Hållbarhetsöversikt för Handelsbanken Fonder AB 2016

advertisement
Hållbarhet för oss
Handelsbanken Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ) och förvaltar cirka 360
miljarder kronor fördelat mellan aktivt förvaltade aktie-, ränte- och blandformer.
Handelsbanken Fonder strävar efter att skapa långsiktig värdeutveckling för våra kunder på ett ansvarsfullt sätt. I
praktiken handlar det om att integrera hållbarhet i alla våra investeringsprocesser och beslut, samt att påverka bolag i
en hållbar riktning. Det innebär bland annat att hållbarhetsfrågor är en viktig aspekt i de kontakter vi har med de bolag
vi investerar i. Vi tror att detta har en positiv inverkan på samhället, och inte minst hjälper det oss att fatta bättre
investeringsbeslut.
Hållbarhet i investeringsprocessen
Fondförvaltningen svarar för den faktiska implementeringen av hållbarhet i investeringsprocessen, analysen och
investeringsbesluten. I förvaltningsorganisationen använder vi oss löpande av hållbarhetsanalyser som tillhandahålls
av externa leverantörer.
I enlighet med Handelsbanken Fonders policy för ansvarsfulla investeringar investerar vi inte i bolag som är
inblandade i tillverkning eller distribution av enligt internationell rätt förbjudna vapen; som exempelvis klustervapen,
personminor, biologiska- och kemiska vapen. Vi investerar inte heller i bolag involverade i produktion eller distribution
av kärnvapen, eller i företag som utvinner förbränningskol eller har en betydande andel av sin verksamhet inom
kolkraftsgenerering.
Utöver våra löpande analyser gör vi två gånger per år en normbaserad genomlysning av våra innehav med hjälp av en
extern leverantör av hållbarhetsanalys. Bedömer vi då att bolagen vi investerar i inte lever upp till de internationella
normer och konventioner som vi värnar om tar vi, antingen på egen hand eller tillsammans med andra investerare,
kontakt med bolagen i fråga
Hållbarhet i ägararbetet
Som ägare försöker vi påverka de bolag vi investerar i att sträva mot en mer hållbar riktning. Det gör vi genom dialog,
röstning och valberedningar.
Påverkansdialog är vår främsta långsiktiga metod för att bidra till en hållbar utveckling. Bedömer vi att bolag inte lever
upp till de internationella normer och konventioner som gäller för exempelvis miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor
och korruption som finns uttryckta i vår policy för ansvarsfulla investeringar tar vi, antingen på egen hand eller
tillsammans med andra investerare, kontakt med dessa bolag. I dialogarbetet arbetar Handelsbankens fondbolag
tillsammans under samlingsnamnet Handelsbanken kapitalförvaltning. Vi deltar även i internationella
dialogsamarbeten via PRI 1 och CDP 2 där flera riktade, tematiska dialoger förs med bolag.
Under 2016 har Handelsbanken kapitalförvaltning fört dialog kring särskilda hållbarhetsfrågor med 148 bolag.
Dialogerna har bland annat rört korruption, miljöpåverkan och arbetsrättsliga frågor. En lista över dessa bolag finns på
handelsbanken.se/ansvarsfullainvesteringar. Dessutom diskuterar vi relevanta och aktuella hållbarhetsfrågor med
bolagen som en del i våra investeringsprocesser, där hållbarhetsfrågor är en integrerad del.
I de bolag där vi hör till de större ägarna utövar vi aktivt vår ägarroll. Det sker framförallt genom påverkan av
styrelsernas sammansättning. Inför årsstämmorna 2016 deltog Handelsbanken Fonder i 27 valberedningar och inför
2017 har vi deltagit i 30 valberedningar. I valberedningsarbetet lägger vi särskild vikt vid att arbeta för en jämnare
könsfördelning i svenska bolagsstyrelser. Andelen kvinnor i de svenska börsbolagens styrelser har ökat de senaste
åren och uppgick 2016 till i snitt 31 procent. I de styrelser där Handelsbanken Fonder varit med i valberedningen
uppgick andelen kvinnor till i snitt 37 procent.
