Tjänsteskrivelsemall, Ver 1.01

advertisement
Tjänsteskrivelse
1 (3)
1999-11-08
Barnomsorgs- och
utbildningsnämnden
Redovisning av betyg i skolår 8 vårterminen 1999
Förslag till beslut
Barnomsorgs- och utbildningsnämnden beslutat att notera till protokollet att den tagit del av
informationen.
Ärendet
Redovisning av antalet elever i skolår 8, vårterminen 1999 som ännu ej uppnått
godkända betyg i svenska, matematik och engelska.
Siffrorna som redovisas är uppdelade i tre olika kategorier:
1. Elever med ännu ej godkänt betyg som huvudsakligen kan hänföras till elevens
studieförutsättningar.
2. Elever med ännu ej godkänt betyg som huvudsakligen kan hänföras till personliga skäl
t.ex. sjukfrånvaro.
3. Elever med ännu ej godkänt betyg av orsaker som huvudsakligen kan hänföras till elevens
studiemotivation eller arbetsinsats.
SV
EN
MA
_______________________________________________
Kategori 1
13
34
21
Kategori 2
5
7
3
Kategori 3
26
24
21
_______________________________________________
Totalt
44
65
45
1 ämne
2 ämnen
3 ämnen
Antal elever
________________________________________________________________
Kategori 1
26
9
8
43
Kategori 2
2
2
3
7
Kategori 3
13
17
7
37
________________________________________________________________
Totalt
41
28
18
87
Nämndkontoret
Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka
d:\875104954.doc
Besöksadress
Tel växel
Tel direkt
Fax
E-post
Organisationsnr
08-718 80 00
08-718 95
212000-0167
08-718 95
[email protected]
Nacka kommun
2 (3)
Kategori 1: Elever med ännu ej godkänt betyg som huvudsakligen kan hänföras till
elevens studieförutsättningar.
SV
EN
MA
SV/EN
SV/MA
EN/MA
SV/EN/MA
____________________________________________________________________
Ekliden
3
1
3
Skuru
5
3
3
Björknäs
1
1
Myrsjö
6
2
3
3
ISN
2
1
1
Samskolan
1
Stavsborg
1
2
1
Alléskolan
1
1
3
___________________________________________________________________
Totalt
1
19
6
4
1
6
11
Kategori 2: Elever med ännu ej godkänt betyg som huvudsakligen kan hänföras till
personliga skäl t.ex. sjukfrånvaro.
SV
EN
MA
SV/EN
SV/MA
EN/MA
SV/EN/MA
____________________________________________________________________
Ekliden
3
Skuru
Björknäs
Myrsjö
1
2
ISN
1
Samskolan
1
Stavsborg
Alléskolan
1
____________________________________________________________________
Totalt
3
3
Kategori 3: Elever med ännu ej godkänt betyg av orsaker som huvudsakligen kan
hänföras till elevens studiemotivation eller arbetsinsats.
SV
EN
MA
SV/EN
SV/MA
EN/MA
SV/EN/MA
____________________________________________________________________
Ekliden
1
1
2
2
4
Skuru
2
1
1
1
1
1
Björknäs
2
1
1
1
1
Myrsjö
3
1
1
2
1
ISN
Samskolan
1
2
1
1
1
Stavsborg
Alléskolan
2
1
4
1
1
3
____________________________________________________________________
Totalt
10
4
9
6
2
7
11
3 (3)
Nacka kommun
Redovisning av betyg i skolår 8, vårterminen 1999 i svenska, matematik och engelska.
Grundskolan, betyg skolår 8
0
10
15
20
Ämne
Allé- Björknäs Eklidens ISN Myrsjö- Sam- Skuru Stavsborgs Medelskolan -skolan
skola
skolan skolan skola
-skolan poäng
Svenska
9,6
11,7
11,4 11,9
12,0 14,4 11,4
12,7 12,2
Svenska som andraspr.
0,0
0,0
12,5 9,6
10,0
0,0 11,3
15,0
9,4
Engelska
9,3
12,6
11,6 13,1
11,3 13,8 10,5
13,2 12,1
Matematik
6,3
12,5
11,4 12,2
11,8 13,4 11,4
11,9 11,8
NÄMNDKONTORET
Lena Svensson
Sakkunnig
Lena Linder
Expert utbildningsfrågor
Download