Boksluts - Bisnode

advertisement
Datum
Sida
August 2014
1 (2)
Boksluts- och nyckeltalsinformation
Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen
omfattar som mest de fem senaste årens bokslut.
Nyckeltalsinformationen innehåller upp till 33 nyckeltal samt medianvärden för jämförbara företag i
branschen.
Är det omfrågade bolaget moderbolag i en koncern kan även information om koncernbokslut och
koncernnyckeltal beställas.
Nyckeltalsdefinitioner
Grundläggande begrepp och definitioner
1. Beräknat eget kapital
Eget kapital plus 73,7 % av obeskattade reserver
2. Totala skulder
Kortfristiga skulder plus långsiktiga skulder plus avsättningar plus 26,3 % av obeskattade reserver.
3. Totalt kapital
Beräknat eget kapital plus totala skulder
Anm. Alla kapitalmått avser utgående balanser. Omsättningen avser totala rörelseintäkter.
Avkastningsstruktur
4. Avkastning på eget kapital, RE
Resultat efter finansiella poster i procent av beräknat eget kapital.
5. Avkastning på totalt kapital, RT
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av totalt kapital.
6. Genomsnittlig skuldränta, RS
Finansiella kostnader i procent av totala skulder
7. Riskbuffert, (RT-RS)
Avkastning på totalt kapital minus genomsnittlig skuldränta.
8. Skuldsättningsgrad (S/E)
Totala skulder dividerat med beräknat eget kapital
Resultatstruktur
9. Rörelseresultat/omsättning
Rörelseresultat före avskrivningar i procent av omsättning.
10. Vinstprocent
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av omsättningen.
11. Resultat efter finansiella poster/omsättning
Resultat efter finansiella poster i procent av omsättningen.
12. Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.
13. Arbetskraftskostnad/omsättning
Löner till anställda, arbetsgivaravgifter och kollektiva avgifter i procent av omsättning.
14. Resultat efter finansiella poster
Hämtas direkt ur resultaträkningen
15. Resultat före bokslutsdispositioner
Hämtas direkt ur resultaträkningen
Kapitalomlopp
16. Kapitalomsättningshastighet
Omsättning dividerat med totalt kapital
17. Omsättning per anställd
Omsättning dividerat med antalet anställda
18. Cashflow/totala skulder
Resultat före dispositioner minus skatt plus avskrivningar i procent av totala skulder.
19. Resultat före dispositioner minus skatt plus avskrivningar i procent av finansiella kostnader.
Rörelsekapital
20. Rörelsekapital/omsättning
Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder i procent av omsättningen.
21. Likvida medel/omsättning
Likvida medel och andra lätt realiserbara tillgångar i procent av omsättningen.
22. Kundfordringar/omsättning
Kundfordringar i procent av omsättningen.
23. Varulager/Omsättning
Varulager i procent av omsättning.
24. Kortfristiga skulder/Omsättning
Summa kortfristiga skulder i procent av omsättning
Likviditet
25. Kassalikviditet
Omsättningstillgångar minus varulager i procent av kortfristiga skulder.
26. Balanslikviditet
Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder
Soliditet
27. Soliditet
Beräknat eget kapital i procent av totalt kapital.
28. Konsolideringsgrad
Eget kapital plus 100 procent obeskattade reserver i procent av totalt kapital.
29. Pantsatta tillgångar/totala skulder
Ställda panter i procent av totala skulder.
Tillväxt
30. Förändring omsättning
Procentuell förändring av omsättning från föregående år.
31. Förändring totalt kapital
Procentuell förändring av totalt kapital från föregående år.
32. Förändring beräknat eget kapital
Procentuell förändring av beräknat eget kapital från föregående år.
Övrigt
33. Avskrivningsprocent
Avskrivning dividerat med avskrivningsbara anläggningstillgångar.
D73
Nyckeltalsinformation
Nyckeltal
År 1
År 2
År 3
År 4
1. Soliditet
2. Räntetäckningsgrad ggr/år
3. Kassalikviditet %
4. Avkastning på totalt kapital %
5. Vinstprocent %
6. Kapitalets omsättningsgrad ggr/år
7. Genomsnittlig skuldränta
8. Avkastning på eget kapital %
9. Skuldsättningsgrad ggr/år
10. Riskbuffert i procentenheter
23,4
-1,9
82,2
-3,0
-1,7
1,7
2,0
-19,4
3,3
-5,0
24,0
1,6
79,1
2,9
1,6
1,8
2,3
4,7
3,2
0,6
13,7
-8,2
56,1
-18,5
-8,5
2,2
2,6
-151,1
6,3
-21,1
21,1
7,9
77,1
14,0
6,3
2,2
2,2
51,0
3,7
11,8
Branschnyckeltal
*44,2
*118,5
*5,1
*5,1
*1,5
*2,3
*7,5
*0,9
*3,1
* Branschjämförelse med år 4
Nyckeltalen ger tillsammans en mycket god bild av företagets lönsamhet och ekonomiska ställning.
Tillsammans med medianvärdet för jämförbara företag (branschen) ger de en ovärderlig information
