Marknaden för ekologiska oljeväxter

Marknaden för
ekologiska oljeväxter
Av Anneke Svantesson, Eco-Trade
Med skärpta krav på andelen
ekologiskt i livsmedel och
foderstater ökar behovet av
högvärdiga fodermedel och
för förädlade livsmedel av
matfett.
Både foder och livsmedel
För att täcka det inhemska behovet idag behövs ca 1000 ton
raps/rybsfrö. Efterfrågan kommer
från två håll. Oljeindustrin behöver
frö till produktion av matolja/fett.
Livsmedelsindustrin behöver
detta till förädlade ekologiska livsmedel, t ex bageriprodukter, handeln efterlyser dessutom ekologiskt margarin. Den andra marknaden är foderindustrin. Den sk.
expro-kakan behövs som proteinråvara till kraftfoder. De senaste
årens ökning av ekologisk mjölkproduktion har resulterat i import
av dyr ekologisk soja i brist på
svenska råvaror. Priset på ekologisk soja ligger för närvarande på
ca 5-6 kr/kg när den kommit till
Sverige.
Reglerna som styr efterfrågan
Efterfrågan på ekologiska oljeväxter är mycket beroende av hur reglerna för ekologiska produktion är
utformade och hur de kommer att
utvecklas.
Internationella regler för ekologisk produktion styr nu i stor
utsträckning KRAV:s regler för eko logisk produktion. EU:s förordning
för ekologisk produktion blir alltid
tvingande för KRAV. KRAV kan
dock ha skarpare regler än EUförordningen. IFOAM:s regelverk
gäller också för KRAV, men är en
frivillig ackreditering för att möjliggöra handel i hela världen. Båda
dessa ackrediteringar går mot
skärpta regler för inblandning av
konventionellt producerade råvaror i livsmedel. För att ett livsmedel skall få märkas med KRAV,
krävs en minsta andel på 95 % ekologisk råvara. Innehåller livsmedel
mellan 70-95 % ekologisk råvara,
finns särskilda regler för märkning
och innehållsförteckning, där det
noga skall anges vilka råvaror som
är ekologiska och hur stor andel.
Finns ekologisk råvara, skall denna
alltid användas före konventionell.
Eko-raps viktig foderråvara
En del av foderstaterna för djur i
ekologisk produktion får vara konventionella råvaror, enligt KRAV
gäller 5% för idisslare, 15% för gris
och 20% för fjäderfä. KRAV:s regler
har hittills varit bland de tuffare i
Europa när det gäller idisslare. EU
har nyligen antagit gemensamma
djurregler som för närvarande
uttolkas av de nationella kontrollorganen. Vad dessa innebär avseende regler för bl. a. utfodring är
för tidigt att säga.
Kravet för inblandning av konventionell vara är att den är GMOSV E N S K F R Ö T I D N I N G
NR
7 S E P T E M B E R 1999
fri. Skulle problem uppstå med att
få tag i GMO-fri vara kommer efterfrågan på ekologiska oljeväxter öka
lavinartat.
Garanterat högt pris år 2000
De flesta lantmännenföreningar
bl.a. ODAL och Skånska lantmännen lämnar en prisgaranti på kontrakterad raps/rybs på 5,00 kr/kg
för skörd 2000 vid silo i Södertälje,
Färjestaden och Brålanda. Endast
torkad vara tas emot. Raps eller
rybs som är dubbellåg och av livsmedelskvalitet är kravet. Välj sort
efter odlingsförhållanden. För
innevarande skörd är priset, dubbla konventionella rapspriset. ■
FAKTARUTA
Eco-Trade
ägs av Mellansvenska ODAL,
Samodlarna Spannmål och
Skånska Lantmännen.
Man har dessutom samarbetsavtal med ytterligare fyra
lantmännenföreningar.
●
har till uppgift att marknadsföra och sälja ekologisk
spannmål och oljeväxter till
partikunder i Sverige och på
exportmarknaden.
●
gör marknadsanalyser och
sammanställer marknadsinformation.
●
9