Hitlers konstigaste förband

advertisement
smb presenterar
överraskande krigshistoriska fakta
del 36
Hitlers konstigaste förband
Av Anders Frankson
Den tyska krigsmakten kom att under andra världskriget
1939-1945 formera en mängd förband. Flera av dem bestod
av utländska soldater och en del var väldigt annorlunda och
speciella. Men det fanns även egna tyska förband som skiljde
sig från mängden.
7 SS-Sturmbrigade Dirlewanger – tjuvskyttar och kriminella.
8 162. infanteridivisionen - olika icke-ryska folkgrupper från
Sovjetunionen, senare fältdivision Turkistani.
9 DAL (tysk-afrikanska utbildningsbataljonen) – ingen större
succé.
10Ryska Skyddskåren – exilryssar (den vita sidan) i Jugoslavien.
Nedanstående tabell listar en del av de mer udda förbanden.
1 Kalmückische Kavallerie Korps (K.K.K.) – buddhistiskt nomadfolk.
2 13. Waffen-Gebirgsdivision der SS (bergsdivision) – muslimer från Kroatien med fältimam.
3 Hermann Göring Panzerdivision – pansarförband tillhörande flygvapnet.
4 Kosackdivisioner – traditionellt ryskt förband.
5 Britisches Freikorps – brittiska soldater, ett stort fiasko.
6 Indiska legionen – hinduer, sikher och muslimer från Indien.
Kalmuckiska kavallerikåren hade som mest 5 000 soldater.
Kåren hade fyra kavalleribataljoner med vardera sex skvadroner. Förbandet började sättas upp i augusti 1942 på Kalmuckstäppen av initiativtagare Dr Otto Doll. Den främsta uppgiften
för förbandet var partisankrigföring. Kalmuckerna var ett
buddhiskt nomadfolk från norra Kaukasus. Hela folkgruppen
bestraffades senare av Stalin och tvångsförflyttades från sina
hemtrakter österut. Först 1958 återuppstod Kalmuckien som
autonomt område i Kaukasus.
Flygvapenchefen Hermann Göring besöker sin pansarkår ”Hermann Göring” i Ostpreussen november 1944. Mannen mittemot
Göring är kårens befälhavare generallöjtnant Wilhelm Schmalz, som var en erfaren officer med karriär inom armén (överste) innan han växlade över till Luftwaffe.
1
Luftwaffes pansardivision
Hermann Göring, chefen för Luftwaffe, var inte nöjd med att
bara ha Messerschmitts, Stukas, 8,8 cm luftvärnskanoner och
fallskärmsjägare i Luftwaffe. På östfronten vintern 1941-42 uppstod behov av nya divisioner för fronten men istället för att
överföra personal till armén bildades Lufwaffes egna fältdivisioner med Luftwaffe-officerare och personal som nu skulle
bli infanterister. Göring ansåg att hans nazistiska Luftwaffes
soldater skulle förstöras av den konservativa armén. Göring
tyckte senare att Luftwaffe borde ha egna pansarförband. Pansardivisionen i Luftwaffe började formeras 1943 och under
1944 expanderade det hela till en pansarkår bestående av en
pansardivision och en pansargrenadjärdivision samt kårförband som Luftwaffes stormkanonbrigad. Luftwaffes fältdivisioner fördes senare över till armén då Luftwaffe inte var rätt
ställe att utbilda infanterister.
”Tyska” kosacker
Kosackdivisioner är något vi förknippar med Tsaren och Ryssland och inte Hitler-Tyskland. Tack vare Helmuth von Pannwitz kom tyska krigsmakten att formera två kosackkavalleridivisioner. Hitler vågade inte ha dem på östfronten utan
de sattes in i Jugoslavien för att strida mot Titos partisaner. En
kosackkår bildades i krigets slutskede och kosackerna kapitulerade till brittiska styrkor som lämnade över alla i kosackkåren till Sovjet. Till och med kosacker som aldrig hade bott i
Sovjetunionen utan som hade gått i landsflykt vid revolutionen
överlämnades. Ledarna bland kosackerna hängdes medan
övriga skickades till Stalins arbetsläger.
