Syfte och
långsiktigt
mål
Kunskapskrav
Konkretiserade Centralt
mål
innehåll
Undervisningen i
ämnet historia ska syfta
till att eleverna
utvecklar såväl
kunskaper om
historiska
sammanhang, som sin
historiska bildning och
sitt historiemedvetande.
Detta
innebär en insikt om att
det förflutna präglar
vår syn på nutiden och
därmed uppfattningen
om framtiden.
Eleven har … kunskaper
om historiska
förhållanden, skeenden
och gestalter under olika
tidsperioder. Eleven visar
det genom att föra …
resonemang om orsaker
till och konsekvenser av
samhällsförändringar och
människors
levnadsvillkor och
handlingar, samt om
Förintelsen och andra
folkmord. Dessutom
förklarar eleven hur
människors villkor och
värderingar kan påverkas
av den tid de lever i.
Du skall känna igen
några viktiga personer
och händelser som
utlöste kriget och var för
det blev revolution i
Ryssland. Du skall även
kunna resonera om varför
det första världskriget
startade och vad
följderna blev
• Nationalism och
olika former av
demokrati och
diktatur i Europa
och i andra delar
av världen.
• De båda
världskrigen, deras
orsaker och följder.
Förtryck,
folkfördrivningar
och
folkmord.
Förintelsen och
Gulag.
Undervisning
Bedömningssituationer
Vi tittar på filmer och
använder oss av ett
gammalt nationellt prov.
Vi jobbar i grupper och
diskuterar.
Litteraturstudier med
efterföljande
arbetsuppgifter.
Vi jobbar i grupper och
diskuterar skriftligt och
muntligt och jobbar med
förmågan att analysera
kring varför krig uppstår
och vad följderna blir.
Bedömningen sker
kontinuerligt i drive samt
avslutas med ett
kunskapstest kring första
världskriget.