Arbetsplan för Nybohovsskolans fritidshem Jorden

advertisement
qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe
rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu
iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå
Arbetsplan för Nybohovsskolans
asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf
fritidshem Jorden
ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk
Läsåret 2015-2016
löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz
xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv
bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm
qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe
rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu
iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå
asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf
ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk
löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz
xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv
bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm
rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas
dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh
jklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklö
Vår vision:
Du är viktig!
På Nybohovsskolan bemöter barn och vuxna
varandra med respekt och omtanke.
Här uppskattas du för den du är.
2
Innehållsförteckning:
 Inledning
 Kvalitet i fritidshem
 Normer och värden
 Barns delaktighet och inflytande
 Jämställdhet mellan flickor och pojkar
 Ett mångkulturellt fritidshem
 Barn i behov av särskilt stöd
 Samverkan mellan fritidshem och hem
 Samverkan med andra verksamheter

Uppföljning och utvärdering
3
Inledning
Vad är ett fritidshem?
Ett fritidshem är en pedagogisk verksamhet för skolbarn till och med 9 år, den skolfria delen
av dagen samt alla lov. Fritidshemmet är en frivillig verksamhet och erbjuds till barn vars
föräldrar ska kunna förena föräldraskapet med förvärvsarbete eller studier. Verksamheten är
avgiftsbelagd. Fritidshemmet är oftast i varierande form integrerad med förskoleklass
och/eller den obligatoriska skolan.
Fritidshemmets uppgift
Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskola och grundsärskolan.
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull
fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap (Skollagen 14 kap 2 §).
Fritidshemmets pedagogik bygger på ett grupporienterat arbetssätt där relationerna mellan
eleverna och mellan eleverna och personalen är viktiga redskap i arbetet. Betydelsefulla inslag
i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. I fritidshemmet finns det många
möjligheter för lärandet att ske både formellt, informellt och situationsstyrt. En utgångspunkt
är att lärande sker ständigt och inte enbart i arrangerade inlärningssituationer.
(Skolverkets allmänna råd för fritidshem)
Nybohovsskolans fritidshem syftar till att:

Erbjuda en meningsfull fritid och stöd i barnets utveckling samt en rekreerande miljö
och verksamhet

Samarbeta med såväl förskoleklass, skolan som hemmet för att gynna en helhetssyn på
barnets kunskaps- och sociala utveckling

Erbjuda möjlighet till såväl fri lek som strukturerad verksamhet

Verksamheten ska präglas av att olika pedagogiska metoder utövas och där
fritidshemmets kompetens tas tillvara såväl praktiskt som teoretiskt.

Eftersträva en god kontakt mellan fritidshemmet och hemmet. En förutsättning för att
tillsammans kunna utveckla innehåll och verksamhet.
4
Nybohovsskolan 2015
Styrning och ledning
Fritidshemmet är en del i Nybohovsskolan. All verksamhet styrs ytterst av rektor.
Arbetslagsledaren för F-3 ansvarar för den dagliga verksamheten och har det pedagogiska
ledningsansvaret för fritidshemmet. Arbetslagsledaren sitter med i skolans ledningsgrupp.
Arbetslagsledaren har möte en gång/vecka med fritidshemspersonalen.
Resursfördelning
Beslut om resursfördelning tas i Nybohovsskolans samverkansgrupp. Dessa beslut har
diskuterats på personalmöten och i ledningsgruppen innan de kommer till
samverkansgruppen.
Pedagogernas olika erfarenheter och kompetens beaktas vid resursfördelningen.
Kompetens och kompetensutveckling
Vid medarbetarsamtalet inventerar vi behovet av kompetensutveckling. Vi tar vi fram vad var
och en behöver för kompetensutveckling för att arbeta mot de uppsatta målen.
I verksamhetens kvalitetsredovisning gör vi en analys av vilka utvecklingsbehov som finns.
Kompetensutvecklingsplan/behov skrivs in i fritidshemmets och skolans arbetsplan. Ibland är
det bestämt från utbildningsförvaltningen vilken kompetensutveckling som ska ske, t ex
Stadens satsning på Fritidshemmets plan och matematiklyftet. Viss kompetensutveckling kan
ske över flera år.
Uppföljning och utvärdering
Nybohovsskolan har en utvärderingscykel för alla delar av verksamheten. Förutom denna
utvärderas fritidshemsverksamheten varje vecka. Samverkan skola/fritids utvärderas i
arbetslagen. Fritidshemmet utvärderas även i stadens brukarundersökning, under
förutsättningen att det är tillräckligt många barn inskrivna i årskursen.
Inför årets kvalitetsredovisning sammanställs utvärderingarna.
Kvalitetsredovisning
Vi strävar efter att ha tydliga och utvärderingsbara mål för fritidshemmet.
Rita Hemmälin, rektor Nybohovsskolan
5
Sociala mål
Nybohovsskolans fritidshem har specificerat de sociala målen enligt följande:
Förskoleklass
Förstå hur man är en bra kamrat
Kunna berätta vad man tycker
Kunna säga stopp när något känns fel
Kunna vänta på sin tur och lyssna på andra
Kunna hålla ordning
Vara rädd om sina och andras saker
Kunna använda ett bra språk
Åk. 1
Vara med vid organiserade aktiviteter
Veta vilka kläder och utrustning jag behöver för olika aktiviteter
Kunna hjälpa till när någon är ledsen och känner sig utanför
Hjälpa till att skapa en trygg och trevlig stämning
Kunna förstå sin egen del i en konflikt
Kunna använda sin fantasi i kreativt skapande
Låta alla vara med som de är
Åk. 2
Kunna leda och följa en lek
Kunna ta till sig nya idéer
Kunna förstå andras känslor
Kunna vara en bra förebild för de yngre
Kunna glädjas åt sina och andras framgångar
Kunna stå för sina handlingar
Åk. 3
Kunna delta i kreativt skapande/kunna arbeta med olika material
Veta att beröm skapar glädje
Respektera andras intresse och tillvararta sina egna
Låta andra, oavsett olikheter vara med i lekar och aktiviteter
Hjälpa till att skapa ett positivt klimat med trygghet och harmoni
6
Inte peka ut någon utan att ha tagit reda på fakta
Ta ansvar för sin vardag
De sociala målen ligger till grund för utvecklingssamtalen samt diskuteras kontinuerligt med
eleverna bl.a på fritidshemmets stormöten.
Normer och värden
Läroplanens grundläggande demokratiska värderingar ska ligga till grund för arbetet i
fritidshemmet. Barns självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra. I en väl
fungerande grupp har barnen glädje av varandra. Det är också inom gruppen som sociala
normer och värden prövas och utvecklas. Gruppen utgör därför ett forum där ett demokratiskt
tänkande, jämställdhet och andra värdegrundsfrågor kan omsättas i konkret handling.
(Allmänna råd och kommentarer, kvalitet i fritidshem)
Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde, utvecklar sin empatiska
förmåga och en vilja att handla för andras bästa. Skolans mål är även att varje elev visar
respekt och omsorg för såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv (Lgr11 s. 12).
Med tydliga normer och ett öppet förhållningssätt kan vi vuxna vara goda förebilder. Vi måste
ge barnen tid och stöd i den fria leken och olika sätt att hantera och lösa konflikter.
I en tillåtande miljö där vi vuxna lyssnar till barnens tankar och idéer kan vi med handling
visa att dessa blir förverkligade. Att få barnen att alltid tänka på sitt beteende gentemot både
barn och vuxna, att bry sig om varandra är viktiga målsättningar för oss.
Så här ser detta arbete ut för oss:
Trygghet
Vi vill genom trygghet och respekt stötta barnen i deras vardag och i den sociala fostran
genom att:

Erbjuda fasta rutiner

Planering efter en årscykel

Skapa förtroende för personalen

Ha en tydlig veckoplanering

Arbeta i möjligaste mån i små grupper

Samarbeta fritidshem, förskoleklass, skola och hemmet
7

Eftersträva en god och stressfri miljö
Hänsyn och ansvar

Alla hälsar när man kommer och går

Alla tar ansvar för sina saker och kläder (hänga upp på kroken)

Vi vårdar allas vår gemensamma miljö

Alla barn ska ha med extrakläder (samarbete med föräldrar)

Alla barn tränas att vänta på sin tur

Vi förespråkar personlig hygien. (Vi tvättar bl.a. alltid händerna före måltid och efter
toalettbesök)
Konflikthantering

Barnen tränas att lyssna till vad andra har att berätta

Lyssna, säga ifrån om man känner sig orättvist behandlad

Barnen får hjälp med olika konfliktlösningsalternativ

Barnen ska tolerera andra

Vi uppmuntrar till att se varandra, trösta och uppmuntra vid behov
Utvecklas i grupp

Barnen får delta i såväl större som mindre grupper

Barnen skall tolerera varandra, vi har regelbundna diskussioner kring regler

Barnen tränas att berätta och argumentera

Alla ska visa hänsyn i exempelvis köer, träna på turtagning

Vi gör utflykter i både små och större grupper

Fritidshemmet erbjuder bestämda aktiviteter enligt schema

Fritidshemmet erbjuder socialt utvecklande aktiviteter såsom pratgrupper, där barnen
tränas på att ta ställning och argumentera. I dramagrupper lär sig barnen bl.a.
framträda, ta plats, tala högt och tydligt, mod, självkänsla och självförtroende

Fritidshemmet erbjuder styrda regellekar varje vecka såväl inne som ute,
Träna grov- och finmotorik

Fritidshemmet erbjuder lekar och spel

Fritidshemmet erbjuder skapande ute- och inneaktiviteter.
8

I matsalsmiljön tränar barnen sin finmotorik såväl som ett gott bordsskick

Aktiviteter utomhus och i idrottshallen ger barnen möjlighet att träna sin grovmotorik
Barns delaktighet och inflytande
I de Allmänna råden för fritidshem står det hur viktigt det är att personalen arbetar med de
demokratiska rättigheterna, att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla
barn. Inflytande och ansvar bör öka med stigande ålder då det gynnar barns utveckling och
lärande. Det är viktigt att vi som personal på fritidshemmet tydliggör sambandet mellan
delaktighet, inflytande och ansvar för de beslut som fattas.
Skolans mål är att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga
att arbeta i demokratiska former. Alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och
vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön (Lgr11 s.
15).
Barnens inflytande på Nybohovsskolan
För att uppmuntra barnens inflytande över sina egna aktiviteter och stimulera barnens
förmåga att ta ansvar för fritidshemmets miljö, i enlighet med riktlinjer från Lgr 11
Har vi valt följande arbetsformer:

Förslagslådan, ett sätt för barnen att skriva ned och förmedla sina synpunkter och idéer.

Lådan står lätt tillgänglig för alla barn och töms av personalen inför varje stormöte.
Förslagen gås igenom och svaras på innan mötet, på så vis får alla barn samma svar.

Stormöte i åldershomogena grupper en gång i månaden, mötena är upplagda efter
dagordning.
Stormöten
Fritidshemmet har valt att ordna dessa stormöten som ett sätt att ytterligare stärka
samhörighetskänslan. Under stormötena diskuteras vad som kommit in i förslagslådan, vilka
regler och rutiner som gäller. Barnen diskuterar och beslutar vilka aktiviteter och eventuella
materialinköp de önskar. Personalen och barnen pratar om rättigheter och skyldigheter.
Detta är ett sätt att tydliggöra barnens egna ansvar och ansvar för gruppens välbefinnande.
9
Barnen får härigenom träna på att lyssna på varandra. Varje stormöte börjar med en
återkoppling till föregående protokoll. Vid varje mötestillfälle samtalar pedagogerna med
barnen om de sociala målen. Alla barns åsikter är viktiga.
Utvärdering
Under höstterminen lämnas det ut en enkät till eleverna. Detta för att ge varje barn möjlighet
att känna delaktighet i verksamheten och vara en del av den demokratiska processen. Enkäten
sammanställs och används i planeringen av kommande termin. Vidare ger den en god
fingervisning om var pedagogerna behöver lägga fokus. Föräldrarna svarar på stadens
brukarundersökning för fritidshem.
Jämställdhet mellan flickor och pojkar
En viktig del i värdegrundsarbetet handlar om att motverka de traditionella könsmönster och
om att flickor och pojkar ska ha lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten.
Det är viktigt att ge alla elever oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck lika stort
utrymme i verksamheten samt att tillämpa ett normkritiskt arbetssätt när det gäller alla
diskrimineringsgrunder. Det senare kan till exempel innebära att arbeta aktivt för att motverka
att eleverna gör traditionella könsbundna val av aktiviteter. Därigenom kan alla elever ges
möjlighet att delta på samma villkor och utvecklas så långt som möjligt. (Allmänna råd och
kommentarer, kvalitet i fritidshem)
Skolan och fritidshemmet ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och
möjligheter. Bemötande, krav och förväntningar bidrar till att forma barnens syn på vad som
är kvinnligt och manligt. Skolan och fritidshemmet har ett ansvar att motverka traditionella
könsmönster, därför sak eleverna ges möjlighet att pröva och utveckla sin förmåga och sina
intressen oberoende av könstillhörighet (Lgr11, s. 8).
Nybohovsskolans metod

Barnen väljer aktiviteter och lekar efter intresse och inte efter stereotypa könsroller

Personalen erbjuder barnen olika alternativ på ett medvetet sätt

Flickor och pojkar har lika stort inflytande över verksamheten

Alla barn ges förutsättningar att få en positiv och berikande fritidshemstid
10

Barnen uppmuntras vara nyfikna på omvärlden och vågar ställa frågor om olikheter
och likheter
På Nybohovsskolans fritidshem arbetar vi så mycket som möjligt i mindre grupper där vi
medvetet både åldersblandar och könsblandar grupperna.
Alla barn bereds en möjlighet att prova på och utöva aktiviteter valda efter intresse och inte
efter de traditionella könsrollerna. Det är viktigt att personalen hjälper barnen att hitta en
balans mellan barnens egna intressen och att visa på alternativ, samt stimulera till
könsöverskridande aktiviteter.
På fritidshemmets stormöten samtalar vi regelbundet om människors lika värde och hur
viktigt det är att respektera varandras olikheter och se dessa som något som berikar.
Ett mångkulturellt fritidshem
Det är viktigt att personalen strävar efter ett arbetssätt där man betonar olika kulturers lika
värde och ser språklig och kulturell mångfald som en tillgång. Personalen har ett stort ansvar
att upptäcka och aktivt motverka fördomar. Ett interkulturellt förhållningssätt utgår från att
varje barns språk och kulturella bakgrund är en tillgång i gruppen. Föräldrar är en viktig källa
till kunskap som underlättar både den kulturella och språkliga förståelsen
(Allmänna råd och kommentarer, kvalitet i fritidshem)
Ingen ska i skolan eller på fritidshemmet utsättas för diskriminering för kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck,
sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.
Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med
kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser (Lgr11, s.7).
Nybohovsskolan fritidshem anser att det är viktigt att:

Alla barn ska kunna känna sig stolta över sin bakgrund, samt respektera andras
etniska, religiösa och kulturella bakgrund.
Barnens
svenska språk utvecklas
Barnens
modersmål utvecklas
Samarbetet
Barnens
Barnen
med föräldrarna är gott och tydligt
identitet och självkänsla stärks
på fritids känner sig stolta av att vara en del av många olika kulturer
11
Barn i behov av särskilt stöd
Skolan och fritidshemmet ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och
samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Pedagogerna ska ta
hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande samt
stärka elevernas vilja att lära och dennes tillit till den egna förmågan (Lgr11, s.14).
Nybohovsskolans fritidshems arbetssätt

God och öppen samverkan mellan ledning, skola och fritidshem

Främja varje barns behov

Stödja samspelet mellan barnen i gruppen

Delta i utvecklingssamtalen där de sociala målen diskuteras.
Samarbete mellan fritidshem och hem
Personalen i fritidshemmet bör: informera och föra en dialog med elevens vårdnadshavare om
hur aktiviteterna i fritidshemmet leder fram till syftet och målen med fritidshemmets
verksamhet, och erbjuda eleven och elevens vårdnadshavare samtal om elevens trivsel,
lärande och utveckling i fritidshemmet, antingen tillsammans med personalen i
förskoleklassen eller skolan, eller enskilt i fritidshemmet.
(Skolverkets allmänna råd för fritidshem)
Skolans, fritidshemmets och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång
ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barnens utveckling och lärande (Lgr11, s.16).
Nybohovsskolans fritidshem samarbetar med hemmet kring följande:

En synlig planering över veckan aktiviteter

Avstämning vid lämning och hämtning

Föräldrarna är alltid välkomna att delta i fritidshemmets verksamhet

Uppföljning av eventuella åtgärder.

Utvecklingssamtal
Föräldramöte och utvecklingssamtal
Föräldramöte sker i samverkan med skolan två gånger per år.
12
Fritidshemmet har då till uppgift att informera om verksamhetens innehåll och målsättningar.
Även utvecklingssamtalen sker i samverkan med skolan och vid dessa tillfällen har
fritidshemmets personal i uppgift att samtala kring de åldersspecifika sociala målen.
Samarbete med andra verksamheter
Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem
kan berika elevernas utveckling och lärande. Eleverna ska få uppleva olika uttryck för
kunskaper. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara
inslag i skolans verksamhet (Lgr11, s. 10).
Fritidshemmet kan tillföra kunskaper, aktiviteter, och olika arbetssätt för att komplettera
skolan. När fritidshemmet och skolan arbetar tillsammans underlättas möjligheterna att varva
teoretiska och praktiska arbetssätt. Här kan skapande verksamhet involveras i exempelvis ett
temaarbete. Samverkan bidrar också till en mer naturlig övergång mellan verksamheterna.
Samarbetsformer på Nybohovsskolans fritidshem

Utvecklingssamtal två gånger per läsår.

Gemensam planering med skolan varje vecka ger en helhetssyn på barnen.

Utflykter/Idrottsdagar

Föräldramöten/utvecklingssamtal

Aktiviteter tillsammans med fritidsklubben

Aktivitetsdagar var 6:e vecka skolår F-6 (hel- och halvdagar)

Idrottslyftet

Fritidspersonalen skolsamverkar i stort sett under alla lektionstillfällen

På fritidshemstid finns för eleverna möjlighet att med hjälp av Ipads använda sig av
metoden ”skriva sig till läsning”, träna matematik och problemlösning. Vi ser Ipaden
som ett motivationshöjande hjälpmedel i strävan efter uppnåendemålen i skolan.

Fritidshemmet erbjuder extra lästräning under sommarlovet för de barnen som ännu
inte nått sina mål i årskurs ett.

Vi har pedagog med handledarutbildning och är stolta över samarbetet med
Stockholms universitets utbildning av lärarstudenter mot fritidshem.
13
Uppföljning och utvärdering
Enligt skollagen ska det bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete på huvudmanna och
skolenhetsnivå. Arbetet innebär att systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten,
analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla
utbildningen. Detta innebär att följa upp och utvärdera fritidshemmets måluppfyllelse,
identifiera specifika utvecklingsområden samt synliggöra dessa i kvalitetsarbetet. Då blir det
tydligt vad som kan prioriteras och utvecklas i fritidshemmet (Allmänna råd och
kommentarer, kvalitet i fritidshem)
Skolans och fritidshemmets verksamhet måste utvecklas kvalitativt. Detta kräver att
verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas
och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och
elever och i nära kontakt med hemmet (Lgr11, s. 11).
Nybohovsskolans fritidshems metod

Eleverna får i mitten av varje hösttermin besvara en enkät, för att personalen ska få en
tydlig bild av deras uppfattning om kvalitén samt eventuella brister på fritidshemmet.

All fritidspersonal utvärderar tillsammans fritidshemmets verksamhet i slutet av varje
läsår. Där behandlas rubrikerna i fritidhemmets arbetsplan.

Personalen utvärderar verksamheten kontinuerligt varje vecka.

Föräldrarna svarar på stadens brukarundersökning för fritidshemmet
14
Download