Att leva som muslim

advertisement
Att leva som muslim
Seder och traditioner i vardagsliv och högtidsfirande
Några ord som kan behöva förklaras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Allah, av al-ilah. Arabiska Ilah eller il = hebreiska el = gud eller gudom
Islam kommer från en arabisk verbrot, salama. Salam = fred
Fred betyder rättvisa och rättfärdighet, alltså god ordning, Guds vilja
Verbformen aslama betyder skapa fred eller ordning
Av den kommer islam, som kan översättas ”insatser för rätt ordning”,
”förverkligande av Guds vilja”
Att leva i islam innebär att leva efter Guds vilja
Muslim = en som lever efter Guds vilja (Ord som börjar på ”mu” betecknar
den som gör något eller blir utsatt för något)
Muhammed, en som blir hyllad (Hamada = hylla, prisa)
Mufti = en som gör en fatwa, ett uttalande i en fråga om rätt islam.
Grundläggande trosbekännelse
• Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans profet
• Monoteismen är utgångspunkten. Alla lägre gudar förkastas
• Muhammed är den sista profeten. Alla tidigare profeter accepteras,
men deras budskap skall korrigeras om det skiljer sig från Koranen
• Alla senare profeter förkastas. Avknoppningar från islam fördöms. Det
uppstod några under 1800-talet: Bahai i Iran och Ahmadiyya i Indien
Muslimers syn på islams uppkomst
Gud, som är evig, skapare och närvarande i allt skapat. Hos Gud finns Urkoranen
Gud skapar
världen. De
första
människorna
lever i Edens
lustgård. De
bryter mot
Guds bud men
ångrar sig
genast, blir
förlåtna och
utsedda till
Guds ställföreträdare i
världen
Änglar och andar (djinner)
Edens
lustgård
Adam är den första
profeten och sedan
kommer tusentals
profeter
Den skapade världen
Gabriel läser upp
Urkoranen för
Jesus är den
näst största
profeten
som
uppenbarar
evangeliet
Muhammed,
den största
och sista
profeten, som
dikterar
Koranen för
en skrivare
Inga fler
profeter
Tidens slut och Räkenskapens dag
• Alla skall en gång få står till svars för sitt liv
• De som har gjort något ont kan alltid få förlåtelse om de ångrar sig frivilligt
• De goda skall komma direkt till Gud. Alla beskrivningar av Paradiset är
bilder och gudsgemenskapen är det viktigaste.
• Andra kan genom rening och förböner komma dit också
• Det finns olika åsikter om vad som händer de övriga. Straffet är att de går
miste om det goda.
• De kan utplånas eller drabbas av plågor av något slag, fysiskt eller psykiskt.
Ett straff är att bli medveten om och få genomleva allt det onda man gjort
andra människor.
Muhammeds familj
Muhammeds far, Abdallah, hade en bror som
hette Abu Talib
Muhammed fick med Khadidja sex eller sju
barn, bland dem dottern Fatima
Abu Talib fick sonen Ali, som föddes år 600
Ali gifte sig med Muhammeds dotter Fatima
De fick två söner, Hassan och Hussein, som
sedan får stor betydelse för shiiter
Namnet Hashim har gett namn åt de släkter
som i dag kallar sig hashimitiska. De anser sig
härstamma från Muhammed genom Hassan
eller Hussein
Sunniter och shiiter
Sunniter. Ledarna kallas kalifer
Kalif i Damaskus
Yazid ny kalif 680
De tre första kaliferna, Abu Bakr, Umar, Uthman
644
634
Muhammed dör
632
656
Ali
Shiiter: Ledarna kallas imamer
Ali
661
Kerbela 680
Yazids trupper dödar
Husayn och hans 72
medarbetare
Hassan
Husayn går mot Damaskus för
att ta makten från Yazid
Sunniter och shiiter
• Maktkamp efter Muhammeds död
• Minoritet som vill bevara sin särart
• Egna seder vid bön
• Egna högtider för att hylla Ali, Fatima och Husayn
Etikens nivåer
• Allmänna ideal som godhet,
rättvisa, jämlikhet, människolivets okränkbarhet, solidaritet
Alla är överens eftersom idealen är så allmänna
• Konkreta bud, om till exempel
abort och dödshjälp
Olika åsikter inom grupper
• Signaletik, bud som skall signalera gruppgemenskap
Om mat, kläder, sex, samlevnad, hår, nöjen
Skall vara olika för att särskilja
• Etikettsregler, som hälsningsceremonier
och huvudbonader
Kan användas för att särskilja
Livsregler
• Viktigast: Att vara en god människa
• Påbjudna dygder: Pålitlighet, hederlighet, ansvarskänsla, frikostighet,
vilja att arbeta och studera
• Signalbud: Inte fläsk, blodmat och självdöda djur, inte alkohol
• Anständig klädsel. Vissa anser att kvinnor skall täcka kroppen
• Hår och skägg: Vissa anser att kvinnor skall dölja håret och att män
skall ha skägg
• Sex inom äktenskapet. Skilsmässa tillåten. De flesta anser att
monogami är påbjuden i Koranen
• Ekonomi: Vissa anser att ränta är förbjudet
Rituella bud: Islams fem pelare
• Trosbekännelsen
• Bönen
• Gåvan till behövande
• Fastan under Ramadan
• Vallfärden till Mecka
Fem bönestunder per dygn (tre för shiiter)
Bön 5 under natten
Mörkrets inbrott
Gryning
Bön 4
Bön 1
Solnedgång
Soluppgång
Bön 3
Bön 2
Solens middagshöjd
Böneställningar. Moment 1 – 6, stående
Böneställning 7 och 8
7. Man bugar sig framåt och
säger Gud är stor. Med
händerna på knäna säger man
sedan Ӏra vare Gud, den
väldige” tre gånger
8. Stående säger man ”Gud
hör dem som prisar honom”
och ”Prisad vare Gud”.
Böneställning 9
Med pannan och handflatorna mot marken
ber man tre gånger ”Ära vare Gud, den
Högste”
Böneställning 10
Man sitter upprätt med knäna i marken och
händerna på knäna och ber Gud är stor. Efter
en stunds vila böjer man sig åter ned och
säger Ära vare Gud.
Bönens avslutning.
Man sitter och ber ”må Guds frid och välsignelse vara med dig” med huvudet vridet åt
höger och vänster. Man läser ur Koranen: Herre, gör att jag och några av mina
efterkommande förrättar bönen utan att förtröttas…Förlåt mig, mina föräldrar och de
rättrogna när räkenskap skall hållas.
Gåvor till behövande, allmosor, zakat
• Enligt koranen skall man ge bort det man kan avvara
• Numera rekommenderar man en fyrtiondel av egendomen eller
inkomsten
• Samlas in under offerfestern
• Den som betalar skatt till hjälp åt behövande behöver inte offra
Månad tolv är
vallfärdsmånad. Den tionde
dagen infaller Offerfesten
Nyår 1 Muharram
Det muslimska året
Månåret år 354 dagar. Nyåret och helgerna
flyttar sig därför i förhållande till den
gregorianska kalendern. I allmänhet infaller
de varje år elva dagar tidigare än föregående
år.
Det innebär att Ramadan vandrar runt året
på 33 år. Ibland infaller Ramadan på
sommaren och ibland på vintern
Månad tio
inleds med
Fastebrytarfesten
Ramadan är
den nionde
månaden
Månår med tolv
månader = 354 dygn.
Nyåret 1437 infaller
omkring den 13
oktober 2015
Fasta under Ramadan, månårets nionde månad
• Ramadan inföll under 2015
• Ramadan inföll under 2016
• Ingen mat, ingen dryck, inget sexualliv när solen är uppe
• Sjuka och gravida skall inte fasta
• Minne av Koranens uppenbarelse, fostran till självkontroll och
påminnelse om de fattigas lidande
• Sjuka och gravida skall inte fasta
Vallfärd till Mecka
Muslimer skall en gång under livet
vallfärda till Mecka – om de har råd
Det finns teologer som lär att man inte
skall vallfärda om man vet någon som
svälter och skulle behöva pengarna
bättre.
Vallfärden är till för att man skall spara
under livet för att kunna resa till ett
heligt mål.
Under vallfärden skall alla vara jämlika
och leva i ett tillstånd som liknar
Paradisets.
Download