PITE- OCH LILLPITEÄLVEN SAMT ROK

advertisement
FYRKANTENS VATTENRÅD
2011-10-26
Anteckningar från möte med styrgruppen i Fyrkantens VRO
Alvik 2011-10-24
Närvarande: Stig Hellström - Alviks Byalag, Katarina Wennman – Bodens kommun,
Ingemar Perä och Maria Widmark, länsstyrelsen, Anna-Karin Lundberg - Piteå kommun,
Frånvarande: Per Andersson - Luleå kommun, Håkan Hultman – LRF, Katarina Lundberg –
Norra Skogsägarna, Ola Norberg – Alterdalens Bygdeförening
Föregående protokoll
Lades till handlingarna med konstaterandet att kontakt med Gunnar Westrin inte tagits.
Hänt sedan senast
Matfiskkampanjen pågår oktober månad ut. Förutom kvicksilveranalyser kommer även
metaller att analyseras från Alträsk och Hollsvattnet (Vattnet eller träsket?). Den person som
fiskar i Hollsträsket har ekolodat inloppet och där finns ingen fisk. Frågan är varför?
Kvällen med Lennart Henriksson var bra, men hade gärna kunnat ha fler besökare.
Pedagogiskt och bra upplagd föredragning med aktiva deltagare.
Fyrkantens vattenråd var på radio Norrbotten med Roger Kvarnström i augusti månad.
På kommunmötena har frågan om vad en VA-plan är för något diskuterats. Kommunerna
behöver enligt åtgärdslistan ta fram sådana. Jg uppfattade vår diskussion så att
vattenmyndigheten skulle återkomma med närmare precisering av vad det är man förväntar
sig att kommunerna ska ta fram.
Stig undrade över dammen vid fastigheten Hellfors 15 där det tidigare varit en vattensåg. Vem
är ansvarig? Dammluckorna bör öppnas för att förhindra att hela dammen brister. Maria kollar
upp och återkommer till Stig. En genomgång av alla dammar pågår på länsstyrelsen.
Åtgärdsarbetet och annan info från länsstyrelsen
Aleån
Aleåns mynning besöktes av Ingemar och Maria tillsamman med Dahlboms under september
månad. Vattenståndet var högre än normalt. Färden startade i Aleån ung vid E4:an och längre
än till den gröna pricken på flygbilden, bilaga 1, gick det inte att ta sig. Det kan konstateras att
den så kallade ”klacken” består av sand och grus och att den kan utgöra ett vandringshinder.
Området bör besökas även vid lågvatten för att få en fullständig bild. Fenomenet finns även
vid Vitån och tros vara en kombination av mänsklig verksamhet och landhöjning.
Anna-Karin Lundberg
Miljö- och byggkontoret
941 85 Piteå
Telefon 0911-69 61 09
[email protected]
FYRKANTENS VATTENRÅD
2
Det skulle inte vara en så stor sak att åtgärda detta men området utgörs av ett Natura 2000område (fågelskyddsområde) så ett tillstånd för åtgärder kan vara svårt att få. Se bilder bilaga
1.
Rosån
När det gäller försurningsproblematiken har medel sökts från naturvårdsverket för uppsökande
verksamhet för att åtgärda våtmarker. Projektet har gjorts om lite så att sulfidjordproblematiken innefattas. Medel har beviljats till ett projekt som innebär att LRF Konsult,
Marianne Björn, ska bedriva uppsökande verksamhet gentemot markägare för att inventera
vad som finns i området och vad man ev kan åtgärda samt att höja medvetenheten om
sulfidlereproblemtiken.
Utöver det ska en gemensam ansökan mellan länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten göras
till Hav (Havs- och vattenmyndigheten) om sulfidjordar.
Alterälven
Även vandringshindret vid Alterälven har beökts av länsstyrelsen i augusti. Bilder finns dels
från 2007 och dels från aug 2011. Vid båda tillfällena var vattenståndet högt. Även här måste
besök göras då vattenståndet är lägre för att få en bild av hindret. Se bilaga 2.
Boden södra skjutfält
Inbjudan har kommit till syn och möte 25-26 oktober. Stig och Katarina L deltar.
Regionala vattenförsörjningsplaner
ska upprättas. Arbetet kommer att ledas av KRIS-enheten vid länsstyrelsen och innefatta bl a
klimatanpassning och planeringsunderlag till kommunerna.
30 nov är det ett seminarium om dricksvatten i Skellefteå.
Indelning i vattenförekomster
En ny indelning är gjord. Våra tidigare synpunkter har beaktats och vi kommer att få detta för
kännedom. En fördelning har även gjorts av vilka kustvattenförekomster som hör till
respektive VRO. Även det kommer för kännedom.
Trummor och vandringshinder
En ny pdf-karta, liknande den som upprättades 2008-2009, ska upprättas med uppdaterad info
om trummor och vandringshinder. Det sa vi tacksamt ja- tack till.
Apropå trummor så har nu under hösten ett vägarbete pågått utefter Mockträskvägen där
Katarina W passerat. Boden ska låta undersöka huruvida dessa trummor som håller på att
läggas på plats blir riktigt utförda. Något som vi andra tyckte var jättebra eftersom det
fortfarande tycks vara så att trummor läggs fel.
Inför möte med vattenrådet
Meningen var att Lars Isaksson skulle delta i dagens möte men en miss i kallelsen hade
antagligen skett. Anna-Karin tar kontakt med honom utifrån följande funderingar:
Katarina Wennman är Bodens kommuns representant
Anna-Karin Lundberg är Piteå kommuns representant och kan fortsätta vara kontaktperson.
Luleå kommun bör tillfrågas om vem som ska vara deras representant. Älvsby kommun bör
också tillfrågas om de vill ha någon representant eller om de enbart vill vara medlemmar i
vattenrådet.
Anna-Karin Lundberg
Miljö- och byggkontoret
941 85 Piteå
Telefon 0911-69 61 09
[email protected]
FYRKANTENS VATTENRÅD
3
”Skogsbruket” representeras av Katarina Lundberg, Norra Skogsägarna och hon representerar
även Alterälven.
Håkan Hultman representerar ”jordbruket” och LRF samt även han Alterälven.
Här bör vattenrådets medlemmar som representerar skogsbruket tillfrågas om vem som ska
representera dem. Så även med LRF.
Ola Norberg representerar dels sig själv som kraftverksägare och dels Alterdalens byaförening.
Stig Hellström representerar Alviks byalag och Aleån.
Någon representation från Rosån finns inte i gruppen. Där kan t ex Rosviks
byautvecklingsgrupp och Sjulsmarks skoter och fiskevårdsförening tillfrågas om intresse att
vara med.
Nästa möte:
Möte med vattenrådet 23 nov kl 15. Ett möte som förslagsvis annonseras. Ev kan det behövas
ett telefonmöte innan dess med bl a följande innehåll:
Söka mer medel från Vattenmyndigheten
Arvodena
Inför nätverksträffen
Anna-Karin Lundberg
Miljö- och byggkontoret
941 85 Piteå
Telefon 0911-69 61 09
[email protected]
FYRKANTENS VATTENRÅD
Download