Skapande skola

advertisement
Datum
Diarienummer
2008-09-26
Skapande skola
Ansökan Mjölby Kommun
Bakgrund
Mjölby kommun har ca 25 000 invånare och där finns 4 st grundskolor med elever i skolåren
7-9. Skolorna är spridda på tre orter. I en av skolorna finns en grundsärskoleklass skolår 6-10
och i kommunen finns även särskola med träningsklasser skolår 1-10. I en av skolorna i
tätorten har kommunens Kulturskola sina lokaler och där finns också Mjölby Kulturscen.
Kulturskolan har sen något år tillbaka breddat sin inriktning från Musikskola till Kulturskola.
Ett planeringsarbete har just påbörjats för att i ett av skolområdena bygga upp ett samarbete
mellan skola och kulturskola där vi tänker oss att elever i alla årskurser får del av
kulturskolans insatser under skoltid. Detta är sedan tänkt att spridas till övriga skolområden.
De kulturyttringar vi i det sammanhanget har tänkt satsa på vad gäller de äldre åldrarna är
följande:
skolår 7
teater/drama och litteratur
skolår 8
teater/dans
och
bild och form
skolår 9
teater/musik
och film
I det planeringsarbetet stödjer vi oss på bl a följande formuleringar i Lpo-94:
"Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet skall
de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.
Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och
skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. Förmåga till eget
skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig.
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola
- har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av
samhällets kulturutbud.
- Kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer
som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans.
Handlingsplan
Vilka insatser görs redan för att stärka kulturens roll i skolan?
På varje skola förekommer, i olika omfattning, elevernas eget utövande i form av körsång,
uppförandet av musikaler, drama, dans, bildskapande mm som mynnar ut i
föreställningar/utställningar som visas för den egna skolans elever och föräldrar. Det
förekommer novelltävlingar, fototävlingar, designtävlingar mm men av mer sporadisk natur.
Resor förekommer, dock med oregelbundenhet, till någon av Östgötateaterns föreställningar i
Linköping.
Skolorna utnyttjar i möjligaste mån de erbjudanden om föreställningar som kommer från
Östgötateatern, Riksteatern, Fria teatergrupper mm.
Dramalärare finns anställd på en av skolorna.
I särskolans träningsklasser arbetar fr o m ht 2008 en musikpedagog 2 t/v.
En av skolorna har varit drivande i ett skolbioprojekt, i samarbete med Film i Öst, där både
filmvisning på biograf och producerande av egen film ingår. Det är ett regionalt projekt och
arbetet mynnar varje år ut i en filmfestival, Filmfestival Klappan. Studiedagar och seminarier
för personal har anordnats fortlöpande under projektets gång.
Hur arbetar vi för att långsiktigt stärka kulturens roll i skolan?
En avsikt med ansökan är att samtliga elever i kommunens skolor ska ges möjlighet att
komma i åtnjutande av ett redan befintligt kulturutbud. Genom att ta del av professionella
kulturutövares insatser vill vi stimulera eleverna till eget utövande inom olika kulturområden.
Vi vill att elever och lärare stimuleras/inspireras till ett kreativt och skapande arbete i den
ordinarie undervisningen.
En grupp som är eftersatt vad gäller det traditionella kulturutbudet är särskolans elever. Vi vill
med ansökan kunna rikta insatser som är anpassade till just den specifika elevgruppen.
Vi vill genom fortbildning stärka lärares kunskaper om kultur och estetiska lärprocesser.
Detta gäller i ett första steg kulturombuden, men på sikt även övriga lärare.
Vi vill genom vårt arbete påverka så att formuleringar om kulturens betydelse och roll finns
med i den kommunala skolplanen med avsikt att det skapas utrymme för kulturfrågor i
skolans kvalitetsredovisning.
Hur ska skolhuvudmannen stärka samarbetsformerna med kulturlivets parter?
Kulturkonsulenter
I länet finns kulturkonsulenter inom teater/scenkonst, film, bild och form, hemslöjd och musik
som i sitt uppdrag har att arbeta länstäckande. Även Östergötlands länsmuséum har resurser
för att arbeta på länets skolor, ex. arkeolog.
Kulturombud
Kulturombud har utsetts på skolorna för nätverksbyggande sig emellan men också för att vara
en samarbetspartner med kulturkonsulenter och övriga kulturaktörer som finns i länet och
kommunen.
