Tentamen i Farmakokinetik 6 hp

advertisement
Tentamen i Farmakokinetik 6 hp
2011-02-11
Skrivtid:
kl. 9-15
Maxpoäng: 36 p
Godkänt:
22 p
Väl godkänt: 29 p
Hjälpmedel: miniräknare
utdelad formelsamling
utdelat mm-papper
Lycka till!
Sofia Mattsson
1. Frågan gäller distribution av läkemedel.
a. Beskriv skillnaderna mellan en perfusionsbegränsad och en
permeabilitetsbegränsad distribution samt ange vilken av de två som är
vanligast.
b. Hur kommer det sig att distributionsvolymen kan vara större än den totala
volymen kroppsvatten och anta ett värde som är oändligt stort?
(4 p)
2. Ta ställning till om följande påståenden är korrekta eller inte. Farmakokinetiken för
läkemedlet följer en enkompartmentmodell. Eliminationen av läkemedlet kan
beskrivas med följande ekvation: C=C(0)*e-k*t. Halveringstiden för läkemedlet är 12
timmar. Motivera dina svar genom att visa dina beräkningar.
a. Eliminationshastighetskonstanten är 0,058 h-1.
b. Det tar 60 timmar för 87,5 % av den intravenösa dosen att elimineras från
kroppen.
c. Det tar dubbelt så låg tid att eliminera 37,5 mg av läkemedlet efter en
intravenös dos på 50 mg jämfört med den tid det tar att eliminera 50 mg efter
en dos på 100 mg.
d. Andelen av dosen som är kvar 24 timmar efter administrering av en
intravenös dos är 0,25.
(4 p)
3. Vid administrering av samma läkemedel och samma dos intravenöst och oralt fick
man följande plasmakoncentrationskurvor (se figuren nedan). Som framgår av
kurvorna är det olika lutning på eliminationsfaserna. Vad kan det bero på och vilken
typ av kinetik är det frågan om?
(2 p)
4. Ett läkemedel mot högt blodtryck finns i tablettstyrkorna 100 och 200 mg.
Biotillgängligheten är 85 %, distributionsvolymen är 50 liter och halveringstiden är 11
timmar. Lämplig plasmakoncentration vid steady state är ca 5 mg/L.
a. Vad innebär steady state?
b. En patient har för högt blodtryck. Hur ofta behöver vi ge läkemedlet till
patienten för att hon ska få rätt plasmakoncentration vid steady state? Ange
också vilken tablettstyrka patienten ska ta. Visa dina beräkningar.
c. Hur lång tid tar det innan patienten når steady state-nivån?
(4 p)
5. Frågan gäller hög- och lågextraktionsläkemedel.
a. Definiera begreppet extraktionsgrad
b. I tabellen nedan visas hur en minskning i leverblodflöde påverkar clearance
för två olika läkemedel, A och B. Avgör utifrån tabellen om A respektive B är
hög- eller lågextraktionsläkemedel. Båda läkemedlen elimineras till största
delen via metabolism i levern, endast en försumbar andel av den systemiskt
tillgängliga dosen utsöndras i oförändrad form i urinen.
Läkemedel
Clearance
Läkemedel A
↓
Läkemedel B
↔
c. Om läkemedel A och B skulle användas vid upprepad oral administrering, hur
skulle Css för de båda läkemedlen påverkas av minskningen i leverblodflöde?
Motivera ditt svar.
(4 p)
6. Figuren nedan visar hur det renala clearance för fenobarbital (pKa 7,2) påverkas av
urinflöde och urinens pH.
a. Förklara effekten av urinflöde och urinens pH på utsöndringen av
fenobarbital.
b. Är fenobarbital en svag syra eller en svag bas?
(3 p)
7. I en studie administrerades 40 mg simvastatin till patienter med och utan samtidig
administrering av grapefruktjuice. Utifrån plasmakoncentrationerna beräknades
Cmax och AUC och resultaten visas i nedanstående tabell:
Mått
Simvastatin utan grapefruktjuice
Simvastatin med grapefruktjuice
Cmax (ng/mL)
9,3
112
AUC (ng/mL)*h
28,9
390
Ge en tänkbar förklaring till resultaten och den påverkan som grapefruktjuice har på
simvastatins farmakokinetik.
(2 p)
8. Ett läkemedel gavs som en intravenös dos (400 mg) till en patient och följande
plasmakoncentrationer uppmättes:
Tid (h)
Plasmakoncentration (mg/L)
0,5
7,24
1
6,55
2
5,36
3
4,39
6
2,41
8
1,61
Urin insamlades under 24 timmar efter administreringen av den intravenösa dosen.
Urinvolymen var 2,5 L och koncentrationen läkemedel i den insamlade urinen var
totalt 142 mg/L. Visa dina beräkningar.
a. Beräkna halveringstiden (t½).
b. Beräkna clearance (CL).
c. Beräkna distributionsvolymen (V).
d. Beräkna halveringstiden om clearance ökar till det dubbla och
distributionsvolymen är oförändrad.
e. Beräkna fe.
f. Beräkna renalt clearance (CLR) och hepatiskt clearance (CLH) (antag att
CL=CLH+CLR).
g. Utred vilka utsöndringsmekanismer som dominerar för läkemedlet vid
utsöndringen via njurarna. Antag att njurfunktionen är normal (GFR=125
ml/min). fu=0,70.
h. Beräkna totalt plasmaclearance för läkemedlet hos en patient som har en
nedsatt njurfunktion (20 % av normal njurfunktion återstår).
i.
Skulle du, baserat på det du vet om läkemedlets farmakokinetik,
rekommendera en sänkning av dosen? Motivera ditt svar.
(10 p)
9. 100 mg av ett läkemedel gavs som en oral dos till en patient. Följande
plasmakoncentrationer uppmättes. AUC från 0 till 6 timmar efter en intravenös dos
(25 mg) av samma läkemedel bestämdes till 2150 h*(ng/ml) hos denna patient. Visa
dina beräkningar.
a. Beräkna biotillgängligheten.
b. Beräkna clearance.
Tid (h)
Plasmakoncentration (ng/ml)
0,5
100
1
450
2
640
3
520
4
225
5
90
6
0
(3 p)
Download