Mikronäring ökar odlingssäkerheten

advertisement
Bibliografiska uppgifter för
Mikronäring ökar odlingssäkerheten
Författare
Utgivningsår
Frostgård G.
2008
Tidskrift/serie
Nr/avsnitt
Utgivare
Redaktör
Huvudspråk
Målgrupp
Nummer
(ISBN, ISSN)
Växtpressen
1
Yara AB
Hyltén-Cavallius I.
Svenska
Rådgivare, praktiker
ISSN 0346-4989
Denna skrift (rapport, artikel, examensarbete etc.) är hämtad från VäxtEko,
http://www.vaxteko.nu, databasen som samlar fulltexter om ekologisk odling, växtskydd
och växtnäring.
Utgivaren har upphovsrätten till verket och svarar för innehållet.
Mikronäring ökar odlingssäkerheten
I de lite mer värdefulla grödorna såsom potatis, grönsaker och sockerbetor är det självklart att gödsla
med olika mikronäringsämnen för att uppnå optimal skörd och kvalitet. När skördevärdet på spannmål
och oljeväxter nu ökat kan det vara en god försäkring att använda mikronäring även i dessa grödor.
Med mikronäring menas de näringsämnen som grödan behöver endast i liten
mängd. De är essentiella, livsnödvändiga,
för växten och behövs för optimal tillväxt.
Exempel på mikronäringsämnen är mangan, zink, koppar, järn, bor m fl. Dessa
ämnen har olika funktioner i växten och
brist på ett eller flera kan leda till störningar i växtens utveckling och skördeförluster i grödan.
Behovet varierar med gröda,
markförutsättningar och årsmån
Mikronäringsämnena utgör inte en homogen grupp, utan de har olika och ofta
flera funktioner i växten. Olika växter har
också ett varierat behov av dessa ämnen.
Tillgängligheten beror av jordart, pH-värde, markfukt m m.
Bor är speciellt viktigt i tvåhjärtbladiga
grödor såsom oljeväxter, rotfrukter och
klövervallar. Bristsymptom syns först i
tillväxtpunkten. Hjärtrotröta hos sockerbetor är ett känt exempel. Bor binds i
marken vid höga pH-värden. Borbrist kan
därför förekomma efter kalkning. På lätta
jordar lakas ämnet lätt ut. Borgödsling ger
bäst effekt under torra år.
Mangan är ett av de mikronäringsämnen som det oftast råder brist på. Mangan
har viktiga funktioner i olika enzymer och
vid fotosyntesen. Brist är vanligast på lätta,
luckra jordar. Vid högt pH-värde binds
manganet i marken i svårlösliga föreningar
och kommer därmed inte växterna tillgodo.
Kopparbrist förekommer lokalt och kan
ge upphov till stora skördesänkningar.
Kopparbehov finns främst på lätta och
Grödspecifika sammansatta bladgödslingsprodukter för förebyggande behandling. Exakta
produktspecifikationer finns på www.yara.se.
Gröda
YaraVita™
produkter
Makronäring
Mikronäring
Stråsäd
Gramitrel
N, Mg
Cu, Mn, Zn
Oljeväxter
Photrel
Mg, S
B, Mn, Mo
Majs, potatis
Seniphos
N, P, Ca
–
Potatis
Solatrel
P, K, Mg, Ca
Mn, Zn
organogena jordar. Höga pH-värden försämrar tillgängligheten. Korn, havre och
vete är känsliga grödor. Gulspetssjuka i
havre är symptom på kopparbrist. Koppar
finns i flera enzymer, är viktigt för kolhydrat- och proteinomsättningen samt för
ligninsyntesen.
Järn har många viktiga funktioner i växten. En av de viktigaste är att järn krävs
för att klorofyllsyntesen ska fungera. Järn
ingår i flera enzymer. Även järn är svårtillgängligt vid höga pH-värden.
Zink är liksom de andra tungmetallerna
starkt bundet i marken vid höga pH-värden. Även zink är nödvändigt för att vissa
enzymer ska fungera. Stråsäd lider sällan
av zinkbrist. Däremot är t ex fruktträd
ofta känsliga.
Molybden ingår bland annat i enzymer
som är viktiga för kvävefixering och nitratreduktion. Särskilt känsliga grödor är ärtväxter och vissa kålväxter. Brist uppträder
under sura förhållanden.
När ska mikronäringen tillföras?
Trots att mikronäring behövs i små mängder kan bristsituationer få stora konsekvenser för såväl skördeutfall som
kvalitet. Jord- och bladanalyser
kan ge värdefull information
om grödornas behov. Även
för ögat icke synliga brister begränsar skördeutfall och ekonomiskt utbyte. Ju fortare man
behandlar, desto mindre blir
påverkan på växten. När bristsymptomen är tydliga har en
skördereduktion redan skett.
Manganbrist i korn. Manganbrist är mycket vanligt i många
olika grödor på lätta, luckra jordar.
Vad ska man gödsla med?
Mikronäring kan tillföras på
olika sätt:
några av våra vanliga granulerade
••Igödselmedel
ingår olika mikronäringsämnen. De vanligaste produkterna för
potatis och sockerbetor – ProMagna
och ProBeta innehåller de för respektive
gröda viktigaste mikronäringsämnena.
• Koppar kan förrådsgödslas. Detta görs
lämpligen med Yara Koppargödsel, en
granulerad produkt som kan spridas
med vanlig gödselspridare. Spridningen görs oftast på hösten eller våren i
samband med vårbruket.
• Ska man behandla under växtsäsongen
är det bladgödsling som gäller. Bladgödsling verkar direkt och ger en snabb
effekt. Genom att spruta direkt på bladen minskar också risken för fastläggning i jorden på grund av högt pHvärde. Jordtemperatur eller fuktighet
påverkar inte heller på samma sätt som
vid markgödsling.
För bladgödsling finns både enkla och sammansatta produkter. De enkla är avsedda att
användas vid konstaterad brist på ett enda
näringsämne eller i förebyggande syfte då
man av erfarenhet vet att brist kommer
att uppstå. Exempel på enkla produkter är
Mantrac Optiflo, Bortrac och Coptrac.
Det finns också sammansatta grödspecifika produkter som är framtagna för att
passa den enskilda grödans specifika behov. Sådana produkter finns för oljeväxter, stråsäd och potatis; Photrel, Gramitrel
resp. Solatrel. Dessa produkter använder
man i förebyggande syfte för att försäkra
sig om att grödan inte hamnar i en dold
bristsituation.
•
•
Gunilla Frostgård
[email protected]
© Yara
|
15
Download