PSA, totalt, fritt, kvot, S - Landstinget Västernorrland

Dokumentnr-Utgåva
1 (2)
P540-17
Laboratoriemedicin
Publicerad
PSA, totalt, fritt, kvot, S-
2017-05-22
Analysbeteckning
PSA , totalt, fritt, kvot, S-
Remissord
Remiss
Provtagning
Omhändertagande
S-PSA
Laboratorieremiss 1 (A4)
1 rör venblod utan tillsats, gelrör med gul propp
Centrifugeras
Kylförvaras
Om provet inte når laboratoriet provtagningsdagen häll av
serum till plaströr
5 dygn 2-8 °C
Laboratoriemedicin Västernorrland
-Sundsvalls sjukhus, Klinisk kemi
Analyseras vardagar
Hållbarhet
Laboratorium
Förväntad svarstid
Referensintervall
Män < 50 år:
PSA, totalt < 2 μg/L
PSA, kvot > 0,18
Män > 50 år:
PSA, totalt < 3 μg/L
PSA, kvot > 0,18
Klinisk beslutsgräns Landstinget Västernorrland behandlingslinjer
Metod
Ackrediterad analys
Interferenser
Electrochemiluminicence Immunoassay (ECLIA)
Ja
PSA, Total:
Analysen påverkas ej* av biotin <246 nmol/L (< 60 μg/mL) *Återfinnande inom ±
10 % av initialvärdet
Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindos på patienter som
behandlas med höga biotindoser (d.v.s. > 5 mg/dag)
Ingen interferens observerades från reumatoida faktorer vid en koncentration på
upp till 1500 IU/mL
Ingen högdoseffekt (”hook-effekt”) föreligger vid tPSA-koncentrationer på upp till
17000 ng/mL
I sällsynta fall kan interferens p.g.a. extremt höga halter av antikroppar mot
streptavidin eller rutenium förekomma
I sällsynta fall existerar PSA-isoformer
Hur väl dessa mäts är okänt
PSA, Fritt:
Analysen påverkas ej* av biotin <123 nmol/L (<30 μg/L)
*Återfinnande inom ±10 % av initialvärdet
Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter
som behandlas med höga biotindoser (i.e. >5 mg/dag)
Ingen interferens har observerats för reumatoida faktorer ≤1500 IU/ml
Ingen högdoseffekt (hook-effekt) föreligger vid fritt_PSA-koncentrationer
≤15000 μg/L
Läkemedel: Flutamid, vid terapeutiska dagliga dosnivåer, resulterar i lätt sänkta
fritt_PSA-värden
Original lagras elektroniskt
V2
Dokumentnr-Utgåva
2 (2)
P540-17
Laboratoriemedicin
PSA, totalt, fritt, kvot, SI sällsynta fall kan interferens beroende på extremt höga halter av antikroppar
mot analytspecifika antikroppar, streptavidin och rutenium förekomma
Mätosäkerhet
Sökord
Anmärkning
Prostataspecifikt antigen
PSA fritt och PSA-kvot rapporteras när PSA överstiger
beslutsgräns och är <20 mikrogram/L
Upprepad frysning och upptining ska undvikas
Förändrade beslutsgränser för S-PSA enligt meddelande
3/2016
Felkällor
Intraindividuell variation: Hos en individ utan prostatasjukdom kan PSA-värdet
variera med upp till 15 procent vid olika tidpunkter med några veckors intervall
Urinvägsinfektion: En urinvägsinfektion hos män engagerar vanligen
prostatakörteln och kan ge mycket kraftigt förhöjda värden med en låg PSA-kvot
Det kan ta upp till ett år innan värdet normaliseras efter en infektion PSA ska
därför inte analyseras i anslutning till urinvägsinfektion om det inte finns en
klinisk misstanke om prostatacancer
Akut urinretention: Patienter med akut urinretention får ett ökat PSA-värde och
man bör avvakta en vecka före provtagning
Biopsi: Efter mellannålsbiopsier ska man vänta en månad innan PSA tas
Kronisk njursvikt: Patienter med kronisk njursvikt får falskt höga PSA-kvoter och
kvoten kan därför inte värderas i denna patientgrupp
Kvoten fritt PSA till totalt PSA (fPSA/tPSA)
Vid cancer och inflammation i prostatakörteln är en större andel av PSA i serum
bundet till makromolekyler än vid en godartad prostataförstoring Ju högre kvot,
desto lägre är risken för cancer vid en samtidig godartad prostataförstoring och
totalt PSA 2–20 μg/L
Något egentligt gränsvärde kan inte anges Eftersom PSA-kvot är en funktion
av såväl fritt som totalt PSA, ska provtagning ej ske i anslutning till
rektalpalpation
Publicerade studier har påvisat bättre specificitet för PSA som tumörmarkör om PSA och PSA-fritt kvantifieras för beräkning av PSA-kvot
Det råder överensstämmelse i litteraturen att för S-PSA i intervallet 4-20
g/L förbättras specificitet och positivt prediktionsvärde med 15-20
procentenheter när PSA-kvot införs Däremot är det omtvistat huruvida
PSA-kvoten förbättrar sensitivitet, prediktionsvärde eller specificitet när
S-PSA < 4 g/L
Referens:
http://www.cancercentrum.se/Global/RCC%20Samverkan/Dokument/V%C3%A5r
dprogram/NatVP_Prostatacancer_v.1.0_20140415_final.pdf
Klinisk information
Original lagras elektroniskt.