Landstinget Västmanland

advertisement
Landstinget Västmanland
Barnhälsovården
jun 2015
Länshandboken
SPRÅK, TAL OCH KOMMUNIKATION VID 2 ½ och 3 år
Hälsobesök vid 2 ½ års ålder följer riktlinjerna i barnhälsovårdens Rikshandbok. Besöket omfattar både den fysiska, psykosociala och språkliga utvecklingen. För mer utförlig information
kring hela besöket vid 2 ½ år se www.rikshandboken-bhv.se. Vid språkscreening 2 ½ år används
det evidensbaserade materialet som logoped Carmela Miniscalco har utformat. Nedan beskrivs hur
språkscreeningen genomförs.
Normal språkutveckling
Barn utvecklar sitt språk i en nära känslomässig relation och det lilla spädbarnet är från början inställt på
kontakt och kommunikation. Språkutvecklingen genomgår olika stadier, från kroppsspråk
och joller till enstaka ord, tvåordssatser och så småningom ett fullt utvecklat språk. Förståelse av ord
kommer innan barnet lär sig säga orden. Normalvariationerna är stora under den tidiga språkutvecklingen. Vid 2 ½ års ålder bör barnet använda tvåordsmeningar och ha ett talat ordförråd på minst
50 ord. Barnet bör också förstå enklare instruktioner.
En- och flerspråkiga barns taldebut sker vid samma ålder. Ett flerspråkigt barn som vistas regelbundet
i svensktalande förskola kan efter cirka två år uttrycka sig på hög grammatisk nivå på båda språken.
För att ett flerspråkigt barn ska anses språkligt sent eller avvikande måste barnet ha problem med båda
språken.
Språkscreening 2 ½ år
Före besöket gå igenom BHV-journalen avseende:
 Prematuritet
 Kroniska sjukdomar
 Generell utvecklingsförsening
 Hörselnedsättning eller hereditet för hörselskada
 Flerspråkig miljö
 Tidigare bedömningar av språkutveckling (6, 10 och 18 månader)
Samtidigt som barnet kallas till 2 ½- årsbesöket bifogas Frågeformulär till föräldrar – språktest 2 ½ år att
besvara och ta med till besöket. Om föräldrarna glömt frågeformuläret be dem fylla i ett nytt vid
besöket.
Språkscreeningen utförs av BVC-sjuksköterskan när barnet är 2 ½ år +/- 2 månader. Testet genomförs
med hjälp av ett speciellt lekmaterial, avsett enbart för testet, ur Låda 2. Vid eventuell uppföljande
undersökning vid 3 år +/- 2 månader kompletterar man med lekmaterial ur Låda 3.
Syfte
Syftet med språkscreeningen är att bedöma barnets:
 Språkförståelse
- ordförståelse
- förmåga att följa enklare instruktioner
 Språkproduktion
- benämning av föremål
- talar i meningar om minst två ord
 Medverkan och koncentration
1
Landstinget Västmanland
Barnhälsovården
jun 2015
Länshandboken
Screening av flerspråkiga barn
Samma testmaterial och metod används till alla barn oavsett om barnet är en- eller flerspråkigt.
Testningen ska ske på det språk som föräldrarna uppger är barnets starkaste. Vid testning på annat
språk än svenska ställs frågorna via tolk eller förälder som ska upprepa exakt det som sägs, utan tillägg av
gester eller förklaringar. Tolkkort kan användas. Barnet väljer självt hur det vill svara och på vilket språk.
För in i arbetsbladet vilket språk barnet använder. Flerspråkiga barn bedöms enligt samma princip som
enspråkiga barn. Vid bedömning av antalet ord i barnets aktiva ordförråd ska orden på de respektive
språken läggas ihop. Meningslängden bör vara minst två ord på åtminstone
något av språken (eller blandat). Om barnet verkar försenat på sitt modersmål, remittera alltid till logoped.
Exempel på frågor till föräldrar med flerspråkiga barn
 Vilket språk talas huvudsakligen i familjen?
 Hur är barnets språkutveckling jämfört med syskon och andra jämnåriga?
 Hur länge har föräldrarna bott i Sverige?
 Svarar barnet på frågor och är du säker på att barnet förstod frågan?
 Kan barnet berätta om något som hänt under dagen?
 Brukar barnet ställa frågor som t.ex. ”vad är det” eller ”var är den”?
Material
Arbetsformulär språk vid 2 ½ år
Språkscreening Låda 2:
 docka
 boll
 kopp och fat
 ko
 hund
 stor och liten bil
 sked
 väska
Tänk på att berätta för barnet vad som ska ske. Informera även föräldrar om att det
är du som BHV-sjuksköterska och barnet som ska ”leka och samtala” med varandra,
att föräldern enbart bör vara observatör, och att ni kommer att gå igenom föräldrafrågorna
och samtala efteråt. Vid behov kan kontaktskapande leksaker användas för att underlätta
samtalsstarten. Kontakskapande leksaker har ni från tidigare testmaterial.
Var uppmärksam på att:
 barnet använder sitt tal som det mest naturliga sättet att kommunicera
 barnet talar i tvåordssatser
 barnet har beteckningen jag om sig själv
 barnet kan göra sig förstått och inte har någon stamning eller omtagning som stör barnets
kommunikation
2
Landstinget Västmanland
Barnhälsovården
jun 2015
Länshandboken
Metod
Presentera inte alla saker samtidigt.

Ta fram ett föremål i taget och be barnet benämna. Säg ”Titta, vad är det här?”. Skriv ner hur
barnet säger på arbetsformuläret. Försök få barnet att härma hur några av föremålen låter.
Ta till exempel fram kon och säg ”muu”. Fråga ”Vad säger hunden?”, ”Hur låter bilen?”.

För att få en uppfattning om barnets ordförståelse kan du ta fram två föremål, till exempel en bil
och en boll. Säg ”Ge mig bollen”. Be också barnet peka ut olika kroppsdelar på sig själv och
dockan. Säg ”Titta här är dockans näsa. Var har du din näsa?”.

Förstår barnet prepositionerna i eller på? Säg ”Lägg skeden i väskan” eller ”Sätt fatet på
koppen”.

Förstår barnet begreppen stor och liten? Ställ bilarna framför barnet och be barnet att peka ut den
lilla respektive stora bilen.

Förstår barnet enklare uppmaningar? Säg ”Lägg hunden i koppen” eller ”Lägg dockan på
fatet”.

Samtidigt som barnet leker, anteckna vad det yttrar på arbetsformuläret.
Vid testning av barn med flera språk, se under rubriken ”Screening av flerspråkiga barn”.
Bedömning
Väg samman föräldrarnas svar på Föräldrafrågorna 2 ½ år med din egen bedömning av screeningen.
Remisskriterier till logoped vid 2 ½ års ålder:
 antal ord 0-25
 talar inte i tvåordssatser
 bristande språkförståelse (förstår inte en enkel uppmaning)
 föräldraoro kring barnets tal-, språk- och kommunikationsförmåga
 barnet har svårigheter att tugga och/eller svälja
 barnet stammar
Arbetsformulär språk vid 2 ½ år skall alltid fyllas i vid undersökningen men bara sparas vid utfall.
Länka i remissen till arbetsformuläret (gäller i Cosmic). I Journal III bifogas arbetsformuläret med
remissen. Kom ihåg att i remissen ange om tolk behövs, och i så fall för vilket språk.
Uppföljning på BVC efter sex månader för de barn som har:
 antal ord 25-50
 dålig medverkan men verkar förstå bra
Alla barn som remitteras till logoped skall också ha remiss för hörselprövning!
Landstinget Västmanland
jun 2015
Länshandboken
3
Barnhälsovården
Samtidig remiss till psykolog
 om barnet inte ger blickkontakt
 ger inga eller svaga signaler på kommunikation
 om föräldrarna känner oro kring barnets tal, språk och kommunikation i kombination med
annan oro över barnets allmänna utveckling
Alla barn som remitteras till logoped bör tas upp i konsultation med psykolog under 2015-2016 =
”läroprocess”.
Dokumentation
I BHV-journalen dokumenteras resultatet av undersökningen. Under utveckling 2 ½-3 år noteras
under sökord Kommunikation och lek i fritexten om allt är bra, arbetsformuläret kan då kasseras.
Eventuell kommentar skrivs i fritext. Vid avvikelse skriv i fritext och fyll i både arbetsformulär samt svar
på föräldrafrågor.
Tips vid samtidig remiss
Logoped- och psykologbedömning utgör ett pussel tillsammans. Om såväl psykolog som logoped
konsulteras när man noterar att barnets språkutveckling är försenad eller avvikande kan man göra en
tidsvinst på upp till ett år. I barnhälsovårdens uppdrag ingår att erbjuda en bra vård och gott
omhändertagande av barn i riskzonen så tidigt som möjligt, och därför måste remiss till psykolog vara
lika självklart som remiss till logoped.
För att underlätta samtalet med föräldrarna kan följande fyra punkter användas:




