Åstorp/Kvidinge Innebandysällskap

advertisement
Sidan 1 av 10
Åstorp/Kvidinge
Innebandysällskap
Föreningspolicy
Gemenskap-Glädje-Stolthet
Föreningspolicy Å/K IBS,
Sidan 2 av 10
Innehållsförteckning
Avsnitt
Sidan
Försättsblad
1
Innehållsförteckning
2
Förord
3
Verksamhetsbeskrivning & Målsättning
3-4
Ansvar (ledare, spelare, föräldrar)
5-6
Allmänt
7
Åldersstyrda stadgar
8
”Rent spel”
9
Kontrakt
10
Bil. 1 Ungdomsbilaga
Bil. 2 Seniorbilaga (under arbete)
Bil. 3 Styrelsearbete samt roller
(under arbete)
Bil.4 Alkohol-, drog- och dopingpolicy
Föreningspolicy Å/K IBS,
Sidan 3 av 10
FÖRORD
Denna föreningspolicy har arbetats fram av medlemmar i Åstorp/Kvidinge IBS med
mål att fungera som övergripande vägledning för föreningens verksamhet både på och
utanför planen. I policyn anges de riktlinjer, målsättningar och direktiv som samtliga
medlemmar inom föreningen förväntas efterleva.
Policyn är i vissa fall indelad i olika ålderskategorier då vissa riktlinjer och direktiv
bör åldersanpassas av praktiska och målmässiga skäl. Där åldersmässiga skillnader i
verksamheten förekommer anges detta tydligt i policyn för att i möjligaste mån
motverka eventuella missförstånd.
2. Verksamhetsbeskrivning Å/K IBS
Å/K IBS är en ideell förening vars främsta syfte är att erbjuda barn, ungdomar och
vuxna möjligheter att under organiserade former träna och tävlingsspela innebandy.
Föreningens övergripande mål är att bedriva en väl fungerande verksamhet där den
enskilde individen står i centrum. För föreningen är det oerhört viktigt att varje
enskild individ utbildas i sin egen takt och att rent spel ska eftersträvas oavsett ålder
och kön.
Att Å/K IBS är en ideell förening betyder att föreningen vill minimera pengars
inflytande över medlemmarnas motivation för att vara aktiva i föreningen, samt att
maximera motivationsfaktorer som kamratskap, gemenskap, ansvarskänsla och glädje.
Ovanstående innebär att inga styrelsemedlemmar arvoderas, ej heller bör ledare inom
ungdomsavdelningen arvoderas. Verksamheten bygger istället på engagemang hos
föräldrar och på äldre spelares och ledares ansvarskänsla och lust att dela med sig av
erfarenheter till barn och ungdomar. Samtidigt erbjuds dessa en tränarutbildning i
flera steg och får en möjlighet att påbörja en tränarkarriär.
Värvningar skall tillämpas restriktivt som ett komplement och vara utvecklande för
klubben på sikt. Vid värvning och övergångar skall spelarens väl vara i centrum.
Vi skall utveckla innebandykunnandet och höja ambitionsnivån i klubben genom att:
- erbjuda ledare/tränare utbildning av god kvalitet och därigenom få en långsiktig
satsning på en kvalitetshöjning hos våra egna förmågor.
- ha ett tydligt ledarskap med klara regler, en fungerande kommunikation och
organisation.
- skapa en god föreningsanda med en god social miljö och en bra gemenskap för alla.
- ha en utbildningsplan för hela ungdomssektionen, där kraven ökar i förhållande till
spelarens ålder och förmåga, enligt Svensk innebandys utvecklingsplan
Föreningspolicy Å/K IBS,
Sidan 4 av 10
Å/K IBS leds av en styrelse som är vald av medlemmarna på ett årsmöte.
Styrelsen skall därutöver genomföra ett medlemsmöte under året (under perioden
november – januari), där föreningens verksamhet och ekonomi skall redovisas öppet
för föreningens medlemmar.
Å/K IBS skall arbeta långsiktigt för att hålla en god ekonomi och bredda klubbens
intäktsmöjligheter genom aktiviteter såsom lotterier, insamlingar, sponsringsverksamhet, etc. Näringslivet bör på olika sätt förmås engagera sig i föreningen.
Å/K IBS ska arbeta i en gemensam ekonomi
Å/K IBS skall arbeta med en budget som bas och på så sätt ha kontroll över
föreningens ekonomi.
Aktuellt resultat skall presenteras vid varje styrelsemöte och stämmas av mot av
årsmötet fastställd budget. Avvikelser skall dokumenteras.
Då investeringar genomförs skall de vara noggrant genomarbetade och långsiktigt
finansierade.
Å/K IBS skall arbeta aktivt för att ha en god relation till sina samarbetspartners,
såsom klubbar, förbund, kommunföretag etc.
3. Målsättning
Å/K IBS har som huvudmålsättning att vara en klubb med en ungdomsverksamhet av
hög kvalité och att vara ett naturligt steg mellan lägre div. och spel på högre/elitnivå
för juniorer och seniorer.
Å/K IBSs målsättning för de närmaste åren är att man på seniorsidan för herrar ska
spela som lägst i div. 2, då med ambition att vara ett topplag med sikte på div.1.
För damerna är målsättningen för det närmaste ett avancemang till div. 2, med
ambitionen att sedan etablera sig som ett starkt div. 2-lag.
Denna policy skall genomgås av styrelse och kommittéer minst en gång per år.
Styrelsen ansvarar för att detta genomförs. Samtliga i klubben verksamma
funktionärer skall informeras om innehållet minst en gång om året (Styrelsens
ansvar). Sedan skall ledarna förmedla innehållet i detta dokument vidare till sin
verksamhet.
Föreningspolicy Å/K IBS,
Sidan 5 av 10
4. Ansvar
4.1 Ledaransvar i ÅKIBS
Våra ledare skall ha som målsättning att med en välplanerad verksamhet ge spelarna
en bra träning och kunskap i innebandyns grunder.
För att ledarna skall kunna leva upp till föreningens mål erfordras såväl grund- som
vidareutbildning. Detta är utbildningar som bekostas av föreningen, efter samråd
mellan tränare och ansvariga för föreningens tränar-/ledarutbildning.
Ledarna skall även verka för att det skapas en god social miljö, med en positiv anda
och sammanhållning inom- och mellan lagen samt i föreningen. Detta innebär att det
är mycket viktigt med både tjejer och killar som ledare i föreningen, samt personer
med blandad bakgrund och etnicitet. Jämställdhet och mångfald eftersträvas inom
föreningen.
För att leva upp till dessa mål måste vi agera efter vissa riktlinjer, antingen de är
beslutade av årsmöte eller sittande styrelse.
Med ledare enligt nedan avses styrelse, tränare samt funktionär vid evenemang i
Å/K IBS:s regi.
Som ledare i ÅKIBS är man en förebild för spelare och accepterar att :
- inte kritisera domare och motspelare under pågående match.
- följa föreningens riktlinjer för ”Nolltolerans”.
- om anledning finns att diskutera ett domslut skall detta ske under lugna former och
med ett vårdat språk.
- uppträda respektfullt gentemot såväl gästande publik och lag som mot övriga.
- på ett positivt sätt leda, uppmuntra och motivera spelarna och därmed ge dem en god
självkänsla.
- vara tydlig mot ungdomarna avseende vad som är rätt och fel.
- skapa bra relationer med domare samt motståndarlag.
- ställa rimliga krav som står i proportion till spelarens ålder och kunnande.
- verka för att även spelare iakttar och respekterar ovanstående.
- deltaga på möten och utbildningar som arrangeras av Å/K IBS
- deltaga i aktuella tränarutbildningar som arrangeras av Skånes Innebandyförbund
Föreningspolicy Å/K IBS,
Sidan 6 av 10
4.2 Spelaransvar
Som spelare i ÅKIBS är man föreningens representant utåt och accepterar att:
- inte kritisera domare och motspelare under pågående match.
- följa föreningens riktlinjer för ”Nolltolerans”.
- uppträda respektfullt gentemot såväl gästande lag, publik som övriga.
- respektera ledarnas arbete i föreningen. Om kritik skall framföras skall detta ske på
ett sakligt sätt.
- behandla lagkamrater på ett respektfullt sätt.
- delta och hjälpa till vid evenemang i föreningen samt att vara ett föredöme för yngre
spelare.
- seniorspelare skall verka som faddrar för ungdomslagen
4.3 Föräldraansvar
Föräldrarna är en viktig faktor och resurs i ungdomsverksamheten. Därför har vi i
Å/K IBS satt upp några hållpunkter som gäller föräldrarnas ovärderliga och positiva
deltagande i vår verksamhet.
Som förälder till spelare i ÅKIBS är man föreningens representant utåt och
accepterar att:
- stötta sina och andras barn och ungdomar i föreningen med positiv uppmuntran,
d.v.s. undvika att kritisera barnen vid misslyckanden.
- respektera ledarnas roll i laget och stötta dessa i deras arbete under match och
träning.
- då man anser sig ha fog för att framföra kritik till ledare förväntas göra det direkt,
sakligt och personligt, d v s inte offentligt inför lag, via hemsida, bloggar eller
liknande.
- tänka på att man som förälder, precis som ledare, är Å/K IBS:s ansikte utåt vid
matcher eller andra utåtriktade aktiviteter.
- i möjligaste mån följa med sina barn på träningar och matcher.
- tillsammans med ledarna få barnen att förstå och förmedla vikten av god hygien
efter träningar och matcher
- ställa upp i föreningsverksamheter som t.ex. i kiosk, som matchfunktionär etc.
Föreningspolicy Å/K IBS,
Sidan 7 av 10
TRÄNING OCH MATCH
Då innebandy är en sport som ställer stora krav på den enskilde individens fysik,
teknik och spelförståelse anser Å/K IBS att det är väsentligt med en successivt ökad
träningsmängd, baserad på den enskilde individens behov och personliga målsättning.
Träningsmängden ska vara anpassad till ålder och fysisk utveckling hos den enskilde
individen.
Å/K IBS anser vidare att ungdomar och ungdomsledare skall ges utrymme för
utveckling utan krav på vinster och/eller resultat.
Genom detta skapas trygghet och utrymme för att våga misslyckas vilket är en viktig
del i utvecklingen för den enskilde individen. Det är viktigt att uppmuntra försöken
och inte bara se resultaten.
Å/K IBS förbinder sig att:

tillhandahålla minst en (1) ledare för varje lag i föreningen.

ge klubbens ledare och domare möjlighet att regelbundet få delta på tränarkurser
och domarkurser som arrangeras av Skånes Innebandyförbund eller motsvarande.

ge sina aktiva medlemmar en bred och variationsrik utbildning, både praktisk och
teoretisk, som ger en god grund för framtida utveckling inom föreningen. Agera
för varje individs bästa.

se varje individ och behandla denna som en unik person.

låta föreningens barn och ungdomar utvecklas i sin egen takt och efter egna
förutsättningar.

låta duktiga och ambitiösa ungdomar ges möjlighet att träna och spela med en
äldre åldersgrupp när det är möjligt. Å/K IBS förespråkar dock att en spelare i
första hand ska spela med den åldersgrupp man tillhör.
Är spelaren under 18 år och bedöms vara kandidat för högre spel, ska beslutet
kunna styrkas av dennes förälder/ vårdnadshavare i samråd med berörda tränare.
Å/K IBS ska tillhandahålla:

hall och träningstider som är tidsmässigt väl lämpade för respektive
ålderskategori.

en (1) komplett målvaktsutrustning/lag till ungdomslagen. Gäller t.o.m. 12 års
ålder. Övrig typ av utrustning som används av spelare räknas som personlig
tillhörighet oavsett ålder och kön.
Föreningspolicy Å/K IBS,
Sidan 8 av 10
ÅLDERSGRUPPSTYRDA REGLER
Speciella regler gällande träning och match i åldersgrupp 5-12 år:

Ansvariga ledare ska låta sina spelare träna och spela på olika positioner i laget.

När laget deltar i poolspel ska ledare i mesta möjliga mån sträva efter att ge alla
spelare som tränar regelbundet lika mycket speltid.

När laget deltar i seriespel t o m 12 års ålder ska alla uttagna spelare få delta under
match.
Speciella regler gällande träning och match i åldersgrupp 13-17 år:

När lag deltar i seriespel fr.o.m. 13 års ålder är det ledarens rättighet att använda
sig av så kallad aktiv coachning. Med aktiv coachning menas att man har rättighet
att använda de mest framträdande spelarna under pågående match t.ex. i powerplay eller i slutet av en period eller match.

Ansvariga ledare bör låta sina spelare träna och spela på olika positioner i laget.
Speciella regler gällande träning och match i åldersgrupp 18 år och uppåt:
Ansvariga ledare har total frihet att använda sig av aktiv coachning under pågående
match.
Regler vid distriktsmästerskap eller liknande tävlingar:
Vid deltagande vid distriktsmästerskap eller liknande tävlingar bör föreningen ställa
upp med bästa laget oavsett ålder. Ansvarig ledare har total frihet att använda sig av
aktiv coachning under pågående match/turnering
Föreningspolicy Å/K IBS,
Sidan 9 av 10
RENT SPEL/”Nolltolerans”
Å/K IBS ska alltid kunna förknippas med fair play, d v s att Å/K IBS:s medlemmar
ägnar sig åt rent spel och ett gott uppförande.
”Nolltolerans” innebär just noll tolerans vad gäller verbala eller fysiska angrepp på
domare och andra funktionärer. Detta gäller såväl för spelare och ledare som för
föräldrar. Ledare uppmanas att förmedla detta budskap i sina resp. grupper.
”Nolltolerans” gäller på såväl hemmamatcher som på bortamatcher.
Våra unga aktiva medlemmar ska tidigt lära sig vikten av att ta hänsyn till
medspelare, motståndare, domare, funktionärer och publik. Mobbning, diskriminering
eller annan typ av kränkande särbehandling får under inga omständigheter existera i
föreningen.
Överträdelse kan i sista led som påföljd medföra uteslutning ur föreningen.
Överträdelse bedöms av föreningens disciplinkommitté och dess beslut kan inte
överklagas såvida inte synnerliga skäl för omprövning påvisas i ärendet.
Föreningspolicy Å/K IBS,
Sidan 10 av 10
KONTRAKT/AVTAL
Å/K IBS ska skriva kontrakt med samtliga dam- och herrseniorer i syfte att skapa
ökad trygghet för såväl spelare som förening.
Ett skrivet kontrakt ger också Å/K IBS bättre förhandlingsmöjligheter gentemot annan
förening. Som dam- och herrsenior räknas då spelaren är över 18 år.
Det är endast föreningens sportchef/er samt föreningens ordförande som har mandat
att skriva under ett kontrakt från föreningens sida.
Kontraktsskrivning med spelare under 18 år, men över 16 år, kan förekomma. Ett
sådant kontrakt räknas som giltigt först då kontraktet är underskrivet av föreningens
sportchef/er eller föreningens ordförande, spelaren samt dennes
förälder/vårdnadshavare.

Det är föreningens sportchef/er som förhandlar med föreningens spelare och
tränare, i enlighet med av styrelsens fastställd budgetram för truppen.

Ett kontrakt anses giltigt så snart båda parter har signerat kontraktet.
Varje kontrakt är unikt skrivet och ska behandlas konfidentiellt.

Ett giltigt kontrakt kan avbrytas med omedelbar verkan av båda parter om
särskilda skäl föreligger. Styrelsen tar det avgörande beslutet att förklara ett
kontrakt ogiltigt. Ett sådant beslut skall tas i samråd med föreningens
sportchef/er samt föreningens disciplinkommitté och dokumenteras.
Då styrelsen inte anser att särskilda skäl föreligger, gäller uppsägningstid enl.
kontraktets villkor.

Avtal rörande övergångar, utlåning och samarbete kan skrivas med annan
förening. Det är endast föreningens sportchef/er samt föreningens ordförande
som har mandat att skriva under ett avtal från Å/K IBS:s sida.
Vad gäller ev. samarbetsavtal, är det enbart föreningens ordförande som har
mandat att skriva under ett sådant avtal.
Varje kontrakt är unikt skrivet och ska behandlas konfidentiellt.
Om kontraktet gäller övergång till annan klubb skall även berörd tränare
informeras innan kontraktet signeras.
Föreningspolicy Å/K IBS,
Download