Befälhavare för XXIV tyska pansarkåren Walter Nehring hälsar
på soldater ur Kalmuck-kåren 1943. Förbandet var underställt
hans kår.
SS expanderar
Värvningsansvarig inom Waffen-SS var Gottlob Berger och
han värvade nästan allt. SS-Dirlewanger var ingen vanlig SSenhet utan här kom soldaterna snarare från samhällets baksida, tjuvskyttar och kriminella. Befälhavare till förbandet, Otto
Dirlewanger, var mycket god vän till Gottlob Berger. Förbandet sattes mot partisaner på östfronten och var av bataljonsstorlek inledningsvis. Senare växte förbandet. SS ansåg sig vara
ateister men ändå bildades en division som tillhörde SS med
fältimam. 13. Waffen-Gebirgsdivision der SS (bergsdivision)
hade i december 1943 en styrka på 21 065 man. Divisionen
sattes in i partisankriget i Jugoslavien under 1944 och kom
sedan i strid med Röda armén i krigets slutskede. SS var också
ansvarig för brittiska frikåren som kan ses som ett enda stort
fiasko. Frågan är om de ens fick ihop en pluton.
Waffen-SS började under 1943 att formera bergsdivision
”Handschar” som bestod främst av frivilliga muslimer från
områden som tillhörde Kroatien. foto: bundesarchive
Tsarens män tar till vapen
En anledning till de många olika nationella förband i tysk tjänst var de partisankrig som förekom i både i Jugoslavien och på
östfronten. Dessa anti-partisan förband sattes in med syfte att
säkra de bakre områdena och inte i själva frontlinjen. Ändå
kom en del av dem att hamna just där. Ryska skyddskåren som
sattes upp i den serbiska delen av Jugoslavien bestod av exilryssar från Wrangels armé som lämnade Krim 1921. Den bildades
efter ett beslut av arméns överkommando (OKH) i oktober
1942. Soldaterna var redan insatta i mindre skyddsgruppen
med bevakningsuppgifter mot partisaner. Ryska skyddskåren
hade den 10 september 1943 en mansstyrka av 5960 man
fördelade på fem infanteriregementen. Varje regemente har
En kosack i
tysk tjänst.
foto:
bundes­
archive
2
tre infanteribataljoner och
ett infanterihaubitskompani
med två 15 cm sIG 33 och
tre 7,5 cm leIG18 pjäser. En
infanteribataljon bestod av
tre infanterikompanier och
ett tungt kompani med fyra
tunga kulsprutor och 4 medeltunga granatkastare (8
cm). Vid krigsslutet gav sig
en stor del av kåren till brittiska styrkor men till skillnad från kosackerna så hade
de större tur och blev inte utlämnade till Sovjetunionen.
Soldater tillhörande SS ur division ”Handschar” under bön. foto: bundesarchive
Slutord
Det finns betydligt fler annorlunda och speciella förband än vad som nämnt ovan. Detta
med tanke på att nästan en miljon sovjetiska medborgare kom
att bära vapen i tysk tjänst. Expansionen av Waffen-SS innebar
att SS-värvningsansvarig Gottlob Berger dammsög Europa
efter möjliga soldater för att skapa nya förband. Den sista divisionen inom Waffen-SS fick nummer 38.
I artikeln nämns Luftwaffes pansarkår, men du vill kanske veta
mer om tyska arméns pansardivisioner och deras stridsvagnar?­
Du får boken Wehrmachts pansardivisioner 1939–1945 och
en tung pansarpenna för 49 kronor fraktfritt när du blir
medlem i Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Värde ca 380
kr. Du får dessutom den upp­skattade medlemstidningen pennan & svärdet sänd till dig.
