1
Linköpings universitet LIU
IEI/Företagsekonomi, Mehran Noghabai
Rum 3A:857, tel 013- 28 14 86
2008-05-28
TENTAMEN I 722G07 Marknadsföring, Havlfart
Lördagen den 31:a maj 2008 kl 08-12
ANVISNINGAR
1.
Skriv namn och personnummer på varje sida innan du lämnar skrivsalen
2.
Du måste lämna in skrivningen även om den är blank
3.
Skriv kortfattat, klart och tydligt, snyggt och prydligt.
Använd angivet utrymme för din lösning:
Lämna ej in några kladdpapper och helst inga bilagor!
4.
DISPONERA TIDEN VÄL!!!!
OM SKRIVNINGEN
1.
Inga hjälpmedel är tillåtna
2.
Vid varje uppgift anges hur många poäng en korrekt lösning ger.
3.
Sammanlagt kan högst 25 poäng erhållas. För godkänt krävs ca 12 poäng och för väl
godkänt ca 18 poäng.
LYCKA TILL!
Mehran
2
Uppgift 1
(max 8 poäng)
Förklara kortfattat följande begrepp
a) Brand extention
b) Brand streching
c) Diversifiering
d) Differentiering
e) Franchising
f) Reverse marketing
g) Selektiv distribution
h) Relationsmarknadsföring
Namn........................................
Personnr...................................
3
Uppgift 2
(max 10 poäng)
Namn........................................
Personnr...................................
a)
Vilka nyckelfrågor måste man ställa sig om man ska förstå marknaden och sina kunder?(2p)
b)
Vilka fördelar erbjuder ett starkt varumärke det företag som äger märket? Nämn minst fyra
faktorer som man måste tänka på när man formar ett varumärke. (3p)
c)
Vad menas med direktmarknadsföring? Vad är direktmarknadsförings kännetecken? Ange
några exempel (minst fyra) på direktmarknadsföring. (3p)
d)
Vid val av distributionskanal, vilka är nyckelbesluten vid val av återförsäljare? (2p)
4
Uppgift 3
(max 7 poäng)
Namn........................................
Personnr...................................
Nedanstående frågor skall du antingen bedöma som sanna eller falska. För att få full poäng krävs
att du ger en kortfattad och kärnfull motivering av ditt svar. Svar utan motivering ger inga poäng.

Det företag som använder sig av strategin diversifiering håller sig på sin nuvarande
marknad med nuvarande produkter.

Företag är mindre priskänsliga än konsumenter på kort sikt.

Tillverkare av volymprodukter, dvs. med ett varumärke som inte gör anspråk på
exklusivitet, vill ha så många återförsäljare för sina produkter som möjligt, för att erhålla
god marknadspenetration.

Ett varumärke kommunicerar immateriella värden snarare än materiella.

En idealisk produktportfölj består idel av mjölkkossor, eftersom detta garanterar en hög
och jämn vinstutveckling.

Genom egna återförsäljare istället för privatägda kan en tillverkare bättre förstå och styra
sin marknadsföring.

BCG (Boston Consulting Group)-modellen passar bättre för företag med ett diversifierat
produktutbud (t ex konglomerat), än för företag med ett fokuserat produktutbud.