Slide 1 - pharmguse.net

advertisement
Snusk skyddar mot allergi…
och kanske lite annat med….
Agnes Wold
Avdelningen för klinisk bakteriologi
Sahlgrenska Sjukhuset
Immunsystemets funktion
är att bekämpa infektioner
Olika immunreaktioner har skräddarsytts
för att passa till olika typer av mikrober
(bakterier, virus, svampar, parasiter)
IgA
mördarT-celler
IgE
IgM
IgG
Antikroppar
hjälparT-celler
T-celler (T-lymfocyter)
Allergi
immunologiskt betingad överkänslighet mot
omgivningsantigener (allergener)
Autoimmunitet
skadebringande immunsvar mot egen vävnad
Inflammatorisk tarmsjukdom
inflammationsdrivande immunologisk
reaktion mot okända antigen i tarminnehållet
Immunologiskt betingad överkänslighet
IgE-medierade allergier
T-cells-förmedlade allergier
reagerar mot
ofarliga ämnen
(antigener) i
omgivningen
IgA
mördarT-celler
IgE
IgM
IgG
Antikroppar
hjälparT-celler
T-celler (T-lymfocyter)
Allergier
”förändrad reaktivitet” =
allergikern reagerar mot sådant som andra tål
• IgE-medierad ”atopisk” allergi
astma, hösnuva, atopiskt eksem,
nässelutslag, anafylaktisk chock
• Kontaktallergi
Nickelallergi
• Övriga allergier (ex. celiaki)
IgE-medierad allergi
• drabbar idag 30% av barnen
• mot proteiner i föda, pollen, djursekret
• allergener som alltid funnits i vår omgivning
IgE-antikroppar binder till mastceller
IgE (mot ex.vis komjölk)
Receptor för IgE
allergen
Allergen binder till IgEantikroppar på mastceller
hos den allergiska
individen
Mastcellen
degranuleras och
histamin kommer ut i
vävnaden
Endotelcellerna drar ihop sig
Vätska och proteiner lämnar blodbanan
Astma
muskel
leukotriener
Senare bildar mastcellen andra substanser
(leukotriener) som ger sammandragning av
luftrören och slemproduktion.
slem
Produktion av
cytokiner gör att celler
ansamlas i vävnaden
T-celler
Varför bildar vissa personer IgE mot helt
ofarliga ämnen i omgivningen?
Allergi är den rika västvärldens sjukdom
Allergi är ovanligt i u-länder
Ju högre levnadsstandard och utbildning,
desto mer allergi
Migrations- och adoptionsstudier visar att
livsmiljön de första levnadsåren är
avgörande för risken att utveckla allergi
Vad i den västerländska livsstilen orsakar
allergierna??
Hösnuvans historia
1819 Royal Society of Medicine, London
Catharrhus aestivus (”a periodic
affection of the eyes and chest”)
Led själv av sjukdomen
Beskrev totalt 28 fall 1828.
Inga fall bland fattiga och bönder
John Bostock
(1773-1846)
Hösnuveprevalensen i Schweiz
16
Prevalens (%)
14
13,5
12
10
9,6
8
6
4,8
4
2
0
0,9
1910 1926
1958
1985
1991/3
Hösnuveprevalensen i Sverige
16
14,6
Prevalens (%)
14
12
10
8,4
8
6
4
4,4
2
0
1960 1926
1971
1981
1992
Åberg N. et al. Threefold increase in incidence of
asthma and allergic rhinitis in Swedish military
recruits between 1971 and 1992. Allergy 51(suppl
31):12, 1996.
Hösnuva vid 16 års ålder(%)
Hygienhypotesen
David Strachan, 1989
35
1958 års kohort
1970 års kohort
30
25
20
15
10
5
0
1 2 3 4+
Äldre syskon
I
II IIIN IIIM IV V
Faderns socialgrupp
David Strachan: Hay fever, hygiene and household size, 1989
Tidig dagisstart minskar risken för
allergiutveckling
Daghemsstart
(månaders ålder)
6-11
Odds ratio
1
16-23
2,0
>24
2,7
Kramer U, et al. Age at entry to day nursery and
allergy in later childhood. Lancet 353:450-4, 1999.
Uppväxt på bondgård skyddar mot
allergiutveckling
Symtom (%)
Bondgård 1:a
levnadsåret?
JA
NEJ
Astma
Hösnuva
Pricktest positiv
1
3
12
11
13
29
Riedler et al. Exposure to farming in early life and
development of asthma and allergy: a crosssectional survey. Lancet 358:1129-33, 2001
Uppväxt med husdjur skyddar mot
allergiutveckling
Katt under 1:a levnadsåret?
Ålder vid undersökn. JA
NEJ
p-värde
7-8
12-13
11
14
0.067
0,016
5,5
6,0
Hesselmar B, Åberg N, Åberg B, Eriksson B, Björkstén
B. Does early exposure to cat or dog prevent against
later alelrgy development?Clin Exp Allergy 29:611-617,
1999.
Exponering för mikrober via mag-tarmkanalen
tycks vara förknippat med skydd mot
allergiutveckling
 Italienska soldater med antikroppar mot hepatit A,
Toxoplasma gondii och Helicobacter pylori har mindre
ofta hösnuva än soldater som är seronegativa.
Matricardi PM et al., 1997
Matricardi PM et al., 2000
 Ingen relation mellan hösnuva och förekomst av
antikroppar för mässling, röda hund, CMV, EBV
Matricardi PM et al., 1997
Behöver immunsystemet stimuleras
av mikrober för att utveckla tolerans
mot ofarliga ämnen i omgivningen?
streptokocker
laktobaciller
bifidobakterier
enterokocker
E. coli
Allergi
immunologiskt betingad överkänslighet mot
omgivningsantigener (allergener)
Autoimmunitet
skadebringande immunsvar mot egen vävnad
Inflammatorisk tarmsjukdom
inflammationsdrivande immunologisk
reaktion mot okända antigen i tarminnehållet
Allergier, vissa organspecifika autoimmuna
sjukdomar (typ 1-diabetes, MS) och
inflammatorisk tarmsjukdom ökar i
västvärlden…
Inte bara allergier ökar i västvärlden, utan även
autoimmunitet och inflammatorisk tarmsjukdom
Bach JF, 2002
d.v.s. sjukdomar som kännetecknas av oreglerad
immunaktivering……………………
CD4
CD25
CTLA-4
Regulatoriska T-celler
viktiga för att kontrollera
olämpliga immunsvar
Djur som saknar regulatoriska
T-celler:
• organspecifik autoimmunitet
• tarminflammation
• hög IgE-nivå
• eksem
Regulatoriska T-celler förhindrar immunsvar genom att förhindra
aktivering av hjälpar-T-celler
Immunitet
Tolerans
regulatorisk
T-cell
antigen
II
MHCII
II
Antigen-presenterande cell
II
Är tidig exponering för mikrober viktiga för
att de regulatoriska T-cellerna skall
utvecklas?
streptokocker
laktobaciller
bifidobakterier
enterokocker
E. coli
Även om det kan vara trist med mikrober som
orsakar infektioner….
kan livet utan dem bli ett rent helvete!
[email protected]
Download