Svar från Folkpartiet i Stockholms stad 1)Det är en viktig

advertisement
Svar från Folkpartiet i Stockholms stad
1)Det är en viktig funktionshinderpolitisk princip att människor inte ska ha
merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Merkostnadsprincipen
åsidosätts dock ofta när det gäller personer som bor i gruppbostad eller annan
LSS-bostad.
Hyran i en gruppbostad kan idag uppgå till 8 000 kr i månaden. De personer som
bor i gruppbostad kan inte välja ett boende med lägre hyra. På grund av sin
funktionsnedsättning har de behov av det personalstöd och den omvårdnad som
ges i gruppbostaden. De har således en stor merkostnad på grund av sin
funktionsnedsättning.
De allra flesta som bor i gruppbostad lever på sjukersättning och får ut 6 000-7
000 kr i månaden. Alla har inte rätt till bostadstillägg och även med fullt
bostadstillägg är det svårt för de flesta att få ekonomin att gå ihop. Många lever
under existensminimum.
Hur tänker ditt parti säkerställa att personer med funktionsnedsättning som bor i
LSS-bostad inte får merkostnader på grund av detta och får en dräglig
ekonomisk situation?
Svar: För Folkpartiet är det viktigt att hyran på LSS-boenden är rimlig i
förhållande till de boendes ekonomi. Vi är skeptiska till att hyra utgår för
gemensamhetsutrymmen som ibland är av begränsat värde och som inte går att
välja bort, i synnerhet med tanke på de boendes redan ansträngda ekonomi. Vi
bör se över om gemensamhetsutrymmen bör ingå i hyran för nybyggda LSSboenden, särskilt med tanke på att det är svårt att bygga nya boenden med en
rimlig hyresnivå.
2)Autism innebär ett annat sätt att uppleva, tolka och tänka.
Funktionsnedsättningen medför begränsningar i ömsesidigt socialt samspel och
kommunikation. För att ge rätt förutsättningar för utveckling och goda
levnadsvillkor behövs autismspecifik kompetens i alla verksamheter för personer
med autismspektrumtillstånd. För att tillgodose de behov som personer med
autism har måste personal i LSS-bostäder och andra LSS-verksamheter ha
mycket goda kunskaper om funktionsnedsättningen samt adekvata metoder och
förhållningssätt.
Hur arbetar ditt parti för att säkerställa att personalen i LSS-verksamheter har
autismspecifik kompetens?
Svar: Det handlar om att hela tiden satsa på utbildning och kompetensutveckling
hos personalen, men också om att erbjuda goda arbetsvillkor och en god
löneutveckling så att erfaren personal stannar kvar.
3)Autism- och Aspergerförbundet får dagligen oroande signaler om brister i
kvaliteten när det gäller LSS-verksamheter.
När det gäller grupp- och servicebostad så får de boende inte komma iväg på
egna aktiviteter, utan är hänvisade till gruppaktiviteter. Ofta fungerar inte
sådana gruppaktiviteter för en person med autism och dessutom ordnas
aktiviteter som kanske inte alls passar eller intresserar just den här personen.
Resultatet blir att den boende inte kommer ut på aktiviteter alls. De flesta får
dessutom insatsen kontaktperson indragen för att de bor i LSS-bostad, trots att
de har fortsatt stort behov någon utomstående som kan följa med på individuella
aktiviteter eller bara för att umgås med någon annan än sina grannar eller
boendepersonalen.
Hur tänker ditt parti arbeta för att personer med autism som bor i LSS-bostad får
sina individuella behov av aktiviteter, fritidssysselsättning och sociala kontakter
tillgodosedda så att LSS mål om full delaktighet i samhällslivet kan uppnås?
Svar:Det är viktigt att aktiviteter utgår efter de boendes behov. Det kräver ett
aktivt arbete med arbetsledning och schemaläggning för att hitta tid.
I Stockholms stads budget fastslås att boende i grupp- eller servicebostad har
rätt till kontaktperson, och det ska självklart gälla. Om det visar sig att
minskningen av antalet beviljade kontaktpersoner beror på ändrade
bedömningar hos stadsdelarna är det viktigt att följa upp vad detta beror på, och
om så krävs förtydliga stadens riktlinjer.
4)Sedan lång tid råder stor brist på bostäder enligt LSS i Stockholms län, inte
minst i Stockholms kommun. Ansvaret för behovsbedömning och beställning av
LSS-bostäder ligger på varje kommun. Under en lång tid av år har kommunerna
brustit i sin planering av nyproduktion av gruppbostäder.
I stället för att bygga bostäder väljer många kommuner att köpa platser från
andra kommuner. När det sedan råkar finnas något, mer eller mindre lämpligt, i
den egna kommuner tvångsflyttar man personerna ”hem” igen. Då kan det ha
gått åtskilliga år och personerna har inte längre någon förankring i
ursprungskommunen. Personer med svåra funktionsnedsättningar tycks vara
livegna, de behandlas som kommunens egendom som man flyttar hit och dit som
om det vore ett kolli.
Hur tänker ditt parti arbeta för att se till att kommunens utbyggnadstakt av LSSbostäder ökar och gör det möjligt för personer med autism att få tillgång till en
bostad enligt LSS där förutsättningar för goda levnadsvillkor ges?
Svar: Det här är en extremt viktig fråga för oss. När Stockholm växer med nya
stadsdelar har vi möjlighet att bygga nya LSS-bostäder inom stadens gränser,
men då krävs det att vi planerar in dem. Vi måste jobba mer aktivt med att
planera för olika typer av boenden i nya stadsdelar. Stadsdelarna har också ett
stort ansvar att beställa nya LSS-bostäder. Att vi har ökat stadsdelarnas
möjlighet att reservera nya LSS-bostäder för egna behov gör förhoppningsvis att
incitamentet att beställa nytt ökar.
Download