handelsbankenS FILTJÄNSTER stora företag
Effektivare betalningar
Med Handelsbankens filtjänster kan ett företag automatisera stora delar av sina betalnings­
flöden. Det innebär enklare och effektivare hantering av betalningar såväl som bättre
­överblick och kontroll.
Fördelar
Likviditetshantering
•• Möjlighet till daglig uppdatering av företagets likviditet
Handelsbanken skickar aktuell kontoställning (även
•• Automatisk matchning av kund-, leverantörsres­
för konton i annan bank) via fil direkt in i företagets
kontra och huvudbok
prognos­system. Även avstämning av kassakonton går
•• Snabb information om enskilda betalningar
att automatisera. Överföring mellan konton i Handels-
•• Återrapportering direkt till företagets affärssystem
banken och till andra banker görs enkelt via Internet-
•• Mindre manuellt arbete sparar tid och resurser
tjänsten, via fil eller via SWIFT-nätverket. Förhands­
avisering av ­ankommande betalningar kan också ske
Utbetalningar
via fil.
Företagets transaktioner administreras antingen i det
Bekräftelser av genomförda valuta- och penning-
egna affärssystemet eller i Handelsbankens Internet-
marknadsaffärer kan matchas automatiskt via fil mellan
tjänst. Betalningsinstruktioner överförs automatiskt till
företagets och Handelsbankens finanssystem. Det
banken för kontroll och bevakning. Om internationell
gäller även avveckling av valutaaffärer med annan bank
formatstandard används, t.ex. SWIFT, EDIFACT eller
(förutsätter separat CLS-avtal).
ISO 20022 XML, kan alla typer av betalningsuppdrag
skickas i en och samma fil.
Global hantering
Status för betalningar följs löpande via Internet­
Handelsbanken erbjuder möjlighet att få information
tjänsten eller via fil till företagets affärssystem. ­Genom
och utföra betalningar, från konton i Handelsbanken
återrapport­ering av utförda betalningsuppdrag kan
och i andra banker över hela världen. Banken stödjer
dessa automatiskt matchas mot transaktioner i
lokala filformat i ett antal länder och internationella
­affärssystemet.
standard-format som SWIFT, EDIFACT och ISO 20022
Inbetalningar
Information om företagets inbetalningar skickas av
Handelsbanken via fil för avstämning och automatisk
avprickning i företagets affärssystem. Det möjliggör
snabbare och effektivare hantering av likvida medel.
Rapport och koncernrapportering
XML.
Handelsbanken är verksam i Sverige, Norge, Danmark,
Finland, Storbritannien, Estland, Frankrike, Hongkong,
Kina, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna,
Polen, Singapore, Tyskland och USA.
Kommunikation med hög säkerhet
Kontoutdrag och ränterapport skickas via fil av Handels­
Internettjänsten
banken för bland annat bokning och avstämning inom
Med Handelsbankens Internettjänst är det enkelt att
koncernen. Företaget kan även få valutakurser via fil för
skicka och ta emot filer utan separat programvara.
konvertering till redovisningsvaluta.
www.handelsbanken.se/storaforetag
Host to host
Med SWIFTNet FileAct kan de filformat Handelsbanken
SFTP & FTPS är lösningar för företag som önskar att
stödjer användas. Exempel är EDIFACT, SWIFT, ISO
filer skickas till och från Handelsbanken med auto-
20022 XML och olika lokala format. Banken stödjer även
matik. Alla filer hämtas och skickas i en egen katalog
enskilda meddelanden via SWIFTNet FIN.
på bankens server. Kommunikationen sker genom en
krypterad förbindelse mellan företaget och banken
och har mycket hög säkerhet.
Med TCP/IP FTP skickas filer direkt mellan företagets
affärssystem och Handelsbanken via internet. All
information krypteras och förändringsskyddas via en
PGP-nyckel.
SWIFT for corporates
SWIFT for corporates passar företag med många bankförbindelser och/eller s.k. betalningsfabriker, men också
treasuryavdelningar med behov av full likviditetskontroll.
Företaget skickar och får filer via SWIFTs nätverk där
SCORE är den vanligaste anslutningsformen.
www.handelsbanken.se/storaforetag
Information
För information om våra filtjänster är ni även välkomna
att vända er till er kontaktperson i Handelsbanken.