Ekonomiska System

advertisement
Ekonomiska System
Alla länder har ett ekonomiskt
system:
1) Vad ska produceras och
hur mycket?
2) Hur ska produktionen gå
till?
3) För vem ska produktionen
ske?
Ekonomiska System
Teoretiskt finns det fyra
modeller:
1) Självhushållning - tradition
2) Marknadsekonomi liberalism
3) Planekonomi – socialism
4) Blandekonomi –
socialliberal/socialdemokrat
i
Blandekonomi
●
●
●
●
I praktiken finns det inga
renodlade marknads- eller
planekonomier.
Utan de flesta har olika
grad av blandekonomi
Planekonomierna har
försvunnit
Fler ekonomier har
avregleras
Blandekonomi
Marknadsekonomi
Blandekonomier
Planekonomier
• HONGKONG
• USA
• UK
• Frankrike
• Sverige
• Kina
• Kuba
• Nordkorea
Marknadsekonomi
1.
I en marknadsekonomi finns det
ingen som organiserar
ekonomin
2. Utan det regleras sig självt
genom efterfråge- och
utbudsmodellen.
Idéerna bakom
marknadsekonomin
I en marknadsekonomi finns det
ingen som organiserar de
ekonomiska aktiviteterna – den
osynliga handen (Adam Smith)
Konsumenten blir kung, genom
företagens vinstintresse (girighet)
Statens ska lägga sig i den
ekonomin så lite som möjligt
Marknadsekonomins fördelar
Marknadsekonomins fördelar:
●
●
●
●
Det är effektivt
Det tvingar fram ett ökat
samarbete
Tvingar fram en utveckling av
ny teknik (realkapital)
Det pressar priserna
Marknadsekonomins
svårigheter
Det förutsätter fri (perfekt)
konkurrens:
●
Många säljare och köpare
●
Inga karteller, monopol & oligopol
●
Inga stordriftsfördelar
●
●
Näringsfrihet- Fritt inträde på
marknaden
Att konsumenterna har
fullständig information om
marknaden
Monopol och oligopol
Priskarteller
Andra svårigheter
Kollektiva varor
(nyttigheter)


Som inte går att saluföra
på en marknad –
exempel försvar,
rättsväsende, smalare
kultur osv.
Varor och tjänster som ett
samhälle behöver
Andra svårigheter
Mänskliga hänsyn – att vissa
marknader är reglerade och
subventionerade som
arbetsmarknad och
bostadsmarknad
Vilket garanterar en rimlig
hyra och lön, men kan ge
upphov till arbetslöshet och
bostadsköer
Andra svårigheter
Externa effekter


När den
individekonomiska nyttan
inte sammanfaller med
samhällsekonomiska
nyttan (kostnaden)
Exempelvis miljöeffekter,
alkohol, utbildning
Marknadsekonomi och politik
Marknaden som ett
politisk medel eller som
ett politiskt mål?
Marknadsekonomi vs. kapitalism
Marknadsekonomi
- är ett socialt system baserat
på arbetsfördelning i vilket
priset på varor och tjänster
bestäms av ett fritt prissystem
satt genom utbud och
efterfrågan
Kapitalism
●
är ett ekonomiskt system
inom vilket kapital och
produktionsfaktorer (bortsett
från arbetskraften i "fria
samhällen") ägs och
planeras av privata aktörer.
Planekonomi
Att helt avskaffa marknaden och istället låta
politiska beslut styra ekonomin.
I en planekonomi samordnas de ekonomiska
aktiviteter genom centralstyrning
Det stora språnget
Femårsplan
Femårsplan
5-årsplan för den
ekonomiska
utvecklingen
Central ett
årsplan
Bearbetning
av företagens
motförslag
Planutkast till
sektorer
Lokala planer
för företagen
Planekonomi
För att garantera matproduktionen ges det
direktiv om att producera ett visst antal
traktorer
För att traktorerna ska produceras ges direktiv
om att producera en viss mängd ton stål.
Planekonomins fördelar


Kan ta bort arbetslösheten genom att styra
produktionen så alla få arbete och fördela
inkomsterna och resurserna i samhället
Kan fungera vid en snabb industrialisering
för att snabbt öka volymen av enkla varor
som stål och cement
Problem och svårigheter
Informationsproblemet - vad som människor har
behov, tycke och smak om staten har avskaffat
utbud/efterfrågan..
Eftersom man inte klarade av att möta efterfrågan
(låga priser & varubrist) uppstod köer och svarta
marknader
.
●
SAMMANFATTNING
Beslut
Drivkraft
Risk
Lösningar
Marknadsekonomi
Marknadskrafterna
Vinst genom
konkurrens
Monopol
Lagstiftning
Planekonomi
Staten
Lagstiftning
Ingen drivkraft
Köbildning
”svarta
marknader”
Marknadsekonomiska
inslag,
belöningssystem
Problem och svårigheter

Byråkratiskt och odemokratiskt system

Ineffektiv produktion och slöseri av naturresurser

Det är svårt att planera ny kunskap – svårt att få det
att fungera i ett mer högteknologiskt samhälle.
Köer
Varför uppstod det så mycket köer?
Utveckling av realkapital

Varför är det svårt att utveckla ny teknik i
planekonomier?
Download