Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever

advertisement
Grundsärskoläns plän mot
diskriminering och kränkände
behändling
2013/2014
Grundsärskolans plan mot diskriminering
och kränkande behandling
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola
Ansvarig för planen: Rektor Caroline Hallqvist
Vår vision
All personal i skolan samverkar för att eleverna skall:
utvecklas efter sin förmåga och få hjälp efter individuella behov.
vara sedda och få känna att de lyckas.
få handledning i sin kunskapsmässiga och sociala utveckling.
ges möjlighet till en god gemenskap med varandra och vuxna och känna sig trygga i skolan.
Planen gäller från 2013-08-19 - 2013-06-20
Delaktighet
Eleverna har varit delaktiga i planen genom att de bidragit till planens utformning. Deras
synpunkter har beaktats i planen.
Vårdnadshavarnas delaktighet: tre föräldrarådsrepresentanter har läst planen och bidragit till
planens utformning. De har inkommit med synpunkter som tagits tillvara och lyfts in i planen.
Personalens delaktighet: Trygghetsteamet har läst planen och bidragit till planens utformning.
De har inkommit med synpunkter som tagits tillvara och lyfts in i planen.
Planen förankras genom att gås igenom på föräldraråd, arbetsplatsträffar och i elevråd.
Därtill kommer varje klasslärare att förankra planen i klassen.
Utvärdering
Utvärdering har skett genom att Skolinspektionen, under våren 2013, inspekterat skolan och
där också granskat skolans likabehandlingsplan.
Delaktighet
Skolinspektionen
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Skolan fick kritik av Skolinspektioner för:
* att det saknas redovisning av vilka åtgärder som avses vidtas under läsåret
* att det saknas redovisning av hur förra årets åtgärder genomfördes
Årets plan ska utvärderas senast 2014-06-15
Beskrivning av hur årets plan ska utvärderas
Utvärdering kommer att ske genom att eleverna går igenom kartläggningen och ser om nya
områden har tillkommit eller försvunnit. Därtill en genomgång av trygghetsenkäten och som
sätts i förhållande till denna plan.
Trygghetsteamet utvärderar årets arbete.
Uppföljning av målen kommer att ske två gånger per termin i klasserna.
Rektor utvärderar planen i ledningsgruppen tillsammans med lagledarna.
Ansvarig för att årets plan utvärderas: Rektor, klasslärare och Trygghetsteamet
Främjande insatser
Att tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller
könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning,
Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning: All personal har ett normkritiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete.
Insats: Alla ska ha kännedom om innehållet i boken "Det värderande ögat".
Ansvarig: Rektor
Datum när det ska vara klart: 20140620
Att främja arbete kring könsindentitet eller könsuttryck
Områden som berörs av insatsen: Könsidentitet eller könsuttryck
Mål och uppföljning: Vi är tillåtande och accepterar olikheter oavsett könsidentitet eller hur vi
uttrycker kön.
Insats: Kompetensutveckling för personal med forskare om normkritiskt förhållningssätt.
Ansvarig: Rektor
Datum när det ska vara klart: 20140620
Att främja alla likas värde oavsett etnicitet
Områden som berörs av insatsen: Etnisk tillhörighet
Mål och uppföljning: Varje elev ska uppleva värde oavsett etnicitet.
Insats: Vi främjar våra olikheter och ser dem som en styrka. På raster och under andra
aktiviteter ser vi till att alla elever deltar, oavsett etnicitet. Undervisningen ska bygga på ett
interkulturellt förhållningssätt och en interkulturell pedagogik.
Ansvarig: Rektor, all personal
Datum när det ska vara klart: 20140620
Att främja allas lika värde oavsett religion eller annan trosuppfattning
Områden som berörs av insatsen Religion eller annan trosuppfattning
Mål och uppföljning: Ingen ska känna sig utsatt på grund av sin religion eller trosuppfattning.
Insats: Undervisningen ska baseras på ett neutralt förhållningssätt när det gäller religioner
eller annan trosuppfattning. Vi ser till att alltid ha alternativ mat i matsalen.
Ansvarig: Rektor, personal i kök, undervisande lärare
Datum när det ska vara klart: 20140620
Vi har alla ett likadant hjärta!
Områden som berörs av insatsen: Funktionsnedsättning
Mål och uppföljning: Alla elever ska ges möjlighet till att delta i undervisning och aktiviteter.
Insats: Vi anpassar våra aktiviteter så att alla elever på skolan kan delta. Vi arbetar för
inkludering för alla elever. Vi anpassar undervisningen till elevers behov. Under temadagar
och andra gemensamma aktiviteter blandar vi grupperna. Alla elever ska ha möjlighet att
möta alla elever på skolan.
