Handlingsplan - Nationella och språkliga minoriteter

advertisement
Rapport
Diarienummer
100-3044-12
Handlingsplan
Nationella och språkliga minoriteter
Omslagsbilder
Foto: fotograftina.se och Christer Olofsson.
Utgiven av
Länsstyrelsen Jämtlands län
Mars 2012
Beställningsadress
Länsstyrelsen Jämtlands län
831 86 Östersund
Telefon 063-14 60 00
Ansvarig
Claes Ahlström
Text
Claes Ahlström
Tryck
Länsstyrelsens tryckeri, Östersund 2012
Löpnummer
2012:13
Diarienummer
100-3044-12
Publikationen kan laddas ner från Länsstyrelsens hemsida
www.lansstyrelsen.se/jamtland
Innehållsförteckning
Förord���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
Inledning����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
Handlingsplanen - det här ska vi göra�����������������������������������������������������������������8
Tala sydsamiska�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Läsa på sydsamiska������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Synliggöra det samiska folket�����������������������������������������������������������������������������������10
Länsstyrelsens personal���������������������������������������������������������������������������������������������13
Bilaga 1�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) ������������� 14
Bilaga 2�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Språklag; SFS 2009:600 utfärdad den 28 maj 2009.�������������������������������������� 16
Bilaga 3 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
Länsstyrelsernas handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter 20102012, utdrag������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
3
H A N D L I N G S P L A N – N AT I O N E L L A O C H S P R Å K L I G A M I N O R I T E T E R
Förord
Det samiska folket och deras kultur är en del av vårt gemensamma, jämtländska
kulturarv. För att bevara det sydsamiska språket och den samiska kulturen, har
regeringen beslutat att samiskan är ett officiellt minoritetsspråk i konungariket
Sverige.
Att ett språk blir erkänt som officiellt minoritetsspråk höjer inte bara statusen. I
praktiken innebär det också en tvingande lagstiftning för bevarande av språket.
För en organisation som Länsstyrelsen betyder det att lagstiftarna ställer krav på
oss.
Syftet med denna plan är att tydliggöra för Länsstyrelsens personal vad vår
myndighet ska göra. Det gäller bland annat språk, kultur och närvaro.
Detta arbete innebär många olika delar och verksamheter, bland annat en
utökad medvetenhet om det samiska bland personalen på Länsstyrelsen. I vår
organisation ska det finnas en tydlig medvetenhet om det samiska samhället. Och
vi anser att ju mer kunskap personalen har, desto bättre kan Länsstyrelsen följa
lagen och uppfylla ställda krav.
Vi ska som statlig myndighet också främja samernas möjligheter att behålla och
utveckla sin kultur. Vi ska därför tydliggöra och visa upp den samiska kulturen och
det samiska arvet. Det ska vi göra på många olika sätt – bland annat genom att
följa den här handlingsplanen.
Foto: fotograftina.se
Britt Bohlin, landshövding
Östersund, mars 2012
4
H A N D L I N G S P L A N – N AT I O N E L L A O C H S P R Å K L I G A M I N O R I T E T E R
Inledning
Länsstyrelsen Jämtlands län är en så kallad förvaltningsmyndighet när det gäller
nationella minoriteter och minoritetsspråk. I sammanhanget representerar vi också
det som i lagen kallas för det allmänna. Det innebär att vi har lagar att följa.
De två lagarna är:
»» Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk – SFS 2009:724 – som
gäller från och med den 1 januari 2010, se bilaga 1.
»» Språklagen – SFS 2009:600 – som gäller från och med den 1 juli 2009, se
bilaga 2.
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, innehåller bland
annat bestämmelser och rätten att använda minoritetsspråk i kontakten med
förvaltningsmyndigheter.
Språklagen behandlar bland annat bestämmelser om de nationella
minoritetsspråken. Lagen innehåller även bestämmelser om det allmännas ansvar
för att den enskilde ges tillgång till språk samt om språkanvändning i offentlig
verksamhet.
I lagen används ofta mjuka formuleringar. I svepande ordalag beskrivs vad
myndigheter ska göra. Exempel är:
»» … när det behövs på lämpligt sätt informera…
»» … det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella
minoritetsspråken...
»» Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter
att behålla och utveckla sin kultur…
»» … ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör
dem…
»» … Myndigheten ska även i övrigt sträva efter att bemöta de enskilda på
dessa språk.
»» … ska den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig,
utveckla och använda minoritetsspråket…
Hur dessa uppgifter ska utföras är inte tydligt.
Vissa uppgifter är dock tydligt specificerade och förklarade. Då anges också hur
myndigheterna ska agera. Exempel är:
»» … myndigheten skyldig att ge muntligt svar på samma språk…
»» … Förvaltningsmyndigheter får bestämma särskilda tider och särskild plats
för att ta emot besök av enskilda som talar finska, meänkieli respektive
samiska, samt ha särskilda telefontider.
5
H A N D L I N G S P L A N – N AT I O N E L L A O C H S P R Å K L I G A M I N O R I T E T E R
År 2007 ställde sig Sveriges samtliga länsstyrelser bakom en gemensam strategi
för antidiskrimineringsarbetet. Strategin ligger till grund för en handlingsplan för
lika rättigheter och möjligheter, se bilaga 3.
I länsstyrelsernas gemensamma handlingsplan sägs bland annat följande:
»» Länsstyrelserna bör vara en förebild för lika rättigheter och möjligheter i
samhället, varför det är av yttersta vikt att säkerställa att verksamheten är fri
från diskriminering.
»» I diskrimineringslagen regleras förbud mot diskriminering på grund av etnisk
tillhörighet.
»» I och med den nya språklagen från 1 juli 2009 har minoritetsspråken fått
en starkare ställning än tidigare, vilket ställer högre krav på myndigheternas
service.
»» Grundläggande texter om länsstyrelserna finns också på minoritetsspråken
finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.
Denna handlingsplanen måste vara praktisk, konkret och användarvänlig om den
ska fungera för medarbetarna på Länsstyrelsen Jämtlands län. Den har därför
ambitionen att vara tydlig. Planen berättar både vad vi ska göra och hur vi ska
göra det.
För att läsaren av detta dokument bättre ska förstå de bakomliggande orsakerna
till handlingsplanens innehåll, rekommenderar jag läsning av de redigerade och
färglagda lagtexterna i bilaga 1 och 2, samt utdragen från Länsstyrelsernas
gemensamma handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter, se bilaga 3.
Claes Ahlström, informationschef
Östersund, mars 2012
6
Sakka Sparrock i Jijnjevaerie sameby bakar tunnbröd.
Bilden är tagen ur boken ”När dom andra sover”. Foto: Christer Olofsson
H A N D L I N G S P L A N – N AT I O N E L L A O C H S P R Å K L I G A M I N O R I T E T E R
Handlingsplanen - det här ska vi
göra
Tala sydsamiska
Erbjuda enklare samtal på sydsamiska
Kommentar: Länsstyrelsen Jämtlands län ska sträva efter att minst två personer
inom organisationen, med arbetsplats i Östersund, har tillgång till kunskap i
sydsamiska. De personerna ska både vid telefonsamtal och besök, i såväl akuta
som planerade sammanhang, kunna hjälpa sina arbetskamrater och bistå vid
kontakter med samisktalande personer. Länsstyrelsen ska sträva efter att skriva
avtal med Gaaltije i syfte att ha snabb tillgång till personer som talar sydsamiska.
Tidplan: Länsstyrelsen har som målsättning att påbörja utbildning av minst en
person under 2012.
Ansvarig: Enhetschefen på administrativa enheten.
Önskemål om samisktalande personal i nationell telefonväxel
Kommentar: Länsstyrelsen Jämtlands län ska framföra ett önskemål om att
personal i den nationella telefonväxeln i Växjö – gemensam för landets alla
Länsstyrelser – har tillgång till kunskap i de tre samiska varieteterna nord-,
syd- och lulesamiska under förutsättning att växelpersonalen ska kunna tala
minoritetsspråk.
Tidplan: Länsstyrelsen Jämtlands län framför sitt önskemål 2012.
Ansvarig: Enhetschefen på administrativa enheten.
Ha tillgång till tolkar för samtal på sydsamiska
Kommentar: Länsstyrelsen Jämtlands län ska erbjuda tolkstöd i form av egen
personal eller i förväg upphandlade, alternativt avtalade, tolkar. Länsstyrelsen ska
sträva efter att skriva avtal med Gaaltije i syfte att ha snabb tillgång till tolkar som
talar sydsamiska.
Tidplan: Länsstyrelsen ordnar detta våren 2012.
Ansvarig: Administrativa enheten i samarbete med bland andra Sydsamiskt
Språkcentrum.
8
H A N D L I N G S P L A N – N AT I O N E L L A O C H S P R Å K L I G A M I N O R I T E T E R
Läsa på sydsamiska
Publicera grundläggande information om Länsstyrelsens verksamhet på
sydsamiska på externa hemsidan
Kommentar: Länsstyrelsen Jämtlands län ska publicera basfakta om
organisationen och verksamheten på den egna, externa hemsidan.
Tidplan: Arbetsuppgiften genomfördes oktober 2011.
Ansvarig: Chefen för administrativa enheten, informationschefen och webbmaster.
Informera om denna handlingsplan på externa hemsidan på svenska
Kommentar: En kort beskrivning – alternativt sammanfattning – av denna
handlingsplan ska översättas till sydsamiska och publiceras på Länsstyrelsens
Jämtlands läns externa hemsida. Planen ska också tryckas på svenska och
delas ut till bland andra media, länets samebyar, sametinget, länsstyrelserna och
Länsstyrelsens personal samt läggas ut som PDF på externa hemsidan.
Tidplan: Våren 2012.
Ansvarig: Chefen för administrativa enheten, informationschefen och webbmaster.
Publicera sammanfattande texter på sydsamiska i viktigare publikationer
och trycksaker
Kommentar: Sammanfattningar av viktigare dokument – samt dokument
med stark, samisk anknytning – översätts till sydsamiska och publiceras på
Länsstyrelsen Jämtlands läns externa hemsida.
Tidplan: Arbetet startar 2012.
Ansvarig: Ansvariga enhetschefer och informationschef.
Ha skyltar på sydsamiska på fasaden
Kommentar: Namnet Länsstyrelsen Jämtlands län ska översättas till sydsamiska
och skyltas på Länsstyrelsens fasad.
Tidplan: Utfördes hösten 2011.
Ansvarig: Chefen för administrativa enheten och servicechefen.
Ha tillgång till översättare för skriftliga svar på sydsamiska
Kommentar: Länsstyrelsen ska alltid ha upphandlad eller avtalad översättare som
med kort varsel kan översätta texter till och från sydsamiska.
Tidplan: Länsstyrelsen har sedan 2011 del i nationellt, statligt ramavtal för
översättning till bland annat sydsamiska. Om detta upphör får Länsstyrelsen själv
skriva avtal med – eller upphandla – översättare.
Ansvarig: Chefen för administrativa enheten
9
H A N D L I N G S P L A N – N AT I O N E L L A O C H S P R Å K L I G A M I N O R I T E T E R
Producera elektroniska blanketter på sydsamiska
Kommentar: Blanketter med mycket tydlig koppling till den samisktalande
befolkningen, ska översättas till sydsamiska. Exempel är blanketter som rör
och berör renskötsel, fjällförvaltning, kulturmiljö, företagsstöd samt jakt- och
fiskefrågor.
Tidplan: Arbetet startar december 2012.
Ansvarig: Berörd enhetschef.
Ha med kort, sammanfattande text på sydsamiska i vissa annonser
Kommentar: I vissa större och principiellt viktiga annonser ska det finnas en kort,
sydsamisk sammanfattning eller hänvisning. Exempel är annonser om öppettider,
organisationsförändringar, rennäring, krisarbete, jakt- och viltvårdsfrågor,
tillgänglighet, fjällförvaltning, informations- och kommunikationsfrågor samt
rekrytering och regel– eller lagändringar.
Tidplan: Arbetet startar våren 2012.
Ansvariga: Informationschefen – som ska ta fram förslag på generell text –
samt enhetscheferna som ser till att annonser kompletteras med den översatta,
sydsamiska delen.
Synliggöra det samiska folket
På hemsidan och intranätet länka till eller publicera - på svenska och
sydsamiska - lagarna samt information om samernas rättigheter
Kommentar: På Länsstyrelsen hemsida länkar vi till Lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk samt Språklagen.
Tidplan: Arbetet genomförs 2012.
Ansvarig: Chefen för administrativa enheten, informationschefen och webbmaster.
Informera om denna handlingsplan på intranätet på svenska
Kommentar: Handlingsplanen – samt kort beskrivande text om den – publiceras
på vårt intranät.
Tidplan: Genomförs 2012
Ansvarig: Chefen för administrativa enheten, informationschefen och webbmaster.
Flagga med den samiska flaggan
Kommentar: Vi flaggar med den samiska flaggan på Residenset och
Länsstyrelsen på FN:s internationella dag för världens ursprungsfolk den 9
augusti och på samernas nationaldag den 6 februari.
Tidplan: Startade 2009.
Ansvarig: Chefen för administrativa enheten och servicechefen.
10
H A N D L I N G S P L A N – N AT I O N E L L A O C H S P R Å K L I G A M I N O R I T E T E R
Strävas efter att synliggöra det samiska kulturarvet
Kommentar: Lyfta fram exempel från det samiska i samband med
representation och marknadsföring, på personalfester, personaldagar och
övriga personalaktiviteter. Det samiska tas med då Länsstyrelsen arbetar med
representation eller marknadsföring av Länsstyrelsen och länet. Exempel är bilder,
texter, kultur, mat, kläder, musik, vimplar och standar inomhus på Länsstyrelsen.
Länsstyrelsens reception ska innehålla en utställningsyta där det samiska visas
upp. Exempel är bilder, tavlor, trycksaker, affischer och informationsmaterial. Vi ska
synliggöra det samiska samhället på Residenset och på Länsstyrelsen genom att
dekorera och utsmycka lokalerna med exempelvis bilder, konst, musik, affischer,
tavlor och hantverk.
Utanför informationschefens rum ska det finnas en yta där arbetet med språkliga
och etniska minoriteter visas. Vi presenterar delar av det samiska samhället i
olika typer av informations- och kommunikationsaktiviteter och när Länsstyrelsen
arbetar med informations- och kommunikationsinsatser för Länsstyrelsen eller
länet, ska det finnas en samisk närvaro. Exempel är bilder, texter, kultur och språk.
För att förbilliga och underlätta arbetet i denna plan behövs bra bilder med
samiska motiv. Länsstyrelsens bildbank ska därför årligen förses med nya,
samiska bilder. Länsstyrelsen köper in fler samiska bilder till bildbanken årligen
vilket bör budgeteras.
Tidplan: Start 2012.
Ansvarig: Ledningsgruppen, chefen för administrativa enheten och
informationschefen.
Konst av Folke Fjällström. Foto: Denny Calvo
11
Anna Kråik jojkar vid invigningen av sydsamisk skyltning på Länsstyrelsen.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Ola Ljungqvist.
H A N D L I N G S P L A N – N AT I O N E L L A O C H S P R Å K L I G A M I N O R I T E T E R
Länsstyrelsens personal
Beakta kunskaper i samiska vid nyrekrytering
Kommentar: Länsstyrelsen ska aktivt söka personer med kunskap i sydsamiska
eller något av de andra minoritetsspråken, i samband med nyrekrytering. Sökande
med kunskap i sydsamiska ska vara meriterande och kunskapen värderas högt.
Tidplan: Arbetet startar 2012.
Ansvarig: Berörd enhetschef, chefen för administrativa enheten och
personalansvarig.
Erbjuda utvald personal språkutbildning i sydsamiska på arbetstid
Kommentar: Länsstyrelsen erbjuder en mindre grupp frivillig – och av ledningen
utvald – personal möjlighet att på arbetstid helt utan kostnad, lära sig grunderna i
sydsamiska.
Tidplan: Start 2012.
Ansvarig: Länsledning och personalansvarig ansvarar för genomförande och
informationschef för att hitta olika utbildningsalternativ.
Trycka upp visitkort med sydsamisk textsida
Kommentar: Till vissa anställda, trycka upp visitkort med sydsamisk översättning.
Tidplan: Startar våren 2012.
Ansvarig: Chefen för administrativa enheten och servicechefen.
13
H A N D L I N G S P L A N – N AT I O N E L L A O C H S P R Å K L I G A M I N O R I T E T E R
B I L AG A 1
Bilaga 1
Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk
(SFS 2009:724)
Utfärdad den 11 juni 2009.
Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.
Allmänna bestämmelser
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, nationella
minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråk
hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om vissa
skyldigheter inom förskoleverksamhet och äldreomsorg. Lagen innehåller
också bestämmelser om uppföljning av tillämpningen av lagen.
2 § Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar
i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om
skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och den europeiska stadgan
om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3).
I språklagen (2009:600) anges att de nationella minoritetsspråken är
finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.
3 § Förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt sätt informera de
nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag.
4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för
att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska
även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och
utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och
användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
5 § Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till
inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med
representanter för minoriteterna i sådana frågor.
6 § Med förvaltningsområdet för samiska avses kommunerna Arjeplog,
Arvidsjaur, Berg, Gällivare, Härjedalen, Jokkmokk, Kiruna, Lycksele, Malå,
Sorsele, Storuman, Strömsund, Umeå, Vilhelmina, Åre, Älvdalen och
Östersund.
7 § Andra kommuner än de som anges i 6 § kan efter anmälan få ingå
i förvaltningsområdet för finska, meänkieli eller samiska. Beslut att
en kommun ska få ingå i ett förvaltningsområde fattas av regeringen.
Regeringen får meddela föreskrifter om sådan frivillig anslutning till ett
förvaltningsområde.
14
H A N D L I N G S P L A N – N AT I O N E L L A O C H S P R Å K L I G A M I N O R I T E T E R
B I L AG A 1
Rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos myndigheter.
8 § Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid
sina muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet
vars geografiska verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med
minoritetsspråkets förvaltningsområde. Detta gäller i ärenden i vilka den
enskilde är part eller ställföreträdare för part, om ärendet har anknytning till
förvaltningsområdet.
Om den enskilde använder finska, meänkieli eller samiska i ett sådant
ärende, är myndigheten skyldig att ge muntligt svar på samma språk.
Enskilda som saknar juridiskt biträde har dessutom rätt att på begäran få
en skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering i ärendet på finska,
meänkieli respektive samiska.
Myndigheten ska även i övrigt sträva efter att bemöta de enskilda på dessa
språk.
9 § Utanför ett förvaltningsområde har enskilda rätt att använda finska,
meänkieli respektive samiska vid muntliga och skriftliga kontakter i
förvaltningsmyndigheters ärenden i vilka den enskilde är part eller
ställföreträdare för part, om ärendet kan handläggas av personal som
behärskar minoritetsspråket.
11 § Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal
med kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i
enskildas kontakter med myndigheten.
12 § Förvaltningsmyndigheter får bestämma särskilda tider och särskild plats
för att ta emot besök av enskilda som talar finska, meänkieli respektive
samiska, samt ha särskilda telefontider.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
På regeringens vägnar
Fredrik Reinfeldt
Nyamko Sabuni
(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)
15
H A N D L I N G S P L A N – N AT I O N E L L A O C H S P R Å K L I G A M I N O R I T E T E R
B I L AG A 2
Bilaga 2
Språklag; SFS 2009:600 utfärdad den 28 maj 2009.
Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.
Lagens innehåll och syfte
1 § I denna lag finns bestämmelser om svenska språket, de nationella
minoritetsspråken och det svenska teckenspråket. Lagen innehåller även
bestämmelser om det allmännas ansvar för att den enskilde ges tillgång till
språk samt om språkanvändning i offentlig verksamhet och i internationella
sammanhang.
2 § Syftet med lagen är att ange svenskans och andra språks ställning och
användning i det svenska samhället. Lagen syftar också till att värna
svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige samt den enskildes
tillgång till språk.
3 § Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som
avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.
De nationella minoritetsspråken
7 § De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib
och samiska.
8 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella
minoritetsspråken.
Språkanvändningen i offentlig verksamhet
10 § Språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som
fullgör uppgifter i offentlig verksamhet är svenska. I annan lag finns
särskilda bestämmelser om rätt att använda nationella minoritetsspråk
och annat nordiskt språk. När det gäller skyldigheten för domstolar och
förvaltningsmyndigheter att anlita tolk och att översätta handlingar finns det
särskilda bestämmelser.
Den enskildes tillgång till språk
14 § Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla
och använda svenska. Därutöver ska
1. den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla
och använda minoritetsspråket,
15 § Det allmänna ansvarar för att den enskilde ges tillgång till språk enligt 14 §.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
På regeringens vägnar
Fredrik Reinfeldt
16
Lena Adelsohn Liljeroth
H A N D L I N G S P L A N – N AT I O N E L L A O C H S P R Å K L I G A M I N O R I T E T E R
B I L AG A 3
Foto: fotograftina.se
17
H A N D L I N G S P L A N – N AT I O N E L L A O C H S P R Å K L I G A M I N O R I T E T E R
B I L AG A 3
Bilaga 3
Länsstyrelsernas handlingsplan för lika rättigheter
och möjligheter 2010-2012, utdrag
Artikel 1 i den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter lyder ”Alla människor
är födda fria och lika i värde och rättigheter.” Den synen på människan ligger till
grund för en rad bestämmelser inom FN, Europarådet och EU som Sverige är
bundet av.
För att garantera att alla har lika rättigheter finns diskrimineringsförbud. Den
1 januari 2009 trädde en ny diskrimineringslag i kraft. Målet för regeringens
politik mot diskriminering är ett samhälle fritt från diskriminering. Att bekämpa
diskriminering är en central målsättning i arbetet för mänskliga rättigheter på
såväl internationell som nationell nivå. Länsstyrelserna bör vara en förebild för lika
rättigheter och möjligheter i samhället, varför det är av yttersta vikt att säkerställa
att verksamheten är fri från diskriminering.
Länsstyrelsernas verksamhet ska i alla led utgå från de mänskliga rättigheterna.
Länsstyrelsernas uppdrag vad avser integrering av ett rättighets- och
antidiskrimineringsperspektiv i verksamheten har utvidgats under senare år.
År 2007 ställde sig samtliga länsstyrelser bakom en gemensam strategi för
antidiskrimineringsarbetet. Strategin ligger till grund för denna handlingsplan för
lika rättigheter och möjligheter. Handlingsplanen har tagits fram i bred samverkan
mellan länsstyrelserna.
Syftet är att arbetet för lika rättigheter och möjligheter ska genomsyra
länsstyrelsernas organisationer och verksamhet och att förhållningssättet ska vara
gemensamt för länsstyrelserna. Länsstyrelsernas handlingsplan för lika rättigheter
och möjligheter utgår från diskrimineringslagen och den allmänna förklaringen
om de mänskliga rättigheterna. I diskrimineringslagen regleras förbud mot
diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder.
Enligt länsstyrelseinstruktionens 5§ 5p ska länsstyrelsen integrera de mänskliga
rättigheterna i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta
rättigheterna i den egna verksamheten .
Länsstyrelsernas verksamhet liksom statsförvaltningen i övrigt vilar på en
gemensam värdegrund som utgår ifrån demokrati och mänskliga rättigheter och
som strävar mot rättsäkerhet och effektivitet. Medborgarna står i fokus.
Område C. Kommunikation
För att tillgodose de mänskliga rättigheterna i länsstyrelsernas kommunikation,
måste den vara diskrimineringsfri. Det innebär att man tar hänsyn till både
diskrimineringsgrunderna och tillgänglighetsaspekter. Informationsmaterial från
18
länsstyrelserna ska vara tillgängligt för alla.
Diskrimineringsfri kommunikation kräver kunskap och insikt hos alla medarbetare.
Det kommer att krävas stora insatser – utbildningsmässigt och även resursmässigt
– för att tillgängliggöra länsstyrelsernas information. Informationsmaterial ska
också utformas så att alla ska kunna uppfatta informationsmaterialet som
inkluderande.
Diskrimineringsfri intern kommunikation ställer lika stora krav på tillgänglighet som
den externa kommunikationen. I och med den nya språklagen från 1 juli 2009 har
minoritetsspråken fått en starkare ställning än tidigare, vilket ställer högre krav på
myndigheternas service. Att tillgängliggöra länsstyrelsernas information kräver
olika typer av insatser.
Kniv tillverkad av Folke Fjällström.
Foto: Denny Calvo
19
Postadress: 831 86 Östersund
Besöksadress: Residensgränd 7
Telefon: 063-14 60 00
[email protected]
www.lansstyrelsen.se/jamtland
Download