Avtal 1 - Mercell

advertisement
KOMMERSIELLA VILLKOR
AVTALSPARTER
I upphandling / har nedanstående parter träffat följande avtal:
UPPHANDLANDE MYNDIGHET
/
LEVERANTÖR
/
1.0
1.1
1.1.1
KOMMERSIELLA VILLKOR
OMFATTNING
Avropsberättigade myndigheter
Följande myndigheter är avropsberättigade på avtalet:
Beställare
Borlänge kommun
Falu kommun
Ludvika kommun
Säters kommun
Säterbostäder AB
Gagnefbostäder AB
Borlänge energi AB
Organisationsnummer
21 20 00 - 2239
21 20 00 - 2221
21 20 00 – 2270
21 20 00 – 2247
55 65 15 - 8713
55 65 27 – 7463
55 60 05 – 5385
Volym per år
Hemsida
www.borlange.se
www.falun.se
www.ludvika.se
www.sater.se
www.saterbostader.se
www.gagnef.se
www.borlangeenergi.se
Avropsberättigade myndigheter benämns fortsättningsvis beställare.
Volymuppgifter baseras på tillgänglig statistik och uppskattning samt kan komma
att såväl över- som underskridas. Leverantören ska leverera det faktiska behovet.
1.2
AVTALSTID
Detta avtal gäller från och med till och med med rätt till förlängning till och med
från Upphandlingscenters sida med oförändrade villkor. Upphandlingscenter
meddelar leverantören senast 6 månader innan avtalets slutdatum om
förlängningsmöjligheten kommer att nyttjas.
1.3
BESTÄLLNINGAR/AVROP
Görs av respektive beställare. Beställningsrutinen sker enligt överenskommelse
med leverantören.
1.4
PRIS OCH PRISJUSTERING
Priserna ska vara fasta till och med därefter kan begäran om prisjustering (enligt
KPI, där bas månaden är den månad som avtalet tecknas, och där jämförelse
månaden är samma månad ett år senare) ske efter skriftlig överenskommelse med
Upphandlingscenter i Ludvika. Eventuell begäran om prisjustering ska ske 30 dagar
före ikraftträdandet.
1.5
KAMPANJPRIS
Vid eventuell kampanjpris på avtalsvara ska det lägre priset gälla. Det är
leverantören som ser till att detta sker.
1.6
ERSÄTTNINGSPRODUKT
Om avtalad produkt är tillfälligt slut eller kommer att utgå ska ersättningsprodukt
erbjudas. Ersättningsprodukten ska uppfylla den ersatta produktens funktionalitet
1(5)
KOMMERSIELLA VILLKOR
och kvalitet. Är ersättningsproduktens pris högre än motsvarande avtalsprodukt
gäller avtalsproduktens pris.
Tillfälliga ersättningsprodukter godkänns inte utan medgivande från beställaren.
Om en produkt kommer att utgå ur sortimentet ska en likvärdig ersättningsprodukt
tas fram och skriftlig produktinformation med bild ska tillställas
Upphandlingscenter. Detta ska göras senast 14 dagar före produktens utgång ur
sortimentet.
1.7
ÄNDRINGSBEGÄRAN VIA E-AVROP
Funktionen ändringsbegäran på avtalets sida på e-avrop.com1 ska användas då
leverantören önskar ändra eller uppdatera text avseende avtalet. Detta gäller
uppdatering av kontaktuppgifter och prisjustering m.m.
1.8
MOMS
Moms tillkommer på samtliga priser.
1.9
RETURER/GARANTIER
Vid felleverans eller felaktigheter i varor ska returtjänsten vara kostnadsfri för
beställaren.
1.10
BETALNINGSVILLKOR
För betalning av faktura gäller 30 dagars betalningstid från rättvisande fakturas
ankomstdag. Om förfallodagen infaller på en lördag eller helgdag erlägger
beställaren betalning på närmast följande bankdag. Fakturerings- och
expeditionsavgifter godkänns inte. Dröjsmålsränta accepteras enligt räntelagen.
Om eventuell försenad betalning kan härledas till felaktig eller ofullständig faktura
accepteras inte dröjsmålsränta. I det fall faktura överlämnas till finansbolag ska
villkoren i avtalet mellan parterna gälla även för dem.
1.11
FÖLJESEDLAR OCH FAKTUROR
Följesedel sänds med godset till mottagaren. Beställarens namn + referenskod,
leveransadress samt beställningsnummer ska anges på transport- och
följehandlingar.
Aktuella fakturaadresser meddelas i samband med avtalstecknande/beställning.
Borlänge, Falun och Ludvika kommuners fakturor skannas f.n. via externt företag.
1.12
ELEKTRONISK HANDEL OCH FAKTURAHANTERING
Kommunerna är i olika faser i sina e-handels- och fakturaprocesser. Ett första steg i
utveckling mot e-handel är införande av e-fakturor.
Val av lösning bestäms av respektive kommun. Ett gemensamt grundkrav är att
leverantören på anmodan av respektive kommun:
 ska kunna skicka prislista (t.ex. Excel eller Pricat)
 ska kunna ta emot en beställning elektroniskt (t.ex. e-post eller EDI-order)
 ska kunna skicka en elektronisk faktura enligt SFTI standard (det finns
portallösningar kostnadsfritt)
Fakturorna måste märkas med en referenskod i fältet ”Er referens” som beställaren
uppger vid beställning. Uppges ingen referenskod får inte beställningen verkställas.
Gäller samtliga fakturor oberoende hantering.
Fakturorna ska innehålla:
- fakturanummer
- fakturadatum
- fakturabelopp
- momsbelopp
- kostnadsställe
- referenskod
- bankgironummer och/alt plusgironummer
- organisationsnummer/VAT-nummer
1
https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Avtal/Default.aspx
2(5)
KOMMERSIELLA VILLKOR
1.13
LEVERANSVILLKOR
Levereras ska ske fritt anvisad plats (DDP Incoterms 2010). Leverans ska ske inom
4 veckor efter avrop under mottagarens ordinarie arbetstid, såvida annan
överenskommelse inte träffats.
1.14
VITE
Vite kommer att utgå om 7 % per påbörjad 5 dagarsperiod av det beställda
beloppet vid sen leverans. Taket för vite är dock 42 %.
1.15
LEVERANSADRESS
Redovisas i respektive avrop från ramavtal.
1.16
STATISTIK
Statistik med uppgifter över levererade varor/enhet, volym och belopp per
beställare ska efter anmodan, inom 10 dagar, kostnadsfritt sändas till
Upphandlingscenter samt respektive beställare. I statistiken ska de
nettoprissatta/avtalade produkterna vara märkta, övriga produkter/rabatterade
produkter ska också framgå. Vi ser gärna att statistik erhålls på fil (Microsoft
Excel-format.)
1.17
FÖRSÄKRING
Leverantören ska under hela avtalstiden upprätthålla gällande företagsförsäkring
och ansvarsförsäkring anpassad för det aktuella avtalsområde samt på anmodan
kunna uppvisa bevis på betalade försäkringsavgifter.
Om leverantören inte tecknat försäkring eller betalat avgift för försäkring är detta
grund för omedelbar hävning av avtal.
1.18
SOCIALA OCH ETISKA KRAV
Leverantören ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet.
Produkter som levereras till beställaren ska vara framställda under förhållanden
som är förenliga med:




1.19
ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 100, 105, 111, 138 och 182
FN:s barnkonvention, artikel 32
Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det
socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.
UPPSTARTSMÖTE
Vid avtalsstart eller när det sker förändringar gällande avtalade tjänster och
produkter ska leverantören på eget initiativ kostnadsfritt erbjuda
utbildning/information till personal hos beställarna och UpphandlingsCenter.
1.20
REFERENSGRUPP - AVTALSUPPFÖLJNING
För att säkerställa samarbetet mellan beställare och leverantör ska det inrättas en
referensgrupp med representanter från varje beställare och leverantör, även
avtalets kontaktperson från Upphandlingscenter ska delta. Gruppen ska träffas en
gång per år.
UpphandlingsCenter är sammankallande och kallelse ska gå ut minst 30 dagar före
träffen som ska ske i samarbete med Upphandlingscenter, Ludvika kommun.
Centrala punkter för gruppens arbete ska bland annat vara:





Uppföljning av leveranser och produkter
administrativa rationaliseringar,
utveckling och samarbete,
information och utbildning och
miljö.
Leverantören bekostar själv sina resor och traktamenten för att träffa beställare.
1.21
LAGAR/FÖRORDNINGAR/FÖRESKRIFTER
Leverantören ansvarar för att all relevant lagstiftning efterlevs.
1.22
VARUMÄRKE OCH IMMATERIELL RÄTT
Hänvisning till beställaren i reklam, marknadsföring eller på annat sätt får inte
göras av leverantören eller av denne anlitad underleverantör utan beställarens i
3(5)
KOMMERSIELLA VILLKOR
förväg inhämtade skriftliga medgivande. Leverantören ska i förväg samråda med
beställaren avseende informationsmaterial som ska publiceras.
1.23
ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan
Upphandlingscenters skriftliga medgivande.
1.24
UNDERLEVERANTÖR
För underleverantör gäller samma villkor och krav som för leverantören. Det är
leverantörens skyldighet att upplysa/informera underleverantören vilka villkor som
gäller.
1.25
OMFÖRHANDLING
Part får begära omförhandling av bestämmelser i upprättat avtal om ändrade
förhållanden som gör att bestämmelsen väsentligt motverkar avtalets syfte.
Begäran om omförhandling ska ske så snart det åberopade förhållandet blivit känt
för den part som åberopar omförhandlingsrätten och befriar inte part från
skyldigheten att fullgöra berörd avtalsförbindelse.
1.26
FEL OCH BRIST
Skulle leverantören brista i fullgörandet av avtalad vara/tjänst, eller skulle tjänsten
väsentligt försenas eller utebli, har beställaren rätt att ersätta varan/tjänsten från
annan leverantör.
Leverantören ska ersätta beställaren för uppkomna merkostnader som skadan eller
felet orsakat.
1.27
SKADA
Leverantören är ansvarig gentemot beställaren för skador som leverantören
orsakat. Leverantören ska omgående meddela beställaren om sådan skada
inträffat. Leverantören ska svara för de merkostnader/skadestånd som beställaren
kan kräva.
1.28
HÄVNING
Part får häva ingånget avtal om motparten inte fullgör sina åtaganden och
avtalsbrottet är av väsentlig betydelse.
Beställaren har rätt att häva avtalet, utan att motparten kan ställa krav på
ersättning, om:
 om leverantören försätts i konkurs, likvidation eller kommer på sådant obestånd
att han inte kan förväntas fullgöra sina åligganden.
 om leverantören har misskött inbetalning av skatter och sociala avgifter.
 om leverantören köps upp eller att ägarförhållanden väsentligt förändras
 om leverantören bryter mot annan del av avtalet och det kan anses vara av vikt
för beställaren att bestämmelsen efterlevs.
Hävs avtalet enligt ovan, är leverantören ersättningsskyldig för den skada
(kostnadsökning m.m.) som avtalsbrottet förorsakat.
1.29
FORCE MAJEURE
Part är befriad från fullgörande av sina åtaganden enligt detta avtal, om denne
visar att det inträffat ett hinder utanför dennes kontroll – såsom krig,
naturkatastrof, myndighetsbestämmelse, lag eller liknande – och som parten inte
skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder
parten inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Så snart hindret upphör ska
åtagandet fullgöras på avtalat sätt.
Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan
medföra att denna bestämmelse ska tillämpas. Till förtydligande är parterna
överens om att strejk eller lockout hos part samt blixtnedslag, översvämning eller
eldsvåda i leverantörens driftlokaler inte utgör force majeure.
Skriftligt meddelande ska också lämnas utan dröjsmål vid händelsens upphörande.
1.30
TVIST
Tvist med anledning av avtalet mellan beställaren och leverantören ska, om
parterna inte kommer överens, avgöras av allmän domstol vid beställarens hemort,
med tillämpning av svensk rätt.
4(5)
KOMMERSIELLA VILLKOR
1.31
HANDLINGARNAS INBÖRDES RANGORDNING
Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om dessa handlingar skulle visa sig
vara motsägelsefulla i något avseende gäller de i följande ordning:
1.32
1.
skriftliga ändringar och tillägg till avtal
2.
avtal med bilagor
3.
eventuellt kompletterat förfrågningsunderlag
4.
förfrågningsunderlag med bilagor
5.
eventuellt förtydligande av anbud
6.
anbud med bilagor
AVTALET
Kommersiella villkor och de krav som ställs kommer att ligga till grund för avtalet.
Avtalet kommer att bli upprättat i två likalydande exemplar. Efter påskrift tar
parterna var sitt.
5(5)
Download