på det att
MATTEUS 26:62 Då stod översteprästen
I skullen följa honom och vandra i hans
fotspår.
upp och sade till honom: “Svarar du intet?
22 “Han hade ingen synd gjort, och intet svek
Huru är det med det som dessa vittna mot
fanns i hans mun.
dig?”
23 När han blev smädad, smädade han icke
63 Men Jesus teg. Då sade översteprästen till
igen, och när han led, hotade han icke,
honom: “Jag besvär dig vid den levande
utan överlämnade sin sak åt honom som
Guden, att du säger oss om du är Messias,
dömer rättvist.
Guds Son.”
24 Och “våra synder bar han” i sin kropp upp
64 Jesus svarade honom: “Du har själv sagt
på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån
synderna och leva för rättfärdigheten; och
det. Men jag säger eder: Härefter skolen
“genom hans sår haven I blivit helade”.
I få se Människosonen sitta på Maktens
25 Ty I “gingen vilse såsom får”, men nu
högra sida och komma på himmelens
haven I vänt om till edra själars herde och
skyar.”
vårdare.
MATTEUS 27:12 Men när översteprästerna
1 JOHANNESBREVET 2:2 och han är
och de äldste framställde sina anklagelser
försoningen för våra synder, ja, icke
mot honom, svarade han intet.
13 Då sade Pilatus till honom: “Hör du icke
allenast för våra, utan ock för hela
världens.
huru mycket de hava att vittna mot dig?”
14 Men han svarade honom icke på en enda
Se även: Daniel 9:24; Matteus 20:28; Lukas 15:3-7; Romarbrevet
5:6-10; 1 Korinthierbrevet 15:3; Efesierbrevet 5:2; Hebreerbrevet
9:12-15,28; Hebreerbrevet 10:14; 1 Petrusbrevet 3:18.
fråga, så att landshövdingen mycket
förundrade sig.
MARKUS 15:3
B02 Messias är Guds lamm.
Och översteprästerna
framställde många anklagelser mot
B11 Messias lydnad.
honom.
4 Pilatus frågade honom då åter och sade:
F13 Detaljer om Messias lidande.
“Svarar du intet? Du hör ju huru mycket
JESAJA 53:7
Han blev plågad, fastän han
det är som de anklaga dig för.”
ödmjukade sig och icke öppnade sin mun, lik
5 Men Jesus svarade intet mer, så att Pilatus
ett lamm, som föres bort att slaktas, och lik
förundrade sig.
ett får, som är tyst inför dem som klippa det
ja, han öppnade icke sin mun.
jesaja 53
LUKAS 23:9
262
Men fastän han ställde
jesaja 53
JESAJA
ganska många frågor på Jesus, svarade
namn Josef, som ock hade blivit en Jesu
denne honom intet.
lärjunge;
58 denne gick till Pilatus och utbad sig att få
LUKAS 23:33
Och när de hade kommit
Jesu kropp. Då bjöd Pilatus att man skulle
till den plats som kallades “Huvudskallen”
lämna ut den åt honom.
59 Och Josef tog hans kropp och svepte den i
korsfäste de honom där, så ock
ogärningsmännen, den ene på högra sidan
en ren linneduk
60 och lade den i den nya grav som han hade
och den andre på vänstra.
låtit hugga ut åt sig i klippan; och sedan
APOSTLAGÄRNINGARNA 8:30
Filippus
han hade vältrat en stor sten för ingången
skyndade fram och hörde att han läste
till graven, gick han därifrån.
profeten Esaias. Då frågade han: “Förstår
MARKUS 15:27 Och de korsfäste med
du vad du läser?”
31 Han svarade: “Huru skulle jag väl kunna
honom två rövare, den ene på hans högra
förstå det, om ingen vägleder mig?” Och
sida och den andre på hans vänstra.
28 Så Skriften fullbordades som säger,
han bad Filippus stiga upp och sätta sig
bredvid honom.
‘Och Han var numrerade med de som
32 Men det ställe i skriften som han läste var
överträder.’
detta: “Såsom ett får fördes han bort till att
HEBREERBREVET 5:9
slaktas; och såsom ett lamm som är tyst
och när han hade
inför den som klipper det, så öppnade han
blivit fullkomnad, blev han, för alla dem
icke sin mun.
som äro honom lydiga, upphovet till evig
33 Genom hans förnedring blev hans dom
frälsning
borttagen. Vem kan räkna hans släkte? Ty
HEBREERBREVET 7:26
hans liv ryckes undan från jorden.”
En sådan
överstepräst hövdes oss också att hava, en
Se även: Psaltaren 22:12-21; Psaltaren 69:12; Matteus 26:66-68;
Johannes 19:7-9; 1 Petrusbrevet 2:23.
som vore helig, oskyldig, obesmittad, skild
från syndare och upphöjd över himmelen,
Se även: Markus 15:43-46; Lukas 23:41,50-53; Johannes 19:38-42;
Apostlagärningarna 13:28; 1 Korinthierbrevet 15:4; 1 Johannes 3:5.
B12 Messias fulländning.
F08 Detaljerna om Messias död.
JESAJA 53:9
Och bland de ogudaktiga fick
hans in grav bland de rika kom han först, när
han var död fastän han ingen orätt hade gjort
och fastän svek icke fanns i hans mun.
MATTEUS 27:57 Men när det hade blivit
afton, kom en rik man från Arimatea, vid
jesaja 53
263
jesaja 53
JESAJA
E22 Messias arbete ska bli välsignat.
dör, så bär det mycken frukt.
F09 Messias offer och försoning.
ROMARBREVET 3:21
G01 Messias uppståndelse förutsägs.
Men nu har,
utan lag, en rättfärdighet från Gud blivit
JESAJA 53:10
Det behagade HERREN att
uppenbarad, en som lagen och profeterna
slå honom med krankhet: om hans liv så bleve
vittna om,
ett skuldoffer, då skulle han få se avkomlingar
22 en rättfärdighet från Gud genom tro på
och länge leva, och HERRENS vilja skulle
Jesus Kristus, för alla dem som tro. Ty här
genom honom hava framgång.
är ingen åtskillnad.
11 Ja, av den vedermöda hans själ har utstått
23 Alla hava ju syndat och äro i saknad av
skall han se frukt och så bliva mättad;
härligheten från Gud;
genom sin kunskap skall han göra många
24 och de bliva rättfärdiggjorda utan
rättfärdiga, han, den rättfärdige, min tjänare,
förskyllan, av hans nåd, genom
i det han bär deras missgärningar.
förlossningen i Kristus Jesus,
PSALTAREN 110:3
1 KORINTHIERBREVET 6:11
Villigt kommer
Sådana
ditt folk, när du samlar din här; i
voro ock somliga bland eder, men I haven
helig skrud kommer din unga skara
låtit två eder rena, I haven blivit helgade,
inför dig, såsom daggen kommer ur
I haven blivit rättfärdiggjorda i Herrens,
morgonrodnadens sköte.
Jesu Kristi, namn och i vår Guds Ande.
MATTEUS 28:18 Då trädde Jesus fram och
2 KORINTHIERBREVET 5:20
Å Kristi
talade till dem och sade: “Mig är given all
vägnar äro vi alltså sändebud; det är Gud
makt i himmelen och på jorden.
som förmanar genom oss. Vi bedja å
19 Gån fördenskull ut och gören alla folk
Kristi vägnar: Låten försona eder med
till lärjungar, döpande dem i Faderns och
Gud.
Sonens och den helige Andes namn,
21 Den som icke visste av någon synd, honom
20 lärande dem att hålla allt vad jag har
har han för oss gjort till synd, på det att vi i
befallt eder. Och se, jag är med eder alla
honom må bliva rättfärdighet från Gud.
dagar intill tidens ände.”
EFESIERBREVET 4:11
LUKAS 22:44
Men han hade kommit i
Och han gav oss
somliga till apostlar, somliga till profeter,
svår ångest och bad allt ivrigare, och hans
somliga till evangelister, somliga till
svett blev såsom blodsdroppar, som föllo
herdar och lärare.
12 Ty han ville göra de heliga skickliga till att
ned på jorden.
utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi
JOHANNES 12:24
Sannerligen,
kropp,
sannerligen säger jag eder: Om icke
HEBREERBREVET 9:22
vetekornet faller i jorden och dör, så
förbliver det ett ensamt korn; men om det
jesaja 53
Så renas enligt
lagen nästan allting med blod, och utan att
264
jesaja 53
JESAJA
LUKAS 22:37
blod utgjutes gives ingen förlåtelse.
Ty jag säger eder att på mig
måste fullbordas detta skriftens ord: ‘Han
HEBREERBREVET 12:2
Och må vi
blev räknad bland ogärningsmän’. Ja,
därvid se på Jesus, trons hövding och
det som är förutsagt om mig, det går nu i
fullkomnare, på honom, som i stället
fullbordan”
för att taga den glädje som låg framför
LUKAS 23:34
honom, utstod korsets lidande och aktade
Men Jesus sade. “Fader,
smäleken för intet, och som nu sitter på
förlåt dem; ty de veta icke vad de göra.
högra sidan om Guds tron.
Och de delade hans kläder mellan sig och
kastade lott om dem. --
UPPENBARELSEBOKEN 5:9
Och de
FILIPPERBREVET 2:8
sjöngo en ny sång som lydde så: “Du är
och ödmjukade sig
värdig att taga bokrullen och att bryta dess
och blev lydig intill döden, ja, intill döden
insegel, ty du har blivit slaktad, och med
på korset.
9 Därför har ock Gud upphöjt honom över
ditt blod har du åt Gud köpt människor, av
alla stammar och tungomål och folk och
allting och givit honom det namn som är
folkslag,
över alla namn
10 och gjort dem åt vår Gud till ett
10 för att i Jesu namn alla knän skola böja sig,
konungadöme och till präster, och de skola
deras som äro i himmelen, och deras som
regera på jorden”
äro på jorden, och deras som äro under
jorden,
Se även: Jesaja 42:1; Matteus 17:5; Johannes 12:27-32; Romarbrevet
5:1,9,18,19; Galaterbrevet 4:19; Titusbrevet 3:6,7; 1 Petrusbrevet
2:24; 1 Petrusbrevet 3:18; Uppenbarelseboken 7:9-17.
11 och för att alla tungor skola bekänna, Gud,
Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herre.
Se även: Psaltaren 2:8; Jesaja 49:24,25; Jesaja 52:15; Matteus
12:28,29; Kolosserbrevet 2:15; Hebreerbrevet 2:14,15.
E22 Messias arbete ska bli välsignat.
F09 Messias offer och försoning.
H06 Messias förbön.
E24 Messias ska komma med glada nyheter.
JESAJA 53:12
Därför skall jag tillskifta
H03 Messias kommande rike.
honom hans lott bland de många, och med
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
talrika skaror skall han få utskifta byte,
eftersom han utgav sitt liv i döden och blev
JESAJA 54:1-4
räknad bland överträdare, han som bar
JESAJA 54:5
mångas synder och bad för överträdarna.
Ty den som har skapat
dig är din man, han vilkens namn är
HERREN Sebaot; och Israels Helige är din
förlossare, han som kallas hela jordens
MARKUS 15:28 Så Skriften fullbordades
Gud.
som säger, ‘Och Han var numrerade med
JESAJA 54:6-9
de som överträder.’
JESAJA 54:10
jesaja 53
265
Ja, om än bergen vika bort
jesaja 53 & 54
JESAJA
och höjderna vackla, så skall min nåd icke
påminna eder om allt vad jag har sagt eder.
vika ifrån dig och mitt fridsförbund icke
vackla, säger HERREN; din förbarmare.
APOSTLAGÄRNINGARNA 14:22 och
11 Du arma, som har blivit så hemsökt av
styrkte lärjungarnas själar, i det de
stormar utan att få någon tröst, se, med
förmanade dem att stå fasta i tron och sade
spetsglans vill jag nu mura dina stenar och
dem, att det är genom mycken bedrövelse
giva dig grundvalar av safirer,
som vi måste ingå i Guds rike.
12 jag vill göra dina tinnar av rubiner
och dina portar av kristall och hela din
EFESIERBREVET 4:21
ringmur av ädla stenar.
om I eljest så
haven hört om honom och så blivit lärda i
13 Och dina barn skola alla bliva HERRENS
honom, som sanning är i Jesus:
lärjungar, och stor frid skola dina barn då
hava.
1 THESSALONIKERBREVET 4:9
JESAJA 54:14-17
Om
broderlig kärlek är det icke behövligt att
skriva till eder, ty I haven själva fått lära av
LUKAS 10:21
I samma stund uppfylldes
Gud att älska varandra;
han av fröjd genom den helige Ande och
HEBREERBREVET 8:10
sade: “Jag prisar dig, Fader, du himmelens
Nej, detta är det
och jordens Herre, för att du väl har
förbund som jag skall sluta med Israels
dolt detta för de visa och kloka, men
hus i kommande dagar, säger Herren: Jag
uppenbarat det för de enfaldiga. Ja, Fader;
skall lägga mina lagar i deras sinnen, och
så har ju varit ditt behag.
i deras hjärtan skall jag skriva dem, och
jag skall vara deras Gud, och de skola vara
LUKAS 24:45
Därefter öppnade han deras
mitt folk.
11 Då skall den ene medborgaren aldrig
sinnen, så att de förstodo skrifterna.
behöva undervisa den andre, icke den ene
JOHANNES 6:45 Det är skrivet hos
brodern den andre och säga: ‘Lär känna
profeterna: ‘De skola alla hava fått lärdom
Herren’; ty de skola alla känna mig, från
av Gud.’ Var och en som har lyssnat till
den minste bland dem till den störste.
Fadern och lärt av honom, han kommer till
UPPENBARELSEBOKEN 21:18
mig.
Och
stadsmuren var byggd av jaspis, men
JOHANNES 6:65 Och han tillade:
staden själv var av rent guld, likt rent glas.
19 Stadsmurens grundstenar voro skönt lagda
“Fördenskull har jag sagt eder att ingen
kan komma till mig, om det icke bliver
och utgjordes av alla slags ädelstenar.
honom givet av Fadern.”
Den första grundstenen var en jaspis, den
andra en safir, den tredje en kalcedon, den
JOHANNES 14:26
Men Hjälparen,
fjärde en smaragd,
20 den femte en sardonyx, den sjätte en
den helige Ande, som Fadern skall sända
i mitt namn, han skall lära eder allt och
jesaja 54
karneol, den sjunde en krysolit, den
266
jesaja 54
JESAJA
åttonde den beryll, den nionde en topas,
O, begynnelsen och änden. Åt den som
den tionde en krysopras, den elfte en
törstar skall jag giva att dricka för intet ur
hyacint, den tolfte en ametist.
källan med livets vatten.
21 Och de tolv portarna utgjordes av tolv
UPPENBARELSEBOKEN 22:17
pärlor; var särskild port utgjordes av en
Och
enda pärla. Och stadens gata var av rent
Anden och bruden säga: “Kom.” Och den
guld, likt genomskinligt glas.
som hör det, han säge “Kom.” Och den
som törstar, han komme; ja den som vill,
Se även:#1; #2; #3; #5; Psaltaren 25:8-12; Psaltaren 34:19;
Psaltaren 71:17; Jesaja 2:3; Jesaja 11:9; Jesaja 51:6; Jeremia 31:34;
Matteus 11:27; Romarbrevet 11:29; 1 Johannes 2:20,27.
han tage livets vatten för intet.
Se även: Jesaja 41:18; Jesaja 52:3; Jesaja 63:1; Joela 3:18; Matteus
13:44; Matteus 26:29; Romarbrevet 3:24; 1 Korinthierbrevet 3:2;
Efesierbrevet 2:8.
E07 Messias frälsningsoffer.
JESAJA 55:1
Upp, alla I som ären
E07 Messias frälsningsoffer.
törstiga, kommen hit och fån vatten; och
JESAJA 55:2
I som inga penningar haven, kommen hit
Varför given I ut penningar
och hämten säd och äten. Ja, kommen hit
för det som ej är bröd och edert förvärv för
och hämten säd utan penningar och för
det som icke kan mätta? Hören på mig, så
intet både vin och mjölk.
skolen I få äta det gott är och förnöja eder
med feta rätter.
JOHANNES 4:13 Jesus svarade och sade till
MATTEUS 15:9 och fåfängt dyrka de
henne: “Var och en som dricker av detta
mig, eftersom de läror de förkunna äro
vatten, han bliver törstig igen;
människobud.’”
JOHANNES 7:37 På den sista dagen i
MATTEUS 22:4 Åter sände han ut andra
högtiden, som ock var den förnämsta, stod
Jesus där och ropade och sade: “Om någon
tjänare och befallde dem att säga till dem
törstar, så komme han till mig och dricke.
som voro bjudna: ‘Jag har nu tillrett min
38 Den som tror på mig, av hans innersta
måltid, mina oxar och min gödboskap
skola strömmar av levande vatten flyta
äro slaktade, och allt är redo; kommen till
fram, såsom skriften säger.”
bröllopet.’
1 PETRUSBREVET 2:2
MARKUS 7:14
Och då I nu ären
Därefter kallade han åter
nyfödda barn, så längten efter att få den
folket till sig och sade till dem: “Hören
andliga oförfalskade mjölken, på det att I
mig alla och förstån.
genom den mån växa upp till frälsning,
ROMARBREVET 10:2
UPPENBARELSEBOKEN 21:6
vittnesbördet giver jag dem, att de nitälska
Han sade
för Gud. Dock göra de detta icke med rätt
vidare till mig: “Det är gjort. Jag är A och
jesaja 54 & 55
Ty det
267
jesaja 55
JESAJA
insikt.
dom, utan har övergått från döden till livet.
3 De förstå nämligen icke rättfärdigheten
25 Sannerligen säger jag eder: Den stund
från Gud, utan söka att komma åstad en
kommer, jag, den är redan inne, så de
sin egen rättfärdighet och hava icke givit
döda skola höra Guds Sons röst, och de
sig under rättfärdigheten från Gud.
som höra den skola bliva levande.
ROMARBREVET 10:17
JOHANNES 6:37 Allt vad min Fader giver
Alltså kommer
tron av predikan, men predikan i kraft av
mig, det kommer till mig; och den
Kristi ord.
som kommer till mig, honom skall jag
sannerligen icke kasta ut.
FILIPPERBREVET 3:7
Men allt det som
JOHANNES 6:44 Ingen kan komma till mig,
var mig en vinning, det har jag för Kristi
skull räknat såsom en förlust.
om icke Fadern, som har sänt mig, drager
honom; och jag skall låta honom uppstå på
Se även: Psaltaren 34:11; Ordspråksboken 8:32; Jesaja 46:6; Jesaja
51:1,4,7; Jeremia 2:13; Jeremia 31:14; Habackuk 2:13; Lukas 15:23;
Johannes 6:48-58.
den yttersta dagen.
45 Det är skrivet hos profeterna: ‘De skola
alla hava fått lärdom av Gud.’ Var och
en som har lyssnat till Fadern och lärt av
E11 Messias ska ge evigt liv.
honom, han kommer till mig.
JOHANNES 7:37 På den sista dagen i
E20 Messias ska inrätta ett nytt förbund.
högtiden, som ock var den förnämsta, stod
JESAJA 55:3
Böjen edra öron hit och
Jesus där och ropade och sade: “Om någon
kommen till mig; hören, så får eder själ
törstar, så komme han till mig och dricke.
leva. Jag vill sluta med eder ett evigt
förbund: att I skolen undfå all den trofasta
JOHANNES 8:47 Den som är av Gud, han
nåd jag har lovat David.
lyssnar till Guds ord; och det är därför att I
icke ären av Gud som I icke lyssnen därtill.
MATTEUS 13:16 Men saliga äro edra ögon,
JOHANNES 10:27
som se, och edra öron, som höra.
Mina får lyssna till
min röst, och jag känner dem, och de följa
MATTEUS 17:5 Och se, medan han ännu
mig.
talade, överskyggade dem en ljus sky, och
APOSTLAGÄRNINGARNA 13:34 Och att
ur skyn kom en röst som sade: “Denne är
min älskade Son, i vilken jag har funnit
han har låtit honom uppstå från de döda,
behag; hören honom.”
så att han icke mer skall vända tillbaka till
förgängelsen, det har han sagt med dessa
JOHANNES 5:24 Sannerligen, sannerligen
ord: ‘Jag skall uppfylla åt eder de heliga
säger jag eder: Den som hör mina ord och
löften som jag i trofasthet har givit åt
tror honom som har sänt mig, han har
David.’
evigt liv och kommer icke under någon
jesaja 55
268
jesaja 55
JESAJA
Se även: 1 Mosebok 17:7; Psaltaren 78:1; Psaltaren 89:35-37;
Ordspråksboken 4:20; Jesaja 61:8; Jeremia 32:40; Jeremia 50:5;
Hesekiel 37:24,25; Matteus 11:28; Hebreerbrevet 13:20.
