Provtagningsanvisning Osmolalitet i urin

advertisement
Provtagningsanvisning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID: 02-72496
Fastställandedatum: 2016-07-26
Revisionsnr: 4
Giltigt t.o.m.: 2018-07-26
Upprättare: Alice A Fröjdh
1(2)
Fastställare: Lars Olof Artur Hansson
Provtagningsanvisning Osmolalitet i urin
Remiss
Elektronisk remiss från Journalsystem inom
Gävleborg eller pappersremiss REMISS 1
Gävleborg
Provtagning
5 mL urin i rör med skruvkork med 8-10 timmars
vätskekarens
Förvaring/Transport
Hållbarhet
Indikation
Vid utredning av hypoosmolal polyuri och
tubulära skador
Analyserande
laboratorium
Enheten för Klinisk Kemi i Gävle
Referensintervall
> 750 mOsm/kg
Svarstid
Dagligen
Ackreditering
Nej
Tilläggsundersökning
Ej tillämpligt
Patientinformation
8-10 timmars vätskekarens före lämnande av prov
Biobanksprov
Nej
Kommentarer/Övrig
upplysning
För Minirinbelastning se FASS
PM ADH-aktivitet - surrogatmarkör
Medicinsk bakgrund
Nedsatt förmåga till koncentrering av urinen fås
vid försämrad tubulusfunktion, renal diabetes
insipidus, akut eller kronisk pyelonefrit, alkalos,
hypokalemi, hyperkalcemi, renal ischemi, uremi.
3 timmar i rumstemperatur
3 dygn i kyl
Desmopressintest
Bäst betingelser för bedömning av
koncentrationsförmågan erhålls med tillförsel av
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Provtagningsanvisning
2(2)
Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Osmolalitet i urin
Dokument ID: 02-72496
Giltigt t.o.m.: 2018-07-26
Revisionsnr: 4
Medicinsk bakgrund
ADH-analogen desmopressin i kombination med
vätskekarens. Desmopressin (desaminocys-Darg8-vasopressin) är en syntetisk analog till
antidiuretiskt hormon (ADH). Desmopressin
saknar pressoreffekt och har längre duration av
den antidiuretiska effekten än naturligt ADH.
Desmopressin påverkar njurcirkulation och
samlingsrörens permeabilitet för vatten så att
återresorptionen av vatten blir maximal, d.v.s.
urinosmolaliteten når ett för individen högsta
värde.
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Download