Mall för upprättande av

advertisement
Trygghetsplan
Likabehandlingsplan och
årlig plan mot kränkande
behandling.
Lillåns skola F-6
2014/2015
möjLIgheter
samverKAn
BEmötande
delaktigHet
helhetstänkANDe
reLationer
dIalog
samsyN
värdeGrund
Örebro kommuns Trygghetsvision
I Örebros förskolor och skolor har vi en trygghetsvision. Den
antogs av kommunfullmäktige 18 september 2002 och ser ut så
här:
"Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg
miljö i förskolor och skolor. Ingen ska bli utsatt, kränkt eller
mobbad. Detta är ett ansvar för varje vuxen, liksom för alla barn
och ungdomar.”
Sedan 1 januari 2009 regleras Trygghetsarbetet i två regelverk, 6 kap. Skollagen (2010:800)
och 1-3 kap. Diskrimineringslagen (2008:567).
1. Vision
Det här är vår vision för trygghetsarbetet:
Skolans trygghetsvision
På vår skola har alla, elever och personal, någon att vara med och ingen
känner sig utanför. Vi vågar vara oss själva och vi visar hänsyn till att alla är
olika. Vi hjälper varandra och vi kan säga förlåt. Ingen blir illa behandlad,
mobbad, kränkt eller utsatt eftersom vi behandlar varandra så som vi själva
vill bli behandlade. Vi är bra kompisar som lyssnar och litar på varandra. De
äldre eleverna är goda förebilder för de yngre.
2. Uppföljning och utvärdering av trygghetsplanen
Visionen är formulerad av Lillåns F-6 elever
Verksamhetsformer som omfattas av planen:
Förskoleklass, grundskola och
fritidshem
Ansvariga för planen:
Trygghetsteamet, samt all personal
Planen gäller från:
2014-10-01
Planen gäller till:
2015-09-31
Elevernas delaktighet:
Klassråd, elevråd, fritidsråd på
fritidshem och kompisstödjare
Vårdnadshavarnas delaktighet:
Föräldramöte och föräldraråd
Personalens delaktighet:
Trygghetsteamet har huvudansvaret att upprätta planen. I Trygghetsteamet finns
representanter från varje arbetslag på skolan. Personalen ges möjlighet till delaktighet i
2
samband med arbetslagsmöte, APT och givna konferenser. All personal på skolan har ansvar
för att planen följs.
Förankring av planen:
Genom Trygghetsteamet förankras planen hos all personal. Klasslärare/mentor har ansvar att
förankra planen hos vårdnadshavare i samband med föräldramöte. Förankring till elever sker
via klassråd. Planen diskuteras även på elevråd och på föräldraråd.
Utvärdering
Mål från fjolårets plan:
På Lillåns skola ska alla elever trivas och känna sig trygga.
Målkriterier
Målet är uppnått när…
 ingen elev känner sig utsatt för mobbning, diskriminering eller kränkande behandling,
såväl fysiskt, psykiskt som verbalt.
 det är arbetsro på lektionerna.
 personal och elever upplever att vi har ett trevligt språkbruk på skolan.
 vi har skapat en vi-känsla bland eleverna.
 vi har ett gemensamt ansvar för eleverna på rasterna, i matsalen och i
omklädningsrummen.
 vi har en trygg skolväg för eleverna när de går eller cyklar till och från skolan.
 vi har reviderade ordningsregler på skola, som är utarbetade tillsammans med elever
och föräldraråd.
Utvärdering av fjolårets plan har genomförts enligt följande:
Trygghetsteamet har utvärderat fjolårets plan under hösten 2014.
Analys av utvärderingen fjolårets plan:
Kompisgrupper (vi ser resultat ang. trygghet för yngre elever på raster o dyl).
Resultaten av svaren i trygghetsenkätens visade generellt goda resultat men det fanns
anledning att arbeta vidare på några områden för att skapa en optimal trivsam och trygg miljö
för eleverna. Trivselenkäten är ett hjälpmedel för oss, där vi kan se vad vi behöver arbeta
vidare med under året. Vi har lagt fokus på 4 stycken områden under vårterminen; hur
eleverna upplever att det är på lektionerna och på rasterna, samt om elever säger kränkande
ord till varandra och om någon känner sig utsatt för mobbing. I maj gjordes en
uppföljningsenkät som visar att arbetet under läsåret har gett resultat. En viss förbättring har
skett inom områdena utifrån uppföljningsenkäten. När det gäller språkbruket ser vi, trots att
det har skett en viss förbättring i uppföljningsenkäten, att vi har ett stort och viktigt arbete att
genomföra även inför nästa läsår.
Vi har rutiner i elevhälsoarbetet mellan elevhälsan, trygghetsteamen och arbetslagen. Dessa är
dock inte nedskrivna på ett tydligt sätt.
Vi ser att trygghet är en förutsättning för att kunna ta till sig kunskap, dvs nå kunskapskraven
och vi tar kapitlet gällande trygghet och studiero, som finns i skollagen, på största allvar. Vi
tar tag i konflikter direkt när vi upptäcker dem. Får vi reda på att det är upprepade trakasserier
3
är vi vuxna på skolan mycket tydliga med att mobbning och andra kränkningar inte är tillåtet.
När vi får kännedom om sådant tar pedagogerna och/eller trygghetsteamet tag i det direkt och
genomför samtal med berörda elever och deras föräldrar så att trakasserierna ska upphöra
omedelbart. Detta följs av kontinuerliga uppföljningssamtal med berörda, tills trakasserierna
har upphört.
På skolan arbetar vi aktivt med kompisstödjare, kompisgrupper och utvecklar elevernas
sociala och emotionella förmågor bland annat med hjälp av t ex läromedlen ”Livsviktigt” och
”Hej Kompis”.
I trivselenkäternas sammanställning kan vi se en förbättring mot läsåret 2013/2014.
Årets plan ska utvärderas:
senast 2015-09-30
Beskrivning hur årets plan ska utvärderas:
Utvärdera på följande sätt:
Trygghetsteam
Ledningsgruppen
Arbetslagsmöten
Klassråd och elevråd
Personalen på Lillåns skola F-6 tillsammans med Trygghetsteamet gör en avstämning under
vårterminens början.
Föräldrarådet ges möjlighet att lämna synpunkter när ny Ttrygghetsplan upprättas.
Främjande arbete
Syftar till att förstärka respekten för allas lika värde, omfattar alla diskrimineringsgrunderna,
(se stödmaterial från Skolverket och Diskrimineringsombudsmannen), riktas mot alla och
bedrivs utan förekommen anledning, samt är en naturlig del i det vardagliga arbetet.
Aktivitet
Arbetslagsmöten, ”Trygg miljö
på skolan”/”Laget runt”- stående
punkt på dagordningen
Trygghetsplan
Vi arbetar med socialtemotionellt lärande (SEL) i varje
klass. I början av varje termin
fokuserar vi, F-6, på den sociala
samvaron genom att jobba med
gruppstärkande övningar och
med språkbruket för att skapa
trygghet och ”vi-känsla” i
Tid
1 gång/vecka
Ansvar
Arbetslagsledaren och
trygghetsteamet
Diskuteras och presenteras Rektor, pedagog, elever och
på föräldramöte,
föräldrar.
föräldraråd, klassråd,
elevråd och arbetsplatsträff
varje höstterminsstart.
Ny plan skrivs varje år.
Planen introduceras för
nya elever, vårdnadshavare
samt ny personal.
Kontinuerligt under
Alla lärare.
läsåret.
4
klassen.
Trygghetsteamet presenterar sig
Vid höstterminsstart
för eleverna.
Kompisstödjare presenterar sig för Vid höstterminsstart
eleverna.
Trygghetsteamsmöte
2 gånger/månad
Kompisstödjaremöte
Ordningsregler
2 gånger/månad
Gäller hela läsåret,
revideras varje år.
Genomförs 4 ggr /termin
2 ggr/månad
Arbetsplatsträffar
Klassråd, ”Trygg miljö på
skolan” -stående punkt på
dagordningen
Elevråd, ”Trygg miljö på skolan” 2-3 ggr/termin
-stående punkt på dagordningen
Fadderverksamhet/kamratgrupper Kontinuerligt under läsåret
Rastvärdar – samtliga bär
reflexväst
Utvecklingssamtal
Överlämnandekonferenser
Hälsosamtal för eleven
Arbeta för att alla elever ska ha
lika möjligheter att delta i
skolans verksamhet, oavsett
funktionsnedsättning. Vid
planering av skolans verksamhet
ska konsekvenserna för elever
med olika funktionsnedsättningar
beaktas.
Klasslärarna inventerar via
utvecklingssamtalen vilka behov
det finns av tolkar och
översättare för vårdnadshavare,
samt om skolan behöver
översätta viktig information till
vårdnadshavare.
Inventera situationer som kan
uppstå på vår skola där etnisk,
kulturell eller religiös tillhörighet
kan ha en betydelse. Vid
utvecklingssamtal, fråga om det
finns svårigheter i samband med
svenska traditioner.
Ansvarig:
Datum när det ska vara klart:
Kontinuerligt, enligt
rastvärdsschema
1 gång/termin
När en elev/klass kommer
ny till skolan.
Vartannat år
Vid verksamhetsplanering
samt kontinuerligt under
läsåret.
Kontinuerligt.
Trygghetsteamet
Trygghetsteamet
Trygghetsteamet
Trygghetsteamet
Personal, elev och föräldrar.
Rektor, pedagoger
Klasslärare/mentor
Rektor
Arbetslagsledare,
klasslärare/mentor
Rektor
Pedagog
Rektor, specialpedagog,
klasslärare/mentor
Skolsköterskan
Rektor, elevhälsogruppen
samt all personal.
Rektor och
klasslärare/mentorer.
Trygghetsteam,
ledningsgruppen och
klasslärare/mentorer
Se ansvarsfördelning i rutan ovan
Kontinuerligt under läsåret
5
Förebyggande
Förebyggande åtgärder på individ-, grupp- och organisationsnivå
Aktivitet
Tid
Ansvar
Arbetsplatsträffar
4 ggr/termin
Rektor
Uppföljning/
utvärdering
Rektor
Elevhälsoteam
3-4ggr/termin
Rektor
Rektor
Elevhälsogrupp
Varannan vecka
Rektor
Rektor
Enkäter/riskinventering av
otrygga miljöer på skolan
Frånvarorapportering
Oktober/november
och maj varje läsår
Dagligen
Trygghetsteam
2 gång/år
Klasslärare/mentor
Hälsosamtal
Vartannat år
Skolsköterska
Enligt gällande
rutin
Skolsköterska
Incidentrapportering
Då en incident har
inträffat
Kontinuerligt,
enligt
rastvärdsschema
September/Januari
Berörd personal,
Trygghetsteam
Rektor, arbetslag
och rastvärdar
Enligt plan
Rektor, berörd
personal
1 gång/år
Vid påbörjat/
avslutat ärende
Vid behov
Rektor
Enligt direktiv
Rektor,
klasslärare/mentor
Trygghetsteam och
klasslärare/mentor
Enligt
överenskommelse
Kontinuerligt och
vid trivselenkät till
elever
Rektor och alla
pedagoger
Kontinuerligt och
vid trivselenkät till
elever
Närvarande rastvärdar
Utvärdering, uppföljning av
Trygghetsplan
Rapportering till huvudman
Extra anpassningar
Under läsåret 2014/2015
lägger vi stor vikt på
språkbruket. I början av
höstterminen och vårterminen
samtalar vi med barnen om
trevligt språkbruk kontra
kränkande språkbruk. Fokus
ska ligga på att uppmuntra det
trevliga.
Arbeta för att alla elever på
skolan känner sig trygga i
skolmatsalen.
Kontinuerligt i
varje klass på bl a
klassråd och i
kompisstödjargrup
pen samt i juni
2015.
Vuxna ska vara
med i matsalen och
har möjlighet att
äta pedagogisk
lunch kostnadsfritt.
Elever i F-6 äter i
den ”lilla
matsalen”. 7-9elever äter i den
”stora matsalen”.
6
Regelbundet
Trygghetsteam arbetar för att
få större kunskap om olika
antimobbningsprogram.
Gruppen tar del av Skolverkets
utvärdering av
antimobbningsprogram och för
diskussioner utifrån den.
Muntlig
genomgång av hur
trygghetsgruppen
arbetar med
skolans
trygghetsarbete.
Trygghetsteam.
1 gång/år i
samband med
utvärdering av
Trygghetsplanen
Information
Det är mycket viktigt att trygghetsplanen är känd bland all personal, barn, elever och
vårdnadshavare. Syftet med det är att förmedla kunskap om barns och elevers rättigheter och
att visa på hur verksamheten arbetar för en trygg miljö.
