Färentuna skolas handlingsplan mot mobbing

advertisement
Flik 10: Normer och värden
Reviderad 201101
Uppgårskolan
Stenhamraskolan
Likabehandlingsplan
inklusive handlingsplan för jämställdhet
Mål: En skola utan kränkande behandling
Vad är kränkande behandling?
Gemensamt för all kränkande behandling är att den strider mot principen om alla
människors lika värde. Kränkningar är ofta ett uttryck för makt och förtryck.
Mobbning
Diskriminering
Sexuella trakasserier
Rasism
Främlingsfientlighet
Homofobi
förutsätter att den som utsätts kränks vid upprepade
tillfällen. Vidare råder en obalans i makt mellan den
som mobbar och den som utsätts för mobbning.
är kränkningar utifrån olika grunder såsom kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning eller funktionshinder.
är kränkningar grundade på kön eller som anspelar på
sexualitet.
bygger på föreställningen om den egna folkgruppens
överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns
biologiska skillnader mellan folkgrupper. Vissa
folkgrupper ses som mindre värda och därmed legitima
att förtrycka, utnyttja eller kontrollera.
är motvilja mot grupper som definieras genom fysiska,
kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika.
är motvilja mot eller förakt för homo- eller bisexualitet
och homo- eller bisexuella personer.
Kränkningarna kan vara:
 Fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar)
1
Flik 10: Normer och värden
Reviderad 201101
 Verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög)
 Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, blickar, ryktesspridning)
 Text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms och mms)
Att förebygga kränkande behandling
 All personal tar bestämt avstånd från alla former av kränkande behandling.
 Personalen arbetar i enlighet med vår likabehandlingsplan samt informerar
föräldrar och elever om den vid läsårets start.
 Personalen är kunnig och engagerad i att förebygga, upptäcka och motverka
kränkningar.
 Skolans verksamhet och personalens förhållningssätt främjar goda relationer,
trygga lärandemiljöer och demokratiska, jämlika relationer.
 Elever och föräldrar är delaktiga i såväl det förebyggande arbetet som det
åtgärdande arbetet.
 Eleverna och all personal kan skolans ordningsregler samt innehållet i
likabehandlingsplanen (flik 10 i Uppgårdspärmen).
 Vi har kontinuerliga diskussioner och uppföljningar av våra ordningsregler.
 Vi är uppmärksamma på vuxnas kränkningar av elever och agerar när sådana
förekommer.
 Vi har rutiner för att upptäcka kränkningar. Detta sker bl.a. vid Friendsmöten som hålls regelbundet (var tredje vecka).
 Vi har rutiner för vad som händer om kränkningar uppstått, se nedan.
I arbetet med våra elever
 Vi inleder varje läsår med genomgång av normer och värden. Vi betonar
allas rättigheter men påtalar även vilka skyldigheter som är en förutsättning
för att goda relationer, trygga lärandemiljöer och demokratiska, jämlika
relationer ska råda. Denna kunskap är en förutsättning för att eleverna ska
kunna vara delaktiga i det förebyggande arbetet.
 Vi har ordningsregler som vi kontinuerligt diskuterar och följer upp.
 Vi ger eleverna medansvar i den dagliga verksamheten för att främja känslan
av gemenskap.
 Vi arbetar medvetet med att träna elevernas sociala kompetens i
vardagssituationerna. Detta fördjupas inom ämnet Livskunskap.
 Vi ser och bekräftar det goda hos eleverna, respekterar deras känslor men
sätter stopp för oacceptabla beteenden.
 Vi arbetar medvetet med att skapa en bra stämning i undervisningsgrupperna.
 Arbetslagen har strategier för att aktivt förebygga och upptäcka kränkningar.
 Eleverna i varje mentorsgrupp väljer två s.k. Friends. I varje arbetslag finns
vuxna som är ansvariga för arbetet mot kränkningar. Årskursvisa möten leds
av en personal som utses som ansvarig.
2
Flik 10: Normer och värden
Reviderad 201101
Att upptäcka kränkande behandling
 Redan misstankar om att kränkningar förekommer tas på allvar.
 Vi har Friends-möten en gång i månaden med varje årskurs. Vi lyssnar på
elevernas beskrivningar och övertar ansvaret att åtgärda det som vi anser vara
nödvändigt.
 Vi har kontinuerliga uppföljningar med varje enskild elev och dess förälder
på utvecklingssamtalen.
 Det finns rutiner hur kommunikationen skall ske beroende på varifrån
informationen kommer.
Om det gäller elev som blivit kränkt av annan elev gäller:
friend
personal
elev
förälder
Friends-ansvarig
mentor
mentor
mentor
a-lagsledare/rektor
a-lagsledare/rektor
Friends-ansvarig
Friends-ansvarig
Om det gäller elev som blivit kränkt av vuxen, eller vuxen som blivit kränkt av
elev gäller:
elev/förälder
personal
rektor
Att utreda kränkande behandling.
Så snart skolan fått kännedom om att kränkningar har eller kan ha inträffat skall
uppgifterna utredas. Rektor är ansvarig för att utredning sker, men kan delegera
uppdraget till annan/andra.
Det ska ske enligt modellen nedan eller annan modell som man kommer överens
om:
1. Enskilt samtal med den utsatte.
2. Enskilt samtal med förövaren.
3. Samtal med eventuella medlöpare.
4. Allvarssamtal med de inblandade och tydliggörande av vad som ska gälla
framöver.
5. Kontakt med hemmen till samtliga inblandade.
6. Dokumentation av vad som hänt samt av de åtgärder som beslutats.
7. Kontinuerlig uppföljning.
 En bedömning görs huruvida den kränkande behandlingen skall
anmälas till andra myndigheter.
 Vid händelser som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa skall
Arbetsmiljöverket underrättas.
3
Flik 10: Normer och värden
Reviderad 201101
 Utredningen skall alltid dokumenteras.
Att observera vid beslut om åtgärder vid kränkande behandling.
 Åtgärder skall grundas på utredningen och riktas såväl till den som blivit
utsatt som till den/de som utövar kränkningen.
 Akuta situationer ska avhjälpas liksom att finna mer långsiktiga lösningar.
 Vid behov skall ett åtgärdsprogram upprättas.
 Överväganden skall även göras om åtgärder ska vidtas i syfte att förändra
på grupp- eller skolnivå.
 Om skolan inte har den tillräckliga kompetensen tas hjälp utifrån,
beställning från resursteamet, konsultation av skolpolis eller annan
myndighet.
 Åtgärderna skall dokumenteras, följas upp och utvärderas.
För att i tid stoppa alla former av kränkningar arbetar vi enligt följande
tre-stegs-modell:
Steg 1
Direkt tillsägelse, markering (Detta är inte acceptabelt!) vid:
 Lätt retande
 Små trakasserier
 Små konflikter
 Stökighet gentemot vuxna
 Bristande respekt för våra ordningsregler
Steg 2
Vid upprepningar av de beteenden som beskrivs vid Steg 1 kallas eleven till
enskilt samtal av mentorn samt fritidsledare eller assistent. Förtydligande av de
oönskade beteendena och vad som är önskvärda beteenden ska göras. En
överenskommelse med eleven ska träffas innehållande mål för uppförande.
Överenskommelsen ska dokumenteras. Hemmet ska informeras.
Steg 3
Allvarssamtal med rektor samt elevvårdskonferens och information till hemmet
vid:
 När åtgärder som vidtagits i steg 2 inte gett önskad effekt
 Större konflikter
 Slagsmål
 Trakasserier
 Skadegörelse
 Respektlöshet för våra ordningsregler
4
Flik 10: Normer och värden
Reviderad 201101
Föräldrarnas uppgift:
1. Blir Ditt barn utsatt för kränkningar?
Följande tecken kan tyda på att ditt barn blir utsatt:
- Ovilja att gå till skolan
- Ont i magen
- Huvudvärk
- Barnet vill inte berätta hur det är i skolan
- Barnet har inga kamrater
- Barnet kommer hem med smutsiga och sönderrivna kläder och/eller
blåmärken
- Barnet verkar nedstämt och ledset
Vi föreslår följande:
 Dessa tecken kan även bero på andra saker, men det motiverar att
du tar kontakt med mentor eller skolans rektor. Den du pratar
med har ansvaret att utreda.
2. Utsätter Ditt barn andra för kränkningar?
Det är svårt att ta till sig att ens eget barn kränker andra men om det är så, måste
Du göra något åt det. Det är viktigt både för det utsatta barnet och för Ditt eget.
Forskning visar att barn som kränker andra ofta får problem senare i livet om de
inte ändrar sitt negativa sätt.
Det finns många orsaker till att barn kränker andra, men oavsett orsaken måste
Du göra något.
Vi föreslår följande:
 Gör helt klart för Ditt barn att Du inte accepterar kränkningar och att Du ser
mycket allvarligt på ett sådant beteende.
 Ta kontakt med läraren eller rektor för att få hjälp med problemet.
5
Flik 10: Normer och värden
Reviderad 201101
Till alla vuxna
Det är väldigt viktigt att alla vuxna samarbetar. Vid minsta känsla att något inte
står rätt till måste vi handla. Kränkningar är svåra att upptäcka eftersom de oftast
sker när den vuxne inte ser. Barn vill inte alltid berätta om kränkningar som de
känner till eftersom de tror att det är skvaller eller så är de rädda för hämnd. Det
är viktigt att vi vuxna är tydliga med att det inte är skvaller att berätta om
kränkningar, utan att det är en skyldighet att hjälpa människor som har det svårt.
Skolans personal strävar efter att lösa problemet så att ingen utpekas eller
drabbas.
Vi vuxna har ett stort ansvar.
Genom att tydligt visa att vi tar avstånd från alla
former av kränkningar och förtryck
så överför vi detta synsätt på barnen!
Framgångsfaktorer som främjar likabehandling:


All personal tar tydligt och konsekvent
ställning mot alla former av kränkande
behandling.
All personal har kunskap om uttrycken för
och omfattningen av kränkande
behandling.
Kunniga och engagerade vuxna.

Vuxna som tar ett ledarskap.

6
Flik 10: Normer och värden
Reviderad 201101
Handlingsplan för jämställdhet
Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför
ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen
oberoende av könstillhörighet.
Metoder:
 Alla elever har lika möjligheter och samma tillgång till alla verksamheter
i skolan.
 Vi delar in eleverna i pojk- och flickgrupper då det finns pedagogiska skäl
till indelningen, t ex flick- och pojkidrott och på livskunskapslektionerna.
 Vi försöker uppmuntra pojkar, flickor och föräldrar att bryta traditionella
könsmönster.
 Vi strävar att fördela talutrymmet lika mellan pojkar och flickor.
 Vi försöker välja böcker, filmer m.m. med både pojkar och flickor i
huvudrollen.
 Vi uppmärksammar eleverna på historiska och kulturella
könsrollsmönster.
Arbetslagen genomför årligen, i samband med kvalitetsuppföljningen, en
utvärdering av likabehandlingsplanen.
7
Download