för att bedöma ett företags betalningsförmåga. Här kan t ex sambandet mellan avkastning och
kapitalstruktur utläsas.
RE=RT+(RT-RS)xS/E
RE= Avkastning på eget kapital
RT= Avkastning på totalt kapital
RS= Genomsnittlig skuldränta
S/E= Skuldsättningsgrad
Företagets totalrisk (variation i RE), kan indelas i rörelserisk (variation i RT) samt finansiell risk
(variation i (RT-RS)xS/E). Avkastningen på totalt kapital (RT) kan beräknas på följande sätt.
RT = vinstprocent x kapitalets omsättningshastighet
Räntetäckningsgraden ger en uppfattning om företagets förmåga att betala sina räntekostnader med
den avkastning som rörelsen genererar.
D75 – Samtliga nyckeltal (hur det kan se ut ser Ni på följande uppslag)
Nyckeltalen är uppdelade i nio grupper:
•
•
•
•
•
•
•
•
Grundläggande begrepp och definitioner – Här definieras beräknat eget kapital, totala skulder och
totalt kapital.
Avkastningsstruktur – Avkastning på totalt kapital visar hur företagets lönsamhet på själva rörelsen
varit. För eget kapital visas dessutom finansieringens inverkan. Storleken på differensen mellan
rörelsens avkastning och genomsnittliga skuldräntan jämfört med skuldsättningsgraden ger en
uppfattning om den finansiella risken.
Resultatstruktur – Visar företagets resultat på olika nivåer i förhållande till omsättningen samt
företagets förmåga att betala sina räntekostnader med den avkastning som rörelsen genererar.
Kapitalomlopp – Visar hur väl företaget kunnat utnyttja sitt kapital, omsättningshastigheten samt
omsättning per anställd.
Rörelsekapital – Visar hur rörelsekapital, likvida medel, kundfordringar, varulager och korta skulder har
utvecklats i förhållande till omsättningen. Utvecklingen för dessa nyckeltal ger upplysning om hur
kapitalbindningen i olika rörelsekapitalposter utvecklats, vilket är betydelsefullt vid bedömning av
företagets likviditet.
Likviditet – Nyckeltalen kassa- och balanslikviditet används för att bedöma ett företagets
betalningsförmåga på kort sikt.
Soliditet – Soliditet och konsolideringsgrad ger en god uppfattning om företagets långsiktiga
betalningsförmåga. Ställda panter i förhållande till totala skulder belyser i vilken utsträckning ett företag
ställt säkerheter för sin upplåning.
Tillväxt – Visar hur omsättning, totalt och beräknat kapital utvecklats över tiden.
D76
Egna nyckeltal
Välj själv 12 nyckeltal, som även kan läggas upp som fast beställning (D77). D75
Samtliga Nyckeltal
Grundläggande begrepp
1. Beräknat eget kapital Tkr
2. Totala skulder Tkr
3. Totalt kapital Tkr
Avkastningsstruktur
4. Avkastning på eget kapital %
5. Avkastning på totalt kapital %
6. Genomsnittlig skuldränta %
7. Riskbuffert i procentenheter
8. Skuldsättningsgrad ggr/år
År 1
År 2
År 3
År 4
SCB
44 658
146 162
190 821
44 866
142 014
186 881
20 803
130 927
151 730
28 453
106 350
134 804
-19,4
-3,0
2,0
-5,0
3,3
4,7
2,9
2,3
0,6
3,2
-151,1
-18,5
2,6
-21,1
6,3
51,0 a
14,0 B
2,2 C
11,8 D
3,7 E
*7,5
*5,1
*2,3
*3,1
*0,9
*7,3
*5,1
Resultatstruktur
9. Rörelseresultat/omsättning %
10. Vinstprocent %
11. Resultat efter finansiella poster/
omsättning %
12. Räntetäckningsgrad ggr/år
13. Arbetskraftskostnad/omsättning %
14. Resultat efter finansiella poster Tkr
15. Resultat före bokslutdisp. Tkr
2,5
-1,7
-2,6
6,4
1,6
0,6
-3,8
-8,5
-9,5
10,9
6,3 F
4,8 G
-1,9
28,0
-8 678
-8 678
1,6
27,4
2 128
2 128
-8,2
29,7
-31 430
-31 430
7,9 H
27,9
14 515
14 515
Kapitalomlopp
16. Kapitalomsättningshastighet ggr/år
17. Omsättning per anställd Tkr
18. Cashflow/totala skulder %
19. Cashflow/finansiella kostnader %
1,7
1 086
5,1
248,4
1,8
1 166
12,1
525,5
2,2
1 200
-10,4
-397,1
2,2 I
1 222
23,7
574,9
*1,5
*1 232
12,4
0
17,9
16,6
23,4
11,8
0,6
18,7
17,5
27,4
0,4
0
15,5
14,1
31,2
2,3
7,2
16,3
9,8
32,8
*17,3
*0,7
*8,6
*13,3
*21,6
82,2
153,1
79,1
143,1
56,1
101,4
77,1
107,1
*118,5
Soliditet
27. Soliditet %
28. Konsolideringsgrad %
29. Pants. Tillgångar/total skuld %
23,4
27,6
52,5
24,0
27,7
52,8
13,7
13,7
77,0
21,1
21,5 J
173,7
*44,2
Tillväxt
Förändring omsättning %
Förändring totalt kapital %
Förändring beräknat eget kapital %
15,8
17,3
-14,4
1,7
-2,1
0,5
-2,4
-18,8
-53,6
-9,2
-11,2
36,8
*-0,7
*2,0
0
0
0
0
Rörelsekapital
20 Rörelsekapital/omsättning %
21. Likvida medel/omsättning %
22. Kundfordringar/omsättning %
23. Varulager/omsättning %
24. Kortfristiga skulder/omsättning %
Likviditet
25. Kassalikviditet %
26. Balanslikviditet %
Övrigt
Avskrivningsprocent %
* Branschjämförelse med år 4
*27,7

