Akut fältvandring med KemI

advertisement
Akut fältvandring
med KemI
Branschen mötte Kemikalie­
inspektionen på fältvandring för
att se på jordloppornas härjningar
och diskutera betningsläget.
­Någon samsyn på problemen
fanns inte.
Text & foto: Albin Gunnarson, Svensk Raps
D
et brännande problemet
med jordloppor i mellansvensk våroljeväxtodling
har 2010 lösts med import
av utsäde med effektiv betning. Importen
orsakar merarbete, merkostnader och
hotar svensk utsädesproduktion av vårrapsutsäde. Därför ligger fort­farande
jordlopporna högt upp på Svensk Raps
agenda för att finna en långsiktig
­f ungerande nationell lösning.
Uppätet i obetat
Av det skälet bjöd branschen i form av
Svensk Raps, Lantmännen SW Seed
och Scandinavian Seed in Kemikalieinspektionen att besöka betnings­försök
­(L13-1036) i Mälardalen och påvisa problemen med jordloppor i fält. I år finns
4 försök och i försöken på F
­ ransåker
och i Vassunda har effekterna varit störst.
De obetade och Chinook-betade
leden bredvid varandra var lika illa
åtgångna och där hade jordlopporna
ätit upp all vårraps som gick att äta.
14
Peter Bergkvist (2:a från vänster) förklarade
att KemIs uppgift är att värdera risken med
nya betningsmedel, men inte att väga risk
mot nytta.
I försöken finns obehandlade led och
led betade med Chinook, Cruiser OSR,
Modesto och Elado. Vid till­f ället för besöket tisdagen den 8 juni hade den raps
som levde utvecklat 2 örtblad under den
för oljeväxter mycket gynnsamma våren
i Mälardalen. Obehandlat led var helt
uppätet och Chinook-leden var mycket
illa skadade och kommer förmodligen
att dö eftersom leden inte kommer att
pyretroidbehandlas mot jordloppor.
I ett annat försök bredvid betningsförsöket görs försök med olika utsädesmängder och radavstånd där samtliga
led är sådda med Chinookbetat utsäde.
Försöket bedöms inte ge någon skörd
eftersom plantorna var mycket hårt
drabbade, i princip helt uppätna, av
jordloppor oavsett utsädesmängd eller
radavstånd.
KemI bedömer risken
På mötet deltog Albin Gunnarson
Svensk Raps, Anneli Kihlstrand och
Desirée Börjesdotter Lantmännen SW
Seed, Per-Magnus Johansson Scandinavian Seed och Anders Krafft Växtråd
som representerade lokal rådgivning i
området. Alla deltagare framförde sina
synpunkter på det absurda läget som
­råder till Peter Bergkvist som representerade Kemikalieinspektionen.
Peter Bergkvist redogjorde för ­KemIs
hållning att myndigheten ­endast kan
beakta risken och inte nyttan med
att exempelvis beta i stället för att
­spruta upprepade gånger med bi­farliga
­pyretroider. Detta baseras på EU-lagstiftning och nationella regler. Peter
Bergkvist påpekade att KemI ofta uppfattas som en instans med ansvar för
att se till att svenska lantbrukare har tillgång till bra växtskydd, vilket är felaktigt.
Uppdraget är istället att utvärdera risken
med varje enskilt preparat.
Olika tolkningar
Därmed måste vi på Svensk Raps ställa
oss frågan, vem som tar ansvar för helheten att värdera den samlade nyttan
mot den eventuella risken. Och vem tar
ansvar för att det ska gå att fortsätta att
producera livsmedel i Sverige?
Mötet i fält, vars syfte var att påvisa
den verklighet som råder hos lantbrukaren för KemI, visade en tydlig bild
av hur allvarligt läget är för vårraps­
odlingen i Mälardalen och angränsande
områden. Det är dock långt kvar tills vi
har möjlighet att utföra effektiv betning
i ­Sverige. KemI hävdar att man följer
­gällande EU-förordning. Det är en förordning som tydligen ger utrymme att
fatta andra beslut i våra grannländer. «
Svensk Frötidning 5/10
Download