dokument

advertisement
Nikosistan
Nikosistan är ett land som inte lämnar någon
oberörd. Nikosierna är vida kända för sin
vänlighet och gästfrihet och den karga men
vackra Khaz-öken fyller de mest rastlösa själar
med ro. Fantastiska monument över landets store
Huvudstad: Kush Bakir
Statsskick: Republik
Befolkningsmängd: 4 miljoner
Yta: 600 000 km
Dominerande religion: Sunni Islam
president och välgörare Nebuskov finns i varje Ekonomins huvudinriktning: Olja, naturgas
stad. Landet består till 80 procent av stenöken och fiske.
och städerna ligger utbredda som livfulla oaser i ___________________________________
ökenklimatet. Upptäckten av oljefält och väldiga Startinvesteringar:
naturgaskällor under 1900-talet kom att blåsa liv
i Nikosiens ekonomi som President Nebuskov har Speciella förutsättningar:
gjort allt för att förvalta väl under sina 30 år vid Är en diktatur.
rodret. Nebuskov har upprätthållit ordning i
landet genom att styra med en fast hand och
landets militarisering har gett internationell
prestige. Han har folkets fullständiga stöd och fick vid senaste valet hela 97 % av rösterna. Landets
politiska opposition består av extremister och fundamentalister och har därför av förklarliga skäl
förbjudits. Kritikerna från väst som menar att Nikoistan är i behov av demokratiska reformer saknar
kunskap om Nikosiernas historia. Nikosierna har alltid tytt sig till starka ledargestalter och föredrar
trygghet och stabilitet framför oordning och kaos. Tecken på Nikosistans ekonomiska styrka gör sig
fort påmind genom städernas nybyggda skyskrapor och oljetorn och pipelines som slingrar genom
den svarta stenökensanden. De som kritiserar Nikosistan för att vara ett ojämlikt land glömmer att
ekonomisk utveckling tar tid. Det sekulära styret har lett till en harmoni i landet utan större religiösa
konfliker mellan den sunnimuslimska majoriteten och den kristna minoriteten vilket skapat ett
gynnsamt klimat för utländska investeringar. Nikoistans befolkning värdesätter sina traditioner,
hästkapplöpningar, främst med landets egna fullblodshästar, är en nationalsport. Landets långa kust
är en av världens vackraste och regionens äldsta fiskebosättningar har hittats längs efter den
vidsträckta kusten. Fiskeindustrin är, vid sidan av olje- och naturgasexporten, landets viktigaste
näring och de rikliga bestånden av pärlemorlax är en källa till stolthet. Pärlemorlaxen är regionens
stora delikatess som efterfrågas världen över. Ni är alla en del av Nebuskovs närmsta förtrogna och
ett stort ansvar ligger på era axlar att forsätta Nikoistans goda utveckling på den inslagna vägen.
Leve preident Nebuskov!
Niz Erovsk
Niz Erovsk är land med ett brokigt förflutet men
Huvudstad: Riazov
med framtiden framför sina fötter. I södra delen Statsskick: Republik
av landet utbreder sig Rihavsdeltat i våtmarker Yta: 150 000 km
som hyser unik fauna och storslagen natur. I Befolkningsmängd: 6 miljoner
kontrast till deltaområdets grönska ger städerna Dominerande religion: Ortodox Kristendom
ett påfallande grått intryck. Långa betongblock av Ekonomins huvudinriktning: Kolkraft, tung
bostadshus fyller stadskärnorna. Kolkraftverk i industri och fiske
städers
utkanter
Arbetslösheten
är
är
dock
stora
hög.
arbetgivare. __________________________________
Startinvesteringar:
De flesta
arbetstillfällena finns inom tung industri även om
en ökad internationell konkurrens medfört många
nedläggningar. Andra länder i regionen har riktat
kritik mot Niz Erovsk på grund av kolkraftverken
som negativt påverkar regionens miljö. Niz
Erovsk är fortfarande präglad av tiden när landet var en del av Sovjetunionen och planekonomi,
femårsplaner och kolchosjordbruk rådde. Kolkraft och tung industri var och är på så sätt fortfarande
grundbulten för landets ekonomi. De största kritikerna i grannlandet Kharbekien bortser från att
deras befolknings levnadsstandard är betydligt högre än i Niz Erovsk. Trots detta förväntar
Kharbekien sig att kostsamma energiomställningar ska göras när det ekonomiska utrymmet saknas.