är härskaren över konungarna på jorden.
Honom som älskar oss, och som har löst
oss från våra synder med sitt blod
UPPENBARELSEBOKEN 3:14
E10 Messias ska också vara Messias för
Och skriv
till Laodiceas församlings ängel: “Så säger
hedningarna.
han som är Amen, den trovärdiga och
JESAJA 55:4
Se, honom har jag satt
sannfärdiga vittnet, begynnelsen till Guds
till ett vittne för folken, till en furste och
skapelse:
hövding för folken.
Se även: Hesekiel 34:23,24; Daniel 9:25; Hosea 3:5; Mika 5:3-5;
Matteus 2:6; Johannes 3:16; Johannes 12:26; Hebreerbrevet 2:10;
Hebreerbrevet 5:9.
JOHANNES 10:3 För honom öppnar
dörrvaktaren, och fåren lyssna till hans
röst, och han kallar sina får vid namn och
för dem ut.
E10 Messias ska också vara Messias för
hedningarna.
JOHANNES 10:27
Mina får lyssna till
JESAJA 55:5
min röst, och jag känner dem, och de följa
Ja, du skall kalla på folkslag
som du icke känner, och folkslag, som
mig.
icke känna dig, skola hasta till dig för
JOHANNES 13:13
HERRENS, din Guds, skull, för Israels
I kallen mig
Heliges skull, när han förhärligar dig.
‘Mästare’ och ‘Herre’, och I säger rätt, ty
jag är så.
JOHANNES 10:16
JOHANNES 18:37
Jag har ock andra
Så sade Pilatus till
får, som icke höra till detta fårahus; också
honom: “Så är du dock en konung?” Jesus
dem måste jag draga till mig, och de skola
svarade: “Du säger det själv, att jag är en
lyssna till min röst. Så skall det bliva en
konung. Ja, därtill är jag född, och därtill
hjord och en herde.
har jag kommit i världen, att jag skall
JOHANNES 13:31
vittna för sanningen. Var och en som är av
Och när han hade
gått ut, sade Jesus: “Nu är Människosonen
sanningen, han hör min röst.”
förhärligad, och Gud är förhärligad i
1 TIMOTHEOSBREVET 6:13
honom.
Inför
32 Är nu Gud förhärligad i honom, så skall
Gud, som giver liv åt allt, och inför Kristus
Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade
ock Gud förhärliga honom i sig själv, och
med den goda bekännelsen, manar jag dig
han skall snart förhärliga honom.
UPPENBARELSEBOKEN 1:5
JOHANNES 17:1 Sedan Jesus hade talat
och
från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet,
detta, lyfte han upp sina ögon mot
den förstfödde bland de döda, den som
himmelen och sade: “Fader, stunden är
jesaja 55
269
jesaja 55
JESAJA
kommen; förhärliga din Son, på det att din
skall varda upplåtet.
10 Ty var och en som beder, han får; och den
Son må förhärliga dig,
som söker, han finner; och för den som
ROMARBREVET 15:21
utan så har skett,
klappar skall varda upplåtet.
som skrivet är: “De för vilka intet har varit
JOHANNES 12:35
förkunnat om honom skola få se, och de
som intet hava hört skola förstå.”
Jesus sade till
dem: “Ännu en liten tid är ljuset ibland
eder. Vandren medan I haven ljuset, på
1 PETRUSBREVET 1:11
De hava rannsakat
det att mörkret icke må få makt med eder;
för att finna vilken och hurudan tid det var
den som vandrar i mörkret, han vet ju icke
som Kristi Ande i dem hänvisade till, när
var han går.
36 Tron på ljuset, medan I haven ljuset, så att
han förebådade de lidanden som skulle
vederfaras Kristus, och den härlighet som
I bliven ljusets barn.” Detta talade Jesus
därefter skulle följa.
och gick sedan bort och dolde sig för dem.
Se även: 1 Mosebok 49:10; Psaltaren 18:43; Psaltaren 110:13; Jesaja 11:10; Jesaja 52:15; Jesaja 60:5,9; Hosea 1:10;
Apostlagärningarna 3:13; Apostlagärningarna 5:31; Hebreerbrevet
5:5.
ROMARBREVET 11:7
Huru är det alltså?
Vad Israel står efter, det har det icke fått;
allenast de utvalda hava fått det, medan de
andra hava blivit förstockade.
HEBREERBREVET 2:3
huru skola då vi
kunna undkomma, om vi icke taga vara
E07 Messias frälsningsoffer.
på en sådan frälsning? -- en frälsning
JESAJA 55:6
Söken HERREN, medan
som ju först förkunnades genom Herren
han låter sig finnas; åkallen honom,
och sedan bekräftades för oss av dem som
medan han är nära.
hade hört honom,
Se även: Psaltaren 27:8; Psaltaren 69:32; Psaltaren 105:4;
Psaltaren 145:18; Psaltaren 148:14; Jesaja 12:6; Jesaja 45:19; Jesaja
46:13; Jeremia 29:12-14; Klagovisorna 3:25; Amos 5:4; Sefanja 2:3;
Malaki 3:1; Matteus 7:7,8; Lukas 12:31; Lukas 13:25; Johannes
6:26; Johannes 7:33,34; 2 Korinthierbrevet 6:1,2.
MATTEUS 6:33 Nej, söken först efter hans
rike och hans rättfärdighet, så skall också
allt detta andra tillfalla eder.
MATTEUS 7:7
Bedjen, och eder skall varda
givet; söken, och I skolen finna; klappen,
E21 Messias ska förlåta synder.
och för eder skall varda upplåtet.
JESAJA 55:7
8 Ty var och en som beder, han får; och den
Den ogudaktige övergive
som söker, han finner; och för den som
sin väg och den orättfärdige sina tankar
klappar skall varda upplåtet.
och vände om till HERREN, så skall han
förbarma sig över honom, och till vår Gud,
LUKAS 11:9
ty han skall beskära mycken förlåtelse.
Likaså säger jag till eder:
Bedjen, och eder skall varda givet; söken,
MATTEUS 7:21 Icke kommer var och en in
och I skolen finna; klappen, och för eder
jesaja 55
270
jesaja 55
JESAJA
i himmelriket, som säger till mig: ‘Herre,
främste.
16 Men att barmhärtighet vederfors mig, det
Herre’, utan den som gör min himmelske
Faders vilja.
skedde just för att Kristus Jesus skulle
22 Många skola på ‘den dagen’ säga till mig:
främst på mig bevisa all sin långmodighet,
‘Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt
och låta mig bliva en förstlingsbild av dem
namn och genom ditt namn drivit ut onda
som skulle komma att tro på honom och
andar och genom ditt namn gjort många
så vinna evigt liv.
kraftgärningar?’
Se även: 2 Mosebok 34:6,7; Psaltaren 130:7; Jesaja 1:16-18;
Jesaja 43:25; Jesaja 44:22; Jeremia 3:12; Hesekiel 3:18,19; Hesekiel
18:21-23; 18:27-32; Hesekiel 33:11,14-16; Hosea 14:1,2; Jona 3:10;
Matteus 23:25,26; Romarbrevet 5:16-21; 1 Korinthierbrevet 6:9-11;
Efesierbrevet 1:6-8; Jakobsbrevet 4:8-10.
23 Men då skall jag betyga för dem: ‘Jag har
aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I
ogärningsmän.’
MATTEUS 9:13 Men gån I åstad och
lären eder vad de orden betyda: ‘Jag har
E22 Messias arbete ska bli välsignat.
behag till barmhärtighet, och icke till
JESAJA 55:10
offer.’ Ty jag har icke kommit för att kalla
Ty likasom regnet och
snön faller ifrån himmelen och icke
rättfärdiga, utan för att kalla syndare.”
vänder tillbaka dit igen, förrän det har
Fördenskull säger jag dig: Hennes många
vattnat jorden och gjort den fruktsam och
synder äro henne förlåtna; hon har ju ock
bärande, så att den giver säd till att så och
bröd till att äta,
visat mycken kärlek. Men den som får
11 så skall det ock vara med ordet som utgår
litet förlåtet, han älskar ock litet.”
ur min mun; det skall icke vända tillbaka
LUKAS 15:10
till mig fåfängt utan att hava verkat, vad
Likaså, säger jag eder,
bliver glädje hos Guds änglar över en enda
jag vill, och utfört det, vartill jag hade sänt
syndare som gör bättring.
ut det.
LUKAS 15:24
MATTEUS 24:35 Himmel och jord skola
Ty denne min son var död,
förgås, men mina ord skola aldrig förgås.
men har fått liv igen; han var förlorad men
är återfunnen.’ Och de begynte göra sig
JOHANNES 6:63 Det är anden som gör
glada.
levande; köttet är till intet gagneligt. De
APOSTLAGÄRNINGARNA 3:19
ord som jag har talat till eder äro ande och
Gören
äro liv.
därför bättring och omvänden eder, så att
edra synder bliva utplånade,
ROMARBREVET 10:17
1 TIMOTHEOSBREVET 1:15
Alltså kommer
tron av predikan, men predikan i kraft av
Det är
Kristi ord.
ett fast ord och i allo värt att mottagas, att
Kristus Jesus har kommit i världen för
1 THESSALONIKERBREVET 2:13 Därför
att frälsa syndare, bland vilka jag är den
jesaja 55
271
jesaja 55
JESAJA
tacka vi ock oavlåtligen Gud för att I, när I
uppväxa. Och detta skall bliva HERREN till
undfingen det Guds ord som vi predikade,
ära och ett evigt tecken, som ej skall plånas
icke mottogen det såsom människoord,
ut.
utan såsom Guds ord, vilket det förvisso
ROMARBREVET 5:1
är, ett ord som ock är verksamt i eder som
tron.
Då vi nu hava
blivit rättfärdiggjorda av tro, hava vi frid
med Gud genom vår Herre Jesus Kristus
HEBREERBREVET 1:1
Sedan Gud fordom
ROMARBREVET 15:13
många gånger och på många sätt hade
talat till fäderna genom profeterna,
Men hoppets Gud
uppfylle eder med all glädje och frid i tron,
så att I haven ett överflödande hopp i den
HEBREERBREVET 2:3
huru skola då vi
helige Andes kraft.
kunna undkomma, om vi icke taga vara
1 KORINTHIERBREVET 6:9
på en sådan frälsning? -- en frälsning
Veten
som ju först förkunnades genom Herren
I då icke att de orättfärdiga icke skola
och sedan bekräftades för oss av dem som
få Guds rike till arvedel? Faren icke
hade hört honom,
vilse. Varken otuktiga människor eller
avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare,
JAKOBSBREVET 1:18
Efter sitt eget
varken de som låta bruka sig till synd mot
beslut födde han oss till liv genom
naturen eller de som själva öva sådan
sanningens ord, för att vi skulle vara en
synd,
10 varken tjuvar eller giriga eller drinkare
förstling av de varelser han har skapat.
eller smädare eller roffare skola få Guds
1 PETRUSBREVET 1:23
I som ären födda
rike till arvedel.
11 Sådana voro ock somliga bland eder, men I
på nytt, icke av någon förgänglig säd, utan
av en oförgänglig: genom Guds levande
haven låtit två eder rena, I haven blivit helgade,
ord, som förbliver.
I haven blivit rättfärdiggjorda i Herrens, Jesu
Kristi, namn och i vår Guds Ande.
Se även: Jesaja 45:23; Jesaja 46:10; Lukas 8:11-16.
2 KORINTHIERBREVET 5:17
Alltså,
om någon är i Kristus, så är han en ny
H03 Messias kommande rike.
skapelse. Det gamla är förgånget; se,
något nytt har kommit!
JESAJA 55:12
Ty med glädje skolen I
draga ut, och i frid skolen I föras åstad.
GALATERBREVET 5:22
Andens frukt åter
Bergen och höjderna skola brista ut i jubel,
är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet,
där I gån fram, och alla träd på marken
godhet, trofasthet,
skola klappa i händerna.
13 Där törnsnår nu finnas skola cypresser
KOLOSSERBREVET 1:11 Och genom hans
växa upp, och där nässlor stå skall myrten
jesaja 55
härliga makt skolen I på allt sätt uppfyllas
272
jesaja 55
JESAJA
JESAJA 43:6
av kraft till att bevisa ståndaktighet och
tålamod i allt;
Jag skall säga till Norden:
“Giv hit” och till södern: “Förhåll mig dem
icke; för hit mina söner ifrån fjärran och
UPPENBARELSEBOKEN 2:7
Den som
mina döttrar ifrån jordens ända,
har öra, han höre vad Anden säger till
JESAJA 49:22
församlingarna. Den som vinner seger, åt
Så säger Herren, HERREN:
honom skall jag giva att äta av livets träd,
Se, jag skall upplyfta min hand till tecken
som står i Guds paradis.”
åt folken och resa upp mitt baner till
tecken åt folkslagen; då skola de bära dina
UPPENBARELSEBOKEN 22:2
och flöt
söner hit i sin famn och föra dina döttrar
fram mitt igenom stadens gata. Och på
fram på sina axlar.
båda sidor om strömmen stodo livsträd,
MARKUS 11:17 Och han undervisade dem
som gåvo tolv skördar, ty de buro frukt
var månad; och trädens löv tjänade till
och sade: “Det är ju skrivet: ‘Mitt hus skall
läkedom för folken.
kallas ett bönehus för alla folk.’ Men I
haven gjort det till en rövarkula.”
Se även:#1; #2; #5.
JOHANNES 10:16
Jag har ock andra
får, som icke höra till detta fårahus; också
E10 Messias ska också vara Messias för
dem måste jag draga till mig, och de skola
hedningarna.
lyssna till min röst. Så skall det bliva en
H03 Messias kommande rike.
hjord och en herde.
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
JOHANNES 11:51
JESAJA 56:6
Och främlingarna, som
Detta sade han
icke av sig själv, utan genom profetisk
hava slutit sig till HERREN för att tjäna
ingivelse, eftersom han var överstepräst
honom och för att älska HERRENS namn
för det året; ty Jesus skulle dö för folket.
och så vara hans tjänare, alla som hålla
52 Ja, icke allenast “för folket”; han skulle
sabbaten, så att de icke ohelga den, och
dö också för att samla och förena Guds
som stå fast vid mitt förbund,
förskingrade barn.
7 dem skall jag låta komma till mitt heliga
berg och giva dem glädje i mitt bönehus,
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:41
De som
och deras brännoffer och slaktoffer skola
då togo emot hans ort läto döpa sig; och
vara mig välbehagliga på mitt altare; ty
så ökades församlingen på den dagen med
mitt hus skall kallas ett bönehus för alla
vid pass tre tusen personer.
folk.
8 Så säger Herren, HERREN, han som
APOSTLAGÄRNINGARNA 10:34 Då
församlar de fördrivna av Israel: Jag skall
öppnade Petrus sin mun och sade: “Nu
församla ännu flera till honom, utöver
förnimmer jag i sanning att ‘Gud icke har
dem som redan äro församlade till honom.
anseende till personen’,
jesaja 55 & 56
273
jesaja 56
JESAJA
35 utan att den som fruktar honom och övar
Gudens stad, det himmelska Jerusalem,
och till änglar i mångtusental,
rättfärdighet, han tages emot av honom,
23 till en högtidsskara och församling av
vilket folk han än må tillhöra.
förstfödda söner som äro uppskrivna i
EFESIERBREVET 1:10
om en ordning
himmelen, och till en domare som är allas
som i tidernas fullbordan skulle komma
Gud, och till fullkomnade rättfärdigas
till stånd, det beslutet att i Kristus
andar,
24 och till ett nytt förbunds medlare, Jesus,
sammanfatta allt som finnes i himmelen
och på jorden.
och till ett stänkelseblod som talar bättre
än Abels blod.
EFESIERBREVET 2:11
Kommen därför
HEBREERBREVET 13:15 Så låtom oss då
ihåg att I förut, I som voren hedningar
i köttet och bleven kallade oomskurna
genom honom alltid till Gud “frambära ett
av dem som kallas omskurna, efter den
lovets offer”, det är “en frukt ifrån läppar”
omskärelse som med händer göres på
som prisa hans namn.
köttet -1 PETRUSBREVET 2:5
12 kommen ihåg att I på den tiden, då när I
och låten eder
voren utan Kristus, voren utestängda från
själva såsom levande stenar uppbyggas till
medborgarskap i Israel och främmande för
ett andligt hus, så att I bliven ett “heligt
löftets förbund, utan hopp och utan Gud i
prästerskap”, som skall frambära andliga
världen.
offer, vilka genom Jesus Kristus äro
13 Nu däremot, då I ären i Kristus Jesus,
välbehagliga för Gud.
haven I, som förut voren fjärran, kommit
UPPENBARELSEBOKEN 14:1
nära, i och genom Kristi blod.
Och jag
fick se Lammet stå på Sions berg jämte det
EFESIERBREVET 2:18
ett hundra fyrtiofyra tusen som hade dess
Ty genom honom
hava vi, de ena såväl som de andra, i en
namn och dess Faders namn skrivna på
och samme Ande tillträde till Fadern.
sina pannor.
19 Alltså ären I nu icke mer främlingar och
Se även:#1; #3; #4; Jesaja 56:3; Apostlagärningarna 11:23; 2
Korinthierbrevet 8:5; Hebreerbrevet 10:19-22; 1 Petrusbrevet 1:1,2.
gäster, utan I haven medborgarskap med
de heliga och ären Guds husfolk,
20 uppbyggda på apostlarnas och profeternas
grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus
själv,
21 i vilken allt det som uppbygges bliver
sammanslutet och så växer upp till ett
heligt tempel i Herren.
HEBREERBREVET 12:22 Nej, I haven
kommit till Sions berg och den levande
jesaja 56
274
jesaja 56
JESAJA
E23 Messias ska omvända sitt folk.
barn, åt dem som tro på hans namn;
13 och de hava blivit födda, icke av blod, ej
G06 Den helige Andes boning.
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
heller av köttslig vilja, ej heller av någon
mans vilja, utan av Gud.
JESAJA 57:15
Ty så säger den höge och
upphöjde, han som tronar till evig tid
JOHANNES 3:3 Jesus svarade och sade till
och heter “den Helige”: Jag bor i helighet
honom: “Sannerligen, sannerligen säger
uppe i höjden, men ock hos den som är
jag dig: Om en människa icke bliver född
förkrossad och har en ödmjuk ande; ty jag
på nytt, så kan hon icke få se Guds rike.”
vill giva liv åt de ödmjukas ande och liv åt
4 Nikodemus sade till honom: “Huru kan en
de förkrossades hjärtan.
människa födas, när hon är gammal? Icke
16 Ja, jag vill icke evinnerligen gå till rätta
kan hon väl åter gå in i sin moders liv och
och icke ständigt förtörnas; eljest skulle
födas?”
deras ande försmäkta inför mig, de själar,
5 Jesus svarade: “Sannerligen, sannerligen
som jag själv har skapat.
säger jag dig: Om en människa icke bliver
17 För hans girighetssynd förtörnades jag; jag
född av vatten och ande, så kan hon icke
slog honom, och i min förtörnelse höll jag
komma in i Guds rike.
mig dold. Men i sin avfällighet fortfor han
6 Det som är fött av kött, det är kött; och det
att vandra på sitt hjärtas väg.
som är fött av Anden, det är ande.
18 Hans vägar har jag sett, men nu vill jag
7 Förundra dig icke över att jag sade dig att I
hela honom och leda honom och giva
måsten födas på nytt.
honom och hans sörjande tröst.
8 Vinden blåser vart den vill, och du hör
dess sus, men du vet icke varifrån den
MATTEUS 19:28 Jesus svarade dem:
kommer, eller vart den far; så är det med
“Sannerligen säger jag eder: När världen
var och en som är född av Anden.”
födes på nytt, då när Människosonen sätter
GALATERBREVET 6:15
sig på sin härlighets tron, då skolen också
Ty det kommer
I, som haven efterföljt mig, få sitta på tolv
icke an på om någon är omskuren eller
troner såsom domare över Israels tolv
oomskuren; allt beror på huruvida han är
stammar.
en ny skapelse.
