Tillämpning av lagar om rätten att använda minoritetsspråk

advertisement
27 OKTOBER 2010
VERSION 2
Tillämpning av lagar om rätten att
använda minoritetsspråk.
Bakgrund
Två nya lagar gäller från den 1april 2000 som innebär att Sveriges nationella
minoriteter ska erkännas och att deras språk genom olika åtgärder får ett stöd
för att hållas levande.
Lag om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar
SFS 1999:1175.
Lag om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter
och domstolar SFS 1999:1176.
Lagarna ger enskilda personer rätt att använda samiska, finska och meänkieli
hos domstolar och förvaltningsmyndigheter som verkar i de geografiska
områden där språken använts av hävd och fortfarande används i tillräcklig
utsträckning. Samiska språket avser alla varianter; nordsamiska, sydsamiska
och lulesamiska. Lagarna innebär också en rättighet att få
förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på de nämnda språken
i aktuella områden.
Rätten att använda minoritetsspråken gäller enskilda. Med det begreppet
avses inte bara fysiska personer utan även t ex föreningar, aktiebolag och
andra organisationer men däremot inte myndigheter.
Lagarnas tillämpningsområden
Lagarna ska tillämpas hos såväl statliga som landstingskommunala som
kommunala förvaltningsmyndigheter i ärenden som avser
myndighetsutövning, om ärendet har anknytning till förvaltningsområdena.
Förvaltningsområden för samiska är Arjeplogs, Gällivare, Jokkmokks och
Kiruna kommuner.
Förvaltningsområden för finska och meänkieli är Gällivare, Haparanda,
Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner.
Förvaltningsmyndighet i landstinget
 Landstingsstyrelsen
 Smittskyddsläkaren
Landstinget och patientens rättighet
Den enskilde har rätt att få använda sitt språk, samiska, finska och meänkieli
vid skriftliga och muntliga kontakter med landstinget i ärende som rör
myndighetsutövning i förhållande till den enskilde om ärendet har
anknytning till förvaltningsområdet.
Rätten att använda sitt språk gäller i respektive språks förvaltningsområde
oberoende av om personen som använder samiska, finska eller meänkieli är
svensk medborgare eller inte och oberoende av var den enskilde är bosatt.
Landstingets ansvar
Om den enskilde använder samiska, finska eller meänkieli i ett
myndighetsärende ska landstinget
1
27 OKTOBER 2010
VERSION 2
 Ge muntligt svar på respektive språk.
 I skriftliga beslut ange att beslutet kan på begäran muntligt översättas.
 På begäran av den enskilde muntligt översätta skriftliga beslut.
 Svara för kostnaderna för tolk och översättare.
Landstinget ska i övrigt sträva efter att bemöta samisktalande, finsktalande
och meänkielitalande på respektive språk.
Begränsning
Landstinget får bestämma särskilda tider och särskild plats för samisk-,
finsk-, och meänkielitalandes besök och telefonsamtal.
Rätten att skriftligt kommunicera med myndigheter begränsas till en rätt för
den enskilde att lämna in skriftliga inlagor till myndigheten.
Om en enskild använt samiska, finska eller meänkieli i sina skriftliga
kontakter begränsas landstingets skyldighet till att muntligen översätta och
förklara sina skriftliga svar och beslut.
Landstingets myndighetsutövning
Landstingets myndighetsutövning är kopplat till följande lagar.
1. Tandvårdslagen 1985:125
Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763
Tandvårdsförordningen 1998:1338
Lagen om allmän försäkring 1962: 381
Förordning om tandvårdstaxa, 1998:1337
2. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 1993: 387
3. Smittskyddslagen, 1988:1472
4. Lag om psykiatrisk tvångsvård, 1991:1128
5. Lag om rättspsykiatrisk tvångsvård, 1991: 1129
6. Lag om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård, 1996: 981
Berörda divisioner och beslutsfattande
1. Tandvårdslagen
Beslut fattas av bedömningstandläkaren.
Landstingsdirektörens stab, hälso- och sjukvårdsenheten.
2. Lag om stöd och service till människor med särskilda funktionshinder
Beslut fattas av särskilda delegater kopplade till habiliteringen.
Division Primärvård och Division Medicinska specialiteter
3. Smittskyddslagen
Beslut fattas av smittskyddsläkaren.
Division Diagnostik
4. Lag om psykiatrisk tvångsvård.
Beslut om intagning fattas av chefsöverläkare vid enhet för psykiatrisk
vård.
Division Vuxenpsykiatri.
Beslut om omhändertagande av för undersökning fattas av läkare i allmän
2
27 OKTOBER 2010
VERSION 2
tjänst.
Beslut i övrigt fattas av domstol.
5. Lag om rättspsykiatrisk vård.
Beslut fattas av domstol.
Beslut fattas av chefsöverläkare vid enhet för psykiatrisk vård.
Division Vuxenpsykiatri
6. Prövning av utlämnande av allmän handling är myndighetsutövning.
Handläggning - rutiner
I de fall landstinget ska erbjuda service på samiska, finska och meänkieli ska
landstinget i första hand använda sig av personal som behärskar aktuella
språk. Tolk eller översättare ska bara anlitas om den egna personalen inte
behärskar språken tillräckligt väl. Det innebär att det är till fördel om varje
berörd division inventerar personalens språkkompetens.
Tolkservice och översättningar
Om behov finns av att anlita tolk har landstinget tecknat avtal om
tolkservice. För mer information om landstingets gällande avtal med
leverantör av språktolkar, se Avgiftshandboken kapitel 6.
Om det finns behov av att anlita översättare bör man kontakta våra
avtalsparter när det gäller språktolkar, se ovan.
Det går även att hitta information om detta på landstingets hemsida under
fliken A-Ö (gå in på T och sök efter ”Tolkning, asyl- och flyktingsjukvård”).
Statsbidrag
Ett årligt statsbidrag utgår för att täcka kommunernas och landstingets
kostnader som uppstår med anledning av lagen.
Uppföljning och utvärdering
En regional arbetsgrupp under ledning av länsstyrelsen har regeringens
uppdrag att följa upp och utvärdera resultatet av lagstiftningen.
3
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards