3 - IEI - Linköpings universitet

advertisement
Namn:___________________________
Personnr._________________________
Linköpings universitet
IEI/School of Management and Engineering
Företagsekonomi
Parment/Rehme
TENTA II I MARKNADSFÖRING,
Tentan kan ge maximalt 50 poäng. För G krävs 30 p och för VG 40 p.
Hjälpmedel: Inga
Anvisningar: Dina svar skall vara kortfattade men tydliga.
Lycka till!
Anders & Sofi
Namn:___________________________
Personnr._________________________
Fråga 1 (5 p)
Förklara begreppet diversifiering samt ge fyra exempel på diversifiering!
Namn:___________________________
Personnr._________________________
Fråga 2 (3 p)
Förklara hur begreppen intensiv, selektiv resp. exklusiv distribution
Namn:___________________________
Personnr._________________________
Fråga 3 (3 p)
Vad karakteriserar proaktiva resp. reaktiva återförsäljarstrategier?
Namn:___________________________
Personnr._________________________
Fråga 4 (4 p)
Antag att du står i begrepp att lansera ditt företags produkter på en ny marknad.
Beskriv två strategier för att gå in på en ny marknad (market entry strategies)
(2 p) samt förklara det samband mellan risk och vinstpotential som därvid blir
tydligt (2 p)
Namn:___________________________
Personnr._________________________
Fråga 5 (12 p)
I denna uppgift skall du ta ställning till ett antal påståenden. Varje påstående är
antingen rätt eller fel. Med en eller möjligen två meningar skall du motivera
varför ditt svar är rätt eller fel. Du får inga poäng om du inte tar ställning för
eller emot. Din argumentation avgör om du får poäng eller inte. Om du tycker
att något av påståendena nedan är vagt/luddigt har du möjlighet att genom ditt
svar tydliggöra hur du har tolkat frågan.
1. Genom egna återförsäljare (direkta försäljningskanaler) istället för
privatägda (indirekta försäljningskanaler) kan en tillverkare bättre förstå
och styra sin marknadsföring.
2. Man kan tänka sig ett nätverk mellan företag som är hårt strukturerat med
avseende på tekniska bindningar, men löst strukturerat med avseende på
sociala bindningar.
3. Public Relations (PR) är en del i företagets Sales Promotion/säljstödjande
åtgärder.
Namn:___________________________
Personnr._________________________
4. Volymmärken vill ha så många återförsäljare för sina produkter som
möjligt, för att erhålla god marknadspenetration.
5. Industriella köpare är i allmänhet mer priskänsliga än konsumenter på
kort sikt.
6. BCG (Boston Consulting Group)-modellen passar bättre för företag med
ett diversifierat produktutbud (t ex konglomerat), än för företag med ett
fokuserat produktutbud.
Namn:___________________________
Personnr._________________________
Fråga 6 (4 p)
Även om säljkåren (sales force) har minskat i betydelse i många branscher, är
den fortfarande mycket betydelsefull i vissa sammanhang.
a. När utgör säljkåren en viktig del av marknadskommunikationen? (2 p)
b. Vilka aktiviteter sköter säljkåren? Nämn och förklara kort fyra aktiviteter
som säljkåren ansvarar för! (2 p)
Namn:___________________________
Personnr._________________________
Fråga 7 (4p)
Förklara Kotlers fyra P´n – Pris, Produkt, Plats och Påverkan!
Namn:___________________________
Personnr._________________________
Fråga 8 (10 p)
Uppgiften består av tio påståenden som antingen kan vara rätt eller fel.
Markera med R (rätt) eller F (fel) efter varje påstående.
Varje rätt svar ger 1 p, varje felaktigt svar minus 1 p. Ej avgivet svar
ger 0 poäng.
1. Försök att påverka kundernas efterköpskänslor brukar kallas event
marketing.
2. Kopplingen mellan en varas pris och dess positionering på
marknaden är i regel svag.
3. Jämfört med reklam ger DM (direct marketing) en överlägsen
feedback från målgruppen.
4. När man utgår från produktionskostnaderna använder man sig av
konkurrentbaserat prissättning.
5. Kärnprodukten (core product) är den huvudsakliga nyttan man har
av produkten t.ex. en TV är tillgång till bild och ljud.
6. Ju mer lika produkter är desto större roll spelar priset.
7. Vid köp av tjänst är det lätt att se vad man får för pengarna.
8. Enligt livscykeldiagrammet börjar en produkts försäljningskurva
böja nedåt redan i mognadsstadiet.
9. Filmer och TV-program är de viktigaste ”kanalerna” för
produktplaceringspåverkan.
10. Att ordna presskonferens, skicka pressrelease, bjudan in
journalister till företaget, ge ut personaltidning är alla Public
Relationsåtgärder.
Namn:___________________________
Personnr._________________________
Fråga 9 (5 p)
Kotler diskuterar tjänster egenskaper ”service characteristics”. Redogör för
samtliga samt ge exempel.
Download