LUKAS 4:18
EFESIERBREVET 2:1
“Herrens Ande är över mig,
Så har han ock
ty han har smort mig. Han har satt mig
gjort eder levande, eder som voren döda
till att förkunna glädjens budskap för de
genom de överträdelser och synder
fattiga, till att predika frihet för de fångna
KOLOSSERBREVET 3:9
och syn för de blinda, ja, till att giva de
förtryckta frihet
I skolen icke ljuga
på varandra. I haven ju avklätt eder den
gamla människan med hennes gärningar
JOHANNES 1:12 Men åt alla dem som togo
10 och iklätt eder den nya, den som förnyas
emot honom gav han makt att bliva Guds
jesaja 57
till sann kunskap och så bliver en avbild av
275
jesaja 57
JESAJA
1 JOHANNESBREVET 5:1 Var och en som
honom som har skapat henne.
tror att Jesus är Kristus, han är född av
ITUSBREVET 3:5då frälste han oss, icke på
Gud; och var och en som älskar honom
grund av rättfärdighetsgärningar som vi
som födde, han älskar ock den som är född
hade gjort, utan efter sin barmhärtighet,
av honom.
genom ett bad till ny födelse och förnyelse
1 JOHANNESBREVET 5:4 Ty allt som är fött
i helig ande,
av Gud, det övervinner världen; och detta
JAKOBSBREVET 1:18
Efter sitt eget
är den seger som har övervunnit världen:
beslut födde han oss till liv genom
vår tro.
sanningens ord, för att vi skulle vara en
1 JOHANNESBREVET 5:18
förstling av de varelser han har skapat.
Vi veta
om var och en som är född av Gud att han
1 PETRUSBREVET 1:3
Lovad vare vår
icke syndar, ty den som har blivit född av
Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som
Gud, han tager sig till vara, och den onde
efter sin stora barmhärtighet har genom
kommer icke vid honom.
Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött
Se även:#2; Psaltaren 51:10; Psaltaren 103:9-16; Psaltaren 138:6;
Psaltaren 147:3; Jesaja 66:2; Jeremia 31:33; Jeremia 32:40; Hesekiel
11:19; Hesekiel 18:31; Hesekiel 36:26,27; Matteus 5:3; Lukas
15:20-24; Johannes 14:23; Romarbrevet 5:21; 2 Korinthierbrevet
5:17; Efesierbrevet 2:5,8,10; Filipperbrevet 2:13; Kolosserbrevet 1:13;
Kolosserbrevet 2:13; Jakobsbrevet 4:6.
oss på nytt till ett levande hopp,
1 PETRUSBREVET 1:23
I som ären födda
på nytt, icke av någon förgänglig säd, utan
av en oförgänglig: genom Guds levande
ord, som förbliver.
E24 Messias ska komma med glada nyheter.
1 PETRUSBREVET 2:2
Och då I nu ären
JESAJA 57:19
nyfödda barn, så längten efter att få den
Jag skall skapa frukt ifrån
andliga oförfalskade mjölken, på det att I
hans läppar. Frid över dem som äro fjärran
genom den mån växa upp till frälsning,
och frid över dem som äro nära! säger
HERREN; jag skall hela honom.
1 JOHANNESBREVET 2:29
Om I
LUKAS 2:14
veten att han är rättfärdig, så kunnen I
“Ära vare Gud i höjden, och
förstå att också var och en som gör vad
frid på jorden, bland människor till vilka
rättfärdigt är, han är född av honom.
han har behag!”
EFESIERBREVET 2:14
1 JOHANNESBREVET 3:9 Var och en som är
Ty han är vår frid,
född av Gud, han gör icke synd, ty Guds
han som av de båda har gjort ett och brutit
säd förbliver i honom; han kan icke synda,
ned den skiljemur som stod emellan oss,
eftersom han är född av Gud.
nämligen ovänskapen.
15 Ty i sitt kött gjorde han om intet budens
stadgelag, för att han skulle av de två i sig
jesaja 57
276
jesaja 57
JESAJA
skapa en enda ny människa och så bereda
därigenom att en led döden till förlossning
frid,
ifrån överträdelserna under det förra
16 och för att han skulle åt dem båda,
förbundet.
förenade i en enda kropp, skaffa försoning
HEBREERBREVET 10:7
med Gud, sedan han genom korset hade i
Då sade jag: ‘Se,
jag kommer -- i bokrullen är skrivet om
sin person dödat ovänskapen.
17 Och han har kommit och har förkunnat
mig -- för att göra din vilja, o Gud.’”
det glada budskapet om frid för eder, I
1 JOHANNESBREVET 2:1 Mina kära barn,
som voren fjärran, och om frid för dem
detta skriver jag till eder, för att I icke
som voro nära.
skolen synda. Men om någon syndar, så
hava vi en förespråkare hos Fadern, Jesus
Kristus, som är rättfärdig;
D06 Messias ska vara rådgivaren.
Se även: 1 Mosebok 18:23-32; Psaltaren 40:7; Psaltaren 98:1-2;
Psaltaren 106:23; Psaltaren 108:6; Psaltaren 138:7; Jesaja 63:5;
Jeremia 5:1; Hesekiel 22:30.
D07 Messias ska vara medlaren.
E08 Messias rättvisa.
H06 Messias förbön.
JESAJA 59:16
Och han såg, att ingen
E08 Messias rättvisa.
trädde fram; han förundrade sig över
JESAJA 59:17
att ingen grep in. Då hjälpte honom
Och han klädde sig i
hans egen arm, och hans rättfärdighet
rättfärdighet såsom i ett pansar och satte
understödde honom.
frälsningens hjälm på sitt huvud; han
klädde sig i hämndens dräkt såsom i en
livklädnad och höljde sig i nitälskan såsom
PSALTAREN 20:6Må vi få jubla över din
i en mantel.
seger och i vår Guds namn resa upp
baneret; HERREN uppfylle alla dina böner.
JESAJA 11:5
PSALTAREN 80:17
Rättfärdighet skall vara
bältet omkring hans länder och trofasthet
Det är förbränt av
bältet omkring hans höfter.
eld och kringhugget; för ditt ansiktes näpst
förgås de.
ROMARBREVET 13:12
1 TIMOTHEOSBREVET 2:5
Natten är
framskriden, och dagen är nära. Låtom
Ty en
enda är Gud, och en enda är medlare
oss därför avlägga mörkrets gärningar och
emellan Gud och människor: en
ikläda oss ljusets vapenrustning.
människa, Kristus Jesus,
2 KORINTHIERBREVET 6:7
HEBREERBREVET 9:15
med
sanning i vårt tal, med kraft från Gud,
Så är han medlare
för ett nytt förbund, på det att de som voro
med rättfärdighetens vapen både i högra
kallade skulle få det utlovade eviga arvet,
handen och i vänstra,
jesaja 57 & 59
277
jesaja 59
JESAJA
EFESIERBREVET 6:14
skall HERRENS andedräkt förjaga honom.
Stån därför
20 Men såsom en förlossare kommer
omgjordade kring edra länder med
sanningen, och “varen iklädda
HERREN för Sion och för dem i Jakob,
rättfärdighetens pansar”,
som omvända sig från sin överträdelse,
15 och haven såsom skor på edra fötter den
säger HERREN.
beredvillighet som fridens evangelium
JESAJA 11:10
giver.
Och det skall ske på den
16 Och tagen alltid trons sköld, varmed I
tiden att hednafolken skola söka telningen
skolen kunna utsläcka den ondes alla
från Isais rot, där han står såsom ett baner
brinnande pilar.
för folken; och hans boning skall vara idel
17 Och låten giva eder “frälsningens hjälm”
härlighet.
och Andens svärd, som är Guds ord.
MALAKI 1:11
1 THESSALONIKERBREVET 5:8
men vi
Från solens uppgång ända
till dess nedgång är ju mitt namn stort
som höra dagen till, vi må vara nyktra,
bland folken, och överallt frambäras
iklädda trons och kärlekens pansar, med
rökoffer och rena offergåvor åt mitt namn;
frälsningens hopp såsom hjälm.
ja, mitt namn är stort bland folken, säger
HERREN Sebaot.
UPPENBARELSEBOKEN 19:11
Och jag
MATTEUS 16:27 Människosonen skall
såg himmelen öppen och fick där se en vit
häst; och mannen som satt på den heter
komma i sin Faders härlighet med sina
“Trofast och sannfärdig”, och han dömer
änglar, och då skall han vedergälla var och
och strider i rättfärdighet.
en efter hans gärningar.
Se även: Jesaja 51:9.
ROMARBREVET 11:25
Ty för att I, mina
bröder, icke skolen hålla eder själva
för kloka, vill jag yppa för eder denna
D05 Messias ska vara försonaren.
hemlighet: Förstockelse har drabbat en
H02 Hur dom i framtiden hålls av Messias.
del av Israel och skall fortfara intill dess
H03 Messias kommande rike.
hedningarna i fulltalig skara hava kommit
in;
JESAJA 59:18
Efter deras gärningar skall
26 och så skall hela Israel bliva frälst,
han nu vedergälla dem; vrede skall han
såsom det är skrivet: “Från Sion skall
låta komma över sina ovänner och över
förlossaren komma, han skall skaffa bort
sina fiender lönen för vad de hava gjort; ja,
all ogudaktighet från Jakob.
havsländerna skall han vedergälla, vad de
27 Och när jag borttager deras synder, då
hava gjort.
skall detta vara det förbund, som jag gör
19 Så skall HERRENS namn bliva fruktat i
med dem.”
väster och hans härlighet, där solen går
upp. När fienden bryter fram lik en ström,
jesaja 59
UPPENBARELSEBOKEN 11:15
278
Och den
jesaja 59
JESAJA
34 Då skola de icke mer behöva undervisa
sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo
i himmelen starka röster som sade: “Väldet
varandra, icke den ene brodern den andre,
över världen har blivit vår Herres och hans
och säga: “Lär känna HERREN”; ty de
Smordes, och han skall vara konung i
skola alla känna mig, från den minste
evigheternas evigheter.”
bland dem till den störste, säger HERREN.
Ty jag skall förlåta deras missgärning, och
Se även:#1; #2; #4; #5; 3 Mosebok 25:25,26; Rut 4:1-22; Jesaja
41:14; Jesaja 44:6,24; Jesaja 48:17; Jesaja 49:7; Jesaja 54:5,8;
Jesaja 60:16; Jesaja 63:16; Jeremia 14:8; 2 Korinthierbrevet
1:10; Galaterbrevet 4:5; 2 Timotheosbrevet 4:18; Titusbrevet 2:14;
Hebreerbrevet 2:15; 2 Petrusbrevet 2:9.
deras synd skall jag icke mer komma ihåg.
LUKAS 11:13
Om nu I, som ären onda,
förstån att giva edra barn goda gåvor, huru
mycket mer skall icke då den himmelske
E20 Messias ska inrätta ett nytt förbund.
Fadern giva helig ande åt dem som bedja
H03 Messias kommande rike.
honom!”
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
ROMARBREVET 9:6
JESAJA 59:21
Och detta är det förbund,
Detta säger jag
icke som om Guds löftesord skulle hava
som jag å min sida gör med dem, säger
blivit om intet. Ty “Israel”, det är icke
HERREN: min Ande, som är över dig, och
detsamma som alla de som härstamma
orden, som jag har lagt i din mun, de skola
från Israel.
icke vika ur din mun, ej heller ur dina
7 Ej heller äro de alla “barn”, därför att de
barns eller barnbarns mun från nu och till
äro Abrahams säd. Nej, det heter: “Genom
evig tid, säger HERREN.
Isak är det som säd skall uppkallas efter
dig.”
JEREMIA 31:31 Se, dagar skola komma,
8 Detta vill säga: Icke de äro Guds barn, som
säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt
äro barn efter köttet, men de som äro barn
förbund med Israels hus och med Juda
efter löftet, de räknas för säd.
hus;
32 icke ett sådant förbund som det jag slöt
HEBREERBREVET 8:8
Men nu förebrår
med deras fäder på den dag då jag tog dem
Gud dem och säger: “Se, dagar skola
vid handen till att föra dem ut ur Egyptens
komma, säger Herren, då jag skall sluta
land det förbund med mig, som de bröto,
ett nytt förbund med Israels hus och med
fastän jag var deras rätte herre, säger
Juda hus;
9 icke ett sådant förbund som det jag gjorde
HERREN.
med deras fäder, på den dag då jag tog
33 Nej, detta är det förbund som jag skall
dem vid handen till att föra dem ut ur
sluta med Israels hus i kommande dagar,
Egyptens land. Ty de förblevo icke i mitt
säger HERREN: Jag skall lägga min lag
förbund, och därför frågade icke heller jag
i deras bröst och i deras hjärtan skall jag
efter dem, säger Herren.
10 Nej, detta är det förbund som jag skall
skriva den, och jag skall vara deras Gud,
och de skola vara mitt folk.
jesaja 59
sluta med Israels hus i kommande dagar,
279
jesaja 59
JESAJA
säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i
folk:
32 ett ljus som skall uppenbaras för
deras sinnen, och i deras hjärtan skall jag
skriva dem, och jag skall vara deras Gud,
hedningarna, och en härlighet som skall
och de skola vara mitt folk.
givas åt ditt folk Israel.”
Se även:#1; #2; Matteus 26:26-29.
LUKAS 24:47
och att bättring till
syndernas förlåtelse i hans namn skulle
predikas bland alla folk, och först i
B14 Messias gör Guds härlighet känd.
Jerusalem.
C01 Messias födelse profeteras.
JOHANNES 1:9 Det sanna ljuset, det
E10 Messias ska också vara Messias för
hedningarna.
som lyser över alla människor, skulle nu
H03 Messias kommande rike.
JESAJA 60:1
komma i världen.
Stå upp, var ljus, ty ditt ljus
JOHANNES 8:12 Åter talade Jesus till dem
kommer, och HERRENS härlighet går upp
och sade: “Jag är världens ljus; den som
över dig.
följer mig, han skall förvisso icke vandra i
2 Se, mörker övertäcker jorden och töcken
mörkret, utan skall hava livets ljus.”
folken, men över dig uppgår HERREN,
och hans härlighet uppenbaras över dig.
APOSTLAGÄRNINGARNA 13:47 Ty så har
3 Och folken skola vandra i ditt ljus och
Herren bjudit oss: ‘Jag har satt dig till ett
konungarna i glansen som går upp över
ljus för hednafolken, för att du skall bliva
dig.
till frälsning intill jordens ända.’”
4 Lyft upp dina ögon och se dig omkring:
alla komma församlade till dig; dina söner
APOSTLAGÄRNINGARNA 26:18
för att du
komma fjärran ifrån, och dina döttrar
skall öppna deras ögon, så att de omvända
bäras fram på armen.
sig från mörkret till ljuset, och från Satans
5 Då, vid den synen skall du stråla av fröjd,
makt till Gud, på det att de må, genom
och ditt hjärta skall bäva och vidga sig; ty
tron på mig, undfå syndernas förlåtelse
havets rikedomar skola föras till dig, och
och få sin lott bland dem som äro helgade.’
folkens skatter skola falla dig till.
ROMARBREVET 11:11
MATTEUS 28:19 Gån fördenskull ut och
Så frågar jag nu:
Var det då för att de skulle komma på
gören alla folk till lärjungar, döpande
fall som de stapplade? Bort det! Men
dem i Faderns och Sonens och den helige
genom deras fall har frälsningen kommit
Andes namn,
till hedningarna, för att de själva skola
“uppväckas till avund”.
LUKAS 2:30
12 Och har nu redan deras fall varit
ty mina ögon hava sett din
frälsning,
till rikedom för världen, och har
31 vilken du har berett till att skådas av alla
jesaja 59 & 60
deras fåtalighet varit till rikedom för
280
jesaja 60
JESAJA
11 Och dina portar skola hållas öppna
hedningarna, huru mycket mer skall icke
beständigt, varken dag eller natt skola
deras fulltalighet så bliva!
13 Men till eder, I som ären av hednisk
de stängas, så att folkens skatter kunna
föras in i dig, med deras konungar i
börd, säger jag: Eftersom jag nu är en
hyllningståget.
hedningarnas apostel, håller jag mitt
JESAJA 60:12-15
ämbete högt -14 om jag till äventyrs så skulle kunna
JESAJA 60:16
Och du skall dia folkens
“uppväcka avund” hos dem som äro mitt
mjölk, ja, konungabröst skall du dia; och
kött och blod och frälsa några bland dem.
du skall förnimma, att jag, HERREN, är
15 Ty om redan deras förkastelse hade med
din frälsare och att den Starke i Jakob är
din förlossare.
sig världens försoning, vad skall då deras
17 Jag skall låta guld komma i stället för
upptagande hava med sig, om icke liv från
koppar och låta silver komma i stället för
de döda?
järn och koppar i stället för trä och järn
Se även:#1; #2; #3; #4; #5; Matteus 15:14; Matteus 23:19,24;
Apostlagärningarna 14:16; Apostlagärningarna 17:30,31;
Romarbrevet 15:9-12; Efesierbrevet 5:14.
i stället för sten. Och jag vill sätta frid
till din överhet och rättfärdighet till din
behärskare.
18 Man skall icke mer höra talas om våld i
B21 Messias är ljuset.
ditt land, om ödeläggelse och förstöring
G05 Messias ska se mycket frukt.
inom dina gränser, utan du skall kalla dina
H03 Messias kommande rike.
murar för “frälsning” och dina portar för
H05 Messias kommande ära och makt.
“lovsång”.
19 Solen skall icke mer vara ditt ljus om
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
dagen, och månen skall icke mer lysa dig
H11 Messias ska förhärligas.
med sitt sken, utan HERREN skall vara
JESAJA 60:6-7
JESAJA 60:8
ditt eviga ljus, och din Gud skall vara din
Vilka äro dessa som komma
härlighet.
farande lika moln, lika duvor, som flyga till
20 Din sol skall då icke mer gå ned och din
sitt duvslag?
måne icke mer taga av; ty HERREN skall
9 Se, havsländerna bida efter mig, och
vara ditt eviga ljus, och dina sorgedagar
främst komma Tarsis’ skepp; de vilja föra
skola hava en ände.
dina söner hem ifrån fjärran land, och de
21 Och i ditt folk skola alla vara rättfärdiga,
hava med sig silver och guld åt HERRENS,
evinnerligen skola de besitta landet; de
din Guds, namn, åt Israels Helige, ty han
äro ju en telning, som jag har planterat,
förhärligar dig.
ett verk av mina händer, som jag vill
10 Och främlingar skola bygga upp dina
förhärliga mig med.
murar, och deras konungar skola betjäna
dig. Ty väl har jag slagit dig i min
PSALTAREN 37:29
De rättfärdiga
förtörnelse, men i min nåd förbarmar jag
skola besitta landet och bo däri
mig nu över dig.
evinnerligen.
jesaja 60
281
jesaja 60
JESAJA
PSALTAREN 72:11
Ja, alla konungar
Gud uppenbaras nämligen däri, av tro till
falle ned för honom, alla hedningar tjäne
tro; så är ock skrivet: “Den rättfärdige skall
honom.
leva av tro.”
JESAJA 26:1
ROMARBREVET 5:19
På den tiden skall man
Ty såsom genom
sjunga denna sång i Juda land: “Vår stad
en enda människas olydnad de många
giver oss styrka; murar och värn bereda
fingo stå såsom syndare, så skola ock
oss frälsning.
genom en endas lydnad de många stå
2 Låten upp portarna, så att ett rättfärdigt
såsom rättfärdiga.
folk får draga därin, ett som håller tro.
EFESIERBREVET 2:10
JESAJA 49:23
Och konungar skola vara
Ty hans verk
äro vi, skapade i Kristus Jesus till goda
dina barns vårdare och furstinnor deras
gärningar, vilka Gud förut har berett, för
ammor, de skola falla ned inför dig med
att vi skola vandra i dem.
ansiktet mot jorden och slicka dina fötters
2 PETRUSBREVET 3:13
stoft. Och du skall förnimma, att jag är
Men “nya himlar
HERREN och att de som förbida mig icke
och en ny jord”, där rättfärdighet bor,
komma på skam.
förbida vi efter hans löfte.
JOHANNES 9:5 Så länge jag är i världen, är
UPPENBARELSEBOKEN 21:12
jag världens ljus.”
Den hade
en stor och hög mur med tolv portar, och
vid portarna stodo tolv änglar, och över
JOHANNES 12:28
Fader, förhärliga
portarna voro skrivna namn: namnen på
ditt namn.” Då kom en röst från
Israels barns tolv stammar.
13 I öster voro tre portar, i norr tre portar, i
himmelen: “Jag har redan förhärligat det,
och jag skall ytterligare förhärliga det.”
söder tre portar och i väster tre portar.
14 Och stadsmuren hade tolv grundstenar,
JOHANNES 15:1 “Jag är det sanna vinträdet,
och på dem stodo tolv namn: namnen på
och min Fader är vingårdsmannen.
Lammets tolv apostlar.
2 Var gren i mig, som icke bär frukt, den
UPPENBARELSEBOKEN 21:23
Och
tager han bort; och var och en som bär
staden behöver icke sol eller måne till att
frukt, den rensar han, för att den skall bära
lysa där, ty Guds härlighet upplyser den
mer frukt.
och dess ljus är Lammet.
24 Och folken skola vandra i dess ljus, och
JOHANNES 15:8 Därigenom bliver min
jordens konungar föra ditin, vad härligt de
Fader förhärligad, att i bären mycken frukt
hava.
25 Dess portar skola aldrig stängas om dagen
och bliven mina lärjungar.
-- natt skall icke finnas där
ROMARBREVET 1:17
jesaja 60
26 och vad härligt och dyrbart folken hava
Rättfärdighet från
282
jesaja 60
JESAJA
skall man föra ditin.
upphöjde, han som tronar till evig tid
27 Men intet orent skall någonsin komma
och heter “den Helige”: Jag bor i helighet
ditin, och ingen som gör vad styggeligt är
uppe i höjden, men ock hos den som är
och lögn, utan allenast de som äro skrivna
förkrossad och har en ödmjuk ande; ty jag
i livets bok, Lammets bok.
vill giva liv åt de ödmjukas ande och liv åt
de förkrossades hjärtan.
UPPENBARELSEBOKEN 22:5
Och
MATTEUS 3:16 Och när Jesus var döpt,
ingen natt skall vara mer; och de behöva
icke någon lampas ljus, ej heller solens
steg han strax upp ur vattnet; och se, då
ljus, ty Herren Gud skall lysa över
öppnades himmelen, och han såg Guds
dem, och de skola regera i evigheternas
Ande sänka sig ned såsom en duva och
evigheter.
komma över honom.
17 Och från himmelen kom en röst, som
Se även:#1; #2; #3; #4; #5; Psaltaren 1:5; Psaltaren 112:1-6; Jesaja
57:13.
sade: “Denne är min älskade Son, i vilken
jag har funnit behag.”
MATTEUS 5:4
D01 Smörjningen av Messias.
Saliga äro de som sörja, ty
de skola bliva tröstade.
5 Saliga äro de saktmodiga, ty de skola
E06 Messias uppdrag och kallelse.
E15 Messias ska komma med glada nyheter.
besitta jorden.
H11 Messias ska förhärligas.
LUKAS 4:17
JESAJA 61:1
Herrens, HERRENS Ande är
Då räckte man åt honom
profeten Esaias’ bok; och när han öppnade
över mig, ty HERREN har smort mig till att
boken, fick han se det ställe där det stod
förkunna glädjens budskap för de ödmjuka;
skrivet:
han har sänt mig till att läka dem som hava
18 “Herrens Ande är över mig, ty han har
ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för
smort mig. Han har satt mig till att
de fångna och förlossning för de bundna,
förkunna glädjens budskap för de fattiga,
2 till att predika ett nådens år från HERREN
till att predika frihet för de fångna och syn
och en hämndens dag från vår Gud, en dag,
för de blinda, ja, till att giva de förtryckta
då han skall trösta alla sörjande,
frihet
3 då han skall låta de sörjande i Sion få
19 och till att predika ett nådens år från
huvudprydnad i stället för aska, glädjeolja
Herren.”
i stället för sorg, högtidskläder i stället
20 Sedan lade han ihop boken och gav den
för en bedrövad ande; och de skola kallas
tillbaka åt tjänaren och satte sig ned. Och
“rättfärdighetens terebinter”, “HERRENS
alla som voro i synagogan hade sina ögon
plantering, som han vill förhärliga sig med”.
fästa på honom.
21 Då begynte han tala och sade till dem: “I
dag är detta skriftens ord fullbordat inför
JESAJA 57:15
jesaja 61 & 61
Ty så säger den höge och
edra öron.”
283
jesaja 61
JESAJA
JOHANNES 1:32 Och Johannes vittnade och
E20 Messias ska inrätta ett nytt förbund.
sade: “Jag såg Anden såsom en duva sänka
H03 Messias kommande rike.
sig ned från himmelen; och han förblev
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
över honom.
33 Och jag kände honom icke; men den som
JESAJA 61:4
Och de skola bygga upp de
sände mig till att döpa i vatten, han sade
gamla ruinerna och upprätta förfädernas
till mig: ‘Den över vilken du får se Anden
ödeplatser; de skola återställa de förödda
sänka sig ned och förbliva, han är den som
städerna, de platser, som hava legat öde
släkte efter släkte.
döper i helig ande.’
34 Och jag har sett det, och jag har vittnat att
5 Främlingar skola stå redo att föra edra
hjordar i bet, och utlänningar skola bruka
denne är Guds Son.”
åt eder åkrar och vingårdar.
JOHANNES 15:11
6 Men I skolen heta HERRENS präster, och
Detta har jag
talat till eder, för att min glädje skall bo
man skall kalla eder vår Guds tjänare;
i eder, och för att eder glädje skall bliva
I skolen få njuta av folkens skatter, och
fullkomlig.
deras härlighet skall övergå till eder.
7 För eder skam skolen I få dubbelt igen,
2 KORINTHIERBREVET 6:2
och de som ledo smälek skola nu jubla
Han
säger ju: “Jag bönhör dig i behaglig tid,
över sin del. Så skola de få dubbelt att
och jag hjälper dig på frälsningens dag.”
besitta i sitt land; evig glädje skola de
undfå.
Se, nu är den välbehagliga tiden; se, nu är
8 Ty jag, HERREN, älskar, vad rätt är, och
frälsningens dag.
hatar orättfärdigt rov; och jag skall giva
2 KORINTHIERBREVET 7:9
dem deras lön i trofasthet och sluta ett
så gläder
evigt förbund med dem.
jag mig nu i stället, icke därför att I bleven
9 Och deras släkte skall bliva känt bland
bedrövade, utan därför att eder bedrövelse
lände eder till bättring. Det var ju efter
folken och deras avkomma bland
Guds sinne som I bleven bedrövade, och
folkslagen; alla som se dem skola märka
I haven alltså icke genom oss lidit någon
på dem, att de äro ett släkte, som HERREN
skada.
har välsignat.
10 Ty den bedrövelse som är efter Guds sinne
APOSTLAGÄRNINGARNA 20:28
kommer åstad en bättring som leder till
Så haven
frälsning, och som man icke ångrar; men
nu akt på eder själva och på hela den hjord
världens bedrövelse kommer åstad död.
i vilken den helige Ande har satt eder till
föreståndare, till att vara herdar för Guds
Se även:#1; Psaltaren 30:11; Jesaja 12:1; Hesekiel 16:8-13; Johannes
14:14-26; Titusbrevet 3:4-6.
församling, som han har vunnit med sitt
eget blod.
HEBREERBREVET 8:8
Men nu förebrår
Gud dem och säger: “Se, dagar skola
jesaja 61
284
jesaja 61
JESAJA
komma, säger Herren, då jag skall sluta
uppenbaras:
2 Varen herdar för Guds hjord, som I haven
ett nytt förbund med Israels hus och med
Juda hus;
i eder vård, varen det icke av tvång, utan av
9 icke ett sådant förbund som det jag gjorde
fri vilja, icke för slem vinnings skull, utan
med deras fäder, på den dag då jag tog
med villigt hjärta.
3 Uppträden icke såsom herrar över edra
dem vid handen till att föra dem ut ur
Egyptens land. Ty de förblevo icke i mitt
församlingar, utan bliven föredömen för
förbund, och därför frågade icke heller jag
hjorden.
4 Då skolen I, när Överherden uppenbaras,
efter dem, säger Herren.
10 Nej, detta är det förbund som jag skall
undfå härlighetens oförvissneliga
sluta med Israels hus i kommande dagar,
segerkrans.
säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i
UPPENBARELSEBOKEN 1:6
deras sinnen, och i deras hjärtan skall jag
och gjort
skriva dem, och jag skall vara deras Gud,
oss till ett konungadöme, till präster åt sin
och de skola vara mitt folk.
Gud och Fader, honom tillhör äran och
11 Då skall den ene medborgaren aldrig
väldet i evigheternas evigheter, amen.
behöva undervisa den andre, icke den ene
UPPENBARELSEBOKEN 5:10
brodern den andre och säga: ‘Lär känna
och gjort
Herren’; ty de skola alla känna mig, från
dem åt vår Gud till ett konungadöme och
den minste bland dem till den störste.
till präster, och de skola regera på jorden”
12 Ty jag skall i nåd förlåta deras
UPPENBARELSEBOKEN 20:6
missgärningar, och deras synder skall jag
Salig
och helig är den som har del i den första
aldrig mer komma ihåg.”
13 När han säger “ett nytt förbund”, har han
uppståndelsen; över dem har den andra
därmed givit till känna att det förra är
döden ingen makt, utan de skola vara
föråldrat; men det som föråldras och bliver
Guds och Kristi präster och skola få regera
gammalt, det är nära att försvinna.
med honom de tusen åren.
1 PETRUSBREVET 2:9
Se även:#1; #2; #3;#4; #5.
I åter ären “ett
utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap,
ett heligt folk, ett egendomsfolk”, för att I
E10 Messias ska också vara Messias för
skolen förkunna hans härliga gärningar,
hedningarna.
hans som har kallat eder från mörkret till
G05 Messias ska se mycket frukt.
sitt underbara ljus.
H03 Messias kommande rike.
1 PETRUSBREVET 5:1
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
Till de äldste bland
eder ställer jag nu denna förmaning, jag
JESAJA 61:10
som själv är en av de äldste och en som
Jag gläder mig storligen i
vittnar om Kristi lidanden, och som jämväl
HERREN, och min själ fröjdar sig i min
har del i den härlighet som kommer att
Gud, ty han har iklätt mig frälsningens
jesaja 61
285
jesaja 61
JESAJA
klädnad och höljt mig i rättfärdighetens
UPPENBARELSEBOKEN 7:14
Jag
mantel, likasom när en brudgum sätter
svarade honom: “Min herre, du vet själv
högtidsbindeln på sitt huvud eller likasom
det.” Då sade han till mig: “Dessa äro de
när en brud pryder sig med sina smycken.
som komma ur den stora bedrövelsen, och
11 Ty likasom jorden låter sina växter spira
som hava tvagit sina kläder och gjort dem
fram och en trädgård sin sådd växa upp, så
vita i Lammets blod.
skall Herren, HERREN låta rättfärdighet
UPPENBARELSEBOKEN 19:7
uppväxa och lovsång inför alla folk.
Låtom
oss glädjas och fröjda oss och giva honom
1 MOSEBOK 3:11Då sade han: “Vem har låtit
äran; ty tiden är inne för Lammets bröllop,
dig förstå att du är naken? Har du icke ätit
och dess brud har gjort sig redo.
8 Och åt henne har blivit givet att kläda sig
av det träd som jag förbjöd dig att äta av?”
i fint linne, skinande och rent.” Det fina
LUKAS 1:46
Då sade Maria: “Min själ
linnet är de heligas rättfärdighet.
prisar storligen Herren,
Se även:#1; #2; #3; #4; #5; 1 Mosebok 2:25; 1 Mosebok 3:7-15;
Filipperbrevet 4:4; 1 Petrusbrevet 1:3-9; 1 Petrusbrevet 2:9.
47 och min ande fröjdar sig i Gud, min
Frälsare.
2 KORINTHIERBREVET 5:2
Därför
sucka vi ju ock av längtan att få överkläda
E10 Messias ska också vara Messias för
oss med vår himmelska hydda;
hedningarna.
3 ty hava vi en gång iklätt oss denna, skola vi
H03 Messias kommande rike.
sedan icke komma att befinnas nakna.
UPPENBARELSEBOKEN 3:5
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
JESAJA 62:1
Den som
För Sions skull vill jag
vinner seger, han skall så bliva klädd i vita
icke tiga, och för Jerusalems skull vill jag
kläder, och jag skall aldrig utplåna hans
ej unna mig ro, förrän dess rätt går upp
namn ur livets bok, utan kännas vid hans
såsom solens sken och dess frälsning lyser
såsom ett brinnande bloss.
namn inför min Fader och inför hans
2 Och folken skola se din rätt och alla
änglar.
konungar din härlighet; och du skall få
UPPENBARELSEBOKEN 3:18
ett nytt namn, som HERRENS mun skall
Så råder
bestämma.
jag dig då att du köper av mig guld som är
3 Så skall du vara en härlig krona i
luttrat i eld, för att du skall bliva rik, och
att du köper vita kläder till att kläda dig i,
HERRENS hand, en konungslig
för att din nakenhets skam icke skall bliva
huvudbindel i din Guds hand.
uppenbar, och att du köper ögonsalva till
APOSTLAGÄRNINGARNA 9:15
att smörja dina ögon med, för att du skall
Men
Herren sade till honom: “Gå åstad; ty
kunna se.
denne man är mig ett utvalt redskap till att
jesaja 61
286
jesaja 61 & 62
JESAJA
bära fram mitt namn inför hedningar och
har öra, han höre vad Anden säger till
konungar och inför Israels barn;
församlingarna. Den som vinner seger,
åt honom skall jag giva av det fördolda
1 KORINTHIERBREVET 9:25
Men alla
mannat; och jag skall giva honom en vit
som vilja deltaga i en sådan tävlan pålägga
sten och ett nytt namn skrivet på den
sig återhållsamhet i alla stycken: dessa för
stenen, ett namn som ingen känner, utom
att vinna en förgänglig segerkrans, men vi
den som får det.”
för att vinna en oförgänglig.
UPPENBARELSEBOKEN 3:11
FILIPPERBREVET 4:1
Därför, mina
Jag
kommer snart; håll fast det du har, så att
älskade och efterlängtade bröder, min
ingen tager din krona.
glädje och min krona, stån fasta i Herren
UPPENBARELSEBOKEN 4:4
med detta sinne, I mina älskade.
Och jag
såg tjugufyra andra troner runt omkring
2 TIMOTHEOSBREVET 4:8
Nu ligger
tronen, och på de tronerna sutto tjugufyra
rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig,
äldste, klädda i vita kläder, med gyllene
och Herren, den rättfärdige domaren, skall
kransar på sina huvuden.
giva den åt mig på “den dagen”, och icke åt
UPPENBARELSEBOKEN 4:10
mig allenast, utan åt alla som hava älskat
då falla
de tjugufyra äldste ned inför honom som
hans tillkommelse.
sitter på tronen, och tillbedja honom som
JAKOBSBREVET 1:12
Salig är den man
lever i evigheternas evigheter, och lägga
som är ståndaktig i frestelsen; ty när han
sina kransar ned inför tronen och säga;
11 “Du, vår Herre och Gud, är värdig att
har bestått sitt prov, skall han få livets
krona, vilken Gud har lovat åt dem som
mottaga pris och ära och makt, ty du har
älska honom.
skapat allting, och därför att så var din
vilja, kom det till och blev skapat.”
1 PETRUSBREVET 5:4
Då skolen I,
UPPENBARELSEBOKEN 12:1
när Överherden uppenbaras, undfå
härlighetens oförvissneliga segerkrans.
Och ett
stort tecken visade sig i himmelen: där
syntes en kvinna, som hade solen till sin
UPPENBARELSEBOKEN 2:10
Frukta
klädnad och månen under sina fötter, och
icke för det som du skall få lida. Se,
en krans av tolv stjärnor på sitt huvud.
djävulen skall kasta somliga av eder i
Se även:#1; #2; #3; #4; #5; Matteus 27:29; 1 Thessalonikerbrevet
2:19; Uppenbarelseboken 6:2; Uppenbarelseboken 14:14.
fängelse, för att I skolen sättas på prov;
och I skolen få utstå bedrövelse i tio dagar.
Var trogen intill döden, så skall jag giva
dig livets krona,
UPPENBARELSEBOKEN 2:17
jesaja 62
Den som
287
jesaja 62
JESAJA
B20 Konungens kärlek till sitt folk.
dig, och du skall så lära känna HERREN.
B23 Guds och Messias nåd.
JESAJA 54:6
E20 Messias ska inrätta ett nytt förbund.
Ty såsom en övergiven
H03 Messias kommande rike.
kvinna i hjärtesorg kallades du av
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
HERREN. Sin ungdomsbrud, vill någon
förskjuta henne? säger din Gud.
JESAJA 62:4
Du skall icke mer kallas
7 Ett litet ögonblick övergav jag dig, men i
“den övergivna”, ej heller skall ditt land
stor barmhärtighet vill jag åter församla
mer kallas “ödemark”, utan du skall få heta
dig.
“hon som jag har min lust i”, och ditt land
skall få heta “äkta hustrun”; ty HERREN
SEFANJA 3:17
HERREN, din Gud, bor i
har sin lust i dig, och ditt land har fått sin
dig en hjälte som kan frälsa. Han gläder
äkta man.
sig över dig med lust, han tiger stilla i sin
5 Ty såsom när en ung man bliver en
kärlek, han fröjdas över dig med jubel.”
jungrus äkta herre, så skola dina barn bliva
dina äkta herrar, och såsom en brudgum
LUKAS 12:32
Frukta icke, du lilla hjord;
fröjdar sig över sin brud, så skall din Gud
ty det har behagat eder Fader att giva eder
fröjda sig över dig.
riket.
6 På dina murar, Jerusalem, har jag ställt
väktare; varken dag eller natt få de
LUKAS 15:7
Jag säger eder att likaså
någonsin tystna. I som skolen ropa till
bliver mer glädje i himmelen över en enda
HERREN, given eder ingen ro.
syndare som gör bättring, än över nittionio
7 Och given honom ingen ro förrän han åter
rättfärdiga som ingen bättring behöva.
har byggt upp Jerusalem och låtit det bliva
ett ämne till lovsång på jorden.
JOHANNES 3:29 Brudgum är den som har
8 HERREN har svurit vid sin högra hand
bruden; men brudgummens vän, som
och sin starka arm: Jag skall icke mer
står där och hör honom, han gläder sig
giva din säd till mat åt dina fiender, och
storligen åt brudgummens röst. Den
främlingar skola icke dricka ditt vin,
glädjen är mig nu given i fullt mått.
frukten av din möda.
9 Nej, de som insamla säden skola ock
äta den och skola lova HERREN, och de
JOHANNES 15:11
Detta har jag
som inbärga vinet skola dricka det i min
talat till eder, för att min glädje skall bo
helgedoms gårdar.
i eder, och för att eder glädje skall bliva
fullkomlig.
HOSEA 2:19
Och jag skall trolova mig
ROMARBREVET 9:27
med dig för evig tid; jag skall trolova mig
Men Esaias
med dig rättfärdighet och rätt, i nåd och
utropar om Israel: “Om än Israels barn
barmhärtighet.
vore till antalet såsom sanden i havet, så
20 Ja, i trofasthet skall jag trolova mig med
jesaja 62
skall dock allenast en kvarleva bliva frälst.
288
jesaja 62
JESAJA
UPPENBARELSEBOKEN 19:7
Låtom
mitt baner.
oss glädjas och fröjda oss och giva honom
JESAJA 11:10
äran; ty tiden är inne för Lammets bröllop,
och dess brud har gjort sig redo.
Och det skall ske på den
tiden att hednafolken skola söka telningen
från Isais rot, där han står såsom ett baner
UPPENBARELSEBOKEN 21:9
Och
för folken; och hans boning skall vara idel
en av de sju änglarna med de sju skålar,
härlighet.
som voro fulla med de sju sista plågorna,
MATTEUS 1:21 Och hon skall föda en son,
kom och talade till mig och sade: “Kom
hit, så skall jag visa dig bruden, Lammets
och honom skall du giva namnet Jesus,
hustru.”
ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras
synder.”
Se även:#1; #2; #3;#5; 5 Mosebok 4:31; 5 Mosebok 30:9; 5
Mosebok 31:6,8,16-18; Josua 1:5; 1 Samuelsboken 12:22; 1
Kungaboken 19:10; 1 Krönikeboken 16:31; Psaltaren 16:11;
Psaltaren 94:14; Jesaja 49:14-16; Jesaja 53:10; Jesaja 54:1,6,7;
Jesaja 60:10; Jesaja 62:12; Jeremia 32:41; Hesekiel 20:41; Hosea
1:7-11; Johannes 17:13; Romarbrevet 14:17; Filipperbrevet 2:2;
Uppenbarelseboken 21:2.
