Ojämställd och ojämlik förskrivning av biologiska läkemedel till

advertisement
IMS Health Rapport 905692: Inequality study in usage of biological drugs for treatment of Psoriasis
KORTA FAKTA:
Ojämställd och ojämlik förskrivning av biologiska
läkemedel till patienter med psoriasis
Genomförd på uppdrag av läkemedelsföretaget AbbVie
Stockholm, juni 2013
1. BAKGRUND
Läkemedelsföretaget AbbVie har bett IMS Health att genomföra en undersökning för att kartlägga
behandlingen med biologiska läkemedel till patienter med psoriasis. Biologiska läkemedel är det
senaste tillskottet av tillgängliga behandlingar för patienter med medelsvår till svår psoriasis.
Målet har varit att ta fram data som beskriver:
1) antalet psoriasispatienter i Sverige som behandlas med biologiska läkemedel
2) analysera tillgången till biologiska läkemedel uppdelat på kön och ålder
3) jämföra tillgången till biologiska läkemedel för patienter med psoriasis i olika landsting
Syftet med undersökningen har varit att producera ett evidensbaserat kunskapsunderlag som
beskriver eventuella skillnader i vården av behandlingen av svår psoriasis för att stimulera en bred
debatt om genusskillnader och regionala skillnader generellt i den svenska sjukvården och hur detta
specifikt påverkar patienter med svår psoriasis.
2. METOD
För att uppskatta antalet patienter med psoriasis som behandlas med biologiska läkemedel i Sverige
har data hämtats från Socialstyrelsens nationella patientregister och det nationella
läkemedelsregistret. Uppgift om diagnos har hämtats från det nationella patientregistret och alla
patienter som var registrerade och som har behandlats av specialist inom dermatologi under 2011
har inkluderats i rapporten*. Information om patienternas läkemedelsbehandling under samma år
har hämtats från det nationella läkemedelsregistret som registrerar all förskrivning på landets
apotek.
Analysen baseras på patienter som enbart har diagnosen psoriasis och som behandlas med biologiska
läkemedel**. Patienter med psoriasisdiagnos och samtidiga angränsande diagnoser såsom
psoriasisartrit, reumatoid artrit och ulcerös colit och som behandlas med biologiska läkemedel har
analyserats separat. Behandling av patienter med enbart psoriasis har sedan jämförts med patienter
som också har någon av de angränsande sjukdomarna för att analysera potentiella skillnader i
behandlingsmönster.
Psoriasis
analyseras separat
Psoriasis
Övriga patientgrupper
analyseras separat
Psoriasis
artrit
RA och
ulcerös
colit
*Cirka 5000 patienter med psoriasis saknas i Socialstyrelsens nationella register (behandlas på Psoriasisförbundets
behandlingsanläggningar främst i Stockholm). Bortfallsanalys visar att detta inte påverkar rapportens resultat och slutsats.
**De biologiska läkemedel som inkluderats i analysen är Humira (LO4AB04), Enbrel (LO4AB01), Stelara (LO4AC05),
Remicade (LO4AB02) och Simponi (LO4AB06).
3. RESULTAT
3.1 Ålder och genus
3.1.1 Åldersspridning för patienter med psoriasis
Antal patienter
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Kvinna
Man
0-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-
Ålder
Figur 1. Figuren visar att antal diagnosticerade patienter med svår psoriasis ökar med ålder och är
något högre bland kvinnor i alla åldergrupper. Diagrammet visar enbart patienter med psoriasis som
besökt specialistläkare under 2011.
3.1.2 Genusskillnader i behandling av psoriasis
Gusskillnader
%
2,0
Kvinna
Man
1,5
1,0
0,5
0,0
0-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-
Total
Ålder
Figur 2. Figuren visar procentandelen kvinnor och män med psoriasis som behandlas med biologiska
läkemedel. Resultatet visar stora skillnader mellan könen. Andelen män med psoriasis behandlas
med biologiska läkemedel i dubbelt så hög utsträckning som kvinnor. Detta mönster går igen i alla
åldersgrupper.
3.2 Regionala skillnader kopplat till genus
3.2.1 Geografiska skillnader
%
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
Ø
Label
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Västernorrland
Gävleborg
Dalarna
Västmanland
Örebro
Värmland
Västra Götaland
Halland
Skåne
Blekinge
Gotland
Kalmar
Kronoberg
Jönköping
Östergötland
Södermanland
Uppsala
Stockholm
Landsting/region
0,7
Figur 3. Figuren visar hur stor andel av patienterna med psoriasis som får behandling med biologiska
läkemedel i olika landsting. De geografiska skillnaderna är stora och rapporten visar stora skillnader i
access till biologiska läkemedel beroende på var i landet man bor. Skillnaden mellan förskrivningen
av biologiska läkemedel i t.ex Stockholm och Dalarna är mer än 4 gånger så stor som i t.ex Blekinge,
Västmanland och Jönköping.
3.2.2 Genus kopplat till geografiska skillnader
%
Kvinna
Man
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
Ø
0,4
0,2
0,0
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Västernorrland
Gävleborg
Dalarna
Västmanland
Örebro
Värmland
VGR
Halland
Skåne
Blekinge
Gotland
Kalmar
Kronoberg
Jönköping
Östergötland
Södermanland
Uppsala
Stockholm
Landsting/region
Figur 4. Figuren visar att de observerade genus- och könsskillnaderna är ett generellt problem i alla
geografiska regioner. Om man lägger samman de två aspekterna, genus och geografi ger det en
mycket dyster bild av svensk psoriasisvård. Har man otur att vara kvinna och bo i fel län så är risken
mycket stor att man inte får tillgång till samma behandling som en man i samma situation.
0,7
3.3 Psoriasis med andra diagnoser
%
Kvinna
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Man
Ø
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Västernorrland
Gävleborg
Dalarna
Västmanland
Örebro
Värmland
VGR
Halland
Skåne
Blekinge
Gotland
Kalmar
Kronoberg
Jönköping
Östergötland
Södermanland
Uppsala
Stockholm
Landsting/region
Figur 5. I figuren presenteras genus- och geografiska skillnader för patienter med psoriasis och andra
närliggande sjukdomar. Data som hittills presenterats har enbart omfattat patienter med psoriasis.
Om man breddar perspektivet och studerar patienter med psoriasis som dessutom har någon av
sjukdomarna psoriasisartrit, reumatoid artrit, Chrons sjukdom och ulcerös kolit så träder en annan
bild fram. Genusskillnaderna försvinner i stor utsträckning. Detta betyder att patienter med psoriasis
som också har andra diagnoser och därmed besöker andra läkargrupper i större utsträckning får
biologisk behandling.
4. Sammanfattning och konklusion
Rapporten beskriver användningen av biologiska läkemedel bland Sveriges patienter med psoriasis. I
studien ingår drygt 90 000 patienter med psoriasis med eller utan annan diagnos. Dessa patienter
finns alla registrerade i Socialstyrelsens nationella patient- och läkemedelsregister under 2011.
Behandling med biologiska läkemedel hos patienter med psoriasis visar mycket stora genusskillnader.
Män får dubbelt så ofta som kvinnor tillgång till effektiv biologisk behandling. Detta mönster är
genomgående oavsett ålder. Rapporten visar dessutom att genusskillnaderna är ett generellt
problem i alla geografiska regioner. Om man lägger samman de två aspekterna, genus och geografi
ger det en dyster bild av svensk psoriasisvård. Har man otur att vara kvinna och bor i fel landsting är
risken mycket stor att man inte får tillgång till samma behandling som en man i samma situation.
3,3
Download