Berätta om att remiss till psykolog samtidigt som barnets remitteras till logoped är rutin
på BVC vid undersökning av barnets kommunikation och språk vid 2 ½ år.
Fråga inte föräldrarna om de vill att psykologremiss ska skickas utan informera om rutinerna.
I slutändan är det naturligtvis föräldrarnas beslut om remiss ska skickas eller inte.
Informera också om att logoped- och psykologbedömning kompletterar varandra och leder till en
helhetsbild som underlättar bedömning och beslut om fortsatta behandlingsinsatser.
Och bästa av allt… man vinner tid om remisserna skickas samtidigt.
Landstinget Västmanland
jun 2015
Länshandboken
4
Barnhälsovården
FRÅGEFORMULÄR TILL FÖRÄLDRAR – SPRÅK VID 2,5 ÅR
Barnets namn och personnummer: ______________________________________
1. Vilka språk talas med barnet?
__________________________________________________________________
2. Hur många ord kan ditt barn säga?
(Orden behöver inte uttalas rätt, men du ska kunna förstå vad barnet menar.)
□ 0-25 ord
□ 25-50 ord
□ mer än 50 ord
3. Kan barnet sätta samman två eller fler ord till små meningar?
□ Ja
□ Nej
4. Förstår ditt barn längre meningar, till exempel ”Hämta pallen i köket”?
□ Ja
□ Nej
5. Använder barnet hellre gester än tal?
□ Ja
□ Nej
6. Känner du dig orolig för ditt barns tal och språk?
□ Ja
□ Nej
7. Har barnet problem med att tugga och/eller svälja?
□ Ja
□ Nej
8. Dreglar barnet mycket?
□ Ja
□ Nej
Ta med det ifyllda formuläret till besöket på BVC.
Landstinget Västmanland
jun 2015
Länshandboken
5
Barnhälsovården
ARBETSFORMULÄR SPRÅK VID 2,5 ÅR
Namn:
Personnr:___________________________
Undersökare:
Datum:_____________________________
Tidigare hälsoövervakning/utveckling enligt BVC-journal
Ja
Nej ..
Hörselnedsättning/upprepade otiter/otosalpingiter
□
□
Ärftlighet för sen språkutveckling/läs- och skrivsvårigheter
□
□
Tidigare problem med språkutvecklingen (vid 6, 10, 18 mån)
□
□
Flerspråkighet
□
□
Språk i familjen (f) omgivningen (o)
1. ______________________________________ 2.___________________________________
3. ______________________________________ 4.___________________________________
Övrigt:__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2,5-årsscreening
1. Talar barnet spontant?
2. Skriv ner hur barnet säger:
Ja
□
docka
bil
kopp/mugg
fat/tallrik
sked
boll
hund
ko
väska
Nej
□
.
3. Härmar barnet kon, hunden, bilen?
□
□
4. Har barnet 2-ordssatser, t ex ”Titta vovve”?
□
□
5. Förstår barnet prepositionerna i eller på, t ex ”Lägg skeden i väskan”? □
□
6. Kan barnet peka ut den lilla respektive stora bilen?
□
□
7. Kan barnet peka ut olika kroppsdelar på sig själv eller dockan?
□
□
8. Förstår barnet följande uppmaningar: ”Lägg hunden i koppen” och
”Lägg dockan på fatet”?
□
□
9. Medverkar barnet bra vid bedömningen?
□
□
10. Stämmer undersökningsresultatet med föräldrasvaren?
□
□
11. Allmänna kommentarer om barnet/undersökningen ________________________________
_____________________________________________________________________________
Bedömning/åtgärder
Utan anmärkning
Kontroll BVC vid 3 år
Remiss logoped
Remiss hörselprövning
.
□
□
□
□
Remiss barnläkare
Remiss öronläkare
Remiss psykolog
Avböjer
6
□
□
□
□
Landstinget Västmanland
Barnhälsovården
jun 2015
Länshandboken
Språkscreening 3 år
Språkscreening vid 3 år +/- 2 mån. Använd Arbetsformulär språk
3 år samt bifoga Frågeformulär till föräldrar – språk 3 år i
samband med kallelsen. Använd samma material som vid 2 ½ år,
Låda 2 och utöka med säng och tåg från Låda 3. Följ metod som
vid 2 ½- årstestet, se tidigare anvisningar. Notera stora uttalssvårigheter och om barnet är svårförståeligt för familjen.
Syftet är att följa upp språkscreeningen från 2 ½ år för de barn där detta bedömdes vara befogat
och bedöma barnets:
 Språkförståelse
- ordförståelse
- förmåga att förstå instruktioner
 Språkproduktion
- benämning av föremål
- talar i meningar om minst tre ord
 Medverkan och koncentration
Remisskriterier till logoped vid 3 års ålder:
 barnet saknar treordssatser
 barnet förstår inte uppmaningar i två led
 barnets tal är svårförståeligt för familjen
 barnet har svårigheter att tugga och/eller svälja
 föräldraoro kring barnets tal, språk och kommunikation
Alla barn som remitteras till logoped ska även remitteras till hörselprövning!
Samtidig remiss till psykolog:
 om barnet inte ger blickkontakt
 ger inga eller svaga signaler till kommunikation
 vid påtagliga svårigheter för barnet att medverka i kontrollen
 om barnet har mindre än 50 ord
 om barnet inte förstår längre meningar
 om föräldrarna känner oro kring barnets tal, språk och kommunikation i
kombination med annan oro över barnets allmänna utveckling
Dokumentation
I BHV-journalen dokumenteras resultatet av undersökningen. Under Utveckling 2 ½-3 år noteras
under sökord Kommunikation och lek i fritexten om allt är bra, arbetsformuläret kan då kasseras.
Eventuell kommentar skrivs i fritext. Vid avvikelse skriv i fritext och fyll i både arbetsformulär och
svar på föräldrafrågor.
7
Landstinget Västmanland
Barnhälsovården
jun 2015
Länshandboken
FRÅGEFORMULÄR TILL FÖRÄLDRAR – SPRÅK VID 3 ÅR
Barnets namn och personnummer: ______________________________________
1. Hur många ord kan ditt barn säga?
(Orden behöver inte uttalas rätt, men du ska kunna förstå vad barnet menar.)
□ 0-25 ord
□ 25-50 ord
□ mer än 50 ord
2. Talar ditt barn i meningar om minst 3 ord?
□ Ja
□ Nej
3. Är barnets tal svårförståeligt för familjen?
□ Ja
□ Nej
4. Förstår ditt barn längre meningar, t ex ”Lägg dockan i sängen och sätt koppen på
fatet”?
□ Ja
□ Nej
5. Brukar barnet vilja lyssna på sagor tillsammans med dig?
□ Ja
□ Nej
6. Använder barnet hellre gester än tal?
□ Ja
□ Nej
7. Har barnet problem med att tugga och svälja?
□ Ja
□ Nej
8. Dreglar barnet mycket?
□ Ja
□ Nej
9. Känner du dig orolig för ditt barns tal och språk?
□ Ja
□ Nej
Ta med det ifyllda formuläret till besöket på BVC
8
Landstinget Västmanland
Barnhälsovården
jun 2015
Länshandboken
ARBETSFORMULÄR SPRÅK VID 3 ÅR
Namn:
Personnr:_______________________
Undersökare:
Datum:_____________________________
Material: Lägg till en säng och ett tåg (lok + 3 vagnar) till 2½-årsscrenningens leksaker.
3-årsscreening
1. Talar barnet spontant?
2. Skriv ner hur barnet säger:
docka
sked
väska
åka
bil
boll
säng
sova
kopp/mugg
hund
tåg
dricka
Ja
Nej
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
.
fat/tallrik
ko
äta
3. Har barnet 3-ordssatser?
4. Förstår barnet prepositionerna i och på, t ex ”Lägg skeden i väskan”?
5. Kan barnet peka ut den lilla respektive stora bilen?
6. Förstår barnet följande uppmaning: ”Lägg hunden i sängen och
sätt koppen på väskan”?
□
7. Medverkar barnet bra vid bedömningen?
8. Allmänna kommentarer om barnet/undersökningen __________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Bedömning/åtgärder
Utan anmärkning
Remiss logoped
Remiss hörselprövning
.
□
□
□
Remiss barnläkare
Remiss öronläkare
Remiss psykolog
Avböjer
9
□
□
□
□
Download