Frågor inför prov onsdag v. 6
Nationen människan och historien. S. 305-310.
1. Varför uppstår det ett nationellt medvetande även bland de breda massorna . ( folket)?
2. Vad samlades i Europas museer under 1800-talet? Förklara.
3. Hur hänger rasism och socialdarwinism ihop?
4. Ge en förklaring till antisemitismen.
5. Vad har sionisterna för mål?
6. Ge exempel på hur den svenska staten behandlade minoriteter.
Barnberänsningens politik. S 354-355.
1. Vilka idéer låg bakom barnbegränsningspolitiken under 1900-talets första decennier?
2. Vilka konsekvenser gav politiken upphov till?
3. När blev preventivmedel tillåtet i Sverige?
Förintelsen och deportationer. S. 394-400.
1. Vilka grupper riktade sig det systematiska våldet mot?
2. Förklara orden deportation och ghetto.
3. Hur kan man förklara att kvinnorna i högre grad överlevde förintelselägren än män?
4. Vad visste omvärlden om koncentrationslägren?
5. Hur lyckades Raul Wallenberg och Folke Bernadotte rädda människor undan
förintelsen?
6. Hur skapades opinion mot nazismen?
7. Vad låg bakom den sovjetiska deporteringen av människor under andra världskriget?
8. ’Vad innebar de sk. Tröstestationerna som den japanska armen inrättade?
Etniska konflikter- Jugoslavienkrigen. S 470.
Redogör för begreppet etnisk rensning och hur detta kom att användas i kriget i före detta
Jugoslavien.
Övrigt till prov. Stenciler om folkmord, ordlista.