Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016

advertisement
Plan mot diskriminering och kränkande
behandling 2015-2016
Brattebergsskolan: elevversionen
1
Vad handlar planen om?
Alla skolor måste ha en plan mot kränkande behandling enligt skollagen och
diskrimineringslagen. Planens syfte är att värna om allas lika rättigheter, värde och
skyldigheter samt att se till att ingen blir diskriminerad eller kränkt i skolan
Grunduppgifter:
Planen gäller för hela skolan och rektor är ansvarig för planen tillsammans med
trygghetsgruppen. Trygghetsgruppen består av skolledningen och representanter från
elevhälsan, samt en lärare från varje arbetslag.
Det är viktigt att alla elever är delaktiga i arbetet med planen. Detta sker i samband
med elevråd, uppstartsdagar, klf-tid, samt diskussioner på lektionerna.
Planen ska finnas på skolans hemsida så att alla som vill, kan komma åt att läsa den.
Denna version riktar sig till dig som elev och är lite kortare än den som finns att läsa
på hemsidan.
På Bratteberg gäller samma regler och lagar som i övriga samhället. Våld,
trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling är förbjudet.
Personalen på Bratteberg arbetar enligt:
-FN’s barnkonvention
-Skollagen
-Diskrimineringslagen
-Arbetsmiljölagen
-Lgr 11
Planen gäller från: augusti 2015
Planen gäller till: augusti 2016
2
Värdegrundsarbetet:
Skolans värdegrund handlar om grundläggande demokratiska
värderingar om mänskliga rättigheter som:





Människolivets okränkbarhet
Individens frihet och integritet
Alla människors lika värde
Jämställdhet
Solidaritet mellan människor
1 kap. 5 § skollagen
Definitioner




Kränkande behandling innebär att en elevs värdighet kränks.
Trakasserier om kränkningar har samband med någon av de lagskyddade
diskrimineringsgrunderna (se nedan), kallas de trakasserier.
Diskriminering betyder att en elev missgynnas och blir sämre behandlad än
någon annan och att det har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna (se nedan).
Mobbning är kränkningar eller trakasserier som upprepas vid flera tillfällen
med ett uppsåt att göra någon illa.
Källa: skolverket
Diskrimineringsgrunder
Med diskriminering menas att någon blir sämre behandlad än någon annan i en
likartad situation, om det har samband med någon av de sju lagskyddade
diskrimineringsgrunderna. De sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna är:







Kön
Könsidentitet och könsuttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Sexuell läggning
Ålder
Källa: www.do.se
3
Likabehandlingsarbetet på skolan:
Likabehandlingsarbetet på skolan handlar om hur man bemöter varandra och hur
undervisningen bedrivs, så att alla elever får samtala om viktiga värderingar och
mänskliga rättigheter. Nedan finns några av de aktiviteter som görs på skolan för att
främja likabehandling. Men det är viktigt att insatserna inte stannar där, utan att
arbetet sker kontinuerligt på lektioner och klf-tid under läsåret.
 Förankra likabehandlingsplanen samt ordningsreglerna:
I början av varje läsår går lärare och elever igenom skolans
likabehandlingsplan samt de rättigheter och skyldigheter som eleverna har.
Målet är att arbetet mot olika former av kränkningar ska vara ett
återkommande inslag under skolåret.
 Uppstartsdagar med fokus på gemensamma aktiviteter:
I början av varje nytt läsår ska alla elever få möjlighet att lära känna varandra
samt att stärka gemenskapen i klassen, arbetslaget och skolan som helhet.
Det kan röra sig om aktiviteter i den egna klassen, i arbetslaget eller
skolövergripande.
 Marching For Love - temadag:
Alla elever ska få kännedom om mänskliga rättigheter och olika kulturer. Ökad
kunskap om alla människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, etnisk
tillhörighet, funktionshinder, religiös tillhörighet eller annan trosuppfattning.
 Lära känna sin egen och andra kulturer:
Vi arbetar för att alla elever ska lära känna andra kulturer i samband med
operation dagsverke, ”Marching for Love”, EU-projekt och Polenresan.
 Skolanda:
Likabehandlingsplanen ska genomsyra verksamheten och målet är att alla
elever känner trygghet, glädje och gemenskap i skolan. Elevrådet är en viktig
del i detta arbete och kan hjälpa till att organisera aktiviteter som främjar en
god skolanda.
4
Vad kan man göra om någon blir kränkt?
Inga trakasserier eller kränkningar är tillåtna på skolan. För att förhindra
kränkningar observerar lärare och annan personal vad som händer på
lektioner och raster. Men det är också viktigt att du som elev berättar om du
ser eller hör kränkningar så att personalen får kännedom om vad som händer
och kan agera därefter.
Om du själv upplever dig kränkt av en annan elev eller personal är det viktigt
att skyndsamt tala om det för någon vuxen som du känner förtroende för. Det
kan vara en lärare, specialpedagog, kurator eller rektor. All personal ska verka
för att du som elev ska ha det så bra som möjligt i skolan och det finns tydliga
rutiner för hur kränkningar ska behandlas. (Dessa hittar du i den fullständiga
versionen av likabehandlingsplanen.)
En gång i månaden kommer du att få besvara ett frågeformulär på klf-tid
gällande trivsel och hur du själv mår i skolan, samt vad du ser på raster och
lektioner. Avsikten är att skolans personal ska få bättre kännedom om hur
eleverna mår och när det är saker som behöver förbättras i
likabehandlingsarbetet. Vidare är syftet också att hjälpa den/de som eventuellt
inte trivs, känner sig otrygga eller har blivit kränkta.
Vår vision: Brattebergsskolans verksamhet ska genomsyras av
trygghet, glädje och delaktighet. Vi vill att skolan ska vara en
frizon där kränkande behandling och trakasserier inte förekommer
och allas lika värde är en självklarhet.
5
Trivselregler Brattebergsskolan:
På Brattebergsskolan vill vi att alla ska trivas och få arbetsro. Därför är det viktigt
att vi alla följer ordningsreglerna.
Arbetsmiljö:






Jag behandlar andra med hänsyn och respekt
Jag använder ett vårdat språk
Jag är rädd om vår gemensamma miljö så att den hålls ren och snygg
Jag får inte åka moped inom skolans område
Jag har inte med mig smällare, tändare eller tändstickor till skolan
Jag får inte dricka energidryck
I klassrummet:







Jag kommer i tid till lektionen
Jag tar med mig det material jag behöver
Jag bidrar till arbetsron genom att lyssna på andra, räcka upp handen och
vänta på min tur att få ordet
Jag tar ansvar för mitt skolarbete
Jag använder min Ipad och min telefon enbart i studiesyfte
Jag har inte på mig ytterkläder i klassrummet
Jag har inte med mig läsk eller godis till lektionerna
Om jag inte följer ordningsreglerna:
1.
2.
3.
4.
5.
Får jag en direkt tillsägelse av en vuxen
Får jag samtala med mentor/klassföreståndare eller annan personal
Klassföreståndare eller annan personal kontaktar vårdnadshavare
Rektor kallar till elevvårdskonferens
Anmälan till polisen eller socialtjänsten
Enligt lag är tobak, droger, mobbing, våld eller hot
förbjudet.
6
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards