Siggeforasjön

advertisement
Sötvattenslaboratoriets nätprovfiske i Siggeforasjön
Siggeforasjön
Sjöuppgifter Siggeforasjön
Koordinater (X / Y):
665175 / 157559
Höjd över havet (m):
74
Län:
Uppland (3)
Sjöyta (ha):
76
Kommun:
Uppsala
Maxdjup (m):
11
Vattensystem (SMHI):
Norrström (61)
Medeldjup (m):
4,2
Sjöbeskrivning
genomsnittliga totalfosforhalten 2005-2007
var 13,7 µg/l. Halten är något högre än
referensvärdet för en typisk sjö i regionen.
Sedan den vattenkemiska mätseriens start
1984 har pH varit omkring 6,5 och alkaliniteten över 0,1 mekv/l. Vattnet är därmed
nära neutralt med en god buffertkapacitet
(SLU 2008, Wilander 1999).
Siggeforasjön ligger i en sprickdal i västligaste delen av Uppsala kommun. Sjön
sänktes 1918 (Wallsten 1981), varvid
utloppsbäcken grävdes ut till en rak djup
kanal (Uppsala kommun 2009). Omgivningen utgörs främst av barrskog och myrmarker. Vid de långgrunda sandstränderna på
nord och ostsidan ligger en bad- och campingplats.
Sjön har sparsamt med vegetation.
Genom sänkningen har de långgrunda
stränderna på nordsidan en tämligen bred
men gles bård av bladvass och säv. Det förekommer även vit näckros, nate, sjöfräken,
kråkklöver och igelknopp.
Sjön är humös och vattnet är därför något
brunfärgat. Det genomsnittliga siktdjupet
(värden i augusti) för de senaste tre åren
har varit 2,5 m vilket är något lägre än referensvärdet (4 m) och ger god status enligt
bedömningsgrunder (Naturvårdsverket
2007). Sjön är måttligt näringsrik då den
Fisksamhället
Siggeforasjön har provfiskats två gånger;
1993 av Upplandsstiftelsen och 2009 av
Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium. Vid
2009 års provfiske klassades den ekologiska
statusen som ”god” enligt bedömningsgrunder för fisk (EQR8).
Vid provfisket 2009 fångades sju arter;
abborre, benlöja, braxen, gers, gädda, mört
och sarv. Det fångades därmed samma arter
vid båda provfisketillfällena förutom att
gädda tillkom i fångsten år 2009.
Vikt
Antal
13%
15%
1%
3%
2%
17%
11%
65%
4%
Abborre
Braxen
Gers
Mört
Övriga arter
69%
Fördelningen mellan arterna vid provfisket 2009 i Siggeforasjön för antal (t v) och vikt (t h).
1
Abborre
Braxen
Gers
Mört
Övriga arter
Sötvattenslaboratoriets nätprovfiske i Siggeforasjön
i de flesta 1-cm storleksklasser från 4 cm
upp till 40 cm, indikerar att reproduktionen
fungerar och att abborren har möjlighet
att växa sig stor i sjön. Andelen av stor,
potentiellt fiskätande abborre var dessutom
betydligt högre i Siggeforasjön (52 % jämfört med referensvärdet 26 %). Sannolikt
beror det på att födotillgången är god både
för fiskätande och ej fiskätande abborre.
Rekryteringen förefaller vara god även för
de övriga arterna då det fångades rikligt
med små individer av bland annat abborre,
braxen och gers.
I bottennäten var den totala fångsten
per ansträngning i antal 28,3 individer och
i vikt 999 gram. Fångsten är därmed i nivå
med referensvärdet enligt bedömningsgrunder (32,6 respektive 1271 g). Både plankton- och bottendjursätande arter (braxen,
gers, mört, små abborrar) och rovfiskar (i
Siggeforasjön främst stora abborrar över
20 cm) fanns väl representerade i fångsten.
Fångsten i bottennäten dominerades i antal
av abborre (65 %), gers (17 %) och därefter
av mört (13 %) och braxen (4 %). Övriga
arter utgjorde en mindre del. I vikt bestod
fångsten till 69 % av abborre och resterande
del av mört (15 %) och övriga arter (5 %).
Huvuddelen av fångsten av de flesta arterna var koncentrerad till sjöns grundare
partier. Det beror på att abborre, benlöja,
braxen, mört och sarv i regel föredrar
att vistas i det varmare vattnet ovanför
språngskiktet. Braxen och sarv är arter som
i oftast uppehåller sig i eller i närheten av
vegetation. I Siggeforasjön fångades också
dessa arter som förväntat i nät placerade
grunt (sällan djupare än 3 meter). Gers är
en liten fisk, släkt med abborre, som lever
nära botten. Under förutsättning att syretillgången är god brukar gers finnas både
på grunt vatten och på större djup. I Siggeforasjön fångades gers på alla djup.
Storleksfördelningen hos fångsten av abborre i Siggeforasjön, med många fiskar
Referenser
Holmgren K., Kinnerbäck, A. Pakkasmaa,
S. Bergquist, B. & Beier, U. 2007. Bedömningsgrunder för fiskfaunans status i sjöar.
Utveckling och tillämpning av EQR8. Fiskeriverket Finfo 2007:3, 54 s.
Kinnerbäck. A. 2001. Standardiserad
metodik för provfiske i sjöar. Fiskeriverket
informerar 2001:2. 33 s.
Naturvårdsverket 2007. Bilaga A till handbok 2007:4. Bedömningsgrunder för sjöar
och vattendrag, 133 sidor. [Elektronisk]
Tillgänglig: http://www.naturvardsverket.
se/Documents/publikationer/620-0148-3.pdf
[2009-01-27].
Temperatur (ºC)
0
0
100
2
80
% Antal
Siktdjup
6-11.9 m
60
3-5.9 m
40
<3 m
20
8
Abborre
0
10
Temperaturprofil över djuphålan i Siggeforasjön
i samband med provfisket 2009-08-11. Siktdjupet
var 1,2 m.
Sarv
6
Djup (m)
4
Andel av fångsten i olika djupzoner
Mört
5
Gädda
10
Gers
15
Braxen
20
Benlöja
25
Andelen (% antal) av fångsten för arterna i olika
djupzoner i Siggeforasjön
2
Sötvattenslaboratoriets nätprovfiske i Siggeforasjön
Antal abborre i Siggeforasjön år 2009
120
5
100
4
Antal
Antal
80
60
Antal braxen i Siggeforasjön år 2009
3
2
40
1
20
0
0
0
40
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Längd (cm)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Längd (cm)
Antal gers i Siggeforasjön år 2009
20
15
Antal
Antal
30
Antal mört i Siggeforasjön år 2009
20
10
10
5
0
0
0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Längd (cm)
0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Längd (cm)
Storleksfördelningen av abborre, braxen, gers och mört i bottennätsfångsten vid provfisket 2009 i Siggeforasjön.
Persson, G. 1999. Växtnäringsämnen/eutrofiering. I Wiederholm, T. (Red.). Bedömningsgrunder för Miljökvalitet. Sjöar och
vattendrag. Bakgrundsrapport 1. Kemiska
och fysikaliska parametrar. Naturvårdsverket Rapport 4920. s. 9-72.
Uppsala kommun. 2009.Siggeforasjön.
Information på Uppsala kommuns hemsida,
www Uppsala.se,
Wallsten, M. 1981: Changes of lakes in
Uppland, central Sweden, during 40 years.
Symb. Bot. Up-sal. 23(3): 1-86.
SIS, Swedish standard Institute. 2006 Vattenundersökningar - Provtagning av fisk med
översiktsnät. SS-EN 14757:2006 Tillgänglig:
http://www.sis.se [2010-03-30].
Wilander, A. 1999. Surhet/försurning. I
Wiederholm, T. (Red.). Bedömningsgrunder
för Miljökvalitet. Sjöar och vattendrag. Bakgrundsrapport 1. Kemiska och fysikaliska
parametrar. Naturvårdsverket Rapport
4920. s. 73-108.
SLU, Institutionen för miljöanalys, databank. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://info1.
ma.slu.se/db.html. [2010-01-28].
3
Sötvattenslaboratoriets nätprovfiske i Siggeforasjön
Antal nät
Totalantal
Totalvikt
(g)
Medelvikt
(g)
Antal/nät
Vikt/nät
(g)
Abborre
Benlöja
Braxen
Gers
Gädda
Mört
Sarv
TOTALT
Abborre
Benlöja
Braxen
Gers
Gädda
Mört
Sarv
TOTALT
Abborre
Benlöja
Braxen
Gers
Gädda
Mört
Sarv
TOTALT
Abborre
Benlöja
Braxen
Gers
Gädda
Mört
Sarv
TOTALT
Abborre
Benlöja
Braxen
Gers
Gädda
Mört
Sarv
TOTALT
Siggeforasjön
665175,
157559
20090809
Bottennät
23
430
3
23
109
1
82
2
650
16067
32
2421
495
574
3339
56
22984
37,4
10,7
105,3
4,5
574,0
40,7
28,0
114,4
18,7
,1
1,0
4,7
,0
3,6
,1
28,3
698,6
1,4
105,3
21,5
25,0
145,2
2,4
999,3
Abborre
Benlöja
Braxen
Gers
Gädda
Mört
Sarv
Antal nät
Antal
fiskar
Vikt (g)
Medel
116,9
118,0
204,4
73,5
480,0
161,2
138,5
Siggeforasjön
665175, 157559
20090809
Störst
Minst
392
49
132
108
381
70
128
38
480
480
246
119
140
137
Abborre
Benlöja
Braxen
Gers
Gädda
Mört
Sarv
TOTALT
Abborre
Benlöja
Braxen
Gers
Gädda
Mört
Sarv
TOTALT
4
<3 m
8
42,6
,4
2,5
4,0
,1
10,1
,3
60,0
750,1
4,0
246,6
13,3
71,8
411,8
7,0
1504,5
Antal
430
3
23
109
1
82
2
Siggeforasjön
665175, 157559
20090809
Bottennät
Djupzon
3-5.9 m
6-11.9 m
8
7
10,8
,4
,0
,0
,4
,0
7,8
2,1
,0
,0
,1
,0
,0
,0
19,0
2,6
1249,6
9,9
,0
,0
56,0
,0
36,0
14,4
,0
,0
5,6
,0
,0
,0
1347,3
24,3
Fiskeriverkets huvudkontor
Ekelundsgatan 1,
Box 423, 401 26 Göteborg
Fiskeriverkets
försöksstationer
Brobacken
814 94 Älvkarleby
Åvägen 17
840 64 Kälarne
Fiskeriverkets
forskningsfartyg
U/F Argos
Box 4054
426 04 Västra Frölunda
U/F Ancylus
Ole Måns gata 14
412 67 Västra Frölunda
Fiskeriverkets
utredningskontor
Ekelundsgatan 1,
Box 423, 401 26 Göteborg
Skeppsbrogatan 9
972 38 Luleå
Stora Torget 3
871 30 Härnösand
[email protected]
www.fiskeriverket.se
Telefon huvudkontorets växel:
031- 743 03 00
Fiskeriverkets
sötvattenslaboratorium
Stångholmsvägen 2
178 93 Drottningholm
Pappersbruksallén 22
702 15 Örebro
Fiskeriverkets
havsfiskelaboratorium
Turistgatan 5
Box 4, 453 21 Lysekil
Utövägen 5
71 37 Karlskrona
Fiskeriverkets
kustlaboratorium
Skolgatan 6
Box 109, 740 71 Öregrund
Skällåkra 411
430 24 Väröbacka, Ringhals
Ävrö 16
572 95 Figeholm, Simpevarp
Download