Seminarium
Vi vill i ett inledningsskede stärka kulturombudens roll genom att inbjuda till ett övergripande
seminarium där kulturombuden, länets kulturkonsulenter, professionella kulturutövare och
kulturföreningar i kommunen samt kulturförvaltningen inbjuds att delta.
Kulturliv-kulturutbud
Vi vill ge eleverna större inblick i och därmed större möjlighet till deltagande i kommunens
kultur- och föreningsliv.
Vi vill ge professionella kulturutövare - lokala, regionala och nationella - möjlighet att visa
vad de har att erbjuda genom inköp av olika scenkonstföreställningar, författarbesök,
studiebesök, workshops mm.
Tänkta samarbetspartners:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kulturskolan
Kulturföreningar i kommunen
Regionförbundet Östsam
Dansspridning i mellansverige
Riksteatern Östergötland
Östgötateatern/Ung scen Öst
Östgötasmusiken
Film i Öst
Östergötlands länsmuséum
Kulturnät Östergötland/Östgötakultur
Hur ges skolans elever tillfälle att medverka i arbetet med att utforma handlingsplanen?
Eleverna har vid klassråd och elevråd fått ge uttryck för vilken/vilka kulturyttringar som de
önskar att skolan satsade mer på. Efter en sammanställning kan vi se att de kulturyttringar
eleverna prioriterar är teater/drama, film och dans och då företrädesvis i form av
föreställningar. Vi vill bredda detta till att även omfatta bild och form, litteratur och musik
samt arbeta för att inspirationen i form av föreställningar leder vidare till eget
utövande/skapande.
Hur kommer insatserna att utvärderas?
För elevernas del kommer insatserna att utvärderas i klassråd och elevråd. Insatserna kommer
även att utvärderas av kulturombuden, berörda lärare och rektorer på skolorna. Även berörda
samarbetspartners i kommunen och länet kommer att delta i utvärdering. Utvärderingarna
kommer att ske i enkätform och/eller i samtal och diskussion beroende på vem/vilka som
berörs.
Planerade insatser
Se bilaga
Enligt uppdrag
2008-09-26
Lena Lundman
Rektor på Egebyskolan i Mjölby
Planerade insatser
upptakt
Seminarium
”Att öppna nya världar”
för upptakt och nätverksbyggande
deltagare/:
skolornas kulturombud
inbjudna
länets kulturkonsulenter
professionella kulturutövare i kommunen
kulturföreningar i kommunen
kulturförvaltningen i kommunen
år 7
Teater/drama
Forumteater (interaktiv teater)
Dramapedagog,
nov 2008
ht 2008
vt 2009
för återkommande insatser i samband med eget
uppförande av musikal, drama el likn
Litteratur
Författarbesök
vt 2009
Skrivarverkstad
vt 2009
(kan kopplas till eget uppförande av musikal, drama el likn
år 8
Bild och form
”Konstambulansen”,
ht 2008
dvs konstkonsulentens ”endags-utryckning”
och/eller
år 9
Upprepade besök av lokal konstnär, 3-4 ggr
ht2008-vt 2009
Teater/dans
Dansföreställning med efterföljande workshop
vt 2009
Kurs i breakdance/streetdance
vt 2009
Resa till någon av Östgötateaterns föreställningar
vt 2009
Teater/musik
Resa till någon av Ung scen Östs föreställningar
ht 2008
Rock-konsert med efterföljande workshop
vt 2009
Film
Författarbesök kopplat till film
För övrigt fortsätta/utveckla det redan pågående
filmprojektet.
år 7-10
(grundsärskoleklass)
vt 2009
Teaterföreställning speciellt lämpad för grundsärskola
med efterföljande workshop
vt 2009
För övrigt deltar eleverna utifrån sina förutsättningar
i de aktiviteter enligt ovan som de har utbyte av att delta i.
år 7-10
(träningsklass)
Teaterföreställningar särskilt lämpade/riktade till
elevgruppen (ex. Tyst teater, Unga riks, Fria grupper med
ht 2008-vt 2009
erfarenhet av att spela för elever med utvecklingsstörning)
Cirkusdagar/clowndagar
vt 2009
eget skapande/eget agerande under ledning av professionell aktör
eventuellt i samarbete med grundsärskoleklassen
Bildpedagog alt länets kontskonsulent
för eget bildskapande
vt 2009
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards