Ingen bildrubrik

advertisement
INTRODUKTION
Sjukgymnastutbildningen KI, T2
Aila Collins
Department of Clinical Neuroscience
Karolinska Institute
Stockholm, Sweden
Psykologins bakgrund
Både filosofi och biologi har påverkat.
Grekiska filosofer såsom Aristoteles,
Plato var intresserade av sambandet
mellan kropp och själ
Psykologins bakgrund
Många av pionjärerna inom psykologi
var filosofer eller biologer, t ex Pavlov,
Piaget och Freud
Psykologins rötter
Wilhelm Wundt, Universitetet i Leipzig
Fysiolog och filosof
Han utvecklade en metod som kallas för
introspektion, försökspersonen
uppmuntrades att tala om sina inre tankar
och känslor
Det första psykologiska experimentet
utfördes i hans laboratorium 1879
Psykologins rötter
Wundts efterföljare: Edward Titchener
• Strukturalism: våra upplevelser kan
analyseras genom att dela in dessa i sina
olika komponenter
Psykologins rötter
Funktionalism: vårt beteende och våra
mentala processer är anpassbara.
• William James, amerikansk filosof och
psykolog vid Harvard University. Han
föreläste i psykologi 1875. Han skrev
en bok: Principles of Psychology
Den första kvinnan inom psykologin
William James handledde:
• Mary Calkins student till William
James fick inte lägga fram sin
avhandling vid Harvard University
• Hon disputerade vid Radcliffe
College 1901 och blev professor vid
Wellesley College. Hon studerade
minnet.
Omedvetna processer spelar roll
Freud och psykoanalytiskt tänkande
• Hans teorier byggde på arbete med
klienter/patienter och kom att påverka
psykologin samt vår kultur
• Numera är man mera kritisk till hans
teori, eftersom den är svår att verifiera
Psykologin som vetenskap
Den ryske fysiologen Pavlov studerade inlärning
Jean Piaget schweizisk biolog: studier av barnets
intellektuella utveckling. Han observerade sina egna
barn.
Humanistisk psykologi
Carl Rogers betonade hur viktig miljöpåverkan
är för individen samt vikten av att bli
accepterad och få förutsättningslös kärlek.
Var en motvikt till Freuds inriktning.
Definition av psykologi som en
vetenskap
• Psykologi kom att definieras som :
• Studiet av beteendet och mentala
processer
• Mentala processer: tankar, känslor,
drömmar, upplevelser
• Det viktiga är att man betonade psykologin
som en vetenskap som kan jämföras med
andra vetenskaper.
”Stora” frågor inom psykologin:
Är observerade skillnader medfödda eller
inlärda?
- Hur stor roll spelar biologiska faktorer, och
hur stor roll spelar miljöfaktorer? Relationen
mellan arv och miljö.
Psykologins inriktningar eller
perspektiv:
1. Psykodynamiskt perspektiv
2. Biologiskt perspektiv
3. Beteendeperspektiv
4. Kognitivt perspektiv
5. Socio-kulturellt perspektiv
6. Evolutionsperspektiv
Psykodynamiskt perspektiv
Psykoanalytisk teori, psykoanalys enligt Freud
Människosyn: Beteendet styrs av medvetna och
omedvetna processer.
Biologiskt perspektiv
Studier av sambandet mellan psyke och
soma:
- Exempel på biologiskt inriktad forskning:
stressforskning, depressionsforskning,
studier av hjärnans funktioner.
- Exempel på sådan forskning ges under
kursen
Beteendeperspektiv
Basen är inlärningsteorin:
- Hur lär vi oss olika reaktioner såsom
rädsla?
- Hur kan vi modifiera (ändra) beteendet?
- Hur kan vi få människor att sluta röka
eller att gå ned i vikt?
Kognitivt perspektiv
Kognitiva processer:
- Perception: vi bearbetar stimuli från
omgivningen
- Minne: vi lagrar minnen
- Språk: vi kommunicerar med varandra
Kognitivt perspektiv
Studiet av kognitiva processer:
- Hur lagras minnen?
- Vilka faktorer påverkar minnet?
- Hur löser vi problem?
- Hur lär sig barnet ett språk?
- Hur går det till när vi fattar beslut?
Socio-kulturellt perspekiv:
Beteendet varierar i olika kulturer:
Hur mycket påverkar den kulturella miljön
beteendet?
Exempel på studie av skillnader i symtom hos
kvinnor i Sverige och Japan
Evolutionsperspektivet
• Studier där vi jämför människans beteende med
djurs beteende
• Har människan revirtänkande och
revirbeteende?
• Är män mera aggressiva än kvinnor?
• Studier av interaktionen mellan mor och barn
Psykologins områden
• Biologisk psykologi
• Utvecklingspsykologi
• Personlighetspsykologi
• Socialpsykologi
• Inlärningspsykologi
• Exempel på grundläggande forskning
Tillämpad psykologi
- Arbetspsykologi
- Klinisk psykologi
- Idrottspsykologi
- Skolpskologi
Ovan är exempel på tillämpade områden
Tillämpad psykologi
Sjukgymnaster möter patienter med hälsorelaterade problem. Hälsopsykologi är då
viktigt. Hälsopsykologin behandlar:
- Stress, effekter av stress, sömnproblem,
övervikt, samband mellan stress och cancer,
stress och arbete, rökning, åldrande
Forskningsmetodik
Hur ställer man frågor och hur går man
tillväga för att få svar?
* Utifrån observationer kan vi formulera en
hypotes (en prediktion om beteendet som
går att testa)
• Vi samlar in data, vi bearbetar data, vi
sammanställer och rapporterar resultat
Forskningsmetodik
Vad är en psykologisk teori?
* En teori organiserar och integrerar
observationer och predicerar beteendet.
• Genom att organisera fakta, förenklar
teorin och gör det lättare att sammanfatta
fakta.
Beskrivande metoder:
•
•
•
•
•
Fallstudier, ex innebär att man studerar en individ intensivt
Begränsning: det är svårt att generalisera resultaten
Naturalistiska observationer, Piagets studier av sina barn
Frågeformulär (enkät) en mycket frekvent använd metod
Begränsning: respondenten svarar inte sanningsenligt
Experimentell metod
Man manipulerar en oberoende
variabel (t ex graden av upplevd
stress)
Man håller övriga faktorer under
kontroll (tid på dagen, buller )
Man mäter förändringar i den
beroende variabeln (t ex
blodtryck eller hjärtfrekvens)
Experimentell metod
Viktigt med ett representativt
stickprov för att kunna
generalisera våra resultat.
Rekryteringen av försökspersoner
är viktig. Slumpmässigt
stickprov. Viktigt att komma
ihåg: Vilken population har vi
dragit vårt stickprov från?
Jmf experimentell metod och
korrelationsmetod
-
-
Den enda metoden som låter oss
att dra slutsatser om orsak och
verkan är experimentell metod.
Korrelationsmetoder: Det kan
röra sig om en tredje variabel
som bestämmer sambandet
mellan de variabler vi studerat
Korrelationsmetod
Vi finner t ex ett samband mellan
självkänsla och nedstämdhet:
sämre självkänsla korrelerar
(har samband med) med
nedstämdhet. Men vi inte dra
den slutsatsen att en sämre
självkänsla orsakar
nedstämdhet.
Korrelationsmetod
Det kan röra sig om en tredje
variabel som vi inte studerat och
som påverkar både självkänslan
och nedstämdheten. Frågan om
orsak – verkan får vi inget svar
på.
Download