Skapande skola

advertisement
Skapande skola
handlingsplan för Solängskolan i Örkelljunga
2015
Handlingsplanen är utarbetad tillsammans med personal och elever, och utvärderas varje läsår
Utdrag ur läroplanen:
”Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet
skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna
uppmärksammas.
Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och
skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet
Mål att uppnå i grundskolan
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola
-har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt
fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken.
-kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och
dans och har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud."
Hur arbetar vi för att eleverna ska nå dessa mål?
I de lägre årskurserna arbetar vi kontinuerligt med rytmik, dans, besök på närliggande
bibliotek och kulturarv
Eleverna i årskurs fyra till nio arbetar med drama och teater i våra årliga musikal
uppsättningar. Till dessa tillverkas rekvisita och kulisser tillsammans med bild- och
slöjdlärare.
Alla elever i årskurs tre till nio har dessutom en lektion pedagogiskt drama varannan vecka
för att arbeta med personlig utveckling, tillit och trygghet, social kompetens, kommunikativ
förmåga och kognitiv kompetens.
Vi arbetar med läsfrämjande insatser och eleverna lånar och läser från skolans bibliotek.
Eleverna skriver noveller och dikter. Sagoskrivandet brukar illustreras i samarbete med
bildundervisningen. På skolan finns en sångkör som till en del skriver egna låtar, och får
möjlighet att uppträda vid skolans olika event.
För att stimulera till ökat skrivande och att få rätt utgångspunkt i sitt skrivande behöver de
inspiration utifrån, gärna av en författare. Författarbesöken anordnas i samarbete med
Örkelljunga kommuns skolbibliotek. Vi har ett kontinuerligt samarbete med musikskolan i
kommunen.
Att besöka konstutställningar eller en konstnär i hans/hennes ateljé ger nya infallsvinklar för
eget skapande.
Kulturverksamheter som erbjuds i närheten är kommunbibliotek, konstutställningar samt till
viss del musikarrangemang. För att få del av andra kulturområden måste vi resa med eleverna
till verksamheter utanför Örkelljunga kommun.
Vårt mål är att eleverna ska få minst en större kulturell upplevelse varje läsår. Genom
skapande skola blir detta möjligt för oss.
Åk f-3
- Besök på kommunbiblioteket
- Besök på musikskolans barnkonserter
- Besök på Sagomuseet i Ljungby
- Besök på museer och kulturarv
- Teaterbesök
Åk 4-5
- Skapa och ställa ut egna alster av bilder, textil- och träslöjd
- Skriva sagor att läsa för yngre elever.
- Författarbesök
- Museibesök
- Arbeta med musikaluppsättning
- Besök på klassisk konsert
- Drama
Åk 6-7
- Skriva noveller och dikter
- Skapa och ställa ut egna alster av bilder, textil- och träslöjd
- Arbeta med musikaluppsättning
- Författarbesök
- Besök i konsthall
- Drama
Åk 8-9
- Ställa ut egna alster av bilder, textil- och träslöjd
- Arbeta med musikaluppsättning
- Besöka utställningar med konst av olika slag
- Teater- eller musikalbesök
- Författarbesök
- Museibesök
- Drama
- Besök av eller hos konstnär
Planering, genomförande och uppföljning
Ansvarig lärare för kulturinsatserna informerar och samtalar i god tid med berörda elever om
vad som skall genomföras och hur det är kopplat till läroplanen.
Lärare och elever gör en gemensam utvärdering/uppföljning av insatsen. Uppföljning görs
skriftligt, i samtal eller som utställning.
Download