Kalkyler

advertisement
FÖRETAG OCH
MARKNAD
KALKYLER OCH BESLUT
Kalkyler
• Kalkyler för beslut (beslutsunderlag)
– T ex för att beräkna kostnad för
• Åtgärd
• Tjänst
• Vara
• Kund
• Org. enhet
Olika typer av kalkyler
• Förkalkyler
– Bistå beslutsfattaren med underlag
• Efterkalkyler
– Som argument i debatter eller bekräfta fattade beslut
Begrepp
• Fast kostnad (FK)
– Förblir densamma oavsett volym
– Kapacitetskostnad (en typ av fast kostnad)
• Rörlig kostnad (RK)
– Förändras med volymen
Fast kostnad
• Kort sikt vs lång sikt (varierar)
– Helt fast kostnad
– Driftsbetingad fast kostnad
– Halvfast kostnad
Rörliga kostnader
• Proportionellt rörliga
• Degressivt rörliga
• Progressivt rörliga
Vanliga kalkyler
• Självkostnadskalkyl
– Rättvisetänkande, kostnad som avser hela företaget
fördelas på varor och tjänster
• Bidragskalkyl
– Direkt påverkan av förändringen i produktion av vara
eller tjänst, förändringen beroende på aktuell åtgärd
Vilket är bäst?
• Självkostnads vs bidragskalkyl ger ofta olika
utfall
• Beror på alternativkostnaden (hänsyn till denna
tas i teoretisk kalkyl)
• Alternativkostnaden beräknas ”intutivt”
– Dvs den bästa lönsamhet man går miste om genom
att välja visst alternativ
Slutsatser
• Självkostnadskalkyl väljs om det intuitivt antas
att det finns lönsamma alternativ
• Bidragskalkyl om det inte intuitivt finns
lönsamma alternativ
• Tidsperspektivet
– Om lång sikt – självkostnadskalkyl
– Om kort sikt - bidragskalkyl
Begrepp självkostnadskalkyl
• Produktkalkylering, fullständig
kostnadsfördelning per kalkylobjekt
– Syfte
• Produktval
• Prissättning
• Kostnadskontroll
Självkostnad
• Rättvis fördelning av kostnader för specifik vara
eller tjänst, bedömning av lönsamhet för visst
kalkylobjekt
– Direkta kostnader
– Indirekta kostnader
– Pålägg
Direkta kostnader
• Direkt material
• Direkta löner
• Speciella direkta tillverkningskostnader
• Speciella direkta försäljningskostnader
Indirekta kostnader
(=omkostnader)
• Fördelas via pålägg
• Materialomkostnader (MO)
• Tillverkningsomkostnader (TO)
• Administrationsomkostnader (AO)
• Försäljningsomkostnader (FO)
– AO+FO = Affo (affärsomkostnader)
Andra typer av produktkalkyler
• T ex ABC-kalkylering
– Aktivitetsbaserad kalkylering
– Dela upp indirekta kostnader utifrån aktiviteter i
företaget
Bidragskalkylering, begrepp
• Fokusera på beslutssituationen, avgör vilka
kostnader och intäkter som ska tas med. Endast
de som påverkas av förändringen.
–
–
–
–
Särintäkt
Särkostnad
Samintäkt
Samkostnad
forts
• Beräkna täckningsbidrag
– TB = särintäkt – särkostnad
– TB = den förändring i företagets resultat som aktuellt
beslut orsakar
– (skilj mellan TB och resultat. Resultat är samtliga
kostnader och intäkter)
Bidragskalkyler
• Lönsamhetskalkyl som underlag för beslut vid
– Ledig kapacitet
– Trång sektor (flask-halsar)
Resultat och verksamhetsvolym
• Resultatplanering genom att se hur resultatet
påverkas av
– Verksamhetsvolym
– Kostnader
– Priser
Resultat vid intäkter och kostnader
• Resultat = totala intäkter – totala RK – totala FK
• Resultat = pris/styck*antal – rk/styck*antal –
totala FK
• Resultat = (pris/styck-rk/styck)*antal – total
fast kostnad
Fler begrepp
• Kritisk punkt: Intäkter – kostnader = 0
• Säkerhetsmarginal: skillnad mellan kritisk punkt
och aktuella verksamhetsvolym (i antal eller kr),
dvs hur mycket verksamheten kan minska innan
förlust
Investeringsbedömning
• Kort sikt
– Hur utnyttja befintliga resurser på bästa sätt?
(kalkyler ger underlag)
• Lång sikt
– Vilka förändringar av resurssammansättningen
krävs för att maximera företagets framtids
lönsamhet?
Investeringar
• Realinvesteringar (maskiner, inventarier m.m.)
• Strategiska investeringar
Lönsamhetsmått
• Olika typer av lönsamhetsmått
– Hela företaget (resultat- och balansräkning)
– Specifikt produkt (produktkalkyl)
– Specifik åtgärd (köpa maskin, realinvestering)
Investeringskalkyl
Investeringsbegrepp
• Ersättnings- eller rationaliseringsinvesteringar
• Expansions- eller intäktshöjande investeringar
Investeringsbedömning
• Problemanalys
• Analys av alternativ och konsekvenser
• Val av alternativ
– Satisifierande lösning, optimal lösning
Investeringskalkyl
(nuvärdesberäkning)
• Räntejusterade inbetalningar minus
utbetalningar
–
–
–
–
–
Grundinvestering
Inbetalningsöverskott (inbetalning-utbetalning)
Ekonomisk livslängd
Restvärde
Kalkylränta
Investeringskalkyl (pay-back)
• Bortse från ränteeffekter
• Beräkna hur lång tid det tar att tjäna in det
investerade beloppet
Prissättning i praktiken
• Trial and error
• Med bestäms utifrån
–
–
–
–
Kunderna (kundgrupp, produkt, etc)
Konkurrenterna (prisnivå i förhållande till konkurrenter)
Kostnaderna (miniminivå)
(Ägarnas avkastningskrav)
Priser och lönsamhet
• Lönsamhet (t ex ägarnas avkastningskrav)
– Försäljningsvolym
– Pris
– Kostnad
Frågor
• Vad är produktkalkylering och vilka är dess
syften?
• Vad är en självkostnadskalkyl?
• Vad är direkta kostnader resp. indirekta
kostnader)?
• Vad är pålägg i samband med kalkylering? Varför
beräknas dessa?
Frågor
• Förklara begreppen särintäkter, särkostnader
och täckningsbidrag.
• I vilka situationer är bidragskalkylering
användbar?
• När och varför kan det vara lönsamt att sälja en
produkt till ett pris som understiger
självkostnaden?
Frågor
• Förklara begreppet alternativkostnad.
• Förklara begreppen fast resp. rörlig kostnad och
illustrera hur dessa påverkar den totala
kostnaden.
• Beskriv på vilket sätt kurvan för totalkostnader
förändras om de fasta kostnaderna ökar resp.
minskar.
Frågor
• Vad kännetecknar ett investeringsbeslut?
• Ge exempel på olika typer av investeringar.
• Vad menas med ekonomiska livslängd?
• Vad avses med kalkylränta?
• Vad är nuvärde?
Frågor
• Vilka faktorer bestämmer priset på en produkt?
• Redogör för det resonemang som kan föras kring
prissättning och konkurrensförhållanden för nya
produkter resp. för befintliga produkter.
• Vad avses med ägarnas avkastningskrav på
insatt kapital och hur tar man hänsyn till detta
vid prissättning?
Download