MATTEUS 3:3
Det var om denne som
profeten Esaias talade, när han sade: “Hör
rösten av en som ropar i öknen: ‘Bereden
vägen för Herren, gören stigarna jämna
för honom.’”
E10 Messias ska också vara Messias för
MATTEUS 21:5 “Sägen till dottern
hedningarna.
E22 Messias arbete ska bli välsignat.
Sion: ‘Se, din konung kommer till dig,
H03 Messias kommande rike.
saktmodig, ridande på en åsna, på en
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
arbetsåsninnas fåle.’”
JESAJA 62:10
Dragen ut, dragen ut
LUKAS 1:17
Han skall gå framför
genom portarna, bereden väg för folket;
honom i Elias’ ande och kraft, för att
banen, ja, banen en farväg rensen den från
‘vända fädernas hjärtan till barnen’ och
stenar, resen upp ett baner för folken.
omvända de ohörsamma till de rättfärdigas
11 Hör, HERREN höjer ett rop, och det når
sinnelag, så att han skaffar åt Herren ett
till jordens ända: Sägen till dottern Sion:
välberett folk.”
Se, din frälsning kommer. Se, han har med
sig sin lön, och hans segerbyte går framför
JOHANNES 3:14 Och såsom Moses upphöjde
honom.
ormen i öknen, så måste Människosonen
12 Och man skall kalla dem “det heliga
bliva upphöjd,
folket”, “HERRENS förlossade”; och dig
själv skall man kalla “den mångbesökta
ROMARBREVET 10:18
staden”, “staden, som ej varder övergiven”.
Jag frågar då:
Hava de kanhända icke hört predikas? Jo,
visserligen; det heter ju: “Deras tal har
2 MOSEBOK 17:15
Och Mose byggde
gått ut över hela jorden, och deras ord till
ett altare och gav det namnet HERREN
jesaja 62
världens ändar.”
289
jesaja 62
JESAJA
UPPENBARELSEBOKEN 22:12
Se, jag
dop; och huru ängslas jag icke, till dess att
kommer snart och har med mig min lön,
det är fullbordat!
för att vedergälla var och en efter som hans
JOHANNES 16:32
gärningar äro.
Se, den stund
kommer, ja, den är redan kommen, så I
Se även:#1; #2; #3; #4; #5; 5 Mosebok 7:6; 5 Mosebok 26:19;
5 Mosebok 28:9; Psaltaren 98:1-3; Höga Visan 5:10; Jesaja
18:3; Jesaja 49:22; Jesaja 57:14; Jesaja 59:19; Markus 16:15;
Romarbrevet 10:11-18.
skolen förskingras, var och en åt sitt håll,
och lämna mig allena. Dock, jag är icke
allena, ty Fadern är med mig.
HEBREERBREVET 1:3
Och eftersom
D05 Messias ska vara försonaren.
denne är hans härlighets återsken och
D06 Messias ska vara rådgivaren.
hans väsens avbild och genom sin makts
F11 Messias lidande.
ord bär allt, har han -- sedan han hade
H02 Hur dom i framtiden hålls av Messias.
utfört en rening från synderna -- satt sig på
Majestätets högra sida i höjden.
JESAJA 63:1
Vem är han som kommer
från Edom, från Bosra i högröda kläder, så
UPPENBARELSEBOKEN 14:19
Och
präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft?
ängeln högg till med sin lie på jorden
“Det är jag, som talar i rättfärdighet, jag,
och skar av frukten ifrån vinträden på
som är en mästare till att frälsa.”
jorden och kastade den i Guds vredes stora
2 Varför är din dräkt så röd? Varför likna
vinpress.
dina kläder en vintrampares?
20 Och vinpressen trampade utanför staden,
3 “Jo, en vinpress har jag trampat, jag själv
och blod gick ut från pressen och steg
allena, och ingen i folken bistod mig. Jag
ända upp till betslen på hästarna, på en
trampade dem i min vrede, trampade
sträcka av ett tusen sex hundra stadier.
sönder dem i min förtörnelse. Då stänkte
deras blod på mina kläder, och så fick jag
UPPENBARELSEBOKEN 19:13
hela min dräkt nedfläckad.
Och han
var klädd i en mantel som var doppad i
4 Ty en hämndedag hade jag beslutit, och
blod; och det namn han har fått är “Guds
mitt förlossningsår hade kommit.
Ord”.
5 Och jag skådade omkring mig, men ingen
14 Och honom följde, på vita hästar, de
hjälpare fanns; jag stod där i förundran,
himmelska härskarorna, klädda i fint
men ingen fanns, som understödde mig.
linne, vitt och rent.
Då hjälpte mig min egen arm, och min
15 Och från hans mun utgick ett skarpt svärd,
förtörnelse understödde mig.
varmed han skulle slå folken. Och han
6 Jag trampade ned folken i min vrede och
skall styra dem med järnspira; och han
gjorde dem druckna i min förtörnelse, och
trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga
jag lät deras blod rinna ned på jorden.”
vredes vinpress.
LUKAS 12:50
jesaja 62 & 63
Se även:#1; #5; Jesaja 59:16,17; Uppenbarelseboken 6:9-17;
Uppenbarelseboken 18:20.
Men jag måste genomgå ett
290
jesaja 63
JESAJA
E26 Messias försoningsverk.
människorna uppenbarades,
5 då frälste han oss, icke på grund av
H03 Messias kommande rike.
rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort,
JESAJA 63:7
HERRENS nådegärningar
utan efter sin barmhärtighet, genom ett
vill jag förkunna, ja, HERRENS lov, efter
bad till ny födelse och förnyelse i helig
allt vad HERREN har gjort mot oss, den
ande,
nåderike mot Israels hus, vad han har
6 som han rikligen utgöt över oss genom
gjort mot dem efter sin barmhärtighet och
Jesus Kristus, vår Frälsare,
sin stora nåd.
7 för att vi, rättfärdiggjorda genom hans
8 Ty han sade: “De äro ju mitt folk, barn,
nåd, skulle, såsom vårt hopp är, få evigt liv
som ej svika.” Och så blev han deras
till arvedel.
frälsare.
9 I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty
HEBREERBREVET 2:17
Därför måste
hans ansiktes ängel frälste dem. Därför
han i allt bliva lik sina bröder, för att han
att han älskade dem och ville skona dem,
skulle bliva barmhärtig och en trogen
förlossade han dem. Han lyfte dem upp
överstepräst i sin tjänst inför Gud, till att
och bar dem alltjämt, i forna tider.
försona folkets synder.
18 Ty därigenom att han har lidit, i det han
MATTEUS 14:14 Och då han steg i land, fick
själv blev frestad, kan han hjälpa dem som
han se att där var mycket folk; och han
frestas.
ömkade sig över dem och botade deras
HEBREERBREVET 4:15
sjuka.
Ty vi hava icke
en sådan överstepräst som ej kan hava
ROMARBREVET 11:1
Så frågar jag nu:
medlidande med våra svagheter, utan en
Har då Gud förskjutit sitt folk? Bort det!
som har varit frestad i allting, likasom vi,
Jag är ju själv en israelit, av Abrahams säd
dock utan synd.
och av Benjamins stam.
2 Gud har icke förskjutit sitt folk, som
HEBREERBREVET 5:8
Så lärde han,
redan förut hade blivit känt av honom.
fastän han var “Son”, lydnad genom sitt
Eller veten I icke vad skriften säger, där
lidande;
den talar om Elias, huru denne inför Gud
1 JOHANNESBREVET 4:9 Därigenom har
träder upp mot Israel med dessa ord:
Guds kärlek blivit uppenbarad bland oss,
ROMARBREVET 11:28
Se vi nu på
att Gud har sänt sin enfödde Son i världen,
evangelium, så äro de hans ovänner, för
för att vi skola leva genom honom.
10 Icke däri består kärleken, att vi hava älskat
eder skull; men se vi på utkorelsen, så äro
de hans älskade, för fädernas skull.
Gud, utan däri, att han har älskat oss och
sänt sin Son till försoning för våra synder.
TITUSBREVET 3:4
Men när Guds,
1 JOHANNESBREVET 4:14
vår Frälsares, godhet och kärlek till
jesaja 63
291
Och vi
jesaja 63
JESAJA
hava själva sett, och vi vittna om att Fadern
icke velat församla dina barn, likasom
har sänt sin Son till att vara världens
hönan församlar sina kycklingar under
Frälsare.
sina vingar! Men I haven icke velat.
UPPENBARELSEBOKEN 1:5
APOSTLAGÄRNINGARNA 13:40 Sen
och
från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet,
därför till, att över eder icke må komma
den förstfödde bland de döda, den som
det som är sagt hos profeterna:
är härskaren över konungarna på jorden.
41 ‘Sen här, I föraktare, och förundren eder,
Honom som älskar oss, och som har löst
och bliven till intet; ty en gärning utför
oss från våra synder med sitt blod
jag i edra dagar, en gärning som I alls icke
skullen tro, om den förtäljdes för eder.’”
Se även:#1; #2; 1 Mosebok 22:11-17; 1 Mosebok 48:16; Jesaja 41:8;
Jesaja 43:11; Jesaja 46:3,4; Jeremia 14:8; Hosea 13:4; Malaki 3:1.
ROMARBREVET 9:24
Och till att vara
sådana har han ock kallat oss, icke allenast
dem som äro av judisk börd, utan jämväl
E10 Messias ska också vara Messias för
dem som äro av hednisk.
hedningarna.
25 Så säger han ock hos Oseas: “Det folk som
F03 Messias ska avvisas.
icke var mitt folk, det skall jag kalla ‘mitt
JESAJA 65:1
Jag har låtit mig bliva
folk’, och henne som jag icke älskade skall
uppenbar för dem som icke frågade efter
jag kalla ‘min älskade’.
mig, jag har låtit mig finnas av dem som
26 Och det skall ske att på den ort där det
icke sökte mig; till ett folk som icke var
sades till dem: ‘I ären icke mitt folk’, där
uppkallat efter mitt namn har jag sagt: Se,
skola de kallas ‘den levande Gudens barn’.”
här är jag, här är jag.
2 Hela dagen har jag uträckt mina händer
ROMARBREVET 10:20
Och Esaias går
till ett gensträvigt folk som vandrar på den
så långt, att han säger: “Jag har låtit mig
väg som icke är god, i det att de följa sina
finnas av dem som icke sökte mig, jag har
egna tankar --
låtit mig bliva uppenbar för dem som icke
frågade efter mig.”
5 MOSEBOK 32:21
21 Men om Israel säger han: “Hela dagen har
De hava retat mig
med gudar som icke äro gudar, förtörnat
jag uträckt mina händer till ett ohörsamt
mig med de fåfängligheter de dyrka; därför
och gensträvigt folk.”
skall jag reta dem med ett folk som icke är
Se även: Ordspråksboken 1:24; Lukas 13:34; Lukas 19:41,42.
ett folk, med ett dåraktigt hednafolk skall
jag förtörna dem.
MATTEUS 23:37 Jerusalem, Jerusalem, du
som dräper profeterna och stenar dem
som äro sända till dig! Huru ofta har jag
jesaja 63 & 65
292
jesaja 65
JESAJA
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
slutdom, som avgör saken med hast.”
29 Och det är såsom redan Esaias har sagt:
JESAJA 65:8
Så säger HERREN:
“Om Herren Sebaot icke hade lämnat en
Likasom man säger om en druvklase, när
avkomma kvar åt oss, då vore vi såsom
däri finnes saft: “Fördärva den icke, ty
Sodom, vi vore Gomorra lika.”
välsignelse är däri”, så skall ock jag göra
för mina tjänares skull: jag skall icke
ROMARBREVET 11:5
fördärva alltsammans.
Likaså finnes ock,
i den tid som nu är, en kvarleva, i kraft av
9 Jag skall låta en avkomma utgå från Jakob,
en utkorelse som har skett av nåd.
från Juda en arvinge till mina berg; ty
mina utkorade skola besitta landet, och
ROMARBREVET 11:24
mina tjänare skola bo däri.
Ty om du har
blivit borthuggen från ditt av naturen vilda
10 Saron skall bliva en betesmark för får och
olivträd och mot naturen inympats i ett
Akors dal en lägerplats för fäkreatur, och
ädelt olivträd, huru mycket snarare skola
de skola givas åt mitt folk, när det söker
då icke dessa kunna inympas i sitt eget
mig.
äkta olivträd, det som de efter naturen
tillhöra!
1 MOSEBOK 49:10
25 Ty för att I, mina bröder, icke skolen hålla
Spiran skall icke
vika ifrån Juda, icke härskarstaven ifrån
eder själva för kloka, vill jag yppa för eder
hans fötter, till dess han kommer till Silo
denna hemlighet: Förstockelse har drabbat
och folken bliva honom hörsamma.
en del av Israel och skall fortfara intill dess
hedningarna i fulltalig skara hava kommit
JESAJA 35:2
Den skall blomstra skönt
in;
26 och så skall hela Israel bliva frälst,
och fröjda sig, ja, fröjda sig och jubla;
Libanons härlighet skall bliva den given,
såsom det är skrivet: “Från Sion skall
Karmels och Sarons prakt. Ja, de skola få
förlossaren komma, han skall skaffa bort
se HERRENS härlighet, vår Guds prakt.
all ogudaktighet från Jakob.
HOSEA 2:15
GALATERBREVET 3:29
Därefter skall jag giva
Hören I nu
henne tillbaka hennes vingårdar och göra
Kristus till, så ären I därmed ock
Akors dal till en hoppets port. Då skall
Abrahams säd, arvingar enligt löftet.
hon sjunga såsom i sin ungdoms dagar,
GALATERBREVET 4:7
och såsom på den dag då hon drog upp ur
Egyptens land.
Så är du nu icke
mer träl, utan son; och är du son, så är du
ock arvinge, insatt därtill av Gud.
ROMARBREVET 9:27
Men Esaias
HEBREERBREVET 1:1
utropar om Israel: “Om än Israels barn
vore till antalet såsom sanden i havet, så
skall dock allenast en kvarleva bliva frälst.
talat till fäderna genom profeterna,
28 Ty dom skall Herren hålla på jorden, en
jesaja 65
Sedan Gud fordom
många gånger och på många sätt hade
2 har han nu, på det yttersta av denna tid,
293
jesaja 65
JESAJA
JESAJA 61:9
talat till oss genom sin Son, som han har
Och deras släkte skall bliva
insatt till arvinge av allt, genom vilken han
känt bland folken och deras avkomma
ock har skapat världen.
bland folkslagen; alla som se dem skola
märka på dem, att de äro ett släkte, som
1 PETRUSBREVET 2:9
I åter ären “ett
HERREN har välsignat.
utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap,
2 PETRUSBREVET 3:12
ett heligt folk, ett egendomsfolk”, för att I
medan I förbiden
skolen förkunna hans härliga gärningar,
och påskynden Guds dags tillkommelse,
hans som har kallat eder från mörkret till
varigenom himlar skola upplösas av eld,
sitt underbara ljus.
och himlakroppar smälta av hetta!
13 Men “nya himlar och en ny jord”, där
Se även:#1; #2; #3; Matteus 24:21; Markus 13:20; Romarbrevet 11.
rättfärdighet bor, förbida vi efter hans
löfte.
UPPENBARELSEBOKEN 7:16
H01 Messias återkomst förutsägs.
‘De skola
H03 Messias kommande rike.
icke mer hungra och icke mer törsta, och
H05 Messias kommande ära och makt.
solens hetta skall icke träffa dem, ej heller
eljest någon brännande hetta.
JESAJA 65:17
Ty se, jag vill skapa nya
17 Ty Lammet, som står mitt för tronen, skall
himlar och en ny jord; och man skall ej mer
vara deras herde och leda dem till livets
komma ihåg det förgångna eller tänka därpå.
vattenkällor, och ‘Gud skall avtorka alla
18 Nej, I skolen fröjdas och jubla till evig
tårar från deras ögon’.”
tid över det som jag skapar; ty se, jag vill
skapa Jerusalem till jubel och dess folk till
UPPENBARELSEBOKEN 21:1
fröjd.
såg en ny himmel och en ny jord; ty den
JESAJA 65:19-22
JESAJA 65:23
Och jag
förra himmelen och den förra jorden voro
De skola icke möda sig
förgångna, och havet fanns icke mer.
förgäves, och barnen, som de föda,
2 Och jag såg den heliga staden, ett nytt
drabbas ej av plötslig död; ty de äro ett
Jerusalem, komma ned från himmelen,
släkte av HERRENS välsignade, och deras
från Gud, färdigsmyckad såsom en brud
avkomlingar få leva kvar bland dem.
som är prydd för sin brudgum.
24 Och det skall ske, att förrän de ropa, skall
3 Och jag hörde en stark röst från tronen
jag svara, och medan de ännu tala, skall
säga: “Se, nu står Guds tabernakel bland
jag höra.
människorna, och han skall bo ibland
25 Då skola vargar gå i bet tillsammans med
dem, och de skola vara hans folk; ja, Gud
lamm, och lejon skola äta halm likasom
själv skall vara hos dem
oxar, och stoft skall vara ormens föda.
4 och skall avtorka alla tårar från deras
Ingenstädes på mitt heliga berg skall man
ögon. Och döden skall icke mer vara till,
då göra, vad ont och fördärvligt är, säger
och ingen sorg eller klagan eller plåga
HERREN.
skall vara mer; ty det som förr var är nu
jesaja 65
294
jesaja 65
JESAJA
förgånget.”
händer,
Se även:#1; #2; #3; #5.
UPPENBARELSEBOKEN 21:22
Och jag
såg i den intet tempel, ty Herren Gud,
den Allsmäktige, är dess tempel, han och
Lammet.
E17 Messias ska bygga ett tempel åt Gud.
JESAJA 66:1
Se även: 1 Korinthierbrevet 3:16-19; 2 Korinthierbrevet 6:16;
Efesierbrevet 2:21; Uppenbarelseboken 15:5-8.
Så säger HERREN:
Himmelen är min tron, och jorden är min
fotapall; vad för ett hus skullen I då kunna
bygga åt mig, och vad för en plats skulle
tjäna mig till vilostad?
B15 Messias kommer att vara full av
barmhärtighet.
MATTEUS 24:2 Då svarade han och sade
JESAJA 66:2
till dem: “Ja, I sen nu allt detta; men
Min hand har ju gjort allt
sannerligen säger jag eder: Här skall
detta, och så har allt detta blivit till, säger
icke lämnas sten på sten; allt skall bliva
HERREN. Men till den skådar jag ned,
nedbrutet.”
som är betryckt och har en förkrossad
ande, och till den som fruktar för mitt ord.
MARKUS 14:58 “Vi hava själva hört honom
MATTEUS 5:3
säga: ‘Jag skall bryta ned detta tempel, som
“Saliga äro de som äro
är gjort med händer, och skall sedan på
fattiga i anden, ty dem hör himmelriket
tre dagar bygga upp ett annat, som icke är
till.
gjort med händer.’”
APOSTLAGÄRNINGARNA 9:6
APOSTLAGÄRNINGARNA 7:47
Men stå
nu upp och gå in i staden, så skall där
Men
bliva dig sagt vad du har att göra.”
det var Salomo som fick bygga ett hus åt
honom.
APOSTLAGÄRNINGARNA 16:29 Då lät
48 Dock, den Högste bor icke i hus som
han hämta ljus och sprang in och föll ned
äro gjorda med händer, ty det är såsom
för Paulus och Silas, bävande.
profeten säger:
30 Därefter förde han ut dem och sade: “I
49 ‘Himmelen är min tron, och jorden är min
fotapall; vad för ett hus skullen I då kunna
herrar, vad skall jag göra för att bliva
bygga åt mig, säger Herren, och vad för en
frälst?”
plats skulle tjäna mig till vilostad?
1 KORINTHIERBREVET 1:18
APOSTLAGÄRNINGARNA 17:24 Den Gud
om korset är visserligen en dårskap för
dem som gå förlorade, men för oss som
som har gjort världen och allt vad däri är,
bliva frälsta är det en Guds kraft.
han som är Herre över himmel och jord,
19 Det är ju skrivet: “Jag skall göra de visas
han bor icke i tempel som äro gjorda med
jesaja 65 & 66
Ty talet
295
jesaja 66
JESAJA
vishet om intet, och de förståndigas
ström och folkens rikedomar såsom en
förstånd skall jag slå ned.”
översvämmande flod, och I skolen så få
dia, I skolen bliva burna på armen och
FILIPPERBREVET 2:12
skolen få sitta i knäet och bliva smekta.
Därför, mina
13 Såsom en moder tröstar sin son, så skall
älskade, såsom I alltid förut haven varit
jag trösta eder; ja, i Jerusalem skolen I få
lydiga, så mån I också nu med fruktan och
tröst.
bävan arbeta på eder frälsning, och det
JESAJA 66:14-17
icke allenast såsom I gjorden, då jag var
närvarande, utan ännu mycket mer nu, då
JESAJA 60:16
jag är frånvarande.
Och du skall dia folkens
mjölk, ja, konungabröst skall du dia; och
HEBREERBREVET 1:2
har han nu, på det
du skall förnimma, att jag, HERREN, är
yttersta av denna tid, talat till oss genom
din frälsare och att den Starke i Jakob är
sin Son, som han har insatt till arvinge
din förlossare.
av allt, genom vilken han ock har skapat
SAKARIA 14:11 och folket skall bo där i ro
världen.
och icke mer givas till spillo, ty Jerusalem
1 PETRUSBREVET 3:4
Den vare fastmer
skall trona i trygghet.
hjärtats fördolda människa, smyckad
JOHANNES 14:27
med den saktmodiga och stilla andens
Frid lämnar jag
oförgängliga väsende; ty detta är dyrbart
efter mig åt eder, min frid giver jag eder;
inför Gud.
icke giver jag eder den såsom världen
giver. Edra hjärtan vare icke oroliga eller
Se även: Jesaja 40:26; Kolosserbrevet 1:17.
försagda.
ROMARBREVET 5:1
E10 Messias ska också vara Messias för
Då vi nu hava
blivit rättfärdiggjorda av tro, hava vi frid
hedningarna.
med Gud genom vår Herre Jesus Kristus
E19 Messias ska trösta.
1 PETRUSBREVET 2:2
E24 Messias ska komma med glada nyheter.
Och då I nu ären
nyfödda barn, så längten efter att få den
JESAJA 66:10
Glädjens med Jerusalem
andliga oförfalskade mjölken, på det att I
och fröjden eder över henne, alla I som
genom den mån växa upp till frälsning,
haven henne kär; jublen högt med henne,
alla I som haven sörjt över henne.
UPPENBARELSEBOKEN 21:24
11 Så skolen I få dia eder mätta vid hennes
hugsvalelses bröst; så skolen I få suga med
konungar föra ditin, vad härligt de hava.
lust av hennes rika barm.
25 Dess portar skola aldrig stängas om dagen
12 Ty så säger HERREN: Se, jag vill låta
-- natt skall icke finnas där
frid komma över henne såsom en
jesaja 66
Och
folken skola vandra i dess ljus, och jordens
26 och vad härligt och dyrbart folken hava
296
jesaja 66
JESAJA
mig, säger HERREN.
skall man föra ditin.
24 Och man skall gå ut och se med lust, huru
Se även:#1; #2; #3; #4;#5.
de människor, som avföllo från mig, nu
ligga där döda; ty deras mask skall icke dö,
och deras eld skall icke utsläckas, och de
skola vara till vämjelse för allt kött.
E10 Messias ska också vara Messias för
hedningarna.
JESAJA 2:2
H01 Messias återkomst förutsägs.
Och det skall ske i
H02 Hur dom i framtiden hålls av Messias.
kommande dagar att det berg där
H03 Messias kommande rike.
HERRENS hus är skall stå där fast grundat
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
och vara det yppersta ibland bergen
och upphöjt över andra höjder; och alla
JESAJA 66:15
Ty se, HERREN skall
hednafolk skola strömma dit,
komma i eld, och hans vagnar skola vara
såsom en stormvind; och han skall låta sin
JOHANNES 17:2 eftersom du har givit
vrede drabba med hetta och sin näpst med
honom makt över allt kött, för att han skall
eldslågor.
giva evigt liv åt alla dem som du har givit
JESAJA 66:16-17
JESAJA 66:18
åt honom.
Jag känner deras gärningar
3 Och detta är evigt liv, att de känna dig, den
och tankar. Den tid kommer, då jag skall
enda sanne Guden, och den du har sänt,
församla alla folk och tungomål; och de
Jesus Kristus.
skola komma och se min härlighet.
4 Jag har förhärligat dig på jorden, genom
19 Och jag skall göra ett tecken bland dem;
att fullborda det verk som du har givit mig
och några av dem som bliva räddade
att utföra.
skall jag sända såsom budbärare till
hednafolken, till Tarsis, till Pul och Lud,
ROMARBREVET 15:8
Vad jag vill säga är
bågskyttfolken, till Tubal och Javan, till
detta: För de omskurna har Kristus blivit
havsländerna i fjärran, som icke hava hört
en tjänare, till ett vittnesbörd om Guds
något om mig eller sett min härlighet; och
sannfärdighet, för att bekräfta de löften
de skola förkunna min härlighet bland
som hade givits åt fäderna;
folken.
9 hedningarna åter hava fått prisa Gud för
JESAJA 66:20-21
JESAJA 66:22
hans barmhärtighets skull. Så är ock
Ty likasom de nya himlar
skrivet: “Fördenskull vill jag prisa dig
och den nya jord, som jag vill göra, bliva
bland hedningarna och lovsjunga ditt
beståndande inför mig, säger HERREN, så
namn.”
skall det ock vara med edra barn och med
10 Och åter heter det: “Jublen, I hedningar,
edert namn.
med hans folk”;
23 Och nymånadsdag efter nymånadsdag och
11 så ock: “Loven Herren, alla hedningar, ja,
sabbatsdag efter sabbatsdag skall det ske,
honom prise alla folk.”
att allt kött kommer och tillbeder inför
jesaja 66
12 Så säger ock Esaias: “Telningen från
297
jesaja 66
JESAJA
Jessais rot skall komma, ja, han som skall
skola upplösas av eld, och himlakroppar
stå upp för att råda över hedningarna; på
smälta av hetta!
13 Men “nya himlar och en ny jord”, där
honom skola hedningarna hoppas.”
rättfärdighet bor, förbida vi efter hans
2 KORINTHIERBREVET 5:17
Alltså,
löfte.
om någon är i Kristus, så är han en ny
UPPENBARELSEBOKEN 19:15
skapelse. Det gamla är förgånget; se,
Och från
hans mun utgick ett skarpt svärd, varmed
något nytt har kommit!
han skulle slå folken. Och han skall styra
2 THESSALONIKERBREVET 1:6
Guds
dem med järnspira; och han trampar
rättfärdighet kräver ju att de som vålla eder
Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes
lidande få lidande till vedergällning,
vinpress.
7 men att I som utstån lidanden fån hugnad
UPPENBARELSEBOKEN 21:1
tillsammans med oss, när Herren Jesus
Och jag
uppenbarar sig från himmelen med sin
såg en ny himmel och en ny jord; ty den
makts änglar,
förra himmelen och den förra jorden voro
8 “i lågande eld”, och låter straffet drabba
förgångna, och havet fanns icke mer.
dem som icke känna Gud, och dem som
Se även:#1; #2; #3; #4; #5; Apostlagärningarna 11:25,26.
icke äro vår Herre Jesu evangelium lydiga.
9 Dessa skola då bliva straffade med evigt
fördärv, bort undan Herrens ansikte och
hans överväldigande härlighet,
HEBREERBREVET 8:13
När han säger “ett
nytt förbund”, har han därmed givit till
känna att det förra är föråldrat; men det
som föråldras och bliver gammalt, det är
nära att försvinna.
2 PETRUSBREVET 3:10
Men Herrens dag
skall komma såsom en tjuv, och då skola
himlarna med dånande hast förgås, och
himlakropparna upplösas av hetta, och
jorden och de verk som äro därpå brännas
upp.
11 Eftersom nu allt detta sålunda går till sin
upplösning, hurudana bören icke I då vara
i helig vandel och gudsfruktan,
12 medan I förbiden och påskynden Guds
dags tillkommelse, varigenom himlar
jesaja 66
298
jesaja 66
JEREMIA
HESEKIEL 34:11 Ty så säger Herren,
H03 Messias kommande rike.
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
HERREN: Se, jag skall själv taga mig an
mina får och leta dem tillsammans.
JEREMIA 3:14
Vänden om, I avfälliga
12 Likasom en herde letar tillsammans sin
barn, säger HERREN, ty jag är eder rätte
hjord, när hans får äro förströdda omkring
herre; så vill jag hämta eder, en från var
honom, så skall ock jag leta tillsammans
stad och två från var släkt, och föra eder
mina får och rädda dem från alla de orter
till Sion.
till vilka de förskingrades på en dag av
15 Och jag vill giva eder herdar efter mitt
moln och töcken.
hjärta, och de skola föra eder i bet med
förstånd och insikt.
SAKARIA 13:7
16 Och det skall ske, att när I på den tiden
Svärd, upp mot min herde,
mot den man som fick stå mig nära! säger
föröken eder och bliven fruktsamma i
HERREN Sebaot. Må herden bliva slagen,
landet, säger HERREN, då skall man icke
så att fåren förskingras; ty jag vill nu vända
mer tala om HERRENS förbundsark eller
min hand mot de svaga.
tänka på den; man skall icke komma ihåg
den eller sakna den, och man skall icke
JOHANNES 4:21 Jesus sade till henne: “Tro
göra någon ny sådan.
mig, kvinna: den tid kommer, då det
17 Utan på den tiden skall man kalla
varken är på detta berg eller i Jerusalem
Jerusalem “HERRENS tron”; och dit skola
som I skolen tillbedja Fadern.
församla sig alla hednafolk, till HERRENS
22 I tillbedjen vad I icke kännen, vi tillbedja
namn i Jerusalem. Och de skola icke mer
vad vi känna -- ty frälsningen kommer från
vandra efter sina onda hjärtans hårdhet.
judarna --
18 På den tiden skall Juda hus gå till Israels
23 men den tid skall komma, ja, den är redan
hus, och tillsammans skola de komma
inne, då sanna tillbedjare skola tillbedja
från nordlandet in i det land som jag gav
Fadern i ande och sanning; ty sådana
edra fäder till arvedel.
tillbedjare vill Fadern hava.
19 Jag tänkte: “Vilken plats skall jag ej förläna
dig bland barnen, och vilket ljuvligt land
JOHANNES 10:1 “Sannerligen, sannerligen
skall jag icke giva dig, den allra härligaste
säger jag eder: Den som icke går in i
arvedel bland folken!” Och jag tänkte: “Då
fårahuset genom dörren, utan stiger in
skolen I kalla mig fader och icke mer vika
någon annan väg, han är en tjuv och en
bort ifrån mig.”
rövare.
2 Men den som går in genom dörren, han är
JESAJA 17:6
en ringa efterskörd lämnas
fårens herde.
3 För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren
kvar där, såsom när man slår ned oliver,
två eller tre bär lämnas kvar högst uppe i
lyssna till hans röst, och han kallar sina får
toppen, fyra eller fem på trädets kvistar,
vid namn och för dem ut.
4 Och när han har släppt ut alla sina får, går
säger HERREN, Israels Gud.
han framför dem, och fåren följa honom,
jeremia 3
299
jeremia 3
JEREMIA
ty de känna hans röst.
goda; och genom det större och
5 Men en främmande följa de alls icke, utan
fullkomligare tabernakel som icke är gjort
fly bort ifrån honom, ty de känna icke de
med händer, det är, som icke tillhör den
främmandes röst.”
skapelse som nu är,
12 gick han, icke med bockars och kalvars
JOHANNES 21:15
När de hade ätit,
blod, utan med sitt eget blod, en gång för
sade Jesus till Simon Petrus: “Simon,
alla in i det allraheligaste och vann en evig
Johannes’ son, älskar du mig mer än dessa
förlossning.
göra?” Han svarade honom: “Ja, Herre;
Se även:#1; #2; #3; #5; Hesekiel 34:13,14; Hosea 2:19-20; Sakaria
13:8,9; Lukas 15:11-32; Apostlagärningarna 20:28; Romarbrevet
11:4-6; Efesierbrevet 4:11-12; 1 Petrusbrevet 5:1-4.
du vet att jag har dig kär.” Då sade han till
honom: “Föd mina lamm.”
16 Åter frågade han honom, för andra
gången: “Simon, Johannes’ son, älskar du
mig?” Han svarade honom: “Ja, Herre; du
E10 Messias ska också vara Messias för
vet att jag har dig kär.” Då sade han till
hedningarna.
honom: “Var en herde för mina får.”
JEREMIA 4:1
17 För tredje gången frågade han honom:
om du omvänder dig,
“Simon, Johannes’ son, har du mig kär?”
Israel, säger HERREN, skall du få vända
Petrus blev bedrövad över att han för tredje
tillbaka till mig; och om du skaffar bort
gången frågade honom: “Har du mig kär?”
dina styggelser från min åsyn, skall du
slippa vandra flyktig omkring.
Och han svarade honom: “Herre, du vet
2 Då skall du svärja i sanning, rätt och
allting; du vet att jag har dig kär.” Då sade
rättfärdighet: “Så sant HERREN lever”,
Jesus till honom: “Föd mina får.
och hednafolken skola välsigna sig i
ROMARBREVET 9:27
honom och berömma sig av honom.
Men Esaias
utropar om Israel: “Om än Israels barn
APOSTLAGÄRNINGARNA 11:1
vore till antalet såsom sanden i havet, så
Men
apostlarna och de bröder som voro i
skall dock allenast en kvarleva bliva frälst.
Judeen fingo höra att också hedningarna
ROMARBREVET 11:26
hade tagit emot Guds ord.
och så skall hela
Israel bliva frälst, såsom det är skrivet:
APOSTLAGÄRNINGARNA 11:18
“Från Sion skall förlossaren komma, han
När de
skall skaffa bort all ogudaktighet från
hade hört detta, gåvo de sig till freds och
Jakob.
prisade Gud och sade: “Så har då Gud
27 Och när jag borttager deras synder, då
också åt hedningarna förlänat den bättring
som för till liv.”
skall detta vara det förbund, som jag gör
med dem.”
APOSTLAGÄRNINGARNA 13:46 Då togo
HEBREERBREVET 9:11
Paulus och Barnabas mod till sig och
Men Kristus kom
sade: “Guds ord måste i första rummet
såsom överstepräst för det tillkommande
jeremia 3
300
jeremia 3 & 4
JEREMIA
MATTEUS 28:18 Då trädde Jesus fram och
förkunnas för eder. Men eftersom I stöten
det bort ifrån eder och icke akten eder
talade till dem och sade: “Mig är given all
själva värdiga det eviga livet, så vända vi
makt i himmelen och på jorden.
oss nu till hedningarna.
LUKAS 12:5
47 Ty så har Herren bjudit oss: ‘Jag har satt
Jag vill lära eder vem I
dig till ett ljus för hednafolken, för att
skolen frukta: frukten honom som har
du skall bliva till frälsning intill jordens
makt att, sedan han har dräpt, också kasta
ända.’”
i Gehenna. Ja, jag säger eder: Honom
48 När hedningarna hörde detta, blevo de
skolen I frukta. --
glada och prisade Herrens ord; och de
JOHANNES 17:1 Sedan Jesus hade talat
kommo till tro, så många det var beskärt
detta, lyfte han upp sina ögon mot
att få evigt liv.
49 Och Herrens ord utbredde sig över hela
himmelen och sade: “Fader, stunden är
kommen; förhärliga din Son, på det att din
landet.
Son må förhärliga dig,
APOSTLAGÄRNINGARNA 14:27 Och när
2 eftersom du har givit honom makt över allt
de hade kommit dit, kallade de tillhopa
kött, för att han skall giva evigt liv åt alla
församlingen och omtalade för dem huru
dem som du har givit åt honom.
stora ting Gud hade gjort med dem, och
UPPENBARELSEBOKEN 15:4
huru han för hedningarna hade öppnat en
Vem
skulle icke frukta dig, Herre, och prisa ditt
dörr till tro.
namn? Du allena är helig, och alla folk
GALATERBREVET 3:8
skola komma och tillbedja inför dig. Ty
Och eftersom
dina domar hava blivit uppenbara.”
skriften förutsåg att det var av tro som
hedningarna skulle bliva rättfärdiggjorda
Se även:#1; #4; Psaltaren 22:28; Jesaja 2:4; Jeremia 10:6; 1
Korinthierbrevet 1:19,20.
av Gud, så gav den i förväg åt Abraham
detta glada budskap: “I dig skola alla folk
varda välsignade.”
Se även: 1 Mosebok 22:18; Psaltaren 72:17.
H03 Messias kommande rike.
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
JEREMIA 12:15 Men därefter, sedan jag har
E10 Messias ska också vara Messias för
ryckt dem bort, skall jag åter förbarma mig
hedningarna.
över dem och låta dem komma tillbaka, var
JEREMIA 10:7
Vem skulle icke frukta dig,
och en till sin arvedel och var och en till
du folkens konung? Sådant tillkommer
sitt land.
ju dig. Ty bland folkens alla vise och i alla
deras riken finnes ingen som är dig lik.
JEREMIA 15:19 Därför säger HERREN
så: Om du vänder åter, så vill jag låta dig
jeremia 4 & 10
301
jeremia 10 & 12
JEREMIA
komma åter och bliva min tjänare. Och om
med dem.”
du frambär ädel metall utan slagg, så skall
HEBREERBREVET 8:8
du få tjäna mig såsom mun. Dessa skola
Men nu förebrår
då vända åter till dig, men du skall icke
Gud dem och säger: “Se, dagar skola
vända åter till dem.
komma, säger Herren, då jag skall sluta
20 Och jag skall göra dig inför detta folk till
ett nytt förbund med Israels hus och med
en fast kopparmur, så att de icke skola
Juda hus;
bliva dig övermäktiga, om de vilja strida
9 icke ett sådant förbund som det jag gjorde
mot dig; ty jag är med dig och vill frälsa
med deras fäder, på den dag då jag tog
dig och vill hjälpa dig, säger HERREN.
dem vid handen till att föra dem ut ur
21 Jag skall hjälpa dig ut ur de ondas våld och
Egyptens land. Ty de förblevo icke i mitt
skall förlossa dig ur våldsverkarnas hand.
förbund, och därför frågade icke heller jag
efter dem, säger Herren.
JEREMIA 24:6
Jag skall med välbehag
10 Nej, detta är det förbund som jag skall
vända mitt öga till dem och låta dem
sluta med Israels hus i kommande dagar,
komma tillbaka till detta land. Jag skall
säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i
uppbygga dem och icke slå ned dem; jag
deras sinnen, och i deras hjärtan skall jag
skall plantera dem och icke upprycka dem.
skriva dem, och jag skall vara deras Gud,
7 Och jag skall giva dem hjärtan till att
och de skola vara mitt folk.
känna att jag är HERREN; och de skola
11 Då skall den ene medborgaren aldrig
vara mitt folk, och jag skall vara deras
behöva undervisa den andre, icke den ene
Gud. Ty de skola omvända sig till mig av
brodern den andre och säga: ‘Lär känna
allt sitt hjärta.
Herren’; ty de skola alla känna mig, från
den minste bland dem till den störste.
JEREMIA 29:14 Ty jag vill låta mig finnas
Se även:#1; #2; #3; #4; #5.
av eder, säger HERREN; och jag skall åter
upprätta eder och skall församla eder
från alla de folk och alla de arter till vilka
jag har drivit eder bort, säger HERREN;
E10 Messias ska också vara Messias för
och jag skall låta eder komma tillbaka till
hedningarna.
denna plats, varifrån jag har låtit föra eder
H03 Messias kommande rike.
bort i fångenskap.
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
ROMARBREVET 11:26
JEREMIA 16:14 Se, därför skola dagar
och så skall hela
Israel bliva frälst, såsom det är skrivet:
komma, säger HERREN, då man icke mer
“Från Sion skall förlossaren komma, han
skall säga: “Så sant HERREN lever, han
skall skaffa bort all ogudaktighet från
som har fört Israels barn upp ur Egyptens
Jakob.
land”,
15 utan: “Så sant HERREN lever, han som har
27 Och när jag borttager deras synder, då
fört Israels barn upp ur nordlandet, och ur
skall detta vara det förbund, som jag gör
jeremia 12
302
jeremia 12 & 16
JEREMIA
alla andra länder till vilka han hade drivit
Herren bjudit oss: ‘Jag har satt dig till ett
dem bort.” Ty jag skall föra dem tillbaka
ljus för hednafolken, för att du skall bliva
till deras land, det som jag gav åt deras
till frälsning intill jordens ända.’”
fäder.