Så här arbetar vi kring information:
Målgrupp
Personal
Insats/Arbetssätt
Alla anställda på
skolan har fått
information om
skolans trygghetsplan.
De har också fått
information om var
mer information finns.
Tidpunkt
Vid första APT vid
höstterminens början
Ansvar
Rektor, arbetslag,
klasslärare/mentor
Barn/Elever
Alla elever på skolan
har fått information
om skolans
trygghetsplan. De har
också fått information
om var mer
information finns.
Vid höstterminens
början
Rektor, arbetslag,
klasslärare/mentor
Vårdnadshavare
Alla vårdandshavare
på skolan har fått
information om
skolans trygghetsplan.
De har också fått
information om var
mer information finns.
Vid höstterminens
föräldramöte och
föräldraråd
Rektor, arbetslag,
klasslärare/mentor
7
Barns och elevers rättigheter till stöd
Det är den utsatte eleven som avgör om ett beteende eller en handling är oönskad eller
kränkande. Eleven har rätt att få stöd och hjälp när han/hon känner sig kränkt. Elevers
upplevelser av kränkningar får inte avfärdas. Vem eleven än kontaktar så har han/hon rätt att
bli tagen på allvar och att få stöd. För att skolan ska kunna göra något måste någon i
personalen få vetskap om det inträffade. Åtgärderna ska i möjligaste mån ske i samråd med
eleven. Skolpersonal har dock alltid ett vuxenansvar att skydda barn och elever från att fara
illa.
Personer som elever på vår skola kan prata med:
I vår verksamhet kan barn, elever och deras vårdnadshavare som vill ha stöd, vända sig
till:
•
•
•
•
•
föräldrar
kompisar/kompisstödjare
pedagoger eller rektor
skolsköterskan eller någon annan i elevhälsogruppen
någon person i trygghetsgruppen
Åtgärdande arbete
I vår verksamhet arbetar vi på följande sätt med att hålla uppsikt och upptäcka
diskriminering, trakasserier och kränkningar:
Insats/Arbetssätt
Om det förekommer
diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling
upptäcker vi det tidigt.
Tidpunkt
Ett rastvärdsschema
upprättas i början av läsåret
14/15 och följs upp
kontinuerligt.
Ansvar
Rektor och schemalagda
rastvärdar.
På rasterna finns det vuxna
ute på skolgården och i
korridorerna.
Skolan arbetar aktivt med en
kompisstödjarorganisation.
Kontinuerligt under läsåret
Rektor och schemalagda
rastvärdar.
Kontinuerligt under läsåret
Trygghetsteamet och
klasslärarna.
Representanter från
Trygghetsteamet träffar
kompisstödjargruppen
regelbundet samt vid behov
utbildar nya kompisstödjare.
Kontinuerligt under läsåret
Trygghetsteam.
Vi avsätter tid på våra
arbetslagskonferenser till att
reflektera över och diskutera
de normer och värderingar
som skolan förmedlar.
Kontinuerligt under läsåret
Rektor och trygghetsteamet.
8
Utredning och åtgärder
I vår verksamhet arbetar vi med utredning och åtgärder på följande sätt:
Skolan ska ha tolerans för att olika personer kan ha olika versioner och kan reagera på olika
sätt. Skolans personal ska därför vara goda lyssnare och ta in information men förhålla sig
neutrala. Utredningen ska kännetecknas av hänsyn till den utsatte och övriga inblandade.
Trygghetsteamets ansvarar för skyndsam information till berörda föräldrar.
Så snart skolans personal får kännedom om att trakasserier eller kränkningar har eller kan ha
inträffat anmäls händelsen till rektor som skickar anmälan till skolnämnd och därefter avgör
om en utredning ska startas (bilaga 2). Rektor deltar i trygghetsteamet och ansvarar för att
utredning sker om vad som har hänt/pågår och avgör om anmälan till polis eller socialtjänst
ska göras. Om den/de som har gjort något av ovan nämnda handlingar går på samma skola
ska trygghetsteamets personal höra deras version. Om den/de som kränkt går på en annan
skola ska rektor på den andra skolan kontaktas. Om personal misstänks för diskriminering,
trakassering eller kränkning av en elev ansvarar rektor att kontakta sin chef som ansvarar för
att utredning ska kunna startas.
Därefter ska åtgärdssamtal genomföras med den/de som utövat trakasserierna/kränkningen
och den som blivit utsatt för trakasserier/kränkning. I samtalet med den/de som utövat
trakasserierna/kränkningen ska det tydligt uttryckas att de trakasserande/kränkande
handlingarna är oacceptabla och måste upphöra omedelbart. Samtalet med de berörda
eleverna ska sedan riktas in på att hitta konstruktiva lösningar på problemet. I samtalet med
den utsatta eleven är det viktigt att klargöra för eleven att de vuxna vet vad som pågår och att
de vuxna inte kommer att ge upp förrän trakasserierna/kränkningen upphört.
Trygghetsteamet ansvarar för att följa upp att trakasserierna och de kränkande handlingarna
har upphört. Arbetslaget/arbetslagen informeras om ärendet för att fler vuxna ska ha uppsikt
över inblandande elever och kunna vara med och säkerställa att inte
trakasserierna/kränkningarna återupptas. Ett uppföljningssamtal ska ske med berörda elever
inom en vecka efter avslutade åtgärdssamtal. Därefter avgörs när nästa uppföljningssamtal ska
ske. Uppföljningssamtalen upphör först när den utsatta eleven och trygghetsteamet anser att
situationen är trygg för den utsatta eleven.
Vid allvarliga trakasserier/kränkningar hjälper trygghetsteamet till med att upprätta ett
åtgärdsprogram. Åtgärderna ska spegla trakasseriers/kränkningarnas karaktär och omfattning.
En trakassering/kränkning ska inte göras mindre eller större än vad den är. I
åtgärdsprogrammet skall framgå vilka åtgärder som behöver vidtas för att skapa en trygg
situation. Vid grova brott, som misshandel och sexuella övergrepp, ska rektor överväga om
avstängning eller hemundervisning för den/de som begått brottet.
Dokumentation
Varje misstanke om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska utredas,
dokumenteras och följas upp. I förordningarna finns bestämmelser om att åtgärdsprogram ska
utarbetas för elever i behov av särskilt stöd, kravet på att upprätta åtgärdsprogram omfattar
inte förskolan. Det kan bli aktuellt för såväl den utsatta som den som utfört kränkningen.
Dokumentationen ska arkiveras i elevakten eller på annat likvärdigt sätt.
9
I vår verksamhet arbetar vi med dokumentation på följande sätt:
Dokumentation
Varje misstanke
om
diskriminering,
trakasserier eller
kränkande
behandling ska
utredas,
dokumenteras och
följas upp.
Insats/Arbetssätt Tidpunkt
Tjänsteanteckning, När situation
anmäla till
uppstår
huvudman
Ansvar
Rektor, all
personal
Uppföljning
Förskolan och skolan ska ha rutiner för hur varje enskilt fall ska följas upp. Det är viktigt att
alla inblandade får komma till tals i uppföljningen. Uppföljningen bör göras inom rimlig tid,
och innehålla utvärdering av utredningen, åtgärderna och dokumentationen. Det är också
viktigt att diskutera om händelsen ingår i ett mönster på skolan. I så fall måste skolan upprätta
en handlingsplan för att ta tag i problemet i stort.
I vår verksamhet arbetar vi med uppföljning på följande sätt:
Uppföljning Insats/Arbetssätt
Tidpunkt
Ansvar
Där en
ex.vis
kränkande
behandling
har skett
görs en
uppföljning.
Inom en vecka efter
avslutade
åtgärdssamtal.
Trygghetsteamet
eller
klasslärare/mentor
Samtal med berörda elever.
Arbetslaget/arbetslagen
informeras om ärendet för
att fler vuxna ska ha uppsikt
över inblandande elever och
kunna vara med och
säkerställa att inte
trakasserierna/kränkningarna
återupptas.
Därefter avgörs när
nästa
uppföljningssamtal
ska ske.
Uppföljningssamtalen
upphör först när den
utsatta eleven och
trygghetsteamet anser
att situationen är
trygg för den utsatta
eleven.
10
Checklista
Checklistan är en hjälp att enkelt kontrollera om er trygghetsplan kan fungera som ett konkret
verktyg för verksamhetens trygghetsarbete. Ju fler av följande påståenden som kan besvaras
med ja, desto större är chansen att så är fallet.
JA
Nu gällande plan
a) Vår trygghetsplan är upprättad under den senaste
tolvmånadersperioden och gäller för ett år.
b) Planen innehåller en uppföljning av fjolårets åtgärder
Kartläggning
a) Planen innehåller en beskrivning av skolans behov av
trygghetsarbete. Vi har kartlagt verksamhetens behov på individ-,
grupp- och verksamhetsnivå. Planen beskriver hur vi gjort och
vad vi kommit fram till.
Samverkan med eleverna
Eleverna har varit med om att upprätta, följa upp och se över
planen.
b) Vid kartläggningen har vi beaktat diskrimineringsgrunderna
kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning,
funktionshinder och sexuell läggning samt kränkande behandling.
(Diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller
uttryck samt ålder kan med fördel också beaktas men det är inget
tvång.)
c) Här kommer förslag på användbara kartläggningsmetoder och
lämpliga forum: Trivselenkäter, elevintervjuer, mentorssamtal,
trygghetsvandringar, observationer, föräldraenkät, klassråd,
fritidsråd, skolråd, arbetslagens samlade bild, föräldraförening
Mål
Planen innehåller klara och tydliga mål för trygghetsarbetet.
Målen utgår från de behov som vi, genom kartläggningen, vet
finns i vår verksamhet.
Åtgärder
a) Trygghetsplanen innehåller aktiva åtgärder för att främja lika
rättigheter och förebygga diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling. Åtgärderna ska förverkliga de mål vi satt
upp.
b) Åtgärderna är konkreta och uppföljningsbara. Det framgår i
planen vem som är ansvarig för att en åtgärd blir genomförd och
när det ska ha skett.
11
JA
Rutiner för akuta situationer
Planen innehåller rutiner för akuta situationer av diskriminering,
trakasserier eller kränkande behandling.
Rutinerna omfattar:
a) hur personalen i förskolan och skolan ska agera och hur
ansvarsfördelningen ser ut.
b) uppföljande insatser för att kontrollera att de akuta åtgärderna
haft effekt.
c) hur händelser och åtgärder ska dokumenteras.
Resurser
Det framgår i planen vilka resurser som finns för att genomföra
trygghetsarbetet.
Kommunikation
Vår trygghetsplan innehåller åtgärder för att presentera planen
och förankra trygghetsarbetet hos barn, elever, vårdnadshavare
och personal.
Utvärdering och uppföljning
Trygghetsplanen beskriver hur planen sedan ska följas upp och
utvärderas inför nästa års plan.
Dags att börja om från punkt 1 igen osv…
.
Läsa mer:
www.skolverket.se
http://www.skolinspektionen.se/BEO
www.do.se
12
Bilaga 1.
Planen upprättad av: Patrik Nilsson
Ort och datum: Örebro 141201
Namn:
Namnförtydligande: Patrik Nilsson
13
Bilaga 2.
Flödesschema för grundskolans rutiner för att anmäla och utreda trakasserier, sexuella
trakasserier och kränkande behandling, till huvudman – rektors ansvar
Rektors skyldighet att
anmäla uppstår i två
olika situationer:
1. Då rektor genom
egna iakttagelser får
kännedom om att en
elev anser sig utsatt
för kränkande
behandling.
Rektor
skickar
anmälan till
skola.nordost
@orebro.se,
gäller för
samtliga
skolområden
2. När rektor tar emot
en skriftlig anmälan
från personal
Rektor upprättar
ett ärende på
skolan och
skolans rutiner
för diarieföring
används.
Beslut tas
om att inte
starta
utredning.
Rektor
ansvarar för att
meddela
[email protected]
orebro.se
14
Beslut tas
att starta
utredning.
Rektor ansvarar
för att
verksamhetens
trygghetsplan följs
kring utredning,
åtgärder,
dokumentation och
uppföljning av det
enskilda ärendet.
Alla barn, elever och vuxna i vår verksamhet
ska uppträda i ord och handling, på ett sådant
sätt att ingen far illa eller mår dåligt. Vi
accepterar inte någon form av våld, hot,
trakasserier eller kränkande behandling. Alla är
lika mycket värda.
15
Download