A Avkastning på eget kapital (RE) talar om hur stor avkastning ägarna har på det beräknade
egna kapital som arbetar i företaget. Denna avkastning kan jämföras med den avkastning som
ägarna kan erhålla på alternativa placeringar, t ex banksparande, obligationer m.m.

B En avkastning på totalt kapital (RT) på 14,0 innebär att för varje 100 kronor i tillgångar som
arbetar i företaget, tjänar företaget 14,0 kronor innan långivarna får sin ersättning (räntor m.m.)

C En genomsnittlig skuldränta (RS) på 2,2 procent innebär att företagets genomsnittliga
upplåningskostnad på totala skulder är 2,2 procent. Att denna ofta är låg beror på att det bland
skulderna finns en rad normalt icke räntebärande skulder, t ex leverantörsskulder m.m.

D Riskbufferten (RT-RS) mäter skillnaden mellan den avkastning företaget har på sina tillgångar
innan finansiella kostnader har betalats och företagets genomsnittliga upplåningskostnad på totala
skulder. Riskbufferten ger tillsammans med skuldsättnings-graden en uppfattning om den
finansiella risken. Det vill säga så länge riskbufferten har positivt värde blir avkastningen på eget
kapital högre än avkastningen på totalt kapital. Men om den har negativt värde avgör
skuldsättningsgraden hur mycket av det egna kapitalet som förbrukas. I detta exempel har
riskbufferten positivt värde, 11,8 procentenheter det vill säga skillnaden mellan avkastningen 14,0
procent och upplåningskostnaden 2,2 procent.

E Skuldsättningsgraden (S/E) beskriver relationen mellan skulder och beräknat eget kapital. I
detta exempel är totala skulder 3,7 gånger större än beräknat eget kapital.

F En vinstprocent på 6,3 procent innebär att på varje 100 kronor i försäljning så tjänar företaget
6,30 kronor innan långivarna har fått sin ersättning.

G Ett resultat efter finansiella poster/omsättning på 4,8 procent innebär att på varje 100 kronor
i försäljning så är vinsten 4,80 kronor.

H En räntetäckningsgrad på 7,9 gånger innebär att företaget med nuvarande lönsamhet klarar
av att betala de finansiella kostnaderna 7,9 gånger. Ju högre tal desto bättre kapacitet har
företaget att klara löpande räntebetalningar.

