12. Blodburen smitta

advertisement
Blodburen smitta
Utbildning hygienombud
2015
Smittskydd och Vårdhygien
Definition: Blodburen smitta
Överföring av smittämnen genom
kontakt med blod som ger en infektion,
med eller utan symptom
Smittskydd och Vårdhygien
Aktuella smittämnen
• Hepatit B
• Hepatit C
• Hepatit D (kopplad till förekomst av
hepatit B)
• HIV
Smittskydd och Vårdhygien
Risk i relation till smittämne
• Hepatit B
• Hepatit C
• HIV
Smittskydd och Vårdhygien
1 av 3
1 av 30
1 av 300
Smitta från patient till patient
• Flerdosflaska och redan använd spruta
Smittskydd och Vårdhygien
Smitta från patient till personal
• Stick- eller skärskador
• Blodstänk i sår eller slemhinna
Smittskydd och Vårdhygien
Smitta från personal till patient
• Personal med vätskande handeksem/sår
• Avvikelser från basala hygienrutiner vid
operationer
Smittskydd och Vårdhygien
Smitta från blod/blodprodukter
till patient
• Ytterligt sällsynt i Sverige
• Blodgivare kontrolleras vid blodgivning
- hiv
- hepatit B
- hepatit C
- syfilis
- HTLV I och II
Smittskydd och Vårdhygien
Risk i relation till mängd
1.
2.
3.
4.
Infusion av blod/blodprodukt i blodkärl
Kanylstick och samtidig inj. av blod
Stick/skärskada från blodigt föremål
Blod på slemhinna eller skadad hud
Smittskydd och Vårdhygien
Förebyggande arbete!
•
•
•
•
•
•
Betrakta allt blod som tänkbart smittsamt!
Tillämpa basala hygienrutiner + stänkskydd
Rätt teknik
Ta hand om avfall säkert
Vaccination hepatit B
Rapportera, utred & följ upp
Smittskydd och Vårdhygien
Handskar skyddar vid stickskada
Minskar risken för smitta med 46% vid kanyl
Minskar risken för smitta med 86% vid suturnål
Blod på kanylens utsida stryks av mekaniskt
på handsken.
Mast ST, Woodbine JD, Gerberding JL
J Infect Dis 1993: 168; 1589-92
Stänkskydd
Arbetssituationer
med risk för stänk
mot ögon och mun
Rätt teknik!
Lugnt och metodiskt.
Orolig vårdtagare?
Sitt bekvämt, bra belysning.
Allt material nära dig.
Använd säkerhetsprodukter.
Kunskap hur utrustning fungerar.
Aldrig skyddshylsa på använd kanyl!
Säker avfallshantering nära dig.
Säkerhetsprodukter
• För att undvika stickskador
• Ta reda på hur de fungerar!
• Upphandlas
Risk för stickskador !
Punktionssäker behållare nära dig
Fyll endast till 2/3. Förslut så att ingen skadas.
Avfallshantering
• ”Blodprickar” - vanligt avfall
• Rikligt blodigt - farligt avfall
• Stickande & skärande föremål smittförande avfall
• Hanteras så att andra inte kommer till
skada!
Spill på ytor och föremål
Desinfektion så snart som möjligt
Små mängder - Alkohol med tensider
Större mängder - Vircon eller Perform
Värmedesinfektion
När det händer!
•
•
•
•
•
•
Desinfektera omedelbart stickstället.
Kläm inte.
Blodstänk i munnen - skölj med vatten/alkohol.
Blodstänk i ögon - skölj med ögondusch/NaCl/ vatten.
Kontakta din arbetsledare.
Kontakta infektionsbakjouren - inom 24 tim.
Tel 0498-268053
• Gör avvikelserapport
Regelverk och referenser
• Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:3
• Mikrobiologiska arbetsmiljörisker AFS 2005:1, AFS
2012:7, AFS 2014:7
• Hantering av smittförande avfall SOSFS 2005:26
• Att förebygga vårdrelaterade infektioner
SoS/Folkhälsomyndigheten 2006
• Vårdhandboken
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards