Text och bild för massmedia 150 poäng

advertisement
Individuella val
Årskurs 2
Läsåret 2017/2018
1
Innehåll
Anvisningar ................................................................................................................................. 2
Dansteknik 1: 100 poäng ............................................................................................................ 4
Digitalt skapande 1: 100 poäng .................................................................................................. 4
Engelska 6: 100 poäng................................................................................................................. 4
Ensemble 1: 100 poäng ............................................................................................................... 5
Entrepenörskap: 100 poäng ....................................................................................................... 5
Filosofi 1: 50 poäng ..................................................................................................................... 5
Idrott och hälsa, specialisering - Bollspel: 100 poäng................................................................... 6
Idrott och hälsa specialisering, Friskvård – Motion: 100 poäng................................................... 6
Matematik 2a: 100 poäng ........................................................................................................... 6
Naturkunskap 2: 100 poäng ........................................................................................................ 6
Näthandel 1: 100 poäng .............................................................................................................. 7
Psykiatri 1: 100 poäng ................................................................................................................. 7
Psykologi 1: 50 poäng .................................................................................................................. 7
Språk 1: 100 poäng Franska, Spanska, Tyska .............................................................................. 8
Språk 2: 100 poäng Franska, Italienska, Spanska, Tyska ........................................................... 8
Språk 3: 100 poäng Franska, Spanska, Tyska ............................................................................. 8
Språk 4: 100 poäng Franska, Spanska, Tyska ............................................................................. 8
Anvisningar
Individuella valet omfattar 200 poäng och läses under årskurs 2 och 3 med 100
poäng varje läsår.
Du skall välja 100 poäng till åk2.
Du skall också välja en kurs som reserv om du inte skulle få ditt ordinarie val.
Språken väljs i steg om 100 poäng. Du kan välja 100 poäng i åk2 och 100 poäng i åk
3.
En del kurser kommer att samläsas med andra gymnasier, vilket innebär att du
eventuellt måste förflytta dig till en annan gymnasieskola.
Vilka kurser det blir beror på hur grupperna kan sättas samman.
Vissa kurser kommer inte att starta på grund av för få intresserade och andra
kommer att önskas av fler än vad vi har plats för så det är därför viktigt att du
tänker igenom vad du vill ha i ordinarie och reservvalet.
Sista dag att lämna in valblanketten är 31 januari 2017.
2
Helårskurser: 100 poängkurser
Dansteknik 1.
(DATDAS01S)
Digitalt skapande 1
(DIGDIG01)
B Engelska 6.
(ENGENG06)
Ensemble 1.
(MUSENS01)
Entreprenörskap
(ENTENR0)
Idrott och hälsa spec , bollspel
(IDRIDO01)
Idrott och hälsa spec , friskvård/motion
(IDRIDO01)
M,B Matematik 2a.
(MATMAT02A)
B Naturkunskap 2.
(NAKNAK02)
Näthandel 1.
(NÄTNÄT01)
Psykiatri 1.
(PSYPSY01)
Paket
CA
CA
50+50 poäng
Psykologi 1 + Filosofi 1
SPRÅK 1: 100 poäng
(kan endast väljas som paket)
(PSKPSY01+FIOFIO01)
Franska 1
(MODFRA01)
Spanska 1
(MODSPA01)
Tyska 1
(MODDEU01)
SPRÅK 2: 100 poäng
Franska 2
(MODFRA02)
Spanska 2
(MODSPA02)
Tyska 2
(MODDEU02)
CA
SPRÅK 3: 100 poäng
B, M Franska 3
B, M Spanska 3
(MODFRA03)
(MODSPA03)
B, M Tyska 3
CA
(MODDEU03)
SPRÅK 4: 100 poäng
B, M
Franska 4
(MODFRA04)
B, M
Spanska 4
(MODSPA04)
B, M
Tyska 4
(MODDEU04)
B = Behörighetsgivande kurser
M= Ger meritpoäng om kursen ej krävs för behörighet
3
Dansteknik 1: 100 poäng
Kurskod
Vem kan välja?
DATDAS01S
Alla utom ES danselever.
Kursbeskrivning
Jazzdans och modern dans är huvudämnen i denna kurs
men du får också möjlighet att prova andra dansstilar.