I Kapitalomsättningshastigheten talar om hur stor omsättningen är i förhållande till det totala
kapitalet som arbetar i företaget. En ökad kapitalomsättningshastighet är positivt. Genom olika
kapitalrationaliseringsåtgärder (kortare kredittider med mera) kan omsättnings-hastigheten och
lönsamheten öka. I detta exempel är omsättningen 2,2 gånger större än de totala tillgångarna.

J Det enda som skiljer konsolideringsgrad från det traditionella soliditetsmåttet är att samtliga
obeskattade reserver räknas som eget kapital. Ur kreditgivningssynpunkt kan detta motiveras med
att ett företag som går med förlust kan upplösa obeskattade reserver utan att drabbas av den
latenta skatteskuld på 28 procent som obeskattade reserver kan sägas innehålla.
D60 Bokslutsinformation
Bokslutsår
RESULTATRÄKNING (Tkr)
Här visas resultatoch balansräkning
uppställda enligt
FAR´s (Föreningen
Auktoriserade
Revisorer)
Rekommendationer.
År 1
År 2
År 3
År 4
329 037
4 210
0
434
333 681
340 703
-1 693
0
441
339 451
330 508
257
0
429
331 194
300 950
-705
0
430
300 675
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övr externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat efter avskrivningar
-189 854
0
-36 002
-100 400
-16 096
1016
0
-341 336
- 7655
-195 941
0
-28 721
-97 570
-16 913
4391
0
-334 754
4 697
-201 846
0
-33 428
-100 917
-15 968
-7473
0
-359 632
-28 438
-149 945
0
-29 880
-88 955
-14 450
934
0
-282 296
18 379
Resultat från andelar i kcn-/intr ftg
Ränteintäkter koncernföretag
Externa ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
S:a finansiella intäkter
Räntekostnader kcnföretag
Externa räntekostnader
S:a räntekostnader
Övr. finansiella kostnader
S:a finansiella kostnader
Jämförelsestörande finansiella poster
Resultat efter finansnetto
1762
0
201
0
1 963
0
-2 986
-2 986
0
-2 986
0
-8 678
0
0
713
0
713
0
-3 282
-3 282
0
-3 282
0
2 128
0
0
426
0
426
0
-3 418
-3 418
0
-3 418
0
-31 430
0
0
526
0
526
0
- 2 390
-2 390
-2 000
-4 390
0
14 515
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
S:a extraordinära poster
Resultat före bokslutsdispositioner
Koncernbidrag
Aktieägartillskott
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt
Minoritetsintressen
Årets resultat
0
0
0
-8 678
0
0
8 562
- 116
0
0
-116
0
0
0
2 128
0
0
4 186
6 314
-1 793
0
4 521
0
0
0
-31 430
0
0
24 667
-6 763
1 889
0
-4 874
0
0
0
14 515
0
0
-1 983
12 532
-3 729
0
8 803
Nettoomsättning
Förändring av lager m m
Aktiverat arbete för annans räkning
Övriga rörelseintäkter
Total omsättning
BALANSRÄKNING (Tkr)
År 1
År 2
År 3
År 4
Tecknat ej inbetalt kapital
0
0
0
0
2 528
0
5 004
0
7 532
3 027
0
3 004
0
6 031
0
0
1 004
0
1 004
0
0
0
0
0
Byggnader & mark
Maskiner
Inventarier
S:a maskiner och inventarier
Övr materiella anl tillg (ej avskrivn.bara)
Övr materiella anl tillg (avskrivn.bara)
Summa materiella anläggn.tillgångar
Andelar i koncern och intresseföretag
Fordringar på koncern och intresseftg
Lån till delägare och närstående
Övr finansiella anläggningstillgångar
S:a finansiella anläggningstillgångar
S:a anläggningstillgångar
7 838
0
0
46 400
4 824
0
59 062
514
2 500
0
1 830
4 844
71 438
7 094
0
0
36 642
0
2 438
46 174
100
0
0
1 711
1 811
54 016
6 371
0
0
30 603
3 325
0
40 299
2 151
0
0
3 458
5 609
46 912
5 741
0
0
22 285
40
0
28 066
151
0
0
904
1 055
29 121
Pågående arbete
Övrigt varulager
S:a varulager
Kundfordringar
Fordringar hos kcn- och intresseftg
Övr kortfristiga fordringar
S:a kortfristiga fordringar
0
55 290
55 290
59 734
215
4 114
64 063
0
59 374
59 374
63 369
6 492
1 624
71 485
0
46 822
