Senast uppdaterad 2009-05-15
Pahajärvi
Sjöuppgifter Pahajärvi
Koordinater (X / Y):
742829 / 183168
Höjd över havet (m):
Län:
Norrbotten (25)
Sjöyta (ha):
132
Kommun:
Pajala
Maxdjup (m):
14
Vattensystem (SMHI):
Kalix (4)
Medeldjup (m):
Sjöbeskrivning
248
Fisksamhällets utveckling under
provfiskeserien
Pahajärvi är en skogssjö med ett barrskogsdominerat avrinningsområde. Öster om sjön finns
även en del våtmark. Berget Pahavaara (345
möh) ligger mellan sjön och våtmarksområdet och ger den östra stranden en brant profil
(Elfendal & Boman 2003). Det genomsnittliga
siktdjupet (värden i augusti) för de senaste tre
åren har varit 3,2 m vilket är något lägre jämfört
med referensvärdet (5,0 m) och ger god status
enligt bedömningsgrunder (Naturvårdsverket
2007). Sjön är tämligen näringsfattig då den
genomsnittliga totalfosforhalten 2005-2007 var
10,5 μg/l. Halten är högre än referensvärdet för
en typisk sjö i regionen och motsvarar god status
enligt bedömningsgrunder (Naturvårdsverket
2007). Vattnet i Pahajkärvi är nära neutralt då pH
och buffertförmågan är god då pH varierat mellan 6,5 och 7 och alkaliniteten mellan 0,1 och 0,2
(SLU 2009, Wilander 1999).
Den totala volymen av växtplankton är liten,
medan klorofyllhalten klassas som måttligt hög.
Vattenvegetation som observerats är bladvass,
ålnate och topplösa. Olika bottenfaunaindex
pekar på inga eller obetydliga effekter av störningar i sjön (Elfendal & Boman 2003).
Pahajärvi har provfiskats vid tre tillfällen under
2000-talet. Variationen i fångsten av abborre har
varit liten, främst i antal. Fångsten av mört var
något högre i antal år 2004 jämfört med övriga
år, framförallt beroende på en riklig fångst av
fiskar runt 8 cm.
Under provfiskeserien har under 50 % av
abborrfångsten utgjorts av fiskar som varit 1-3
år gamla. Istället har äldre fiskar mellan 4-8 år
dominerat fångsterna men fiskar upp till 12 år
har varit vanliga. Den äldsta abborre som fångats
var 21 år. Abborren förfaller därför ha möjlighet
att nå hög ålder i Pahajärvi. Rekryteringen av
abborre är samtidigt god och nya rika årsklasser
uppträder de flesta åren. Särskilt starka årsklasser
föddes exempelvis 1997 och 2000 medan 1995
var svagare. Även mörten når hög ålder i Pahajärvi. Fångsten av unga fiskar har varit 52-73 % men
det har förekommit relativt många äldre mörtar
ända upp till 35 års ålder. Detta är ovanligt högt,
i synnerhet eftersom det förekommit ett flertal
mörtar som varit mellan 27-35 år. Rekryteringen
av mört är dock mer oregelbunden jämfört med
abborre. Starka årsklasser föddes t ex 1994, 1998
och 2002 medan svagare årsklasser föddes 1995
och 1996. Att både abborre och mört når så höga
åldrar tyder på att fisketrycket är lågt, men även
att predationstrycket från rovfiskar också kan
vara lågt.
Vid båda provfisketillfällena har endast ett
fåtal sikar, alla över 50 cm fångats. Dock fångas
inte några små sikar vid provfiskena. Det tyder på
en svag eller utebliven reproduktion, förmodligen som en följd av konkurrens från abborre och
mört och/eller en brist på lämpliga lekplatser.
Fisksamhället
Pahajärvi är en mycket fiskrik sjö med täta
bestånd av abborre och mört. Förutom dessa
arter har gädda och sik fångats vid provfiske.
Dessutom fanns resterna av en liten lake eller
simpa i magen på en abborre som fångades vid
provfisket år 2001. Siken i Pahajärvi har rykte om
sig bland lokalbefolkningen att vara storvuxen.
Sannolikt är sik inplanterad på 1940-talet och
härstammar från älvsik från kusten (Gunnar
Svärdson muntl.). Utöver sik har det gjorts försök
med att sätta ut röding i sjön utan att ett självreproducerande bestånd bildats.
71
Senast uppdaterad 2009-05-15
Klassificering enligt
bedömningsgrunder (EQR8)
Referenser
Elfendal S. & A. Broman. 2003. Miljötillståndet i
Norrbottens läns referenssjöar. Länsstyrelsen i
Norrbottens län, Rapportserie nr 2/2003. 110 s.
[Elektronisk] Tillgänglig: http://www.bd.lst.se/
publishedObjects/10000872/0203.pdf [2009-0127].
Vid 2007 års provfiske klassades den sammanvägda bedömningen som ”måttlig ekologisk status” (gul). Även vid de övriga provfisketillfällena
har den ekologiska statusen varit under gränsen
för god ekologisk status. Ju närmare 1 p-värdet
är för en indikator desto närmare referensvärdet
är provfiskeresultatet. Några av indikatorerna
(”antal individer”, ”biomassa”, ”diversitet för antal”,
”kvoten abborre/karpfiskar” och ”fiskätande
abborre”) indikerar därmed en avvikelse från
referensvärdet. Z-värdena visar om avvikelsen
är ”för mycket” (positiva värden) eller ”för lite”
(negativa värden) jämfört med referensvärdet.
För att en indikator ska betraktas som signifikant avvikande från referensvärdet bör Z-värdet
antingen vara högre än 2 (högre än förväntat)
eller lägre än -2 (lägre än förväntat). I Pahajärvi
var antalet individer och biomassan signifikant
högre än förväntat. Detta beror på att det fångades betydligt mer fisk än förväntat i Pahajärvi vid
2007 års provfiske.
Naturvårdsverket 2007. Bilaga A till handbok
2007:4. Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, 133 sidor. [Elektronisk] Tillgänglig:
http://www.naturvardsverket.se/Documents/
publikationer/620-0148-3.pdf [2009-01-27].
SLU, Institutionen för miljöanalys, databank.
[Elektronisk]. Tillgänglig: <http://info1.ma.slu.se/
db.html>. [2009-05-05].
Wilander, A. 1999. Surhet/försurning. Sid. 73-108
i: Wiederholm, T. (redaktör). Bedömningsgrunder för Miljökvalitet. Sjöar och vattendrag.
Bakgrundsrapport 1. Kemiska och fysikaliska
parametrar. Naturvårdsverket Rapport 4920.
Pahajärvi
Pahajärvi
Antal (t v) och vikt (t h) per bottennätsansträngning för abborre och mört vid de olika provfisketillfällena i Pahajärvi.
72
2007
2006
500
0
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Mört
0
1000
2005
Abborre
Mört
2004
10
Abborre
2003
20
1500
2002
30
2000
2001
Vikt (g) per ansträngning
Antal per ansträngning
40
Senast uppdaterad 2009-05-15
140
Antal abborre i Pahajärvi år 2007
60
120
50
100
40
80
Antal
Antal
Antal mört i Pahajärvi år 2007
60
30
20
40
10
20
0
0
0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Längd (cm)
0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Längd (cm)
Storleksfördelningen av abborre och mört vid provfisket år 2008 i Pahajärvi.
EQR8 Pahajärvi 2007
Z-värden Pahajärvi 2007
Antal arter
Antal individer
Antal arter
Biomassa
Antal individer
Diversitet, antal
Biomassa
Diversitet, vikt
Diversitet, antal
Medelvikt
Diversitet, vikt
Fiskätande abborre
Medelvikt
Abborre/karpfiskar
Fiskätande abborre
Abborre/Karpfiskar
EQR8
1,0
-3,0
Klassificering av provfiskeresultatet enligt EQR8 vid
provfisket 2007. Figuren anger p-värden och ju närmare
1 desto närmare referensvärdet är provfiskeresultatet.
Den sammanvägda bedömningen anger bedömningen av
sjöns ekologiska status. Blå färg innebär ”hög ekologisk
status”, grön färg ”God ekologisk status”, gul färg ”Måttlig
status”, orange ”otillfredsställande status” och röd färg
”dålig status”. Enligt vattendirektivet ska alla sjöar uppnå
minst god ekologisk status.
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
Z-värdena visar om avvikelsen för respektive indikator
är högre (större än 0) eller lägre än referensvärdet
(mindre än 0). Om Z-värdet är nära noll överensstämmer
provfiskeresultatet med referensvärdet.
1,0
Pahajärvi
EQR8
0,8
0,6
0,4
2007
0,0
2006
0,2
2005
0,8
2004
0,6
2003
0,4
2002
0,2
2001
0,0
Figuren visar hur den sammanvägda bedömningen
(EQR8) varierat mellan de olika provfisketillfällena i
Pahajärvi. Den streckade linjen anger gränsen för god
ekologisk status.
73
Senast uppdaterad 2009-05-15
Antal nät
Totalantal
Totalvikt
(g)
Medelvikt
(g)
Antal/nät
Vikt/nät
(g)
Abborre
Gädda
Mört
TOTALT
Abborre
Gädda
Mört
TOTALT
Abborre
Gädda
Mört
TOTALT
Abborre
Gädda
Mört
TOTALT
Abborre
Gädda
Mört
TOTALT
Pahajärvi
742829, 183168
20070712
Bottennät
Pelagiska nät
32
4
1106
86
5
2
559
121
1670
209
47792
3388
6227
5309
21453
3830
75472
12527
43,2
39,4
1245,4
2654,5
38,4
31,7
442,3
908,5
34,6
21,5
,2
,5
17,5
30,3
52,2
52,3
1493,5
847,0
194,6
1327,3
670,4
957,5
2358,5
3131,8
Abborre
Gädda
Mört
Antal nät
Antal
fiskar
Vikt (g)
Medel
155,19
641,43
146,97
Abborre
Gädda
Mört
TOTALT
Abborre
Gädda
Mört
TOTALT
74
Pahajärvi
742829, 183168
20070712
Störst
Minst
351
70
870
485
306
56
<3 m
8
28,9
,4
26,8
56,0
1383
401,1
836,8
2621
Antal
1192
7
680
Pahajärvi
742829, 183168
20070712
Bottennät
Djupzon
3-5.9 m
6-11.9 m 12-19.9 m
8
8
8
51,8
54,1
3,5
,1
,1
,0
10,8
24,8
7,6
62,6
79,0
11,1
2667,6
1764,3
159,4
71,4
305,9
,0
620,0
847,5
377,4
3359,0
2917,6
536,8
Pelagiska nät
Djupzon
0-6 m
6-12 m
2
2
15,5
27,5
,5
,5
14,5
46,0
30,5
74,0
631,0
1063,0
1972,5
682,0
441,5
1473,5
3045,0 3218,5