Checklista

advertisement
120315
Checklista Röntgensjuksköterskeprogrammet
Momenten i checklistan skall börja tränas från termin 3. De kan därefter tränas i kommande kliniska utbildningsperioder i termin 4, 5 och 6.
Momenten kan utföras i tre nivåer:
- Utfört under handledning. Innebär att momentet utförts tillsamman med handledaren
- Utfört under uppsikt. Innebär att studenten utfört momentet själv men med en handledares uppsikt.
- Utfört självständigt. Innebär att studenten utfört momentet själv men under en handledares ansvar.
OBS! Handledaren skall skriva datum och signatur i den ruta som överensstämmer med utförd nivå.
Röntgenundersökningens utförande
och omvårdnad
Utfört under
handledning
Utfört
under uppsikt
Utfört
självständigt
Bedömning:
Analyserat remissen
Bedömt patientens behov av omvårdnad
Planering:
Kontrollerat persondata mot remiss
Planerat omvårdnadsåtgärder
Förberett patientdata (RIS)
Ställt in parametrar på manöverbord
Förberett röntgenstativ och röntgenbord
Förberett för kontrastmedelsinjektion
Identifierat riskgrupper inför
kontrastmedelsinjektion
Förberett bariumkontrast
------------
Förberett undersökningsmaterial
1
Kommentarer
120315
Planering (fortsättning):
Utfört under
handledning
Utfört
under uppsikt
Utfört
självständigt
Kontrollerat att rätt organ undersöks
Kontrollera sidmarkering
Märkt bildplatta/detektor
Bearbetat bilden i QA-stationen
Arkiverat bilder i PACS
------------
Genomförande:
Utfört omvårdnadsåtgärder
Skelettundersökningar:
- sinus
- näsa
- axel
- clavikel
- överarm
- armbåge
- underarm
- handled
- scaphoideum
- hand
- bäcken
- höft
2
Kommentarer
120315
Genomförande (fortsättning):
Utfört under
Utfört
Utfört
handledning
under uppsikt
självständigt
Skelettundersökningar:
- femur
- knäled
- underben
- fotled
- fot
- halsrygg
- bröstrygg
- ländrygg
- sacrum/coccygs
- scoliosrygg
Thoraxundersökningar:
- pulm
- pulm bedside
Bukundersökningar
Deltagit
------------
- buköversikt
- antegrad och retrograd pyelografi
- oesophagus
- colon
3
------------
Kommentarer
120315
Genomförande (fortsättning):
Utfört under
Utfört
Utfört
handledning
under uppsikt
självständigt
- passage (drick- sond-)
- defekografi
- sekundär cholangiografi
- urografi
- urinvägsöversikt
- myelomskelett
Datortomografiundersökningar:
- förberedelser, planering
- läkemedel
- skalle
- thorax
- buk
- CT colon
- Genomgång av tryckspruta
--------------
---------------
---------------
---------------
Angio/Intervention:
Förberedelser
Sterilhantering
Kännedom om läkemedel
Assistering
4
Kommentarer
120315
Genomförande (fortsättning):
Mammografi
Pat. intervju
Frontalbild
Selektionsbesök
Biopsi
Utfört under
Utfört
Utfört
handledning
under uppsikt
självständigt
Kommentarer
----------------Deltagit
-----------------
MR
MR-säkerhet
Skall
Ländrygg
-----------------
---------------------------------
Barn
Bemötande
Strålskydd, dosreducering
Utvärdering:
Utfört under
handledning
Utfört
under uppsikt
Analyserat röntgenbilder utifrån
gällande bedömningskriterier och rtg.ssk
kompetensområde
Utvärderat och dokumenterat omvårdnadsåtgärder
5
Utfört
självständigt
Kommentarer
120315
Reflektion angående
Deltagit
------------
------------
Bevarande av patientens integritet
Bemötande av patient och anhörig
Vård av svårt sjuk patient
Information och kommunikation
Utfört under
handledning
Utfört
under uppsikt
Utfört
självständigt
Kommentarer
Utfört under
handledning
Utfört
under uppsikt
Utfört
självständigt
Kommentarer
Utfört under
handledning
Utfört
under uppsikt
Utfört
självständigt
Kommentarer
Informerat om förberedelser
Informerat om eftervård
Givit rapport till personal
Informerat patienter/anhöriga
Aktivitet
Använt hjälpmedel för förflyttning
Förflyttning av patient
Arbeta ergonomiskt
Tekniker i sjukvårdsarbete
Tränas enligt gällande författningar
Doserat, märkt och berett olika läkemedel/
/kontrastmedel och infusioner:
- per os
-----------
- per rectum
-----------
- intravenös injektion
----------6
120315
- intravenös infusion
-----------
Lagt in perifer venkateter
-----------
Strålskydd
Utfört under
handledning
Utfört
under uppsikt
Utfört
s1älvständigt
Kommentarer
Utfört
under uppsikt
Utfört
självständigt
Kommentarer
Utfört
under uppsikt
Utfört
självständigt
------------
Kommentarer
Kontrollerat eventuell graviditet
Instruera gonad skydd
Applicerat kompressionsanordning
Strålskyddsåtgärder, personal/anhörig
Vårdhygieniska principer
Utfört under
handledning
Iordningsställt undersökningsrummet
Desinfektion av hjälpmedel
Hanterat avfall och riskavfall
Utfört basala hygienrutiner
Arbetsledning
Utfört under
handledning
Tränat prioriteringar tillsammans med
handledare och planerat arbetet
7
120315
Lokaler/utrustning
Informerad om
------------
------------
Kommentarer
Utrustning för akut omhändertagande
Utrymningsvägar
Studiebesök jag gjort
Termin
8
Download