Gå in på www.krigsmyter.nu/wehrmachts-pansardivisioner och läs mer.
Ett av många kosackförband som tjänstgjorde i
tysk tjänst på östfronten. Men tyskarna var inte
ensamma om att använda kosacker då Röda
armén hade ett stort antal kosackförband.
foto: bundesarchive
3
Blitzkrieg till häst!
dess rörliga
symbolen för den tyska armén och
Stridsvagnen är kanske den främsta
ställts i cenlet
ekt hade varit om hästen i stäl
krigföring. Men mer historiskt korr
inte helt
gick
Det
000 hästar in i Sovjetunionen.
trum. Den 22 juni 1941 ryckte 625
behövde
arna
häst
då
göra oplanerade längre uppehåll
smärtfritt. Förbanden fick ofta
e till
ssad
anpa
gt
peiska hästarna var dessutom dåli
vattnas och utfodras. De västeuro
det bistra ryska klimatet.
mindre än de
om, s.k. panjehästar. Men de var
Ryska tåliga hästar fanns det gott
in på 1942 innbit
en
a dragförmåga. Så det dröjde
västeuropeiska och hade inte samm
hade vissa
1942
n
pansarfordon som behövdes. Våre
an tyskarna skaffat sig de lätta
s viktionen
visi
ardi
ing 2 000 panjehästar. Pans
pansardivisioner på östfronten omkr
infanl
tysk
al
raskande – veterinären! En norm
gaste person blev därför föga över
kunna
att
för
ar
häst
krävde mellan 4 000 och 6 000
teridisivion av 1939 års modell
förflytta sig.
stora beroendet
n 1 198 000 hästar, men trots det
I februari 1945 hade den tyska armé
tyska förden
–
t
de tyska segrarna. Nej, Wehrmach
var det inte hästen som skapade
Blitzkrieg!
ng:
föri
lägsen i en helt ny typ av krig
svarsmakten – visade sig vara över
ningskrig
rask
över
ett
gsstrategier hade ersatts av
Det första världskrigets utnötnin
ör aldupph
mig
med
motståndare. Jag - och fler
där det gällde att överrumpla sina
ndra
förä
att
i
a
ktig
machts pansardivisioner var dela
rig att fascineras över hur Wehr
ett
tera
exis
bara
a
och lov hann de första enhetern
den moderna krigsföringen. Tack
grundades 1935.
decennium efter att pansarvapnet
gnar? Då rekommenns pansardivisioner och stridsva
Vill du veta mer om den tyska armé
Storbritanniens
av
ardivisioner 1939–1945 av en
derar jag dig boken Wehrmachts pans
redan är medlem
inte
Bishop (värde ca 298 kr).Om du
främste militärhistoriker Chris
t Bibliotek.
risk
isto
du går med i Svenskt Militärh
har du nu chansen att få den när
gående fordon
hjul
och
i färg på tyska stridsvagnar
Med sina detaljerade profilbilder
och märking
måln
s
de tyska stridsvagnarna, dera
är boken det kompletta verket över
rade och
nise
orga
var
de olika pansardivisionerna
ning. Du får även veta mer om hur
e faser.
utrustade under krigets skiftand
även med SMB:s tunga och
Som bonus till boken skickar jag
kr). Du får även det mitåliga pansarpenna (värde ca 90
& Svärdet sänd till dig
litärhistoriska magasinet Pennan
de ca 588 kr per år). Bovarje månad helt utan kostnad (vär
det blir dina för endast
ken, pansarpennan och Pennan & Svär
betalar ingen medlemsav49 Kr. Jag bjuder på portot! Du
medlem i SMB. Välkomgift och har inget köptvång som
et mer än bara böckmen till en bokklubb som är så myck
esserade. Gå in på
er – för den militärhistoriskt intr
sardivisioner för att läsa
www.krigsmyter.nu/wehrmachts-pan
mer.
Med vänliga hälsningar,
Per-Anders Lundström,
styresman för SMB
+
Download