Kursen innehåller även undervisning i olika träningsformer med fokus på koordination, styrka.
Digitalt skapande 1: 100 poäng
Kurskod
Vem kan välja?
DIGDIG01
Alla
Kursbeskrivning
Du får kunskaper i att utveckla och gestalta idéer genom
användning av olika digitala verktyg för bild-, film- och
musikskapande. Du får lära dig redigera film, ljud och skapa
bilder med datorns hjälp. Du får även kunskap om
komposition, manus, dramaturgi, och visualisering.
Du utvecklar dina kreativa förmågor i arbetsprocessen från
idé till färdig produktion och du får förståelse för såväl
teknikens roll som estetikens roll i skapandeprocessen.
Tillsammans diskuterar och analyserar vi digitalt skapade
(ex. gestaltningar, produkter och konstverk) och du
utvecklar förmåga att bedöma konstnärliga och tekniska
kvaliteter i digitalt skapande.
Vi använder flera olika program bland annat Adobe
Photoshop Illustrator, Premiere, Flash, Garageband,
Sketchup 3D och vi använder även ritplatta.
Engelska 6: 100 poäng
Kurskod
Vem kan välja?
ENGENG06
(Alla på HA, HV och VO som läst Engelska 5 (ENGENG05).
Kursbeskrivning
Engelska 6 är ett självklart val för dig som vill fördjupa dina
kunskaper i språket. Du får träna dig i att använda engelska
på en mängd olika sätt och du övar upp din muntliga
förmåga genom att delta i diskussioner och göra egna
redovisningar.
Du läser engelsk litteratur och texter från olika tider och
detta ger kunskap om kultur och samhällsliv i länder där
engelska talas. Du får också möjlighet att utveckla din
skrivna engelska. Vi tränar språkriktighet och hur man
uttrycker sina tankar och åsikter.
4
Ensemble 1: 100 poäng
Kurskod
Vem kan välja?
MUSENS01
Alla utom ES-musikelever.
Kursbeskrivning
Du får spela eller sjunga pop-och rockmusik i grupp både
efter gehör och noter. Vi jobbar med grundläggande
repertoarkännedom och musikalisk gestaltning. Du får även
uppträda i konsertsammanhang på skolan.
Entrepenörskap: 100 poäng
Kurskod
Vem kan välja?
Kursbeskrivning
Filosofi 1: 50 poäng
ENTENR0
Alla utom HA, HV och SA inr beteende, profil management
UF-företagande är en utbildning i företagande och syftet är att ni
ska få lära er allt om företagande, från idé till driften av företaget
samt avveckling. Under ett år får ni driva egna företag, med
riktiga varor och tjänster, och på så sätt får ni en unik erfarenhet
och kunskap om företagande. Ni väljer själva den affärsidé som ni
vill jobba med, undersöker marknaden och skaffar startkapital.
Till er hjälp har ni utbildningsmaterial, era lärare, minst en
rådgivare från näringslivet och medarbetare från Ung
Företagsamhet.
Kurskod
Vem kan välja?
FIOFIO01
Alla utom SA och EK. Kursen kan endast läsas
tillsammans med Psykologi 1.
Kursbeskrivning
Målen i Filosofi 1 är att försöka förstå tankegångarna
hos några tongivande
filosofer, att inse att det kanske inte finns slutgiltiga
svar på alla frågor om verkligheten och vårt sätt att
handla (etik). Alltsedan antiken har filosofer nämligen
ställt frågor som: Vad består verkligheten av? Varifrån
kommer vår kunskap och hur vet vi om den är sann?
Hur ska människan leva och vad är rätt att göra?
Filosofin sysslar alltså med tänkandet och
kännetecknas av begrundan och reflektion. Moment:
logik, som behandlar regler för ett följdriktigt tänkande,
filosofins historia, semantik som handlar om tolkningar
och kritisk granskning av språket.
Kursen är lämplig som förberedelse inför
högskolestudier.
5
Idrott och hälsa, specialisering - Bollspel: 100 poäng
Kurskod
Vem kan välja?
IDRIDO01
Alla.
Kursbeskrivning
I denna kurs får du pröva på alla bollspel, ökad kunskap i
regelsystem, träning i domarskap och mycket spel. Bollspel
förr och nu – skillnader.
Idrott och hälsa specialisering, Friskvård – Motion: 100 poäng
Kurskod
Vem kan välja?
IDRIDO01
Alla.
Kursbeskrivning
Du får prova på olika motionsaktiviteter, t ex step, box,
yoga, spinning. Du får även göra uppvärmningsprogram
och lära dig om rörelsens betydelse för hälsan.
Matematik 2a: 100 poäng
Kurskod
Vem kan välja?
MATMAT02A
Alla på HA, HV och VO som läst MATMAT01a.
Du bör ha mycket goda kunskaper från Matematik 1a och
vara intresserad av ekvationer och funktioner.
Kursbeskrivning
Kursen ger ökade insikter i matematiska begrepp och
metoder för att med matematiska modeller kunna lösa
problem inom olika områden. Fördjupning i algebra,
geometri och funktionslära.
Naturkunskap 2: 100 poäng
Kurskod
Vem kan välja?
NAKNAK02
Du måste ha läst Naturkunskap 1a2 eller 1b.
Kursbeskrivning
Kursen syftar till att ge:
 Fördjupad kunskap om människokroppens
uppbyggnad och funktion.
 Förståelse för hur kroppen påverkas av
livsstilen och miljön.
 Förståelse för evolutionens mekanismer.
 Kunskap om kemiska ämnen och hur de
används i vardag och samhälle.
 Kunskap om upptäckter och framsteg
inom medicin- och energiutveckling.
 Kunskap om upptäckter och framsteg inom
naturvetenskapens olika områden..
 I kursen får du också lära känna och använda
naturvetenskapliga arbetsmetoder, som
observationer, mätningar och laborationer.
6
Näthandel 1: 100 poäng
Kurskod
Vem kan välja?
NÄTNÄT01
Alla utom HA.
Kursbeskrivning
I kursen näthandel kommer du att få utveckla en nätbutik.
Vidare kommer du att utveckla kunskaper om hur handel
på internet sker på ett säkert, kostnadseffektivt och
miljövänligt sätt. Du kommer bland annat att få lära dig
vilka lagar som reglerar näthandeln samt hur du på bästa
sätt marknadsför din nätbutik. Kursen passar för dig som
har planer på att kanske starta en nätbutik i framtiden.
Psykiatri 1: 100 poäng
Kurskod
Vem kan välja?
PSYPSY01
Alla utom VO.
Kursbeskrivning
I kursen får du kunskaper om psykiatrins historiska
utveckling. Du studerar olika förklaringsmodeller till varför
psykisk ohälsa uppstår och hur man kan förebygga psykisk
ohälsa. Du får kunskaper om orsaker, symtom, stöd och
behandling vid olika psykiska funktionsnedsättningar.
Psykologi 1: 50 poäng
Kurskod
Vem kan välja?
PSKPSY01
Alla utom SA, EK och VO.
Kursen kan endast läsas tillsammans med Filosofi 1.
Kursbeskrivning
Kursen ger kunskap om och förståelse för
 egna och andras reaktioner och relationer i
vardagsliv och i yrkesliv
 människans utveckling genom livet
 hur människan fungerar som individ i gruppen men
även påverkas av gruppens och samhällets attityder
och komplexitet
 hur människan uppfattar och tolkar sin omvärld
och påverkas av den människans beteende och
skillnader mellan individer.
 hur psykiska problem och påfrestningar
påverkar människan i vardagsliv och i yrkesliv
samt olika förklaringsmodeller till mänskligt
beteende och hur de tillämpas.
7
Språk 1: 100 poäng Franska, Spanska, Tyska
Kurskod
Vem kan välja?
MODFRA01 – MODSPA01 – MODDEU01
Alla som inte har läst kursen förut.
Språk 2: 100 poäng Franska, Italienska, Spanska, Tyska
Kurskod
Vem kan välja?
MODFRA02 – MODSPA02 – MODDEU02
Elever på EK och ES som har läst steg 1.
Språk 3: 100 poäng Franska, Spanska, Tyska
Kurskod
Vem kan välja?
MODFRA03 - MODSPA03 - MODDEU03
Alla som läst steg 02.
Språk 4: 100 poäng Franska, Spanska, Tyska
Kurskod
Vem kan välja?
MODFRA04 - MODSPA04 - MODDEU
Elever på EK och ES som har läst steg 3.
8
Download