Provtagningsanvisning anti-Proteinas 3 (PR3)

advertisement
Provtagningsanvisning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID: 02-217600
Fastställandedatum: 2016-09-26
Revisionsnr: 1
Giltigt t.o.m.: 2017-09-26
Upprättare: Maria T Norell
1(2)
Fastställare: Lars Olof Artur Hansson
Provtagningsanvisning anti-Proteinas 3 (PR3)
Remiss
Elektronisk remiss från Journalsystem inom
Gävleborg eller pappersremiss Serologi Region
Gävleborg
Provtagning
3-5 mL venblod i rör utan tillsats,
röd eller gul propp
För kapillärprov krävs minst 300 µL blod i
mikrotainerrör
Förvaring/Transport
Hållbarhet
48 h i kylskåp
Frys prov i -20°C vid längre förvaring
Indikation
Utredning av glomerulonefriter och vaskuliter.
Analyserande
laboratorium
Klinisk kemi Gävle
Referensintervall
Negativ <2,0 kIU/L
Positiv >3,0 kIU/L
Gråzon 2,0 – 3,0 kIU/L
Svarstid
Helgfri måndag - fredag
Ackreditering
Nej
Tilläggsundersökning
Patientinformation
Biobanksprov
Kommentarer/Övrig
upplysning
Medicinsk bakgrund
Nej
Antikroppar mot proteinas 3 (PR3) har hög
specificitet för Wegeners granulomatos men
förekommer även vid andra systemiska vaskuliter
som mikroskopisk polyarterit, polyarteritis
nodosa, Churg-Strauss syndrom, Kawasaki
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Provtagningsanvisning
2(2)
Dokumentnamn: Provtagningsanvisning anti-Proteinas 3 (PR3)
Dokument ID: 02-217600
Giltigt t.o.m.: 2017-09-26
Revisionsnr: 1
Medicinsk bakgrund
syndrom samt fokal och extrakapillär
nekrotiserande glomerulonefrit.
I aktiv fas av Wegeners granulomatos har 90 %
antikroppar mot PR3. Antikroppsnivån följer
sjukdomsaktiviteten, en stigande nivå kan
förebåda ett recidiv och nivån blir oftast negativ
när sjukdomen går i remission.
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Download