Policy för hållbarhet

advertisement
Policy för hållbarhet i
Handelsbankenkoncernen
fastställd av centralstyrelsen den 29 mars 2017
1. Syfte
Ett ansvarsfullt agerande är en grundförutsättning för lång­
siktigt värdeskapande i Handelsbanken. Långsiktiga affärs­
relationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet
är hörnstenar i Handelsbankens affärskultur, och lägger
­grunden för att en framgångsrik bankverksamhet bedrivs
på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
Syftet med denna policy är att fastställa inriktningen för Handels­
bankens hållbarhetsarbete. Det handlar om Handelsbankens
relation till kunder, agerande som arbetsgivare och samhälls­
aktör samt förhållandet till ägare och investerare.
Handelsbankens framgångar är beroende av kunders,
anställdas, ägares, myndigheters och andra intressenters
­förtroende för att koncernen agerar på ett ansvarsfullt sätt.
Förtroendet bygger på etiskt handlande och ett ansvarsta­
gande för en finansiellt, socialt och miljömässigt långsiktig
hållbar utveckling. För att detta förtroende ska upprätthållas
är öppenhet kring koncernens hållbarhetsarbete en förutsätt­
ning och Handelsbanken ska verka för en levande dialog och
kommunikation med intressenter kring detta arbete.
2. Styrning och omfattning
Denna policy gäller för hela Handelsbankenkoncernen och
omfattar all verksamhet i förhållande till såväl kunder som
leverantörer och andra samarbetspartners.
Denna övergripande policy revideras årligen eller vid behov och
kompletteras av policydokument gällande bland annat etik,
korruption, intressekonflikter, penningtvätt och finansiering av
terrorism. Det åligger verkställande direktören att vid behov
utforma riktlinjer gällande specifika områden och branscher
samt sörja för att relevant organisation, delegering och
instruktioner finns så att denna policy kan tillämpas i praktiken.
3. Inriktning
Handelsbanken ska integrera finansiell, social och miljö­
mässig hållbarhet i hela sin affärsverksamhet. Det gäller till
exempel kredit- och investeringsbeslut, affärsutveckling,
­rådgivning samt beslut om inköp. På så sätt kan risker och
kostnader minskas, samtidigt som nya affärsmöjligheter
kan identifieras, medarbetare motiveras och förtroendet för
Handelsbanken upprätthållas. Det innebär att koncernen ska
bedriva en finansiellt sund och hållbar verksamhet och inte
medverka till överträdelser av mänskliga rättigheter, arbetsta­
gares rättigheter eller till negativ miljöpåverkan, och inte heller
acceptera korruption. Det innebär också att Handelsbanken
genom sin verksamhet ska söka uppmuntra och bidra till en
hållbar utveckling.
Handelsbanken stödjer internationella initiativ och riktlinjer
som har som gemensamt syfte att uppmuntra och underlätta
hållbart företagande, till exempel FN:s Global Compact, OECD:s
riktlinjer för multinationella företag, FN:s Miljöprograms finan­
siella initiativ (UNEP-FI), FN:s Principer för ansvarsfulla inves­
teringar (PRI), FN:s Vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter, ILO:s kärnkonventioner samt Barn­
rättsprinciperna (utvecklade av Global Compact, UNICEF
och Rädda Barnen). Dessa principer och riktlinjer ska vara
vägledande för Handelsbankens arbete.
3.1 Miljö
Det är Handelsbankens uppfattning att integrerad miljöhän­
syn är en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande.
Ett strukturerat miljöarbete är därför en naturlig del i verksam­
heten där koncernen tar ansvar för att bidra till en långsiktigt
hållbar utveckling och söker minimera sin miljöpåverkan.
Koncernen ska genom kontinuerlig utveckling av miljöarbetet
och med beaktande av samhälls- och teknikutvecklingen
aktivt arbeta med att minimera sin direkta miljöpåverkan.
Handelsbanken ska även eftersträva att minimera indirekt
påverkan på miljön, till exempel genom utlåning och investe­
ringar. Detta ska ske genom långsiktigt hållbara affärsbeslut
där miljöhänsyn är en del av underlaget. Handelsbanken­
koncernen ska följa och mäta sin påverkan på miljön.
3.2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden
Respekt för mänskliga rättigheter är en grundförutsättning
för långsiktigt värdeskapande i Handelsbanken. Koncernens
arbete för att värna mänskliga rättigheter och arbetstagarnas
rättigheter grundar sig på internationella överenskommelser.
Handelsbanken står bakom FN:s vägledande principer för
företag och mänskliga rättigheter och åtar sig att agera i
enlighet med nationella handlingsplaner gällande dessa prin­
ciper i de länder där koncernen är verksam. Ett strukturerat
arbete för att värna mänskliga rättigheter ska vara en naturlig
del i såväl den egna verksamheten som i koncernens affärs­
relationer och Handelsbanken ska ständigt sträva efter för­
bättringar inom området.
Koncernen ska undvika att orsaka eller bidra till en negativ
påverkan på mänskliga rättigheter i den egna verksamheten
samt åtgärda sådan påverkan om den uppstår. Handels­
banken erkänner medarbetarnas grundläggande rättigheter
att besluta om de vill representeras av fackförening eller
arbetstagarorganisation och respekterar rätten för medarbe­
tarna och deras fackföreningar att förhandla om kollektivavtal.
Handelsbankenkoncernen ska verka för att diskriminering
inte förekommer. Jämställdhet, mångfald och inkluderande
kultur ska vare en del av Handelsbankens grundläggande
värderingar och ska vare en naturlig del av det dagliga arbe­
tet. Genom en inkluderade kultur tar Handelsbanken tillvara
alla fördelar som jämställdhet och mångfald kan ge. Handels­
banken ska vara ett jämställt företag där kvinnor och män har
samma möjligheter och förutsättningar. Handelsbanken ska
verka för en hälsosam och säker arbetsmiljö samt värna om
goda arbetsförhållanden.
Handelsbanken ska också verka för att förhindra eller begränsa
negativ påverkan på mänskliga rättigheter, inklusive barns
rättigheter, och arbetstagares rättigheter som genom affärs­
förbindelser är sammankopplad med koncernens verksam­
het, produkter eller tjänster, även om koncernen inte själv har
bidragit till denna negativa påverkan.
Handelsbanken accepterar inte någon form av barnarbete,
slavarbete eller människohandel och ska arbeta för att förhindra
förekomsten av sådant i koncernens leverantörskedja och i
andra företag med vilka Handelsbanken har affärsrelationer.
3.3 Korruption
Handelsbankenkoncernen ska inte acceptera förekomst
av korruption. Risker för korruption ska förebyggas och
Handelsbanken ska agera vid misstanke om korruption.
Se Policy mot korruption i Handelsbankenkoncernen.
3.4 Penningtvätt m.m.
Handelsbankenkoncernen ska i sin dagliga verksamhet vidta
åtgärder för att förhindra, samt vid misstanke utreda och
­rapportera, penningtvätt, finansiering av särskilt allvarlig
brottslighet samt marknadsmissbruk.
3.5 Skatt
Handelsbankenkoncernens agerande i skattefrågor ska vara
ansvarsfullt, korrekt och transparent. Handelsbanken ska
redovisa och betala skatt baserat på nationella föreskrifter i
de länder där verksamhet bedrivs samt verka för en öppen
dialog med skattemyndigheter i dessa länder. Handels­
banken ska inte medverka i transaktioner eller tillhandahålla
produkter som kan ifrågasättas med beaktande av gällande
skattelagstiftning. Vid tveksamhet ska Handelsbanken avstå
från att medverka. Den goda etiken ska alltid beaktas.
4. Uppföljning och rapportering
Handelsbanken ska mäta, rapportera och följa upp hållbar­
hetsarbetet i enlighet med nationell lagstiftning samt interna­
tionella frivilliga standarder gällande informationsredovisning.
Redovisning ska lämnas årligen i Handelsbankens hållbar­
hetsredovisning och löpande på Handelsbankens hemsida.
Verkställande direktören rapporterar till centralstyrelsen om
hållbarhetsarbetet i Handelsbanken.
Download