Ansvarig: Rektor, all personal
Datum när det ska vara klart: 20140620
Främja likabehandling oavsett sexuell läggning
Områden som berörs av insatsen: Sexuell läggning
Mål och uppföljning: Vi uppmuntrar olikheter på skolan.
Insats: Tillsammans med eleverna samtala och diskutera stereotypa föreställningar som vi
omgärdas av. Se filmer som uppmanar till diskussioner och tankar. Bli mer
medvetna/normkritiska när det gäller läromedel som vi använder.
Ansvarig: Rektor, all personal
Datum när det ska vara klart: 20140620
Alla har rätt att delta oavsett ålder
Områden som berörs av insatsen: Ålder
Mål och uppföljning: Ha flera aktiviteter på skolan där elever blandas i olika åldrar.
Insats: Bidra till att eleverna under rasterna leker med varandra oavsett ålder.
När vi har olika teman blandar vi elever från olika åldrar i en och samma grupp.
När man söker arbete hos oss är åldern inget hinder.
Ansvarig: rektor och all personal
Datum när det ska vara klart: 20140620
Främja ett socialt klimat fritt från kränkningar
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller
könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning,
Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning: Vi ska främja goda relationer så att vi har ett gott klimat bland elever
och vuxna på skolan.
Insats: Genom att arbeta kontinuerligt med värdegrundsfrågor; i klasserna, på
trygghetsdagarna och vid gemensamma samlingar bygger vi ett gott klimat. Genom att ha ett
positivt och ett lösningsfokuserat förhållningssätt bidrar vi till allas trivsel på skolan. Vi
arbetar med formativ bedömning som stärker varje elevs självkänsla och ger positiv feedback
till eleverna i olika aktiviteter. Rektor ger kontinuerlig positiv feedback till medarbetarna.
Ansvarig: all personal och rektor
Datum när det ska vara klart: 20140620
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Trygghetsvandringar
Trygghetsenkäten görs två ggr/läsår
Incidentrapporter
Genomgång av rutiner och regler ska ske varje år.
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Hur eleverna har involverats i kartläggningen
Eleverna har använt kameran som verktyg för att visa på de platser och områden där de
upplever att de är utsatta.
De har ritat, berättat och svarat på frågor.
Varje elev har svarat på Trygghetsenkäten, i vissa fall har elevens föräldrar svarat på enkäten.
Genomgång av rutiner och regler görs i klasserna.
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Personalen har fått tagit del av kartläggningen som sedan diskuterats i personalgruppen.
Återkoppling av Trygghetsenkäten sker till all personal.
Genomgång av rutiner och regler görs regelbundet.
Incidentrapporterna samlas regelbundet in och diskuteras i den fackliga samverkansgruppen.
Rapporterna skickas också till förvaltningens arbetsmiljökommitté.
Resultat och analys
Eleverna uppger att de är trygga och känner trivsel.
Analys
Miljön och verksamheten är anpassad för att svara mot grundsärskolans behov.
Det finns vuxna i närheten som eleverna är trygga med.
Reflexvästar används av rastvärdar vilket gör att de syns.
Raster och rastverksamhet är anpassad efter grundsärskolans behov.
Förebyggande åtgärder
Trygghetsenkäten
Mål och uppföljning
Varje elev ska trivas på skolan
Ingen elev ska uppleva att de är ensamma på rasterna
Varje elev ska uppleva att de kan gå till en vuxen när något händer på rasten
Åtgärd: All personal och alla elever bidrar till att vi alla trivs på skolan.
Det är ett gemensamt dagligt arbete som ska bidra till trivsel och trygghet på skolan.
Personal medverkar aktivt till att ingen elev upplever att de är ensamma på rasterna
genom att se till att man finns med i elevernas olika aktiviteter.
I varje klass bör frågan tas upp hur personal ska bli mer synliga och inbjudande så att alla
elever upplever att de kan vända sig till dem. Vilka förslag har eleverna?
Frågan ska också tas upp på arbetsplatsträffar under hösten för diskussion och samtal.
Ansvarig: Rektor, all personal
Datum när det ska vara klart under läsåret: 2013/2014
Rutiner för akuta situationer
Policy
När det kommer till skolans kännedom, via förälder, elev eller personal att någon har blivit
utsatt ska det skyndsamt utredas.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
1. Det finns personal tillsammans med eleverna på samtliga raster både ute och inomhus.
2. Personal äter tillsammans med eleverna i matsalen.
3. Elevhälsofrågor diskuteras i elevhälsoteamet som dessförinnan har haft samtal med
klasslärare och annan berörd personal.
4. Trygghetsteamet träffas varje tisdag för att samtala om frågor gällande trygghet för varje
elev på skolan.
5. Trygghetsteamet träffar elever i enskilda samtal eller i grupp. De arbetar förebyggande,
främjande och lyssnar för att tidigt upptäcka om något förekommer på skolan.
6. Personalen är observant på tecken om utsatthet.
7. Samarbete och dialog med vårdnadshavare sker regelbundet.
8 Enkätundersökning och trygghetsvandringar sker minst en gång per år. Vandringarna
dokumenteras med kamera eller på annat sätt av eleverna.
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
För att anmäla ett ärende ska elev eller vårdnadshavare kontakta elevens klasslärare, någon i
elevhälsoteamet (rektor, kurator och skolsköterska) eller annan personal på skolan.
Om en elev känner sig kränkt av personal vänder man sig i första hand till rektor eller någon
annan i Trygghetsteamet eller elevhälsoteamet.
Personal som blir kränkt vänder sig till rektor.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
När någon utsätts för diskriminering eller kränkande behandling:
1. All personal på skolan agerar så snart det kommer information om att någon elev upplever
sig kränkt eller diskriminerad.
2. Trygghetsteamet och elevhälsoteamet informeras. Där avgör man om klassläraren reder ut
eller om teamet ska överta utredningen.
3. Samla förstahandsinformation från den som upplever sig kränkt och diskriminerad.
4. Samtala med den eller de elever som kränker eller diskriminerar. Vid tjafs och bråk en gång
sker ingen kontakt med hemmet. Vid upprepade tillfällen kontaktas hemmet. Om det inte
slutar kontaktas rektor som sammankallar föräldrar och representanter från Trygghetsteam
och kurator till ett möte. Vid allvarligare grad förs social anmälan och polisanmälan.
5. Dokumentera samtalen på särskild blankett.
6. Kortfattad och tydlig åtgärdsplan för arbetet görs.
7. Kontakta hemmet till båda parter.
8. Uppföljning inom en vecka.
9. Under en period efteråt följs ärendet upp så att det inte diskrimineringen eller kränkningen
fortgår.
När mobbning upptäcks
Ärendet anmäls till elevhälsoteamet eller till Trygghetsteamet direkt. Teamet återkopplar till
rektor och elevhälsoteamet.
1. Samtal med den elev som upplever sig vara utsatt.
2. Samtal med dem/de som utsätter eleven.
3. Samtal med medlöpare.
4. Hemmet kontaktas. Gäller samtliga elever som Trygghetsteamet haft samtal med.
5. Kontinuerlig uppföljning.
Åtgärder vid upprepad diskriminering eller andra former av kränkande
behandling
Vid upprepad diskriminering eller annan kränkande behandling kallas elev och
vårdnadshavare till elevkonferens med rektor, klasslärare, kurator och representant ur
Trygghetsteamet. Beslut fattas om åtgärder t ex kuratorskontakt, extra observation och
övervakning på raster, anmälan till polis och/eller socialtjänst.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Om personal diskriminerar eller kränker elev/personal, kallar rektor de berörda till samtal.
Förändras inte situationen kopplas kommunens personalavdelning in.
Rutiner för uppföljning
Uppföljning sker efter några dagar. Då hålls ett uppföljande samtal enskilt med berörda
elever. Efter en vecka hålls ytterligare ett samtal.
Ärendet följs upp till det bedöms vara utagerat.
Det är viktigt att mobbaren/mobbarna vet att vuxna på skolan är observanta på och att de
håller vad de lovat.
Det är viktigt att fokusera på det som fungerar bra och ge positivt förstärkning.
Rutiner för dokumentation
Alla samtal dokumenteras på en särskild blankett. Dessa sparas och sätts in i en pärm.
Det är viktigt att det framkommer vem det gäller, när det har hänt, datum och vem som gjort
vad. Vem som ansvarar och vem som hållit i samtalen.
Återkoppling sker alltid till rektor.
Dokumentationen förvaras hos rektor efter ärendets slut.
Ansvarsförhållande
All personal är ansvariga för det dagliga arbetet att motverka diskriminering, kränkningar och
mobbning på skolan. Personal ska alltid dokumentera om något inträffar.
Om något inträffar som kräver större insatser kopplas Trygghetsteamet in. De ansvarar för
samtal, dokumentation och rapportering till klasslärare, föräldrar och rektorerna.
Planering inför läsåret 2013/2014
En kartläggning ska genomföras i början av varje termin eller när situationen så kräver.
Utifrån kartläggningen ska en planering göras för innevarande termin.
Ansvarig: Rektor
Datum när kartläggningen ska var genomförd: 20130906 respektive 20140117.
Bilaga 1: Dokumentation gällande kränkande behandling
Bilaga 2: Kartläggning över diskriminering eller annan kränkande behandling
CWH 130805
Download