Niz Erovsks politiker har lång erfarenhet av statsmannaskap och många av ministrarna har haft
politiska förtroendeposter i över 30 år. Var du än vänder blicken i Niz Erovsk finns tranan avbildad.
Den finns broderad på kläder och väggboningar, målad på hus och väggar och ses givetvis i naturen.
När Niz Erovsk bröt sig fri från det kommunistiska enpartistyret hade motståndsrörelsen en trana
som symbol och den är fortfarande en viktig symbol i landet. Vid sidan av tunga industrin är fisket
landets huvudsakliga näring. Pärlemolaxen är regionens största delikatess som efterfrågas världen
över. Deltat i söder är fullt av rika bestånd av pärlemorlax.
Kharbekien
Kharbekien är regionens rikaste land och ett
demokratiskt föredöme för hela regionen. När de
Huvudstad: Izeri
Statsskick: Republik
andra länderna är bakåtsträvare som fortsätter på
Yta: 500 000 km
ohållbara spår så som kolkraft, militarisering och Befolkningsmängd: 31 miljoner
exploatering av regionens naturresurser vinner Dominerande religion: Islam
Kharbekien val på sociala investeringar. Landet Ekonomins huvudinriktning: Tjänstesektorn,
är en länk mellan öst och väst och stora verkstadsindustri och fiske.
förhoppningar sätts till att den demokratiskt valda ____________________________________
presidenten ska genomdriva välfärdsrefomer och Startinvesteringar:
genom sitt miljöarbete påverka hela regionen åt
rätt riktning. Kharbekien har trots sin starka Speciella förutsättningar:
ekonomi fortfarande stora klasskillnader och
inom
städerna
blandas
lyxbyggnader
med
fattigdom. Feminism och krav om ett jämlikt
samhälle har vuxit sig stark bland den yngre
generationen och det är i den riktningen det
politiska arbetet förs. Västerländsk kultur har
blivit populär och många unga föredrar det
västerländska modet framför det traditionella.
Islam är den största religionen men det finns även
stora grupper av ortodox kristna och utbredda sekulära element i framförallt städerna. Många
arbeten finns här inom tjänstesektorn och landets långa kust har städer som är uppbyggda kring
fiskeindustrin. Överlag har befolkningen i takt med ökad välfärd börjat ställa högre krav på
miljöpolitiken och ansvarsfulla framtidslösningar. Jämfört med övriga delar av regionen är
välfärden hög och landets befolkning har den högsta läskunnigheten i regionen. Landets natur är
hänförande i sin variation. Norra delen är bergig med grannlandet Staraistans snöklädda toppar
skymtande vid horisonten. En stor del av landet består av vidsträckt steppmark. Regionens
enastående natur är värd att bevara men Kharbekien har en tuff uppgift i detta på grund av sina
oengagerade och kortsiktigt tänkande grannländer.
Staraistan
”Mitt lands karga stäpper talar till mitt hjärta mer än
Huvudstad: Karziarsk
någonsin låglandsfolkets bördiga dalar. Vi som ingår ett
Statskick: Monarki
förbund med jorden, med himlen, som följer markens hårda
Dominerande religion: Islam
men rättvisa lag, vi får känna hennes hemligheter och hon
Befolkning: 10 miljoner
skänker oss allt vad vi behöver.” Yan-Kar Gul, ledare för det
Yta: 2 000 000 km
nomadiserande Ianfolket. (1854)
Ditt land, Staraistan, är vidsträckt men med en liten
befolkning. Staraistan var historiskt sett en sammanslutning
Ekonomins huvudinriktning:
Gruvnäring och fiske
av flera olika nomadiserande stammar. Numera är det
sällsynt med folk som lever i yurtor hela året, men stora
delar av landets befolkning som följer sina hjordar under
Startinvesteringar:
sommarhalvåret och bor på sina traditionella
sommarlägerplatser. Kameler, hästar, getter, får och yakar är
viktiga boskapsdjur Under vintern flyttar de flesta ner till
städerna. Islam är den största religionen i landet och ni är
stolta över era traditioner. Det finns ett ordspråk som säger att en starier är ”ärlig som en älg, stolt
som en örn och modig som en björn” - även om vissa tillägger ”och envis som en åsna”.