GALATERBREVET 3:14
19 HERRE, du min starkhet och mitt värn, du
Vi friköptes, för
att den välsignelse som hade givits åt
min tillflykt på nödens dag, till dig skola
Abraham skulle i Jesus Kristus komma
hedningarna komma från jordens ändar
också hedningarna till del, så att vi genom
och skola säga: “Allenast lögn hava våra
tron skulle undfå den utlovade Anden.
fäder fått i arv. fåfängliga avgudar, av vilka
UPPENBARELSEBOKEN 7:9
ingen kan hjälpa.
Sedan
fick jag se en stor skara, som ingen
PSALTAREN 22:27
De ödmjuka skola
kunde räkna, en skara ur alla folkslag
äta och bliva mätta, de som söka HERREN
och stammar och folk och tungomål stå
skola få lova honom; ja, edra hjärtan skola
inför tronen och inför Lammet; och de
leva evinnerligen.
voro klädda i vita, fotsida kläder och hade
palmer i sina händer.
MATTEUS 28:19 Gån fördenskull ut och
UPPENBARELSEBOKEN 15:4
gören alla folk till lärjungar, döpande
Vem
dem i Faderns och Sonens och den helige
skulle icke frukta dig, Herre, och prisa ditt
Andes namn,
namn? Du allena är helig, och alla folk
skola komma och tillbedja inför dig. Ty
LUKAS 24:47
och att bättring till
dina domar hava blivit uppenbara.”
syndernas förlåtelse i hans namn skulle
Se även:#1; #2; #3; #4; #5; Apostlagärningarna
14:27; Apostlagärningarna 28:28; Romarbrevet 10:18; 1
Thessalonikerbrevet 2:16.
predikas bland alla folk, och först i
Jerusalem.
APOSTLAGÄRNINGARNA 9:15
Men
Herren sade till honom: “Gå åstad; ty
B08 Messias är allvetande.
denne man är mig ett utvalt redskap till att
bära fram mitt namn inför hedningar och
JEREMIA 17:10 Dock, Jag, HERREN,
konungar och inför Israels barn;
utrannsakar hjärtat och prövar njurarna,
och giver så åt var och en efter hans vägar,
APOSTLAGÄRNINGARNA 10:45 Och
efter hans gärningars frukt.
alla de omskurna troende män som hade
kommit dit med Petrus blevo uppfyllda
JOHANNES 2:25 och icke behövde någon
av häpnad över att den helige Ande hade
blivit utgjuten jämväl över hedningarna,
annans vittnesbörd om människorna; ty av
såsom en gåva åt dem.
sig själv visste han vad i människan var.
ROMARBREVET 8:27
APOSTLAGÄRNINGARNA 13:47 Ty så har
jeremia 16
303
Och han som
jeremia 16 & 17
JEREMIA
rannsakar hjärtan, han vet vad Anden
HERREN, då man icke mer skall säga:
menar, ty det är efter Guds behag som han
“Så sant HERREN lever, han som har fört
Israels barn upp ur Egyptens land”,
manar gott för de heliga.
8 utan: “Så sant HERREN lever, han som har
HEBREERBREVET 4:12
fört upp Israels hus släkt och hämtat dem
Ty Guds ord är
levande och kraftigt och skarpare än något
ut ur nordlandet och ur alla andra länder
tveeggat svärd, och tränger igenom, så att
till vilka jag hade drivit dem bort.” Och så
det åtskiljer själ och ande, märg och ben;
skola de få bo i sitt land.
och det är en domare över hjärtats uppsåt
JOHANNES 6:39 Och detta är dens vilja, som
och tankar.
13 Intet skapat är fördolt för honom, utan allt
har sänt mig, att jag icke skall låta någon
ligger blottat och uppenbart för hans ögon;
enda gå förlorad av dem som han har givit
och inför honom skola vi göra räkenskap.
mig, utan att jag skall låta dem uppstå på
den yttersta dagen.
UPPENBARELSEBOKEN 2:23
40 Ja, detta är min Faders vilja, att var och en
Och
hennes barn skall jag dräpa. Och alla
som ser Sonen och tror på honom, han
församlingarna skola förnimma, att jag är
skall hava evigt liv, och att jag skall låta
den som rannsakar njurar och hjärtan; och
honom uppstå på den yttersta dagen.”
jag skall giva var och en av eder efter hans
JOHANNES 10:27
gärningar.
Mina får lyssna till
min röst, och jag känner dem, och de följa
Se även: Psaltaren 7:9; Psaltaren 139:1,2,23,24; Ordspråksboken
17:3; Jeremia 11:20; Jeremia 20:12; Jeremia 32:19.
mig.
28 Och jag giver dem evigt liv, och de skola
aldrig någonsin förgås, och ingen skall
rycka dem ur min hand.
29 Min Fader, som har givit mig dem, är
H03 Messias kommande rike.
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
större än alla, och ingen kan rycka dem ur
min Faders hand.
JEREMIA 23:3
Och jag skall själv församla
30 Jag och Fadern äro ett.”
kvarlevan av mina får ur alla de länder till
vilka jag har drivit dem bort, och skall föra
JOHANNES 17:12
Medan jag var hos
dem tillbaka till deras betesmarker, och de
dem, bevarade jag dem i ditt namn, det
skola bliva fruktsamma och föröka sig.
som du har förtrott åt mig; jag vakade över
4 Och jag skall låta herdar uppstå åt dem,
dem, och ingen av dem gick i fördärvet,
vilka skola föra dem i bet; och de skola
ingen utom fördärvets man, ty skriften
icke mer behöva frukta eller förskräckas
skulle ju fullbordas.
och skola icke mer drabbas av hemsökelse,
säger HERREN.
JOHANNES 18:9 Ty det ordet skulle
fullbordas, som han hade sagt: “Av dem som
7 Se, därför skola dagar komma, säger
jeremia 17 & 23
du har givit mig har jag icke förlorat någon.”
304
jeremia 23
JEREMIA
1 PETRUSBREVET 1:5
I som med Guds
hand,
72 och så göra barmhärtighet med våra fäder
makt bliven genom tro bevarade till en
frälsning som är beredd för att uppenbaras
och tänka på sitt heliga förbund,
73 vad han med ed hade lovat för vår fader
i den yttersta tiden.
Abraham,
Se även:#1; #2; #3; Mika 2:12,13; Johannes 21:15-17;
Apostlagärningarna 20:28,29; 1 Petrusbrevet 5:1-5.
74 Han ville beskära oss att få tjäna honom
utan fruktan, frälsta ur våra ovänners
hand,
LUKAS 19:9
B04 Messias gudomliga egenskaper.
Och Jesus sade om honom:
C01 Messias födelse profeteras.
“I dag har frälsning vederfarits detta hus,
D09 Messias ska vara frälsaren.
eftersom också han är en Abrahams son.
10 Ty Människosonen har kommit för att
H03 Messias kommande rike.
uppsöka och frälsa det som var förlorat.”
JEREMIA 23:5
Se, dagar skola komma, säger
HERREN, då jag skall låta en rättfärdig
JOHANNES 1:45 Filippus träffade Natanael
telning uppstå åt David. Han skall regera
och sade till honom: “Den som Moses har
såsom konung och hava framgång, och han
skrivit om i lagen och som profeterna hava
skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden.
skrivit om, honom hava vi funnit, Jesus,
6 I hans dagar skall Juda varda frälst och Israel
Josefs son, från Nasaret.”
bo i trygghet; och detta skall vara det namn
han skall få: HERREN vår rättfärdighet.
ROMARBREVET 11:26
och så skall hela
Israel bliva frälst, såsom det är skrivet:
MATTEUS 1:1
Detta är Jesu Kristi, Davids
“Från Sion skall förlossaren komma, han
sons, Abrahams sons, släkttavla.
skall skaffa bort all ogudaktighet från
Jakob.
MATTEUS 1:21 Och hon skall föda en son,
27 Och när jag borttager deras synder, då
och honom skall du giva namnet Jesus,
skall detta vara det förbund, som jag gör
ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras
med dem.”
synder.”
1 KORINTHIERBREVET 1:30
LUKAS 1:32
Han skall bliva stor och
Men
hans verk är det, att I ären i Kristus Jesus,
kallas den Högstes Son, och Herren Gud
som för oss har blivit till visdom från
skall giva honom hans fader Davids tron.
Gud, till rättfärdighet och helgelse och till
33 Och han skall vara konung över Jakobs hus
förlossning,
till evig tid, och på hans rike skall ingen
UPPENBARELSEBOKEN 19:11
ände vara.”
Och jag
såg himmelen öppen och fick där se en vit
LUKAS 1:71
Ty han ville frälsa oss från
häst; och mannen som satt på den heter
våra ovänner och ur alla våra motståndares
jeremia 23
“Trofast och sannfärdig”, och han dömer
305
jeremia 23
JEREMIA
och strider i rättfärdighet.
predikare kunna komma, om de icke bleve
sända? Så är och skrivet: “Huru ljuvliga
Se även:#1; #2; #3; Psaltaren 72:2; Jesaja 7:14; Jesaja 53:10;
Jeremia 33:15; Sakaria 3:8; Romarbrevet 3:22; 2 Korinthierbrevet
5:21; Filipperbrevet 3:9.
äro icke fotstegen av de män som frambära
gott budskap!”
Se även: Jesaja 52:7; Jeremia 6:14; Hesekiel 13:10-16; Nahum 1:15;
Sakaria 9:10; Matteus 17:5; Lukas 7:50; Lukas 19:42; Johannes
20:19,21; Apostlagärningarna 9:31; Romarbrevet 5:1; Romarbrevet
8:6; Romarbrevet 14:17; 1 Korinthierbrevet 14:33; Efesierbrevet
2:14,15,17; Kolosserbrevet 3:15; 2 Thessalonikerbrevet 3:16;
Hebreerbrevet 12:14; 2 Petrusbrevet 1:2,17; Uppenbarelseboken 1:4.
D02 Messias ämbete som profet.
E24 Messias ska komma med glada nyheter.
JEREMIA 28:9
Därför, om nu en profet
profeterar om lycka, så kan man först då
när den profetens ord går i fullbordan
A03 Messias härstammar från David.
veta att han är en profet som HERREN i
D05 Messias ska vara försonaren.
sanning har sänt.”
H03 Messias kommande rike.
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
MATTEUS 3:17 Och från himmelen kom
JEREMIA 30:3
en röst, som sade: “Denne är min älskade
Ty se, dagar skola komma,
säger HERREN, då jag åter skall upprätta
Son, i vilken jag har funnit behag.”
mitt folk, Israel och Juda, säger HERREN,
LUKAS 2:14
och låta dem komma tillbaka till det land
“Ära vare Gud i höjden, och
frid på jorden, bland människor till vilka
som jag har givit åt deras fäder; och de
han har behag!”
skola taga det i besittning.
JEREMIA 30:4-8
LUKAS 24:36
JEREMIA 30:9
Medan de nu talade härom,
utan han skall få tjäna
stod han själv mitt ibland dem och sade till
HERREN, sin Gud, och David, sin konung,
dem: “Frid vare med eder.
ty honom skall jag låta uppstå åt dem.
10 Så frukta nu icke, du min tjänare Jakob,
JOHANNES 14:27
säger HERREN. och var ej förfärad du
Frid lämnar jag
efter mig åt eder, min frid giver jag eder;
Israel; ty se, jag skall frälsa dig ur det
icke giver jag eder den såsom världen
avlägsna landet, och dina barn ur deras
giver. Edra hjärtan vare icke oroliga eller
fångenskaps land. Och Jakob skall få
försagda.
komma tillbaka och leva i ro och säkerhet,
och ingen skall förskräcka honom.
APOSTLAGÄRNINGARNA 10:36 Det ord
11 Ty jag är med dig, säger HERREN, till att
som han har sänt till Israels barn för att
frälsa dig. Ja, jag skall göra ände på alla de
genom Jesus Kristus, som är allas Herre,
folk; bland vilka jag har förstrött dig; men
förkunna det glada budskapet om frid, det
på dig vill jag icke alldeles göra ände, jag
ordet kännen I,
vill blott tukta dig med måtta; ty alldeles
ostraffad kan jag ju ej låta dig bliva.
ROMARBREVET 10:15
jeremia 23 & 28
JEREMIA 30:12-15
Och huru skulle
306
jeremia 28 & 30
JEREMIA
JEREMIA 30:16 Så skola då alla dina
sittande på en åsninnas fåle.”
uppätare nu bliva uppätna, och alla
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:30
dina ovänner skola allasammans gå i
Men
fångenskap; dina skövlare skola varda
eftersom han var en profet och visste att
skövlade, och alla dina plundrare skall jag
Gud med ed hade lovat honom att ‘av hans
lämna till plundring.
livs frukt sätta en konung på hans tron’,
JEREMIA 30:17,18
ROMARBREVET 11:25
JEREMIA 30:19 Ifrån folket skall ljuda
Ty för att I, mina
tacksägelse och rop av glada människor.
bröder, icke skolen hålla eder själva
Jag skall föröka dem, och de skola icke
för kloka, vill jag yppa för eder denna
förminskas; jag skall låta dem komma till
hemlighet: Förstockelse har drabbat en
ära, och de skola ej aktas ringa.
del av Israel och skall fortfara intill dess
20 Hans söner skola varda såsom fordom,
hedningarna i fulltalig skara hava kommit
hans menighet skall bestå inför mig, jag
in;
26 och så skall hela Israel bliva frälst,
skall hemsöka alla hans förtryckare.
JEREMIA 30:23,24
såsom det är skrivet: “Från Sion skall
förlossaren komma, han skall skaffa bort
2 SAMUELSBOKEN 22:51 Ty du giver din
all ogudaktighet från Jakob.
27 Och när jag borttager deras synder, då
konung stor seger och gör nåd mot din
skall detta vara det förbund, som jag gör
smorde, mot David och hans säd till evig
med dem.”
tid.
28 Se vi nu på evangelium, så äro de hans
LUKAS 1:30
Då sade ängeln till henne:
ovänner, för eder skull; men se vi på
“Frukta icke, Maria; ty du har funnit nåd
utkorelsen, så äro de hans älskade, för
för Gud.
fädernas skull.
31 Se, du skall bliva havande och föda en son,
UPPENBARELSEBOKEN 19:15
och honom skall du giva namnet Jesus.
Och från
32 Han skall bliva stor och kallas den Högstes
hans mun utgick ett skarpt svärd, varmed
Son, och Herren Gud skall giva honom
han skulle slå folken. Och han skall styra
hans fader Davids tron.
dem med järnspira; och han trampar
33 Och han skall vara konung över Jakobs hus
Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes
vinpress.
till evig tid, och på hans rike skall ingen
16 Och på sin mantel, över sin länd, har han
ände vara.”
detta namn skrivet: “Konungarnas konung
LUKAS 1:69
och som har upprättat åt
och herrarnas herre.”
oss ett frälsningens horn i sin tjänare
Se även:#1; #2; #3; #4; #5.
Davids hus,
JOHANNES 12:15
“Frukta icke, du
dotter Sion. Se, din konung kommer,
jeremia 30
307
jeremia 30
JEREMIA
HEBREERBREVET 7:22
A05 Messias förhållande till sin fader.
i så måtto är också
det förbund bättre, som har Jesus till
D08 Messias ska vara vissheten.
löftesman.
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
23 Och medan de förra prästerna hava måst
JEREMIA 30:21 Hans väldige skall stamma
bliva flera, därför att de genom döden
från honom själv, och hans herre skall utgå
hindrades från att förbliva i sin tjänst,
från honom själv, och honom skall jag låta
24 har däremot denne ett oförgängligt
komma mig nära och nalkas mig; ty vilken
prästadöme, eftersom han förbliver “till
annan vill våga sitt liv med att nalkas mig?
evig tid”.
säger HERREN.
25 Därför kan han ock till fullo frälsa dem
22 Och I skolen vara mitt folk och jag skall
som genom honom komma till Gud, ty
vara eder Gud.
JEREMIA 24:7
han lever alltid för att mana gott för dem.
HEBREERBREVET 8:10
Och jag skall giva dem
Nej, detta är det
hjärtan till att känna att jag är HERREN;
förbund som jag skall sluta med Israels
och de skola vara mitt folk, och jag skall
hus i kommande dagar, säger Herren: Jag
vara deras Gud. Ty de skola omvända sig
skall lägga mina lagar i deras sinnen, och
till mig av allt sitt hjärta.
i deras hjärtan skall jag skriva dem, och
jag skall vara deras Gud, och de skola vara
HEBREERBREVET 4:15
Ty vi hava icke
mitt folk.
en sådan överstepräst som ej kan hava
UPPENBARELSEBOKEN 21:3
medlidande med våra svagheter, utan en
Och
som har varit frestad i allting, likasom vi,
jag hörde en stark röst från tronen säga:
dock utan synd.
“Se, nu står Guds tabernakel bland
16 Låtom oss därför med frimodighet gå
människorna, och han skall bo ibland
fram till nådens tron, för att vi må undfå
dem, och de skola vara hans folk; ja, Gud
barmhärtighet och finna nåd, till hjälp i
själv skall vara hos dem
rätt tid.
HEBREERBREVET 5:4
Se även: 1 Mosebok 49:10; 5 Mosebok 26:17-19; Jeremia 24:7;
Jeremia 31:1,33; Hesekiel 11:20; Hesekiel 36:28; Hesekiel 37:27;
Hosea 2:23; Sakaria 13:9; Hebreerbrevet 9:14-15,24.
Och ingen tager
sig själv denna värdighet, utan han måste,
såsom Aron, kallas därtill av Gud.
5 Så tog sig icke heller Kristus själv äran att
B22 Guds och Messias godhet.
bliva överstepräst, utan den äran tillföll
E17 Messias ska bygga ett tempel åt Gud.
honom genom den som sade till honom:
H03 Messias kommande rike.
“Du är min Son, jag har i dag fött dig”,
JEREMIA 31:1
6 likasom han ock på ett annat ställe
På den tiden, säger
HERREN, skall jag vara alla Israels
säger: “Du är en präst till evig tid, efter
släkters Gud, och de skola vara mitt folk.
Melkisedeks sätt.”
2 Så säger HERREN: Det folk som
jeremia 30
308
jeremia 30 & 31
JEREMIA
undslipper svärdet finner nåd i öknen;
AMOS 9:11
Israel får draga åstad dit där det får ro.
På den dagen skall jag
upprätta Davids förfallna hydda; jag skall
3 Fjärran ifrån uppenbarade sig HERREN
mura igen dess revor och upprätta dess
för mig: “Ja, med evig kärlek har jag älskat
ruiner och bygga upp den, sådan den var i
dig; därför låter jag min nåd förbliva över
forna dagar;
dig.
4 Ännu en gång skall jag upprätta dig, så
APOSTLAGÄRNINGARNA 15:16 ‘Därefter
att du varder upprättad, du jungfru Israel;
skall jag komma tillbaka och åter bygga
ännu en gång skall du få utrusta dig med
upp Davids förfallna hydda; ja, dess ruiner
puka och draga ut i dans bland dem som
skall jag bygga upp och så upprätta den
göra sig glada.
igen,
5 Ännu en gång skall du få plantera
vingårdar på Samariens berg, och
ROMARBREVET 9:27
Men Esaias
planteringsmännen skola själva skörda
utropar om Israel: “Om än Israels barn
frukten.
vore till antalet såsom sanden i havet, så
6 Ty en dag kommer, då vaktare skola ropa
skall dock allenast en kvarleva bliva frälst.
på Efraims berg: ‘Upp, låt oss draga till
Sion, upp till HERREN, vår Gud.’”
ROMARBREVET 11:5
7 Ty så säger HERREN: Jublen i glädje över
Likaså finnes ock,
i den tid som nu är, en kvarleva, i kraft av
Jakob, höjen fröjderop över honom som är
en utkorelse som har skett av nåd.
huvudet bland folken, Låten lovsång ljuda
och sägen: HERRE, giv frälsning åt ditt
EFESIERBREVET 2:20
folk, åt kvarlevan av Israel.”
uppbyggda på
apostlarnas och profeternas grundval, där
8 Ja, jag skall föra dem från nordlandet och
hörnstenen är Kristus Jesus själv,
församla dem från jordens yttersta ända
21 i vilken allt det som uppbygges bliver
-- bland dem både blinda och halta, både
sammanslutet och så växer upp till ett
havande kvinnor och barnaföderskor; i en
heligt tempel i Herren.
stor skara skola de komma hit tillbaka.
22 I honom bliven också I med de andra
9 Under gråt skola de komma, men jag
uppbyggda till en Guds boning, i Anden.
skall leda dem, där de gå bedjande fram;
Jag skall föra dem till vattenbäckar, på en
1 PETRUSBREVET 2:9
I åter ären “ett
jämn väg, där de ej skola stappla. Ty jag
utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap,
har blivit en fader för Israel, och Efraim är
ett heligt folk, ett egendomsfolk”, för att I
min förstfödde son.
skolen förkunna hans härliga gärningar,
hans som har kallat eder från mörkret till
1 MOSEBOK 45:7Men Gud sände mig hit
sitt underbara ljus.
före eder, för att I skullen bliva kvar på
UPPENBARELSEBOKEN 5:10
jorden och behållas vid liv, ja, till räddning
för många.
och gjort
dem åt vår Gud till ett konungadöme och
till präster, och de skola regera på jorden”
jeremia 31
309
jeremia 31
JEREMIA
UPPENBARELSEBOKEN 21:10
Och han
och lät döda alla de gossebarn i Betlehem
förde mig i anden åstad upp på ett stort
och hela området däromkring, som voro
och högt berg och visade mig den heliga
två år gamla och därunder, detta enligt
staden Jerusalem, som kom ned från
den uppgift om tiden, som han hade fått
himmelen, från Gud,
genom att utfråga de vise männen.
17 Då fullbordades det som var sagt genom
Se även:#1; #2; #3; #5; Jeremia 31:10-14; Jeremia 31:27-30;
Jeremia 31:38-40.
profeten Jeremias, när han sade:
18 “Ett rop hördes i Rama, gråt och mycken
jämmer; det var Rakel som begrät sina
barn, och hon ville icke låta trösta sig,
eftersom de icke mer voro till.”
C05 Profetian om morden på barnen i
Betlehem.
JEREMIA 31:15 Så säger HERREN: Ett rop
höres i Rama, klagan och bitter gråt; det
C01 Messias födelse profeteras.
är Rakel som begråter sina barn, hon vill
icke låta trösta sig i sorgen över att hennes
JEREMIA 31:22 Huru länge skall du göra
barn icke mer äro till.
bukter hit och dit, du avfälliga dotter? Se,
HERREN vill skapa något nytt i landet: det
1 MOSEBOK 35:16
bliver nu kvinnan som tager mannen i sitt
Sedan bröto de
beskärm.
upp från Betel. Och när det ännu var
ett stycke väg fram till Efrat, kom Rakel
MATTEUS 1:18 Med Jesu Kristi födelse
i barnsnöd, och barnsnöden blev henne
svår.
gick det så till. Sedan Maria, hans moder,
17 Då nu hennes barnsnöd var som svårast,
hade blivit trolovad med Josef, befanns
sade hjälpkvinnan till henne: “Frukta icke;
hon, förrän de kommo tillsammans, vara
ty också denna gång får du en son.”
havande av helig ande.
18 Men när hon höll på att giva upp andan, ty
19 Nu var Josef, hennes man, en rättsinnig
hon skulle nu dö, gav hon honom namnet
man och ville icke utsätta henne for
<spärr>Ben-Oni</spärr>; men hans fader
vanära; därför beslöt han att hemligen
kallade honom <spärr>Benjamin</spärr>.
skilja sig från henne.
19 Så dog Rakel, och hon blev begraven vid
20 Men när han hade fått detta i sinnet, se, då
vägen till Efrat, det är Bet-Lehem.
visade sig i drömmen en Herrens ängel för
20 Och Jakob reste en vård på hennes grav;
honom och sade: “Josef, Davids son, frukta
det är den som ännu i dag kallas Rakels
icke att taga till dig Maria, din hustru; ty
gravvård.
det som är avlat i henne är av helig ande.
21 Och hon skall föda en son, och honom
MATTEUS 2:16 När Herodes nu såg att han
skall du giva namnet Jesus, ty han skall
hade blivit gäckad av de vise männen, blev
frälsa sitt folk ifrån deras synder.”
han mycket vred. Och han sände åstad
jeremia 31
310
jeremia 31
JEREMIA
GALATERBREVET 4:4
Men när tiden var
varder utgjutet för många till syndernas
fullbordad, sände Gud sin Son, född av
förlåtelse.
29 Och jag säger eder: Härefter skall jag
kvinna och ställd under lagen,
icke mer dricka av det som kommer från
Se även: 1 Mosebok 3:15; Psaltaren 2:7,8; Jesaja 7:14; Lukas
1:34-35.
vinträd, förrän på den dag då jag dricker
det nytt med eder i min Faders rike.”
JOHANNES 1:15 Johannes vittnar om
E20 Messias ska inrätta ett nytt förbund.
honom, han ropar och säger: “Det var om
G06 Den helige Andes boning.
denne jag sade: ‘Den som kommer efter
H03 Messias kommande rike.
mig, han är före mig; ty han var förr än
jag.’”
JEREMIA 31:31 Se, dagar skola komma,
16 Av hans fullhet hava vi ju alla fått, ja, nåd
säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt
utöver nåd;
förbund med Israels hus och med Juda
17 ty genom Moses blev lagen given, men
hus;
nåden och sanningen hava kommit genom
32 icke ett sådant förbund som det jag slöt
Jesus Kristus.
med deras fäder på den dag då jag tog dem
vid handen till att föra dem ut ur Egyptens
JOHANNES 6:45 Det är skrivet hos
land det förbund med mig, som de bröto,
profeterna: ‘De skola alla hava fått lärdom
fastän jag var deras rätte herre, säger
av Gud.’ Var och en som har lyssnat till
HERREN.
Fadern och lärt av honom, han kommer till
33 Nej, detta är det förbund som jag skall
mig.
sluta med Israels hus i kommande dagar,
säger HERREN: Jag skall lägga min lag
2 KORINTHIERBREVET 3:2
Nej,
i deras bröst och i deras hjärtan skall jag
I ären själva vårt brev, ett brev som är
skriva den, och jag skall vara deras Gud,
inskrivet i våra hjärtan, känt och läst av
och de skola vara mitt folk.
alla människor.
34 Då skola de icke mer behöva undervisa
3 Ty det är uppenbart att I ären ett Kristus-
varandra, icke den ene brodern den andre,
brev, avfattat genom oss, skrivet icke med
och säga: “Lär känna HERREN”; ty de
bläck, utan med den levande Gudens
skola alla känna mig, från den minste
Ande, icke på tavlor av sten, utan på tavlor
bland dem till den störste, säger HERREN.
av kött, på människohjärtan.
Ty jag skall förlåta deras missgärning, och
4 En sådan tillförsikt hava vi genom Kristus
deras synd skall jag icke mer komma ihåg.
till Gud.
5 Icke som om vi av oss själva vore skickliga
MATTEUS 26:27 Och han tog en kalk och
att tänka ut något, såsom komme det från
tackade Gud och gav åt dem och sade:
oss själva, utan den skicklighet vi hava
“Dricken härav alla;
kommer från Gud,
28 ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som
jeremia 31
6 som också har gjort oss skickliga till att
311
jeremia 31
JEREMIA
vara tjänare åt ett nytt förbund, ett som
missgärningar, och deras synder skall jag
icke är bokstav, utan är ande; ty bokstaven
aldrig mer komma ihåg.”
13 När han säger “ett nytt förbund”, har han
dödar, men Anden gör levande.
därmed givit till känna att det förra är
GALATERBREVET 3:17
Vad jag alltså vill
föråldrat; men det som föråldras och bliver
säga är detta: Ett förordnande som Gud
gammalt, det är nära att försvinna.
redan hade givit gällande kraft kan icke
1 JOHANNESBREVET 2:27
genom en lag, som utgavs fyra hundra
Men
trettio år därefter, hava blivit ogiltigt, så att
vad eder angår, så förbliver i eder den
löftet därmed har gjorts om intet.
smörjelse I haven undfått från honom, och
det behöves icke att någon undervisar eder;
HEBREERBREVET 8:6
Men nu har denne
ty vad hans smörjelse lär eder om allting,
fått ett så mycket förnämligare ämbete,
det är sant och är icke lögn. Förbliven
som han är medlare för ett bättre förbund,
alltså i honom, såsom den har lärt eder.
vars ordning vilar på bättre löften.
Se även:#1; #2; 2 Mosebok 19; 2 Mosebok 20; Apostlagärningarna
2:14-47.
7 Ty om det förra förbundet hade varit utan
brist, så skulle väl plats icke hava sökts för
ett annat.
8 Men nu förebrår Gud dem och säger: “Se,
dagar skola komma, säger Herren, då jag
E20 Messias ska inrätta ett nytt förbund.
skall sluta ett nytt förbund med Israels hus
H03 Messias kommande rike.
och med Juda hus;
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
9 icke ett sådant förbund som det jag gjorde
JEREMIA 32:37 Se, jag skall församla
med deras fäder, på den dag då jag tog
dem vid handen till att föra dem ut ur
dem ur alla de länder till vilka jag i min
Egyptens land. Ty de förblevo icke i mitt
vrede och harm och stora förtörnelse
förbund, och därför frågade icke heller jag
har fördrivit dem, och jag skall föra dem
efter dem, säger Herren.
tillbaka till denna plats och låta dem bo bär
i trygghet.
10 Nej, detta är det förbund som jag skall
38 Och de skola vara mitt folk, och jag skall
sluta med Israels hus i kommande dagar,
vara deras Gud.
säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i
39 Och jag skall giva dem alla ett och samma
deras sinnen, och i deras hjärtan skall jag
skriva dem, och jag skall vara deras Gud,
hjärta och lära dem en och samma väg, så
och de skola vara mitt folk.
att de frukta mig beständigt; för att det må
gå dem väl, och deras barn efter dem.
11 Då skall den ene medborgaren aldrig
40 Och jag skall sluta med dem ett evigt
behöva undervisa den andre, icke den ene
brodern den andre och säga: ‘Lär känna
förbund, så att jag icke upp hör att följa
Herren’; ty de skola alla känna mig, från
dem och göra dem gott; och min fruktan
den minste bland dem till den störste.
skall jag ingiva i deras hjärtan, så att de
icke vika av ifrån mig.
12 Ty jag skall i nåd förlåta deras
jeremia 31
312
jeremia 31 & 32
JEREMIA
41 Och jag skall hava min fröjd i att göra dem
löftesman.
gott, och skall plantera dem i detta land
1 JOHANNESBREVET 3:8 Den som gör
med trofasthet, av allt mitt hjärta och all
min själ.
synd, han är av djävulen, ty djävulen har
syndat från begynnelsen. Och just därför
HESEKIEL 11:19 Och jag skall giva dem alla
uppenbarades Guds Son, att han skulle
ett och samma hjärta, och en ny ande skall
göra om intet djävulens gärningar.
9 Var och en som är född av Gud, han gör
jag låta komma i deras bröst; jag skall taga
bort stenhjärtat ur deras kropp och giva
icke synd, ty Guds säd förbliver i honom;
dem ett hjärta av kött,
han kan icke synda, eftersom han är född
20 så att de vandra efter mina stadgar och
av Gud.
hålla mina rätter och göra efter dem, och
10 Därav är uppenbart vilka som äro Guds
de skola vara mitt folk, och jag skall vara
barn, och vilka som äro djävulens barn,
deras Gud.
därav att var och en som icke gör vad
rättfärdigt är, han är icke av Gud, ej heller
LUKAS 1:72
och så göra barmhärtighet
den som icke älskar sin broder.
med våra fäder och tänka på sitt heliga
1 JOHANNESBREVET 5:18
förbund,
73 vad han med ed hade lovat för vår fader
om var och en som är född av Gud att han
Abraham,
icke syndar, ty den som har blivit född av
74 Han ville beskära oss att få tjäna honom
Gud, han tager sig till vara, och den onde
utan fruktan, frälsta ur våra ovänners
kommer icke vid honom.
hand,
Se även:#1; #2; #3; #5; 1 Mosebok 17:7; 5 Mosebok 26:17-19;
Jesaja 55:3; 2 Korinthierbrevet 13:11; Galaterbrevet 3:14-17;
Hebreerbrevet 6:13-18; Hebreerbrevet 8:9-11.
75 ja, att göra tjänst inför honom i helighet
och rättfärdighet i alla våra dagar.
JOHANNES 17:21
Vi veta
jag beder att de
alla må vara ett, och att, såsom du, Fader,
E21 Messias ska förlåta synder.
är i mig, och jag i dig, också de må vara i
E24 Messias ska komma med glada nyheter.
oss, för att världen skall tro att du har sänt
H03 Messias kommande rike.
mig.
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
APOSTLAGÄRNINGARNA 4:32
JEREMIA 33:6
Och i
Dock, jag skall hela dess
hela skaran av dem som trodde var ett
sår och skaffa läkedom och läka dem, och
hjärta och en själ. Ingen enda kallade
jag skall låta dem skåda frid och trygghet i
något av det han ägde för sitt, utan du
överflöd.
7 Och jag skall åter upprätta Juda och Israel
hade allting gemensamt.
och uppbygga dem, så att de bliva såsom
HEBREERBREVET 7:22
förut.
i så måtto är också
8 Och jag skall rena dem från all
det förbund bättre, som har Jesus till
jeremia 32
313
jeremia 32 & 33
JEREMIA
missgärning varmed de hava syndat mot
given, men nåden och sanningen hava
mig, och förlåta alla missgärningar genom
kommit genom Jesus Kristus.
vilka de hava syndat mot mig och avfallit
HEBREERBREVET 8:10
från mig.
9 Och staden skall bliva mig till fröjd och
Nej, detta är det
förbund som jag skall sluta med Israels
berömmelse, och till lov och ära inför
hus i kommande dagar, säger Herren: Jag
alla jordens folk, när de få höra allt det
skall lägga mina lagar i deras sinnen, och
goda som jag gör med dem; och de skola
i deras hjärtan skall jag skriva dem, och
förskräckas och darra vid åsynen av all
jag skall vara deras Gud, och de skola vara
den lycka och all den framgång som jag
mitt folk.
11 Då skall den ene medborgaren aldrig
bereder henne.
JEREMIA 33:10-13
behöva undervisa den andre, icke den ene
brodern den andre och säga: ‘Lär känna
MATTEUS 28:18 Då trädde Jesus fram och
Herren’; ty de skola alla känna mig, från
talade till dem och sade: “Mig är given all
den minste bland dem till den störste.
12 Ty jag skall i nåd förlåta deras
makt i himmelen och på jorden.
19 Gån fördenskull ut och gören alla folk
missgärningar, och deras synder skall jag
till lärjungar, döpande dem i Faderns och
aldrig mer komma ihåg.”
Sonens och den helige Andes namn,
20 lärande dem att hålla allt vad jag har
1 PETRUSBREVET 2:24
Och “våra synder
befallt eder. Och se, jag är med eder alla
bar han” i sin kropp upp på korsets trä, för
dagar intill tidens ände.”
att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva
för rättfärdigheten; och “genom hans sår
LUKAS 4:18
“Herrens Ande är över mig,
haven I blivit helade”.
ty han har smort mig. Han har satt mig
1 JOHANNESBREVET 1:7 Men om vi vandra
till att förkunna glädjens budskap för de
fattiga, till att predika frihet för de fångna
i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi
och syn för de blinda, ja, till att giva de
gemenskap med varandra, och Jesu, hans
förtryckta frihet
Sons, blod renar oss från all synd.
19 och till att predika ett nådens år från
8 Om vi säga att vi icke hava någon synd,
Herren.”
så bedraga vi oss själva, och sanningen är
20 Sedan lade han ihop boken och gav den
icke i oss.
9 Om vi bekänna våra synder, så är han
tillbaka åt tjänaren och satte sig ned. Och
alla som voro i synagogan hade sina ögon
trofast och rättfärdig, så att han förlåter
fästa på honom.
oss våra synder och renar oss från all
21 Då begynte han tala och sade till dem: “I
orättfärdighet.
dag är detta skriftens ord fullbordat inför
UPPENBARELSEBOKEN 1:5
edra öron.”
och
från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet,
JOHANNES 1:17 ty genom Moses blev lagen
jeremia 33
den förstfödde bland de döda, den som
314
jeremia 33
JEREMIA
LUKAS 1:32
är härskaren över konungarna på jorden.
Honom som älskar oss, och som har löst
Han skall bliva stor och
kallas den Högstes Son, och Herren Gud
oss från våra synder med sitt blod
skall giva honom hans fader Davids tron.
33 Och han skall vara konung över Jakobs hus
Se även:#1; #2; #3; #5; Psaltaren 65:3; Johannes 18:37;
Hebreerbrevet 9:11-14.
till evig tid, och på hans rike skall ingen
ände vara.”
ROMARBREVET 11:26
och så skall hela
C01 Messias födelse profeteras.
Israel bliva frälst, såsom det är skrivet:
D03 Messias ämbete som präst.
“Från Sion skall förlossaren komma, han
D05 Messias ska vara försonaren.
skall skaffa bort all ogudaktighet från
D09 Messias ska vara frälsaren.
Jakob.
E08 Messias rättvisa.
HEBREERBREVET 7:17
H09 Profetian om framtiden för hans folk.
Han får nämligen
det vittnesbördet: “Du är en präst till evig
JEREMIA 33:14 Se, dagar skola komma,
tid, efter Melkisedeks sätt.”
säger HERREN, då jag skall uppfylla det
18 Så upphäves nu visserligen en föregående
löftesord som jag har talat om Israels hus och
stadga, därför att den var svag och gagnlös
angående Juda hus.
--
15 I de dagarna och på den tiden skall jag låta
19 eftersom lagen icke kunde åstadkomma
en rättfärdig telning växa upp åt David. Han
något fullkomligt -- men ett bättre hopp
skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden.
sättes i stället, ett hopp genom vilket vi få
16 I de dagarna skall Juda varda frälst och
nalkas Gud.
Jerusalem bo i trygghet; och man skall kalla
20 Och i så måtto som detta icke har kommit
det så: HERREN vår rättfärdighet.
till stånd utan edlig bekräftelse -- det är
17 Ty så säger HERREN: Aldrig skall den tid
nämligen så, att medan de andra hava
komma, då icke en avkomling av David sitter
blivit präster utan edlig bekräftelse,
på Israels hus’ tron,
21 har denne blivit det med sådan bekräftelse,
18 aldrig den tid då icke en avkomling av
genom den som sade till honom: “Herren
de levitiska prästerna gör tjänst inför
har svurit och skall icke ångra sig: ‘Du är
mig och alla dagar bär fram brännoffer
en präst till evig tid’” --
och förbränner spisoffer och anställer
22 i så måtto är också det förbund bättre, som
slaktoffer.
har Jesus till löftesman.
22 Lika oräknelig som himmelens härskara
1 PETRUSBREVET 2:5
och låten eder
är, och lika otalig som sanden är i havet,
själva såsom levande stenar uppbyggas till
lika talrik skall jag låta min tjänare Davids
ett andligt hus, så att I bliven ett “heligt
säd bliva och lika många leviterna, som
prästerskap”, som skall frambära andliga
göra tjänst åt mig.
offer, vilka genom Jesus Kristus äro
välbehagliga för Gud.
jeremia 33
315
jeremia 33
JEREMIA
UPPENBARELSEBOKEN 1:4
lägerplats.
Johannes
hälsar de sju församlingarna i provinsen
7 Alla som träffade på dem åto upp dem,
Asien. Nåd vare med eder och frid från
och deras ovänner sade: “Vi ådraga
honom som är, och som var, och som skall
oss ingen skuld därmed.” Så skedde,
komma, så ock från de sju andar, som stå
därför att de hade syndat mot HERREN,
inför hans tron,
rättfärdighetens boning, mot HERREN,
5 och från Jesus Kristus, det trovärdiga
deras fäders hopp.
vittnet, den förstfödde bland de döda, den
19 Och jag skall föra Israel tillbaka till hans
som är härskaren över konungarna på
jorden. Honom som älskar oss, och som
betesmarker, och han skall få gå bet på
har löst oss från våra synder med sitt blod
Karmel och i Basan; och på Efraims berg
6 och gjort oss till ett konungadöme, till
och i Gilead skall han få äta sig mätt.
20 I de dagarna och på den tider säger
präster åt sin Gud och Fader, honom
tillhör äran och väldet i evigheternas
HERREN, skall man söka efter