46 822
51 341
3 586
2 967
57 894
0
29 614
29 614
48 885
2 401
3 163
54 449
Kortfristiga placeringar
Kassa/bank
Övriga omsättningstillgångar
S:a omsättningstillgångar
0
30
0
119 383
0
2 006
0
132 865
0
102
0
104 818
0
21 620
0
105 683
Summa tillgångar
190 821
186 881
151 730
134 804
Aktiekapital
Överkursfond
Uppskrivningsfond
Övr bundet eget kapital
S;a bundet eget kapital
14 000
0
0
2 800
16 800
14 000
0
0
2 800
16 800
14 000
0
0
2 800
16 800
14 000
0
0
2 800
16 800
Balanserat resultat
Erhållna/lämnade koncernbidrag
Erhållna/lämnade aktieägartillskott
Årets resultat
S:a fritt eget kapital
S:a eget kapital
7 200
0
0
-116
7 084
23 884
5 785
0
0
4 521
10 306
27 106
8 877
0
0
-4 876
4 003
20 803
4 003
-2 580
0
8 803
10 226
27 026
Obeskattade reserver
Minoritetsintressen
Avsättningar
28 853
0
1 340
24 667
0
1 293
0
0
240
1 983
0
1 600
Obligationslån
Långfristiga skulder till kreditinstitut
Långa skulder till kcn- och intresseftg
Övriga långfristiga skulder
S:a långfristiga skulder
0
58 067
700
0
58 767
0
40 948
0
0
40 948
0
27 277
0
0
27 277
0
5 528
0
0
5 528
Korta skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Korta skulder till kcn- och intresseftg
Övriga kortfristiga skulder
S:a kortfristiga skulder
0
32 351
384
45 242
77 977
0
33 151
1 155
58 561
92 867
3 411
31 639
708
67 652
103 410
28 154
27 770
423
42 320
98 667
190 821
186 881
151 730
134 804
Balanserade utgifter FoU
Patent, licenser
Goodwill
Övr immateriella anl tillgångar
S:a immateriella anl tillgångar
Summa eget kapital och skulder
NOTER
År 1
År 2
År 3
År 4
46 800
28 100
1 820
76 720
46 800
28 100
100
75 000
46 800
28 100
25 860
100 760
46 800
28 100
109 802
184 702
0
137
137
0
119
119
0
103
103
0
88
88
Utdelning
Antal anställda
Löner till styrelse/VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
0
307
2 972
0
65 725
0
27 599
J
0
291
1 100
0
64 891
0
27 971
J
0
276
1 322
0
68 810
0
29 643
J
2 100
246
2 867
1 543
57 861
362
25 968
J
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit
Revisorskommentarer
Bolagsstämmoprotokoll
48 000
41 821
48 000
28 916
35 000
18 656
10 000
0
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
S:a säkerheter
Kommentar säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
S:a ansvarsförbindelser
Kommentar ansvarsförbindelser
Som ett bekvämt
komplement till
resultat och balansräkningen, visas
även den procentuella fördelningen av
dessa. För resultaträkningen kan de
olika marginalerna
(resultat) i procent av
omsättningen) och
deras utveckling ses.
Kapitalbindningens
(tillgångarna) och
kapitalanskaffningens
(skulder/eget kapital)
fördelning och utveckling visas i
balansräkningens
fördelning.
Resultaträkningens fördelning i %
Omsättning (100%)
Rörelseresultat före avskrivning
Rörelseresultat efter avskrivning
Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt
Resultat efter skatt
Balansräkningens fördelning i %
Balansomslutning (100%)
Summa omsättningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Summa kortfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Summa obeskattade reserver
Summa eget kapital
X
År 1
År 2
År 3
År 4
100,0%
2,5%
-2,3%
-2,6%
0
0
100,0%
6,4%
1,4%
0,6%
1,9%
1,3%
100,0%
-3,8%
-8,6%
-9,5%
-2,0%
-1,5%
100,0%
10,9%
6,1%
4,8%
4,2%
2,9%
100,0%
62,6%
37,4%
40,9%
31,5%
15,1%
12,5%
100,0%
71,1%
28,9%
49,7%
22,6%
13,2%
14,5%
100,0%
69,1%
30,9%
68,2%
18,1%
0%
13,7%
100,0%
78,4%
21,6%
73,2%
5,3%
1,5%
20,0%
Bisnode Sverige AB
Växel: 08 558 059 00
[email protected]
www.bisnode.com
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards