Inför prov i matematik 2003-12-10

advertisement
Målbeskrivning matematik, år 7
Kapitel 2 Tal
Läromedel är Prio matematik 7, sidorna 36-77 + övningsblad ,
ev. lektionsanteckningar m.m.
För betyget E
De fyra räknesätten
-
Du skall behärska de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och
division.
Du skall också kunna den grundläggande terminologin för de fyra räknesätten
Ex: Term + Term = Summa
Tiosystemet
-
Du ska kunna positionssystemet, d.v.s. kunna ange vilket värde en siffra har i ett tal
Du ska kunna storleksordna tal, både heltal och tal i decimalform.
Multiplicera och dividera med 10, 100, 1000…
-
Det är bra om du är så säker på ovanstående att du kan utföra detta med huvudräkning
Förstå att det är siffrorna som byter position inte att det är kommatecknet som flyttas.
Multiplicera och dividera med tal mellan 0 och 1
-
Kunna dra nytta av sambandet mellan multiplikation och division.
T.ex förstå att division med en femtedel ger samma svar som multiplikation med 5.
Prioriteringsregler
-
Känna till i vilken ordning man räknar olika räknesätt i ett matematiskt uttryck.
Kunna använda sig av dessa regler vid enklare räkneoperationer.
Primtal och delbarhet
-
Kunna förstå begreppen Jämna och udda tal, Delbarhet.
Du ska kunna ange om ett tal är delbart med 2, 3, 5 eller 10 samt förklara varför.
Avrundning och överslagsräkning
-
-
Du ska behärska avrundning av priser så som det görs i butiker.
Ex: 12,66 kr ≈ 12,50 kr
Behärska avrundning av tal till angiven noggrannhet
Ex: 1254,625 avrundas till närmsta
a) tiondel
1254,625 ≈ 1254,6
b) hundtratal
1254,625 ≈ 1300
Förstå skillnaden mellan avrundning och överslagsräkning.
Detta ska du sträva mot att kunna, för att få högre betyg
Allmänt
-
Kunna lösa svårare uppgifter inom samtliga delområden.
Tiosystemet
-
Ha god insikt i hur vårt eget talsystem är uppbyggt.
Förståelse för hur andra talsystem kan vara uppbyggda.
Primtal och delbarhet
-
Förstå innebörden av sammansatta tal och primtal.
Kunna dela upp ett sammansatt tal i primfaktorer t.ex.med hjälp av faktorträd.
Ex: Talet 18 delas upp i primfaktorer
18
2
9
3
3
Svar:18 = 2 ∙ 3 ∙ 3
Avrundning och överslagsräkning
-
Förstå innebörden av närmevärden resp. exakta tal.
Kunna använda sig av överslagsräkning.
Lycka till !
Lennart och Johan
Download