Central smittspårning

advertisement
Central smittspårning
STI
•
Klamydia, gonorré, syfilis
•
Smittskyddsanmälan
•
Smittspårning:
–
remiss till kurator på hudmottagningen
Hepatit B, hepatit C
•
Smittskyddsanmälan
•
Smittförandemärkning i Cosmic
•
Remiss till infektionskliniken för smittspårning
HIV
•
Telefonkontakt med infektionskliniken
•
Provtagande läkare informerar om svaret
•
Vidare omhändertagande via infektionskliniken
MRSA
•
Smittskyddsanmälan
•
Smittförandemärkning i Cosmic
•
Remiss till infektionskliniken för smittspårning
Enheten för smittskydd och vårdhygien
Central smittspårning
•
•
•
•
Även om smittspårning sker centralt har primärvården ett
ansvar för dessa sjukdomar!
Provtagning
– klinisk misstanke
– patientens önskemål
• möjlighet till anonym provtagning för HIV
– smittspårning
Undersökning och behandling är kostnadsfri
Ingen partnerbehandling utan föregående provtagning
Enheten för smittskydd och vårdhygien
Tuberkulos
• Latent tuberkulos: inga symtom, ingen smittsamhet
• Aktiv lungtuberkulos smittar
• Utredning, behandling och
smittspårning på infektionskliniken
• Misstanke om aktiv tb väcks oftast i
primärvården
• Hosta >3 veckor med
slem, ev. blod
• Feber
• Nattsvettningar
• Viktnedgång
• Stark misstanke: telefonkontakt med infektionsjouren
• Svagare misstanke: lungröntgen och ev. tuberkulosantigen
Enheten för smittskydd och vårdhygien
2015-12-04
Hepatit A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fekal-oral smitta (person-person eller via mat/vatten)
26-52% smittade i Sverige
Inkubationstid 4 (2-6) veckor
Först ospecifika symtom – sjukdomskänsla, feber,
illamående, kräkningar
Senare ikterus (inte alla!)
Förskolebarn ofta asymtomatiska men smittsamma
Hepatit A IgM i blod ställer diagnosen, men svar kan dröja
Ring smittskydd vid misstanke!
Smittspårning
Postexpositionsprofylax (vaccin eller gammaglobulin)
Enheten för smittskydd och vårdhygien
2015-12-04
EHEC - enterohemorragisk Escherichia coli
• Zoonos, finns hos idisslare
• Smitta via djurkontakt, opastöriserad mjölk,
kontaminerade grönsaker
• Inkubationstid 3-4 dygn (upp till 14 dagar)
• Symtom diarré (ibland blodig), buksmärta
• Vanligaste orsaken till njursvikt hos barn, HUS
• Analys ingår i avföringsprov för barn upp till 10 år
• Avstängning från förskola och arbete med oförpackade
livsmedel
• Kontakta smittskyddsenheten för smittspårning
Enheten för smittskydd och vårdhygien
2015-12-04
200
Kikhosta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
100
50
0
Bakterie, bordetella pertussis, exotoxin
Trippelvaccin fram till -79 försämrad skyddseffekt
-96 acellulärt vaccin, 3-5-12 mån, 5-6 år samt 14-16 år
Immunitet efter vacc 6-7 år, efter infektion 15 år
Förkylning kvarstående hosta, inkubationstid 2 veckor
Antal fall 2014 – 121 och 2015 – 702 två döda
Provtagning PCR på luftvägsprov
Anmälningspliktig o smittspårningspliktig RING
Behandla första veckan senare ej nytta
Om spädbarn i familjen ge förebyggande behandling till
spädbarnet och den sjuke för att minska smittspridning
Enheten för smittskydd och vårdhygien
2015-12-04
Antal fall
150
Mässling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Paramyxovirus, RNA virus
Utsöndras med andningsluften 4 dagar innan utslaget
Inkubationstid 10 dygn (7-18)
Hög feber, ögonirritation, torrhosta, storfläckigt utslag, kopliks fläckar.
Diarré, lunginflammation och hjärhinneinflammation
Vaccination MPR, två doser sedan 1982.
Anmälningsplikt och smittspårningsplikt. RING
Mässlingsantikroppar
Utbrott Västra Götaland, Stockholm, Uppsala, 5-10 fall per år i Sverige
Förebyggande, vaccination max 3 dygn från smitta och immunglobulin
max 6 dygn från smitta.
Enheten för smittskydd och vårdhygien
2015-12-04
Download