Till skillnad från vissa av grannländerna är kvinnors ställning stark här. Kvinnor tar plats både i
politiken och i det övriga samhället vilket visar på landets framåtanda och moderna ideal. Men
samtidigt har Stariastan inte låtit moderna ideal sopa undan traditionella värden och sedvänjor.
Ärlighet och rättframhet är högt sedda egenskaper, vilket speglas i landets politiska situation.
Staraistan är regionens mest demokratiska land utan korruptionsproblem. Grannlandet Kharbekien
som anklagar Stariastan för utbredd nepotism och svågerpolitik förstår inte det Staraistanska folkets
känsla för lojalitet och historiska tradition av att hjälpa släkt och vänner. Landet ligger i en en
region med höga, kala berg med glaciärer och mellan topparna finns grästäckt stäppmark. Den
mäktiga Rifloden har sin källa här. Åsynen av den mäktiga flodens ringlande väg genom
bergslandskapet, solglans över snötäckta toppar, Staraistans storslagna vidder förstummar
besökaren av hänförelse. Vilda djur som bergsgetter, hjortar, vargar, snöleoparder och lodjur finns
uppe i bergen, även om framförallt de stora rovdjuren är svårt hotade av utrotning. I Staraistans
floder har pärlemolaxen sin lekplats och fisket är oerhört viktigt för landets ekonomi. Förutom
boskapsskötsel och begränsat jordbruk finns rikliga naturtillgångar i form av malm och ädla
metaller. Gruvbrytning och malmexport är på så sätt andra extremt viktiga näringar för Staraistans
ekonomi.
Metunien
Åh mina öar, mina etthundra öar, om aftonen hoppar
pärlemorlaxen. Åh mina öar, mina etthundra öar, om aftonen
Huvudstad: Alei
sjunger näktergalen. Åh mina öar, mina etthundra öar, om
Statskick: Rebublik
aftonen brinner elden i härden. Segel mot en röd horisont –
Dominerande religion: Islam,
mina fiskare återvänder hem. Metunisk folkvisa
Buddism & traditionella
Ditt land, Metunien, består av en stor ö och en skärgård av
religioner
flera mindre öar där vissa bara är små kobbar och skär medan Yta: 100 000 km
Befolkning: 6 miljoner
andra har en bosatt befolkning. Flest människor bor i
huvudstaden och hamnstaden Alei som ligger på Metu,
Ekonomisk huvudinriktning:
huvudön. Fiske har alltid varit en viktig näring, men som nu
Turism och fiske
mer och mer kompletteras med turism. Öarna är bergiga och
Startinvesteringar:
beskogade med både barr och lövträd och kantas av fina
sandstränder som attraherar besökare. På Metu finns det
högsta berget i regionen, en sedan årtusenden utslocknad
Speciella förutsättningar:
vulkan. Glaciären på toppen lockar till sig vandrare och
bergsklättrare. Det finns gott om sötvatten och många små
floder och källor utspridda på öarna.
Kulturellt så är Metunien tydligt en del av Rihavsregionen,
men ni skiljer er också från de andra länderna. Ni är kända
för att vara avslappnade och tillbakalutade i jämförelse med
resten av regionen, varför ska man rusa omkring när man kan
ta det lugnt? Eftertänksamhet och tålamod ses som positiva
egenskaper. Ett traditionellt ordspråk på öarna säger ”Fiskaren som inte kan vänta in fisken går
tomhänt hem.” Ni har en stor etnisk mångfald på öarna, mycket mer än i resten av regionen och har
därför en utbredd tolerans jämfört övriga regionens och religiösa motsättningar. Olika hudfärger och
utseende är vardagsmat här. Alei har en lång historia av att vara en viktig hamnstad för handel och
för kontakt med resten av regionen och en del av besökarna har valt att stanna kvar. Islam och
Buddism samt traditionella trosuppfattningar är de största religionerna på ön. Folk bär ofta kläder I
starka färger och både män och kvinnor bär ofta långa, klänningslika plagg. Naturen är värdefull,
både traditionellt och för turismen. Övriga regionens länder med tunga investeringar i kolkraft och
som överexploaterar naturen är oförstående inför det ekonomiska värdet i form av en ren miljö.
Download