Ett annat medel för att påverka bolagen är att rösta på bolagsstämmor. Handelsbanken kapitalförvaltning har under
2016 röstat på 153 årsstämmor varav 82 i svenska bolag.
Länk till ägarpolicyn: handelsbanken.se/ansvarsfullainvesteringar
1
FN:s principer för Ansvarsfulla Investeringar
En oberoende, internationell ideell organisation som arbetar för öppenhet och dialog kring företags koldioxidutsläpp
och klimatstrategier.
2
MAY 2017
Hållbarhetsöversikt för Handelsbanken Fonder AB 2016
Hållbarhets- och temafonder
Vi arbetar integrerat med hållbarhet i alla våra fonder. Dock finns det kunder för vilka det är särskilt viktigt att undvika
investeringar i vissa branscher. För dem har vi utvecklat ett ramverk som vi kallar för Criteria, där mer omfattande krav
och kriterier gäller. Criteriafonderna väljer bort bolag där huvudverksamheten finns inom kontroversiella branscher
som alkohol, tobak, krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. Fonderna har även en restriktiv hållning till
investeringar i bolag där en mindre del av verksamheten är kopplad till ovanstående branscher. De undviker
dessutom bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner inom mänskliga rättigheter,
miljö, korruption och arbetsvillkor. Vissa Criteriafonder går även ett steg längre genom att aktivt välja in bolag med
långsiktigt hållbarhetsfokus. På så sätt förstärks hållbarhetsinriktningen ytterligare i dessa fonder.
En av investeringsprocesserna i vår aktiva förvaltning bygger på det vi kallar tematiska investeringar. Här identifierar vi
förändringar i omvärlden - teman - som långsiktigt påverkar lönsamheten hos bolag. Exempel på detta är våra
investeringsteman Global vattenförsörjning och Energieffektivisering. Inom temat Global vattenförsörjning identifierar vi
till exempel bolag som på olika sätt utvecklar effektiva lösningar och levererar produkter som kan bidra med effektiva
lösningar på globala utmaningar inom vattenbrist.
Hållbar Energi är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar globalt i företag som utvecklar eller använder teknologier
och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av
koldioxid och andra växthusgaser. Här ingår företag som kan bidra positivt till effektivare energianvändning genom
bland annat alternativa energikällor eller miljöteknik. Fonden Hållbar Energi tillämpar också ytterligare uteslutande
strategier inom ramen för Handelsbankens Criteria-ramverk.
Resurser och åtaganden för hållbarhet
Handelsbanken Fonder använder sig av både interna och externa resurser i hållbarhetsarbetet.
Under vissa omständigheter och i vissa frågor är det mer effektivt att agera tillsammans med andra för att kunna
påverka. Handelsbanken söker aktivt samarbeten för gemensamma insatser, för ökad kunskap om ansvarsfulla
investeringar och inom aktuella ämnen. Detta arbete utgör också en viktig bas för branschgemensam påverkan.
Handelsbanken stödjer internationella initiativ och riktlinjer som har gemensamt syfte att uppmuntra och underlätta för
hållbart företagande, till exempel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FN:s Global Compact
Principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI)
CDP
Swesif och Finsif
FN:s Miljöprograms Finansiella Initiativ (UNEP-FI)
OECD:s riktlinjer för multinationella företag
ILO:s kärnkonventioner
FN:s Montreal Carbon Pledge
FN:s konvention om barnets rättigheter
FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
Vill du veta mer?
Mer information om Handelsbankens hållbarhetsarbete finns under nedanstående länkar:
•
•
•
handelsbanken.se/fonder
handelsbanken.se/hallbarhet
handelsbanken.se/ansvarsfullainvesteringar
Kontakt: Jenny Gustafsson
Hållbarhetsansvarig, Handelsbanken Fonder
Download